I 1 OMROEPERS kleine advertenties ÓNZE OMROEPER KOMT IN 75.000 GEZINNEN „U moet nog veel leeren, mijnheer de Procureur-Generaal” DIMITROF WEER UIT DE ZAAL GEZET 5 r VRIJDAG 3 NOVEMBER Mutaties onder Japans diplomaten Dader met moeite Korte berichten Voldoening in Engeland „Monument van opstanding” I De executie van Sarret t INDISCHE POSTVLUCHTEN iten ten GEVRAAGDE BETREKKINGEN AANGEBODEN BETREKKINGEN I A Nog geen datum vast gesteld DIVERSEN Tot Dinsdag het zwijgen opgelegd Bankbiljetten met hakenkruizen Moordaanslag op Roe- meenschen overste •De invrijheidstelling van Panter De Bulgaar verzocht het Kamerlid Lou de Visser als getuige te hooren HEERENKLEED1NGATELIER VRAAGT MEISJES HET TWEEDE LUSTRUM DER TURKSCHE REPUBLIEK TUSSCHENTIJDSCHE VERKIE. ZING IN SCHOTLAND OVERTOOM No. 118 AMSTERDAM Te huur groot WINKELHUIS. 8 mooie gezonde schrammen bij K. GROOT Jz.» Opmeer. NET FLINK R.K. MEISJE gevraagd van 9—5 uur. Aanmelden na 8 uur. LEIDSC HEG R ACHT 92 II. Amsterdam-C. B 44350 NETTE LOOPJONGEN EEN KACHEL met plaatje en pijpen HUIS MET VRUCHTENTUIN 1 T w- audt voor vat ach; leeft oor. ülee raat stu- enz. ;oed Oostenryksche Nat. Bank verklaart ze ongeldig I 1 s NET R.K. MEISJE LEERLING-WINKEUUFFR. BANKETBAKKERIJ Lessen Gevraagd en Aangeboden SmutiinnnmnHnmMiinmuiiiiiiiiiiiiiuinHimHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiHiiig ZAKEN-OMROEPERS 50 CENT PER REGEL <BU CONTRACT AANMERKELIJKE REDUCTIE) NET DAGMEISJE TE KOOP AANGEBODEN TE HUUR GEVRAAGD ilUUiUIMIUUllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIlK TAXIBEDRIJF R.K. Duhsche Dagdienstbode TE HUUR AANGEBODEN BLOEMKOOLPLANTJES EN SP1NAZIEZAAD nette halfwas Slagersknecht Br. letter R, J. HUURMAN. Nleuw- Vennep. A 44343 NET R.K. BUITENMEISJE R. K. MEISJE ALLEEN NET R.K. MEISJE 17 jaar. biedt zich aan als LEERLING-WINKEUUFFR. NAAISTERS en LEERLINGEN gevr. op atelier van bedrijfs- kleeding. Alb. Kuyken, 0. Z. Achterburgwal 68, A’dam. TE KOOP NET R.K. DAGMEISJE tevrugd Kerkleen 99. Haamstede WONING TE HUUR GEVR. in Centrum Amsterdam voor klein rezln. 14 p, m Brieven ond. letter L 44308. bureau van dit blad! NET R.K. MEISJE Coskent gele Darwintulpen an vroege tulpen, teelcontract aan wezig. Door J. Dtm'V'”'OORDEN JZ.. Llsserdtlk 303. Haarlemmermeer GELDBELEGGING. Omtrek Haarlem NIEUW VRIJ HUIS, 5 ka men, bad, grooten tuin, eigen grond, f 4800.waarvan hyp. f 3000.Brieven onder lett. E 44300, Bureau van dit blad. HOLLANDSCH MEISJE NET MEISJE NET DAGMEISJE BIOSCOOPFILMS ..EEN ONSTUIMIGE NACHT’ N.V. DRUKKERIJ DE SPAARNESTAD HELDER FLINK DAGMEISJE gevraagd. hoofdzakelijk voor huis houdelijk werk. Van 88 uur. Loon 8.per week. V.g.g.v. Aanmelden van 7.309 uur Mevr. BORST. Cein tuurbaan 183 huis. Amsterdam-Z. NETTE SLAAPKAMER UIT LEIDEN UW WOLLEN DEKEN 1500 extra beste wollen dekens de grootste meat 195x835. gewicht ca. 7 pond, prachtige medaillon- pa.ronen. alle monlljke kleuren, worden nu rechtstreek» aan particulieren verkocht voor f 8.90. 3 stuks voor f 36.Bestelomgaand, franco rem- bo irs met vrij zicht. Als de partij uitverkocht is, betaalt U guldens meer. Zoo Iets komt nooit meer voor Leldaehe Bedden'* Matrassen Industrie. Lammenschansweg 10. Leiden v 43913 MEUBELEN,'HUISRAAD, E1NZ. I R.K. HUISHOUDSTËR LEERT IN HET NAJAAR AUTORIJDEN BIJ DE N. 0. V. A. NET R.K. TWEEDE MEISJE NET R.K. BUITENMEISJE TE KOOP GEVRAAGD s BEKLANTE RIJW1ELZAAK ter overname gevraagd, helst wegena ouderdom of. waar geen opvoger. Brlev. onder letter D 44333, aan het bureau van dit blad. R.K. DIENSTBODE EIKEN ADAM f 250.— pracht Plano als nieuw 10.per maand. 2e JAN v. d. HEIJDENSTR 103 Amsterdam-Z. H.H. MANUFACTURIERS PLAATSING GEZOCHT VOOR MIJN ZOON, 19 JAAR, 2 jaar in het Mode- en Bedfljfskleedingvak werkxaam. Liefst intern. ALB. KUYKEN, 0. Z. ACHTERBURGWAL 68, Bedrgft- kleedinffabrikant, Amsterdam. A 44348 ’N TROUWE KLANT MUZIEKINSTRUMENTEN 11EEREN MODE ARTIKELEN GEVRAAGD FLINKE VERKOOPSTER Beslist geheel met het vak bekend. Brieven met opgave van verlangd salaris onder lett. B 44347, Bureau van dit Blad? GROENTENWIJK Vraag en Aanbod van Pensions I BONAFIDE MELKAAK overweldigd KWIEK EN VIEF HUWELIJK HUWELIJK MOTORRIJWIEL 1933 FUNKE JONGEMAN 6-PERSOONS BUICK- AUTOMOBIELEN 1930 WINKELJUFFROUW LANDBOUWERSBEDRIJF met 70 snees bouw- en 30 sneea grasland, gelegen aan den Vodden wee tc Heer Hugowaard Te bevragen bU K. 8TUYT, Obdam. M 44338 TE KOOP VOOR f 1500.— DAMES-KAPSALON 7 cabines, centr. droging, cen trum Den Haag. Brieven fr. lett. E 44310, bur. v. d. blad. R.K. MEISJE ARTISCHOKKEN R.K. ONDERWIJZERES RIJ-, VAAR- EN VOERTUIGEN WINKEUUFFROUW VOOR SLAGERIJ! Oude Brandverzekering-MaaUchappij zoekt VOLKSVERZEKERINGSAGENTEN die bereid zjjn teven» Brand, Ongevallen, Glas tegen HOOGE PROVISIE te bewerken. Br. onder lett. B 44319, bur. d. bl. ■■E3 te anwalt. >1 a i tische Ryiradag-afgevaardlgden dr. de (Ongecorrigeerd.) Buitenlandsche dat IER dan IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIHUIU D an- on- 44309 urn on- lef. en- Vo- O 43900 niiiim uit H 44329 d bl J 44324 D 44314 A 44844 Lammenschansweg 10. Léiden. IlillllllllllllllllüllllllllflIlUIUIUIIIIIIIlilllllllllllllilll'lllllllllllllllllll nniiiiiiiHiMHiHiiiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i uw ante >rige lijke een weg 4ef- dat die toet ontwikkeling eenige Jaren Na een verkiezingsvergadering te Pamplona (Navarra) kwam het tot een nachteliJke schiet partij tusachen rechtschen en tegenstanders Een politie-agent werd gedood, een andere en 8 bur gers gewond. In de opiumcommtesie te Genève beschuldigde de Amerikaan Fuller Donderdag Japan ervan, dat het opium-aanplantlng in MandsjoerUe. Jehol en de drie Chlneesche Ooetprovinciee had bevorderd. L. van in Griekenland en Al tar. Vo sen mi ner Tk koop a E 44309 Ik »ten Getuige: Dat ia inderdaad tooge- staan. lond- 44308 i si war In dies- Gevraagd een R K leeftijd 18 jaar, goed kunnende fietsen en met den weg van Haarlem en omstreken uitstekend op de hoog te. Van goede getuigen voorzien. Brie ven letter B 44367, bur. van dit Wad •eren Gooi, kade. >weg, ■mer- Oos- 8t a C. ides, ster- Lin- IK KOOP: bU O. STAM. Zijdewind. Te huur gevraagd liefst R K. streek. Br. met prijsopa ond. lett. L 44307, bur. van dit bl had een zoo 8t- twee ring berk, n te een aan toch •den L den dat te» teld 16 jaar. biedt zich aan als liefst om( Agnes- of Obrechtpar Br. lett. B. R»K Boekh BEIJER, Corn. Kruse manstraat 72. A’dam A 44331 Voor direct gevraagd NET MEISJE goed kunnende Binnenweg 3. B 44286 Gevraagd Aankomend WINKELJUF FROUW. Aanm tuss. 7 en 8 uur. Stalenhoef, Maasstr. 18. A’dam-Z. B 44325 TOKIO. 3 Nov. (V. O.) De Japansche minis ter van Buitenlandsche Zaken, Sjlrola. beeft den Amerikaanschen ambassadeur Grey ont vangen. die het Amerikaanscbe standpunt be treffende de ontwapening ter zee uiteenzette. Sjlrota onderrichtte Grey over de voorgenomen bljeenroeplng van een conferentie te Tokio. i groots VEBF- N V. JAN DE E - niiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiuiiiiiiiiiuiiiiuiiiMiiiniiuiiiinuiiimiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Hierop wordt besloten Dimitrof voor drie zittingsdagen uit te slui ten. De Bulgaar wordt door beamb ten weggevoerd. liefst getui- Iden. s Dimitrof (half luid) U hoeft nog veel te leeren, Herr Oberreichs- HEHDEKHHOND te koop aangeboden; zeer waaksch. teef, met of zonder loophok. Brieven lett. E 44342, bureau van dit blad. Bemldd. van (aarne aanvaard bur. van dit blad. De ..Ijsvogel” is Donderdagmiddag te Rome aangekomen. De „Kwartel” is Donderdagmiddag te 15.54 uur op Schiphol geland. Gevraagd vaa 87 uur. f 7,per week. J. OUD. Niasstraat 54. A’dam-O B 44270 iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimmiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiMittHiiiiiiiiMM Te koop aangeboden een of meer dere Er bxs. tegen 15 Nov. een Z. e. kunnende werken Met koken bekend, liefst in Utrecht. Br. onder letter A 44318. bureau van dit blad. Te koop (echerp) bU A. WKDDKS. Zomerdijk. Spanbroek. 44371 Bij de tusschentljdsche Kiltnar- Natlonale Biedt zich aan Plaatsing gezocht voor netten R.K Jongen van 14 jaar. als KANTOOB- ef WINKELBEDIENDE. Haarlem of omg. Br. lett. A 44338 bur. Biedt zich aan: 22 J- vg-g V. liefst A’dam. Adres: Marnixkade 35 II. Amsterdam A 44351 Wegens teleurstelling voor direct ge vraagd Van goede getuigen voorzien. Aan melden Mevrouw BRINKENBURG, Valer iusstraat 16, Amsterdam. Te koop een flinke TOONBANK, met laden en glazen Vitrine. N.V. JAN DE VRIES te Alkmaar E 44368 liefst omgeving Agnes- of Obrecht- parochie. Br. lett F, R.K. Boekhand. BEIJER. Corn. Krusemanstraat 72, Amsterdam-Z. A 44332 Oud-Holl. Ameublement; 2 fauteuils, 4 stoelen met kussens, pathéfoon m. 25 platen en salonkast-trapnaalma- sPhine indrukbaar. KRUIDBERGER- WEG 43. Santpoort (Dorp). der No. Tem- A 44299 voor de kinderen en naaien. BOOMS. Heemstede Dienstbetrekkingen Gevraagd en aangeboden 10 cent per regel Koop - Verkoop - Huur Verhuur etc. 20 cent per reg Prijzen voor Particulieren en bij vooruitbetaling van buiten biedt zich aan. Zelfstan dig werken en koken. V<.g.v. Als noodhulp tot Mei. Br. on< 2400. WENSING’S Adv. Bur peliersstraat 32. Haarlem. Te koop: 2 nieuwe Kruiwagens, ge heel compleet. 7 en 8 gulden Van Hasseltstraat 86. Arnhem E 44317 Gevr. om de helft te telen D 44380 De OoatenrUksche Nationale Bank maakt het volgende bekend: Het gebeurt meermalen, dat bankbiljetten in omloop zijn, die door stempels of teekenlngen. die hakenkruisen moeten voorstellen, een heel ander aansien hebben gekregen. Er wordt nogmaals op gewezen, dat zulke biljetten niet dbor de Oostenrljksche Nationale Bank worden ingewisseld en derhalve alle waar de verliezen. Wie zulke biljetten aanneemt, zal zelf de schade moeten dragen, daar de bank ze zonder schadevergoeding Intrekt. Ieder wordt dus aangeraden hierop bijzonder te letten en de bankbiljetten, die van haken kruisen enz. voorzien zijn, niet in betaling aa' te nemen. In beach, milieu prima PENSION aangeb. aan 3 a 3 personen, rustig gel. in centrum Amsterdam. Br. lett. N 44330. aan het bur. van dit blad. Te koop 3 niet te MOLENS (ootmodel). VRIES. Alkmaar. land, het Nederlandache Tweede Kamer-lld Louis de Visser, als getuige te hooren over de houding van Van der Lubbe ten op zichte van de Communistische Partij. -■ Voorts -wenscht hij dat als getuigen zullen worden gehooid de door commissaris Hels- sig in Nederland ondervraagde vrienden van Van der Lubbe, o.a. Van Albada en Vink uit Lelden, over de betrekkingen ttis- schen Van der Lubbe en de z.g. groep van Internationale Communisten In Nederland. De Senaat zal later hierover beslissen. In een (Bazar) Te koop te Utrecht gebr. Radio accu plaatstr. app. en luidspreker. Spot- p-l)s f 26 Br fr lett. J 44338. aan het bureau van dit blad. Gevraagd voor direct v d. en n., v.g g.v. Aanm. na 8 uur. Joh. Verhulstetraat 83, A’dam. B 44345 gevr. voor d. en n.. onder 18 J.. V. g. get. voorzien Cath. v. Clevepark 15. bl) KaUJaalaan. A’dam-Z. B 44387 Gevraagd van 8 30 tot 2.30 uur. met warm middageten. f 3 per week HYACINTENLAAN 20rood. te Haar- lem. B 44359 Gevraagd een VOLONTAIR. drukken voorultg. winkel in Z.-H. die. na zich goed te hebben ingewerwt. de zaak over kan nemen. Br. letter B 44336. aan het bureau van dit blad. Naailes aangeboden te Utrecht, voor eigen gebruik een les-avond per w. of Zaterdagmiddag tegen 8— per maand. Br. lett. O 44337. bur van dit blad. ■en gepena. Onderoff. Zedelm. O.-I. L.. zoekt een hem passende Betrek king. Hoog loon geen vereischte Br. lett. A 44318. bur. v. d. blad. WERKLOOS TUINMAN (vakman) b. a. a. voor aani. en ver- anderen van tuinen. LgUESTR 3d. Haarlem. A 44339 til 18 TE HLLR 40 p. m Gel. N. halte Schouwtjeebrug en Katbeclr Kerk. Te bevr. BLOM. Leldachevaart 318. Haarlem M 44303 Inormaal) te koop v. part. Gaaf en met Holl. titels. Gr. keuze. 1. 2 en 8 ct. per M Coornhertstr. 32. Haarlem K 44302 Van Paragueeschc zijde wordt medegedeeld, dat een aanval der Bolivianen op' de stellingen te Toledo (Gran Chaco) la af geslagen. Zij leden zware verliezen en verloren een belangrijk steunpunt. Terstond bx.a. NET R.K. MEISJE als dienstbode, m. alle werk op de h. en goed kunn. koken. Brieven ond. letter A 44313, bureau van dit blad. door P. DELBUC. n Spannend Jongensboek, fraai geïllustreerd. sb gebonden in tneerkleurlgen band Prijs f 138 Franco par post I 1.4B Dit jubileumboek. mijlpaal in onze bekende ultgevs van verhalen voor longens en meisjes, mag in geen enkel gezin ontbreken! Bestelt nog beden eea exemplaar aan Uw boekhandelaar of rechtstreeks bU de uitgeefster: HAAELEM - GIRO No. 5079. (Event ook voor dag en nacht). B 44356 Te huur te Haarlem bij dame al leen op moolen stand centrum stad. voor Dame, b b.h.h.. A f 3.p. W. Br. lett. M 44301, bur. van dit blad. KAMERS VB Hl'UR AANGEBODEN m. o' a. pens.. 3 mln. van station. Rlpperdapark 9. Haarlem Bill. cond. Btroomend water aanwezig N 44338 niiiemminimiiniiiitiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiimiiiiHiiiiiiiHiMHiuiiiiiiUHiiuuiiiiiiiiiiiic imiiiiiiüiiiiiiiiiE Terstond gevrsegd een wegens ziekte der vrouw Bl) ANT. SMIT, Rljksstraatweg 84. Heemskerk. B 44268 tegen g^educeerd wlnterterlef. Wagen met dubbele bediening. Officieel gediplomeerd Instructeur TEL. 34Z14. EA1.CK8TKAAT 5.1. AMSTERDAM Terstond gevraagd te Utrecht zelfst. werken, naaien, goed met kin deren kunnende omgaan. v.g.g.v. Mevr. Stark, Maliesingel 35, Utrecht. B 44315 Kr biedt sich aan een al» 2e MEIKJF. Leeftijd 18 jaar, te- gen 15 Nov at later Brieven onder letter N. aan. O DIRKSEN. Agent ..Het Centrum". Wjjk-bij-Duurstede. A 44334 BERLIJN, 3 Nov. Na de gebruikelijke onder breking op Donderdag is heden het proces in den Rijksdag voortgezet. Op de getuigenlijst voor vandaag staan 16 namen, waaronder die van twee vrouwelijke getuigen uit Rusland en wel mevrouw Weiss en mevrouw Arbore uit Moskou. Belden zouden opheldering kunnen ge ven over het verblijf en het optreden van den beklaagde Popof. Dimitrof is vandaag weer toegelaten. Het verloop van de zitting van eergisteren wordt door voorlezing van het protocol te zijner ken nis gebracht. R K. Jongeman te Amsterdam, zoekt «Ulo VRIEND. Ongeveer 17 jaar Br. letter V 44333. bur. van dit blad. bekend met maat- en confectiewerk cn MEISJES voor pomp en repara ties. Br onder LX. 1184, aan N V. ALTA's Adv.-Bur., A’dam-C B 44321 H.H. CHAI FFEI'RH Te koop 2 auto’s m. Renault, klein 6-7 pers., ook huurkoop. Prijs: bil lijk. Adres BARENDSESTR 20. te Haarlem. G 44363 Te koop gevraagd een KERSTSTAL (compleet) Brieven met prijsopgave lett. D 44370. bur. van dit blad. Wordt gevraagd met Kerstmis een goed kunnende melken, bij P. VEL- ZEBOKR, Nekkerweg 14, Beemster. B 44320 TOKIO, 2 Nov. (V. D Haroeisji Nagaoka, de Japanachè ambassadeur in Frankrijk, die thans met verlof in Japan vertoeft, is op wijn verzoek van Zijn functie ontheven. Naotake Sato de ambassadeur te Brussel, is benoemd to6 zijn opvolger. Verder te Naboefoemi Itoh benoemd tot gezant in Poten, terwijl Makoto Yano be noemd te tot gezant in Chili als opvolger van Yasoesaboero Morl, die van zijn functie is ont heven. Sjlntaro Kawasjima te eveneens zijn functie als gezant i_ -- baniè ontheven. Wie heeft werk voor METSELAAR met al het voorkomend metselwerk bekend. Blllltk en net. Brieven on der lett. A 44361. Bur,»an dit Blad. Dimitrofi De hecht weel wsmrde aan dit antwoord, omdat ik ver baasd ben, dat het O. M. zoo weinig van Russizche verhoudingen weet. Voorzitter roept Dimitrof tot de orde. H.K. Juffrouw, 35 Jaar. biedt zich aan als HLT8HOUD8TER. Bekend met alle voorkomende werkzaamhe den Brieven letter A 44154. bijkan toor Beverwijk. Schans 31. A 44154 Biedt zich aan NBT MEI8JB voor yrinkel; ook gen om in de huis houding te helpen. Haarlem of omg. Br lett. A 44337. bur. van dit blad. HLAATK. TB HUUR GEVR. door Meisje h b b.b.h.h„ omtrek Spaarne- kerk. Haarlem. Br. onder letter L 44364. Bur. van dit Blad. Nietwaar. U bent *n trouw lezer van onze rubriek „Omroepers". U moogt er graag een^J» grasduinen De zakenman weet van Uw speurlust te proflteeren. h|) plaatst Zaken-Om* ■ognero, die onze rubriek Juist zoo eelzydig doen zUn en die Öw. regtf- matlge belangstelling inderdaad mo- iweren LONDEN, 2 Nov. (V.D.) Voor zoover uit de dagb’adberichten valt op te maken heeft men te Londen het bericht Inzake de invrijheid stelling van den Engelschen journalist Panter, die onder verdenking van spionnage te Mün chen werd gearresteerd, met voldoening ont vangen. De ..Daily Telegraph” schrijft, dat het Duit- sche RUksmlnteterte van Buitenlandsche Za ken zich trn zeerste verdienstelijk heeft ge maakt door de tactvolle behandeling van het geval en door zijn begrip voor de grootere vraagstukken, die er mee in verband stonden MUI Gevraagd eenige 8CHOONF BI SSEN m. deksel. G. W. HOLLEMAN, Weerdjesstr. 151, Arnhem. S ALON PATHÉFOON met ruim 30 platen (dubb.) te koop. Tevens een teekenbord 75 x 100 met haak en 2 gr. cell, driehoeken. Te bevr. Ma- kassarstraat 13 bis. Utrecht. J 44312 Gevraagd 10.000 le HYPOTHEEK op soiled winkelpand, flinke over waarde. liefst particulier, Br onder letter V 44311. bureau van dit blad MARSEILLE, 2 Nov. (Reuter). Voor de terechtstelling van Georges Sarret, die eergis teren in het moord proces te Air-en-Provence ter dood veroordeeld werd, is nog geen datum vastgesteld. Het is overigens ook mogelijk, hooger beroep zal worden aangeteekend. De rechtbank heeft gelast, dat de executie op een openbaar plein zal plaats hebben. ter overname aangeboden te Haarlem Overn som 1300.met Ford- Auvo. 70 k 80 klanten, 40.netto verd. Gebr» Snoeck. Garenkokerekade 61. Haarlem Telef. 17145. E 44340 Verwacht wordt, dat het doodvonnis voor- looptg nog niet aan Sarret zal worden vol trokken. Het, tijdstip der executie wordt den veroor deelde slechts een half uur tevoren mede gedeeld. IIIIIIMM Oude zaak, achltt Inger., met prachtlnv. Omzet 1500 L. p. w. op prij». plu» zulvelprod. Rijke broodw Koopsom 8000. Inl. gr. KoudUs Co., Makel., A'dam. Kelatrzp. 303. E 44396 BOEKAREST, 2 Nov. (V.D.) V. Hedenmorgen te op den koninklijken commissaris bU den Krijgsraad van het tweede Roemeense!» leger corps. overste Candianl. een moordaanslag ge pleegd, waarbij de overste zwaar gewond tHerd Een fotograaf had zich in de werkkamer van overste Candianl laten aandienen om een ver zoek te overhandigen en voerde een langdurig gesprek met hem. Plotseling trok hij een lang mes en bracht den verrasten hoofdofficier ver scheidene steken toe. waarvan vooral een wond in de hals levensgevaarlijk is. De overste werd naar het ziekenhuis overgebracht en de foto graaf werd gearresteerd. Naar verluidt, zou de dader Radulescu heeten en zou hij ook nog eenige andere personen, die op het rumoer in de kamer van Candianl te hulp snelden, hebben gewond, alvorens hU overwel digd kon worden. Een persoonlijke veete zou aanleiding tot zijn daad zijn geweest. Te koop van particulier een. BUICK SEDAN van laat *31 met open dak, 3 w. In scherm en draadapaakwlelen. zoo g. a n. Te bevr. Zaanenatraat 38 rood, Haarlem. G 44345 Een NETTE LEERJONGEN gevr. voor de werkplaats KOOT'S Planohandel. Zljlweg 57. Haarlem. B 44357 Jongeman. .RK van goede bulae. Gymnasium; verder kan toorpractijk. zoekt BETREKKING. Br. lett. A 43333. bur. v. d. blad. Als eerste getuige wordt gehoord mevrouw Wetes uit Moskou. ZIJ spreekt vrij goed Dultsch en legt ook In het Dultsch den eed af in den religieuzen vorm. Zjj verklaart o.a. dat haar man, die als docent colleges geeft over het com munisme, door ziekte verhinderd is aanwezig te zijn. Desgewenscht kan zij dit door een me dische verklaring bevestigen. Zij kent Popof. die met zUn vrouw drie maan den bij hen gelogeerd beeft in een buitenver blijf te Tomlnlno. een voorstad te Moskou, sedert het begin van Februari 1932 Einde Juli was Popof met zijn vrouw naar de badplaats Soeksoe op de Krlm vertrokken, vanwaar hij or geveer tegen het einde van October terug kwam. Mevrouw Welss vertelt dan. dat zij Popof slechts onder den naam Petkof heeft gekend. ZUn ware naam heeft zij eerst gehoord van zUn vrouw, toen hU te Berlijn gearresteerd waz. De naam Petkof was zUn partUnaam. Uit verdere vragen blijkt, dat ook Wetes een partijnaam te. Haar werkeüjke naam wil ge tuige niet zeggen. De voorzitter wijst erop, dat zij dan eigenlijk een meineed heeft afgelegd, doch hij wil dit voorlooplg nog laten pajseeren. Het O. M. vraagt dan of getuige Dimitrof en Tanef kent. Tanef kent getuige in het geheel niet, de naam Dimitrof heeft zij wel gehoord. Ook ge looft zjj wel hem gezien te hebben, doch dat weet zU niet zeker. Popof verklaart, dat bet getuigenis In groote trekken juist te. Het O M. vraagt dan of getuige weet, dat Popof in Januari 1932 in BerlUn is gezien, en vraagt of getuige haar verklaring volhoudt. Getuige zegt, dat wat zU heeft gezegd. Juist te. Dimitrof: Is het juist, dat in Rus land ieder zjjn naam nasur believen kan wijzigen? Nadat Dimitrof de zaal heeft verlaten wordt de volgende getuige uit Moskou. Mevr. Arbore, gehoord. Desgevraagd verklaart zij. dat dit haar werkelUke naam naam te. Naar haar we ten heeft Popof geleefd van de opbrengst van zijn wetenschappelUk werk op het gebied der politieke economie. ZU heeft Popof zoowel on der zUn werkelUken naam als onder den naam Popof gekend. Een tUd lang heeft zij op dezelf de étage gewoond als Popof en als zoodanig heeft zU hem tot eind October gezien. Hiermede te het verhoor der beide getuigen uit Moskou beëindigd en verschUnt in de ge- tulgebnank de banketbakker Johan Michalski, die mededeelt, dat de drie beklaagden dlkwUte in zUn huis waren. Dimitrof had hü van het najaar 1932 tot het begin van 1933 dlkwUte ge zien enTanof sedert Maart 18S2 tot het begin 1933 De president wjjst getuige erop, dat Tanef volgens zi<n pos op 24 Febr. 1933 te BerlUn is aangekomen. De getuige kan echter weinig meer over de drie Bulgaren mededeelen. Ten aanzien van Popof gelooft hij. dat hU deze met den ander kan hebben verwisseld. Popof en Tanef spreken opgewonden met hun tolk, die ten slotte voor hen vertaald wat getuige Michalski gezegd heeft. Beiden verklaren dat de mededeelingen van dezen getuige niet kloppen. Hierna wordt ge pauzeerd. is onze „Omroeper". Eiken avond weer opnieuw «preekt hu in 76D00 gezinnen, waar hij steeds een trouw gehoor vindt. Zaken-Omroepers 59 ct pet regel. Particuliere Omroepers 30 ct. per regel Betrekkingen (ge- reRef'1 *,n«eb<>d,n> 10 ct- P«r R.K. Weduwnaar, zonder kinderen, met vast inkomen en niet onbemid deld, zoekt Huwel^k met R.K. WEIH WE zonder kinderen, liefst niet onbe middeld. boven 50 jaar. Brieven on der lett. V 44316, Bijkantoor Dc<bl. ..Het Centrum”. Havik 24. Amresf V 44316 Een degel (Ik R.K. persoon. 25 jaar. net ulterlijk, gegoede familie, zoekt ernstige kennismaking met R.K. Dame van nette, goede. Katholieke familie .liefst nette verschoning en met eenig vermogen. Brieven met foto, onder lett. V 44353, bureau van dit blad. De president van den senaat, dr. Bünger, doet dan mededeeltng van de besluiten van den Se naat Inzake het verzoek van dr. Sack tot het hooren van verschillende getuigen. De Senaat heeft besloten de voormalige soclaal-detnocra- tische RUksdag-afgevaardlgden dr. Hertz en <k. Rudolf Brei (scheld niet als getuigen te hoo ren. Bovendien heeft de Senaat besloten de dos siers van de strafzaken wegen diefstal en roof van getuige Lebermann te raadplegen en in lichtingen te vragen bU het polltlepresldlum te Hamburg, of Lebermann onder observatie van een. overheidsinstelling in een gesticht was ondergebracht. Op verzoek van dr. Sack zal worden nagegaan aan de hand van de pre- sentlelUsten, in wat voor RUksdag- en com missievergaderingen de RUksdagafgevaardlgden op verschillende tUdstlppen zUn geweest. Dimitrof verzoekt eveneens een aantal getuigen te willen hooren, en stelt os. voor, den leider der Communistische Partij Hol- voor heel** dagen of d. s. a. OROI- B 44189 I NKNDAALKADg 5. Heemstede LONDEN. 3 Nov. verkiezing in het Schotsche district nock verkreeg de candidaat van de Labour PartU (MacDonald) Lindsay 12.577 st., de Labour-candidaat Barr 9924 st., de candidaat van de I. L. P. Pollock 7575 st. en de Schotsche Nationalistische candidaat MacEwen 60Ö5 st. De zetel bleef met een meerderheid van 2653 st. voor de Nationale Labourgroep behouden. wegeps omstandigheden, gloednieuw, 2 maanden oud. geheel electrtach. loopt 40 K.M. op 1 liter benzine: KCkost <85 gld. Spotprijs 150 gld. SIMON STEVINSTRAAT 6. Vogelen- buurt. Utrecht. G 44352 ANKARA 2 Nov. (Reuter). BU de opening van de Nationale Vergadering hield de Turk- zche Ghazi, Moesta fa Kemal Pasja, een rede, waarin hU den door de Turksche republiek tU- dens de 10 Jaren van haar bestaan gepresteer- den arbeid een monument van opstanding noemde, dat overigens nog slechts een begin was. HU verklaarde het noodzakelUk. om hard nekkige pogingen en offers aan te wenden voor de voltooiing van den industrieelen opbouw. Maatregelen zullen worden genomen voor handhaving van bet begrootingsevenwicht. Sprekend over den internationalen toestand, wees de Ghazi met nadrulf op TurkUe's werk zaamheid voor de versterking van den vrede en de internationale veiligheid. De Turksche minister van Zaken. Tewfik Roechdl Bey, heeft den Fran- schen minister Paul Boncour telegrafisch dank den tienden verjaardag der Turksche republiek. De Turksche minister verzoekt Boncour bU de Franlche regeering tolk te willen «Un van de gevoelens van achting bewondering en diepe vriendschap van het Turksche volk voor de Fransche natie, welke hU geluk en volmaakte welvaart in den vrede wenscht. 1» koop gevraagd te Utrecht, eiken Hoekenkast. Atm. pm 1 M. breed. 1 30 M hoog, met deurtjes. Brieven fr. lett. D 44354. bur. v. d. blad. Biedt zich aan 35 jaar, ongehuwd, beat kunnende melken, tevens kunnende chauHee- ren, heeft rUbewU». hy boer of fou- ragehandetaar voor nu of later Br. letter A 44304. bureau van dit blad. in pr. cond. Uiterste pr. 700.Br. K.D. 8. Adv-Bur KRUISMAN Co., Amsterdam. G 44366 GEVRAAGD terstond een (extern), die ook geneg is wat licht huiswerk te verrichten. Wel of niet in den koet. Aanbieding met getuig schriften ,,De Goedkoope Bazar”, Kanaalsraat 9. Lisse. B 44335 TE HUUR een 35 jaar. biedt zich aan voor HUIS- HOUDSTER. Bekend met alle bulab. werkzaamh. Brieven letter G. Boek handel DINGUER, Beverwijk De zoozeer bettende ARTÏ8CHOKKEN TUIXDEKIJ, OoMterduin Aerdenhout, ter overname aan den hoogstbieden de met ongeveer 2000 jonge sterke planten en in optie de huur van den benoodigden grond. Informaties by W ZWEMMER op ÖOfiterduln. Aanbiedingen vóór 15 November bU den Heer O. J. VAN DER VLIET. Vaart en Duin, Over veen. E 44267 (19 j. oud) met diploma K en gods- dienstdiploma A, zoekt een haar passende betrekking. Brieven onder letter A 44207, bureau van dit blad. ^iET R.K. MEISJE zoekt te Alkmaar Rftte burgerbetrekking. voor heele of\ halve dagen. Zondags vrij. Goed kuhnende koken. Brieven onder letter A 44305, bureau van dit blad. 45.mooie PIANO, desgewenscht 1— per week, met garantie Te zien ook Zondag, Sumatrastraat 9 huis, Amsterdam-O. J 44355 SlIlZaïinillUnHHIIIIHIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIKIHIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiihiiiI TE KOOP een BOl'WTERBBINTSE Te bevr. Wed. KABEL. Egm< Binnen. E 4 GRATIS ETALAGE t.o Postk. Haarlem, beschikbaar v. cour. Dames-Artikel. Fr. br. lett. V 44341, bureau van dit blad. Huwelijk. Net eenv. R.K Burgerm. met gch. onbem 30 1„ aoekt, daar zU niet in de gelegenh. is met Heeren in aanr. te komen, kennism. mét eenv. deg. R.K, Heer, liefst met vaste po sitie, om na wederz. goedv. een huw. aan te gaan. Bemldd. van H H. Geest, wordt gaarne aanvaard Br. ft. lett. V 44373. Gevraagd voor Amsterdam een flinke nette WINKELJl'FFROI W voor sla gerij en f|jne vleeschwaren, rlagersdochter. Zonder prima gen onnoodig zich aan te mel<_ Br. fr lett B 44372, bur v. d. blad. 'IE KOOP HEERE.XHLT8 NasscUkwartler Alkmaar, prachtig voor pension of geldbelegging. Br. letter E 44306, bureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 23