Geladen sfeer in den Rijksdag 1' 1 ONS I L Spanning op Malta Het nieuws van heden a ZO TORGLER IN HET NAUW DE BAROMETER Hl DE LINDBERGHS NAAR AMSTERDAM? JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Projectie- en IGDE KATHOLIEKE PERS o o De a.s. Louise de Marillac BISSCHOPSWIJDING TE MUNSTER g. A l i 1 les is gelogen” zegt Tor gier Duitschlands uittreden uit den Volkenbond Engeland houdt zich aan het mandaat Geen cigarettencoupons meer in Engeland Speciale politie-maat- regelen Bureau der ontwape ningsconferentie DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN DONDERDAG 2 NOVEMBER 1933 verkiezingen in Spanje ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem öp pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 1 ARRESTATIE VAN EEN GETUIGE ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 26 Millioenengift voor sociale doeleinden in Japan. Dimitrof O Ernstig tnoior-ongeluk te Eindhoven. Het ia echt waar Exposé van minister Benesj Ook de gaan MADRID, L of deze ge- den Torgler (Vervolg elders In dit blad) Too ver lantaarn* Ongeveer 25 mark. (Groote hilari- lt>. Toch op 9 November bijeen i Joodsche emigranten in Palestina toegelaten kloosterzusters stemmen Geen sigarettenconpons meer in Engeland. Lindbergh komt vermoedelijk naar An'stcrdim. GENEVE, 31 Oct. De voorzitter der Ont wapeningsconferentie, Henderson, heeft heden het presidium officieel bijeengeroepen voor een vergadering op 9 November as. Palestina gewaarschuwd, daatsverpllchtingen tegenover PARIJS. 1 Nov. (Reuter). Kolonel Lindbergh is voornemens morgen of overmorgen Frankrijk te verlaten. HU zal vermoedelijk naar Amster dam vliegen, waar hij in de vlleghaven te Schel- lingwoude zal neerstrijken. Vervolgens zal hij naar Spanje en de Azoren vertrekken- Later hoopt hü nog langen tijd aan de Riviera door te brengen het café Stawfcki bediend. Odfuige: .Reeds vroeger waren er twee chauf- in het café aanwezig, die later eveneens et tafeltje gingen zitten, waaraan Kilhne [andere heer hadden plaats genomen. Met zdsverschil van ongeveer een J de chi ta verscheen de afgevaardigde Konen.” it zou vóór den brand in den zijn geweest.” De pogingen van Henderson om het presidium eerder, zoo mogelijk nog in den loop van deze Bijna vierduizend sterfgevallen aan pest op Java in het derde kwartaal. Voorloopig 153 millioen tekort op den gewonen dienst der Indische be gr oo ting voor 1933. Stand op Donderdag aur vjs.: 747 Vorige stand: ISA il van ongeveer een kwartier iffeurs later weg. Even over ne- Vreeselijk auto-ongeluk onder Loenersloot; twee dooden. de de Verplichte aangifte van door de Rundveecentrale over te nemen dieren. Het nieuwe contract ook door de werkgevers in het drukkersbedrüf aanvaard. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD De bevolking weer in conflict met de Engelsche autoriteiten Een opname van den getuige Sönke in hfet Rijksdagbrandproces. Bij hem woonde beklaagde Tanoff. Tijdens zijn verhoor stelde de procureur-generaal voor, hem wegens meineed te arresteeren, wat gebeurde 31 Oct. (Reuter). Aan de alge- rneene verkiezingen in Spanje zullen, naar ge meld wordt, ook de kloosterzusters deelnemen. Zij zullen hun religleuse kleed tijdelijk afleg gen en gewone kleer»n dragen om aan de stem bureaux niet te zeer de aandacht te trekken. Voor de meeste der nonnen is dit de eerste maal, dat zü sedert het afleggen der gelofte, het klooster zullen verlaten. In den dom van Münster vond Zondagl.l. de wijding tot bisschap van het bis dom Münster plaats van Clement August Graf von Galen. De nieuw-gewijde opperherder verlaat den dom tusschen de bisschoppen dr. Berning (Osndbrück) en dr. Bornewasser (Trier) M Rl L Eknfl is groot en blond met blauwe oogen. ROME, 1 Nov. Heden Is In tegenwoordigheid van Z. H. den Paus in het Vatlcaan het decreet voorgelezen voor de heiligverklaring van de za lige Louise de Marillac, stichteres van de con gregatie der Dochters van Liefde. De H. Vader hield een lange toespraak, waarin hij de deug den der zalige prees, met name haar onvermoei bare werkkracht. Voorzitter: Bent u toen gearresteerd? Getuige: Ja, in het ziekenhuis te Krefeld, om dat mijn vertrek uit Hamburg werd aangezien voor een poging tot vluchten M. Ik moet u echter zeggen, Dimitrof, lever geen critiek, welke nutteloos is. PRAAG, 31 Oct. (V. D.) De minister van Bul- tenlandsche Zaken, Dr. Benesj. heeft heden in het parlement een exposé gegeven, waarin hij in hoofdzaak de nieuwe fase in de Europeesche politiek behandelde, welke met de Duitsche re volutie is begonnen en waarin hij zich verder met de economische crisis in Midden Europa bezig hield. Bevolking van Malta weer in conflict me< de Britsche autoriteiten. BERLIJN. 31 Oct. Tn de rechtszaal In bet Berljjnsche Rtjksdaggebouw hangt he den een sfeer van spanning en verwachting. De getuigen, die vanmorgen gehoord wor den zijn voornamelijk gedaagd op verzoek van de beklaagden, speciaal Van Torgler. Zij zullen voornamelijk verklaringen af leggen over den gang van zaken in het restaurant Stavicki nabij den Alexander- platz, waar Torgler in den-’Aiacht van den brand heeft vertoefd. 13 October gevangenis week bijeen te krijgen, zijn hiermee definitief mislukt. De Italiaansche en Engelsche regeering hebben het voorstél van den President afge wezen. Omtrent de agenda voor de nieuwe bij eenkomst van het presidium is nog niets be kend. Door het onverwacht vertrek van Nor man Davis, van welks draagwijdte men zich thans algemeen rekenschap geeft, is de situatie aanzienlijk gewijzigd, hoewel van Amerikaan- sche zjjde verklaard wordt, dat het niet zeker is. dat Norman Davis niet meer naar Genève zal terugkeeren. Het stelsel kostte 2X/Z millioen pond per jaar; naar mini mumprijzen Het fana tieke elan, waarmede de nieuwe Duit- regee- sinds is MEMORIE VAN ANTWOORD AAN DE TWEEDE KAMER OVER HOOFDSTUK I DE» RIJKSBEGROOTING 1964. Torgler verklaart verder, dat hij in Hamburg verscheidene malen vergaderingen heeft be zocht, doch van alles wat getuige hier verteld heeft is mets, maar dan ook niets waar. Getuige Lebermann wordt voorshands niet beëedigd. Dimitrof: Ik zou gaarne weten tuige een getuige i charge Is. Voorzitter: Deze getuige heeft een verklaring afgelegd aan de directie, waarop hjj werd verhoord door het Ontwerp-overeenkomst geteekend betreffende het vervoer van brandbare vloeistoffen op de West-Europeeoche binnenwateren. Berechting van de eerste groep muiters van „De Zeven Provinciën” voor den Zeekrtjgsraad te Soera ba ja: eischen van achttien tot zes laren gevangenisstraf. Vervolgens naar Spanje en de Azoren De President constateert, dat getuige zijn aan gifte bij de Justitie te Hamburg kort voor 13 October 1933 heeft gedaan. Getuige Lebermann gaat voort, te vertellen, (dat Torgler hem bad gezegd, dat getuige nog pnaar eens over de zaak moest nadenken. De prand sou op 6 Maart 1932 gesticht wordefi. Ge- fuige zou dan naar Berlijn komen en om 2 uur han het Anhalter Bahnhof zijn. Daar wilde men pem ontmoeten en hem den Rijksdag laten zien, ■oodat Torgler hem kon wijzen, hoe de brand ■•sticht moest worden en welken weg hü diende ■e volgen. Getuige zou zich zeer verdacht ge kregen en als het vuur was aangestoken, in de zuurt bljjven rondloopen en rumoer maken, zoo- tfat hij gesnapt zou worden eh de anderen weg konden komen. Er zouden bovendien nog twee hamburgers meedoen. Get. kende hen niet bij tun namen, doch kende slechts hun bijnamen. .Zwarte Wllll" en „Alraune”. Hij is op 6 Maart échter niet naar Berlijn gegaan, omdat de zaak hem te gevaarlijk was. Voorzitter; Wat is er na den 6den Maart ge beurd? Getuige: Torgler heeft mij vele verwijten ge daan, omdat Ik niet was gekomen. Ik zeide, dat ik niet mee wélde doen, het was mij te gevaar lijk, ik moest ook om mijn familie denken. Torgler zeide toen tegen me: Gemeene schoft, rmeene ellendeling! Ik zal je bij gelegenheid bog sens een blauwe boon achterna jagen. VoorzitterU bent behalve wegens diefstal ook Wegsas roof veroordeeld. Wat hebt u gedaan? sche ring 5 Maart begonnen 'n koortsachtige activiteit in binnen- en buitenland- sche politiek te ontwik kelen. schiep een atmos feer van wantrouwen en vrees, waarbij men zich het program der nationaal-so cialisten van 1930 en de Pan-Germanistische denkbeelden van Hitler's boek ,Mein Kampf’ voor oogen stelde. Dit wantrouwen nam nog toe. toen het geheele ove rige Europa in zekere verschijnselen in Duitsch land ernstige revolutionnalre uitingen meende te zien, waarvan geen mensch wist, waartoe zij nog zouden leiden, en toen het verluidde, dat Duitschland zich meer bewapende dan het mocht. In het besluit uit den Volkenbond te treden ziet Benesj een terzijdestelling .van het verdrag- van Versailles en een bij voorbaat verwerpen van elk voorstel of plan, waarbij Duitschland dezelfde rechten zou krijgen als andere groote mogendheden. Dit besluit tezamen met de revolutie zelve zal een geleidelijke wijziging van de geheele Euro peesche politiek en een ernstige crisis van den Volkenbond ten gevolge hebben. Het langzame procés, dat naar een evenwicht tusschen over winnaars en overwonnenen zoekt en een nieu we organiseering der staten beoogt, is onderbro ken. x Benesj blijft intusschen in de conferentie het •enige internationale forum zien, dat de ontwa- peningskwestie op behoorlijke manier kan op lossen. Een besluit, dat niet daar doch slechts ki een bespreking van enkele staten is genomen, zou hij ook niet als bindend kunnen erkennen Utter: Ik bedoel natuurlijk, welke straf [gekregen. |ge: Tien maanden gevangenis. lei is Torgler nogmaals bjj mij geweest h mij bewerken. Er werd niet meer over Ind in den Rijksdag gesproken, doch men lat ik moest doen, wat mi) werd gezegd. hier niet op in. 6 Juni was hij weer bij mijn woning. :wam toen met twee anderen? Frankfur- 11 en Emil. Rudl heeft een Joodsch uiter- I JERUZALEM, 31 Oct (Reuter) De nieuwe haven van Haifa, de mooiste van het nabije Oosten, is hedenochtend in gebruik genomen. Naar aanleiding van de inwijding heeft de Britsche minister van Koloniën de bevolking van Palestina gewaarschuwd, dat de man- r de Joden en Arabieren, zonder vrees en zonder gunsten zul len worden nageleefd en dat de orde zal wor den gehandhaafd. Uit Cairo wordt gemeld, dat de Egyptische regeering heeft toegestaan, dat de Joodsche emigranten aan boord van de ..Polonia” zich in Port Said aan wal begeven en per trein naar Palestina gaan, nadat zij van de regeering van Palestina den waarborg had ontvangen, dat zij in Palestina zullen worden toegelaten. Getuige geeft daarop wepr nauwkeurig de tijden aan. waarop hij Torgler heeft ontmoet. Dr. Parsius vraagt dan: Wat zegt u ten aan- zien van de verklaringen van Torgler? Getuige: Ik heb de zuivere waarheid gezegd Ik ben door niemand beïnvloed. Thans wordt den deskundige dr. Schatz het woord gegeven. HU verklaart: Men heeft zich er over ver- LONDEN, 1 Nov. (V. D.) Op Malta is op nieuw een zeer gespannen verhouding ontstaan tusschen >ie Engelsche regeerings-autorlteiten eenerzUds en het nationale kabinet van Malta en de Maltezer bevolking anderzijds. De Brit sche Gouvemeur-Generaal Sir David Campbell heeft speciale politiemaatregelen genomen an, naar verluidt, ook militaire troepen gecon signeerd. Algemeen gelooft men, dat Malta voor een nieuwe politieke crisis staat. De Britsche auto riteiten verwijten de inheemsche bevolking overtreding van de grondwet- Het Maltezer kabinet, onder leiding van Sir Ugo Mlsfud, doet energieke pogingen voor de weder-lnvoering van de Italiaansche taal op de scholen. Uit deze overweging en in verband met de activi teit der Italianen op Malta hebben de Engel sche autoriteiten, zooals thans wordt mede gedeeld, reeds eenigen tüd geleden een ver ordening uitgevaardigd, waardoor buitenlan ders slechts met bijzondere toestemming van de regeering bü het onderwijs werkzaam mo gen zjjn. Ook wordt thans bekend, dat de regeering reeds 14 dagen geleden 'n verbod tot het hou den van openbare vergaderingen en betoogin- gen heeft uitgevaardigd. Voorzitter: Is alles wat U hier verteld hebt waar? Getuige: Het is werkelijk waar. Voorzitter: Waarom hebt u dat dan niet eerder gezegd. Getuige: Omdat Ik bang was voor mijn leven en mUn familie. - Het O- M. verlangt dan, dat Torgler met Lebermann wordt geconfronteerd, opdat deze zeggen kan of Torgler werkelUk de man \vas. met wien hij te doen had. Torgler staat op en gaat naar getuige toe. deze roept uit: Ja. dat was Torgler! Parlsius: Is er bü Uw gesprek met Torgler sprake van geweest, dat u een bepaald bedrag zou krUgen? .- Getuige: Ja. HU heeft mij gezegd, dat ia 14.000 markt zou krijgen, eventueel zou mijn, familie dit geld krUgen. Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de begroetingen Zaideneef onds 0 en Wegenfonds voor 1934. 'President: „Hü heeft dus in Januari 1932 reeds uitdrukkelijk over den Ruksdag ge broken?” Getuige Lebermann: .Jawel, hü wilde den nationaal-socialisten een poets bakken. Deze uitdrukking heeft hjj gebruikt. Er zouden open bare gebouwen in brand gestoken worden, en hij heeft uitdrukkelijk den Rijksdag genoemd- Dat was op 25 of 26 Januari 1932.” Torgler had gezegd, dat hü in Januari 1932 groot werk woor hem had. Men zou den nat.-socialis ten een poet* bakken, waardoor men een groote propaganda-mogelijkheid tegen de nationaal-socialisten zou hebben. Torgler zou toen gezegd hebben, dat men openbare gebou wen, bijv, den Rijksdag, in brand moest steken, en dat getuige daarbij een belangrijke rol kon spelen, om- U- dat hij de politie onbekend was, en K. men niet wist, dat hij in de partij rol speelde, zoodat men niet zou aannemen dat de daad door de j communistische partij was begaan. wonderd. dat ik de brandstof niet ter spr heb gebracht. Ik wil echter verklaren, dat ck verbrandlngs-producten zwavel vsxwkwï Ik kan echter niet mededeelen, in welke si fen deze zwavel was opgelost. Hierna wordt de middagpauze gehouden. 51 BERLIJN, 31 Oct Na de pauze ipr het RUI dagbrandproces deelde de president? vanmidc mee, dat getuige Lebermann later opnletrtv worden verhoord, bij welke gelegenhèid dan vens een besluit zal worden genonten, of hU of niet zal worden beëedigd. IntusSchen zal n betrekking tot bepaalde punten van getuig verklaringen worden nagegaan, of zU in ov< eensteinming met de waarheid Zijn. De volgende getuige is de caféhouder 81 wickl, die in de Dlrcksenstrasse een café e ploiteert. Getuige: Verdachte Torgler kende ik niet. E hij op den avond van den brand mijn café he< bezocht is mU niet bekend, aaagezien hU er n: was, toen ik mijn huis verliet. Ik ben namel weggegaan, toen het bericht van den RUksda Torgler: Ik kan niet ander* dan mijn hoogste verbazing uitspreken Over het feit, dat iemand voor het hoogste Duitsche gerechtshof zoo veel onwaarheid kan zeggen. Ik verklaar het volgende: Ik heb dezen man nog nooit van mijn leven gezien. Ik ken geen man Jessner geheeten. Ik ben slechts eens in Krefeld ge weest, namelijk in 1930 bü een de monstratie van het Rijnlandsch Be- ambten-kartel, verder nooit meer. gekomen. Omstreeks acht uur verschenen i mUn café twee personen; met behulp van mij later getoonde portretten is mij geblekei dat de bezoekers KUhne en Ossietzky waren g< weest. De slager Franz Kraczewskl, wien daarop een getuigenverhoor wordt afgenomen, heeft op den avond van 27 Fébruari het buffet bediend in het café van Stawickl. wiens compagnon hij was. Getuige Kraczewskl: ^Tusschen zes en zeven uur gingen de eerste twee bezoekers aan het ta feltje zitten, waaraan tater Kónen en Torgler plaats namen. Ik sloeg' hen gade én kreeg den indruk, dat zij elkaar blijkbaar iets hadden te vertellen, wat niet voor andermans ooren was bestemd. Wanneer de' kellner passeerde, staken zij de hoofden bUeen.’ Soms hielden zU dan ook op met hun gesprek. Ook de kellner zei tegen my. dat hU den indruk hkd. dat het menschen van de „Rote Fahne” waren. Procureur-generaal: Verdachte Torgler heeft verklaard, dat hU bij KUhne heeft moeten over nachten, omdat zUn trein naar Karlshorst al weg was. Volgens het proces-verbaal der Lon- densche enquête-commissie heeft de commu nistische afgevaardigde KUhne verklaard: „Uit sluitend om veiligheidsredenen kwamen w(j overeen, dat Torgler zich niet naar zUn eigen woning zou begeven, maar bij mU zou blijven slapen.” Torgler: De voornaamste reden, waarom ik niet naar huis ben gegaan, was. dat dit practlsch niet meer mogelijk was. Ik erken echter, dat ik in een buitengewone opwinding verkeerde, na dat Oehme mü had meegedeeld, dat er geruch ten de ronde deden, dat Torgler en Kónen den Rijksdag hadden verlaten op een wijze, die veel vgn een vlucht weg had. Ik was echter niet bang voor de politie, doch wel vreesde Ik, dat m(j in de donkere straten van Karlshorst. die ik tnoest passeeren. iets zou kunnen overkomen. De volgende getuige, de kellner Jescher, heeft op éen avond van den brand de bezoekers van het ‘mté Stawtrlri nrl Torgler vraagt dan of getuige door den rechter van instructie beëedigd is. hetgeen de voorzitter bevestigt, getuige zUn alle bepalingen van het wet boek van strafrecht dien aangaande voorgehouden Torgler, met luider stem: Het verschil tus schen dezen getuige en Soenke van gisteren >s. dat Soenke slechts een kleine onwaarheid zeide terwUl deze getuige niets dan leugens vertelt. Getuige: Ik heb iemand in een tollet opge- Ifctea en dat noemde men roof. Daarna heb ft w» schilderijtjes en een pak gestolen. J Voiwzitter: Hoeveel hebt u daarvoor gekre- i 1 Alle Engelsche bedrijven, betrokken bij tabaksindustrie, zoowel de fabrikanten als verkqopers. hebben aldus de Telegraaf” thans definitief besloten met Ingang van 1 Ja nuari een einde te maken aan het iritgeven van coupons, certificaten, bonnen, kleine plaatjes, speelkaarten, enz. welke een inwisselbare waarde hebben. Per jaar wordt aan dergehjke toegiftartikelen ongeveer 2.5 millioen pond sterling uitgegeven, welk bedrag thans aan andere wUzen van pu bliciteit zal worden besteed. De verzamelaars kunnen hun coupons nog tot 28 Februari in wisselen, doch op 31 December a.s. wordt dc uitgifte reeds gestaakt. Hoewel, volgens de getroffen overeenkomst, de vrUe concurrentie blUft bestaan, zal aan de grossiers en detaillisten het verzoek worden gericht een accoord te teekenen, in zake het handhaven der prüzen; zU. die dit accoord niet teekenen, zullen van de grossiers geen goede ren kunnen krUgen. ZU kunnen slechts van den fabrikant koopen, tegen bepaalde voor waarden, doch de minlmum-verkoopprijs geldt ook voor hen. Voor het betalen van de kosten, die aan de nieuwe organisatie verbonden zUn. zal een fonds worden gesticht, dat door de grossiers en detaillisten wordt bUeengebracht. Tot deze overeenkomst zUn zeer groot* maat schappijen toegetreden, w.o. de Imperial To bacco Comp waarvan het kapitaal een markt waarde heeft van meer dan 225 millioen pond, verder de Carreras Ltd., die werd opgericht door den bekenden philantroop Bernhard Ba ron. en de Abdulla Co. Ltd. De Daily Telegraph” wUst er op, dat blU- kens het onderzoek van een officieele commis sie de meeningen over het genomen besluit nog al verdeeld zUn. De commissie concludeerde echter, dat het cadeaustelsel niet nadeellg was voor het algemeen belang. De voornaamste reden van de afschaffing is dat de kosten veel te hoog waren en dus nadeellg voor de in dustrie zelf. Sedert eenige dagen is de belangstelling der buitenlandse he persvertegenwoordigers weer aanzienlijk toegenomen. Ook de vertegenwoor digers van de .Jsvestla" en van het Sovjet-Tele- graaf-agentschap Tass, zijn weer aanwezig. Als eerste getuige wordt voorgeleid de gla- .4 zeilmaker August Lebermann uit Hamburg, die ■f -z-feeds geruimen tijd wegens diefstal in arrest k. en vroeger deel uitmaakte van de Commu nistische Partij. De president wijst hem met nadruk op de I beteekenis van zUn verklaring en vermaant uitsluitend de waarheid te zeggen. Getuige Lebermann deelt mede, dat hU vroe- ger lid was van de Communistische Partij, doch I later uittrad, omdat de partij hem te radicaal I werd. Hjj was werkzaam als geheim koerier en J bezat tot 1929 groot vertrouwen. Wegens ziekte J moest hU zijn werk tot Augustus 1931 opgeven. HU leerde Torgler op 21 October 1931 te Ham- I burg kennen, waar getuige lid was van een ge- hetme anarchistische organisatie. De leden kenden elkaar slechts van gezicht. Op straat J mocht men elkaar niet aanspreken en niet I groeten- Torgler beloofde getuige hem wel eens I te zullen waarschuwen voor een groote actie. Lebermann was met Torgler. die slechts I eenige uren te Hamburg vertoefde in kennis gekomen door een communist Jessner genaamd. Getuige Lebermann verklaart dat Torgler in Januari 1932 gezegd heeft den nazi’s een poets te zullen bakken Voorzitter: Hebt u later deze menschen weer- gezien?- Getuige: Ik heb ze later in Luebeck gezien. Ik was daar aan het werk toen belden mij in een auto voorbijreden. ZU zeiden, dat ik mee moest gaan naar Hamburg, doch ik weigerde. Voorzitter: Wat is er verder gebeurd? Getuige: Torgler is in mijn woning geweest en heeft alle papieren en tarieven, die ik van hem had, medegenomen of liever Rudl en Emll heb ben dit gedaan. Ik heb bun de sleutels gegeven en ben naar Krefeld gegaan om van hen af te komen. Voorzitter: Is er in Krefeld nog iets gebeurd? I Getuige: Ja, Torgler is bU mij geweest en heeft mij bedreigd. In Juk 1932 in Krefeld heeft Torgler tegen getuige gezegd, dat hu een ge meen verrader was. HU g»f getuige toen een stomp in de maagstreek en dreigde, dat hij hem H w J nog wel eens een paar blanwe boonen zou na- br?nd betePd werd. en veel Iater ’^eer Voortzetting Rijksdagbrandproces; wederom uit de zaai verwijderd. Benesj over Duitschlands breuk met Genève. De Engelsche journalist Panter moet Duitsch land verlaten. feurt aan eh d een gingi gen President Rijksdag moei Getuige: „Ja, voor het bericht van den brand bekend jrerd. Toen het bericht van den brand binnenkwam, namen de vier heeren aan het tafeltje er niet de minste notitie van. ZU bleven hun gesj^ek fluisterend voortzetten, op dezelf de wijze als zij dit tevoren hadden gedaan.” President! Volgens de tot dusver Ingewonnen inlichtingen heeft Kónen zich tot ongeveer kwart voor negen in den Rijksdag bevonden. Daarna was hij eenigen tUd bü Aschinger, waar het bericht van den brand bekend werd. Uw mededeeling, dat Kónen al bü u in het café zou zün geweest, toen het bericht binnenkwam, kan dus elgenlük niet goed kloppen." Getuige: „Het was op zün laatst kwart over negen, toen Kónen kwam." Daarna woédt overgegaan tot het verhoor van den 26-jarlgen student Perl, van wien wordt beweerd, dat itoen hem wellicht met van der Lubbe heeft verward. Procureur-generaal: ..Bent u in den namid dag van 27 Februari bü Torgler geweest?” Getuige Perl: jNeen. Op dien dag was ik zelfs heelemaal niet óp de eerste verdieping, doch aan het werk op de tweede verdieping.” Procureur-generaal: „Van een verwisseling van getuige met den persoon, die in gezelschap van Torgler op de eerste verdieping is gezien, kan derhalve onmogelUk sprake zUn." President: BU van der Lubbe heeft men her- haaldelük met persoonsverwisselingen te doen gehad. Een der raadsheeren: Hebt u ooit bU het binnenkomen van den Rijksdag een kist bü u gehad? Getuige: Ik had op 27 Februari bü het be treden van den Rüksdag een vrtj groot pak pa pier bü mü- Het was we! is waar geen kist, maar misschien zou men het er voor hebben kunnen houden. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR jJglflNi Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. (wartaal voor Alkmaar f Z w^iuiten Alkmaar f 2.85 ugl geïllustreerd Zondagsblad 1060 hooger Dagblad uitgegeven door de Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1