Prikkeldraad Bij ruwe handen PUROL Hoorspel „Maarten Luther” DIAMANT „Eeuwige Lucifer” Dr. Ringer’s f# REVEILLON BRUSSEL ATLANTA Voor goede zeden HEERLIJK ETEN Bak- en Braadvet 45 ets p. pond - 22| ets p. half pond VINDING VAN WEENSCH CHEMIKER Verwachting" VRIJDAG 3 NOVEMBER 2600 BRUIDSPAREN TE ROME TE VIEREN Een monument voor Buys Ballot AUTO TE WATER toeneemt JDe inzittenden werden gered Crisis-zuivel-centrale Onder den dekmantel der hygiëne Een pry zencommissie benoemd HA1GHTON GAAT HEEN Spoorwegtekorten ln WINTERROUTE INGEGAAN HET VERBODEN HEMD GEHEEL GERUÏNEERD De Postjager Valsche munter veroordeeld van een DE KONING1N-MOEDER In Den Haag terug ACTIE VAN MOLENAARS Werkverschaffer» uitgesloten Onder den naam J EEN DROEVE BOODSCHAP Apothekers assistents-examen En de wakkere Radio- contróle-commissie Utrechts burgemeester gaat heen Hy maakt plaats Schouten Vervoer arbeiders werk verschaffing Benoeming tot Commissaris der Koningin in de provincie Groningen De stichter van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut Oplichterspraktüken notaris Uitspraak tegen eerste groep mui ters op 7 November - De moeder van rector Boonekamp overleden DE VROOLIJKSTE EN VOORDEELICSTE WIJZE OM Dezer dagen zijn te Rome 2600 paren in het huwelijk getreden. Ken gedeelte van den stoet, die overal door de bevolking werd toegejuicht De onbewaakte over wegen - De „Ijsvogel” via Marseille en Rome HET „ZEVEN PROVINCIËN” PROCES ▼oor den heer De N.V. „Rapa” te Amsterdam heeft de licentie gekocht voor Nederland en koloniën wat met „Diamant** bak* en braadvet is bereid even voedzaam, sma kelijk als licht verteerbaar. Over de eerste zeven maanden ruim elf millioen gulden minder dan vorig jaar Technische bijzonderheden Jog Mineur geverbaliseerd Onze neutrale, algemeene en nationale omroep De katholieke artsen nemen stel ling tegen z.g. „natuurbaden”, waardoor de immoraliteit „Rappie” Twee menecAen gedood voor- ZO 1 volk te be- ver- staan O Te Kloetlnge heeft rich een comité gevormd, dat rich ten doel heeft gesteld een gedenktee- ken op te richten voor t geboortehuis van den beroemden meteoroloog Buys Ballot, aldaar. waarbij als merkwaardige bijzonderheid kan worden medegedeeld, dat Nederland daar van de. primeur zal hebben. „Als bet geld In het kistje klinkt. Het zieltje uit het vagevuur springt." R. K. Kamerfractie, om een sterke actie te ont plooien. opdat ons Christelijk volk niet verder door deze verderfelijke strooming worde besmet. Het zjjn voornamelijk de .gemengde” zwem en zonnebaden, die het hunne er toe bijdragen, dat de menscheljjke hartstochten worden op gewekt, terwijl de ongepaste kleeding, waarin velen zich zoowel binnen als buiten de terrei nen durven vertoonen, de ergernis van elk wel denkend mensch moet opwekken, terwijl boven dien deze toenemende immoraliteit fatsoenlijke menschen ervan weerhoudt van de hygiënische voordeelen te genieten. Waar buitenlandsche regeerlngen bet noodlg De R. K. Artsenvereeniglng verzoekt derhalve met aandrang om den steun en invloed der Katholieke Kamerleden, teneinde gemeenschap- Het is nJ. de N. V. ,.Rapa” te Amsterdam, welke als eerste de licentie gekocht heeft voor Nederland en koloniën. Zij heeft in dit ver band een fusie aangegaan nut de Z. A. B. Ak- tlen Gesellschaft, in Zwitserland, welke onder neming in Zürich de eerste fabriek heeft ge sticht, waar deaë lucifers thans in groote hoe veelheden worden vervaardigd, nadat er ge durende twee jaren proefnemingen zijn ver richt. De tweede fabriek, die zich uitsluitend met de fabricatie van deze lucifers bezighoudt, doch die, wat outillage, enz. betreft, achter staat bjj die te Zürich, bevindt zich te Floris- dorf bij Weenen, de woonplaats van den uit vinder. Dr. Ringer zelf blijft bij elke onder neming, welke rich met de fabricage en ex ploitatie van zjjn vinding bezighoudt of in de toekomst zal bezighouden, geïnteresseerd, van de N.V. .JRapa” is hij, met den heer A. Peek, een Nederlander, commissaris; directeur is de heer C. L. Alderden te Amsterdam. VOLLEDIG PENSION IN LUXE KAMERS EN PRIVE BADFl. 6- Donderdagavond omstreeks half zes geraakte nabij Edam een personenauto, afkomstig uit Bussum en waarin behalve de bestuurder nog vier personen waren gezeten, in de vaart, welke langs den weg loopt. OnmlddeUUk schoot van alle kanten hulp toe en vooral de heer T. ae Boer uit Edam onderscheidde zich bij het red dingswerk. Spoedig konden alle vjjf personen uit hun benarde positie bevrijd worden. Zij kwamen er allen met den schrik en een nat pak af. De auto is In den loop van den avond gelicht. Door onbekendheid met den weg schijnt het ongeval gebeurd te zijn. De R. K. Artsenvereeniglng. die bjj het be- studeeren der verschillende vraagstukken, die bjj baar aanhangig rijn of gemaakt worden, deze zoowel van medisch als van Katholiek standpunt beziet, heeft ook volle aandacht ge schonken aan het feit, dat er tegenwoordig op verschillende plaatsen In ons land „natuur baden" worden of zijn geopend De vereeniging heeft haar oordeel hierover neergelegd in een adres aan de R. K. leden der Staten-Generaal. waaraan we het volgende ontleenen. Medici hebben uit den aard der zaak een open oog voor hygiënische toestanden en juichen het ten zeerste toe, wanneer veelvuldig gele genheid wordt gegeven, dat de mensch lichaam en geest kan sterken door baden en zwemmen, of gebruik maakt van de stralende energie der zon. die op het lichaam vaak zulk een wel- dadlgen invloed uitoefent, hoewel er ook hy giënische nadeelen zijn aan te wijzen. Indien nu uitsluitend deze motieven de velen er toe bewogen van deze natuurbaden gebruik te maken, en men bjj de oprichting alleen op deze motieven het oog gevestigd hield, de R. K. Artsenvereeniglng zou zeker niet geadresseerd hebben, maar, nu de zomervacantles voorbij zijn en zij derhalve nog meer dan tot nu toe bet geval was, zich beeft kunnen overtuigen, dat onder den dekmantel der hygiëne de im moraliteit meer en meer toeneemt en aller- wege als het ware de naaktcultuur wordt ge- Donderdagmorgen is het eerste vliegtuig der K. L. M. weer over de winterroute, dus via Mar seille en Rome, in plaats van over Leipzig en Boedapest, vertrokken. Het was de „Ijsvogel” met aan boord 348 K.G. post en 28 K.G. pak ket post. Toevallig opende dit zelfde vliegtuig een jaar geleden ook den winterdienst en wel op 3 No vember. De postlading bedroeg toen 262 K.O. en 5J4 K.O. pokketpost. Een vooruitgang in het postvervoer dus van 33 pct. ten opzichte van verleden jaar. Met de post, die te Rome en te Athene nog wordt bijgeladen, zal de ..Ijsvo gel” straks, bij vertrek uit Europa omstreeks 420 K.G. post aan boord hebben. Gistermor gen bevonden zich aan boord één passagier LondenKarachi. 1 passagier LondenCal cutta en drie passagiers AmsterdamCalcutta. Het betrof hier een moeder met twee zoontjes, die op het laatste oogenbllk geboekt werden. Het paspoort kwam uit het Oosten van ons land per taxi Woensdagmiddag omstreeks vier uur op het hoofdkantoor der K. L. M. De reizigster met haar twee zoontjes reisde Donderdagnacht per taxi naar Schiphol. De samenkomst van een groote menigte geloovigen was een geschikte gelegenheid voor den Domlnlkaner monnik Dr Johan nes Tetzel. om zjjn aflaten te koop aan te 'bieden. Tetzel reisde Saksen rond in ee> 'wagen met twee kisten- De eene kist was, bestemd voor het geld en droeg bet op schrift: In de andere kist lagen de pauselijke af laatbrieven. die kwijtschelding van tjjdelijke straf beloofden aan hen. die na berouw en boete een goed werk zouden doen De prijs dier aflaatbrieven stond natuurlijk in ver houding tot de daarin vermelde vergiffenla Het goede werk was in dit geval de bouw der nieuwe Sint Pieterskerk te Rome, waarvoor bet geld bestemd heette te zjjn. De toenmalige paus, Leo X. had den ver koop der aflaten verpacht aan Albrecht van Brandenburg, aartsbisschop van Mainz en Maagdenburg, die de zorg had overgedra gen aan het machtigste bankiershuis van dien tijd de firma Fugger te Augsburg. Als rondreizend verkooper hadden de Fuggers den welbespraakten maar vrij groven en on- tactvollen Tetzel. in dienst genomen die zich om berouw en boete weinig bekommerde. In het onderhavige geval gaat dit echter niet op; dr. Ringer’s vinding heeft nl de phase van bet experiment met succes door staan en vóór dit jaar ten einde is, zal de «eeuwige lucifer” op de markt verschijnen. De publicaties over den plotselingen dood van den Zweed en de ineenstorting van zijn wereld concern, dat op onwettige grondslagen bleek te zijn opgebouwd, liggen nog versch in het ge heugen; de naam van dr. Ringer geraakte op den achtergrond en velen meenden zelfs dat de „eeuwige lucifer" den weg was opgegaan van de tallooze uitvindingen, die een wijle de aandacht trekken en waarvan men later nim mer meer Iets verneemt. Dinsdagmiddag kreeg Rector Boonekamp, die zooals bekend, met de katholieke werkloozen op den terugtocht is van Rome naar Nederland bericht, zoo snel mogelijk naar huls terug te keeren, daar zijn moeder ernstig riek was. Rector Boonekamp heeft echter zijn moeder niet levend mogen weerzien, want Woensdag ochtend. Allerheiligen, kregen de werkloozen, die thans in Zuld-Prankrijk verblijven, de me dedeling dat de moeder van hun rector was overleden. BANDOENG, 2 Nov. (Aneta) Luitenant Asjes telegrafeerde in antwoord op een verzoek van ..Bandoeng Vooruit", dat het in elk geval .in de bedoeling ligt op den dag van aankomst op Java naar Bandoeng te vliegen. Gistermiddag is een Chevrolet-truck. behoo. rende aan F., Molenstraat te Tilburg, door trein 218, welke te 1136 van Gilze-Rijen naar Tilburg was vertrokken, tusschen wachthuis 14 en blokpost 57 gegrepen, waarbij jammerlijk twee menschen om het leven zijn gekomen. De auto is geheel vernield. De (rein had on geveer een half uur oponthoud. 80 KR A LA JA, 2 Nov. (Aneta.) De Zee- krijgsraad zal op 7 November as. uitspraak doen in het proces tegen de eerste groep der muiters van de „De Zeven Provinciën". Naar de ..Maasbod'?" verneemt heeft de heer dr. Alfred A. Halgton zjjn functie van leider der Stichting NB.NAP. (Nationaal-Socialisti sche Nederlandsche Arbeiders Partij), neerge legd en de algemeene leiding overgedragen aan den heer Ant. F. Schouten, die geruimen tijd deel uitmaakte van den Rijksraad dezer orga nisatie. „Diamant** vet geeft een heer* lijke, bruine jus, welke niet stolt op het bord. Buys Ballot is de stichter geweest van het Kon. Ned. Meteor. Instituut, waarvan hij hoofd directeur was van 1854 tot 1888; en de ontdek ker der naar heni genoemde wet. In de eerste plaats treft het ons. hoe veel zijdig Buys Ballot’s wetenschappelijke werk zaamheid is gëweest, aldus schrijft om. prof. Dr. E. van Everdlngen. In vele vakken heeft hij van grpote oorspron kelijkheid getuigend werk gedaan, zoodat Van *t Hoff later opmerkte, dat hij zijn tijd in ver schillende opzichten bijna 40 jaar vooruit was. Naast die werkzaamheid heeft hü gelegenheid gevonden zijn lievelingsetlchtlng. het Meteoro logisch Instituut, tot een ontwikkeling te bren gen, waardoor het In beteekenis ver uitging boven die van ’n nationaal instituut in een klein land. Met zijn medewerkers Krecke voor de landwaamemlnger. en Jansen voor de waarne mingen ter zee had hü in korten rijd reeds zoo veel materiaal verzameld, dat belangrijke uit komsten voor de praktük. met name de bekor ting der zeeroute naar Indië. verkregen konden worden zoodat het hem gemakkelük viel, zijn stichting tot een Rüks Instituut te doen bevor deren in 1854. Zün vele betrekkingen met bui tenlandsche vgkgenooten en zün voortdurend zoeken naar het onderling verband der weers- verschünselen leverden hem daarna spoedig (1857) de grondslagen voor zün wet over het verband tusschen luchtdrukverval en windrich ting. dat nog steeds het fundament is voor elke weersverwach ting. Voor het hoofdgebouw van het Meteor. In stituut te De Bilt is bij de inwijding van dat gebouw een eenvoudig gedenkteeken voor Buys Ballot geplaatst. Te Kloetlnge echter, waar hü 10 October 1817 geboren is, en het geboortehuis nog aanwezig is, herinnert geen enkel teeken aan dezen beroemden landgenoot. Het comité hoopt hier goedig verandering in te kunnen brengen. Bijdragen kunnen gezonden worden aan den secretaris-penningmeester C. Kousemaker, Kloe- tinge. Postgiro 226181. motor-handelaar L. van der P„ te Aarlander- veen (gemeente Alphen), tegen wien door het O. M. vier jaar gevangenisstraf is geëischt terzake van het vervaardigen van valsche Nederlandsche munten (rijksdaalders). Deze zaak werd met gesloten deur behan deld. De rechtbank veroordeelde den verdachte tot vüf jaar gevangenisstraf met verbeurd verklaring van de In beslag genomen werpen. Bü de werkverschaffing aan den Waaldijk ln het land van Maas en Waal zün 35 tewerkge- stelden, afkomstig uit Dordrecht, uitgesloten wegens weigerachtigheid om de bevelen der oprichters uit te voeren. De Rükslnspectie voor de werkverschaffing heeft de gemeentebesturen medegedeeld, dat met het oog op het winterseizoen, evenals zulks is geschld In het vorig jaar, inzake het vervoer der arbeiders, in de zomer-regeling een kleine wijziging voor de wintermaanden wordt aan gebracht In verband hiermede wordt, te reke nen vanaf 6 November as. de bestaande rege ling als volgt herzien: De arbeiders, die dage- lüks meer dan 2 maal 15 KM hebben af te leggen om naar en van de werkverschaffing te komen, dienen, tn den regel geheel voor reke ning van de Overheid te worden vervoerd per autobus, tram ot trein. De regeling inzake de vergoeding bü een afstand van 2 maal 10—15 KM. nL 75 ets. per man en per week, blüft ongewürigd. Voor afstanden die minder dan 2 maal 10 K.M. bedragen, wordt geen vergoe ding gegeven. Donderdagmiddag om half vüf Is H. M. de Konlngln-Moeder van Het Loo in de Residentie teruggekeerd. Aan het Staatsspoorwegstation was veel belangstelling en toen H. M. het Ko- nlnklük salonrütuig verliet, werd er een har- telijk „Lang leve de Konlngln-Moeder” geroepen. Ter begroeting was op het perron aanwezig de gouverneur van de Residentie, lultenant- generaal jhr. W. Róell. Per auto begaf de Koningin-Moeder zich volgens naar het paleis In het Voorhout Den Minister van Economische Zaken is In een schrüven kennis gegeven van het tot stand komen van het Comité der Nederlandsche Mo lenaarsbonden, waaronder ressorteerende alle bestaande Molenaars-Organisatles in den lande, te weten: De Algemeene Nederlandsche Molenaars bond. gevestigd WleringerwaardDe Nationale Roomsch-Katholieke Molenaarsbond St. Victor, gevestigd te Breda; De Roomsch-Katholieke Lünburgsche Molenaarsbond St. Bernard, geves tigd te Helden-Banntngen; De Diocesane Bos sche Molenaarsbond, gevestigd te ’s-Hertogen- bosch. Het Comité is gevestigd te Rotterdam, Boomp jes 34. Dit Comité stelt rich ten doel: Intermediair op te treden ter behartiging van de belangen van alle in Nederland georganiseerde Mole naars. Te dien einde wordt den Minister verzocht er kenning te verleenen aan bovengenoemd Comi té. opdat de ten doelstelling kan worden verwe zen lükt. Het Comité is bereid onverdeelde medewer king te verleenen bü den opbouw van en goede uitvoering aller crisismaatregelen betreffende landbouw, graan- en meetbedrijven. AMSTERDAM. Geslaagd de heer J- Lerk. Bedum en de dames A. Boekel. Groningen; J. Boek. Usquert, J. H. W- Brands. Winschoten. stuk door de A. V. R. O. Is (geheel afgeschei den van de vraag der historiciteit) gebaseerd op het ergerlüke, dat héél dit hoorspel bevatte ▼oor een leder, die christelük voelt. Heeft men in den aflaten-koopman Tetzel het katholieke volksdeel willen treffen, in den bangen en energieloozen Luther, die tel kens weer bespottelük gemaakt wordt en wiens huwelük den lachlust wekt omdat er zoo ..grap- De definitieve spoorwegontvangsten over de maand Juli van dit jaar bedroegen 11.439305.18 tegen 1 13 038.27936 in het vorig jaar- Een daling dus van 1.598374.20 De opbrengsten van Januari tot en met JuU 1932 hebben bedragen 82.056.248 98 Over het- zelfde tijdvak van dit jaar was dit 70.714 286 45. In totaal dus een vermindering vergeleken bü het vorig jaar van 11341.96233- De stroom van menschen, die door den gear resteerden notaris Le Jolles te Maarssen gedu peerd zün, houdt aan. Aanvankelük werd ge dacht aan een verduistering van ongeveer f 20.000.Dit cüfer is evenwel veel te laag en kan volgens de laatste aangifte gesteld worden op ongeveer f 80.000.loopende over een groot aantal jaren. Verschillende personen zündoor de gepleegde verduisteringen geheel geruïneerd. In een groot aantal gevallen zün geheel valsche hypotheekakten opgemaakt. Sommige personen hebben op hun goederen e enof meer hypotheken, zonder hiervan Iets te weten. Naar wü vernemen heeft de regeeringscom- mlssaris voor de Crislszuivelcentrale een prijzen- commissie benoemd om te beoordeelen de prijzen die in groot- en kleinhandel zullen bereikt wor den. Tot leden van deze commissie werden be noemd: voor de fabrikanten de heer A. d. Polder; voor de grossiers de heer J. F. Base; voor de rondbrengzaken de heer J. Velgers- d k; voor de winkeliers de heer N. v. d. Lin de n en voor de mengbedrüven de heer V. P. K e y s p e r. Vergaderingen van deze prijzen-commissie zul len plaats vinden in het gebouw van de Crisls zuivelcentrale. onder voorzitterschap van dr. J. B. d. Schoot. In Nederland zal de vinding onder den naam .Jtappie” (dr. Ringer’s duurzame ontbrandings- stlft) in den handel komen. De lucifer zelf is een wit staatje van chemische substantie, met een doorsnede van 4 millimeter en ongeveer even lang als een gewone lucifer. Het staafje is verpakt In een plat, papieren houdertje van büzondere kwaliteit, hetwelk voorzien Is van een strükvlak. Het begrip „eeuwig” is uiteraard be- trekkelük: vaststaat echter dat het staafje honderd A honderdvüftig maal kan worden ge bruikt. Zelfs vocht heeft er geen nadeeügen invloed op. Het aanstrijken en dooven verloopt niet volkomen reukloos; men bespeurt n.L een. 'ucht, welke op die van spiritus gelükt en afkomstig is van een der chemische grondstof fen, die bü de fabricatie wordt gebruikt. De geur is echter volkomen onschadelük; prof, dr. E. W a s e r. kantonchemiker van het kan ton Zürich, komt in zün op verzoek van de Zwltsersche regeering over deze vinding uitge bracht rapport tot de conclusie, dat er uit geen enkel gezichtspunt eenlg bezwaar aanwezig is om dezen lucifer onder het publiek te brengen. Naar men ons mededeelt bestaat het voor nemen om. zoodra blüken mocht dat dit nieuwe artikel den gewonen lucifer verdringt, hier te lande een fabriek op te richten, aangezien alle voor de fabricatie noodzakelüke grondstoffen in Nederland voorhanden zün. Het schünt ons nogal hatelük. een dergelüke propageerd, doet zü een ernstig beroep op de stof voor een hoorspel te benutten. In het vesdere verloop van het hoorspel zou den wü meer van nabü Luther’s strijd tegen de bisschoppen, tegen den Paus, alsmede ook Luthers huwelük medebeleven. De opvoering van het hoorspel een pro duct van dr. P. C. van Moerkerken's geest heeft rükelük aan de verwachtingen beant woord: Wü spreken er nu niet van, dat het stuk als hoorspel een mislukking was, dat de Inhoud ervan te minderwaardig bleek om uitgezonden I geoordeeld hebben In te grüpen om aan deze te mogen worden, dat de vorm verre beneden onzedelükheldsbeweging paal en perk te stellen, pril bleef en dat de muziek geheel anachroms- waar eve'r,Eeer ln onze liberale pers stemmen opgaan, dat op dit gebied van onze hoogge- iscn gexozen was. i roem<je vrijheid schandelük misbruik wordt ge- onze bedenking tegen de opvoering van dit maakt, meent de R. K. Artsenvereeniglng. dat toch zeker in een land als het onze zulke toe standen niet mogen worden geduld en dat op den weg van onze volksvertegenwoordiging ligt, meer dan tot nu toe het geval was, tegen dit euvel stelling te nemen, te meer waar het toch ook tot haar taak en plicht behoort de Chris- telüke geest en zeden van ons schermen en aan te kweeken. Ipig” over gesproken wordt, kunnen de Protes tanten van Nederland rich ernstig beleedigd I achten. Zoo riet men. waartoe de neutraliteit, de al gemeenheid en de nationaliteit van de A. V. R. O. voeren: Katholieken en Protestanten moeten om beurten dienen, om den A V. R. O.- lulsteraars eenlg vermaak te bezorgen. En zoo'n A. V. R. O. wil nu de omroep voor alle Nederlanders zün II Wü hebben ons af gevraagd: waarom heeft de radio-contróle-commisrie dit alles maar weer blükbaar zonder bezwaar of.... bü gebrek aan attentie laten pas- seeren? Gaarne zouden wü eens vernemen, volgens welke normen een voor groote Nederlandsche groepen hatelük stuk door de commissie geto lereerd werd of moest worden. De Haagsche rechtbank heeft gister uit spraak gedan in de zaak tegen den 26-jarigen De heer Jos Mineur, die te Nümegen sprak op een vergadering van de Corporatieve Con centratie. werd geverbaliseerd, omdat bü was gekleed in het verboden zwarte hemd. Hü mocht nochtans het woord voeren na prof. dr. Gewetsln. Hü viel de Mussertpartü zoo straf aan, dat verschillende Mussert-lelders de zaal verlieten. wee bewüzen zün er weer geleverd: le dat de A V R. O. slechts spotten derwijs onze neutrale, algemeene en nationale Omroep genoemd kan worden, en 2e dat de radiocontróle-commlssie juist dan niet wakker is. wanneer haar attentie dringende eisch moet heeten. Dinsdagavond heeft de A. V R. O. nl. als hoorspel fragmenten uit het leven van Maar ten Luther doen opvoeren waarin zoowel de Katholiek als de Protestant zich zeer ge ërgerd moeten hebben. Dat er iets heel bedenkelüks op komst was. bleek reeds uit de uitvoerige aankondiging, welke van dit hoorspel in de „Radio Bode” ver schenen was. In deze aankondiging werd verteld, dat vóór 416 Jaren op 31 October te Wittenberg een groote menigte bijeenkwam om de vele ln de slotkapel aanwezige reliquleën te vereeren. et Volk” pleegt groote belangstelling aan den dag te leggen voor de Ka tholieke Staatspartij. Die belangstelling of hoe wij t noemen moeten is vooral dan groot, wanneei het blad verdeeldheid en tegenstellingen in on ze rijen meent te bespeuren. Het is er dan altijd haastig bij en vlie gensvlug met zijn commentaren. Zoo weer dezer dagen. Een katholiek blad in Noord-Brabant had o.m. geschreven, dat „Iedere staatsvorm, dl* zijn doel, het welzijn der geregeerde gemeen schap, op behoorlijke wijze nastreeft, ge rechtvaardigd kan zijn.” En hieruit maakte het sociaal democra tische orgaan met groote gretigheid deze gevolgtrekking „Terwijl dus het katholieke partij-mani fest het fascisme veroordeelt, stelt dit ka- tholleke blad bet onder pauselijken zegen. Men ziet hoe groot de verwarring In het katholieke kamp is.” De redactie van „Het Volk” had verstan diger gedaan met niet van verwarring te spreken. Want die vindt men. juist zeer bijzonder ln haar eigen onbesuisde kantteekenlng. Dat, In *t algemeen gesproken. Iedere staatsvorm, als boven omschreven, goed kan zijn, zal iedere katholiek beamen. Maar mag daarom de Katholieke Staats partij niet opkomen voor den in ons land bestaanden en wettig en zegenrijk be. staanden staatsvorm, en met nadruk zich schrap zetten tegen een uit het buitenland overgenomen beweging, om aan dit bestaan een einde te maken? Ons dunkt, dat een politieke partij als de onze daartoe niet alleen het recht, maar ook den plicht heeft, gelijk zij zich bijv, ook zou verzetten tegen een beweging, om de monarchie ten val te brengen. Zóó beschouwd en een andere beschou wing Is ln casu redelijkerwijze niet toelaat baar bestaat er geen de minste grond, om van verwarring, en zelfs groote ver warring in het katholieke kamp te spreken, en de katholieke partij aan te vallen. Overigens moest „Het Volk” zijn zorg maar liever besteden aan het vegen voor eigen deur. Of zijn er nog niet genoeg troebelen in het soclaal-democratlsche kamp? Ten onzent en in het buitenland. Frankrijk bijvoorbeeld?.... Er is destijds in de internationale pers veel gerucht geweest over een conflict, dat was ont- tusschen wülen den Zweedachen luci- ferskoning Ivar Kreuger en den Oosten- rijkschen chemlker dr. Ferdinand Rin ger, welk conflict zün oorzaak had in de uit vinding door laatstgenoemde van den zg. „eeuwige lucifer”. Als uitvloeisel van. de be dreiging, welke Kreuger blükbaar ln deze vin ding gezien heeft voor de wereldluclfersindus- trle, is het tot patentproeven gekomen, terwül Kreuger getracht moet hebben de ongeldlg- verklaring der patenten te bewerkstelligen ln de verschillende monopoliestaten, waarbü het succes echter uitbleef. Naar hare meenlng Is deze aangelegenheid van zoo groote beteekenis en van zoo alge meen landsbelang, dat de regeering hiervan meer aan de gemeentebesturen (die rich ten deze vaak door financieele overwegingen laten leiden) mag worden overgelaten maar dat een ingrüpen van regeeringswege door middel van een algemeene regeling noodzakelük is. Naar haar Inzicht is uitsluitend heil te verwachten, tndlen „gemengde” zwem- en zonnebaden de finitief verboden werden, daar zelfs een scherp toegepaste contróle geen voldoende waarborg biedt tegen de bestaande groote moreele ge varen. Naar wü vernemen is ezer binnenkort de be noeming te verwachten met ingang van 1 De cember as. va ndr. J. F. Fockema Andreae, thans burgemeester van Utrecht, tot Gommis- I pelük deze verderfelüke strooming te bestrijden, saris der Koningin in de provincie Groningen. (Reeds geplaatst ln een deel onzer vorige oplage) Omtrent de loopbaan van den burgemeester van Utrecht. Dr. J. P Fockema Andreae, wiens benoeming tot commlsaris der Koningin ln de provincie Groningen, zooals wü reeds meldden, binnen kort te verwachten is, kan het volgende worden medegedeeld: De heer Fockema Andreae werd 30 JuU 1879 te Leiden geboren, doorUep het Gymnasium al daar en studeerde In de rechtswetenschap aan de Leidsche HoogeschooL In 1904 promoveerde hü cum laude tot doctor tn de rechtsweten schappen op een proefschrift, getiteld: „Tien - jaren rechtspraak van den Hoogen Raad; Bü- drage tot de leer der Wetsultlegging”. Hü trad daarna ln dienst der gemeente Utrecht als com mies-redacteur ter gemeente secretarie. In 1907 werd hü gekozen tot Ud van den Gemeenteraad en kort daarop benoemde de Raad hem tot wethouder. In 1914 trad de toenmaUge burgemeester, dr. A. F. baron van Lynden af en werd dr. Fockema Andreae tot zün opvolger benoemd. In 1915 werd hü benoemd tot curator der Rüksuniversiteit en ln 1929 tot president-cura tor. Van onderscheidene commissies maakte hü deel uit. O.m. was hü Ud en voorzitter van de Staatscommissie van advies inzake de bevorde ring der toonkunst van staatswege; ook is de heer Fockema Andreae Ud der Rükscommlssie van bijstand voor het woordenboek der Neder landsche taal. Van de versphillende werken, welke in den loop der jaren. van zün hand het Ucht zagen, noemen wü Moderne Praetuur (1907), De he- Uondaagsche Stedenbouw (1912). De kunst van ▼eleven (1913), „Ieder wordt geacht de wet te kennen” (1922), De stad Utrecht, haar his torie en haar toekomst (1926).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 5