ONZE OMROEPER KOMT IN 75.000 GEZINNEN OMROEPERS 1 I I :n SCHAKEN PAARDENSPORT De executie van Sarret Aljechin steekt een sigaret op Nog geen datum vastgesteld Hoe is de séance ingericht? Vjjf Nederlanders plaatsen zich Het resultaat? Voldoening in Engeland De belangstelling Ned. Paneuropa Vereeniging m- i tn., zon- MEUBELEN, HUISRAAD, ENZ. TE KOOP AANGEBODEN TE KOOP GEVRAAGD De invrijheidstelling van Panter Welken indrzzk maakt dr. Aljechin? CONCOURS HIPP1QUE TE GENEVE >ilair TE HUUR AANGEBODEN ENG. KAMERSCHERMEN PRIMA COUPEUSE SLAGERSLEERLING Breestraat 79 - Beverwijk R.K. HUISHOUDSTER wegens ziekte der vrouw. Bij ANT. SMIT. RU keet raat weg 84, Heemskerk B 44268 GEVRAAGD OP ACCOUNTANTSKANTOOR JONGMENSCH ±18 jaar, die goed vooruit wil komen. Goede opleiding nood zakelijk. Prima handschrift en uitstekend kunnende rekenen. Zij, die studeeren voor praktijk-diploma, of dit reeds behaald hebben, genieten de voorkeur. Uitvoerige eigenhandig niet-getypte sollicitatie brieven ond. lett. B 44257, bar. d. bl< AUTO TE KOOP GEVRAAGD welk merk en Jaar. Prjjs ongev 100 Bileven letter O 44258. aan het bur van dit blad. NIEUWSTE RADIO VANAF f 1.50 PER WEEK r STEMPELMAKER gaarne geplaatst tn een volkomen KAMËRS1THÜÜR_OP VRIJ BOVENHUIS beste gedeelte Bilderdijkstraat met pension f 55.p. der pension f 20.p. m. Mevr. Berends. Bilderdgkstraat 169, Amsterdam. FORD AA VRACHTWAGEN AMSTEL VELD-GARAGE Kerkstraat 359 Tel. 33134 Amsterdzs In- en verkoop van luxe en be stelauto’s. - Groote sorteering steeds voorradig. Verhuur toeringcars Aanbevelend, L HERREBRUGH. NET JONGMENSCH omstreek* 15 jaar om in den kleine adverkenHes NETTE R.K. DIENSTBODE gevraagd voor <^ag en nacht, te Heemstede. Br. onder lett. B 44265, aan het bureau van dit blad. BIJVERDIENSTE HUIZE ..MARTHA” Koninginneweg 8a en 8b te Haarlem R.K. Tehuis voor studeerende en werkende Jonge Dames. Centrale verwarming - koud en warm stroomend water. Baden, kamers met volledig pension vanaf 55.00 Eenige kamers beschikbaar, ook voor passanten en vacantieverblijf. NET R.K. DAGMEISJE x TE KOOP Yz BUNDER BOERENKOOL R.K. HUISHOUDSTER HUWELIJK HUWELIJK 20 cent per regel Prijzen voor Particulieren en bij vooruitbetaling f 9000— le HYPOTHEEK op twee Liefst van 44266. aan ZAKEN-OMROEPERS 50 CENT PER REGEL (BIJ CONTRACT AANMERKELIJKE REDUCTIE) GEVRAAGDE BETREKKINGEN 2 WERKHUIZEN R.K. Duitsche Dagdienstbode NET FLINK MEISJE R.K. ONDERWIJZERES GOEDKOOP EN GEZOND WONEN BENEDENHUIS BUFFETCHEF OF KELLNER NET R.K. DAGMEISJE gevraagd. Kerklaan 99, Heemstede. DIVERSEN NET R.K. BUITENMEISJE N.V. DRUKKERIJ DE SPAARNESTAD HENGELSPORT TU1NDERSKNECHT LOTISICO NET MEISJE NET MEISJE WERKSTER NETTE LEERLING TE KOOP VOORKAMER R.K. DIENSTBODE fevraagd, goed kunnende werken en eenige kennis hebbende van koken. Mevrouw WORTEIBOER, Linden heuvel 6. Hilversum. GEMEUBILEERDE KAMER g«vr door Heer op leeftyd (ge«n peroepspensionhuls of 1 hoog. omtr-?k Mulderp</wd*t of Ooeterpark. B-* met prijsopgaaf onder letter H. Boekh. DE RIJK, Kastanjepieln 6. Amsterdam-O. N 44227 Lessen Gevraagd en Aangeboden 1 RIJ- EN WERKPAARD GELDBELEGGING llgheden. NET DAGMEISJE MEUBELEN, HUISRAAD, ENZ. niiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHunr WEGENS VERHUIZING TWEE VRIJE BOVENHUIZEN GOEDKOOPE RUIME EENGEZINSWONINGEN te Haarlem-Noord Rivierenbuurt Bevragen bij den Opzichter, Rijnstraat 90, Tel. 23165, Haarlem IEMAND, die tegen billijk rente wil financieren een bouw van kleine landhuizen BIJVERDIENSTEN In alle plaatsen gevraagd per sonen, bekend in arbeiderskrin gen, voor colportage met een kleinen socialen roman. Hooge provisie of winst. Brieven onder lett. B 44293, bur. d. blad. RIJ-, VAAR- EN VOERTUIGEN GEEN SPRAKE VAN! NETTE R.K. JUFFROUW leeftijd 31 Jaar. Van gg.v. bU Heer of Dame of in een klem gezin. Briefen onder letter 8. 3t. Lidwina- Gesticbt, Singel 60. Amsterdam. AANGEBODEN BETREKKINGEN 1 ARTISCHOKKEN AANK. STRIJKSTER EN MEISJES DAMES- EN HEERENKAP- PERSZAAK TE KOOP Een eenvoudige Kapperszaak In dorp by Tilburg, alleen voor R -Kath noenóchen. Verdienste ongev. 2530 per week. Koopsom 750.contant. Huur huis 4.75 per week Moet goed vakman zyn Br letter E 44279 bureau van dit blad. RADIO RADIOTOESTEL bouwd in eikenhouten kast met idspreker. speelt schitterend: prijs met nog 6 maanden gar., jen te hooren Allard Plerson- 0 bij de Zomerkade. Haarlem. KAPPERSBEDIENDE >- AANTREKKELIJK SIMULTAANSEANCE VAN Dr. ALJECHIN RUIM VRIJ HUIS BETREKKINGEN f 25.— TER LEEN GEVR. BANKETBAKKERSWINKEL „EEN ONSTUIMIGE NACHT’ Vraag en Aanbod van Pensions I niliHHHUUlUttulllulllllUltHIlUlinilulltlIllHinillHUIlIllIlllHIHIllHHIIllUHIllllllllinilllllHIIHlIlllllllUC WERKSTER CHEMISCHE FABRIEK ALFR. W. SCHIFFKE C®., PRINSENGRACHT 674, A’DAM WERKSTER DANKBETUIGINGEN Remise op voorstel van dr. Aljechin. dat overigens Hjk door dr (Nederland) met ..Plc- soonluk wordt toegesproken. Het ultdrukklngs- wer- Gevr. wegens alekte der tegenw een Provincieplaats In m den N 44276 Nett In iischw Prinsengracht Heer alleen. V. g vooralen. Br. latt. 4 44232 minii d. bl. goede Letter 44234 imniimiiiiiiiiiiiiiHiiitiiiiiiiiiuuiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiuiiHiiiiWHiainttHiH* IIUNHimiUUNIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMItMllUlilltlMIIUlilllllllllllUllllllUllltHIIII fen Dol lar bekend verder 4. ritmeester Schummelketel (Nederland! met ..Ernlca" 0 fouten 50 sec. - 21 luitenant van Lenneo ..Danseuse Rose" 22. luitenant Greter (Nederland) met colo Amore van net grootere stonden Biedt zich aan R.K. MEISJE v. d. en n. kunn. koken Br. onder lett. A 44241. aan H. Jansen, agent N.H.Ct.. Clooeterweg 12. Heemstede. kelljk in en besteedt soms veel tijd aan een enkelen set. Gevraagd huishouding, van. 8 4 uur. Begljnestraat 30. Haarlem. B 44243 Net Meisje voor hulp - Korte h3 C9 Dg4 DeS Dh5r Kg8 De2 Td6 De3 c4 Da? TOS b4Dd7 Da8t KH 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. or In ti e»- lie nu Jonge vrouw vraagt te Utrecht Ver stel— en Kindergoed te naaien aan huls. Br. tt. lett. A 44321. aan bet bureau van dit blad 2. 3. 13. 14. 15. 16. 25. 26 27. 28. 29 30 31. 32. 1. 2. 12. 13. 14 15. 16 17. 18 19 20. 21 Aangeb te Arnhem Oesi. Zit-Slaap- kamer met degelijk pension. Centr. Ptad, bij R.K tegen billijken prtjs. Br onder letter N 44289. bureau van uit blad ipe iog 1de od. oze het itt- beleid le In- lange- m *e- als Kinderjuffrouw of al* hulp ja huishoudt - ven onder lett. dit blad. s zijn isman klasse antas- i mul- iciën". wezig- 'an ie üiellng luiterU nlngln it. dat mul- i pco- n oen laten, n Pa- lt vol- 1928. ras en is zijn we- >fficle- tlental kwar- 30. alle dag straat 4i miiuiiiuuiiiiinuiiiiiiuiiiiiuiiHiiiimuiiiiiinniiiiiiniiiiiuiiiiHiiimuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuiic 6.per st. Spuistr. 296. Adam-C E 44271 t. Hi- en buitenshuis. Br. No. 152. Boekhandel BOON AKKER. P. C. Hccftstraat 57, Amsterdam. A 44230 IK fiinitiHDiinnNmiiniiiminniiiwtiHiiiiiiiiHniiiiiiiiiitiiniiwmwNaMNamir mede- op oe n met ichten "Gevraagd eert gevorderd B 44269 .weena lagden ch t>u de h(j «ychl- it ten 1 aan- uent~.e aangeb. ir rtftigd •n om- llngen 1 juist moe- 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 7. S. 9. 10. 11. 12. Te koop I»- EN H.-SIMrUXtUWlIL oven gebruikt. Lange Molenstraat 3. Haarlem. G 44284 BK. Persoon, gepenslonneerd. 49 Jaar. vraagt MAGAZIJN-WEBKZAAMHEDEN te Amsterdam. Brieven onder letter A 44206. bureau van dit blad Voor 1 Dec. of eerder wordt gevraagd In klein gezin, een degel. Holl. R.K. Keukenmeisje goed kunnende koken, netjes werken en vg.g.v, Niet ouder dan 30 jaar. Voll. inlichtingen Mevr. BERDEN— POVEL, Sophialaan 18 Hilversum. Terstond gevraagd een Eerste ig van -Kam- i ver- sl met i kon- Obistraat 7. Haarlem-Noord. K 44283 Voor direct gevraagd te Haarlem FUNK MEISJE voor hulp In winkel en hulsh. met 6 kinderen. Br. met opg. van verl. aal. en leeft, onder letter B 44262. aan bet bureau van dit blad. De belangstelling was bijzonder groot. Onder de toeschouwers bevond zich een drie-en-tacn- Ugjarige, die het spel oplettend volgde en om half drie vroolfjk en welgemoed naar huls stapte in den winderigen Novembernacht. Is dat enthousiasme voor schaken of niet? word® a dia d ver- n dee rn be lle ex- ugkee- Te koop van particulier een BUICK SEDAN van laat *31 met open dak. 2 scherm en draadspaakwlelen. zoo g a n. Te bevr. Zaanenstraat 38 rood. Haarlem o 44245 de woorden: plek, welke nog ingevuld moet worden .Vele carton£ dr Aljechin zijn -En dan mee naar huis toeschouwers Zwart: Ir. J. Ouwehand 1x13 Pc3 Lc3: Dd5 Dg3 De4’ Kdl U5II De3 0-0-0t Kei Dg2: Til Lc2: f3 Ld 3 Tgl Dh2: Df2 Kf2: n dan gehalte e xui» ens S0 (=125 o: een Biedt zich aan te Utrecht NET R.K .MEISJE als hulp In de huishouding voor de morgenuren. Brieven onder latter A 44214. bureau van dit blad van winkel werksaam te 'zün. Dh8 h6 Daè TeS Kh2 Da8 Dxi Dd7 a« Dc6 a5 Te8 Tel Te7 K K. KOSTHUIS gevraagd In Am- sterdam-N. Br letter C. Boekh, DE RIJK, Adelaarsweg M, A’dam V 44228 Zwart: M. P. HulshoCf Pol adl 0—0 Pa4 Pb6 Db3 Tab8 Pb6 TbS: 17. Dc3 f6 b3 Td8 Dc4’ Kf8 c3 TdS Td3 Td3: Dd3 Dd6 Dh3 Kg8 DcSt Kf7 3. luitenant de Castries (Frankrijk) 0 fouten 49 4 5 sec. Gevraagd: n o. d. ’30. In ruil vooor Ford Sedan A *29. N J. VAN DER LAAN, Jac. Betferenweg 1. Voorhout. O 44285 ie der In ajn Inder- le ne- ildelljk adoere gen te at dit i Ma- H.V KANTOORBOKKHAKDEI. AN TON BOSSE. Bsrteljorlsatr. 12. Haar lam. vraagt een B 44287 laat. Desgew va 1918 R PRINS. H 39000 CASTBICUM Te huur of te koop een WOONHUI» midden In *t dorp. Btyz. geech. Winkelhui» Verb. n. h. keuze. Hyp besch. Te bevr. Dorpstraat 8. Ca»- trlcum. E 44206 gaande van 4on A'dam. Gaarne adres iroers, Hofdyk- V 44259 Spoed, wegens omstandl Hl IS met Tl IN en vrM te koop 8500.Vi r>mtrek VERLOREN. Zwart DAMEHTABGHJB, c Carré naar Centr. Station of in taxi laten liggen, van vinder aan Mej. Bi plein 12. Haarlem. Sigarenwinkel, centr. stad Utrecht.. U koop aangeboden. Zeer billijk. Br. letter B 44215. bureau van dit blad. LONDEN, 2 Nov. (V.D.) Voor «oover uit de dagb’adberlchten valt op te maken heeft men te Londen het bericht inzake de Invrijheid stelling van den Engelschen journalist Panter, die onder verdenking van spionnage te Mtln- chen werd gearresteerd, met voldoening ont vangen. De ..Daily Telegraph” schrijft, dat het Duit- sche Rijks minister ie van Bultcnlandsche Za ken zich ten zeerste verdienstelijk heeft ge maakt door de tactvolle behandeling geval en door zijn begrip voor de vraagstukken, die er mee in verband voor de kinderen en naaien BOOMS. Heemstede. Voor direct gevraagd van 8 304 uur. pijn. 15 jaar Aan melden 'a avonds van 78 uur. Mevr. DERKSEN, Geleenstraat 671. Amaterdam-Z. B 44239 De simultaan-séance, tegen half negen be gonnen, cl) dlgde om twee uur. Dr Aljechin had 35 partijen gewonnen en 5 partijen remise gemaakt. Ir. alle partijen had hU de leiding, behoudens In enkele posltie-partljen. waarin afwisselend door wit en zwart pogingen wer den ondernomen om kleine poeitle-voordeelen te behalen of getracht werd den tegenstander tot zwakheden te verleiden en behoudens de party vko if J- Ouwehand. waarin het Initia tief van zwart ultglng. De partij tegen M. P. Hulshof! Pol. welke in remise eindigde, kan als het type van zulk een poslUepartb gelden. Ze volgt hier: Kroes en Winterharde. Br. fr. lett. P, Boekhandel TH. ROSENBERG, Bovenkerk. E 44203 Biedt sieh aan 82 jaar. in stil geein met hulp voor t ruwe werk, met beste refertntltn. Acht jaar 1A een betrekking geweest sljnde. Brieven letter J, Boekhandel Uiet Vrtdedulf Je”, 746. Amsterdam -C. R K. Dame 44 jaar. wenscht In ken nis te komen met net RK, Heer. Dame niet onbemiddeld. Brieven on der lett. V 44361. bureau van dit blad. Direct gevraagd een R.K. BR. KOEK- EN BANKETBAKKERSBEDIENDB v.gX-v. Franco brieven onder letter B 44312. bureau van dit blad. ,d voer dlr. Net R.K. Dag- leeftljd 15—1 S jaar. Jac Cre- B 44226 Wegens plaatsgebrek te koop een DAMES- en HEERENRIJWIEL k f 10.per stuk, nog met garantie. Meeu wenst r. 2. hoek Leeuwerlkstr., Haarlem (Nrd G 44237 piano-accobdeon-dkums-ler 2.50 p mnd., snel-methode. deel, orkest, instr, gemakk. cond. JAC v. LENNEPKADj: 15, A'dam-W SPOORSTRAAT 10 Alkmaar LUTGARDIS8TRAAT 2 Busaum O 38745 R K eenvoudige jonge man 40 jaar In bezit van kapitaal, zoekt kennis making met meisje of wedmet goede zaak of bemiddeld. Inlichtin gen van H. H geestelijken. Br onder letter V 44391. bur. van dit blad. Dienstbetrekkingen 'Gevraagd en aangeboden 10 cent per regel Koop - Verkoop - Huur Verhuur etc. Gevraagd Jonge werkster vraagt nette GORT, LumeUstraat 38 huls, Am- eterdam. a 44309 Kr biedt zich aan tegen 15 Nov. een Z a. kunn. werken en met-keken be kend Liefst In Utrecht. Br. fr. lett A 44218. bur. van dit blad. GELDBELEGGING. Ie koop: 8 kl. mlddenst woningen. Over ‘t spoor. Direct van bouwer f 40.000.—. Huuropbr. f 8600.- Inl. Radioetraat 36. Hilversum. zag zich Stempe If abrlek met het vulcaniseeren en alles wat in die branche voorkomt. Brieven onder letter A 44351. bur. van dit blad. gevraagd, 15 Nov., intern. Van Mevr 8EMPLONIU8, J. Goyenstr. 9 bij de Bl. Brug. Heemstede. B 44236 <19 j. oud) met diploma K en gods- Qicnstdiploma A zoekt een haar passende betrekking. Brieven onder letter A 44207. bureau van dit blad. HAARDEN reeds vx. 55.Gratft plaatsen met vloer- en achterpl f 1 per week. Vraagt pryscour of relzigersbez Gev sinds Hartenstraat 2a. Telefoon 46181. Amsterdam. Te huur prachtig gelegen Beneden- en Bovenhui.cn te Arnhem, aan de Jan Vethatraat. Joz. Israélslaan en ontgevlng. Vlak bij eindpunt ;\jn 2. Bakcnburgscheweg. bevattende 5 kamers, oadcel. schuur enz Huren reeds vanaf (27 p. m Te bevr Jan Vethatraat 59 h.. Arnhem en Hulzen Ad- nunlstratle-Bank. Frederiksnlein 47. Telefoon 32415, Amsterdam M 43782 Te buur nieuw modem met tuin op het Zuiden, aan bus en spoor. 7 gulden p. week. Te bevr. Nieuwe Karselaan 9. Amstelveen. M 44254 handteekening zal moeten plaatsen, kragen de spelers deze canons i als een prettig aandenken. De hebben zlc’i rustig achter de ape'ers geplaatst. heid, dat hy hier de hoofdpersoon is. wezen schijnt uitgebluscht, hy Is der afgestorven, zonder verlangen en dus ook i>n- der wil. Dan springt hij op, wanneer hij per- Biedzich aan NETTE »K KAPPER8LEERLING 18 Jaar. kunnende schefen. Voor koet kost an Inwoning. By. lett. 8. C. KUIJLKNBUBG. Agent Hat Centrum Wllnls. A 44274 Biedt zich aan oud 27 jaar. v.g.g.v. Brieven onder letter A 44213. bureau van dit blad. B 44189 ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiitiuiiHiiiiHumnimmunnHHuiumi,^ üilllllllllllllllllllllllllllll|l|||||||||||l||l|l|l|ll||lllll|l|llll|||n|||||||||||||||||||||||||n||||m|||n||||||n||| Biedt zich aan voor den dag. tegen half Hov. Brtev. lett. A 44262. bureau van dit blad. do« P. DELSUC. "O Spannend Jongensboek, fraai geïllustreerd en gebonden tn meerkleurlgan Mnd Prfjs I 13Ö Franco per poet f 1.45 Dit Jubileumboek, n mijlpaal tn onse bekende uitgave van verhalM vo« (ongans en meisjes, mag tn geen enkel gezin ontbreken l Bestelt nog beden een exemplaar aan Uw boekhandelaar of rechtstreeks nu de uitdeelster: HAARLEM GIRO Na. 6970. Pracht gelegenheid In bmllst snoek- rijk water, bl) A. LKLIVELD. Zuid Einde. Nieuwkoop. Tel. 17. V 44316 Er biedt zich aan alle werkzaamheden kunnende ver richten. 33 jaar. löon bl) overeen komst. Brlewn aan P Stuyt. agent N.H. Dagblad. HH.-Waard (Z A 44333 NETTE R.K. DIENSTBODE v d. of d. en n. Zich te vervoegen Wlpperpleln 6 Heemstede B 44240 Obligaties 1933, Recepissen en Aan tieren te koop gevraagd (geen polis sen). Br. latt. D 44250. bur. C. SIGARENZAAK. Ter oovemame aangeb.. zeer billek, cp netten stand: mooie woning met groeten tuin. Br. lett. B 44249, bur. van dit blad. Gevraagd een van 8—5 uur. met mid dagkoet Zon dags vrij Bloemendaalscheweg 59. Bloemendaal. B 44288 Voor direct gevraagd goed kunnende Binnenweg 3. B 44065 gevraagd. 2 dag In de week. Netjes dunnende werken. Mlchel Angelo- straat 65 IV. Amsterdani-Z B 44231 TE KOOP: 12 Handkofflemolen, vanaf f 2.M 1 Vleeseh.uljniachlne Z 100. 1 Ele<-rl»che Koffiemolen. Alle ge bruikt. machines. H 8 KAMERBEEK, De Bilt. Wilhel mina laan 44. E 44273 BK. Juffrouw. 35 jaar, biedt zich aan als HUIHHOUDHTER. Bekend met alle voorkomende werkzaamhe den Brieven letter A 44154, bijkan toor Beverwijk. Schans 21 Net Persoon, gepenslonneerd. Boekt te Arnhem bijverdienste. Kunnende borgstorten. Br. k». A 44335. aan het bureau van dit blad. Gevraagd voor Banketbakkerij of gevorderd leerling by MAI8ON ROOYER3, Zonnebloemstraat 65 Haarlem. B 44264 vier prachtige jonge Duitsche Her ders. beide ouders gediplomeerde politiehonden. 2 maanden oud. Pril» bllliik. Tevena te ko^n een nrachti^e Fokteef ..Elli vom Slos van Wein- feld”. Ingeschreven R v. Beh. Zet- kaart en Stamb. origineel geïmn. Prijs f 35.Tevens alsnog af te geven een half afgerichte Holl. Her der. iets zeldzaams voor In chloor i stok-, schot- en. -warnvast. deinst nergens voor tetiig Prijs r45.—Te - bevragen: A. BCYUTLLEVrsr. gemeen teveldwachter te Wervershoof (N - H.). E 44280 10 luitenant Greter Nederland) met ,Tlk- sie” fouten 1 min. 5 4/5 sec. o 16 ritmeester Schummelketel met .Fe'.dblu- me" 4 ft. 5C 2 5 sec. Voor direct gevraagd NET MEISJE voor de kinderen en goad kunnende naaien. BOOMS, Binnenweg 3. Heemstede. B 44286 Te huur: met slaapkamer, gem of ongem* m. of zonder pension, aan de Ferd. Bolstraat te Amsterdam, le b h. voor heer of dame uit den g. g. st. Br. on der letter N 44294. bur. van dit bl. gevraagd te Utr. 2 avonden per w met opgaaf van condities - d blad. .Gevraagd MEID-ALLEEN per 1 Dec. G k. k. en w. Aanm. 89 n. nam. Valerlusstr. 223 hula, A’dam. B 44256 Avondboekhouder prima kracht voor Brieven onder lett. B 44224, bur. Wegens ziekte der tegenwoordige B 44217 Boekhandel vraagt een FLINKE WINKELJUFFROUW Er bestaat gelegenheid voor kleTn gezin bijv. Wed. met dochter om boven de zaak te wonen. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder letter B 44220, aan het bureau van dit blad. moeten zitten en mogen niet staan. De border Zlm In vo.gorde geplaatst tegen de wijzers van het uurwerk In. Maar daar gaat dr. Aljechin niet mee accoord. H<j speelt met de zon mee en doet de rondte van veertig tot één en met van één tot veertig. De openingszetten nemen niet veel tijd in beslag, maar allengs wordt het tempo langzamer. Er komt spanning In de zaal. En nu zien wy den slmu'taanspeler aan het werk. Niet Aljechin den mensch. maar Alje chin den schaker. Wat het meest opvalt te een nauwelijks waarneembare spiertrekking in de wang, een spierbeweging van groote betèekenA en onheilspellende dreiging. Aljechin klemt zijn kaken op e'kaar. Dat te nu Aljechin de wils krachtige. de schaakkampioen. Hjj draagt een wereldtitel en hl) zal dien verdedigen, niet al'een tegenover meesters van zijn gehalte, maar te genover iedereen. Hij te echte realiteitsmensch Er te geen bluf in zijn spel, geen gezochte vir tuositeit Een deel der partijen speelt hjj, een ander deel der partijen ondergaat hij. n- tegen de zwakkeren, die graven hun eigen graf en h(j wacht geduldig met een gelatenheid die tot een deugd wordt. Zijn houding tegen de ten doode opgeschrevenen te barmhartig. Hl) gunt ze tot het laatst het genoegen hem tegen stand te oleden en het laat hem koud te weten, dat de zwakke broeders onder de schakers naar hu te zullen gaan en vrienden en bekenden er. ieder die bet maar hooren wil, zu'len vertellen, dat ze vier, vijf keer den wereldkampioen be vochten hebben, veertig zetten en meer hebben gehaald. BU de sterkere spelers spant hij zich TE KOOP een best WEG- EN WERKPAARD by F. ZONNEVELD, Heemskerk a. Duin. te koop. Te bevragen bij G. BOEKEL. KalverdUk gem. Harenkarspel E 44334 De secretaris der Nederlandsche Paneuropa Verceniging. Mr. L. J. van der Valk, zal op Vrij dag, 3 November des avonds om 6 15 voor den K R O., Station Hu zen. Golflengte 1875 M een causerie houden over Paneuropa. BOtENHUIR 8500.Vry op naam. Woustraat. Br. fr Byk Nwe Dag. Karei du Jardinstraat 4. Amsterdam-Z. E 44275 Gevraagd van 87 uur, t 7.per week. OUD, Nlaastraat 54, A'dam-O. B 44270 looze gezicht wordt vol uitdrukking. Hjj trekt zjjn wemebrouwen hoog op. Mijn hemel, wat kan hü zjjn wenkbrauwen hoog optrekken’. Zun kleine oogen blanzen en schitteren, zijn lippen. 2 Crapauds. 4 stoelen f 39.—; Dres soir 18.—; Huiskamer f 36.Boe kenkast f 16.Ledikant compleet 38.Spiegelkast. Tollet. Bureau. 8TADHOUDERSK. 95 buis. Amsterd. H 44347 Wit: dr. Aljechin e4 e5 Pf3 Pf6 Lb5 a6 La4 d6 Lc6 bc6: ■4 Lg4 e5: Lf3: Df3: de5: Pc3 Pf6 LgS Le7 0-0 Pa7 Le7: De7: TE HUUR -»t. Annastr. 33A en 34A bj) Verdr Gor>l. Alkmaar Huurprijs billijk. Te bevr. BIERKADE 17. Alkmaar M 43708 De partij van Ir. J. Ouwehand verliep ate volgt: Wit: dr. Aljechin et e5 Pf3 Pc6 Lb5 a6 Lc6: dc6: Pc3 Ld6 d4 De? de5 Le5: Pj5 De5: Df3 Pf6 Lf4 Da5 e5 Pd5 Te huur: VRIJE ETAGE, centrum stad (Haarlem). Zeer geschikt voor twee Dames of Echtpaar z. k Briev. onder lett. M 44339, bureau v. d. bl. eindpunt Buslijnen 2 en 3 vanaf Centrum en Station. Gezond wonen op sandgrond Meerdere woningen verhuurd op Doktersadvies. Ruime ligging en riant uitzicht. Huurprijzen van 1 5 75 tot r 6.75 per week. Aanvaarden dliect. Bezichtigen dagelijks, ook des Zondags. M 43131 OPENLIJK DANK aan de H Lldwina en de H. Maria van Altyddurendeu Bijstand voor verkregen genezing. P BOERSE BloemendaaL. T 44343 Woensdag te te Oenève het groote Concours Hipplque dat van 15 November gehouden wordt, aangevangen. Aan dit ruiterfeest wordt deelgenomen door 8 landen met 56 ruiters en 136 paarden. Begonnen werd met een springconcours om den „Prlx de l'Etrie" Winnaar werd de Dul’- scher Holst met 0 fouten In 46 2/p sec. Onze landgenoot ritmeester 8chlmmelketel wist zich met „Ernlca" vierde te plaatsen, even eens met 0 fouten in een tijd van 50 sec., ter wijl luitenant Greter met ..Fikste” de tiende plaats besette met fout In 1 mln. 5 4 5 sec Het parcours was zeer (waar, hoewel hel niet hoog was. Slechts 8 deelnemers waaronder ritmeester Schummelketel konden het parcours ronder fouten afleggen. In totaal wisten zied 22 deelnemers te plaatsen, waaronder vjjf Ne der'anders. nJ. ritmeester Schummelketel met Ernies", luitenant Greter met „Flksle”. rit meester Schummelketel met ..Feldblume". lui tenant van Lennep met ..Danseuse Rose" er. luitenant Greter met „Piccolo Amore”, hetgeen dus een mooi resultaat te. De uitslagen waren als volgt: 1. kapitein Flllpponl (Halte) 0 fouten 49 3/5 2/5 sec. 2. kapitein FUlpponl (Italië) O fouten 49 3/6 sec. Gezocht door gunstig bekend staan- d- personen te bouwen in zeer gezochte gemeente. Inlicht, verstrekt z. n. be kend notaris te Haarlem. Br. onder lett. V 44263. bur. van dit blad ■MARSEILLE 2 Nov. (Reuter). Voor de trechtstelling van Georges Sarret, die eergis teren In bet moordproces te Alr-es-Proreius ter dood veroordeeld werd, te nog geen datum v astgeste ld Het te overigens ook mogelijk, l-.ooger beroep zal worden aangeteekena. miiiiniiuiiiiiuiiiiiuiiigiHiiiuiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiuuiuiiiuiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiuu niiiiiiiiiiiifiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiMMin Gevraagd meisje, nierstraat 134. Arnhem. R K D. Meisje 29 laar zoekt be trekking als DAGMEISJE of voor d. en n. in klein gezin, in het Cen trum. zelfstandig kunnende werken en koken, te Amsterdam. Van goede getuigen voorzien. Br. onder letter 44295. bur. van dit blad. Voorweg 16, E 44210 Wegens verhuizing te koop te Utr. 4 Jonge Kippen met een Haan. Aan den leg. Br. fr. lett. B 44222 aan b. bureau van dit blad. Omroeper! Rubrlceerlpg en Blliyk han- Biedt zich aan als HULP IN DB Bl IS HOI DING A 44277 HNfNNtimHiniwNiwiiiNNttiiiiNNiHuiuiiiiniHtNiHiniifnimtiiMiiiNniiiiimiHiiiiniiimirmMiiiwtfm iiHiwnm De zoozeer bekende ARTISCHOKKEN Tl INDER1J. Oosterdalii Aerdenhout, ter overname aan den hoogstbieden de met ongeveer 2000 Jonge sterke planten en in optie de huur van den benoodlgden grond. Informaties. W ZWEMMER op Oosterduin. Aanbiedingen vóór 15 November by den Heer G J. VAN DER VLIET Vaart en Duin, Overveen. E 44267 JONGE KIPPEN igvb., koopje. BORGERSTRAAT huis, Amsterdam. E 44246 Gedlpl. radiocentrale—technicus (spec, stud.) en gedlpl. radiomon teur (dlpl. NB.R.). 24 J.. met 6 jaar pract. v<-g.v.. zoekt pass. werkz.h. Hoog sal. geen verelschte. Br. fr. lett. A 44223. bureau van dit blad. gevr. STOOMWASSCHERIJ BREED Bleekerevaartwag 7 Heemstede. B 44235 Te koop myne pracht. d. en b. HERDER reu 1 Jaar oud. goed voor dresseur of praktijk, waaksch en lief voor kinderen. Br. onder letter E 44281. bur. van dit blad. zijn geheele gezicht te een en al vriendelijkheid. D*t te een andere Aljechin, die het teven mooi vindt en 'i nog veel van verwacht. iHUiiMUMlHHiiiiiiiiiiHiiiuiitwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiititiiiitiuiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiimic iiiitniNiniiiiNiiiiniiiiiimimiiimimimmittimiiiifiimMiiiiiiiiiiiiiiiiiin Door omstandigheden b zjl. voor Dameszaak, leeft. 22 J„ v.g^.v. Hoog loon geen verelschte Brieven onder letter A 44204, bureau van dit blad en oiliyk is reclame tusschen O Omroepers Eiken avond nebben deze cM belangstelling van duizenden ge zinnen die dit blad lezen Dinsdagavond speelde dr. Aljechin als gast van <le nog jonge Heemsteedsche Schaakclub dmultaan tegen leden en genoodigden in totaal veertig borden. De voorzitter, W. A. de Te'-lo. opende den avond met een genoeglijk, speech je, heette de aanwezigen welkom. »prak de hoop uit. dat deze wedstrijd een levendige propagancj, zoc zijn voor het schaken in het algeemen en v<xx de jonge vereenlglng in het bjjzonder; een pro paganda, waartoe de club een weinig aou heb ben bijgedragen, maar waarvan het leeuwen aandeel door dr. Aljechin zóu worden verricht Zich In het Duitsch tot dr. Aljechin rich tend, waarschuwde hu hem op zun hoede te zjjn, want al zag hjj om zich heen meerendeen fami'jevaders, deze hadden niettemin Cjjd ge vonden om maanden en weken te sttideeren en in de dutetere holen der achaaktheorte door «e dringen. -Hu wenschte hem éven wel «en groot succes en gaf hem namens, de aanwezigen de verzekering, dat zelfs de verslagenen bljj naar huls zouden gaan met de herinnering aan een aangenamen schaakavond Ook hoopte hjj da-, dr. Aljechin aan deze gebeurtenis een prettige herinnering zou bewaren. Dr. Aljechin bedankte met enkele woorden en gaf van zun kant de verzekering, dat net hem na zjjn vroegere kennismaking met 'Hol- land en na de onvergetéluke tonrnée. we'ke nu In ons Ned -Indte mocht onderitemefl en die het hoogtepunt was geweest vah zijn vele om zwervingen, steeds een genoegen aou zjjn die kennismaking te vernieuwen. De rechtbank heeft gelast, dat de jxecutle op een openbaar plein sal plaats hebben. Verwacht wordt, dat net doodvonnis voor- loopig nog niet aan Sarret sal worden vol trokken. Het tijdstip der executie wordt den veroor deelde slechts een half uur tevoren mede gedeeld. De borden zijn keurig In een vierkant opge- stcld. Ieder bord Is aangegeven op een karton In Heemsteedsche kleuren met nummer en naam van oen spe'er en In een hoekje gedrukt e ÏC”..gewonnen door", met een leege Men ■mamtiffiiminimiiimniHiitiiiiiiiiimtiiiiiHiitiiiiHiitiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiifi; Voor nat gezin met kinderen te huur groote tuin op het Zuiden. 5 kamen en keuken, gelegen dicht t>U kerk en school en bushalte D. K. voorzien var gas. elect ra en waterleiding. (8 50 p. w. Te bevr bij KASKKN3. Hartveldscheweg 9. Diemen. AutorQachool Hewellng-Holzhana Privé Cursus f 10: tot rjjbewUs 36. Hoofdweg «10, Telet. 80905. A’dam. Politie, Kommies, Alg. Outw. enz. Mee dan 3000 geslaagden. Vraag grntls prospectus. No 88, INSTI- "ITT NEERLANDIA. ARNHEM. O 41010 voor noodzakeiyke schulddelging. Wil met f 1 per week terugbetalen, plus rente Br. letter V. 44292. bur van dit blad. Te koop een beste zware WERKHIT Te bevragen by W. SCHIPPER, Rijksstraatweg 138, Heemskerk. E 44211 Te koop complete INVENTARIS o.a. toonbank m. mar nier blad, glazen vitrine, standaaxd met koekblikken, marmeren ètalage- bladen. zware nikkelen étaiage-op- standen met groote glasplaten, pa- piersnijder enz. voor spotprijs. Na 5 uur. Lijsterstraat 38. Haarlem-N E’44244 Dr. Aljechin heeft twee gezichten. Als hj» binnen te gekomen en p'aats heeft genomen om vooreerst naar den voorzitter te luisteren maakt hij een weinig aanzienlijken indruk. Hj ziet er wat vermoeid uit en te een bescheiden man, schijnbaar onbekend met de omstandig- Zijn wereid mlddenstandswonlngen. particulier. Br. lett. V het bureau van dit blad. Tusschen de bedrijven heeft hij stug een sigaret uit zjjn koker genomen, de sigaret u> zón mond geplaatst en nu aal h(j zjjn sigaret aansteken. In de rechterhand heeft hjj net lucifersdoosje, met de linkerhand doet hjj een zet. Hjj beweegt zjjn linkerhand naar <l)n rechter om een lucifer te nemen, maar bedenx' zich en doet een zet aan bet volgende boro Hjj wendt zich tot het daarop volgende boro en heeft dus even tjjd om een lucifer te nemen Zjjn Unkeruand beweegt zich weer naar sun rechter, maar hij bedenkt zich, hjj doet weer een zet. En hetzelfde beweeg van zjjn handen want ook zj/r. rechterhand doet mee, die opent het doosje telkens half en sluit het weer, her- haa't zich t-jj drie, vier, vjjf, ja tien, elf borden Zou hU zjjn sigaret nog aan krijgen? Na twin tig borden te het hem gelukt xün onderbewust voornemen in zijn bovenbewustzUn te brengen Inderdaad. Aljechin steekt zjjn sigaret aan. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Hier bood zwart remise aan. wat onmiddel- Aljechln werd aangenomen. Na dit zeer gelukkige begin, te het Jammer, dat de zwartspcler niet getracht heeft zjjn winst- stelling In winst om te zetten. Ook de andere remtee-partUen waren van goed geha'te. J. A. 3. Polak had een mooie remtee-partij. A. C. de Groot kon remise hou den in een stelling, waarin hjj de kwaliteit achter was, door een minder sterken zet van Aljechin. Een bijzondere prestatie was de parti) van dr J. H. Pannekoek. die uit een zeer ingewik- kelden aan combinaties rijken stand remise wist te nalen met een pion achter. Ook onder de verloren partijen waren er enkele zeer goeoe. b.v. de parti) van J. Kóper, die zich rustig en kalm verdedigde, langen tijd een gelijken stand wtet te houden, doch ten slotte niet kon belet ten dat een klein posltlevoordeel van wit al lengs omgezet werd In materieel voordeel en eindelijk In elndstelllng. gevraagd. Zaterdags van 26 uur. Loon 1.50. Aanbiedingen na 5 uur. Kruisweg 69 rd.. Haarlem. B 44282 zoekt voor den verkoop van prima artikelen bekwame HOOFDVERTEGEN- WOORDÏGERS, voor Iedere provincie, Cautie-bedrag van pl.m. 150. voor voorraad verl. Verkoop event, voor eigen rekening. Vertegenwoordigers prov.basls (later salaris). Ingevoerd b(j schoenwinkel, drogist garages, fietsenmakers. Energieke heeren gelieven zich schriftelijk of persoonlijk te melden: B 44152 Jonge gevraagd JAN EVRRT8BNSTRAAT 62 buis, Amsterdam-W. B 44278 KAMERS TE HllR AANGEBODEN m. of z. pens.. 2 mln. van station. Rlpperdapark'9. Haarlem. BUI. cond Stroomend water aanwezig. N 44238 Net R.K. Meisje, 22 J.. zoekt Betrek king in en Winkel. Brie- <4290, bur. van Biedt zich aan degel. R.K. JUFFROUW m. l.f voor de b\|ishouding. liefst bij A 44248. bureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 7