ONS BLAD Getuige Soenke gearresteerd Bloedige onlusten in Palestina I I a w z f <'i I ng Het nieuws van heden Klacht van Göring a WEGENS MEINEED JODEN DURVEN NIET NAAR BUITEN DE BAROMETER V JOH. LAUWERS Jx -xiWHDtayx 7 istoh r BERICHT HET NIEUWE FRANSCHE KABINET DE DIRECTIE De gebroken wet Mi Toestand zeer ge- spannen Vliegongeluk bij Dijon Nazi’s en warenhuizen Geen veranderde houding Zevenhonderd huwe lijken te Rome Duitschlands eischen WEER IN EERE DE Göring Litwinof te Parijs „Het it niet waar, dat wy uit den oorlog vliegtuigen hebben achter gehoud en” Het totaal aantal dood en bedraagt thans reedt dertig, terwyl 250 personen gewond zyn DINSDAG 31 OCTOBER 1033 Emigranten-tchepen opgehouden Twee pertonen gedood; botsing met een vogel de oorzaak? Plechtigheid in de Santa Maria degli Angeli Woensdag, feestdag van Aller» heiligen, zal het NOORD-HOL LANDSCH DAGBLAD NIET ver schijnen. DIT NI IMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Ie? 50 "S I ...I „BEROLINA” L De commissaris van politie Biingt vertelt hoe Van der Lubbe tegen het gebouw is opgeklommen x ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op peg een 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 PAYCLOP3 ALKMAAR TientaOen jaren gtond de foeileelyke Berlijmche „stedemaagd” op het Alexanderplein te Berlin. Vijf jaren geleden verbande men haar. Het Derde Rijk geeft haar heur plaats terug. VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Per kwartaal voor Alkmaar f j, lil IH 7 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD werk =3 Be Graal te Londen. Heeft hy nog iets gezegd over 4 verder niets by zich. Naar aanleiding de ..Sphinx” *e gesteld Notaris gearresteerd te Maanaen. O O BERLIJN, SO Oct. Na de pauze deelt de voorzit- •8 DE- 098 i dus len •en Ier •4 j im. 1 ZEVENEN TWINTIGSTE JAARGANG No. 25 Dat wy met onze motorlooze wereld zouden Toen uit de menigte werd geschoten op de politiebeambten, beantwoordden dezen het vuur op de demonstranten die zy verspreid den. By de Herodes-poort werd een Engel- sche koerier door de menigte met steenen bekogeld. Zeer gespannen is ook de toestand te Hai fa. Daar hebben de Arabische leiders ge dreigd met verdere gewelddadige maatre gelen. *ea sar en in- President: Inderdaad is een zekere Dimltrof in het proces wegens den aanslag op de kathe draal veroordeeld. Die heette echter Stefan en deze heet Oeorge. Een zekere Stefan Dimltrof is biykens de dossiers by verstek ter dood ver oordeeld. Heeft volgens u Dimltrof hier geiy- kenis met dien anderen Dimltrof? Oetuige: Die geiykenls is my direct opgeval, len. al heeft hy. als ik my niet zeer vergis, op de portretten een baard gehad President: Neemt u aan. dat bet dezelfde is? Getuige: Ik kan dat niet met beslistheid zeg- Pantserwagens ryden door de straten en een Engelsch vliegtulg-eskader heeft eenlge malen ten teeken van waarschuwing boven de stad ge cirkeld. Te Damascus hebben Zaterdag eveneens an- in hoofdzaak tegen de len te zyn. hebben oe Zevenhonderd huwelijken te Rome. Het RUkMlagbrandproees. Had Tor gier Dimitrot ontmoet? Twee schepen met Joodsche emigranten mogen Palestina’» havens niet binnenloopen. stand op Dinsdag 9 nnr VJa.: 743 Vorige stand: 7« xs- sra- slt itt. De vrijdenkersvereenlging ..De Dageraad" opge nomen onder de voor ambtenaren verboden ver- eenigingen. dat erdtal by de werk n het innen dende r zoo- lat er wier reliep. p. am 3 de be- n 3 Te 977 KA- ■str. .50. CeL 904 102 mie min l 2 D 00.000 pijn. Ver- s 800 tgeen oriyk s") ut. ren >nne- tyd- Ko- over >nne- schen an tal Zon- het- pct. zon- d; in aamd a om bben. lilcht zon som- en. t het wor- licht tuur- e Oe- deelt en Iburg, Apei- hon- i zen- ïtrok- Door is dit open >tuca- en. lis ten 1 Na een korte onderbreking van het verhoor deelt de president dr. Buenger mede: -In het officieele procesverbaal is vastgesteld dat get. Soenke zich door de verklaring, dat hy Tanef uit Roemenië kent, hem toevallig op straat heeft getroffen en hem logies heeft aangebo den. en dat hy geen koffer voor hem heeft afgehaald of zich daarvan niets herinnert, on der verdenking heeft gebracht, meineed te heb ben gepleegd, aangezien hy zelf op vragen heeft toegegeven dat hy op dit punt bewust onwaar heid heeft gezegd. PARIJS 10 Oct (V D.) De Fransche vlieger Vemeilh en diens mecanicien zyn Maandag ochtend by een vliegtuigongeluk in de buurt van Dyon om het leven gekomen. De radio- telegrafist is min of meer ernstig gewond. i ..De Zon- ra te en 3 aklng De procureur-generaal dr. Wer ner verzoekt dan de arrestatie van getuige Soenke, dien hy ervan ver denkt, meineed te hebben gepleegd. Reeds heb ik bevel gegeven tot voorloo- pige aanhouding van get. Soenke, en zal hy door de politie worden vastgehouden tot het arrestatiebevel tegen hem is uitge vaardigd. Conflict btf de Kristal-l'nie opgelost. Invoer van een groot aantal artikelen uitalui- tend toegestaan aan Ned. Graancentrale en Meelcentrale. PORT SAID. 30 Oct. (Reuter) Het Deensche stoomschip ..Polonia", dat met 900 Joodsch- Poolsche emigranten op weg was naar ’alfa, heeft op bevel van de Palestynsche autoriteiten zyn koers gewyzigd en is hier Wnnengeloopen. De Egyptische regeering heeft verboden, dat de passagiers aan wal gaan. De kapitein van het schip wacht thans be velen van zyn reeders af. Zooels wy reeds meldden, moet ook de ..Mar tha Washington", met 733 Joodsche emigranten uit Polen en Duitschland. voorloopig een dag worden opgehouden te Lanarcer op Cyprus. Hierna werd get. Soenke door twee Schupo- beambten weggevoerd. Als volgende getuige wordt dan commissaris van politie Buenge gehoord, die tegeiyk met de brandweer naar bet Ryksdaggebouw is ge- aonden. Getuige verklaart, dat zyn taak voorname- lyk was het vaststellen van de sporen. Hy heeft aan de hand van vingerafdrukken kunnen vaststellen, dat slechts één persoon, n.l. Van der Lubbe van buiten tegen het ge bouw opgeklommen is, hoewel de weg langs de stoep en over de lyst langs het gebouw veel gemakkeiyker zou zyn geweest. Van der Lubbe liep by zyn klimparty ge- JERUZALEM. 30 Oct. (V. D.) De spanning in Palestina duurt voort. Het aantal dooden by de onlusten is gestegen tot 33. Alle poorten van Jeruzalem worden door de politie bewaakt, wel ke niemand laat binnenkomen of vertrekken. Engelsche onderdanen zyn opgeroepen om po litiediensten te verrichten. De algemeene sta king duurt nu reeds drie dagen onafgebroken voort. Alle Arabische winkels zyn nog steeds gesloten. De feesteiykheden, welke mot gen te Haifa zouden plaats vinden ter gelegenheid van de opening van de nieuwe haven, zyn of gelast. Ook te Damascus, de hoofdstad van het Franse he mandaatgebied Syrië, is een alge meene staking geproclameerd ten teeken van sympathie met de Palestynsche Arabieren. In alle moskeeën zyn de by de onlusten gedoode Arabieren herdacht. De Fransche autoriteiten hebben alle Arabische bladen verboden. JERUZALEM. 30 Oct. (Reuter) Op het oogenblik is de toestand in Palestina kalm. De staking wordt echter voortgezet. Ook in Trans-Jordanië is het rustig; de demonstraties te Damascus zyn zonder inci denten verloopen. ti-Engelsche betoogingen der Arabieren plaats gevonden. evenals te Oennam in Transjordanië. Het militaire hoofdkwartier in Palestina heeft het hoofdkwartier in Egypte om versterking van het corps seiners verzocht. Een Engelsch es kader vliegtuigen staat gereed om eventueel naar Palestina te vertrekken. Hoewel de betooglngefcl Engelschen gericht schim' Joodsche bewoners Zich voor een groot gedeel te In hun hulzen opgesloten. De president van de Arabische Nationale Li ga heeft den Engelschen minister van kolo niën een protesttelegram gezonden, waarin ojn. wordt verklaard: „Wy eischen de bescherming der Arabieren in Palestina en de vervulling der toegestane rech ten. Een geheele bevolking kan niet door geweld worden gedwongen voorwaarden aan te nemen, welke niet overeenkomen met de traditie van Engeland als christelyken en gecivlliseerden staat, wy protesteeren tegen het martelaarschap der geheele Arabische natie, welke 73% der Be volking van Palestina uitmaakt en zy beklagen zich over het toepasaen van geweld lagenever •en onbewapend en vredelievend volk. Het aantal dooden by de onlusten in Palas ei na is Zondagmiddag met drie vermeerderd, toen in het oude gedeelte van Jeruzalem nieuwe botsingen tusschen Arabieren en politie ont stonden. waarby de politie wederom van vuur wapens gebruik maakte. Drie Arabieren wer den gedood ei. zeventien gewond, waardoor net aantal dooden steeg tot dertig en net aantal gewonden tot over de tweehonderdvyf’.ig. Zaterdagavond had de Engelsche Hooge Com- missaiu» Sir Ait.iur Wauchope. een bespreking met een aantal Arabische leiders, wten hy om samenwerking met ue regeering verzocht. In verband met den gespannen toestand in Palestina heeft de Hooge Commissaris opdracht gegeven dat de ..Martha Washington", met 733 Joodsche immigranten uit Polen en Duitschland aan boord, te Lanarca op Cyprus voorloopig een dag zal worden opgehouden. Een der Arabische kranten elscht wraak voor de gevallen Arabische slachtoffers. De Verneilh was Zaterdag met een 3-motorig vliegtuig uit Tunis te Dyon aangekomen en Maandagochtend van Dyon gestart naar Parys. Vemeilh is met zyn toestel in den mist tegen een vogel opgevlogen, welke poising het nood lottige gevolg zou hebben gehad. Hoewel ongelukken met vliegtuigen als gevolg van het aanvliegen van zeer groote Alpenvogela tot de zeldzaamheden behooren, is het niet uit gesloten. dat by een dergelyke botsing de schroef en de motor van een vliegtuig worden vernield Tot nu toe was dat evenwel nog slechts het geval met lichte sportvliegtuigen Een ultimatum Maastricht. Duitschland te land en ter zee verdedigingsmid delen heeft toegestaan. Deze mogeiykheid ons horizontaal te verdedigen, is echter een drog beeld, zoolang men verzwygt. dat de aanval in verticale richting zal plaats vinden. Wat hebben wy aan een leger en een vloot, wan neer onze vijanden ons uit de lucht willen ver nietigen? nen verzekeren, dat hy 37 Februari van 11.50 tot 30.30 uur den Ryksdag niet één seconde heeft verlatep. Alle andere verklaringen moe ten op een vergissing berusten. Alder, llftjongen in den Ryksdag. deelt mede, dat hy een of twee weken voor den brand een kist, die door een expediteur was bezorgd, met de lift naar boven heeft gebracht. Als volgende getuige wordt dr. Dröscher. me dewerker van majoor Weberstedt, gehoord. Hy verklaart het volgende: Op den middag van den dag. waarop de brand werd gesticht, kwam ik om kwart over drie in den Ryksdag. By het betreden van de vestibule viel my een doordringende geur op. Ik had den indruk, dat het een soort gaslucht was. ot mis schien benzine en ik vestigde de aandacht van de aanwezige portiers erop en wees hun op het groote gevaar van zulk een gasvorming. De be ambten kalmeerden my met de woorden, dat het niets byzonders was, maar beloofden my, de zaak te zullen nazien. Ik ging toen naar myn bureau, maar bleef onrustig en ging nog eens naar beneden. Toen was de geur volkomen verdwenen. De ingenieur van den Ryksdag. Ris- se, demonstreerde my onlangs den geur van ze ker anti-roestmiddel. waarmee indertyd de groote klok van den Ryksdag roestvry was ge maakt. Toen was ik geheel gerust gesteld. President. By den rechter van instructie hebt u nog meegedeeld, dat u een persoon had waar genomen. Getuige: Ik werd by den rechter van instruc tie geroepen voor een verhoor. Toen ik beneden kwam, zag ik daar onder bewaking verscheide ne personen Toen een v«n die personen my aankeek, kreeg ik een schok en een bepaalde herinnering doemde in my op. die my inneriyk byzonder opwond, zoodat ik toen ik de kamer van den rechter van instructie binnenkwam, zonder dat my iets gevraagd werd, zeide: JERUZALEM 30 Oct. Arabische aanvallen op politieposten in de oude stad van Jeruza lem zyn gewapenderhand afgeslagen. Aan Ara bische zyde zjjn opnieuw eenlge dooden en ge wonden. Het totaal aantal slachtoffers der on lusten In Palestina bedroeg Zaterdagavond 37 dooden en meer dan 300 gewonden. Tot de doo den behooren twee inlandsehe polltie-agenten. by de gewonden zyn drie ernstig en 15 licht gekwetste Engelsche agenten. 30 Arabieren zyn ernstig gewond. De gevangenis te Nabloes Is Zaterdag door de opgewonden menigte bestormd en alle Arabi sche gevangenen zyn in vryheid gesteld. Te Jeruzalem hebben duizenden Arabieren zich by de Damascuspoort verzameld. Voor het gebouw van den Hoogen Commissaris rumen zy een dreigende houding aan. ROME. 30 Oct. (Reuter) Ter gelegenheid van den elfden verjaardag der Fascistische revolutie heeft zich vanmorgen een merkwaardige plech tigheid afgespeeld. Zevenhonderd peren zyn in hun parochiekerk getrouwd, waarna zy gemeen- schappeiyk een plechtige H. Mis bywoonden in de Santa Maria degli Angeli. De 1400 jong getrouwden gingen daarna tusschen een haag van jeugdige Fascisten naar het gebouw van de Dopolavoro. waar de secretaris der Fascisti sche party Staracc elk echtpaar 500 Ure over handigde. Een talryke menigte juichte de stoet toe. In de provincie hadden soortgelyke plechtig heden plaats. veer acht dagen by hem in huls gewoond. Soenke deelt nog mede, dat hy het Duitsch niet volkomen machtig is. aangezien hy welis waar van nationaliteit Duitscher is. maar in den Kaukasus is geboren. had gehad. Öf hy aan het station bagage had staan, kan get. niet zeggen. Tanef heeft onge- ter mede, dat het verzoek van beklaagde Dl- gen. maar de zekerheid is vry groot voor my. President: wy kunnen, wat dat betreft, niets met zekerheid constateeren. maar u hebt toch wel in hem den man herkend, dien u in d^n Ryksdag hebt gezien? Getuige: Ja, dat zeker! Torgler stond voor de deur van zyn kamer en DUnltrof leunde naast hem op de balustrade. Het moet eenlge dagen vóór den brand zyn geweest Ik kon bel den in het gezieht Hen en ben er inwendig pog vry boos over geweest, dat oen Duitsche afge vaardigde rustig met een of anderen buiten, lander stond te spreken. Hierop wordt de zitting tot Dinsdag verdaagd. Barometers en Weerhuisjes Mynheer de Reichsgerichtsrat, wat zyn dat voor Bulgaren daarbuiten: dat is toch Dimltrof uit Sofia? Dien ken ik van foto’s en dien heb ik hier in huls gezien! Ik her inner my, dat ik hem boven op onze étage met Torgler heb gezien Voorts zei ik. dat ik Dimltrof kende, omdat Ik hem op afbeel dingen van personen die den aanslag op de kathedraal te Sofia haddenjepleegd, had gezien. BERLIJN. 30 Oct. By het voortgezette verhoor van Fraulein Olga Dera, destyds steno-typiste van den communistischen fractiesecretaris Kuhne, stelde Dimltrof haar de vraag: Hebt u by Torgler ooit buitenlanders gezien, buitenlanders in het algemeen, niet alleen woe dende Bulgaren, zooals Dimltrof? (Vroolyk. heid). Oetuige: Neen, ik heb er geen gezien. Vragen van Ar Sack beantwoordend zegt ge tuige. dat de beide telefoontoestellen in de frac- tiekamers 9 en 9b den laatsten tyd dikwyis slecht werkten. Op den dag van den brand heeft zy aan Torgler niets opvallends bemerkt, hy zag er niet anders uit dan gewooniyk. Procureur-generaal: zyn er dien Maandag in kamer 9 en 9b telefoongesprekken gevoerd? Getuige: Ja. zooels steeds. Procureur-generaal: De telefoon heeft gewerkt? Getuige: Ja. Torgler maakt bezwaren tegen verschillende verklaringen van getuige en verklaart te kun- PARIJS. 30 Oct. (Reuter). De Russische Volkscommissaris voor Buttenlandsche Zaken. Litwinof is heden op zijn reis naar Washington hier aangekomen. Vermoedeiyk zal hy voor zyn vertrek nog een onderhoud met Paul Boncour hebben. Bloedige botsingen te Jeruzalem. Verwacht wordt de benoeming van jhr. mr. H M. van Haersma de With tot gexant ta Washington. Overcomplete arbeiders-remmer bjj de NederL Spoorwegen niet op wachtgeld. Inbraak In de parochiekerk te MaasnieL Jaarvergadering der R. K. Herstellingsaordver- eenlging voor Spoor- en Tramwegpersoneel „Mgr. Mutsaenioord.” „Als verantwoordeiyk leider der Duitsche luchtvaart, vervolgde spreker, wensch ik duide- lyk en onomwonden te verklaren: Het is niet waar, wy hebben niet heimeiyk eskaders ge bouwd en samengesteld. En wanneer men wyst op onze verkeersvliegtuigen, dan zeg ik: Gy handelt tegen beter weten in en uw des kundigen kunnen niet volhouden. dat onze welnig-soepele verkeerstoestellen ooit als oor- logsvliegtuigen te gebruiken zyn.” ESSEN, 30 Oct. (W.B.) Ter gelegenheid van een herdenking van den oorlogsvlieger Bölcke heeft de Pruisische premier Göring hier gisteren een rede gehouden, waarin hy ook uitweidde over de positie der Duitsche luchtvaart. „Overmacht kan ons dwingen, ons materieel te vernietigen, aldus Göring en wy hebben het ook vernietigd." Zoolang onze tegenstanders geen afstand willen doen van hun zware aapvalsvliegtui- gen, kan me% het Duitschland niet euvel dui den, dat het ter conferentie trachtte, een minimum aan afweer- en verdediglngsmaterleel te verkrygen. zellvliegtuigen den vrede der bedreigen, zal het buitenland toch wel niet willen beweren." BERLIJN. 30 Oct. (WB) Staatssecretaris Zeder maakt bekend, dat in de houding der natlonaal-socialisten tegenover de warenhuizen principieel niets is veranderd. De regeering heeft er geen belang by. om het talryke per soneel dier inrichtingen brood- en werkloos te maken Partygenooten koopen principieel niet in warenhuizen. Iedere natlonaal-socialist. die in uniform in een warenhuis wordt aangetrof fen, wordt direct uit de party gezet. Van officieele zyde wordt er. zooals reeds zoo dikwyis opmerkzaam op gemaakt, dat in- grijpen in het bedrytsleven van onbevoegde zyde streng is verboden. JJit verschillende vragen biykt echter, voor- nameiyk uit de verklaring van Popof, dat Tanef by aankomst te Beriyn Popof heeft ont moet en dat Soeke een bekende van Popof was. Popof heeft Tanef toen by Soenke onder- gebracth. en Soenke moet tenslotte toegeven, dat hy Tanef niet uit Roemenië kent en dat hy hem niet op straat heeft ontmoet, doch dat hy by hem is gebracht door *n bekende van Popof. President: hebt bewust een meineed af- gelegd. Ik heb u gevraagd of u Tanef op straat hebt ontmoet en u hebt opeetteiyk ja gezegd." Get. Soenke: „Ik ben my niet bewust dat ik reeds den eed heb afgelegd President: „U hebt my gezegd, dat u bereid was. de belofte te doen Get. Soenke: J4u herinner ik me dat.” President: .Ik wensch hier geen woord meer aan te verliezen." BERLIJN. 30 Oct. (B. D) Heden begint de vierde week van proces-zlttingen te Beriyn. aoodat met (je ongeveer veertien dagen te Leip- aig. byna anderhalve maand reeds met het Rijksdagbrandproces gemoeid is. By den aan vang van de zitting verzoekt Torgler een verklaring te mogen afleggen om een belangryke mededeellng te doen Op ver- aoek van den voorzitter wordt deze verklaring achter uitgesteld tot na het getuigenverhoor. De eerste getuige is een zekere Soenke. by Wien de beklaagde Tanef aan het eind van Fe bruari eenlge dagen in huis heeft gewoond Hy verklaart, dat hy op 24. 35 of 26 Februari Tanef. dien hy in 1920 te Boekarest door een vriend had leeren kennen, in de Friedrichstrasse by het station had getroffen Op Tanef’s mede- deeling. dat hy geen woning had. bood Soenke hem aan. eenlge dagen by hem te komen lo gee ren. Waarheen Tanef daarna getrokken is, weet get. niet. Tanef had geen bagage en ook verder niets by zich- Naar aanleiding van ver schillende vragen verklaart get tenslotte, dat Tanef een pak met levensmiddelen by zich mltrof wordt ingewilligd. Als volgende getuige wordt de nat.-socialis tische Ryksdagafgevaardigde Rurpen ver hoord. Oetuige vertelt, dat hy op den dag van den brand des middags te ongeveer twee uur met de lift naar de tweede verdieping is gegaan, waar zyn werkkamer is gelegen. Hy kwam langs de kamers der communistische fractie en zag door een ruit, dat de kamers vol menschen wa ren. Hu hoorde ook rumoer van stemmen. Toen hy voorby was ging de deur achter hem open en een heer met donker haar, en smal gezicht kwam er uit en ging in tegenovergestelde rich ting verder. Getuige heeft daarop de lyst met de namen en portretten der afgevaardigden nagekeken, maar kon onder de communisti sche afgevaardigden dezen man niet vinden. President: Heeft u later nog iemand her kend? Getuige: Neen. De volgende getuige, Fraulein Olga Dera was als steno-typiste van den communistischen fractie-secretaris KUhne werkzaam. President: Een getuige heeft gezegd, dat Dins dagmorgen alle niet den Ryksdag toebehooren- de zaken uit kamer 53 a waren verwyderd. Op verdere vragen van dr. Sach verklaart zy zeer nadrukkeiyk dat zy slechts met een schryfmachine in kamer-53a heeft gewerkt. Het portret van v. d. Lubbe heeft men haar laten zien, maar ze heeft hem nooit in den Ryksdag gezien. Dr. Parlsuis: U heeft gezegd, dat Torgler elgeniyk 's Maandags naar Chemnitz moest Getuige: Dat had ik hooren zeggen. Veertien ministers uit het kabinet-Daladier zijn in de nieuwe Fransche regeering opgenomen. De ministers voor het Elysée. In het midden (eerste rt)) minister president Albert Sprraut en tweede van rechts Paul Boncour, die minister van Buitenlandsche Zaken gebleven is BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR T«Woon Administratie 433, Redactie Ó33 ABONNEMENTSPRIJS Voor buiten Alkmaar f2 85 fleiflustreerd Zondagsblad f 0 60 booger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem „Steeds opnieuw heeft men er in de ont- wopenlngsconferentle den nadruk op gelegd, dat Duitschland geen militaire luchtvaart mag bezitten, wy hebben ons bereid verklaard, af stand te doen van alle aanvalstoestellen. maar stonden er op. dat ons een minimum aan ver- dedlglngsvliegtulgen zou worden toegestaan, toestellen, die wat hun actieradius betreft, voor een aanval volstrekt niet te bezigen zyn. Wan neer men ons zelfs dat ontzegt, dan beweer ik, dat by de legenparty de een of andere slechte of arglistige bedoeling voorzit.” .Men heeft de wereld zand In de oogen ge strooid, door te verklaren, dat men aan vaar In een diepte van acht meter te storten. Getuige weet niet of andere personen ge bruik hebben gemaakt van den meer gemak- keiyken weg, welken hy zoo juist heeft aan gegeven. Hy stelt alleen vast, dat slechte Van der Lubbe tegen het gebouw Is opgeklommen. Ten aanzien van de gebroken ruit is getuige van oordeel, dat iemand in deze kamer is ge vlucht, en toen hy menschen hoorde komen, door de ruit omlaag Is gesprongen. Op de plaats waar de glassplinters lagen, waren echter verder geen sporen te vinden. Voorzitter: U hebt u door Van der Lubbe den weg laten wyzen. welken hy heeft afge legd by de brandstichting. Heeft hy toen nog iets gezegd over de reden van zyn daad? Getuige: Hy antwoordde op deze vraag van my, dat de verhoudingen hiervoor in Duitsch land het meest geschikt waren. Een dergelyke daad zou hier by de bevolking meer weerklank vinden dan elders. Op myn vraag of hy com munist was, antwoordde hy: wel communist, maar toch met een zeker onderscheid. „Ik ben overtuigd, dat Van der Lubbe poogde ons den weg nauwkeurig te wyzen," antwoordt getuige op de vraag van den voorzitter, of Van der Lubbe aarzelde by het wyzen van den weg, welken hy by de brandstichting volgde. „By een deur wist hy evenwel niet meer hoe hy verder moest. Voorzitter: Is u van meening. dat beklaagde den weg niet zoo goed had kunnen vinden, als hy hem In den nacht van den brand niet afgelegd had? GetuigeJa. Voorzitter: zyn arrestatie? Getuige: Hy verklaarde, dat hy zich in ieder geval wilde laten arresteeren, ook als een weg tot vluchten was opengebleven. Ik vroeg hem toen of hy voor martelaar wilde spelen, waarop hy antwoordde, dit niet te weten. Beklaagde Dimltrof stelt vervolgens voor polltie-beambten uit Hennigsdorf en de ambten van het asyl, waar Van der Lubbe heeft overnacht, te hooren, teneinde vast te stellen wat Van der Lubbe In den nacht van 26 op 27 Februari heeft gedaan. De procureur-generaal: Indien beklaagde Dl- mitrof hiermede bedoelt, dat Van der Lubbe in Hennigsdorf medehelpers heeft gevonden, dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Vervolgens wordt de zitting onderbroken voor de middagpauze. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1