ONS BLAD Is de brand alléén gesticht? de Bevrijdingshal Hitler J si d I de deskundigen aan i i i s 11 i iP Het nieuws van heden Roosevelts goud- politiek Kabinet-Daladier afgetreden in 5. I HET WOORD DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Fijne staalwaren '’TEGEMOET’ „EEN DONKEREN TIJD b te DINSDAG 24 OCTOBER 1933 ind- ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 19 TRAFALGARDAG TE LONDEN i Sarraut formateur? V. J. Patel overleden LitwinoFs reis naar Amerika de TALIAANSCHE POUT1E BESTAAT ZEVEN JAAR Onzekere toestand in Siam Wereld-goudprijs ver hoogd Prof. Joate verklaart, dat de brand slechts verklaard kan worden door gasvorming Hy wil den dollar aan de controle der Europeesche speculanten onttrekken DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN 25.- Zeer irrer- iBKea .43551 „Brand was voorbereid” Motie van vertrouwen in de regee ring met 240 tegen 300 stem men verworpen Koning Prajadhipok naar het Zuiden vertrokken Duizenden uit de Beiersche Oost- mark naar Kehlheim a/d Donau saamgestroomd Voor eenheid en eer” ADVERTENTIEPRIJZEN: Per Ipssen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 ■H H VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Goudembargo naar V.S. opgeheven 1 tfu Rede van Hitler te Kehlheim. De drank-affaire in het Westland. Het Casino Hamdqrff te Laren gesloten. O O Dr. Seuff ertAls nam de minister-president het meenlng, dat Daladier orden Vorige stond; 754 sprak de aanwezigen persoonlijk toe. Ter gelegenheid van den zevenden verjaardag der politie hield de Duce een groote parade. Hierboven i- i Italiaansche -i Mussolini voor het front der pantserauto’s bii de politie in gebruik. eden Tan ien brand d, dat in scheidene visschen i herdérs s gedood De voorzitter: Ik stel voor dan maar alleen van vloeistof te praten. De deskundige gaat daarmede accoord. Roosevelt's goudpolltlek. Militair vliegtuig bij Njjkerk verongelukt; de inzittenden ongedeerd. Delftsche miasieweek door Mgr. Aengenent ge opend. ;nt de st- «8 de de», i wel voor- ubbe alléén den pro- toch veel md in de men er- tbermo- «p plech- GENEVE, 22 Oct (Reuter). Vlthalbay J. Patel, het bekende lid der Indische Congrespartij en vroeger voorzitter der wetgevende vergadering van Britsch-Indië, is hier heden na een lang durige ziekte gestorven. Embargo op Russisch goed naar de V3. opge heven. De deskundige prof. losse aan het woord in het Rjjksdagbrandprocea. De ambtenaren dienen zich te onthouden van elke openbare actie tegen de Overheid en baar beleid. [heden! i. plan- Imrter- I «3554 mer. lardschok [heid, als rde Van aakt. sodalis te hevige van het de slechts menigte r staties s Zater- nleuwen n China. idem. 43053 I. me« k.m- llefs» d. Br. ond. blad. bet (O.)- PARIJS, 23 Oct (Eigen bericht) De Fransche Kamer heeft een motie van vertrouwen in de regeering af gestemd. Volgens onofficieele tel ling werden voor de regeering 240 en tegen 300 stemmen uitgebracht BERLIJN, 23 Oct. Het Rjjksdagbrandproces 4 nu reeds langer dan een maand aan den gang en het getuigenverhoor is nog lang niet beëindigd. Vermoedelijk zal ook de volgende week het Rjjksgerechtshof nog te Berlijn bijeen komen. Senaatspresident dr. Bi ting met de mededeeling. BERLIJN, 23 Oct. In het verdere verloop der tniddagzitring geeft de deskundige dr. Schatz een uitvoerige beschrijving van zijn waarne mingen en legt er den nadruk op, dat de ster ke nevelvorming, welke bij den brand werd gezien, bijzonder kenmerkend is voor het ge bruik der door hem bedoelde vloeistof. Vier of vfjf liter dezer vloeistof zouden voldoende zijn geweest om bet sterke brand-effect te berei- Dr. Schatz-Halle, een bU het gerecht aange- stelden chemicus, heeft positief kunnen vaststel len, dat de zittingszaal is aangestoken door middel van een vloeistof, die van zelf aangaat. Hjj zal den aard van deze vloeistof nog nader bespreken. Hij vraagt het gerecht met het oog qp de veiligheid van den staat deze nadere ge gevens meebesloten deuren aan te hooren. Voor korten tijd slechts. Het kabinet-Daladier heeft be sloten af te treden. (United Press). Ook bij het onderzoek door het Gerechtshof in den Rijksdag langs den weg, dien v. d. Lubbe is gegaan, bleef de beklaagde in zijn apatische houding volharden. LONDEN, 23 Oct. (Reuter). Volgens een de censuur ontsnapt bericht uit Bangkok zijn de koning en koningin den 21sten October uit hun zomerverblijf te Hoeahln naar Singora in het Zuiden van Siam vertrokken. Het bericht zegt, dat het vorstelijk paar de waarschuwing kreeg Hoeahin te verlaten, voor hun het nieuws be kend werd In zake de onderdrukking van den opstand te FetsjaboerL De deskundige legt er nog eens den nadruk op, dat hjj de mededeellngen van v. d. Lubbe over de brandstichting volkomen onmogelijk acht. Bij zijn tocht heeft hjj waarschijnlijk in het geheel geen brand in den zin gehad, doch toevallig ae ontbrandlngsmlddelen verloren. ken. Hij is er van overtuigd, dat men bjj de brandstichting in de groote zaal vuurmakers heeft gedrenkt in de zelfontbrandbare vloei stof; dese vuurmakers zijn gelegd op een met petroleum of benzine gedrenkt voorwerp, b.v. afgerukte gordijnen. tlFEBE )Up. In •n 10-4 t Beh I 43590 ■■"1 de Duitsche stammen tot een eenheid samen te voegen. Hier past geen hoera-vaderlandsliefde, wij weten zelf maar al te goed, welke offers er zijn gevergd, want wij hebben het 4% jaar lang m den oorlog ondervonden. Hoe verder wij ons houden van oppervlakkig patrlotisme, des te meer recht hebben wfl, om voor het levensrecht van ons volk op de bres te staan. Vijftien jaren lang zijn de Duitsche levens belangen zoo slecht vertegenwoordigd, dat de wereld het Duitsche volk niet meer ziet zooa'a het is. daar men zijn zwakke regeerders ver eenzelvigde met het volk, waarvan de hoofd kenmerken schenen halfheid en besluiteloos heid. Het zal niet gemakkelUk zijn, dit valsche beeld weg te nemen en de wereld duidelijk te maken, dat het Duitsche volk niets gemeen heeft met hen, die geen gevoel bezaten voor zfjn eer (stormachtige toejuichingen). REGENSBURG, 22 Oct. Naar het naburige Kehlheim a. d. Donau waren duizenden samen gestroomd uit de Beiersche Oostmark voor een manifestatie van trouw aan den ..Fuehrer” >n de Befreiungshalle, waar aan den ingang een gouden krans was aangebracht en een adelaar in gevecht met de slang der tweedracht. Er heerscht een ademlooze stilte, als de Rjjks- kanselier in begeleiding van stafchef Roehm en den Rijksstadhouder general Ritter von Epp. zich naar zijn plaats gegeeft. Nadat Richard Wagner s „Einzug der Goetter in Walhall” was gespeeld, hield Roehm een korte toespraak, waarin hij o. a. zeide: Op de plaats, waar 70 jaar geleden een waar achtig Duitsch koning aan het Duitsche vols het teeken zijner eenheid schonk en waar 20 jaar geleden de Duitsche bondsvorsten de een heid van het Duitsche volk bezegelden, staat thans onze „Fuehrer" als de vervuiler van Dultschlands verlangens en wenschen, die na 15 jaren van bitter lijden het Duitsche volk weder tot een groote eenheid samenvoegt. Door Hitier werd vervolgens een lauwerkrans b|j het monument neergelegd, met het op schrift: „Aan de gevallenen". Hierop werd door alle aanwezigen het ..Lied vom Guten Kame raden" gezongen. Vervolgens hield de Rijkskanselier een groote redevoering, waarin hjj wees op de stroomen bloeds die moesten vergoten worden en op hei geweldige lijden, dat moest worden geleden, om Op deze wijze zou In een periode van 20 minuten tot IS uur zelfontbranding kunnen Intreden, zonder dat een mensch een hand nltsteekt Dat de zaak zich zoo heeft toegedragen, kan ook blijken uit het feit, dat het vuur zich van een hoogere plaats naar een lagere heeft voortgeplant. utiHitte WASHINGTON. 23 October. Zooals we reeds meldden heeft Roosevelt een officieel bureau Ingesteld, dat het nieuw geproduceerde goud zal opkoopen en den aan- en verkoop van bet Amérikaansche goud op de internationale markt zal regelen. Naar Reuter"'nader verneemt ver wacht Roosevelt dat de eerste aankoop van het nieuw geproduceerde goud volgens het nieu we monetaire plan bijna onmiddellijk zijn in vloed zal dqgp gelden. De prijs zal waarschijn lijk hooger zjjn dan op de markten te Londen en Parijs. In offlcleele kringen gelooft men. dat deze actie ten doel heeft den dollar aan de contróle der Londensche en Parjjsche banken en de Europeesche speculanten te onttrekken. Men rekent erop, dat er ten eerste een verlaging van den dollar In verhouding tot het pond sterling en den frand uit zal voortvloeien, ten tweede verwacht men een verhooging van den wereldprijs van het goud. omdat het nieuwe goud in de Vereenigde Staten zal blijven in plaats van naar het buitenland te worden ver zonden. Tot nu toe is ongeveer vjjf en twintig tot dertig duizend onces van dit goud uitgevoerd en wel voornamelijk naar Londen. Dr. Wagner concludeert, dat het vuur den door de getuigen geschilderden om vang zonder wijziging der gewone si tuatie niet had kunnen aannemen. Voor deze situatie-wijziging is noodig ofwel een tamelijk lange tijd ofwel een mede werking van verscheidene personen, waarschijnlijk echter beide. NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD Ingediend Is een wetsontwerp ^tot tUdeljjke kor ting der pensioenen van gewezen Indische lands dienaren. iiuiMtm: I imiauHC TEL 3RD Omtrent de avondzittlng der Kamer meldt V.D. nog het volgende: Onmiddelljjk na den aanvang van de avond- zitting wijdde de Kamer zich aan de behande ling van het moeilljkste artikel van het ge- heele wetsvoorstel, n.l. het artikel betreffende de verlaging der ambtenaarssalarissen. Van socialistische zijde werd een tegenvoorstel ver dedigd, dat in laatste instantie neerkwam op het laten vallen van artikel 37 In plaats waar van de amortisatiekas belast zou worden met 1,5 milliard francs en in dit jaar de anders ge bruikelijke delging der openbare schulden daar voor te gebruiken. De minister van financiën wees dit voorstel om technische redenen af, waarop het socialistische voorstel met 420 te gen 176 stemmen werd verworpen. Met bijna even groote meerderheid werd vervolgens een voorstel van den rechts georiënteerd*" Marin afgewezen. Vervolgens woord om naar voren te brengen, dat artikel 37 aangenomen of verworpen moest worden. Spr. keerde zich tegen overdreven geruchten over gevaren, die den franc zouden bedreigen. De franc is en zal de veiligste valuta blijven, wan neer de Kamer dat wil. Wanneer de regeering ten val mocht worden gebracht, zou daarmede het probleem nog niet opgelost zijn. Daladier gaf toe, dat de ontworpen maatregelen hard waren, doch legde nogmaals den nadruk op de noodzakelijkheid in het bijzonder in verband met de beveiliging van den middenstand. In Italië en Duitschland is gebleken, dat een an der regiem opduikt, zoodra de middenstand niet meer gewenscht is. Derhalve eischt de regee ring deze belastingen als een daad der Fran sche broederlijkheid en der nationale solidari teit. Wanneer dit offer niet goedgekeurd mocht worden zouden zwaardere offers noodig worden. Als voorbeeld haalde Daladier aan dat de ambtenaarssalarissen In Duitschland sedert 1930 met 18 pCt. verlaagd waren. In aansluiting op de redevoering van Dala dier vond binnen de socialistische fractie een stemming plaats over het bemiddelingsvoor stel van een radicaal socialist, waarmede de regeering zich mln of meer accoord had ver klaard. Met 35 tegen 45 stemmen bU acht stemmen blanco werd dit bemiddelingsvoorstel door de fractie verworpen. Hiermede zijn de kansen op een goedkeuring van het beslissende artikel voor de regeering zoo goed als verke ken. brandende doek had aangestoken, antwoordt v. d. Lubbe: Dat kan ik niet zeggen. Vervolgens wordt branddirecteur or. Wagner gehoord. Wij hebben geprobeerd zoo ver klaart hü de tamelijk oude massieve eiken houten stoelen met een vuurmaker in brand te steken. In 18 minuten was het niet gelukt de stoelen in brand te steken. Ook toen wij onder deze stoelen 1 pond filmrollen In brand staken, gelukte het niet, den stoel zoo in brand te ste ken, dat hU uit eigen kracht verder had kunnen branden. Ook bjj de nieuwere stoelen korden wij met vuurmakers niet bereiken, dat de stoe len vanzelf verder brandden. Alleen de andere bekleedlng met kunstleer kan verder gloeien en tenslotte na tamelijk langen tijd een vlammen- vuur veroorzaken. Het houtmateriaal van de zittingszaal moet volgens den deskundige tot het moeilijk brand bare hout worden gerekend. Een te hooge druk door brand kan In de ongeveer 11.000 M3, ruime zaal niet onstaan, ”èl door gasvorming of ex- ploisie. ord profes, otwlkkellng vermoeden •ings-app». ter vastge- t blijkbaar i brand te uitsluitend leel, dat in van brand. Ihe'.d aan- ‘dbare ma- ■spreid z|jn de steno- eitrek kon ts ook mo. 'fen gerul. 'oeveelheld ■rmoedelijk De ontste- plaats ge- brandproce» aan den 8 lang as* - VOlgMVfc rUjn bijeen- Dr. Wagner acht het niet waarschijnlijk, dat licht brandbare stoffen als celluloid of benzine In een grootere hoeveelheid gebruikt zijn, daar het beeld van den brand dan anders had moe ten zijn. Bovendien zou een uitgieten van groo tere hoeveelheden benzine of benzol de zaal in korten tijd met een explosief mengsei hebben gevuld. Een aansteken zou dan levensgevaarlijk zijn geweest. Er moeten dus stoffen zijn ge bruikt. die anders werkten; welke weet dr. Wagner niet te zeggen. In Londen wordt elk jaar de herdenking gevierd van den zeeslag bij Trafalgar, waarin de Engelsche vloot de overwinning behaalde op de Fransche en Spanjaarden. In dien slag sneuvelde admiraal Nelson. Hierboven: Engelsche matrozen leggen een krans bij het Nelsongedenkteekjn. Wuur het om ging PARIJS. 24 Oct. (Reuter) Zooals wij bericht ten, is de regeering-Daladler vannacht om 3.30 uur afgetreden, nadat het voorstel inzake een heffing op de ambtenaarssalarissen, waaraan de vertrouwenskwestie verbonden was. met 329 tegen 241 stemmen was verworpen. De leider der socialisten. Blum, verklaarde vóór de stemming zich rekenschap te geven van den ernst van het oogenblik. vooral met het oog op de buitenlandsche politiek der regee ring. Het was den socialisten echter niet mo- geljjk aan het beroep der radicalen te voldoen, daar het voorstel de koopkracht van het land nog meer zou beperken. Renaudel, de leider der oppositie in de socia listische partij, verklaarde, dat de republlkein- sche meerderheid- gered diende te worden, daar om zouden hij en zjjn vrienden voor de regee ring stemmen. Minister-president Daladier bedankte Renau del en verweet Blum de regeering ervan te heb ben beschuldigd, te wijken voor zekere machten. Wanneer gij het voorstel wlldet verwerpen, al dus Daladier, hadt gij In het begin moeten zeg gen. Naar V. D. nog verneemt, xal de minister van Koloniën, Sarraut, waarschijnlijk opdracht krijgen een nieuw kabinet te vormen. ing in een ader in de er boven ingen der d geëischt iltgesloten. .ubbe kort ize van de een proot randstlch- d. Zonder iadden de i worden, ichled. De ■1 diende n de zit- Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem REVAL, 23 Oct. (VD.) Naar uit Moskou wordt gemeld, heeft de Sovjetregeering ‘den leider van ae Amtdrg, Bogdanow, en den vroe- geren minister voor de politiek van het Verre Oosten, Skwirski (den nlet-officieele vertegen woordiger der Sovjet Unie in Amerika) be noemd tot leden der Russische delegatie naar Washington, welke onder leiding van Litwinof de onderhandelingen met Roosevelt zal voeren. BERLIJN, 23 Oct. In de namlddagzittlng wordt allereerst de huislnspecteur Scranowltz nogmaals over zijn rondgangen op den dag van den brand gehoord. Hf) is bet laatst 'usschen 11 en 12 uur door het gebouw gegaan. In de stenografenkamer heeft hij niets bijzonders op gemerkt. Op een desbetreffende vraag verklaart hu, dat zich nabU deze kamer ook een z.g. zeep- kamer bevindt, waarin ook spiritus voor het rei nigen van vensters en een vloeisof voor het verdunnen van poetswas. De sleutel van deze kamer bevindt zich echter steeds achter slot. Op een vraag van Torgler. verklaart getuige, dat bij de doorzoeking van de den communis ten ter beschikking staande vertrekken op 14 Februari geen vaten, benzineflesschen enz. wa ren gevonden. Wanneer v. d. Lubbe ondervraagd wordt, BwUgt hU, waarna hjj naar zijn plaats wordt teruggeleid. Toch wordt hem op wensch van Dlmltrof nog de vraag gesteld, of hU den brand- Weg heeft afgelegd op de aangegeven wijze. Ja, fluistert beklaagde. Op de vraag, of hij de zittingszaal met het luenger opent de zit- dat vandaag de des kundigen zullen worden gehoord en wel voor namelijk over de vraag, of van der Lubbe alléén den brand kan hebben gesticht. Als eerste deskundige wordt gehoord profes sor Joase, die verklaart, dat de ontwikkeling van den brand in de zittingszaal het vermoeden deed opkomen, dat de luchtververschlngs-appa- raten in werking waren. Er ia echter vastge steld. dat deze niet werkten, zoodat blijkbaar andere stoffen zijn gebruikt om den brand te stichten en zeker ook andere dan uitsluitend vuurmakers. Prof. Josse is van oordeel, dat in de zaal brandbare gassen, afkomstig van brand bare vloeistoffen, in groote hoeveelheid aan wezig moeten zUn geweest. Het brandbare ma teriaal moet door de geheele zaal verspreid zijn geweest, hetgeen vermoedelijk vanuit de steno- grafen-kamer is geschied. Tot dit vertrek kon men steeds toegang krijgen en het was ook mo- gelUk hier een hoeveelheid brandstoffen gerui- men tUd op te slaan. HU schat de hoeveelheid brandstoffen op meer dan 20 K.G Vermoedelijk is het petroleum of benzol geweest. De ontste king kan vanuit één plaats hebben plaats ge had met behulp van lonten. Het feit, dat de zittingszaal plotseling in een vlammenzee is opgegaan, bewUst, dat onder In de zaal nog lucht aanwezig was, terwUl er boven een gasmengsel was. De voorbereidingen der brandstichting moeten een zekeren tUd geëischt hebben en bet is ten eenenmale uitgesloten, dat deze voorbereidingen door v. d. Lubhe kort voor den brand zijn getroffen. De keuze van de brandstof en de verdeellng ervan over een groot aantal plaatsen «vijzen er op, dat de brandstich ting met kennis van zaken is geschied. Zonder de gasvorming uit de vloeistoffed hadden de brandhaarden snel gebluscht kunnen worden, zooals In het restaurant enz was geschied. De brandstichting bulten de zittingszaal diende dan ook slechts om de aandacht van de zit tingszaal af te lelden. De laatste opmerking wordt door den pro- eureur-generaal bestreden. Men zou toch veel meer tUd hebben gehad om den brand in de zittingszaal te ontwikkelen, wanneer men er buiten geen brand had gesticht. Prof. Josse geeft toe, dat het optreden van V. d. Lubbe bU de voorbereiding van den brand een psychologisch raadsel is. Op een vraag van Dlmltrof antwoordt prof. Josse, dat een kwartier voor Van der Lubbe voldoende kan zUn geweest om den boel In brand te steken indien de brandstichting was voor bereid, zooals hU gelooft, dat inderdaad het ge val is geweest. De procureur-generaal dr. Werner: .Jndlen op bet tUdstip, toen Scholz in de zaal heeft gekeken, nog geen voorbereidingen' waren ge troffen, zou het dan mogehjk zUn geweest dat bUvoorbeeld Torgler na het verdwUnen van Scholz de voorbereidingen heeft kunnen tref fen vóór dat hU den Rijksdag verliet, dus tot ongeveer kwart voor negen?" Prof. Josse: .De tjjd van 8.20 uur tot 8.45 ■ou naar mUn meenlng daartoe voldoende zUn.” Vervolgens wordt gepauzeerd. Deskundige Schatz: Ja, daarom ben ik van d. Lubbe daar niets te zoeken had en In de groote zaal niet is geweest. Ar beiders in de chemische Industrie, studenteii op laboratoria, in apotheken etc. zouden de geur der vloeistof kennen; over de kennis der verdachten is den deskundige niets bekend De vloeistof veroorzaakt een prikkeling in de neus. De brandplaatseri' in de gangen etc. zUn van geheel anderen aard. De voorbereiding van den brand in ae groote zaal kan z.t niet door éen persoon In den, door d. Lubbe aangegeven tUd, worden bewerkstelligd. Naar zijn overtui ging moest een persoon in de groote zaal min stens 2025 minuten tüd gehad hebben, mits het brandmateriaal gereed stond. Op vragen van den president verklaart de deskundige, dat de door hem genoemde vloei stof betrekkelUk gemakkelUk Is te verkrUgen. De „Oberrelchsanwalt” vraagt, of de ge heimzinnige vloeistof in zeer korten tUd iu actentasscnen e.d. den Rijksdag binnenge bracht is kunnen worden. Dr. Schatz antwoordt, dat men het beoog de resultaat al had kunnen bereiken door ae in den RUksdag aanwezige handdoeken met de vloeistof ie begieten of de stukgesneden gor dijnen. De vloeistof, die hU bedoelt heeft een geur, die op carbol lukt en die men niet ge makkelUk kwijt raakt. MUn SA.-kameraden: VrUwllllg hebt gU u voor de taak aaneenge- I sloten om niet theoretisch, maar practisch een groote gemeenschap te zijn van onderling hulp- betoon, niet alleen voor het heden, maar ook voor de toekomst. WU gaan een donkeren tUd tegemoet en ieder Dultscher moet zich daarvan bewust zUn. Er moest etndelUk iemand In Duitschland komen, die zeide: Den vrede willen wU. maar onteerlng wijzen wU af. (Toejuichingen). Duidelijk zeggen wU het aan de wereld: Als GU ons wilt zien in uw Internationale confe renties, als OU ons In den Volkenbond hebben wilt, dan alleen, als GU ons als volk erkent (Stormachtige toejuichingen). Te allen tUde zUn wU bereid verdragen ie onderteekenen, wanneer wU ze kunnen na komen en als zU niet In strUd zUn met ons rechtsgevoelen. Aan dictaten verleenen wU onze medewerking niet. De tUd. dat men Dultschers met Dultschers kon ten onder brengen, is voorbü en keert nooit terug. Daarvan Is dese Tempel der Duitsche een heid het symbool! WEIMAR, 23 Oct. Naar aanleiding van de viering van den Duitschen boerendag is alhier het Darréhuls ingewUd. aldus genoemd naar den rUksminlster van Landbouw. De ministei Antwoordend op en opmerking van dr. Sack zegt dr. Schatz, dat hU uit het gedrag van v. o. Lubbe heeft opgemaakt, dat hem bepaalde din gen waren Ingeprent, want zUn gedrag op het balkon was niet normaal. Van der Lubbe moet, toen hU binnen ging, al geweten hebben, dat zich reeds andere gebeurtenissen in de zalen atspeelden en hU door zUn eigenaardige hou ding slechts de schuld op zich had te laden De Oberrelchsanwalt: Verdachte Torgler is tot een oepaald tijdstip minstens tot 8.20. waarschUnlUk echter tot 8.40. in den RUks dag geweest. Kan Torgler »als dader In aan merking komen, gezien uw opvatting van de voorbereiding? De deskundige antwoordt, dat die mogelük- held, wat den tUd betreft, bestaat. Er ontwikkelt zich dan een discussie over de vraag of men het bU portaal II en V m den letterlUken zin heeft kunnen ruiken, als iemand, Torgler b.v. de bedoelde vloeistof ou zich zou hebben gehad. De deskundige laat .hier mogelijkheden open. Als er geen vloelstoi op zUn handen of Heeding is geweest behoefde de geur niet op hem over te gaan. d. Lubbe deze lappen heeft gevonden, moet hU toen hfl gearresteerd werd, toch de lucht daarvan bij zich hebben gehad. MOSKOU, 23 Oct. De Sovjetregeering heeft thana het embargo op Russisch good naar de Vereenigde Staten opgeheven. lUllillll/i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1