kamer van koophandel T SIERHUIS HEROPEND w: Vrijdag 3 November P. N. v. d. MEER RINGERS Kruiwagens A. GROOT Prijsnoteering SCHAPENVLEESCH fe 1 NAJAARS KERMIS ^urgerbrug 5 November. Aanvang 7 uur. Entree 25 cent. OPRUIMING AFSLAG TOEKOMSTBRIEFJES Uit Alkmaar FEYEN’S C. HES IJZERHANDEL „DE VALK” MESTWAGEN PIET EEKEN - Zevenhuizen TELEFOON 980 (BU DE BERGERPOOBT; LANGESTRAAT 86 - ALKMAAR I* NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANKn.V. EEN PRIMf. WED.L.C.RISKANTER PIET DE BOER Jac.z. HEERENSTR. 10 ALKMAAR NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Een strijdlustige schoonzuster De aftredende leden herkozen Van wien is die tasch? FAILLISSEMENTEN BURGERLIJKE STAND Niemand present VEIL1NG-OVERZICHT De kerkezakj esinspecteur KANTONGERECHT ARROND. RECHTBANK Eet nu Paardenvleesch en Zaterdag GESTORT KAPITAAL f 3.000.000 - Kantoor Alknaar: Pieteratraat 20 GROOTE SORTEERING en BREEDSTRAAT 13 ADVERTEER I IN DIT BLAD De langvingerige amateur- fotograaf PRIMA LIPS’ KLUISINRICHTING VOOR DEN ALKMAARSCHEN POLITIERECHTER BARK- EM EFFECTENZAKER G EEKEN Oudegracht 229 - Tel. 108 P. LAN GEDIJ K DE GRAAF TIP - TOP Eerste Alkmaarsche Naaimachinehandel Fropaganda-Kunstavoad Met een jachtgeweer geflaneerd VOLKSLEVERTRAAN N.V. Drogisterij JAN DE VRIES Alom verkrijgbaar. Coacurreatie ónmogelijk daar we ze ’Mf makea LAAT 195 Teleföon 14-39 0.70 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.50 0.25 0.16 Uitsluitend 1ste kwaliteit Rund-,Varkens-,Kalfs- en Schapenvleesch Prima Rolpens, fijne Metworst. Ham en Pekelvleesch - Bloedworst om te bakken - Versche Worst en Pekelspek voor de Zuurkool N. APPEL Eerste kwaliteit Hollandsch Rund- V arkensvleesch VARKENSVLEESCH per 5 ons Kwakzalverij met hoog frequentie-apparaat 1ste trekking 20 November. Verkrijgbaar bij den Hoofdagent G. MIJLHOFF, Handelskade 35 en ook bij het van ouds bekende adres: NIEUWESLOOT 94. Gevaarlijke luchtvaardigheid ONTVANGEN een partij sterke Schoolschoenen en Rubber-Laarzen Dit lezen beteekent geld verdienen KONINGSWEG 35 SCHOENMAGAZIJN LANGESTRAAT 59 Varkensgehakt 0.60 ZATERDAG bij ieder pond GROOTE AFSLAG VARKENSVLEESCH Al onze vleeschsoorten munten uit in kwaliteit Zie deze prijzen VARKENSVLEESCH Filet, Rib, Boeuf 030 De oneerlijke heenhouwers- knecht VOOR F 10 VRIJDAG en van onze PRIMA METWORST a 30 cent per pond half pond LEVERWORST GRATIS Aanbevelend, per f ermee Uitspraak 'i L „I»B STREEK." veroordeeld Formerend. iets de Motor- en Rij wiel wet: sb Aanbevelend - ivet - 2.25 I 30 30 30 25 15 0%6 0.04 1.00 0 35 030 1.75 150 AUIKCU. Uien wordt vast gehouden on hoon van betere l—1.10 drie- VOOR BRILLEN IN ALKMAAR BILLIJK ADRES N.V. JAN DE VRIES 2AADMARKT 51 - TEL 324 Z’EKENFCWD^-LEVERANCIER 20 25 30 25 30 35 40 35 30 30 40 40 40 30 35 RUNDVLEESCH per 5 ons 0 80 M. L. te Uitgeest, leder 10. maanden, proefjaren. LOKETTEN VANAF I 5.- PER JAAR - 0.12 - 0.10 - 0.12 - 0 .20 Accurate en coulante behandeling van alle - 0.30 - 0 22 0.20 - 0 12 - 0.10 - 0.14 - 0.30 - 0.14 BU aankoop van 1 pond onaer extra fijne Metwvnt k M et. por pond HALF POND LEVERWORST GRATIS. Fijne Worst- en Vleeochwaren rijn een deUaatMOt op de boterham VLUGGE EN NETTE BEDIENING WORDT VOOR GEZORGD Ossenhaas Biefstuk Lenden Roastbeef Ribstuk Riblappen Mag. Rlbrollade Doorr Rollade Mag. Osseniapp. Doorr. Ossen Poulet Gehakt Rauw Ossenvet by de 5 pond 5 pond gesm. Prima zwaar JUNKER TR. RIJWIEL, een 1ste klas H.RIJWIEL met Torpedonaaf en Terryzadel voor buitengewoon lagen prijs. is aoo’n naaimachine met kap voor 125.door en door gegarandeerd. ALKMAAR DEN HELDER Ook in huurkoop Speciale inrichting voor reparatie Telefoon 236 Bezoekt allen den van de Nazorg-Vereenlglng op VRIJDAG 11 NOVEMBER in de Harmonie. Medewerking van: Zang en Vriendschap, Trinitas en D.I.NX>.U-A. Zang Muziek Tooneei Leden 25 cent. Nlet-leden 50 cent. HET BESTUUR. op düAV najCLm^l Groote flesschen bijna 1 liter 70 ets., per halve flesch 40 ets. Flesschen Inbegrepen. ALKMAAR TEI.EF. 324 HOLLANDSCH BUNDVLEESCH 0.85 - 0.85 - 0 80 - 0 60 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.45 - 0.45 - 0.40 - 0.40 - 0.40 - 0.55 - 0.50 Fricandeau Filet Mag. Lappen Haas carbonade 0.45 Carbonade 0.40 Gehakt 0.35 Saucyzen 0.35 3 pond Saucijzen 1.00 Dikke kluiven 0.35 Kluiven 030 Krabbetjes 0 40 Versche Worst 0 35 Doorr. Lappen 035 by de 5 pond 0.30 Gemalen Spek 0.35 bij 5 pond 0.30 Mager Rookspek 035 by 5 pond 0.30 Vet Rookspek 0.35 by 5 pond 0.30 Metworst 0.30 Leverworst 0.20 of Schyf Magere Lappen Haascarbonade Carbonade Gehakt Saucijzen 3 p. Saucyzen Doorr. Lappen 3 pond doorr. Lappen ■Gemalen Spek by de 5 pond 5 p. mager Spek 5 p. vet Spek 5 p. gesmolten Reuzel Saucijsjes PUne Metworst Bloedworst Leverworst Vragen en bezorgen ZONDER prüsverhooging Beleefd aanbevelend. MAGDALENENSTRAAT Ham Rookvleesch Plockworst Leverkaas Hamspek >/2 pd. Hamspek 0.30 Pekelvleesch 0.14 14 p. Pekelvleesch 030 Tongenworst 0.12 Lever 0.12 Procureurspek 0.12 Boterham worst 0.10 Ontbytspek Hoofdkaas 3de hui* vanaf de Brillensteeg Doorregen lappen Doorregen carbonaden Magere carbonaden zond, been Vette lappen Doorregen lappen Magere lappen Boutjes Rollade Schapenvet, by 5 pond Gemalen spek, by 5 pond Rauwe reuzel, by 5 pond Gesmolten reuzel, per pond Gesmolten koevet, per pond Varkensgehakt Rundergehakt Rund- en Varkensgehakt. door elkaar leeft momenteel van den steun f 7_5n week. J 3 rnaandcn gevangenisstraf. Vonnis 6 waarvan 4 maanden voorw. met 3 Spoorstraat 22 - Telefoon 532 Fijne Vleeachwaren per ons 035 032 030 0.16 0.14 030 0.50 0.45 een mede-polderiaan. den heer D. S., zulks met v._* - fQgj, jjy na mr. Van inventaris wegens GetrouwdGerardus Koolmees en Wilhelmina laurent Murts en Maria Peters; Maria Agatha, d. van Johannes Hof en Cornelia Bruin; Met- --__j en Jacoba e De ex-vertegenwoordiger Pieter V., woon achtig te Velsen, was door den kantonrechter te Medemblik veroordeeld ter zake overtreding der wet op de geneeskunde tot 100 boete subsidiair 20 dagen. P. V. kwam tegen dit von nis fn hooger beroep. Evenals in eerste instan tie werd verdachte bij de behandeling van appèl ter zitting, als raadsman en verded] bijgestaan door mr. Schenkeveld. Appellant1 tba. d. van Johannes Hoenderdos Kaes. Getrouwd: Geradus Koolmees en Wilhelmina Soecker; Joseph van Seggelen en Geertrulda ran de Pol; Franz Michel en Adelheid W essen- dorf. Deze reclame alleen Vrijdag en 1 pond Biefstuk 1 ons Rookvleesch cadeau 3 p. Roastbeef Half pond Worst cadeau 3 p. Baklappen Half pond Worst cadeau 3 p. Magere Lappen Half pond Worst cadeau 3 p. Magere Rollade Half pond Worst cadeau 4 p. Doorregen Rollade Half pond Worst cadeau I p. Doorregen Lappen.... Half pond Worst cadeau 1 pond Paarden- en 1 pond Varkensgehakt Prima Metworst, per pond Rookvleesch, per ons De heer Joh. Stg, 'u. 38-jarig koopman uit het Zand gem. Zijpe, Wiens verschijning voor ons geen nieuwyp was, had zich op 9 Maart met een jachtgeweer fn het Jachtveld bevon den, zonder, zooals de brigadier Van Ees, die hem op den ZyperdUk aanhield, voorzien te zyn van ten jachtacte. De jager was deswege door den kantonrechter te Behagen veroordeeld en nu van dat vonnis in appèl gekomen. Hy beweerde zich niet in het jachtveld, doch op De Commissaris van Politie verzoekt den- gene. die eenlgen tijd geleden, waarschynlijk in de Nieuwstraat alhier, een muziektasch met het boek „Kun je nog zingen, zing dan mee” Is kwut geraakt, zich aan zijn bureau te willen vervoegen. Een zwaar sprekende landarbeider uit H.H. W., Willem St., op 20 Februari geconvoceerd voor de Raadkamer in verband met zyn zwaar dreigend faillissement, had echter op 22 Februari de vrijheid genomen ongeveer zyn geheelen hulshoudelyken inboedel en aanverwante arti kelen, alsmede 8 kippen, voor den aanval van Bij de op 1 November J.l. gehouden verkie- sing van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Hollands Noorderkwartier werden de periodiek aftredende leden van de afdeeling Grootbedrijf, de heeren M A Kolster, den Hel der, J. Blaauboer K.zn., Behagen, G. Grondsma, Alkmaar en J. Valkering, Llmmen, alsmede die voor het Kleinbedrijf, de heeren H. Lever, Texel, J. Hoogland, Broek op Langendyk, Ö.Tfo- bel Winkel en J. Ringers, Alkmaar, by enkele candidaatstelllng herkozen?- en noodigt ieder uit de geheel gemoderniseerde en uitgebreide zaak (zonder eenige verplichting tot koopen) te bezichtigen. Vanaf heden is aan onze zaak verbonden de alleen vertegenwoordiging van DELFTSCH BLAUW (de Porceleine flesch), Kamphof Tin, Eng. Aardewerk, Woud en Cons. Tevens voorradig een pracht-collectie Kunst - Nijverheids- Kristal, Leerdam; Hang- en Schemerlampen. Buitengewone sorteering Handweefwerk - Bijouterieën - Schilderijen - Etsen - Houtsnede en vele diverse Kunst- en Luxe Art. ALS OPENINGS-RECLAME GEVEN WU VANAF DE OPENING TOT 12 NOVEMBER BU AANKOOP VAN 5— EEN KUNSTKALENpER CADEAU FIJNE VLEESCHWAREN Gebr. Roastbeef 0 20 Ham Rookvleesch Plock worst Procureursspek Ontbijtspek Hamspek by 14 pond Pekelvleesch by Vi pond - 0.30 Tongenworst Boterham worst Lever 1 p. Bloedworst 1 p. Leverworst - 0.20 H(4 adres voor eerste kwaliteit vetgemest en nuchter Kalfsvleesch. Vanaf heden wederom verkrijgbaar onse extra fijne Rolpens 70 cent. Hoofdkaas a 50 cent en rauwe Rookworst A 40 cent per posid. f Failliet verklaard: Mej. M. Gomez, voorheen ventster op het wachtschip der Kon Marine te Nieuwe Diep, Achterhoofdgracht 23 of Achter- hoofdstraat 3 te Den Helder. Mr. A. M. Lede- boer r.c., Mr. W. F. Zeegers, cur. Wij zijn geen 20 maar 10 cenl per kilo verhoogd met ons RUND- en KALFSVLEESCH. Altijd de beste kwaliteiten. Eerste kwaliteit LAMSVLEESCH tegen de bekende lage prijzen. Aanbevelend TELEFOON 1549 TELEFOON 2t5 CONCURREERENDE FROZEN Den 23-jarlgen heer J. J. r. te Egmond-Bin- nen, werd door meneer den officier ten laste gelegd, dat h|j zich te Alkmaar in Augustus 1932 wederrechtelijk iou hebben meester ge maakt van een fototoestel merk Kodak en eigendom van de 26-jarige mej. E. C. V. te Oterleek. Deze dame had met een gezelschap per auto de Alkmaarsche kermis bezocht, ter wijl de auto werd geparkeerd op het Waag- plein. Het toestel was in den auto geborgen onder kussens. Toen men omstreeks 12 uur in den nacht weer wenachte te vertrekken, bleek het dat de auto was doorzocht en het toestel verdwenen. Verschillende gemaakte straat- kiekjes waren thans op de zitting aanwezig, be nevens het bewuste fototoestel. De verdachte had destijds een café op de Laat te Alkmaar bezocht en een vertering gemaakt, die hp niet kon betalen. HU bood toen de bedienende Juf frouw een fototoestel in betaling aan met 1 toe. Deze dame herkende pertinent in den per soon op het zondaarsbankje den cafébezoeker in dien kermisnacht. De chauffeur P. J. L. uit Egmond-BinHen verklaarde op bewusten kermisavond op stap te zyn geweest met zijn vriend J. K. en had toen ook aangetroffen den verdachte. Deze heer had hem, zooals hU thans geliefde te be weren, een fototoestel gegeven. Het was op Zondag 21 Augustus 1932. Bedoelde vriend J. K wist van geen fototoestel af. HU was wel in het café van Houtkooper geweest. Ook L. had geen fototoestel gezien of gekregen. De officier releveerde dat een jaar later toe vallig het spoor van den dief, dat naar verd. leidde, werd ontdekt. Alle omstandigheden wezen er op het daderschap van dezen man, weshalve de officier het bewijs geleverd ach tende, veroordeeling tot 4 maanden gevangen 1r- straf vorderde. We zitten thans volop in de bloemkoolcam- pagne. Het is leven en bedrijvigheid wat de omgeving van de veiling te zien geeft en tot lut tn den avond rijden de met bloemkool hoog- beladen auto’s nog weg naar al de oorden des lands, waar tot voor enkele jaren dit product nog niet gezien werd. Het groote spooremplacement met de zes groote overdekte ultloopers. waar eenige jaren geleden van 50 tot 100 spoorwagens daags wer den verladen, ligt voor het grootste deel een zaam en verlaten! Wanneer men eenerzllds in aanmerking neemt de aan voeren van 150 tot 200 000 stuks daags en anderzijds het ultblljven van export van be- teekenis. dan moet het zeker verwondering wek ken. dat momenteel de gang van zaken niet on gunstig kan worden genoemd en dat het bin nenland allee gemak kei Uk opneemt. Zooals reeds eerder gezegd, begint de bloemkool overal te ruimen en is het alleen de Streek, waar dit pro duct nog tn onafzienbare massa te veld staat. De soort Lecerf is ook hier hitna weg. de daar opvolgende soort Kortbeen vormt thans de hoofd- schotel en straks wordt dezr weer verdrongen door de tusschenwas late Reuzen, waarvan de teelt altijd een kansspel is. geheel afhankeliik van een vroeg of laat invallenden winter. Voor de goede kwaliteit werd de laatste da gen van 7 tot 10 gulden betaald. Dinsdag Was er. wellicht door het feit, dat op 1 November hier geen veiling werd g?h/>w4rjb meer dan ge wone belangstelling en liep de' prils vril sterk op en golden de zelfdekkers van f 5 tot f 7. Kort been f 8 tot f 13 en de tusschensoort f 7 tot f 10. Overigens wordt voor de tweede en vooral voor de derde soort weinig kooplust betoont, op som mige dagen draalt een beduidende hoeveelheid derde soort door De zouters schijnen voldaan te zlln en koopen in vergel liking met de vorige weken nog maar weinig. Waar de tweede soort tengevolge van den storm en tegen een niet onaan- zienllik deel van het totaal uitmaakt, wordt het totaalresultaat in niet onaanzienlijke mate ge drukt. Van de slultkool. waarvan de aanvoeg zich hier slechts 3 tot 4 wagons oer dag beóerkt, wor den roode en witte kool geregeld oogenomen te gen f 11 0 per 100 Kg., van de gele kool wordt maar weinig verkocht en komt oo de belt terecht. De bieten of kroten ondergaan hetzelfde lot. echter met dit verschil, dat deze voor veevoeder l bi zonder gewild zijn en dus een betere bestem- ming kriigen. Uien wordt vast gehouden on hoop van betere i tilden, tengevolge van het geringe aanbod is de erf prils sar Mkja bega» >al« j - oer baal voor groot en gf linden én TT 06 voor nep We zagen tot» aan vandaag non wat slaboonen met een prijs Van f 2.20 per zakte, het zullen wel de laatsten van dit seizoen zijn geweest. De aardappelmisére wordt hoofdzakeltfk Don derdags vertoont, het ztln géwone pootere voor binnenlandsche consumptie, oooters voor export, oooters voor vöer. enz., maar het. slot van het lied is. dat de tuinder er niet dan met veel moeite vanaf komt en een heel klein beetje geld er voor kritgt. 1.75 2 POND OSSEN- EN VARKENSGEHAKT 0.10 0.10 Gebr. Roastbeef.. 0.20 3ebr. Kalfsvleesch 0.20 Gebr. Varkens fricandeau 0.18 Gesn. Metworst 0.08 Gesn. Bloedworst Gesn. Leverworst te bakken, vol met spek, 30 cent - 0.50 - 0.45 - 0.45 - 0.40 - 035 - 035 - 1.00 - 035 klit dan met een x.g. ht»? frequentle-toestel behan deld hebben de getuigen mej. A. Modder en J. v. d. Graaf, die indertyd aan een of andere ongesteldheid geleden hadden. De verdachte ontkende dat zun bemoeiingen met bedoeld toestel ressorteerden onder de wet op de geneeskunde. HU gaf aanwijzingen vol den opmbaren weg te hebben bevonden en noemde selfs het numme.* van den kadastralen legger der wegen. Het geweer had appellant na de aanhouaing weggeworpen, over den open baren weg werd nog eenlgen tUd onder deel name van alle belanghebbenden gezellig ge boomd. en een ambtenaar van het Hoogheem raadschap telefonisch opgeroepen met een kadastrale kaart, waaruit bleek dat de weg in derdaad niet openbaar was en appellant der- hrive behoorde te worden vrygeaproken. Zoo s'. de officier eerlijk rijn nederlaag erkennen de, dan ook requlreerde. Opgeheven is het faillissement van J. A Bu ren. Lindenlaan 8, Bergen, wegens gebrek aan ba: en. JE LEEST ZOOVEEL. „Ik had al xoo vaak over 1. 2. 3. gelezen; ik was ook van plan geweest bat eens te probeeren, maar U weet boe dat gaat, je leest zooveel in ad vertenties*’. „Toen de winkelier een* vroeg of ik geen 1. 2. 3. wou hebben het wa* toch Nederlsmdsch Fabrikaat ben ik begonnen. Nu vraag ik mjj st, waarom ik elke week 22'4 cent beb betaald, als je 1. 2. 3, kunt krijgen voor 17K. Het zün maar 5 cent, maar ik kan ze best gebruiken en het wascht fijn.” Zoo schrijft on* vrouw over 1. 2. 3t, werkend waschmiddel. Wat gebruikt U? Overtreding van de Motor- en Rywlelwet: P. J. G. te Heemstede, 8. M. S. te Bergen, J v. D. te Alkmaar, leder f 2.boete of 2 dagen hechtenis, C. K. te Duivendrech't f 3.boete of 3 dagen hechtenis. B. U. te Assendelit. H M. v. d. P. te IJmulden, J. N. v. B. te Alkmaar. C. K. te Llmmen. Th. W. F H. te Hilversum, P. 8. te Heerhugowaard, D. R. te Alkmaar. H D. P. te Amsterdam, leder 4.boete of 4 dagen hechtenis. G. 8. te Alkmaar. H T. te Oudkarspel. ieder 5.boete of 5 dagen hechtenis. G. H. P v. d. G. te Alkmaar. R W te St. Pancras, ieder 6.boete of 6 dagen hechtenis. P. v. d. M. te Den Helder M W. te Bergen. B. J. A. te Koedijk, leder f 15.— boete of 15 dagen hechtenis. A. L. te Zype. J. v. d te Hillegom J. M. te Bergen, A. B. te H te Medemblik, J. P. O. te boete of 20 dagen H. J. M. te Bergen, J. C. P. te Leeuwarden, ieder 40.boete of 40 dagen hechtenis. P- A. V. te Heiloo, 8.en 10.— boete of 8 en 10 dagen hechtenis. P L. te Abbekerk 80.boete of 40 dagen hechtenis. D. J. B. te Zeist 40 boete of 40 dagen hechtenis met toewijzing der civiele vordering ad 25.— aan J. Z. Mej. Jannetje Gr., huishoudster te Alkmaaf, op 3 Juli haar geachte schoonzuster, mej. M. Groen, geboren Hermlna van Veldhoven die haar ontevredenheid in hooge mate had opge wekt op de N. Bloot, terwyi zy rustig wandel- ae met een kinderwagen en baby, een opstopper toegeqjend en haar bovendien met een ver van van vereerende qualiflcatie vereerd. Het scheen echter dat frau Hermlna zich by een vorige gelegenheid ook niet onbetuigd had gelaten ten. Elsch 7.— boete of 7 dagen, conform elsch. terug. Voor Prankenthaler* werd ditmaal van 30 tot 43 en voor allcant van 30 tot 33 cent per K.O. besteed De aanvoer van appelen en peren la afnemen de. en begint meer en meer uit wlnterfrult te bestaan Hiervan gaven de prijzen weer weinig verandering te alen Over het geheel genomen waren de appelprijaen weer aan den lagen kant. Present van Engeland liep tot f 1150. Ooudrsl- net tot f 14.60 en Groninger kroon tot 9 50. Van de stoofperen werd voor Gleser Wildeman tot 10 en voor Wlnterjan tot 8 gulden per 100 KG besteed. Voor handperen waa weer goede animo, zoo kon BeurréCtalrgeau het tot f 39 40 en Soldat Laboursur het tot 33 gulden per 100 K.G. brengen. Het in ongeoorloofde ondernemingen zeer ac tieve jongmensch, de 20-jarige Alkmaarsche broodbezorger Nico Sm., had te Oudorp In de parochiekerk van 8t. Laurentius een minder prettige sensatie verwekt, door op 17 April in een onbewaakt moment zich op verdachte wijze te interesseeren voor den inhoud van een col- lectezakje, waarbij hij gelukkig op heeterdaad werd betrapt door een notabele der gemeente, den heer G. Bchoutcn. Op IE September stond Nico voor dat feit terecht en werd voorwaarde- UJk veroordeeld tot 2 maanden. Deze clementie bleek echter Identiek te zyn met de bekende boter waarmee de galg ge smeerd wordt, zoodat die straf zal worden ten uitvoer gelegd. De 27-Jarve slagersknecht Th. v. D., voor heen in dienst als intern bediende bij den heer Bernard Koonjen, stagerspatroon te Alkmaar, had zich te verantwoorden betreffende het feit? dat hy zich wederrechtelijk een bedrag van pijn, f 30.had toegeëigend. Verdachte ver diende 12.met kost en inwoning, met welke bezoldiging hu beweerde niet te kunnen rond- kotnen. HU komt uit een zeer net gezin, concludeer de de heer Wlggera, doch zelf is hy een „Saf- fiaantjes slaaf” en verzot op café bezoek. HU -O-^w, M PC boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding van de Spoorwegwet: B. te Amsterdam 4.boete of 4 dagen hechtenis. Overtreding van de Arbeidswet: P. C. B. te Alkmaar 2.— boete of 2 dagen hechtenis. P. K- te Alkmaar f 3.boete of 3 dagen hechtenis. Overtreding van art. 427 van het Wetboek van Strafrecht: F. van L. te Schermerhorn f 6.— boete of 6 dagen hechtenis. Overtredingen van art. 424 van het Wetboek van Strafrecht (baldadigheid): J. J. 8., A A. v. D„ W. A. M T. te Alkmaar, resp. f 10.— boete of 1 week tuchtschool en teruggave aan de ouders zonder toepassing van straf W. B. te Bergen 8.boete of 1 week tuchtschool. F. de H. te Bergen teruggave aan de ouders z. t. van straf. H V. d. B. te Bergen 8.— boete of 1 week tuchtschool. J. K. H. te Bergen teruggave aan de ouders zonder toepassing „traf. E. O. te Alkmaar f 5.boete of 5 dagen hechtenis. J. K. te Heiloo 3.boete of 1 week tucht school. Overtreding van de Jachtwet: A K- Cz. te Egmond aan Zee. 10 dagen hechtenis. E. G. te Egmond aan Zee, 14 dagen hechtenis. Overtreding van art. 461 van het Wetboek van Strafrecht (loopen over verboden grond): P. C. en J. V. te Egmond aan Zee, ieder f S.boete of 3 dagen hechtenis. P. 8. te Castricum, vrijspraak. Overtreding van art. 453 van het Wetboek van Strafrecht (dronkenschap): J. T. te Beverwijk 4.boete of 4 dagen hechtenis. Overtredingen van de Politieverordeningen J. L. H. te Amsterdam. A. F. W. de B. te Am sterdam. ieder 0.50 boete of 1 dag hechtenis. P. de M. te Wannenhuizen 1.— boete of 1 dag hechtenis. A. v. E. te Alkmaar. T v. 8 te Heiloo. J. v. T. te Amsterdam, J H te Amsterdam. W A. te Bergen, ieder 2.boete of 2 dagen hechtenis. N. W. te Alkmaar f 3 boete of 3 dagen hechtenis. J. G. W. te Haar lem. J. v. d. L. te Haarlemmermeer. J v d. L te Aasendeift, A P. v. O. te fJmulden C "B te Rotterdam, ieder 4.— boete of 4' dagen hechtenis. Th. W. M. te Alkmaar, 5 boete of 5 dagen hechtenis. Overtreding van de Visscherijwet: J. J T. te Amsterdam, teruggave aan de ouders zonder toepassing van straf. A. K. te Wormerveer J. D. E. te Krommenie. R. K. te Wormerveer, P- K. te Krommenie, allen ontslagen van rechts vervolging. J. H. M. te Amsterdam, O. N. te Amsterdam. H. H. te IJmulden, C. D. te Koedyk. leder 4.— boete of 4 dagen hechenis. Overtreding van de IJkwet: A. B. te De KUp, teruggave aan de ouders zonder toepassing van straf. M. M te Alkmaar. O J. de G. te Alk maar, C. J. de G. te Akmaar. A. J. 8 te Alk maar p. j. te Alkmaar. C. A. R. te Alkmaar, W. W. te Alkmaar. A. de G. te Milwoud. J. L te Alkmaar, leder 2— boete of 2 dagen hechtenis. J. P. te Alkmaar 7 X f 0.50 boete of 7 X 1 dag hechtenis. P. R. te Alkmaar 3 X 1.boete of 3 x 1 dag hechtenis. A. J. N. te Alkmaar 8 X 030 boete of 8 X 1 dag hechtenis. 8. H. te Alkmaar 4 X f 1— boete of 4 X 1 dag hechtenis. Overtreding van het rustdagbesiuitJ. B. te Wommels 4.boete of 4 dagen hechtenis. M L. te Uitgeest. Overtreding van de Crisiszuivelwet: te Uitgeest, J. Z een eenvoudige Hollandsch zelf- gens de bij bedoelde toestellen gevoegde voor schriften. Wel had hU de families Modder en van de Oraal bezocht en de toestellen gedemon streerd. Garanties voor eventueele genesing had appellant niet gegeven. De heer A. Modder te Hoogwoud had een dochtertje met een accident aan den arm en kwam in contact met appellant en zekeren mynheer de Klein. Deze bezochten hem met (het apparaat. De heer de Klein bevoelde den arm van het meisje, het toestel werd aange sloten, er ontsprong een blauwe vlam en de verdachte Pieter V. behandelde het meisje met de daarvoor aangewezen staaf. Volgens diagnose der belde heeren mankeerde het meis je ook iets aan de hersenen. ZU gaven voorts 90 procent kans op genezing. De heer de Klein had ook nog een briefje getoond van dr. Pool om aan te toonen, dat ook doktoren dit toestel apprecieerden. Ten slotte bezweek de heer Modder voor de argumenten der heeren. waaronder ook be weerd werd dat zou gepoogd worden een leer stoel voor deze geneesmethode aan de Univer- sitelt te verkrijgen. De heer de Klein, die soo ’n beetje de stuwende kracht scheen te sUn. gaf ook een gebrulksaanwezing aan den heer Modder. De heer Modder had 1 maand het apparaat in gebruik genomen, doch zonder eenlg resultaat. Hy betaalde 75, doch heeft gelet op de treurige uitkomst, de voldoening van het resteerende bedrag achterwege gela ten. Bedoeld apparaat, verpakt in ’n keurlgen kof fer, werd caarop door den heer Modder aan het college getoond. Vervolgens aangesloten en gedemonsteerd. Nsar verkiezing werden blau we en roode vlammen geprojecteerd... De 14- jarlge mej. Elisabeth Modder te Hoogwoud was behandeld met het Instrument, voorts geen nieuws. De 39-jarige kapper J. v. d. Graaf te Hoogwoud had ook n visite van de heeren ontvangen. Ge tuige leed aan de nieren en werd bestreken met een blauw en rood vlammende staaf. Bij 'n halfjarig gebruik werd genezing in 't voor uitzicht gesteld. Getuige had ook ’n koffer ge kocht en ƒ75 direct betaald. Het restant, ook ƒ75, was hy zoo vrij geweest in zyn zak te houden, isngezlen het resultaat nihil bleek te zyn. Ook hem was een briefje van dr. Pool getoond. De president der strafkamer, mr. Le- deboer, beschouwde het tnanoeuvreeren met het briefje ’n truc, die nauw verwant scheen aan oplichterij. De echtgenoote van den heer v. d. Graaf, mej. H Sllgtenhorst vertelde dat de heeren direct observeerden dat haar man een nler- lyder was. Voorts onderschreef zy de verkla ring van haar echtgenoot. Appellant bleek niet meer in dienst van de „geneeskunde” en was nu werkloos. De officier achtte alleen geneeskundigen raad geven bewezen, doch dit nu was juist verboden. Omtrent de waarde van het instru ment wilde de officier geen oordeel uitspre ken. doch vermeende dat het gebruik alleen deugdeiyk kan zyn onder nauwkeurige con- tröle van een geneesheer. Zooals het nu werd aangewend, achtte de officier fataal en requl reerde hy bevestiging van het gewezen vonnis te Medemblik. Mr. Schenkeveld memoreerde den tegenspoed in de hooger beroepsaanteekenlng en hleid daarop een uitvoerig betoog, waarin hy zUn voldoening ultaprak, dat het element oplich ting uit het proces was weggelaten. Pleiter deed naar voren komen, dat het hier geldt een on- schuldlgen vorm van kwakzalverij. Het ge wraakte briefje van dr. Pool wees daar alreeds cp. Voorts bracht pleiter eenige juridische uit spraken naar voren en- concludeerde per saldo tot vrUsprsak. de schuldeischers in veiligheid te brengen bU --ie het funeste gevolg dat hy, toen hi sproken faillissement, den curator Loockenen Campagne omtrent zyn wat wijs maakte, hy thans compareerde bedrlegeiyke bankbreuk, of wel bedriegeiyke verkorting van schuldeischersrechten. De reclasseering was ook ietwat huiverig en hield zich bescheiden op een afstand. Laat ons er bij voegen, dat de heer St. bulten deze be- driegery stond. Deze was zelfs zeer verontwaardigd toen Willem hem haperend vertelde hoe de vork in den steel stak. Het echtpaar 8t. hielp zelf spoe dig mede, de goederen weer in Willem's woning terug te brengen. Gevorderd werd 4 maanden gevangenisstraf. De verdediger, mr. Jozephus Jltta, pleitte juridisch ontslag van rechtsvervolging en hu manitair een voorw. straf. Na een kleine schermutseling tusschen par ket en bali veroordeelde de Politierechter het object van dit mondgevecht tot 2 maanden ge vangenisstraf. De niet aanwezige heer Gerrit V. te Alkmaar had steenen en tegels Ingepikt ten nadeele van den eveneens niet verschenen aannemer J. G. Sch. Verdachte werd bij verstek veroordeeld tot J5.boete of 15 dagen en zal de heer Sch. wegens „blnkle steken” vermoedeiyk wel vernemen, wat niet prettig is. K. Oudorp. Beverwykf- iedest f 20. hechtenis: Haas Biefstuk 0.80 Roastbeef 0.60 Lenden 0 60 Baklappen 0.60 Ribstuk0.55 Riblappen 0.55 Mag. Rollade 0.55 Doorr. Rollade 0Ó0 Magere Lappen 0.50 Doorr. Lappen 0.45 Poulet of Gehakt 0.45 Rauw Ossenvet 0.55 bU 5 pond 0.50 Gesm. Ossenvet 0.50 bU 5 pond 0.45 Rauwe Reuzel 0.45 bU 5 pond 0.40 Eig. ‘Gesm. Reuzel 0.40 by 5 pond 0.35 Bloedworst om 2 pond Ossen- Van het voor dese omgeving, vrM belangrijke artikel, de sprultkool, begint het aanbod met den dag toe te nemen. In totaal werd in de afgeloo- pen week reeds 14 k 15.000 K.O. aangeboden. De pissen waren nie$ onbevredigend, maar toch toonden ze weinig standvastigheid. Tegen een allerhoogste noteerlng op den eersten dag der week van ruim 12 gulden, liep die midden-week terug op 9 gulden, om op den laatsten dag nog weer tot 11 te komen, voor de goede kwaliteit werd zoo om de 8 gulden besteed. Met belang stelling ziet men den tyd tegemoet als over en kele weken de volle pluk aan de markt komt. De laatste dag-aanvoeren van bloemkool be droegen soo 15 A 16.600 stuks, wat voor hier een flinken aanvoer beteekent. De noteerlng liep op dep laatsten dag van 1 50 tot 8 gulden per 100 stuks, kleine prijzen dus. By matigen aanvoer werd voor roode kool van 1 gulden tot 4.50 en voor savoye van l_20 tot 4.20 per 100 stuks besteed, ook al een heel zacht prijsje Nog steeds kwamen zeer groote aan voeren van andHvie ter markt, die weer voor prijsjes geruimd werden, meestal niet veel meer dan kosten der veiling, en van het vervoer hier heen. Van witlof begint er ook wesr eenlg aanbod te komen. Hiervoor ïlep de noteerlng van 8 tot 12 gulden per 100 K O. De ulen-aanvoer bedroeg deze week 27 28.000 K.G. In totaal, zeer matige aaWvoeren dus. Tn dr prijzen kwam niet veel verauderiog. Vanaf 1.75 werd lot 'j 2 30 per 100 K.G. besteed, voor gewone en grove uien. Drielingen bewogen zich om 1 gulden, en nep kon het tot even 2 gulden per 100 KG. brengen. Uiteraard loopt het aanbod van tomaten tame lijk sterk terug, wat de prijzen ten goede kon komen. De mooiste kwaliteit A_|_B kon het op den laatsten dag nog tot 17.50 en de C nog tot 9.40 per 100 KG. brengen.' Het aanbod van' druiven loopt ook geregeld met een ver van echter dat frau Hermlna zich

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 3