J I Bi h r-‘SF f 4 7 Zoekt gif betrouwbaar Personeel FRANS HAMERS Plaats dan een „Omroeper” voor 75.000 gezinnen. ■lF'S zé k kj o Boekbespreking I H i J H. COPIJN ZOON HAMOLITE-VERLICHTING VERLICHTINGSARTIKELEN I er gei on tal ne: vei te BOTER N.V. HOUTHANDEL v.h. J. VAN SCHIJNCEL Co. l'l rui Breng iMi Uw huisgezin En het gemak woont bij U in. VRIJDAG 3 NOVEMBER 1933 I» I f* fe.<a w< BOOM-KWEEKERIJ I k A B fHHTTnrj’rfy 2 i h W fa.H. A.v.d.WIHKEL&Co. IH' en I GROEN EKAN yilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I TEL UTR 28207 I TUIN ARCHITECTUUR 1 F LR.U. KAAST ABRI EK, WOERDEN 13 1 ENGROS I ge Vraagt uwen winkelier „BRIAND” KWALITEITS-SIGAAR. II i Pijnstillend en geneeskrachtig 'fMmui -M Kloosters en Kerken ,v., SIGAREN Hoeveel zijn Uw tanden waard? het moderne Afwasch- en Reinigingsmiddel a FOTOREPORTAGE .6 -:l f i. I I oLtxüai 'A a den DE Noël. ■nf- W Ar «teyf iimi door \W .MORAN IMI Sb 7- V<: j. maakt Uw tanden blank i V 1/ 5 schepseltje op zUn dochter allengs gaat worden. Het moederoog ziet ten deze scherper. Alles komt tenslotte terecht, tenminste zoo wil de schrijfster het doen voorkomen. Ruth gaat zich Interesseeren voor verschillende jeugd- actles en meent eindelijk In een Idealistlschen jongeman den helper gevonden te hebben die haar bij kan staan In het zoeken naar middelen om haar leven nuttig te maken. Erg overtuigend is deze oplossing niet en het idealisme is er niet een van het hoogste plan, maar het is er tenminste een. Voor gerijpte meisjes van voldoende ontwikke ling kan dit werk zijn nut hebben; méér ecnter, dunkt ons, voor moeders en vaders die een in zicht willen krijgen in het leven en streven der moderne jeugd, een mentaliteit waar zij vaak nog zoo onbegrijpend tegenover staan. TELEF. 29 CULEMBORG voi Fabrieken te Julphaae bij Utrecht OUDE HOEVE", kenberger, A. 1 Utrecht KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 68e Jaargang No. 5. EEN DER VIJF NIEUWE „UITRUK WAGENS”, welke door de Ameterdameche politie sijn eangceehaft in verband met de invoering van het p<zUtie~alarmeeringaetelsel, Ir 81 li VI di m nJ sc w< zo dl vr W’ ttijtgMÉ fr /i OOS TELIJK ZWEMBAD VREDENOORDLAAN - ROTTERDAM BLOEMGRACHT 68-70 - TELEFOON 30355 AMSTERDAM (C.) GLIM- nheim. I za I da les I kei slu I der grc er ord ten bot der tin; kei slui E win vas ker uui der I tie- gel dus beg nas zier D ge jan goe te grot wer tjjd M win zwa best het op slob op sten D< den tie i die zijn mee sterl Dt begl het trali zich Ja der de 1 die is. E perk het deni punt begii om Zate had derlt de g geim hen Da hoef ken! Al zend ling Wet deni: vrag filch meei He gefa Nu aan men blijft hetg de I geko bren 81e zoo i de g llng *ntw heid hier De •eert guns stom &s. DB. J. P. FOCKEMA ANDKhAB, bur gemeester van Utrecht, zal binnen kort benoemd worden tot commissaris derKqning n in deorovioaie Gron noen. f t DZAAM CA20 BOTERHAMMEN Dit boek is wel op het randje af wat de si tuatie aangaat en de verdediging der verhou ding tusschcn Rolf en Leila kan er niet door; maar zij - weten dit zelf óók wel en geven het eigenlijk zelf toe en Leila maakt er een eind aan en gaat terug naar haar man. En dan komt het geweldige drama en de stalen gren del breekt. Volwaasenen. S-sl OP DEN ONBEWAAKTEN OVERWEG t« Halten nabij Tilburg ia Donderdag een veevrachteuto door den sneltrein gegrepen en vermor zeld, De twee inzittenden werden gedood. De plaats van het ongeluk. Ben schets vol fantasie en vreemdlgheld. De boofdheld te een genie, dat krankzinnig wordt en in een hallucinatie een zwarten monnik ziet. Waarom hij zijn vrouw verlaat te ondui delijk. Wat Tsjechow met dit proza beoogt te me ook niet glashelder. Het mag zijn dat deze Ru» beroemd te. gelijk ook in een inleiding van een vertaler wordt meegedeeld, maar hoe deze schets daartoe bijdroeg, ontgaat mij. Volwas senen. I O» ••MMGMMMSeMMaaaaiasaaiaMeeaassGaaaGassaaaasMMsaea aasaaaiaaaaataawaasMUG RADIO-ACTIEVE COMPRE8SEN by Rheumatiek. jicht, spit. Zenuwpijnen, Spataderen, en». Vraag gratis Brochure aan by: ALGEMFEN’E HAIHUM CENTRALE A'dam W.. Stadhouderskade 6, Geb. Atlanta inmm»lt|l|»»HIf MUiM1 «mtaaiUGaaaiaaaaaaaia»aGaimmgmimi£«iaimi s „MORAN CHAMBERS LACHT". C. Bh. Oppei A. W Bruna, Utrecht. “x<:- M Uw slechthoorenden worden van de H. Mis uitgesloten. Voorkomt dit, door aanschaffing van een KERKTELEFOON- INSTALLATIE. ■I CENTRAAL TELEFOONBL’REAU VOOR KERKEN - TELEF. 163 - MAASSLUIS Dit iz no. 3 van de Bromo-serie en het te een goed nummer, hoewel het hier en daar me wat uitgerekt lijkt. Het sluit aan op no. 1 en de hoofdfiguur, Else, wint daarbij. Meer zal ik er niet van zeggen, men moet het boek maar lezen, het loont de moeite. Volwassenen. Deze fanatieke en toch ijskoude, ruwe, zelf zuchtige boerin Llesbeth, met haar stuntelig, vies mannetje zijn voor mU geen smakelijke fi guren als hoofdhelden van een boek. Daarbij dat gedaas piet bijbelteksten en die geweten- looze „prest.” Neen, dit boek kan ik niet dan zéér voorbehouden stempelen, eigenlijk kan het er niet door en men verliest er niets, aan ate men *t laat liggen. ^EH HUWELIJK". Ethel Dell. A. W. Bruna, Utrecht. COLONEL CHARLES LINDBERGH en zijn vrouw zijn Donderdag middag met hun vliegtuig op Sehellingwoude gearriveerd. - De aan komst van het koene echtpaar. „HET ONBEKENDE GRAF”. Paul Jürgen. A. W. Bruna, Utrecht. .MISDAAD AAN DE RIVIiRA" Ph. Oppenheim. A. W. Bruna, Utrecht. ONDER STROOMENDEN, REGEN heeft de Hoogeerw. Deken Woutera te Maaatricht den eeraten steen gelegd van de St. Thereat*, kerk Joh. Fal- W. Bruna, r* De geheele situatie van dit boek lijkt me ón mogelijk aoolang menschen kinderen van Adam en Eva zijn. Marcia en Eric gaan veel te ver, Marcia te niet trouw meer aan haar wettigen man en Eric te menschelljkerwtjze gesproken onverschoonbaar. Of Bethel Dell aan haar boek gelooft, weet ik niet, maar zulke dingen zijn niet onschuldig en worden niet goed gepraat met de ongelooflijke oplossing, dat Marcia eigen lijk haar man altijd alléén lief had. Dit boek te zeer voorbehouden, eigenlijk nog méér dan l In tin omiyst. poet a 2. ATELIER FR1ESCHE KUNST Dykstra Schapenplein. Sneek. Vraagt illustra ties van onze andere texten en spreuken. Hoofdkantoor: Oostzeedijk 228 - R’dam - Nassauhaven Boerengat - Opslagplaatsen Zagerij en Schaverij - Telef. 55226 - 51541 - 55355 - 50358 ÜJ*1 --S *-<x- Onderstaande spreuk, uitgevoerd maat 33 x 18 C.M., franco per Vele listige, schier onontwarbare misdadigheden spelen zich in dit boek aan de Rlviéra af. De dunne draad die door het boek heenloopt maakt het tot een nog al los geheel, maar de gebeurtenissen zijn spannend en houden lezer geboeid. Volwassenen. F. HENDRICHS 8J. Dit te, in de tegenwoordige tijdsomstandighe den, een prikkelend boek (geen prikkellectuurI Beperkt tot volwassenen, hier en daar nog al vrij, maar Oppenhelm te bijna nooit eigenlijke kinderlectuur. Chambers rolt Argels op zeidcaam sluwe manier. „U weet wat een tel—tegen de industrie beteekent. Het te een poging, om je eigen sakken te vullen en den handel en het land nzar de hel te laten gaan.” (pag. 3S3). Dat te nog al raak! En het boek verwerk* dit zeer Juiste denkbeeld op gsMUgo wijze. „.„DE ZWARTE MONNIK”. Tjec- kow. Peyffardt, Amsterdam. Pi rm a kwaliteit sigaren, fabrikaat Rug Ooulmy en Baar (in liquidatie) 8 cent 35 per 1000. 6 cent 30 per 1000. 100 stuks als proef zelfden prijs Tegen toe zending postwissel franco door geheel Nederland of storting op Giro 221887. Firma II. BATELAAN, Koudekerk aan den Ryn STALEN GRENDELEN." A. W. Bruna, Utrecht. In dit nummer te rekening gehouden met den tijd van het Kerkelijk jaar. Bij foto’s van een bovengrondsch kerkhof op Sicilië wordt in het kort de beteekente van .Allerzielen” geschetst, waarna de bekende dichter A. J. D. v. Oosten enkele verzen geeft ,,Op Allerheiligen.” Over een nieuwe afdeeling van het Aartsbisschoppe lijk Museum te Utrecht wordt door Jan Engel man bU een aantal reproducties van moderne kunstwerken gesproken. Dan zien we nog korte artikelen, gewijd aan „Het weer in den herfst” en „Tien jaar nieuw Tokio”, met mooie illu straties, terwjjl de historische schets .Habs burg onttroond”, Interessant wordt voortgezet. Als novelllstisch werk merken we twee legenden op; ..Ieder krijgt zijn paart," door Marcel Di- rlckx en „Ooar van de gastvrijen”, door An- toon Gooien. Aan de behoefte aan meer popu laire lectuur wordt ruimschoots voldaan door het bijvoegsel ,J> Witte Raaf", dat ate steeds veel verscheidenheid biedt. ,Jluth Telling", door J. M. Selleger-Elout, Uitgevers Mpt). Servire, Den Haag. Na het onvolprezen kinderboek van deze schrijfster .Lljsje Lorresnor" is thans een boek voor en over oudere meisjes werschenen. Zoo veel bewondering als voor het eerste werk kun nen we voor dit niet hebben, ofschoon het toch ook zeer goede kwaliteiten heeft en op verschil lende plaatsen getuigenis aflegt van het talent der schrijfster. De mllieu-schllderingen zjjrt echter wat te ver uitgesponnen en bij het beschrijven van het armzalige burgermansgedoe in het gezin van den hoofdpersoon, legt de schrijfster het er wel eens wat te dik op. In het kort verteld komt de geschiedenis op het volgende neer: Ruth te de eenlge dochter van een achterop geraakten ambtenaar, die uit Den Haag heeft moeten verhuizen naar een provincieplaatsje, waar men van zijn maat schappen) ken val niets weet. HU mag dan een ander huls bewonen, in zijn binnenkamer leeft nog onverzwakt de burgermanshoogmoed, de 1 wetenschap van beteren komaf te zfjn en het smaadgevoel niet volgens zUn stand te kunnen leven. HU tracht al deze gevoelens op zfjn 1 dochter over te dragen, maar in dit levens- lustige kind ontwaken andere gedachten. Zij wil desnoods van alle standsgevoel afstand doen, ate zU daardoor maar wat meer hartelijkheid i en vriendschap verwerven kan. En in haar gedwongen isolement moet haar l inkerend hartje dit alles ontberen. ZU wordt wat zuur en kregel en tracht haar gemis op een verkeerde wijze te vergoeden door in de klas, waar ze als leerlinge uitblinkt door allerlei flauwe geniepig- heldjes de aandacht op zich te vestigen, met gevolg dat ze de achting der goed-wtllenden ver liest en daarom die van de „hersenloozen" in r de plaats kan krUgen. Deze aanvaardt zU echter niet, zoodat ze feitelijk nog hulpelooeer en een- i zamer er voor komt te staan dan tevoren. i Tot zü In TU, een verwend rtjk meisje, een vriendin meent gevonden te hebben. Haar vader te in de wolken. Nu heeft zijn dochter eindelijk i het milieu gevonden waarin zU naar haar eigen- i lUken stand thuis behoort. Maar de kleinzielige bekrompen man ziet niet van hoe gevaarlüken In vloed de omgang me* het wufte, leeghoofdige - v< 5x vii. ■"'7' - Toch zeker wel het geringe prijsverschil tusschen een gewone tandpasta en de zuivere, wetenschappelijk samengestelde PASTOL, die grondig en veilig Uw randen reinigt, ze hagelwit maakt en ze gezond houdt door de hygiënische werking. PAST Ol is Nederl.Fabrikaatl Doos 20 en 35 ct Tutte 35 en ó0 ct v—x. Bolooot's „'t Slop", door George Thomas, H. J. Paris, Amsterdam. Een medlcUn, een weldadig genot is dit dag boek over „een dapper, dapper leven uit een Londensche achterbuurt". De schrUver ervan maakt deel uit van een gezin, waarvan de moeder en drie kinderen zwaar zUn bezocht door een ongeneeslUke, langzaam voortwoekerende. geleidelUk alle lede maten verlammende kwaal. ZU kunnen zich niet meer bewegen. zUn in him armoedige woning in een der armste stads wijken van Londen als in een gevangenis op gesloten, van zon en frtesche lucht, vaak ook van behoorlUk voedsel verstoken. Hoeveel kiemen voor een totale verwording liggen er in zulk een leven niet verborgen: hoevelen zouden daaraan moreel en geestelUk ten gronde gaan. Niet zoo bU dezen bUzonderen mensch, die bU zUn vele ongelukken dat eene groote geluk, dat vele gezonden hun leven lang vruchteloos zoeken, heeft verworven, een onverwoestbaar goed humeur, een prachtig optimisme, een zich steeds zelf weer aanvullende kracht om alles van den zonnlgen kant te zien. Gezeten op zUn stoeltje, waarop hU zich moeizaam door het huls beweegt, bespiedt hU allen en alles om hem heen, niets ontgaat hem, de kleinste huiselUke voorvalletjes, het geringste gebeurtenisje In het slop krijgt, gezien door zUn oogen, een bUzonderen gloed en glans, zUn scherpe heldére kUkers tooveren zon en licht waar anderen slechts grauwheid, leegte, don kerte vermogen te zien. Om zUn werkzamen geest bezigheid te ver schaffen correspondeert hU met verre vrienden, debatteert hij met de wUkverzorgster, houdt hU zijn dagboek. De bladzUden volgen elkaar op en welhaast op elk daarvan staat een bUzondere gedachte te lezen, terwUl het geheel te overgoten van dien typisch-Engetechen geest van humor, welke In de vertaling van Johanna Kuiper (al te deze niet geheel onbertepelUk) goed behouden te. Slechts een dood-enkelen keer slaat de humor over in Ironie, een enkele maal zelfs In sar casme, bUv. als de schrUver de Ietwat hulpe- looze figuur van den vader van het gezin be- schrUft. Dit schrUnt wel even, maar het ver hoogt het werkelUkheldskarakter van het boek, dat ware het één en al optimisme te onwaar- schUnlUk zou zün geworden. Dit boek te lezen te een verkwikking voor gezonden, zal het tn nog grootere mate zUn voor zieken, die zich door dit prachtige voorbeeld gesterkt en gesteund zullen voelen. De lezers dienen echter volwassen te zUn en een bepaald onderscheidingsvermogen te bezitten, daar hier en daar de disputen zwa righeden zouden kunnen opleveren, HERDRUKKEN Van „Carnaval" door C. en M Scharten- Antlnk, verscheen zij de Wereldbibliotheek de 3e druk, 6e duizendtal. De eerste druk zag 18 October het licht. - V EOstcrinsnnC'Co’iiijndelMii N\ Adam FZ 'i i i DE LAGERE TEXTIELSCHOOL te Eindhoven is Donderdag door Z. Exe. minister Marchant in tegen woordigheid van vele autoriteiten officieel geopend. De minister bezichtigt na de opening een der machines.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 16