T SIERHUIS HEROPEND w* Vrijdag 3 November -w uitgebreide zaak (zonder eenige verplichting tot koopen) te bezichtigen. Vanaf heden is aan onze zaak verbonden de alleen- P. N. v. d. M E E R LAN GES TRA AT 86 - ALKMAAR I ADVERTEEREN VERKOOPEN a MARKTEN MERCURIUS HAVERMOUT 25 cent per pondspek NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANKn.v. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD sigaret op SCHAKEN UIT DEN OMTREK Uitroer in September AUTO TE WATER Het resultaat De inzittenden werden gered lir •J DEN HELDER HARENKARSPEL Hoe ie de séance ingericht? NOORDSCHARWOUDE De belangstelling ST. PANCRAS GESTORT KAPITAAL t 3.000.000- Kantoor Alkmaar: Pieterstraat 20 PRIMA LIPS’ KLUISINRICHTING LOKETTEN VANAF I 5- PER JAAR f 4 De langvingerige amateur- fotograaf Met een jachtgeweer geflaneerd TWEE STUDENTEN MET AUTO TE WATER DE MILLIOENEN VAN MIJDRECHT SIMULTAANSEANCE VAN Dr. ALJECHIN z DOET I. C. EEKEN Oudegracht 229 - Tel. 108 BANK- EN EFFECTENZAKEN ARROND. RECHTBANK Welken indruk maakt dr. Aljechin? en noodlgt ieder uit de geheel gemoderniseerde en vertegenwoordiging van 1-- Aljechin steekt een Kwakzalverij met hoog frequentie-apparaat Geslipt op den Haarlemmerweg - - I Ken. Winterjan MORGEN, Zaterdag 4 Nov.; OPENING van onze nieuwe zaak HU1GBROUWERSTRAAT 6 voorheen VERDR. OORD 65 - Door steeds onze bekende kwaliteit te hand* haven tegen de laagste prijzen, hopen wij een ieders gunst waardig te worden. Beleefd aanbevelend, BANKETBAKKERIJ C. MIDDELBEEK Zaterdagavond wanne V leeeeheroquetten k 10 cent per stuk GROOTE AFSLAG VARKENSVLEESCH Aï onze v leeschsoorten munten uit in kwaliteit Zie deze prijzen VARKENSVLEESCH Zoo Bjj interlocutoir arrest beveelt het Hof het verhoor van nog zeven getuigen =9 ft Tusschen de bedrijven heeft hij stug een sigaret uit zijn koker genomen, de sigaret m gens de bij bedoelde toestellen gevoegde te droge worden gebracht. 3b ii Remise op voorstel van dr. Aljechin. 4e-» nummer tot vrijspraak. hte peren 3 Dammen. te I 0 50 0.46 0.45 040 035 035 1 00 035 1.00 035 0.30 1.15 1 50 Loon contract Dezer dagen werd een ver- gadreing gehouden van de drie alhier gevestigde e. 7. B. 0. 10. dan alte tui* i 50 125 een Bjjn lan isse as- iuI- ta*. üg- dd ing ertf gin In- r*- cu rate van un- rer- met on- da. lul- TO- □en ten. Pa- By aankoop van 1 pond onser extra f0nr Metworst a 30 et. per pond HALF POND LEVERWORST GRATIS. Fjtne Worst- en Vleesehwaren zUn een deticste—l op de boterham Beleefd aanbevelend, VLUGGE EN NETTE BEDIENING WORDT VOOR GEZORGD NEDERLANDSCH FABRIKAAT rol- 928, en tljn ge- :1e- ital ar- de- de net ten >rde die rer- lex- be- ex- :ee- leid In- ge- ge- 5. 7. 8. 10. 11. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. der zyn ler- oe- 4ljk era i te dit 4a- igd im- !en ls» oe- ede den oil hU an ten en title 13. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 30. 21. Accurate en coulante behandeling van alle boemeld. Teneinde stagnatie In het tramverkeer voorkomen aal de auto pas hedennacht op het Ham Rookvleesch Plock worst Procureur sspek Ontbijtspek Hams pek bU M pond Pekelvleesch bij >/2 pond - 0.30 - 0.13 - 0.13 - 0.13 - 0.20 vrouw werkend Ossenhaas Biefstuk Lenden Roastbeef Ribstuk Riblappen Mag. Ribrollade Doorr. Rollade Mag. Ossenlapp. Doorr. Ossen Poulet Gehakt Rauw Ossenvet bü de 5 pond 5 pond gestn. Ossenvet - 325 FIJNE ITEESCIfWAREN Gebr. Roastbeef 0.30 - 0.30 - 0 .22 - 0.20 - 0.12 - 0.10 - 0.14 - 030 - 0.14 landarbeldersorganlsaties met de twee werkge- versbonden. x vochten nebben, veertig zetten en meer hebben gehaald. ongeveer 31 te Wit: dr. Aljechin e4 e5 Pf3 PI6 Lb6 a6 La4 dB LcB bc6: a4 Lg4 e5: Lf3: Df3: de5: Pc3 Pf6 Lg5 Le7 0-0 Pa7 Le7: Del: adl 0—0 Pa4 Pb6 Db3 Tab8 Pbö Tb6: Dc3 f6 b3 Td8 Dc4t Kf8 c3 Td6 Tongenworst Boterham worst Lever 1 p. Bloedworst 1 p. Leverworst - 0.20 Den 23-jarigen heer J. J. r. te Egmond-Bin- nen, werd door meneer den officier ten laste gelegd, dat hij zich te Alkmaar 1932 wederrechtelijk zou hebben maakt van een fototoestel merk eigendom van de 26-Jange mej. E. C. V. te Oterleek. Deze dame had met een gezelschap Per auto dc Alkmaarsche kermis bezocht, ter wijl de auto werd geparkeerd op het Waag- pleln. Het toestel was In den auto geborgen onder kussens. Toen men omstreeks 12 uur m den nacht weer wenschte te vertrekken, bleek het dat de auto was doorzocht en het toestel verdwenen. Verschillende gemaakte straai- klekjes waren thans op de zitting aanwezig, Be nevens het bewuste fototoestel. De verdachte had destijds een café op de Laat te Alkmaar bezocht en een vertering gemaakt, die hfj niet kon betalen. Hij bood toen de bedienende Juf frouw een fototoestel in betaling aan met 1 toe. Deze dame herkende pertinent in den per soon op net zondaarsbankje den cafébezoeker in dien kermisnacht. De chauffeur P. J. L. uit Egmond-Blnnen Verklaarde op bewusten kermisavond op stap De heer Hoogland zegt, dat van den C. B. T. B. geen medewerking is te verwachten. Tenslotte wordt besloten om December nogmaals te vergaderen en dan probeeren een nieuw contract te sluiten. De heer Bijpost dringt er nog op aan. dat de arbeiders thans zooveel mogelijk een lijn zullen trekken. In Augustus meester ge- Kodak en Crisis-comité Het plaatselijk crisis-comité vergaderde ten raadhuize. Medegedeeld werd, dat er op de circulaires voor een bedrag van f 242 was geteekend. met nog enkele vaste maandelijksche bijdragen. Men besloot den lichtbeeldenavond, waarvoor de heer Ten Bruggencate van Helloo zich be schikbaar heeft gesteld, te houden op 20 Novem ber. Vertoond zal worden „Een reis naar Indlë Als de zaal van den heer Deutekom vrij ze» de vertoonlng daar worden gehouden, zoo niet, dan is het bU den de Bakker Men besloot, een schrlJVh» aan den burgemees ter te zenden, waarin de afkeuring door het co mité wordt uitgesproken over het feit, dat de burgemeester bfj de benoeming van 'n lid voor t comité de door het comité opgemgakte voor dracht v:r. -.’Ier dames geheel heeft genegeerd en den heer Kanser heeft benoemd Deze heeft de benoeming evenwel niet aangenomen. Het comité was van oordeel, dat er te weinig dames in het comité waren, waarom de genoemde voordracht was opgemaakt. Na de uitvoering met den heer Ten Bruggen cate zal met de verdeellng der gelden begonnen worden. Een Gemeenteontvanger kan geen kassier zijn. Bij Kon. Besluit Is ongegrond verklaard het beroep van den raad dezer gemeente tegen het besluit van Ged. Staten van Noord-Holland, waarbij goedkeuring Is onthouden aan een nieuwe verordening betreffende het beheer der Gemeente-bedrijven. Het bezwaar van Ged. Staten was, dat blij kens art. 9 dier verordening de Geméente-ont- vanger zou optreden als kassier van gemeente bedrijven. Deze werkzaamheden aan den ge- meente-ontvanger opdragen, acht de Kroon in strijd met de Gemeentewet. was. f 4 in September 1932 2.02 was. De uien daarentegen hebben het niet zoo best gedaan. De uitvoer iS weBswaar toegeno men met pl m. 3000 ton tot 14.430 ton. De prijzen zijn gedaald van f 3.80 In September 1932 tot op f 290 In dezelfde maand van dit jaar. Td3 Td3; Dd3 Dd6 Dh3 Kg8 Dc8t KI7 h3 c5 Dg4 De6 Dh5’ Kg8 Del Td6 De3 c4 Da7 Tc6 b4 Dd7 Da8t K.H Dh8 h6 Dhc Te6 Kh2 Da8 Da7 Dd7 a4 Dc6 a5 Te8 Tel Te7 Burgerlijke stand. Geboren: Geertruida Anna, dochter van Wilhelmus Adrlanus Llgt- hart en van Catharina Boekel; Anthonius. zoon van Pieter Smit en Martha Anna Botman: Jo hannes Jacobus, zoon van Cornells Moras en Petronella Bakker; Gerbrandus Bimo®, zoon van Petrus Johannes Tijm en Anna Zoom -Oe- rard, zoon van Jasper Vos en Anna Spadnder; Johannes Petrus, zoon van Evert Karsten en Maria Alida Tesselaar; Jacobus, zoon van Jan Bruin en Immetje Jong; Cornelia Frederika, dochter van Petrus Johannes Mulder en Alida Bleeker. Ondertrouwd: Jacob Theodorus Stet en Neel- tje G^as. Gehuwd: stand tó bieden en het Iaat hem koud te weten, dat de zwakke broeders onder de schakers naar huis zullen gaan en vrienden en bekenden en leder die bet maar hooren wil, zullen vertellen, dat ze vier, vijf keer den wereldkampioen be- Hedenmorgen is een kleine huurauto op den Haarlemmerweg bij den tweeden molen geslipt. De wagen werd over de tramrails geslingera. nam twee paaltjes mee en kwam In de Trekvaart terecht. De belde inzittenden konden zich met behulp van andere automobilisten redden en kwamen er met den schrik en een nat pak af. De bestuurder van een Juist passeerenden elec- trischen trein, die het ongeluk zag gebeuren, heeft het onmlddellijk op het Centr. Station ge rapporteerd. Politie van het bureau Admiraal de Ruyterweg In een der nieuwe uitruk-auto's. als mede de réddlngswagen van de Amsterdamsche brandweer waren toen spoedig ter plaatse. Het tramverkeer ondervond geen noemenswaardlge vertraging. De auto bleek te Lelden door twee studenten gehuurd. Een van hen was in het bezit van een rijbewijs. Vannacht hadden zij In Amsterdam ge- i' Tusschen deze organisaties was een arbeiders- contract aanvaard. Door den L. T. B. was een schrijven gezonden aan den Neutralen Bond, om het contract te ontbinden, gezien de slechte uitkomst van het bedrijf. De Neutrale Bond heeft In zijn leden vergadering besloten hiermede accoord te gaan en dit schrijven is verzonden aan de hoofdbe sturen der arbeidersorganisaties. Als hoofdbestuursleden der arbeiders waren aanwezig de heeren Dekker (RJC.) en v. d. Wlele (Moderne). De heer Bijpost L. T. B. deelt mede, dat het de bedoeling van den L. T. B. Is geweest om het contract te laten loopen tot 2 Februari en dan op te heffen; de omstandigheden In het tuin bouwbedrijf zijn zóó slecht, dat van een herzie ning geen sprake kan zijn, het contract kan toch niet worden nagekomen. De heer Hoogland zegt, dat wijziging van he: contract ook niet het doel van den Neutralen Klaas de Geus en Maria Naatje Borst; Jacob Theodorus Stet en Neeltje Glas. Overledfci: Pieter Jacobus Stoop, oud één week, zoon van Jacobus Stoop en Catharina Johanna Hoogland; Maria Elisabeth Woerts, oud acht en vijftig laren, echtgenoote van Gljsben de Leeuw. Donderdagavond omstreeks half zes geraakte nabij Edam een personenauto, afkomstig uit Bussum en waarin behalve de bestuurder nog vier personen waren gezeten, in de vaart, welke langs den weg loopt. Onmlddellijk schoot van alle kanten hulp toe e« vooral de heer T. oe Boer uit Edam onderscheidde zich bij het red dingswerk. Spoedig konden alle v|jf personen uit hun benarde poWtle bevrijd worden. Zy kwamen er a'len met den schrik en een nat pek af. De auto is In den loop van den avond gelicht. Door onbekendheid met den weg schijnt het ongeval gebeurd te zijn. De belangstelling was bijzonder groot. Onder de toesenouwers bevond zich een drle-en-tach- tlgjarige, die het spel oplettend volgde en om half drie vroolfjk en welgemoed naar huls stapte In den winderlgen Novembernacht. Is dat enthousiasme voor schaken of nlet7 Dr. Aljechin heeft twee gezichten. Als hi’ binnen is gekomen en plaats heeft genomen om vooreerst naar den voorzitter te luisteren, maakt hjj een weinig aanzienlijken Indruk. Hij ziet er wat vermoeid uit en is een bescheiden man, schijnbaar onbekend met de omstandig heid. dat hij hier de hoofdpersoon Is. Zijn wezen schijnt uitgebluscht. hij Is der wereid afgestorven, zonder verlangen en dus ook zon der wil. Dan springt hij op. «(anneer hij per soonlijk wordt toegesproken. Het uitdrukkings- looze gezicht wordt vol uitdrukking. HU trekt zUn wemebrouwen hoog op. Mijn hemel, wat kas hU zUn wenkbrouwen hoog optrekken. Zyn kleine oogen blanzen en schitteren. ZUn ilppen. zijn geheele gezicht Is een en al vriendelijkheid Dat Is een andere Aljechin. die het leves mooi vindt en er nog veel van verwacht. Biljarten. In het café van den heer Bouw- str» werd Dinsdag een wadstrUd gehouden tusschen ,JJe Driesprong^ van Sint Pancras en „De Drie Ruitere" van Alkmaar; gespeeld werd door de ie vUftallen van belde clubs. De uitslag was als volgt: Jb. Ruys 125 p.. W. Venniken 66 p.; Jc. Tol 125 p„ Jc. Morsch 71 p.; G. Booy 114 p„ D. Leeftlng 125 p P. Bus 125 p., J. Morsch 110 p.; E. Ket 114 p.. K. Bol 125 p. Totaal uitslag „De Driesprong”. 603 punten; ..De Drie Ruitere” 497 punten Naar wü vernemen wordt Dinsdag as. de- wedstrijd voortgezet door de tweede vUftallen zUn mond geplaatst en nu cal hU zUn sigaret aansteken. In de rechterhand heeft hU tiet lucifersdoosje, met de linkerhand doet hU een zet. HU beweegt zUn linkerhand naar zUn rechter om een lucifer te nemen, maar bedenkt zich en doet een zet aan het volgende bord. HU wendt gich tot het daarop volgende bord en heeft dus even tUd om een lucifer te nemen. ZUn Unkernand beweegt zich weer naar zUn rechter, maar hU bedenkt zich, hU doet weer een zet. En hetzelfde beweeg van zUn handen, want ook ti,n rechterhand doet mee, die opent het doosje telkens half en sluit het weer, her haalt zich t-U drie. vier. vUf. ja tien, elf borden. Zou hU zUn sigaret nog aan krügen? Na twin tig borden Is het hem gelukt zUn onderbewust voornemen In zUn tjovenbewustzUn te brengen. Inderdaad, Aljechin steekt zUn sigaret aan. BU de sterkere spelers spant hU zich wer- kelUk in cn besteedt soms veel tUd aan een enkelen zet. Zwart: Ir. J. Ouwehand Ld2 Pc3: Lc3: Dd5 Dg3 De4t Kdl Lf5!l De3 0-0-0t Kei Dg2: Tfl Lc2: f3 Ld3 Jgl Dh2: Df3: Kf2; wees giste- een interlocutoir arrest in de zaak tegen De borden zUn keurig In een vierkant opge steld. Ieder bord Is aangegeven op een kartcM In Heemsteedsche kleuren met nummer/en naam van den spe’er en In een hoekje gedhizt de woorden: „gewonnen door”, met een leege plek, welke nog Ingevuld moet worden. Men vermoedt oat op vele cartons dr. Aljechin zyn handteekemng zal moeten plaatsen. En dan krijgen de spelers deze cartons mee naar huis als een prettig aandenken. De toeschouwers hebben zich rustig achtpr de spelers geplaatst, moeten zitten en mogen niet staan. De borden zUn in vo.gorde geplaatst tegen de wijzers van het uurwerk in. Maar daar gaat dr. Aljechin niet mee accoord. HU speelt met de zon mee en doet de rondte van veertig tot één en niet van één tot veertig. De openingszetten nemen niet veel rijd in beslag, maar allengs wordt het tempo langzamer. Er komt spanning In de zaal. En nu zien wU den slmultaanspeler aan het werk. N.et Aljechin den mensch, maar Alje chin den schaker Wat het meest opvalt Is eeri nauwelijks waarneembare spiertrekking in de wang, een spierbeweging van groote beleekenj, en onheilspellende dreiging. Aljechin klemt zijn kaken op c'kaar. Dat is nu Aljechin de wils krachtige. de schaakkampioen. HU draagt een wereldtitel er. hU zal dien verdedigen, niet alleen tegenover meesters van zUn gehalte, maar te genover Iedereen. Hu Is echte realiteitsmensch. Er Is geen bluf in zijn spel, geen gezochte vir tuositeit. Een deel der partijen speelt hU, een ander deel der partijen ondergaat hU. n-. tegen de zwakkeren, die graven hun eigen graf en hU wacht geduldig met een gelatenheid die tot een deugd wordt. ZUn houding tegen de ten doode opgeschrevenen is barmhartig. HU gunt ze tot het laatst het genoegen hem tegen- HOLLANDSCH RUNDVLEESCH 0.85 - 0 85 - 0.601 - 0.60 - 0.50 - 0.50 - b 50 - 0.45 - 0.45 - 0 40 - 0.40 - 0 40 - 035 - 0.50 De partu van Ir. J. Ouwehand verliep als volgt: Wit; dr. Aljechin 1. e4 e5 3. Zwart: M. P. Hulshof! Pol 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33 34. 35. 36. 37. 38. 39. Door de Damvereenlging DO S alhier werd een wedstrUd gespeeld tegen ..Ednm" Edam. Er werd gespeeld met 25 borden. De uutslag was. dat 0.03. won van Edam met 3515 p. Filet, Rib. Boeuf 0.50 of SchUf Magere Lappen Hakscarbonade Carbonade Gehakt Saucijzen 3 p. Saucijzen Doorr. Lappen 3 pond doorr. Lappen Gemalen Spek bU de 5 pond 5 p. mager Spek 5 p. vet Spek 5 p. gesmolten Reuzel - 1.75 2 POND OSSEN- EN VARKENSGEHAKT 60 Het adres voor eerste kwaliteit vetgemest en nuchter Kalfsvleeeeh- Vanaf heden wederom verkrÜKbaar onze extra fUne Rolpens A 70 cent. Hoofdkaas a 50 cent en rauwe Rookworst k 40 cent per pond. een eenvoudige Hollandsch zelf- Pf3 Pc6 Lb5 a6 Lc6: dc6: Pc3.Ld6 d4 De7 de5 Le5: Pj5 De5: Df3 Pf6 U4 Da5 11. e5 Pd5 Hier bood zwart remise aan. wat onmlddel- lUk door dr Aljechin werd aangenomen. Na dit zeer gelukkige begin. Is het jammer, dat de zwartspeler niet getracht heeft zijn wlnst- stelling In winst om te zetten. Ook de andere remise-partUen waren van goed geha'te. J. A. J. Polak had een mooie remise-partU. A. C. de Groot kon remise hou den in een stelling, waarin hU de kwaliteit achter was, door een minder sterken zet van Aljechin. Een bUzondere prestatie was de partU van dr. J. H. Pannekoek. die uit een zeer ingewlk- kelden aan combinaties rUken stand remise wist te halen met een pion achter. Ook onder de verloren partijen waren er enkele zeer goede, b.v. de partu van J. Kóper, die zich rustig en kalm verdedigde, langen tüd een gelUken stand wist te houden, doch ten slotte niet kon belet ten dat een k'ein positlevoordeel van wit al lengs omgezet werd In materieel voordeel en eindelijk in elndstelllng. De slmultaan-séance, tegen half negen be gonnen. elrdlgde om twee uur. Dr. Aljechin had 35 partUen gewonnen en 5 partUen remise gemaakt. Ir. alle partUen had hU de leiding, behoudens In enkele positle-partUen. waarin afwisselend door wit en zwart pogingen - wer den ondernomen om kleine posltle-voordeelen te behalen of getracht werd den tegenstander tot zwakneden te verleiden en behoudens de partu van ir J. Ouwehand. waarin het Initia tief van zwart ultglng. De party tegen M. P. Hulshoff Pol. welke in remise eindigde, kan als het type van zulk een posltleparty gelden. Ze volgt hier: De heer Joh. Str.. 'n 38-Jarig koopman uil het Zand gem. ZUpe, wiens verschijning voor ons geen meuwtje was. had zich op met een jachtgeweer in het Jachtvel den, zonder, zooals de brigadier Van Ees, die hem op den Zijperdijk aanhield, voorzien te zijn van ten jachtacte. De jager was deswege door den kantonrechter te Schagen veroordeeld en nu van dat vonnis in appel gekomen HU beweerde zich niet in het Jachtveld, doch op oen openbaren weg te hebben bevonden en noemde zelfs het numme.^van den kadastralen legger der wegen. Het geweer had appel’ant na de aanhouaing weggeworpen, over den open baren weg werd nog eentgen tUd onder deel name van alle belanghebbenden gezellig ge boomd, en een ambtenaar van het Hoogheem raadschap telefonisch opgeroepen met een kadastrale kaart, waaruit bleek dat de weg In derdaad niet openbaar was en appellant der halve behoorde te worden vrUgesproken. Zoo- s's de officier eerlUk zUn nederlaag erkennen de, dan ook requireerde. schriften. Wel had hU de families Modder en van de Graaf bezocht en de toestellen gedemon streerd. Garanties voor eventueele genezing had appellant niet gegeven. De heer A. "Modder te Hoogwoud had dochtertje met een accident aan den arm kwam In contact met appellant en u.L_ mijnheer de Klein. Deze bezochten hem i het apparaat. De Keer de Klein bevoelde i arm van het meisje, het toestel werd i sloten, er ontsprong een blauwe vlam verdachte Pieter V. behandelde het met de daarvoor r~~2“zz. 1.5. diagnose der beide heeren mankeerde het JE LEEST ZOOVEEL. al zoo vaak over 1. 2. 3. gelezenik was ook van plan geweest het eens te probeeren, maar U weet hoe dat gaat, je leest zooveel in ad vertenties”. „Toen de winkelier eens vroeg of ik geen 1. 2. 3. wou hebben het was toch Nederlandse!» Fabrikaat ben ik ermee begonnen. Nu vraag ik mij af, waarom ik elke week 22'i cent heb betaald, als je 1. 2. 3. kunt krijgen voor 17H. Het zjjn maar S cent, maar ik kan ze best gebruiken en het wascht fün.” schrijft ons over 1. 2. 3., waschïnid3ëï. Wat gebruikt U? 9 Maart lu bevon- DELFTSCH BLAUW (de Poreeleine flesch), Kamphof Tin, Eng. Aardewerk. Woud en Cons. Tevena voorradig een pracht-collectle Kunst - Nijverhelds- BMatoï FjsüiZ»r’'liane en Schemerlampen Buitengewone sorteerlng Handweefwerk - Bijouterieën - Schilderijen - Etsen - Houtsnede en vele diverse Kunst- en Luxe Art. ALS OPENINGS-RECLAME GEVEN WIJ VANAF DE OPENING TOT 12 NOVEMBER BIJ AANKOOP VAN f EEN KUNSTKALENDER CADEAU te zUn geweest met zUn vriend J. K. en had toen ook aangetroffen den verdachte. Deze neer had hem, zooals hU thans geliefde te be- *er'n- een fototoestel gegeven. Het was op Zondag 21 Augustus 1932. Bedoelde vriend J K wist van geen fototoestel af. HU was wel In het ,H°utkooper geweest Ook L. had geen fototoestel gezien of gekregen. De officier releveerde dat een jaar later toe vallig het spoor van den dief, dat naar verd leidde, werd ontdekt. Alle omstandigheden ■wezen er op het daderschap van dezen man. weshalve de officier het bewUs geleverd acn- nde, veroordeeling tot 4 maanden gevangenis- straf vorderde. ALKMAAR 3 Nov. Kaasmarkt. Aanvoer 68 sta pels. 85000 K G. 41 fabr kl. 23.00, 10 boeren kl 21 00. Handel goed. NOORD-bCHARWOUDE. 3 Nov 4100 KG Aardapoelen Bchotsche Muizen 0.40. 1100 K.O Uien: Gele Nep 2 40, Uien 3.10. 200 K.G Peen 1 80 78600 K G. Roode kool 1 00--1.70 53500 K.G Gew. Witte kool 1.251 30. 10600 K.G D. Witte kool 0.70—030. 20300 K G. Gele kool IjOO— 1 20. 1200 stuks Andijvie 0 5Ó. 570 stuk» Bloemkool 3.30 per 100 stuks. BROEK OP LANGENDIJK. 3 tiov 2600 K G. Aardappelen: Schotache Muizen 0.60. BI. Elgenh. 2.30. 55000 K.G. Roode kool 1.00—1.70. 47000 K.G. Gele kool 1.00. 25000 K.G. Vroege Witte kool 0.401.30 15800 K G. Deensche Witte kool 0 70—1 00 10000 K.G. Uien: Gele Uien 1.00—130. Gele Drielingen 1.001.20. Gele Nep 2 302 40 1500 stuks Bloemkool: le soort 5.307.10. 3e s. 1302 10. 4900 KG. Bieten 0 600.90. 3700 st. Andijvie 0.250 70 ZWOLLE. 3 Nov. Boter. Aanvoer 293 K.G.. waarvan 8 1/8 vaten. 4 1 16 vaten en 186 stukken van een pond Prijs 1.701.80 per K G Per 1/8 vat van 20 K.G. prima 33.50. afwijkende 33.00 Per 1/16 vat 10 KG 17.00—17.50 Handel vlug 40000 klpeleren 3.506.50 per 100 stuks Hulden: Koehuiden 11 cent. Pinkenvellen 9 cent. Stierenvellen 7 cent Handel minder Ter veemarkt aangevoerd3050 runderen. 301 graskalveren. 155 nuchtere kalveren 3OJ2 scha pen. 332 varkens. 686 biggen. 3 geiten Men besteedde voor neurende en versch ge kalfde koelen 110.00230 00 Dito vaarzen en schotten 110.00185.00. Gustekoelen voor de vetwelde of stal 75 00—145 00 dito vaarzen 85 00 135 00. voorjaarskalvende koelen 80.00 -145 00 114-Jarige sprlngstleren 50.00100 00. 1 U-jarige pinken 50.00125.00. Jonge fokkalveren 15.00— 45.00. nuchtere kalveren 4.0012.00. Vette koelen en ossen aan bouten 36—49 cent, dito stieren 80120 cent, dito sehapen 5.0018.90 6-week- sche biggen 6 008 00. 14-weeksche dito 8.50 10 00. drachtige varkens 48.00—65 00. magere dito 35.0055.00 per stuk. Vette dito 3238 cent. Handel In varkens redelijk Mindere soorten vee slechte handel, gewone kwaliteit goed, vet vee nrllshoudend. pinken slecht. 1.EEUWARDEN. 3 Nov Kaas moteering V.V.Z. M.i. Goudsche 40 olus 13.5014.00. Edammer 20 plus 30 0021.00. Broodkaas 40 plus 22 5023 50 Goudsche 30 plus 13 5014 00. Goudsche volvet 20.0021 00. Edammer 40 plus 30 0031 00 Stemming kalm De ex-vertegenwoordiger Pieter V., woon achtig te Velsen, was door den kantonrechter te Medemblik veroordeeld ter zake overtreding der wet op de geneeskunde tot 100 boete subsidiair 20 dagen. P. V. kwam tegen dit von nis In hooger beroep. Evenals in eerste Instan tie werd verdachte bU de behandeling van dit appèl ter zitting als raadsman en verdediger bijgestaan door mr. Schenkeveld. Appellant zou dgn met een z.g. hoog frequentle-toestel behan deld hebben de getuigen mej. A. Modder en J. v. d. Graaf, die indertijd aan een of andere ongesteldheid geleden hadden. De verdachte ontkende dat zUn bemoeiingen met bedoeld toestel ressorteerden onder de wet op de geneeskunde. HU gaf aanwUzlngen vol gens de bij bedoelde toestellen gevoegde voor- en Dinsdagavond speelde dr. Aljechin als gast van de nog jonge Heemsteedsche SchaakcluD simultaan tegen leden en genoodlgden in totaal veertig borden. De voorzitter, W. A. de Tello, opende den avond met een genoeglUk speech Je, heette de aanwezigen welkom, sprak de hoop uit, dat deze wedstrijd een levendige propaganda zoc zUn voor net schaken In het algeemen en voor de jonge vereenlging in het bUzonder; een pro paganda, waartoe de club een weinig zou heb ben bUgedragen. maar waarvan het leeuwen aandeel door dr. Aljechin zou worden verricht. Zich In het Dultsch tot dr. Aljechin rich tend. waarschuwde hU hem op zUn hoede te zijn, want al zag hU om zich heen meerendeeu laml'levaders, deze hadden niettemin Ujd ge vonden om maanden en weken te studeeren en In de duistere holen der schaaktheorle door >e dringen. Hu wenschte hem evenwel een groot succes en paf hem namens de aanwezigen ae verzekering, dat zelfs de verslagenen blu naar huls zoude.» gaan met de herinnering aan een aangenamen schaakavond Ook hoopte hU dat dr. Aljech n aan deze gebeurtenis een prettige tierinnerlnr zou bewaren. Dr. Aljechin bedankte met enkele woorden en gaf van zUn kant de verzekering, dat net hem na zijn vroegere kennismaking met Hol land en na de onvergetelUke tournée. welke nu In ons Ned.-Indlë mocht ondernemen en die het hoogtepunt was geweest van zUn vele om zwervingen, steeds een genoegen zou zUn die kennismaking te vernieuwen. Volgens de maandstatlstiek van den uitvoer is de uitvoer van klelaardappelen in Septem ber ruim 3000 ton minder geweest dan In de zelfde maand van verleden jaar. Ook de uit- voerprüs was nog weer ’n weinig minder, n.l. f 0.16»per 100 K.G. De uitvoerwaarde was In 1933 2.14. De uitvoer van pootaardappelen is echter met een veel grooter quantum achteruitgegaan. In Sept. 1932 was de uitvoer bUna 11.000 ton. ter wijl In September 1933 slechts 2700 ton werd uitgevoerd. De prUs van pootaardappelen was ongeveer 4.10 per 100 K.G., wat pl.m. 0.50 per 100 K.G. minder was dan Verleden jaar. Roodekool was er een weinig meer uitge voerd, terwijl ook de prUzen iets hooger waren, wat zUn oorzaak zal vinden in het hooger stellen van den minimumprijs welke op het oogenblik 1— per 100 K.G. is tegen ver leden jaar 0.60 per 100 K.G. Ook witte- en savoyekool had een grooteren export, nj. 1140 ton tegen 707 In September 1932. Ook hier van was de prUs een 40 cent hooger dan ver leden jaar, met waarschUnlUk dezelfde oorzaak. Ook bloemkool was er meer geëxporteerd. 2500 ton tegen verleden jaar 1000 ton. De gemiddel de exportprUs was ongeveer 0.60 hooger dan in 1932. De peen heeft een gunstige uitzondering ge maakt. De export Is IK keer zoo groot geweest Bond was.’Als'de' toestand’ zich blijft’ handha- dan verleden jaar, terwUl de prijs het dubbele ven, zooals die thans is, zullen vele patroons Dit jaar was de exportprUs van peen niet meer kunn en begin nen; dus is een con- per 100 K.G., terwUl de uitvoerwaarde tract dan niet meer noodlg. De heer Dekker (R.K.) meent, dat de steun regeling voor den tuinbouw beter moet worden aangepakt, want niet alleen de patroons doch ook de arbeiders gaan ten onder. Dezen noodkreet zullen wij in Den Haag bren gen <en wU hebben nog wVl eenigen Invloed). De wil om een contract af te sluiten is er van beide zUden, doch de macht ontbreekt. een en zekeren met den aange- en de behandelde het meisje aangewezen staaf. Volgens -v meis je ook iets aan de hersenen. ZU gaven voorts 90 procent kans op genezing. De heer de K'ein had ook nog een briefje getoond van dr. Pool om aan ce toonen, dat ook doktoren dit toestel apprecieerden. Ten slotte bezweek de heer Modder voor de argumenten der heeren, waaronder ook be weerd werd dat zou gepoogd worden een leer stoel voor deze geneesmethode aan de Unlver- siteit te verkrUgen. De heer de Klein, die zoo ’n beetje de stuwende kracht scheen te zUn. gaf ook een gebrulksaanwezlng aan den heer Modder. De heer Modder had 1 maand het apparaat in gebruik genomen, doch zonder eenlg resultaat. HU betaalde 75, doch heeft gelet op óe treurige uitkomst, de voldoening van het resteerende bedrag achterwege gela ten. Bedoeld apparaat, verpakt In 'n keurlgen kof fer, werd caarop door den heer Modder aan het college getoond. Vervolgens aangesloten sn gedemonsteerd. Naar verkiezing werden blau we en roode vlammen geprojecteerd. De 14- jarige mej. ETlsabeth Modder te Hoogwoud was behandeld met het Instrument, voorts geen nieuws. De 39-jarige kapper J. v. d. Graaf te Hoogwoud had ook n visite van de heeren ontvangen. Ge tuige leed aan de nieren en werd bestreten met een blauw en rood vlammende staatjHBU ’n halfjarig gebruik werd genezing In ’t voor uitzicht gesteld. Getuige had' ook 'n koffer ge kocht en 75 direct betaald. Het restant, ook ■f 75, was hU zoo vry geweest In zijn zak te houden, aangezien het resultaat nihil bleek ie zUn. Ook hem was een briefje van dr. Pool getoond. De president der strafkamer, mr. Le- deboer, beschouwde het manoeuvreeren met het briefje ’n truc, die nauw verwant scheen aan oplichterU. De echtgenoote van den heer v. d. Graaf, mej. H. Sllgtenhorst vertelde dat de heeren direct, observeerden dat haar man een nier lijder was. Voorts onderschreef zU de verkla ring van haar echtgenoot. Appellant bleek niet meer in dienst van de „geneeskunde" en was nu werkloos. De officier achtte alleen geneeskundigen raad geven bewezen, doch dit nu was Juist verboden. Omtrent de waarde van het instru ment wilde de officier geen oordeel uitspre ken, doch vermeende dat het gebruik al’een deugdelUk kan zUn onder nauwkeurig^ con- tróle van een geneesheer. Zooals het nu weru aangewend, achtte de officier fataal en reqtn- reerde hU bevestiging van het gewezen vonnis te Medemblik. Mr. Schenkeveld memoreerde den tegenspoed In de hooger beroepsaanteekening en hietd daarop een uitvoerig betoog, waarin hu zijn voldoening uitsprak, dat het element oplich ting uit het proces was weggelaten. Pleiter deed naar voren komen, dat het hier geldt een on- schuldlgen vorm van kwakzalverU. Het ge wraakte briefje van dr. Pool wees daar alreeds op Voorts bracht pleiter eenige juridische uit spraken naar voren en concludeerde per saldo Het Gerechtshof te Amsterdam ren den Müdrechtschen kweeker. De man zou door middel van valsche stuk ken gepoogd hebben de zeer groote erfenis van Mevrouw van Wieringen uit MUdrecht te be machtigen. De rechtbank te Utrecht had hem tot twee jaar en zes maanden veroordeeld. Het Hof bepaalde in het interlocutoir arrest, dat op Vrijdag 17 November nog zeven getui gen moeten worden gehoord, omdat het onder zoek niet volledig was. PURMEREND. 1 Nov. ..Afslagvereen. Beemster. Purmerend en Omstreken” Aardappelen: BI. Eigenheimers 0.50 per 25 K.G Tomaten: A 6 00-- 3150. C 2 0011.00 pee 100 KG Roode kool 100 4.30. Savoye kool 1.604.20 per 100 stuks. Sprultkool O M—160 per 15 K G Boerenkool 0.12 —-0.36 per 10 K.G. Spinazie 0.130.84. Postelein 0.300.56 per 6 K.O. Andijvie 0.100.38 per kist. Bieten 3.00 4.50 per 1000 stuks. Wortelen 3.60 7.60 per 100 bos. Uien 0.440.57. idem Drielin gen 0.24—0.29. Idem Nep 0 530.62 per 35 K.G DruivenFrankenthalers 0 220.46. Alicsnt 0.20 —0.33 per KG Appels: Westl Bellefleur 2.60 4.40. Brab. Bellefleur 4 00 -8.00. Zoete Bellefleur 1.606.10, Bismarck-appel 4 60—8.70. Bramlev Seedling 4 0010 60. Groninger Kroon 6.40 13.00, Kandijzoet 4.006.80. Present vsn Enge land 4.1012.70. Reinette, goud 8.0016.30. idem zoete grauwe 6.009.60. Zoeteveen 1.605.00 per 100 K.G Peren: Beurré Clalrgeau 6.00—31.20, Doyenne de Conun. 34.30 St. Germainpeer 7 50 Qleser Wildeman 5 5010.50, Kamperveen 3.00 4.50. Nouveau Polteau 6.0017.40. Vertllon 8.00. Wlnterlouwtje 6 008 50. Winterjan 4 00—8.00 p. 100 K.O. UITHOORN. 3 Nov. Op de kaasmarkt wa ren aangevoerd 275 stuks Prijs: Goudsche ksas 1ste soort met R.M. 3437. Idem 3e soort met I R M 20—23 Handel vlug I WINKEL. 2 Nov. Appelen 311. peren 3 30. druiven 9— 12. aardappelen 1 1 30. sprult kool 48. uien 0.501.10 per 50 Kg., andijvie 11.30 per 100 stuks. WOGNUM. 2 Nov Druiven 0.340.33. Witlof 0.11 0.22. Sprultkool 7.801120. Bloemkool 1.50 5.20. Selderie 140. Appelen 11.00. Peren 4.00 10.00. WARMENHUIZEN, 2 Nov Gele kool 1.00—1.20. Roode kool 1.00—1 20, Witte kool 1.26 per 100 K.G WARMENHUIZEN. 2 Nov Roode kool 100 1.10. Gele kool 1.00, Witte kool 1.25, Deensche Witte kool 0.90—1.10 per 100 KG. ZWAAG, 1 Nov ..Bangert en Omstreken.” Druiven 28 47. Winterlouw 5—6 60, 5- 7.10. Gratiool 5 50. Novo 1219. Boerengroen 350650. Wiinpeer 15.30, Bur Clay 16-27, Dlel 13. Durandeau 24 29. William 2132. Sol- dat 1724. Sterappel 15. Triumf Crousel 1525. Jac. Lebel 59.70, Present van Engeland 712. Goudreinet 1116. Zoet 511.10 per 100 Kg. ZEVENHOVEN. 2 Nov Eierenveiling, enz Aantal eieren 1907 stuks. Kippeneieren 4.25 6 50 per 100 stuks Eéndeieren 2.804.00 per 100 stuks. Konifnen 1.10 per stuk. Kaas 1718 cent per pond. Druiven 25 cent per K.G. Bananen 3 cent per stuk. Kool 4 cent per stuk. BOVENKARSPEL. 2 Nov. ..De Tuinbouw” •170 baal Uien: grof 1.001.05, groote gele 0.80 1.05, Drielingen 0.40—0.45. Nep 0.951.05 per baal. 92950 stuks Bloemkool: le soort 8.6013.20. 2e soort 2.507.40, 3e soort 0.751 90 per 100 •tuks. 8080 K.G. Roodé kool 1.001.30, 15500 K.G. Gele kool 1.00, 1400 K.G Witte kool 1.50 1.60 per 100 K.G. 2 zak enkele Slaboonen 1.55 p. 15 K.G. 10100 K.G. Bleten: groote 0.60, kleine 0.90—1.00 per 100 K.G. BOVENKARSPEL. Bloembollenveiling ..West- Friesland.” De aanvoer voor de 4e Gladiolen veiling was al iets minder en bedroeg nu 6.000.000 stuks, waaryoor goede belangstelling bestond, al Werd dit niet omgezet in een hoogeren prUs. Voor ongeveer tleaelfde prijzen van dg vorige week werd deze hoeveelheid vlug opgenomen. Ook voor Lillum regale bestond nog al animo en gingen voor goede prijzen van de hand. Noteering: Amerlba 80—120, Mr Alkermfde 65 tot 85. Albatros 140—175. Bar Jules Hulot 70— 105, Bar. van Wijnbergen 80100, Boule de Nelge 7085. Bellnde 80—110,-Brillant 90—100. Blériot 100110, Brimstone 110, Early Sunrise 65—95. Energie 100135, Electra 120. Empres of India SO US. Flaming Sword 75110, Faust 110. Golden West 70—100. Halley 6090. 1 Immaculee ea-80 Jacoba van Beieren 80110. ITnnoncence 70, Li- besfeuer 140155. Lady Boreel 70—90. Lilac Won der 6590, Lovelines 1.60. Mac Laren 140160, Mar Foch 6080, Mevr, van Konijnenburg 160 175. Mount Everest 5090. Maidenblush 70-^-80. Mount Cents 65 -80, Niagara 115—115, Nancv Hanks 7090. Odin 70105. Orange Queen 70 85. Oranje Blossom 240, Proserpine 110. Paece 80 100, Princep 100, Perle Brillant 130. Panama 80 115, Prince of Wales 80110. Pink Beautv 100 110. Quo Vadis 70—90. Rostte 90-115. Red Em peror 75100. Rose Precose 80115. Rubini 135 tot 185. Roi Soleil 115150, Rose Lulsante 100. Souvenir 90 —110. Schwaben 120170, Sara Bern hardt 7986. Trudel Grotz 110140, Thom. Edi son 90120. The Queen 70 —85. Uniquo 90110, Venus 86—110, Virginia 85—110, White Giant 55- 70. White City SO--70. Wilfv Wigman 100. War 110—115 Yvonne 79- 85. Yellow Standaard 120— 165. Yellow Hammer 115140. Alles in centen per 100 stuks voor de maat 12 op. De maten 10-12 op van gewone soorten 4570 ct Lillum Regale 20 op 6 -8.20. idem 18-20 op 3 604 10. idem 16-18 op 2.302 80 en 14-16 op 1.701.90 per 100 stuks. HOOGKARSPEL. 2 Nov De Eendracht” Bloemkool: le soort 6.109 60. 2e soort 1.80 4.20, 3e soort 0.751.50, Gele kool 1.00, Bleten 0 60. Uien 0.95—1.05

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 19