ONS BLAD Japans hoofdstad? O 1 1 Een wereldvredesconferentie I Mutaties te Rome „Lucky Lindy” op Schellingwoude Het nieuws van heden in HET AFTREDEN VAN Conflict op Malta MINISTER SOENG EVEN SCHEEN DE ZON DE BAROMETER VERNIELENDE STORMEN V' JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Moderne wit doablé brillen ib£~ VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 27 MASSAMOORDENAAR VEROORDEELD L' De Minister Soeng Katholieken en Hitler De onrust in Palestina Door stakende boeren PROF. CALMETTE BEGRAVEN EEN FASCISTISCH LEGERKAMP 1 Meeningsverschillen met Tsjang Kai Sjek Demonstraties van Arabieren verhinderd Het ministerie af gezet door den gouverneur, die het bewind zelf in handen neemt Uitzonderingstoestand afgekondigd Zes dood en op de Philippynen; tien op Jamaica DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Onderhoud van twee uur met Paul Boncour Melkvermorsing op groote schaal Vyf ministers treden af. Mussolini vormt één defensiedepartement Koerswijziging der N.R.A.? HL De jonge fascisten moeten ook lecrenhoezc met een machine-geweer moeten omgaan. ij i VRIJDAG 3 NOVEMBER 1933 Norman Davis te Parijs Controle op de nijverheid zou weer in handen der groote zaken- belangen komen Madoglio chef van alle strijdkrachten Grondwet buiten werking MM Zwijgend bewoog zich de slanke blonde man tusschen de men schen, had slechts be langstelling voor den waakhond ADVERTENTIEPRIJZEN .- Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55op. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Doorgereisd naar Den Haag Uit een rede van Von Papen rechtbank van Air-en-Province heeft den advocaat Sarret, die een groot aantal moorden op zijn geweten -heeft, ter dood veroordeeld. Op onze foto ziet men den moordenaar rechts in de beklaagdenbank. Links zitten de gezusters Schmidt, die Sar ret dikwijls hebben geholpen bij het bedrijven der moorden. Beiden werden tot tien jaar tuchthuisstraf veroordeeld. *1 RIM Alle een l. twee O O naar auto naar (United Press) gedood r i11 PSR33B. 3 Nov. (Reuter). De begrafenis van prof. Calmette heeft heden in allen eenvoud plaats gehad, overeenkomstig den wensch van den overledene. Er waren bloemen noch kran sen. noch militaire eerbewijzen ot toespraken. Wel was er groote belangstelling. Kardinaal Verdler verrichtte de ahsoute. Het was al donker geworden toen tenslotte de belde Lindberghs in gezelschap van den heer en mevr. Hoover en den heer Plesman naar Am sterdam vertrokken. Hier stonden reeds gerulmen t()d tegenover het Centraal-Statlon twee auto's te wachten om het gezelschap naar Den Haag te brengen, waar zij hun intrek namen in hotel „De Witte Brug”. Van hun plannen is niets bekend. Het is hun wensch om even stil en bescheiden, als zij In ons land aankwamen, zoo veel mogeljjk vrij van den drukkenden last van populariteit en roem, in ons land te verblijven. WASHINGTON. 3 Nov. Terwijl Roosevelt confereerde met de gouverneurs van vijf land- bouwstaten, lieten stakende boeren ruim 300.000 liter melk wegstroomen. Vannacht worden de stakingsposten in Iowa weer betrokken. Te Wastu (Wisconsin) zijn 33 stakingsposten gearresteerd. Elders hebben sta kers tot driemaal toe ren aanval gedaan op een zulvelinrichting. Dr. Ringer's eeuwige lucifer; vinding zal voor het eerst m Nederland op de markt komen. Politie op het spoor van den eersten briefschrij ver in de zaak Jan Hoek. Stand op Vrijdag uw Tja.; 7»1 Vorige stand; 747 In „De Witte Brug" te Den Haag hebben de heer en mevrouw Lindbergh het avondmaal ge bruikt met eenlge bekende personen uit de vlieg wereld. onder wie de directeur der K.LM.. de heer Plesman. Het vliegtuig wordt op het Buiten-U door een polltieboot bewaakt. De meening der Tweede Kamer over het voor- stel-K. ter Laan tot uitbreiding van de Staats loterij. De werkloosheid is in de eerste helft van Oc tober iets toegenomen. Eenlge doodeljjke verkeersongelukken. Nederlandscbe orders in Zwitserland. >45 A 1 li 'f NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Tusschen Tilburg en GUae-RQen zijn menschen door een vrachtauto gedood. Weer zien wU Lindbergh zelf de handen uit de mouwen steken. HU hangt de lantaarn boven de cockpit, maakt de takels los tot eindelijk rijn machine, naar de boei voor de loods verhaald, aan twee dreggen veilig en wel op de golven rust. ZwUgend gaat de lange blonde man zün gang. Voor niemand heeft hU bijzondere aandacht Met karige woorden antwoordt hü op'vragen. Slechts één is er. die zjjn belangstelling krijgt. De nieuwsgierige bruine straatterrier, die in de 1 loods thuis behoort, komt kwispelstaartend langs 1 hem geloopen en.... Lindbergh buigt zich en 1 stoelt met den hond, die al deze vriendelijkheid 1 met geestdrift aanvaardt. Zoo minzaam ais Lindy was voor den hofid. 1 zoo weinig had hjj op met de koningin der aarde, de pers. Voor zoover kolonel van Reede of directeur Plesman niet over hem waakten, bleef elke jour- nallstieke vraag zonder positief antwoord en toen eindelijk een haantje-de-voorste op een paar woorden aandrong: ..Mr. Lindbergh, v few words!" was het een vriéndelijk, maar overduide lijk ..How do you do", dat aan de conversatie onmlddellUk een einde maakte. MALTA'. 3 Nov. (Reuter). De Gouverneur, die het bewind alleen in handen heeft ge nomen. heeft een proclamatie uitgevaar digd. waarmee hjj den uitzonderingstoe stand afkondigt. Dit beteekent dat de grondwet buiten werking wordt gesteld en het parlement wordt ontbonden. Mutaties In het Italiaansche kabinet, strijdkrachten onder één commandant. Vernielende stormen op de Philippfjnen en op Jamaicaverscheidene dooden. Het Malteeache ministerie door den Britschen gouverneur ontslagen. Het gewoon en uitgebreid lager onderwijs in 1932. MALTA, 3 Nov. (V. D.) Het onder leiding van Sir Ugo Mlfsud staande nationale ministerie van Malta is Donderdag door den Engelschen gouverneur-generaal Sir David Campbell we gens meeningsverschillen over de taalkwestie tf gezet. De afzetting geschiedde, nadat het ka binet had verklaard, dat het de in het Jaar 1932 ingevoerde bepaling volgens welke in de Maltezer volksscholen slechts Engelsch en Mal- téesch zal worden onderwezen, niet kan nako men. Het kabinet streefde in overeenstemming met een groot gedeelte der bevolking naar de we derinvoering van de thans slechts in de scho len voor middelbaar onderwijs onderwezen Ita- liaansche taal op de volksscholen. In een otticleele verklaring van het ministerie van Koloniën te Londen wordt gezegd dat de afzetting der Maltezer regeerlng ook verband houdt met de wijze, waarop de financiën van het eiland zUn beheerd. Deze financiën, die in 1933 in orde waren, zUn thans ernstig In de war. De gouverneur heeft den ministers een ge detailleerde lijst voorgelegd van maatregelen, welke zU sinds hun ambtsaanvaarding hebben genomen en door hem als bezwaarlijk worden aangemerkt De ministers zouden niet geneigd zijn geweest te werken in overeenstemming met de politiek der Britscbe regeerlng. De gouverneur van het eiland heeft de re- geeringszaken thans overgenomen. Zonder veel woorden gaat hU rond. Is nu eens bjj de takels, dan geheel vóór aan de vleugels. HU heeft geen rust en geen zorg voor andere dingen, zoolang niet zün machine veing is. Als elndelUk de pogingen, om het toestel langs den betonnen oprit in de loods te bergen vergeetsch bluken de waterstand was te laag moet een beslissing genomen worden. De marine- autoritelten raden aan het toestel aan 1U van den steiger te meren, maar Lindbergh wil voor anker of aan een boel en zoo gebeurt het tenslotte. Naar wU nader Lindbergh voornemens Den Haag te blUven. ■w—«w zeer machtige Japansche minister van I 1 oorlog Araki heeft een limineuzen inval gehad tUdens de geweldige manoeuvres. Welke weer eens in Japan in tegenwoordigheid van den Mikado Hlro-Hlto zün gehouden. Toen hU ongeveer honderdtwlntlg vliegtuigen in ge vechtsformatie zag vliegen kwam hU op de ge dachte een wereldvredesconferentie te Tokio bijeen te roepen, waarvoor alle landen, die be langen in de Pacific hebben, dus ook Neder land, zouden worden uitgenoodlgd. Alleen China, dat het allergrootste belang heeft bü de evoluties der Japansche agressieve en im perialistische expansie-polltiek zou niet van de J^dBbMjgM^ziiirTYouwens China heeft onmld dellUk na hetlance^Wi van Araki’s conferen- tle-plan te verstaan gegeven, dat het daarvoor hoegenaamd niets gevoelt. En dit is zeer be grijpelijk, want de punten, welke Japan op deze conferentie besproken en vastgesteld wenscht te zien, komen kort en goed gezegd neer op een officleele internationale bevestiging van Japans hegemonie in Oost-Azië en van den In strUd met de verdragen geforceerden huldigen toestand. Wel zouden Afghanistan en Britsch- Indlë eventueel voor de conferentie worden uit genoodlgd, en daaruit blUkt, dat Araki’s oogen verder rijken dan zUn Japansche neus lang Is en zün blikken zich verlustigen in het aanlok- kelUk fata morgana van een uitsluite nd voor de Aziaten gereserveerd Azië onder de opperlelding van Japan. Het mag Ietwat wonderlUk aan doen, dat een „draufgéngerische” minister van oorlog een voorstel doet tot het houden van een vredesconferentie, maar eigenlijk toont Araki zich daardoor verbluffend, zoo niet ver bijsterend consequent. Japans niet verklaarde, maar wel gevoerde oorlog tegen China, de be getting van Mandsjoerjje en het creëeren van de republiek Mansjoekwo, welke eerlang wel licht zal worden omgezet in een monarchie onder Poe-Yi, waren Immers alleen maar ui tingen van een beginselvaste „vredes”-politiek? Tenminste als zoodanig heeft Japan, dat uit sluitend „bandieten” bestreed en de belangen en het leven van zün onderdanen In Mandsjoerüe „verdedigde". zUn militie operatie op t Chl neesche grondgebied steeds voorgesteld. Het bijeenroepen van een vredesconferentie te To kio ligt dus geheel in de generaienlinle der Ja pansche politiek. JERUZALEM, 3 Nov. (V. D.) Heden, den zestienden verjaardag van de afkondiging der Balfourdeclaratie, hadden de Engelsche autori teiten vérgaande voorzorgsmaatregelen getrof fen ten einde eventueele protestdemonstraties der Arabieren te verhinderen. Een groote me nigte Arabieren, die van Wadi Hawareth naar Toelkarem trokken om deel te nemen aan een aldaar te houden betooglng. werden door een op geringe hoogte vliegende Engelsche machine verspreid. Op het Engelsche politiebureau bü den Sco- poesberg nabü Jeruzalem zün eenlge schoten gelost. Te Amman, de hoofdstad van Transjordanlë. heeft de menigte een vijandige houding tegen de Engelschen aangenomen en getracht Engel sche automobielen aan te houden. Verscheidene auto's werden met steenen bekogeld. JERUSALEM. 3 Nor. (Reuter.) Een aantal en Soeng is de tegenstelling belichaamd, welke niet enkel In den boezem der Chlneesche regee- ring, maar ook in heel China leeft, een tegen stelling. welke Japan bU zün politieke spel zeer te stade komt. communisten zün gearresteerd onder beschul diging Onlusten te hebben veroorzaakt. Uit Jaffa worde gemeld, dat de Arabische staking wordt voortgezet, doch met weinig enthousias me. De haven ligt geheel stil, zeven schepen wachten om gelost te worden. De toestand minder gespannen. Dinsdag aau houdt Minister Verschuur radio-rede over de economische zorgen. KINGSTON (Jamaica). 3 Nov (Reuter). BU een wervelstorm, die het Noord-Westen van Jamaica jj. Zondag geteisterd heeft, zün tien personen om het leven gekomen. Negentig procent van den bananen-oogst in het geteisterde gebied is verwoest. WASHINGTON, 3 Nov. De electricitelU- magnaat, Gerard Swope, heeft met steun van generaal Johnson, den leider der N. R. A. on van Harriman, den voorzitter der Kamer van Koophandel, aanbevolen, dat het beheer van en de contróle op de zaken en de nUverheid weer In handen zal komen van de groote zakenbe- langen. De regeerlng zou slechte de bevoegdheid be houden, haar veto uit te spreken en voor het openbaar belang zou Roosevelt de beslissende arbiter blUven. indien Roosevelt en het Con gres deze verrassende wUzlging goedkeuren, zou den alle zaken en industrieën „van de sfeer der codes” samengevoegd worden tot ten na tionale kamer van handel en nUverheid, die haar eigen reglementen zou hebben. PARIJS. 2 Nov. Norman Davis, die Donder dagochtend te Parijs is aangekomen, heeft ge durende twee uren geconfereerd met Paul Bon cour. OngetwUfeld is gesproken over den toe stand. zooais die geworden is door Dultschlands uittreden uit ontwapeningsconferentie en Vol kenbond. In Fransche politieke kringen verluidt, dat de Amerikaansche vertegenwoordiger er zün leedwezen over heeft uitgesproken, dat hü naar Amerika moet terugkeeren zonder een basis te hebben gevonden voor latere overeenstemming. en vandaar per Den Haag doorgereisd. MANILA. 3 Nov. (Reuter) Een typhoon heeft het ZuldelUk gedeelte der PhUippUnen geteis terd. Naar tot dusver bekend. zün er op het eiland Visayas zes inheemachen gedood en negen gewond. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR r Ttbfoon 'Adminitfratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS fbr kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar .f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de HV. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem vernemen, zou kolonel zUn tot Maandag in f de groote en kleine mogendheden, wel ke bU den gang van zaken in de Paci fic hevig geïnteresseerd zUn. veel lust zullen gevoelen op Araki’s voorstel in te gaan, mag terecht betwUfeld worden. ZU zouden os. ook Mandsjoekwo, dat zU overeenkomstig de Volkenbondsresolutle en de het Kelloggpact aanvullende en uitbreidende Stimson-doctrine niet kunnen erkennen, als een „ebenbürtlge” partU aan de conferentie-tafel vinden. Boven dien zal wel geen van hen geneigd zUn, Japan in het Verre Oosten ook juridisch de gewa pende handen vrU te geven. Minister Araki is niet zoo kortzichtig om zich daaromtrent eenlge illusie te maken. Het lUkt ons dan ook zeer waarschUnlUk. dat heel zUn conferentleplan moet worden op gevat als een manoeuvre, een politieke truc. Wanneer de genood Igden niet wenschen te komen, zal Japan zich weer in den bekenden martialen toonaard gaan beroepen op zUn uitge sproken ..Vredeswil” en met ,Jn onschuld ge- wasschen" handen het consolldeeringswerk in de veroverde gebieden voortzetten. Op dezelfde wUze moet het aanbod van Japan aan de Ver- eenlgde Staten tot het sluiten van een non- agrefsle-pact ol. worden opgevat. Japan wist Van te voren natuurhjk heel goed dat onder de huidige omstandigheden Amerika er niet aan zou denken om daarop In te gaan. Toen echter de Vereenlgde Staten dit voorstel af wezen, wond men zich In Tokio daarover kunstmatig op, Amerika beschuldigend van vUandige bedoelingen tegen Japan. Ernstiger evenwel zUn de pogingen welke Japan aan wendt om met het onrechtmatig behandelde, maar JaetrekkelUk machtelooze China, tot een „modus vivendi" te komen. Maarschalk Tsjang Kal Sjek. heeft in tegenstelling met zUn zwa ger Soeng, die thans als minister van finan ciën uit de regeerlng van Nanking getreden Is, daar wel ooren naar- Soeng. die onlangs een reis door Europa gemaakt heeft en een der knapste ministers van financiën is geweest, die China in langen tUd gehad heeft, is een besliste voorstander van een politieke oriëntatie naar het Westen. Met veel moeite had hü de Chlneesche begrooting kloppend weten te ma ken, maar op aandringen van Tsjang Kal Sjek Werd door de uitgifte van schatkistbiljetten tot een bedrag van 700 mlllloen dit resultaat weer te niet gedaan. Soeng wenschte toen niet lan ger de verantwoordelUkheld voor bet Xlnan- rieele beleid te dragen en trad af. Maar, zoo als gezegd, is het niet enkel de financieels politiek van Tsjang Kal Sjek, maar ook diens houding tegenover Japan geweest welke Soeng tot aftreden deden besluiten. In Tsjang Kal Sjek ROME, 2 Nov Het Itallaansche kabinet zal een ingrijpende wUzlging ondergaan. De ministers Balbo en Sirianni, alsmede de minister van Landbouw. Acerbo. van Open bare Werken, dl Crollalanza. en van On- - derwUs. Ereole. zullen aftreden. Mussolini aal de ministeries van Luchtvaart, Marine en Leger vereenlgén tot een ministerie van Nationale Defensie onder zUn persoonlUke leiding. Verder zal hU ook de ministeries van Buitenlandsche Zaken en van Cor poraties in handen houden. Balbo «al aftreden met den titel van lucht- maarachalk, doch geen chef van den gene- ralen staf worden. De bevoegdheden van den tegenwoordlgen chef van den generalen staf, maarschalk Madoglio. worden in dier vgege uitgebreld. dat hU commandant wordt van de lucht-, zee- en landstrijdkrachten. De opvolgers van de ministers Acerbo. dl Crollalanza en Ereole zullen vermoedelUk gekozen worden uit de jongere krachten In de fascistische partU- (United Press) Gistermiddag om drie uur is het watervliegtuig, waarin het echtpaar Lindbergh gezeten was, in het Buiten-IJ bü Schellingwoude geland. Nadat het toestel der Lindberghs aan een boei voor de hangar van Schellingwoude verankerd was, is het gezelschap naar Amsterdam! vertrokken PARUS, 2 November. (Eigen Bericht). Het echtpaar Lindbergh heeft hedenmorgen het hotel Crillon ver laten en zich nauur Les Mureaux be geven. Om kwart over twaalf uur is „^Lindbergh met een watervliegtuig naar Amsterdam vertrokken. (United Press) ESSEN, 3 Nov. (W.B.). Alhier sprak heden Adolf Hitler een verkiezingsrede uit. Vóór hem hield vlce-kanseller von Papen een toespraak. Uit zUn rede ontleenen wU het volgende: .Het Katholieke deel des volks heeft op de slagvelden met dezelfde trouw zUn bloed gestort als leder ander volksgenoot. Het Katholieke deel des volks, waar het ook op politiek terrein mag hebben gestaan, zal ook op 13 November niet acnter- wege blUven. als het geldt, belUdenls te doen voor de nationale eer en vertrouwen uit te spreken voor den leider. Adolf Hitler.” Von Papen verklaarde nog dat het bü de verkiezingen op 13 November niet gaat om partijen of systemen, om personen of wetten, doch slechts om Dultschland. Den Duitschers die hun levenlang den dwaalweg van een socialistische wereldbeschodgvlng hebben ge volgd, wU Ik. aldus von Papen, er aan herin neren. dat het de wensch en de wil van den ■Jelder” is, de geheele Dultsche natie, alle klassen en standen met zün beweging te om vatten en deze samen te smelten tot een een heid naar volk en politiek. Het beste bewUs daarvoor noemt spr. dat Hitler de kerken de volledige vrijheid van hun hooge geestelUke functie garandeert, dat hü bereid was hun meer te geven voor de uitoefening van hun hooge missie dan ooit eenlge liberale regeerlng In de afgeloopen honderd jaren. maar dat hu tege- lUkertUd een scheiding van kerk en politiek elscht. Weer heeft het onaanzienlük Schellingwoude een triomfator der lucht, een modernen held, gekend en gevierd door heel een wereld, in den greep van zün landelüke oevers zien neerda len, met hoog spattend schuim op de wlnd-be- wogen driftige golven van het Bulten-IJ. Donderdagmiddag om tien minuten over drie raakten de drijvers van Lucky Lindy’s „Tlng- mlssartoq" het blauwgrüze watervlak en na en kele snelle manoeuvres rustte de kleine zwarte vogel met de slanke roode vleugels en de onge woon groote glanzende aluminium drüvers bü den landlngsteiger van de vliegloods. Juist op dat oogenbllk veegde de krachtige wind, die met stormachtige vlagen joeg over het lage land, de grauwe wolkenmassa's uiteen; voor enkele minuten gleed het zwakke zonlicht over wal en water en hoog boven de Noordelüke ho rizon teekende zich een wüd getrokken regen boog af tegen den septa-kleurigen hemel Het was de korte blümoedige groet van de Hol- landsche atmospheer aan Lucky Lindy. Want even later gierde weer de wind en hing de re genlucht grauw en troosteloos van kim tot kim. Aller oogen richtten zich op de belde figu ren. de lange slanke man. de tengere kwieke vrouw, met wier lot, de vreugd en glorie van het succes, de smart en het zware verlies, heel de wereld heeft meegeleefd. Daar waren zU, niet anders dan men zich had voorgesteld: eenvoudig, ongedwongen, zwUgzaam. HU, met zün lederen kap, grüswollen eskimo-jekker, en gestreepte colbertbroek. zü eveneens met kap en jekker, roode handschoenen, bruine slob kousen. En terwül zü zich met haar gastvrouwe terugtrekt, blUft hü bü zün machine. 1—11»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1