ONS BLAD Een onderzoek ter plaatse Duitschland wil geen oorlog l r 1 g®"' 3^ 3 A Het nieuws van heden de Amerika en Sovjet-Unie 4 VAN o.d. LUBBE DUIDELIJKE TAAL VAN -GOEBBELS le e JOH. LAUWERS rsfcior 3 ALKMAAR Scheermessen en Tondeuses DE BAROMETER NAAR DEN „BRANDWEG” P rF 5 O M1GDE KATHOLIEKE PERS VER TENTOONSTELLING DE CAMERA Dimitrof ongeduldig Duitschlands uittreden Avenoe’s antwoord Russisch vlootbezoek aan Italië 2000 J apansche visschers vermist Door een Oekranisch nationalist leger Verbindingsraad ingest eld Door smokkelaars dood geschoten Drie Italiaanse he grenssoldaten Saargebied bij het Rijk HET EERZAME HANDWERK Duitschlands wensch Aanslag op een trein 7 S Typhoon teistert het eiland Shikoku 11— f2 85 Geen interesse meer voor het Int. Arbeidsbureau Geen snbelkletterend Duitschland Een twee maal wegens oplichting veroordeeld persoon als getuige GRAAF HELLDORF EN VAN DER LVBBE MAANDAG 23 OCTOBER 1933 Avondblad ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 18 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN iB: Het congres heeft te beslissen Moord in een Sovjet- consulaat Dreigt Daladier met inflatie ’I Roosevelt’s plannen om de Sovjets te erkennen, worden niet in alle kringen toegejuicht ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel,- idem op peg één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 ,^ils men onze eer niet aantast, zyn we bereid onder zware offers ons met Frankrijk te verzoenen” Fascistische militie en 1 i NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD b. fasctetteche In welke 4 De fietsende pelgrims in Rome. dalen Het Nederlandsch-Dnitaehe douane-verdrag. is de naam O O O van Voprtgnande verklaarde dr. Goebbels als bet Een verbindingsraad tusschen de militie en lUIies leger. De heer nieuwe Nationale vereeniging tegen de Werkloosheid te Amsterdam in vergadering bijeen. by bet verboor door den deskundige, verklaard dat hy Torgler zelfs niet bij naam kende. Dr Sack vraagt dan aan getuige of hij iden tiek is met den man uit Neukölln, die den by- Belangrljke rede van Goebbels in het Sport- palaat te Berlijn. Stand Maandag uur vjte: 7W Vurig» stand: 75» WU verklaren: Als het onder zware offers van ons mogelijk zou zjjn. met Frankrijk een verzoening tot stand te brengen en wel een verzoening, die onze eer niet zantast, en een werkelijke vrede zou garandeeren, dan zullen wij ons voor mlllioenen menschen in Duitsch land en Frankrijk verdienstelijk maken. Drie Italiaansche grtnrn si daten deer smokke- laars doodgeschoten De ontvangsten der Ned. Spoorwegen nog steeds. Geheime distilleerderijen ontdekt In het West land. I. Nieuwe vaststelling van het rechtsgebied: heffing van de rechtbanken te Tiel en Win schoten? Schrijven van Minister van Schalk aan de Pro cureurs-Generaal bij de Gerechtshoven Insaks de behendigheidsspelen. het gde on- rer- Hof, r Monod de Froldeville wenscht geen olkscandidatuur voor de IKK. Laat de andere staten nu eerst ontwapenen rMtmn. Frankrijk spreekt steeds over de veilie-heid van Frankrijk Over de vetHvhetd van Duitschland wordt echter in het geheel niet gesproken en daarom hebben wy het volk voor een beslissing opgeroepen. Moord in het Sovjet-consnlaat te Lemberg deer een Oekrainacb nationalist. De eigenaar van een groeten schoenwinkel 8» Berlijn heeft in één der étalages een werkplaats laten inrichters. De leider van het tegenwoordige Duitsch land en de door hem gevolmachtigden, aldus spreker, sullen niets ongemoeid laten, om K■- ropa voor een nieuwen oorlog te behoeden. Dat een vrede offers koot, weten we, doch wij ztjn van meening dat deae minder offers kost, dan een oorlog. WU zijn geen Hoera-patriotten. Ons volk acht oen oorlog nimmer een geluk, doch een NMere os vremeiöke nooitiakeltjkhrid MOSKOU. 33 Oct (VX>.) Op Initiatief van den Volkscommissaris van Oorlog, Worosjllow, zal een Russisch eskader, dat uit drie kruisers en drie dulkbooten bestaat, naar Italië vertrek ken, om het bezoek der Italiaanse he schepen te beantwoorden. Nu zegt men dat het moeilijk is dit te berei ken. Dat het moeilijk Is, weet Ik. aldus Goebbels, doch dat het ónmogelijk is. dat betwijfel Ik. Als wij niets onbeproefd laten en wederzijds onze meenlngen uiteenzetten, dan is de weg, die naar verzoening leidt, wel te vinden. Toen Adolf Hitler in Mel in den Rijksdag ver klaarde, dat wanneer men ons onze eer zou ontnemen, en ons de gelijkberechtiging zou wei geren, wij vroeg of laa de internationale confe renties zouden verlaten, moet het de wereld toch duidelijk geweest zyn. dat dit niet een holle phrase was. doch dat Hitler voornemens was dit ook te doen. Afgewacht moet worden of het Congres, dat in Januari bijeenkomt, een resolutie zal aannemen tegen de erkenning van Rusland, In welk geval president Roosevelt in zijn optreden belemmerd zou worden. Getuige zegt, dat ook de naam Torgler en het woord Dorotheenstrasse genoemd is. Van der Lubbe heeft geïnformeerd naar verschil lende personen, die leidende lunettes bekleedeo m de communistische party en hij was om trent allerlei menschen goed op de hoogte. naam beeft van _Schwlndelhltze"? Getuige: Neen. Dr. Sack: Is het de rechtbank bekend, da* getuige reeds verscheiden malen gestraft is? MOEIDEN, M Oct. (VBJ. BU TWtslkar is een Japansch-Mandsjoerijsche gepunteerde trein ontspoord, die ten offer gevallen is aan een aanslag van Chineesche benden. Zestien sol daten zijn gedood en 45 mln oC meer ernstig gewond. Roowvdl'i plannen om de Sovjet-Unie te er kennen niet overal gunstig ontvangen. Voortzetting Rljksdagprocea. Duitschland treedt ook uit het Int Arbeids bureau. Er wordt gewezen op de verhoogde commu nistische activiteit In Mexico en op Gut», soo- dat men vreest, dat deze beweging ook op de Ycraualgde Staten zal overslaan. Wit BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Tghfoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Par kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar M«t geïllustreerd Zondagsblad I0.60 booger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Bovendien zal nog de kwestie van het sluiten van een Russisch— Amertkaansch tion-agressle- pact worden uiteengezet. De heele Russische pers uit zich heden over de komende besprekingen met Amerika en wel in den zin van Kahnlns antwoord aan Roose velt. Het orgaan van het Roode Leger, de „Kras na ja Swesta", schrijft, dat de telegrammen wisseling tusschen Roosevelt en Kallntn haar Invloed op den toestand in het Verre Oosten niet zal missen. buitenland onze gelijkberechting erkent, zullen wij trachten tot een overeenkomst te komen en als dit verdrag draaglijk is. zullen wij het onderteekenen. Een ding moet echter leder weten een verdrag dat de onderteekenlng van Adolf Hitler draagt draagt daarmede de onder teekenlng van het geheele Dultsche volk (groote byval) Ook moeten wil duidelijk verklaren: «oo loyaal als wil ziin In alle msterieele vraagstukken zoo onverbiddelijk stin wij in vraagstukken die de ontwapening betreffen. MILAAN. 31 Oct. Drie Italiaansche grens soldaten. die niet na bet verstrijken van bun patroullledlenst in de kazerne terugteerden, zijn op 3000 meter hoogte als lijken geborgen. Zy zijn het slachtoffer geworden van een ge vecht met smokkelaars. Een In het ziekenhuis te Innsbrueck opgenomen smokkelaar heeft bekend, dat zijn kameraad de soldaten heeft neergeschoten. REVAL. 31 Oct. (V. D) Naar uit Meskou wordt gemeld, heeft onder voorzitterschap van Stalin een gemeenschappelijke zitting plaats gehad van het politieke bureau en de bovjet- regeering, waarin Lltwinof rapport uitbracht over het geheel der Amertkaansch- R'isslsche problemen. In de zitting werden de volgende richtlijnen voor de onderhandellngen van Llt winof te Washington vastgesteld: 1. De hervatting van de RussischAmerl kaansche betrekkingen. 3. De Inleiding van RussischAmerikaanse!» onderhandellngen over een handelsverdrag. 3. Het sluiten van een vriendschapsverdrag. 4. Duidelijke uiteenzetting van het standpunt der beide landen Inzake den toestand in het Verre Oosten. 5 De behandeling der Russische vóór-oorlogs- schulden aan Amerika en de Russische eischen inzake de Amerlkaansche interventie In bet Verre Oosten. GENEVE. 31 Oct. (Reuter). De Dultsche consul te Genève. Dr. Krauel, heeft hedenmor gen den Secretaris-Generaal van den Volken bond de nota overhandigd, waarin Duitschlands uittreden uit den Volkenbond wordt medege deeld. Dit uittreden geldt ook voor het Inter nationale Arbeidsbureau. GENèVE. 21 Oct. De secretaris-generaal van den Volkenbond. Avenol. beeft hedenmiddag aan de Dultsche regeerlng een kort formeel Schrijven doen toekomen, waarin hy de ont vangst bevestigt van de Dultsche nota betref fende de uittreding uit den Volkenbond. HU wUst er op. dat deze nota de vóóraankondlglng van het uittreden beteekent volgens art. 1 alinea 3 van het Volkenbondspact. dat als volgt luidt: Elk bondslid kan na tweejarige opzegging uit den Bond treden, op voorwaarde dat het op dezen tyd al zyn internationale -verplichtingen vervuld heeft. Avenol verklaart, den leden van den Volken bond terstond de Dultsche nota en zijn ant woord daarop te zullen mededeeten. De Dultsche onder-secretaris-generaal ▼eigens getuige velde V. d. Lubbe ongeveer: Kameraden en partijgenooten, het is nu de laatste dag, waarop wij actie kunnen voeren Na de g**heirrtan Uwen in Neukölln willen wj) BERLIJN, 31 Oct (WK) BU het begin der ztttmg van heden deelde de voorzitter mede, dat hü om t* beginnen slechts één getuige wilde booren, waarna het gerecht den weg in oogen- schouw zal nemen, dien Van der Lubbe by de brandstichting heeft afgelegd. De pers zal apart worden rondgeleid. Als men heden verklaart, dat wU met onze SA.-mannen een nieuwen oorlog voorbereiden, dan kan Ik dat. aldus Goebbels, slechts be- lachelUk noemen. Een moderne oorlog wordt met moderne technische wapens gevoerd, doch niet met troepen die bestemd zUn voor de be strijding van het communisme. LONDEN, 21 Oct. Reuter meldt uit "Farijs: De Franse he premier Daladier moet in de wan delgangen van de Kamer hebben verklaard, dat men een nieuwe Inflatie onder het oog zou moe ten zien, indien de begroeting niet binnen vyf tot zes weken in evenwicht is gebracht. Duitschlands uittreden uit Het antwoord van AvenoL TOKIO. 31 Oct. (VJ>.). De vreeselüke ty phoon, die gisteren boven de Japansche Zee heeft gewoed en leidde tot het vergaan van het stoomschip „Yashima Maru", heeft een groot gedeelte van het eiland Shikoku verwoest. Dui zend Japansche gisschersvaartulgen met In totaal ruim tweeduizend visschers worden ver mist. Vrijdag werd in het Ryks- dagproces als getuige ge hoord oja. de politie-presi- dent van Potsdam, Graaf Helldorf, wiens verklaringen de beweringen in ‘t ^raun- buch” logenstraften. Onze foto geeft het oogenblik weer, waarop de Graaf (met den rug naar de toeschou wers) met Van der Lubbe geconfronteerd werd. Tus schen hen in staat de tolk BERLIJN, 21 Oct. Hedenmiddag stelde de Senaat tn het RUksdagbrandproces ter plaatse een onderzoek in naar den weg, dien V. d. Lubbe In het Ryksdaggebouw bU zUn brand stichting sou hebben gevolgd. Dit duurde twee volle uren en daarna kreeg de pers nog gedu rende een uur gelegenheid den weg gade te slaan. De leiding berustte bU commissaris Heisig. De tocht begon In de restauratle-loka- len. op de plaats waar v. d. Lubbe door het venster naar binnen is geklommen. Met krUt Is op den vloer aangegeven, hle v. d. Lubbe ge- loopen is; de weg eindigt bU den clubfauteuil, waarin volgens sommige getuigen een bran dende fakkel gestoken U. Commissaris Heisig Is echter van meening. dat het geen fakkel B geweest, omdat men die niet zooals geschied is eenvoudig nad kunnen uittrappen, waar na niets dan stof overbleef. Het zal vermoede lijk een in elkaar gerold stuk gordijn zijn ge weest; er bevindt zich in den fauteuil trouwens alleen een gat, dat erin Is gebrand, niet ge stoken. Na de heropening der zitting wordt als ge tuige geboord de 33-jarige ingenieur Hintze die zegt de politie ervan op de hoogte gesteld te hebben, dat de communisten een overval hadden voorbereid op het steunbureau Neu kölln. Een paar dagen vóór die overval zou worden uitgevoerd, zat hjj 's morgens in een café en zag boe v. d. Lubbe door Pfeiffer en een anderen communist naar binnen gebracir. werd. In een achterkamer hadden de commu nisten een conferentie. Van der Lubbe werd daar voorgesteld en heeft zeer opgewonden en ■nel gesproken. Duitschland beeft ontwapend en daarom be hoeven wjj ook eigenlttk niet deel te nemen aan een ontwapeningaeonferentie (groote bijval). ROME. 31 Oct. (Reuter) Tusschen het ministerie van Oorlog en de leiding der vrij willige fascistische militie is een verbindings- raad in het leven geroepen, om leger en militie meer te vereenlgen. De raad staat onder leiding van generaal Plzzarello. die de functie zal be- kleeden van militair technisch adviseur. Ik vroeg hem, aldus getuige, hoe lang hij al In Duitschland was. Hy antwoordde, dat ny Pas was aangekomen en een reis had gemaaxt Op myn vraag hoe het kwam, dat hy zoo goeo op de hoogte was, lachte hij en gaf geen ant woord. Getuige vertelt verder, dat Van der Lubbe heel snel heeft gesproken, zoodat men niet al les kon verstaan. Toen van der Lubbe zelde dat men actief moest optreden, heeft Jancke zich daartegen verzet, omdat z. L het juiste tijdstip daarvoor nog niet was aangebroken. In antwoord op een vraag van dr. Parisius her haalt getuige, dat Van der Lubbe ten roodge kleurd identiteitsbewijs had. Dr. Sack Van welken kant Torgler genoemd? Getuige: Dat weet ik niet. Van der Lubbe sprak over een costuum en over een jas en in dat verband werd ook gesproken over de ..roode hulp" en toen is ook de naam van Torgler ge noemd. Dr. Sack: Van der Lubbe heeft altijd, ook WARSCHAU, 31 Oct. (VD.). Naar uit Lem berg wordt gemeld, heeft daar een Oekraplsch nationalist een poiltieken moordaanslag i Sovjetconsulaat gepleegd. De man veri den consul te spreken. Toen men hem ni< middellijk binnenliet, lost» hy twee rev schoten op den consulaatssecretaris b waardoor deze werd gedood. Een ander tenaar van het consulaat verwondde arm. De politie arresteerde den aai die onmlddeliyk bekende en verklaar den moord had gepleegd In opdracht van de organisatie van Oekranischs nationalisten. De Poolsche autoriteiten hebben den consul haar leedwezen betuigd. De misdaad wordt in Polen levendig afgekeurd. WASHINGTON. 31 Oct. (Reuter.) De berich ten. dat president Roosevelt onderhandellngen wil aanknoopen met Sovjet-Rusland. om tot een erkenning en het openen van normale betrek kingen tusschen beide landen te geraken, wor den In sommige politieke kringen minder gunstig ontvangen. Omtrent de aankomst van den Russischen minister van buitenlandsche zaken. Litwinov. te New-York. Is nog niets bekend. Litwinov zal echter gedurende zijn verblijf in de Vereenlgde Staten niet als gast van presi dent Roosevelt In het Witte Huls logeeren. Green, de voorzitter van de Amerlkaansche arbeiders-federatie is van oordeel, dat nog vele moeilijkheden overwonnen zullen moeten wor den, alvorens de erkenning van Rusland een feit is geworden. Hy hoopt, dat Roosevelt er op zal aandrin gen. dat de Sovjet-agenten met hun bolsje wistische propaganda in Amerika zullen op- hovden.^ In antwoord op vragen van den president verklaarde getuige, niet precies te weten op welken dag dit alles gebeurd is; het moet Woensdag of Donderdag geweest zyn. doch m geen geval later. Pfeiffer stelde v. d. Luboe voor en-zelde, dat hy een Nederlandsch partij genoot was die actief aan de actie wilde deel nemen. Hy kwam van de „roode hulp". nog een keer probeeren toe te slaan, ten einde het doorbreken der nationale beweging te rem men. Er moeten onlusten te weeg gebracht worden, doch voorlooplg moet worden ver meden, dat menschenlevens in gevaar komen het Volkenbondssecretariaat, Trendelenburg, heeft tegeiykertyd met de ontvangst van de verklaring van Duitschlands uittreden uit den Volkenbond by -den secretaris-generaal zijn ont slag Ingediend. President: Hij zit thans een straf uit van acht maanoen wegens oplichting; In 1934 u hjj eveneens wegens oplichting tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dr. Sack: Op den achtsten dag van dit proces verklaarde getuige Jahncke. dat hij bijna op den rand eener verschrikkelijke verleiding had gestaan. De arbeider Hintze was nJ. by hem en zijn kameraden gekomen en had hen aan gespoord, wegens den zelfmoord van zijn zwa ger. een actie te ondernemen tegen bet steun bureau. Men wantrouwde Hlntae echter omdat hy geld uit de Inzamellngsbussen had ont vreemd. Hlntze noemt deze verklaringen van Jahncke onwaar. Vervolgens deelt krlmlnal-kommlssar Heisig mede, dat de verklaringen van de Hollandscbe kennissen van v. d. Lubbe. Sink en Almada. door v. d. Lubbe ten deele bestreden werden Misverstand Is bier ónmogelijk. Dimitrof: De hoofdbehandeltng van het pro ces heeft :iu juist een maand geduurd. Wy heb ben van v. d. Lubbe geen duldeiyk woord ge hoord. Ik vraag den getuige, die v. d. Lubbe vaak een verhoor afnam, nog eenmaal onder eede. of v. d. Lubbe werkelijk met zyn eigen mond en taal de verklaringen beeft afgelegd, die de basis vormen van de aanklacht. Getuige: Jawel, het kan niet anders gezega worden. Vervolgens wordt de zitting tot Maandag verdaagd. de tentoonstellingshallen den Kaiserdamm te Berlijn wordt koortsachtig gewerkt aan den opbouw van de expositie Camera", welke 4 November zal worden geopend Nu ontwikkelt zich weer bet gewone vragen stel tusschen den voorzitter en Van der Lubbe. Van der Lubbe geeft geen, ot geen duidelijke antwoorden. De getuige herkent ook den pas van Vtn der Lubbe. HU noemt ook zijn kameraad, die btj deze ontmoeting aanwezig was. Het gerecht zal trachten dezen man te vinden. Vervolgens gaat de Senaat over tot het be- gichtlgen van de plaatsen, waar de brand ge sticht ia. BERLIJN, 21 Oct. (WK.). Rljksmlnlster Dr Goebbels heeft gisterenavond in het Sportpalast een lange redevoering gehouden, waarin hy den algemeen pollUeken toestand en de redenen uit eenzette. die tot Duitschlands uittreden uit den Volkenbond hebben geleid. Na een uitvoerige schildering te hebben ge geven van de ontwikkeling van den blnnen- landschen toestand In Duitschland en het aan de macht komen der Nationaal-Soclalisten. waarby spreker er o.a. op wees, dat dit geen verandering van regeerlng betrof, doch een al- geheele wijziging van het systeem, wees Goeb bels er op. dat de Nazi’s op 14 September 1930. toen xtj 107 zetels In den Ryksdag hadden, ge weigerd hadden In de regeerlng als .gedulden’’ zitting te nemen. De nationaal-socialisten nemen slechts als geiyken aan besprekingen deel, anders blijven zij weg. Na te hebben verklaard, dat de Nationaal- Soclalisten geen document zullen onderteekenen. dat zij niet kunnen nakomen, zelde spr„ dat Duitschland b.v. aan Frankrijk kan verklaren, dat wanneer het Saargebied weder bij het ROk is aangesloten, wij geen verdere laterieele eischen meer hebben. Dit is geen ónmogelijk verlangen, daar Iedereen weet dat 95 van de bevolking van het Saargebied de aanslui ting by Duitschland wenscht. Als dit verlangen vervuld 1» sQn wjj tevreden Wij zijn niet voornemens met geweld In bet be stuur van een anderen staat In te grijpen. Tn alle opemlilkhetd kan ik hier verklaren- Wij rijn geen sabelkletterend Duitschland. wy riln Natlonaal-Soclalist. Thans zegt men in het buitenland, dat de Riikskansellar en misschien ook de verant- •voordelijke leiders zoo denken, maar het volk, het volk denkt anders. Om nu te bew1i|én. dat de regeering met haar vredeswil en haar eisch tot gelijkberechtiging niet alleen staat, kan het volk op 13 November s.8. zich voor of tegen deze politiek uitspreken. De nieuw-gekozen afgevaardigden van den Rilksdae zullen onder eede zich ertoe verplich ten, dat zij een vredespolitiek zullen volgen en de plechtige gelofte afleggen, dat zfl vol komen achter de regeerlng staan. Als de Nationaal-Socialistische partij zich een doel gesteld had. heeft zij dit steeds be reikt. Nu wil in de afgeloopen aeht maanden den binnenlandsche vijand verslagen hebben, moeten wy grootmoedig riln en de verzoenende hand reiken aan hen. die ons werk in dezen tyd hebben leeren waardeeren. Op 13 November moet de geheele natie zich achter Hitler en zyn nolltlek scharen Op 13 No vember mag er in Duitschland geen noemens- waardlge oppositie tegen de regeeringsDoHtiek ritn. De wereld moet zien, dat op dien dag het geheele volk één is. De rede van Goebbels werd met oorverdoo- venden bijval bednleroortV* De arbeider Organistka uit Raste schildert een ontmoeting, welke hy ongeveer een jaar gele den heeft gehad met Van der Lubbe op een reis naar Constanz. Hy ontmoette toen twee Wanderburschen. vaarvan een Van der Lubbe moet zyn geweest. HU heeft ook den pas gezien, welken Van der Lubbe had. Deze droeg ook het communisten insigne en een Sovjet-hemd. Getuige droeg het hakenkruis. Men beeft toen over politiek gesproken. Van der Lubbe verklaarde, dat in Duitschland het Ryksdaggebouw er den langsten tyd gestaan had. De kameraad van Van der Lubbe zei toen: Je zult nog eens zien, je ziüt nog wel van Van der Lubbe booren. SR Getuige zelde toen nog: Uit die politiek van jullie komt toch niets, alleen het Nationaal- Socialisme zal wat brengen. Van der Lubbe antwoordde hierop: Als dat komt gaat bet met vuur en zwavel. Toen getuige hoorde van den brand In den Ryksdag. moest hy oogenbllkkeiyk aan Van der Lubbe denken. Getuige wordt dan met Van der Lubbe ge confronteerd en herkent Van der Lubbe, deze herkent hem evenwel niet. De voorzitter wil dan wéten of Van der Lubbe wel eens In Constanz is geweest op zijn ver schillende tochten. Van der Lubbe zegt; Nee. i’

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1