val da 0 in WAARSCHUWING 6ct N.V Drukkerij „Ons Blad” BING’S RTSILK” Prijsnoteering SCHAPENVLEESCH BEDOEL JE DAT bij aankoop boven een gulden vleesch of vet een fijne METWORST CADEAU Anthraciei^VJBJH Dit KP.H ER TEGtn „HET WITTE HUIS Er zijn géén SPECULAAS 6ct. 6ct. 6cL VOLKSSLAGERIJ NAAR ROME Schoenen OPENING van onze NIEUWE AFDEELING IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN G. L. PALEARI ST. NICOLAAS-GESCHENKEN? Koopt THANS in DEN Kunsthandel van Alkmaar Groote Reorganisatie Uitverkoop 30—50% KORTING SLAGERIJ ZOCHERSTRAAT 32 LEO HANDEN GRIJPEN EB NMP goedkooper TelefooN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii Rund-,Varkens-,Kalfs- en Schapenvleesch Prims Rolpens, fijne Metworst. H»m en Pekelvleesch - Bloedworst om te bekken - Versche Worst en Pekelspek voor de Zuurkool NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Familieberichten f Gemeente Heiloo De 35 ct. 20 et. 20 ct 20 ct. 20 ct. 20 ct. 1.25 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminii 2.171 Ant. Schellinger LEVERT NETJES VLUG EN BILLIJK Houtverkooping TB LUTJE WINKEL 5 p. Vet Spek Groote Houtveiling groote partij Hout, als SPECIALITEIT IN PRIJSCOURACTEH Nieuwe modellen HOEDEN vanaf 1.60 Tweedstof Regenjassen tl. 9.75 L. T. BOOTSMA LAAT 193 Réparatiën ook garantie - TeL 697 N. APPEL WED.L.C.RISKANTER STENOTYPISTE bekend met de werkzaamheden op een advocatenkantoor. Plan van Uitbreiding TIEREN^ uwi bpandïWK:. voooMH KATHOLIEKEN koopt niet in winkels waar onzedelijke Jt N. Malthusiaansche arti kelen worden verkocht of voorhanden zijn. Koopt aan Stations boekenkasten „HET HUIS MET DE PILAREM” VERDRONKENOORD 111 OPENIMG HEDENAVOND 5 UUR C. EEK EN - Oudegracht 229 Tel. 108 VRAGEN EN BEZORGEN TONDER PRIJSVERHOOGING C. SWART Hekelstraat 29 - TeL 1130 ALKMAAR BEVERWIJK GEBOREN: KONINGSTRAAT 6. Uitsluitend 1ste* kwaliteit BREDA Bloedworst per pond 0.15 Leverworst per pond 0.20 p. Pekelvleesch 0.35 l/t p. gesn. Rosbief 0.35 p. Boterh.-worst 0.20 Achtersta*. B 48 - Tel. 524 ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN ASTRAKAN FROTTE Unikleuren f 0.35 per streng van 50 Gram HAARZIJDE Unikleuren f 0.07H per kluwen van 10 Gram VRIJBANK 5 p. Mager Spek 1.50 5 p. Varkensreuzel2.00 5 p. Koeniervet2.50 5 p. Schapenvet 1.50 5 p. gedraaid Spek1.40 Metworst per pond 0.25 NEDERLANDSCHE REISBUREAUX LISSONE LINDEMAN ALKMAARSCHE HUISHOUD- EN INDUSTRIESCHOOL Uitdrukkingswijze der Wetenschap HÈRM.DUCR0CQLANCESTRAAT8O k UITSTEKEND VOEDINGSMIDDEL VOOR j TWEE LAAT 144 - TELEF. 367 - ALKMAAR EXTREMA 3600 Unikleuren f 0.40 pw rtreng van 50 Gram Tweedkleuren f 0.45 per streng van 50 Gram HELP ONS TELEFOON 1130 GROOTE AFSLAG VARKENSVLEESCH Al onze vleeschsoorten munten uit in kwaliteit Zie deze prijzen VARKENSVLEESCH Filet, Rib, Boeuf 0.50 of Schijf - 0.50 Magere Lappen - 0 45 Haascarbonade Carbonade Gehakt Saucijzen 3 p. Saucijzen Doorr. Lappen 3 pond doorr. HALF POND LEVERWORST GRATIS. i I RUNDVLEESCH 3 p. Koelappen 1.20 3 p. Gehakt half om 1.00 3 p. Saucijsjes 1.00 4 p. Schapenvleesch 1.00 Varkenslappen of Carbonade, p. pond 0.40 K E A ^A(K E R ft: cP - N 9 1933 ■t» en f 230 Lappen, 2 pond Grove Rijst 2 p. Bruine Boonen 2 p. Groene Erwten 2 pond Capucijners 2 p. Witte Boonen INH.110 STUKS PER GROOT BLIK* I PER DOOS 75crs Juist verscheen Allerheiligen 1933 Botentrut 7, Alkmaar i i Bel In 20 25 30 25 30 35 40 35 30 30 40 40 40 30 35 de Za scl g b d VI ai di n ei 1 I i t i i t nabij het Café van den beer Zee man op Zaterdag 4 November des vjn. 10 uur, w.o. best Timmer en Werkhout. Deurwaarder VAN HUIT. NOORDBOFF Groningen Batavia Ossenhaas Biefstuk Lenden Roastbeef Ribstuk Riblappen .'20 20 GEMEENTE-8LACHTHUI8 o be de be Ta ha bh tM hi Dl r te d< c t d s Ui Ta nl< Z8 dt T h e d d o ii k - 0.45 - 0.40„ - 035 - 0.35 - 1.00 - 035 Fricandeau Rollade Lappen Deurwaarder VAN HUIT te te Behagen zal op VRIJDAG 3 NOVEMBER M. des voormlddags 10 uur een AAN DE 8TOLPERVLOTBRUG houden, ten verzoeke van den heer C. BLAAUBOER, aannemer te Behagen, van de op de ver koopplaats opgeslagen battlngen, platen, stijlen (Am. grenen), balken (8 x 0.25 x 0.25), hekken (zeer geschikt voor zet- hekken), gegolfde platen, enz. enz. Zeer geschikt voor het bouwen van schuren. - 0.12 -0.10 ^0.12 - 030 Wij maken d« gubruik*tur« van* onze Haak-, Brei- en Weefgarenc er pp attent, dat c*C offkieele verkoopsprijzen onzer garens als volgt zijn vastgesteld: ter gel. v. d. helUgverkl. van BERNADETTE SOUBIROUS 10-daagsche reis onder geestelijke leiding van den Zeer- eerw. Heer Rector W. van den Hengel. Audiëntie by Z. H. den Paus. Vertrek 4 December. Relssom: 3/2e klasse 140.2e klasse 157.50. Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Haarlem - Utrecht Arnhem - Leeuwarden en plaatselijke agenten. VARKENSVLEESCH per pond - 0.30 - 0.22 - 0.20 - 0.12 - 0.Ï0 - 0.14 - 030 - 0.14 bij */2 pond - 030 Tongen worst Boterham worst Lever 1 p. Bloedworst 1 p. Leverworst - 0.20 FIJNE VLEESCHWAREN Gebr. Roastbeef 0.20 Ham Rookvleesch Plock worst Procureursspek Ontbijtspek Hams pek bij !4 pond Pekelvleesch 5 pak pr. Lucifers 27"2 C. Spoorstraat 22 - Telefoon 51 30 Sausljsjes 30 PVne Metworst 30 Bloedworst 36 Leverworst W Vragen en bezorgen ZONDER prijs verb oogfng Beleefd aanbevelend. MAGDALEN A8TBAAT Kennistheoretische openbare voordrachten, gehouden aan de Unlversltelt van Amster dam, gedurende den cursus 19321933 door de Hoog- leerarenDr. L. E. J. Brouwer. Dr. J. Clay, Dr. A. H. de Hartog, G. Mannoury, Dr. H. J. Pos, Dr. G. Révész. Dr. J. Tinbergen, Dr. J. van der Waals Jr. Prjjs, ingenaaid gebonden 3.50 In den boekhandel verkrijgbaar Doorregen lappen Dorregen carbonaden Magere carbonaden zond, been Vette lappen Doorregen lappen Magere lappen Boutjes Rollade Schapenvet, bü 5 pond Gemalen spek, bij 5 pond Rauwe reuzel, bij 5 pond Gesmolten reuzel, per pond Gesmolten koevet, per pond Varkensgehakt Rundergehakt Rund- en Varkensgehakt, door elkaar Op het kantoor van Mrs. DE LANGE en VAN LOOKEREN CAMPAGNE, Breedstraat A10 te Alkmaar, wordt tegen 1 December aj. gevraagd een geroutineerde Tongenworst Boterhamworst Metworst Bloedworst Leverworst Hoofdkaas Schoüderham Op den 4en November as. hopen onze geliefde kinderen P. BOMMER en M. BOMMERAPELDOORN hunne 12 >4 - jarige Ech tvereenlglng te herdenken. Dat Ood ben nog lang moge sparen is de wensch van hun dierbare Ouders Uitgeest, 3 November 1933 wordt dodelijk ver- licht en krachtda- dig bestreden, als W U Valda Pastilles gebruikt. Houd al- tijd een doos bij I de hand, om ze di- I l reet te gebruiken I l als U kou vat. In I l mist en vochtig 1 weer een ideagl voorbehoedmiddel Eischt vooral de R echte in Holland- sche verpakking. omdat deze roode pastilles het meest ideale en proefondervindelijk een der beste middelen vormen in ge vallen van influenza, griep, zware en hardnekkige verkoudheid, catarrh enz. Ook heil zaam bij bronchitis en asthma. Reeds de eerste postille geeft merkbare verruiming en bedaart hoest en pijn. Per doosje 75ct. Wapent U tegen ver koudheid door de bacteriën-doodende per ons 12 10 8 6 6 10 18 per 54 pond 35 Pekelvleesch 16 per pond 35 >4 pond Metworst en pond Leverworst samen voor 25 cent per half pond </2 pond Koffie nn (boonen) voor 4<V Cl. Pondspak prima Q A Honing-TaaiJV Cl. Pondspak prima Cacao Heden overleed tot onze diepe droefheid. zacht en kalm, na een langdurig, doch geduldig lijden, voorzien van de H H Sacramenten der Ster venden. onze Innig geliefde Dochter, Zuster, Behuwd zuster en Tante MARIA BAKKUM ■htgenoote van J. Groenveld den ouderdom van 43 jaar. Uit aller naam: Wed. P. BAKKUN H.-H. Waard Zd„ SO Oct. 1933 ■- ALLEEN DIE LECTUUR. WELK» GEEN GEVAAR OPLEVKB1 maakt bekend, dat het door den GEMEENTERAAD vaaggeMeide plan tot herziening van het ge deelte van het plan van uitbrei ding, dat betrekking heeft rp het gedeelte der gemeente gelegen ten Noorden van „Ter Coulster”, In uitvoerige kaarten uitgewerkt, ter Secretarie dezer gemeente ter in zage van een leder is nedergelegd van 2 November 1933 tot en met 18 November 1933. HEILOO, 1 November 1033. De BURGEMEESTER t voorppemd, N. VAN FOREEST. VRIJDAG 3 NOVEMBER 1933, DES NAMIDDAGS 4 UUR UITSLUITEND GEGARANDEERDE KWALITEITEN! Zeer concurreerende prijzen TECHNI8CH-RUREAÜ Speciaal adres voor het ombouwen van alle fabrikaten - Radiotoestellen. Sluit U aan bij onze „Radio-Service”, geringe kosten. Groote voordeelen. Uitgebreide a lorteerlng onderdeeien Voor garan», walt* niet lagen deze prijzen verkocht worden, kunnen wij geen enkele garantie, wel betreft echtheid en kwaliteit, op ons nemen, - DrtMend. vriendelQh versoek. ter eere Gods aan bruikbare oude kleedlngstukksn. schoeisel. enz Vooral klnderkleedlng en klndei- schoenen zijn zeer welkom Goo loone t O. - Goederen worden gaarne afgehaald. Adres: 8T. VTNCENTTUSHUia, Oudegracht, of per telefoon. Gjj behoeft niet ver te loepen Wilt gij voordeelig keepen Lappen - 1.00 Gemalen Spek - 0.35 bij de 5 pond - 0.30 5 p. mager Spek - 1.75 5 p. vet Spek - 1.50 5 p. gesmolten Reuzel - 1.75 2 POND OSSEN- EN VARKENSGEHAKT M Het adres voor eerste kwaliteit vetgemest en nuchter Kalfsvleeoch. Vanaf heden wederom verkrijgbaar onze extra fijne Rolpens a 79 cent. Hoofdkaas i 50 cent en rauwe Rookworst i 40 cent per pond Bij aankoop van 1 pond onzer extra fijne Metworst i 39 ct. per pond Fjlne Worst- en Vleeschwaren zijn een delicatesse op de boterham VLUGGE EN NETTE BEDIENING WORDT VOOR GEZORGD Beleefd aanbevelend. t i 30 Lappen 25 mager 30 Carbonade, door... 25 Door m. b20 Vet 30 Mager Spek 35 Vet Spek 30 Beleefd aanbevellend, Vrijdag aj. v. 9-12 en v. 2-5 n.m. Biefstuk f 0.50 - Roastbeef f 0.45 Rollade f 0.35 - Lappen f 0.35 ALGEMEENE LEDENVERGADERING op Donderdag 16 November des avonds te 9 uur AGENDA: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Begroeting over 1934. 4. Verkiezing Bestuursleden gens periodieke aftreding. 5. Benoeming eener commissie tot het nazien der rekening en ver antwoording over 1933. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. W. N. FRANCKEN, Secretaris-Pen ningmeester HOLLANDSCH RUNDVLEESCH 0.85 - 0.85 - 0.60 - 0.60 - 0.50 - 0.50 Mag. Rlbrollade - 0.50 Doorr. Rollade - 0.45 Mag. Ossenlapp. - 0.45 Doorr. Ossen - 0.40 Poulet - 0 40 Gehakt - 0.40 Rauw Ossenvet - 0 55 bij de 5 pond - 0.50 5 pond gesm. Ossenvet - 225 per ons Gebr. kalfsvl. gsbr. Roasbeef gebr. VarkensvL 18 Fijne Ham 20 Rookvleesch, muls 22 Procureurspek 16 Ontbijtspek 10 Kalfslever 15 Per half pond ZEEP van de Lange nog steeds de beste! Geel of Groen per 1 .U 2 vat 30 pond. Transparant- (Glyc. 30 pond Zoon vsn M. J. J. v. d. LINDEN Jr. O. H. M. V. d. LINDEN—KOSTERS BURGEMEESTER en WET HOUDERS van HEILOO zullen gaarne vóór of op 6 November 1933, des namiddags 2 uur, prijs opgaaf ontvangen voor de leve ring van: ongeveer 100 M3, basalt afm. H en ongeveer 150 M 3. grind afm. 1/3, te leveren franco op ver schillende wegen te Heiloo op de tijdstippen door het Gemeente bestuur verlangd. F Tv-JIBF™ 1LK lU’ 4 '0T01W 1 VANHITAIIUM W I M VUEIENII HEXLANHZ Fricandeau 55 Rollade 55 Lappen, mager 50 Carbonade, haas50 Carbonade 45 Doorregen Lappen 35 Reuzel 45 LAMSVLEESCH per pond Bout 40 Rollade 35 Lapyen, mager 35 Gehakt Doorregen Carbonade. HOLLANDSCH RUNDVLEESCH per pond Haas 90 Biefstuk 90 Baklap (zacht) 65 Roasbeef 65 Lende 65 Rollade, mager 55 Rollade, doorregen 45 Lappen, mager 50 doorregen 45 Gehakt of Poullet 45 Vet 55 KALFSVLEESCH per pond 65 60 55 •r VI nc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 12