DE WINKELSLUITING Prikkeldraad REGEERING EN S.D.A.P REVEILLON ATLANTA Koloniaal beleid Moeten wij staken? Massa-ontslag BRUSSEL 1 I I J DE VROOLIJKSTE EN VOORDEELICSTE WIJZE VRIJDAG 3 NOVEMBER EEN NIEUW WERELDRECORD OM Treinenloop gestoord met R.K. MIDDENSTANDSBOND In het bisdom Haarlem De hypotheek bleef uit GEHEEL GERUÏNEERD VOOR JEUGDLEIDERS van een Week-end-cursus in Den Haag Uit de Memorie vanAntwoord Advocaat gearresteerd Gelden verduisterd De oude vrouw overleden Burgemeester in angst De gasvergiftiging te Schoonhoven Terrein van den gemeente lijken wetgever Vrijheidsbeperking op Curacao Mgr. Aengenent bij den H. Vader Zusters Carmelitessen in nood I Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de begrooting voor 1934 Defect aan de electrische boven leiding Oplichterspraktijken notaris ren is gebleken? GOEDGELOOVIGE TUINDER OPGELICHT TE VIEREN VOLLEDIG PENSION IN LUXE KAMERS EN PRIVE BADFl 6- ISO arbeiders te Enschedé het slachtoffer Onvoorzichtigheid met den dood X bekocht Voor centrale regeling niet geschikt KEESTRA REDACTIE. aal- ia J. M. der gezag. nuf i 3 kleine maar het moet Donderdagavond Is het 11-Jarlg meisje J. Stei ger, gewoond hebbende aan den Katendrecht- schen Lagedfk te Rotterdam, door onvoorzich tig oversteken van den rijweg door een auto aan gereden. Met een schedelbreuk werd zy overge bracht naar het ziekenhuis aan den Coolsingel, waar zij later aan de gevolgen Is overleden. Op last van den commissaris van politie in de tweede afdeellng is een 43-jarige advocaat en procureur te Utrecht aangehouden en in ver zekerde bewaring gesteld. Hij heeft zich schul dig gemaakt aan verduistering van 1500 door middel van oplichting. I I Een tuinder uit Heiloo schreef op een adver tentie, waarin tegen lage rente hypotheken werden aangeboden. Spoedig daarop kreeg hy bezoek van een Amsterdammer, die hem een hypotheek zou bezorgen. De man vroeg een voorschot van veertig gulden, hetgeen hem ter hand werd gesteld evenals een bedrag van twintig gulden, dat hij een paar dagen later kwam halen. Toen de beloofde hypotheek ech ter uitbleef, deed de tuinder aangifte bij de po litie te Heiloo. die den man. een Amsterdamsen assuradeur, arresteerde. Nog vernemen wij, dat de breuk ontstaan is door het breken van een beugel van den laat- sten wagon van den trein, welke te 734 uit Den Haag vertrokken was. Deze* trein is later naar het station Lisse gereden, waar de defecte wagon naar het mid den van den trein gerangeerd werd en een andere motorwagen achteraan geplaatst werd. Volgens het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de begrooting voor Koloniën voor 1934, vroegen sommige leden, die aanvankelijk met ingenomenheid hadden gezien, dat de for mateur van het kabinet de leiding van het De partement .van Koloniën op zich nam, zich thans met eenlge bezorgdheid af, of de koloniale aangelegenheden by dien bewindsman voldoen de behartiging kunnen vinden naast de vele andere zaken, welke den kabinetslelder in dezen tijd bezighouden en de hoogst gewichtige inter nationale belangen, welke de belangstelling van den persoon van dien leider opeischen en hem vaak ook tot aanwezigheid in het buitenland verplichten. De Week-end-cursussen voor Jeugdleiders die in het Centraal Huls aan de Laan Copes van Cattenburgh te Den Haag werden gegeven, blijken weer een succes te worden. Het week end van 4 en 5 November is weer zooals Onze Rotneinsche correspondent telefoneert ons: Z.H.Exc. Mgr. J. D. J. Aengenent is gis terenavond door Z.H. den Paus in particuliere audiëntie ontvangen. Mgr. Aengenent vertrekt hedenavond naar Florence. 1) De geachte schrijver van bovenstaand zeer actueel artikel, dat ongetwijfeld wijden kring instemming zal oogsten, c-- zwaar lijk gesproken kan worden In ver. gunne ons de opmerking, dat hier toch be zwaarlijk gesproken kan worden van een wet, die In een „onbewaakt oogenblik” tot stand gekomen zou zijn, doordat men in een „onbewaakt oogenblik” het stelsel van centralisatie zou hebben gekozen: onge. veer 30 jaar Is er aan de voorbereiding van een wet op de winkelsluiting gewerkt en tot voor enkele jaren heeft de geheele ge organiseerde middenstand op centralisatie aangedrongen. In het bijzonder ook. de sociaal-democrati- sche partypers heeft, In onmlddellljke aanslui ting aan het gebeurde op de vloot, haar reeds sinds verscheidene jaren Ingeleide tuchtonder- mljnende en tegen het gezag der meerderen ge richte actie, op nog meer in het oog vallende wijze voortgezet. Door diezelfde pers werd, toen de Minister van Defensel zich genoodzaakt zag de met name genoemde soclaal-democrattoche bladen, om redenen ontleend aan de krijgs tucht, van de oorlogsschepen en uit de kazer nes te weren, aanstonds een poging onderno men om dat verbod door de militairen te doen ontduiken, door de uitgave en colportage, In het bijzonder In Den Helder, van een nieuw blad „De Zeven provinciën”, met een inhoud van overeenkomstige ontoelaatbare strekking. Deze poging tot ondergraving van het Overheidsge zag werd *aangekondlgd in den radlo-omroep door den partijvoorzitter, die daarbij mededeel de. dat men bij eventueel verbod van het nieu we blad op dezelfde wijze zou voortgaan, door het doen verschijnen van nieuwe bladen, op volgend de „Acht, Negen, enz. Provinciën”, waarbij genoemde partijvoorzitter het oorbaar heeft geacht naar voren te brengen, dat. wan neer men, aldus voortgaande tot .Elfzou zyn gekomen, dit laatste getal juist zou passen by Dat men in Februari van dit jaar aan de S. D. A. P, het N. V. V. en de bonden van het marinepersoneel ten onrechte aansprake lijkheid heeft opgelegd voor de gebeurtenissen in Indië moet de Regeering ontkennen. zy Is van meening, dat de naar aanleiding van de gebeurtenissen in Nederlandsch-Indlë tegenover de 8. D. A. P. aangenomen houding gemotiveerd is. Uit die houding is het personeel voldoende auidelijk gebleken, welken kant de Regeering wenscht uit te gaan en dat heeft In hooge ma te er toe bijgedragen, dat er rust gekomen is. De Regeering is dan ook niet voornemens de getroffen maatregelen in te trekken of daarop ook maar gedeeltelijk terug te komen, althans niet zoolang niet alle twijfel, die tot de maat regelen aanleiding gaf, opgeheven to. Met betrekking tot de houding van de Re geering tegenover de 8. D. A. P. en aanverwan te organisaties, zij voorts het volgende medege deeld. De laatstelijk door het partijcongres der 8 D. A. P. te Arnhem In het jaar 1931 bevestigde resolutie, waarin voorbehoud wordt gemaakt met betrekktag tot het, op het tijdstip, dat het leven van den Staat door oorlogsgevaar wordt bedreigd, verleenen van medewerking aan de mobilisatie der weermacht, en de, In aanslui ting aan die resolutie, door de leiding aanbe volen „dappere ongehoorzaamheid" In bedoelde voor de Regeering meest moeilijke omstandig heden, gaven op zich zelf reeds gereeden grond voor èrnstlgen twijfel aan de goede gezindheid van de S.D.A.P. en haar aanverwante organi saties ten opzichte van het wettig gezag De betreurenswaardlge gebeurtenissen op de Naar aanleiding van het vergiftlglngsgeval te Schoonhoven, waarbij drie personen in den nacht van Dinsdag op Woensdag 1.1. bewuste loos zijn geraakt, kan nader worden gemeld, dat de 74-jarige vrouw H. O. van den Berg—Walter vanmorgen vroeg is overleden. De toestand van den 66-jarigen schoenmaker A Walter is hoogst ernstig; voor zijn leven wordt gevreesd. De toestand van de dochter kan gunstiger worden genoemd. Het ondersoek In Utrecht heeft uitgewezen, dat men hier te doen heeft met een geval van koolman riTvrts-vergiftl ging ook van 28 tot 31 December een cursus worden gegeven. De bedoeling der week-end-cursussen to, den gcdsdlenstlgen grondslag van de Jeugdbeweging te verstevigen; vandaar dat deze bijeenkomsten het karakter van een recollectie dragen. Opgaven voor deze cursussen dienen te ge schieden aan het Centraal Huls, Laan Copes van Cattenburgh 127, Den Haag. Bjj halte Voorhout ten Zuiden van Ltose to hedenmorgen In de electrische bovenleiding van de spoorbaan door het breken van een draad een storing ontstaan, waardoor In het treinverkeer op dit traject in de richting Am sterdam een vertraging optrad. Gedurende an derhalf uur zjjn de verschillende treinen met een vertraging van ongeveer een half uur In de hoofdstad aangekomen, daarna was de ver traging tot een kwartier gersduceerd en na eenlge uren was het verkeer weer normaal, als gevolg van het feit, dat het euvel Inmiddels was hersteld. Het vertrek der treinen uit Amsterdam In de richting Haarlem kon normaal geschieden. ven den ambtsplicht gesteld zijn, doet aan de waarde dezer overweging niet tekort. Daar komt, In het bijzonder voor de militaire ambtenaren, nog dit bij De Regeering kan en mag de opleiding en de daarmede verband hou dende belangen der dienstplichtigen, niet toe vertrouwen aan militaire ambtenaren, wier in borst zooals de soclaal-democrattoche pers In de dagen der muiterij kenschetste .Jood” is, en wier hart volgens diezelfde pers ,,'n hooger toerental bereikt bij het hooren van de Internationale dan bU het Nederlar.dsche Volkslied". Niet alleen omdat van dergelyke ambtenaren onmogelijk kan worden verwacht, □at zij zich met volle overtuiging en toewijding aan hun nationale taak zullen wijden, maar ook, omdat de Regeering hun handhaving niet zou kunnen verantwoorden tegenover de ouders van dienstplichtigen, die op goeden grond mo gen elschen, dat hun zonen van deze Invloeden vrij blijven. Opgevoed als deze laalsten zijn in haat tegen het gestelde gezag, to de handha ving van het gezag by hen niet In veilige han den en kan de opvoeding der dienstplichtigen tot goede soldaten aan hen niet worden toever trouwd. De boven weergegeven overwegingen en om standigheden te zamen en In onderling ver band beschouwd, konden der Regeering tot geen andere conclusie lelden, dan dat het deel uit maken van organisaties op sociaal-democraU- schen grondslag in strijd is met de plichten van den militairen ambtenaar en van den onder het Departement van Defensie ressorteerenden bur gerambtenaar. De bezwaren, welke in het Voorloopig Verslag tegen dat verbod worden aangevoerd, kan de Regeering vooralsnog dan ook niet erkennen, zy meent daarentegen de door bedoeld verbod ge troffen militaire en burgerambtenaren van dienst te zyn geweest, door hun moeiiyken ge- wetensstryd tusschen ambtsplicht en partybe- ginsel tot oplossing te helpen brengen. Dat, zooals In het Voorloopig Verslag wordt opgemerkt, het meerbedoelde verbod „een groo ve beweging bulten de volksgemeenschap sou werpen", vermag de Regeering geenszins In te zien. Dat verbod strekt niet verder, dan dat het van den dienst als militair ambtenaar of als burgerambtenaar, ressorteerend onder het Departement van Defensie uitsluit, her., die op grond van hun partybeginsel voor die betrek kingen ongeschikt moeten worden geacht. Be trokkenen zullen ten slotte zelf moeten erken nen, dat zy niet van twee wallen kunnen biy- ven eten. t. w. een betrekking bekleeden in de weermacht en tegeiykertyd die weermacht zoo veel mogeiyk helpen afbreken. Door verscheidene leden werd aangedrongen op overweging van de vraag, in hoever de handhaving van het Koloniaal Etablissement nog langer verantwoord Is te achten. Evenals het vorige jaar vestigden verschei dene leden de aandacht op de onvoldoende en onjuiste wyze, waarop aan oud-gepenslonneerde Indische militairen steun wordt verleend. Op vele aanvragen wordt afwijzend beschikt, niet tegenstaande de aanvragers aan steun dringend behoefte hebben, terwyi in verschillende ge vallen, waarin wel steun verleend wordt, daar aan voorwaarden, als bijv, het gaan naar Bron beek, worden verbonden. Wederom werd aan gedrongen op een regeling In den geest van de hier te lande geldende z.g. Stlchtlngswet. Verscheidene leden vestigden er de aandacht op, dat het den laatsten tyd herhaaldelyk voorkomt, dat de Gouverneurs van Suriname en Curacao met verlof naar Europa komen, zy betwijfelden, of dit wel in het belang van die gebiedsdeelen Is. Van andere zyde werd opgemerkt, dat ondanks de tegenwoordige technische hulpmiddelen een verbiyf In Nederland van de Gouverneurs van Suriname en Curacao zeer nuttig kan zyn, en dat bovendien juist de mogeiykheid, dat aan deze functionarissen nu en dan Europeesch verlof wordt verleend, er toe kan leiden, dat zy langer dan anders hun ambt biyven vervul len. Vele leden vroegen hoe het thans met de toegezegde herziening van de West-Indlsche Regeeringsreglementen staat. Naar het oordeel dezer leden kaji het niet anders dan bevreem ding wekken, dat wyzlgingen, welke een recht- streeksch uitvloeisel zyn van de Grondwets herziening van 1922, nog steeds niet aan het oordeel van de Staten-Generaal zyn onder worpen. Met groote verwondering hadden verschel- Naar we vernemen to op „Rigtersbleek" aan een groep van ongeveer 150 personen ontsla* aangezegd; het werk loopt voor den ISden No vember a.s. ten einde. De firma O. J. van Heek en Zonen heeft bij de voortdurende Inkrimping van haar bedrijf zich tot dusver tot richtsnoer gesteld een zoo groot mogeiyk aantal van haar oudste en besta krachten aan het werk te houden. Dit geschiedt door het weinige werk over zooveel mogeiyk ploegen te verdeelen, die dan leder twee of drie weken enkele dagen werkten. Doel er van was de menschen niet geheel den arbeid te ontwennen en de bekwaamheid daarvoor niet te doen verliezen. Dit stelsel, voor korten tyd mogelijk, bleek op den duur onhoudbaar, daar het resultaat van den arbeid er te veel onder lijdt. Tot haar groote leedwezen heeft de firma zich daarom tot bovengenoemden maatregel genoopt gezien. trouwens alle vorige geheel bezet. De data voor de volgende cursussen zyn vastgesteld op 11 en 13 Nfvember, 3 en 3 December en 9 en 10 December. Van 23 tot 26 December wordt er een groote cursus gegeven en wanneer de belangstelling biyft zooals zy thans is, zal er Ja, ik herhaal: Moeten wy staken onze be- delactie voor de arme Carmelitessen van Am sterdam, voor de beroofde Zusters, voor de verzorgsters der onverzorgde kinderen? Moe ten wy dan heusch staken en to katholiek Ne derland niet te bewegen haar te helpen in de zen uitersten nood?Ze zyn voor 150.000 gulden er in gevlogen onschuldig ik durf zeggen: Ze konden niet anders als men al les weet. En nu hebben wy getracht haar te helpen. Wij dachten: dat zal men toch met dulden dat deze Zusters op straat gezet wor den en hun huls uit moeten. Zeker, daar is een kapitaaltje byeengekomen van heele giften van oe eenvoudlgen en kleinen.. het is veel te weinighet is. er uitons tegengevallen, wy gelooven dat er duizenden katholieken zyn, die zouden ge ven als zy den ernst van den toestand besef ten en daar zyn andere duizenden die zouden geven als wy met een schaal voor hen ston denoch toedeze week moet er veel gebeuren. Op deze week is' onze hoop gebouwd, nu moet het elndeiyk toch gebeuren. Toe, doet 't nu eens. gy hebt nu al zoo dikwyis In de krant geziennu is het uw beurt, uw tyd! Pastoor v. d. Tuyn te Heemstede met zyn gironummer 180484 wacht alweer. Zou het nu eens een offer mogen worden Inplaats van bloemen op de graven, een moes ter lafenis der Geloovlge Zielen. Dit scnrljven wy op Allerzielendag. Het hulpcomité in uitersten nood: C. J. Boekhorst. Deken. J. M. v. d. Tuyn, Pastoor, Heemstede. Pater Borromaeus de Greeve. Mr. J. 8. Bomans, Heemstede. Mr. C. M. J. F. Goteling, Amsterdam. Mr. A. J. M Hendrix, Amsterdam. J. Th. Peters. Amsterdam. Mr. C. P. M. Romine, Amsterdam. J. J. Roovers, Amsterdam. In totaal to thans binnengekomen een be drag van 11.474 95 S. d. Tuyn, Pastoor, Heerenweg 88. Heemstede, gironummer 180484. De stroom van menschen, die door den gear resteerden notaris Le J. te Maarssen gedu peerd zyn, houdt aan. Aanvankelyk werd ge dacht aan een verduistering van ongeveer f 20.000.Dit cyfer is evenwel veel te laag en kan volgens de laatste aangifte gesteld worden op ongeveer f 80.000.loopende over een groot aantal jaren. Verschillende personen zyn door de gepleegde verduisteringen geheel geruïneerd. In een groot aantal gevallen'zyn geheel valsche hypothee kakten opgemaakt. Sommige personen hebben op hun goederen een of meer hypotheken, zonder hiervan iets te weten. nog tameUjk nieuwe burgemeester van I 1 Hoorn schynt een nogal vreesachtig magistraat te zyn. In zyh angst, dat de AUerheillgenoptocht van de Graal „aanleiding zou kunnen zyn tot onnoo. dlge verscherping van de godsdienstige verhou dingen ter plaatse", heeft hy In zyn volledige waardigheid als hoofd der Hoornsche politie den ommegang doodgewoon verboden. De Graalmetokes mochten In haar kleurrijke uniformen geen fakkeloptocht houden, want ja, een gewoon burger, zelfs een Hoomsch burger, zelfs een Hoomsch raadslid, zelfs een wethouder begrijpt dat niet zoo subiet een Graaloptocht In den mysterleusen herfstavond zou in de Zulderzeestad een burgeroorlog heb ben kunnen verwekken, waarbij vergeleken de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten maar on schuldige kifterytjes zouden zUn. Allereerst zouden we van protestantsche zij de een twlntlgste-eeuwsche beeldstormerij van jewelste gekregen hebben, en voorts zouden soclaal-demokraten en communisten uit hun moordenaarsholen komen krulpen en slui pen om, in revolutlonnaire uniformen gestoken, door de straten van de stad te paradeeren, lederen voorbij ganger In een lyk omtooversnd. -• Niet waar? Als de Graalmetojes haar AU lerhetügenoptocht mochten houden, zou bet oude, maar verschgekamde Geuzenbloed aan X zieden geraakt zyn, en zouden de roode ele menten, zich beroepend op de geunlformeerd- heid der Roomsche metokes, voor zich het recht hebben opgeëtocht, hun gruweiyke revolutlon naire lusten bot te vieren tot het bloedige eind. Men mag de gevaren, die er in een stadje als Hoorn te duchten vallen, niet onderschatten. En daarom, heil den burgemeester, die zóó vreesachtig durft regeenen, dat Hoorn weer rustig kan gaan slapen. Of niet? Het schynt Immers, dat de burgemeester lijke bezorgdheid, althans vreesachtigheid nog-r al eenig rumoer In casu verwekt heeft; wat hy wilde voorkomen en verhinderen, heeft hy nu juist veroorzaakt: alle par yen loopen tegen hem te hoop; niet één raadslid ging met hem mee, toen hy voorstelde, zekere in den Raad tot hem gerichte vragen betreffende dit verbod niet in bespreking te brengen; en van alle kanten kreeg hy by het debat den wind van voren. Dat was nu zyn dank voor de teedere zorgen, waarmede hy zyn gemeentenaren hoeft willen omringen om hen te behoeden voor burgeroor log en andersoortig onheil I vloot in Nederlandsch-Indlë in het voorjaar 1933 en, zooals hieronder nader zal worden uit eengezet, onderscheidene andere daarmede ver band houdende omstandigheden nadien, heb ben bedoelden twüfel bevestigd. Door een en ander werd tevens duldeiyk, dat het van soci aaldemocratische zijde, met betrekking tot den stryd voor nationale ontwapening, o. m. aanbevolen „afknabbelen'', „uithollen”, „on- dermynen” van de weennacht, meer dan een leuze is geweest. Leidende en andere vooraanstaande figuren In de soclaal-democrattoche beweging hebben zich niet ontzien om, in woord en geschrift, binnen en bulten 's Lands vergaderzaal, een van de ernstigste mtodryven tegen den Staat, dat van muitery, aanvankelyk goed te praten, althans niet af te keuren, Zy hebben voorts het recht van de Regeering om haar gezag, des noods met middelen van geweld, te herstellen, niet aanstonds en niet onvoorwaardelyk er kend. 1 et bijzondere belangstelling zal de r^/l openbare meening kennis nemen •L van de flinke repliek, in de Memo rie van Antwoord toegediend aan de roode Kamerleden, die In het Voorloopig Verslag op Hoofdstuk I tegen de Regeering stelling hadden genomen; elke gemeente een eigen regeling (steu nende op de reeds genoemde beginselen) moet maken, en dat, zoolang die regeling er nog niet Is, de thans geldende bepalin gen van kracht blijven, dan zou iedere ge meente zich beijveren, met spoed een ver ordening in het leven te roepen. En anders zouden zeker de belanghebbenden wei den noodigen drang uitoefenen. Waarom zou men dan niet breken een systeem, dat gedurende de korte Ja van de werking der wet, ondeugdeUjk dene leden vernomen, dat. terwyi de ingeze tenen van Curacao, wat het recht van vereenl- ging en vergadering en wat de vrye meenlngs- ultlng betreft, van 1866 af onder hetzelfde regiem hebben geleefd als de Ingezetenen In Nederland. In Juni 1933 plotseling een aantal ontwerp-verordenlngen zUn ingediend en door den Kolonialen Raad goedgekeurd, welke de bedoelde rechten en vrijheden op krasse wyze aantasten. Gaarne zouden deze leden vernemen, welke feiten zich hebben voorgedaan, die dezen maatregel noodlg maakten. Andere leden zouden zich, ook al zouden geen bepaalde feiten tot het hier bedoelde optreden aanleiding hebben gegeven, zich met dat op treden zeer wel kunnen vereenjgen. Juist pre ventieve maatregelen kunnen In dezen van zoo groote beteekenlis zyn. Op de Brookland-baan bracht de Engelsche autorenner John Cobb met zijn 500-P.K. Napier-Railton-wagen het wereldrecord over een Engelsche mijl op op 164.954 K.M. per uur. De vroegere recordhouder was Kaye Don met 162.136 KM. voorts ge- van de De op verleden week gehouden hoofdbe stuursvergadering van den R K Middenstands bond In het Bisdom Haarlem werd voorafgegaan door de Inzegening der onlangs In het gebouw Maurltskade 23, Den Haag In gebruik geno men nieuwe kantoorlokalen, door den geeste lijken adviseur van den Bond, rector J. F. A. Bots te Amsterdam. In een korte toespraak wees rector Bots op de beteekenls èn van de In gebruikneming der nieuwe ruimte èn van de kerkeiyke Inzegening daarvan, nu voor de katholieke sociale bewe ging en voor het katholicisme in het algemeen een buitengewoon belangryk tydperk schynt te zyn aangebroken en nu de mlddenstandsbe- weglng welhaast in een beslissend stadium schynt te zyn getreden. In het byzender wijdde de bondsadvlseur een woord aan den secretaris van den bond, den heer W. Boon Jz. te Den Haag, die na gedu rende ruim 20 jaar als hoofdbestuurder en bondssecretarto zyn krachten aan de katholieke middenstandsbeweging in het Haarlemsche Dio cees te hebben gewyd, zich thans door familie omstandigheden genoopt voelt uit het hoofd bestuur heen te gaan. In de vervolgens gehouden hoofdbestuursver gadering werd In de vacature Wydeman als commissaris van het Fonds Ultkeerlng by Over lijden aangewezen het Ud van het hoofdbestuur de heer P. Klaver te Hlllegotn. Met erkenteiykheld werd kennis genomen van de dcor Z. H. Exc. den Blsschop van Haarlem ondernomen stappen in verband met het euvel der concurrentie door' patronatenen vereenl- gingsgebouwen aan het particuliere café-restau- rantbedryf aangedaan, voor zoover deze gebou wen bulten hun eigenlijke doeleinden worden benut. Besloten werd adhaesle te betuigen aan de tot de Provinciale Staten van Zeeland gerichte verzoeken tot behoud der bootverbinding Hans- weertWalsoorden op de bestaande aanleg plaatsen. Aan de afdeelingen van den Bond zal een advies worden uitgebracht inzake de behande ling door de gemeentelyke diensten van Maat- schappeiyk Hulpbetoon van middenstanders, die dcor de tydsomstandigheden gedwongen worden zich tot die diensten te wenden. Overigens was de vergadering vooral gewyd aan de voorbereiding van den Najaars Centra- len Raad van den Bond, welke op Woensdag 8 November as. in Den Haag zal worden ge houden. e vele bezwaren die er tegen de Win- 1 kelsluitlngswet bestaan, zouden er niet zijn, wanneer de wetgever niet in een „onbewaakt oogenblik" 1) het stel sel der centralisatie had gekozen. De rege ling der winkelsluiting ligt op het terrein van den gemeentelijken wetgever; het Is de gemeentelijke wetgever, de Raad, die met alle plaatselljke omstandigheden reke- nihg kan houden, die de belangen der ver schillende categorieën tegen elkaar kan af wegen. die een regeling kan maken, die zoowel voor den winkelier als voor de be. dienden en ook voor de consumenten be vredigend of althans acceptabel is. De wet zooals ze thans luidt, is een ver zameling van alle mogeljjke uitzonderin gen op den regel van de sluiting op Zon dagen, en op werkdagen na 8 uur Er zijn legio uitzonderingen In de wet genoemd; er is bovendien een artikel, waarin aan de gemeente gelegenheid is gegeven, al o! niet onder hoogere goedkeuring, er nog een aan tal uitzonderingen bij te maken; er kun nen bovendien nog ontheffingen worden verleend. En toch is er nog telkens behoef te aan meer afwijkingen. Enkele jaren geleden hadden een betrek kelijk klein getal gemeenten een winkel- sluitings verordening. Daar waar ze bestond, werkte die veror dening gewoonlijk bevredigend vopr alle groepen. De toepassing was soepel. Maar er waren te veel gemeenten die geen ver ordening bezaten. Er waren ook gemeen ten, die aan elkaar grensden en' wier be bouwde kommen als het ware In één vloei den; als in een dier gemeenten geen slui tingsuur was voorgeschreven, leden d? win keliers In de andere gemeente, waar de sluitlngsplieht wel bestond, schade. Dit werd nog moellijker, toen voor het winkelpersoneel een werktijdenbesluit werd vastgesteld. Want nu moesten de groote za ken met veel personeel wel op een bepaald uur sluiten, terwijl de kleine winkels zon der personeel konden openblijven. Dit schiep ongelijkheid in de concurren- tie-voorwaarden. De behoefte van een re geling in alle gemeenten des lands liet zich dus wel sterk voelen, en het was daarom begrijpelijk dat ook in winkelierskringen naar een algemeene regeling werd uitge zien. Die regeling is neergelegd in de huidi ge winkelsluitingswet, welke thans enkele jaren werkt. Ze heeft ontegenzeggelijli veel goeds gébracht, want vele winkeliers, die te voren tot in den laten avond en een groot deel van den Zondag moesten door werken, genieten thans ook van den vrijen tijd. Maar die wet heeft ook voor menigen winkelier den strijd om het bestaan zeer zwaar gemaakt. Er zijn gevallen waarin de bestaansmogelijkheid afhankelijk is van het open zijn der winkels op den avond of op Zondagen; is het dan niet hard, „ge sloten” te moeten zijn, terwijl men Juist op zoo’n moment de zoo noodige ontvang sten zou kunnen doen? De wet schept ook allerlei onbillijkhe den; hef'automaten vraagstuk is een kwes tie op zich zelf geworden. De bepalingen die ten behoeve van Joodsche winkeliers zijn opgenomen, werken in de eene ge meente billijk, maar beteekenen elders een sterke bevoorrechting. De wetgever had er nooit aan moeten beginnen, die materie samen te persen in het keurslijf eener algemeene, eener gecen traliseerde regeling. De wetgever heeft het zich onnoodig moeilijk gemaakt. Jaren geleden, vóór de totstandkoming der wet, deden wij reeds het middel aan de hand, om tot een regeling te komen, die voor dit onderwerp veel beter geschikt is. De wetgever had er zich toe moeten be perken, aan elke gemeente den plicht tot het vaststellen eener winkelslultingsveror- denlng op, te leggenhij had heel enkele punten móeten vastleggen, als algemeene- beginselen: de Zondagssluiting, de sluiting om acht uur ’s avonds op werkdagen, en Zaterdags om tien uur. Op deze regeling had de gemeenteraad de noodige uitzon deringen kunnen maken, en hij had levens de gevallen kunnen noemen, waarin Bur gemeester en Wethouders ontheffing kun nen verleenen. Dan had elke gemeente met eigen be hoeften en met eigen omstandigheden re kening kunnen houden. Alleen gemeenten met aan elkaar gren- zende kommen zouden een uniforme rege ling moeten hebben. Met opname in de wet van een verplichting, om op de veror dening de goedkeuring van Ged. Staten te vragen, had tegen uitwassen, en tegen con flicten tusschen aan elkaar grenzende ge meenten kunnen worden gewaakt. Het stelsel van centralisatie heeft hier gefaald. Men had het kunnen voorzien. Nu is er sprake van een wijziging, om aan al te groote bezwaren tegemoet te ko men. Maar de gecentraliseerde regeling blijft gehandhaafd. Radicale wijziging van hetgeen eenmaal is aanvaard, past niet in de Haagsche sfeer. En toch: ook de aan. gekondigde wijziging zal de oplossing niet brengen. Slechts de gemeentelijke wetgever, die in »oo nauwe relatie staat tot de verschillen de groepen en stroomlngen, kan een rege ling scheppen, die aan de behoeften be antwoordt. Er is hier groote verscheiden heid noodlg; juist daarom is centralisatie bier uit den booze. gelegenheid om tot een gedecentrali seerde regeling te komen, is thans fettelijk Wnstiger dan toen de wet nog niet be stond. Want als thans bepaald werd, dat het door den Minister van Defensie uitgevaar digde verbod. Dexe poging tot gezagsondermij ning werd ondernomen ten tijde, dat het mui tende schip zich nog in handen der rebellen be vond. Verscheidene vooraanstaande personen In de soclaal-democrattoche beweging hebben niet nagelaten, om sindsdien, In woord en schrift, de revolutlonnaire gezindheid 8. D A. F. in het licht te stellen. Weder een stroomlng uit de 8. D. A P. was het, welke het initiatief nam tot de wederuit gave van het eertyds om redenen ontleend aan de krygstucht van de oorlogschepen geweerde weekblad „Het Anker", welks Inhoud den Mi nister van Defensie al dadeiyk opnieuw tot denzelfden maatregel moest leiden. De daarby betrokken personen hebben voorts gemeend zich mede aan het hoofd te moeten stellen van een stichting, welke beoogt het Marlne- bondsgebouw te Den Helder te onttrekken aan het uit krygstuchteiyke overwegingen noodza kelijk gebleken toezicht der marine-autoritel- ten. Het zal, na bovenstaande uiteenzetting feiten, nog nauweiyks betoog behoeven, dat In het ressort van den Minister van Defensie geen militaire en burgerambtenaren kunnen wor den geduld, die, krachtens hun ambt, een ver- woordeiyke schakel in het apparaat der oor- logsweermacht vormen en in vredestijd de uit- gebrelde en nauwkeurige voorbereidingen daar voor hebben te verzorgen, doch die zich daar naast door de leiding der 8. D. A. P. en haar pers gedurig laten opzetten tegen het gezag in welks dienst zy zich vrijwillig hebben gesteld en zich door diezelfde organen doen Inpren ten, dat in voorkomend geval niet de Regee ring. maar de 8. D. A. P. de noodzakelijkheid beoordeelt van een door de verantwoordeiyke Regeering bevolen mobilisatie. De Regeering zou in haar plicht te ko# schie ten, indien zy het ernstige risico zou aanvaar den, hetwelk voor haar verbonden zou zyn aan het by de weermacht in dienst houden van militaire en burgerambtenaren, die die weer macht zooveel mogeiyk verzwakt en ontred derd willen zien, en die, In de voor den Staat moeliykste omstandigheden, wellicht, In stede van hun ambtsplicht na te komen, het eventu eel parool van de partyieldlng zouden opvol gen, strekkende om der Regeering een spaak in het wiel te steken en de voor het vlot verloop der mobilisatie noodige maatregelen met de hun ten dienste staande middelen tegen te werken. De In het Voorloopig Verslag gemaak te opmerking, dat nooit de portyultspraken bo-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 17