Duel het proces te Berlijn m I ONS BLAD York Het nieuws van heden Litwinof te New Het Lagerhuis bijeen m? PROCUREUR-GENERAAL CONTRA TEICHERT DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYCLOr 3 ALKMAAR St WOENSDAG 8 NOVEMBER 1933 VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS POL1TIE-PRESIDENT HEINES ALS GETUIGE Heele politiemacht gemobiliseerd r o o De arrestatie der Bulgaren □er Lister over Palestina PAINLEVét Groot revolutiefeest in Moskou Parade van het Roode Leger Nieuwe verschijningen Weer in Vlaanderen? fz— f 2 85 Burgemeestersverkie* zing te New York Werkloosheid in Enge land neemt af Met vele eerbewijzen ontvangen Keert Duitschland weer naar Genève terug? Engeland zegt het tarie venbestand op DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Incidenten aan Ween- sche universiteit Mussolini acht het de eenige oplossing N! >dag De advocaat noemt de arrestatie der Bulgaren een ramp voor Duitschland ■t- Besprekingen over de schulden mislukt De verklaringen van Kellner Helmer Von Hindenburg voor de microfoon ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 „De moeilijkheden tusschen Rus land en de V.S. kunnen binnen half uur worden opgelost” Groote rede van Sir John Simon over de ontwapeningskwestie Tammany-Hall verslagen 760 LHwinof te New-York aangekomen. Goering's bezoek aan Rome. Ook Engeland zegt het tarievenbeetand op. wanneer een begin Februari. (United Press.) t «17 en. (United Press.) (luid) 160 er- er: oor Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer insake de Defeneéebegrooting. HIL* &5M d. Lubbe moet al heel snelle voeten hebben gehad of per spoor of auto gereisd moeten heb ben, wil hü op de verschillende plaatsen zijn geweest, waar hü gezien is. De verkiezingsdag heeft tot nu toe een zeer onrustig verloop gehad. Reeds kort na de ope ning der stembureaux werden b(j de politie berichten ontvangen inzake gewelddadigheden, zooals vernieling van stembussen, kloppartijen en schietpartijen. De geheele politie van New York, ter sterkte van 19000 man, zoomede 174)00 hulpagenten zijn in alanptoestand. Ongeveer twee millioen menschen stemmen. Nadere mededeelingen van de herzieningacom- miMle In de S.D.A.P. rein str. van voor bur. Bet intérieur van het Parijsche Panthéon tijdens de rouwplechtigheid voor Paul Painlevé Ernstige vergiftigingsverachUnaelen te Haelen. De Lindberghs door het slechte weer tot terng- keer genoopt; Dinsdagmiddag is het echtpaar in de Waalhaven gedaald. I Wetsontwerp tot wijziging der Woningwet in gediend. De moordaanslag te Nijmegen; vier jnar ge- eiscbt. Minister Verschuur spreekt voor de radio over: „Ons volk in crisis*. >tQa 1577 aanvaardt, Zuid- De Tweede Kamer maakte een aanvang met de algemeene beschouwingen over de begrooting: redevoeringen van de heeren Aalberse en Al- barda. Hel Engelsche Lagerhuis bijeen; rede van Sir Simon ever de ontwapeningskwestie. bUnd op Woensdag 9 a«r vun.. 791 Vorige stand 799 tos Ut il el” ids >n. md. No. Isr- ran n, een runnen i door Iheid.- Ids -C. »er- met zeer Ge lder Lad. is. ast en O- ?an lek leu en rr en! wU ort IDE irg. len ver maal alsche urt is ns zou Jlaene ien in den Hein •nder- en te afge- i van 3ene- na te angen Is beta Uk de :hoeft i niet nnm stuc BERLIJN. 7 Nov. <W- B.) De burgemeester van Berlijn, dr. Sahm. heeft vandaag aan pre sident von Hindenburg de oorkonde voor het eereburgerschap overhandigd- Hij huldigde den nieuwen eereburger als den grootenopperbevel- hebber tijdens den oorlog en als vader des va derlands na den oorlog. NEW-YORK, 7 Nov. De Volkscommissaris van Buitenlandeche Zaken der Sovjet Unie, Litwinof, is Dinsdag aan boord van de „Be- rengaria” te New-York aangekomen. Hij werd bjj het Quarantaine-station door den ehef van het protocol, Dunn, verwelkomd en aan boord van een regeeringsschip naar Jersey City gebracht, vanwaar hij per extra- trein naar Washington zal reizen. De Amerlkaansche politieautoriteiten hadden voor de aankomst van Litwinof bijzondere voor zorgsmaatregelen getroffen. Tal van recher cheurs en meer dan honderd agenten zorgden voor de veiligheid van Litwinof. Litwinof ontvangt alle eerbewijzen van een bijzonderen ambassadeur. Staatssecretaris Huil, die in verband met het bezoek van Litwinof zijn reis naar Zuld-Amerika heeft uitgesteld, zal den Volkscommissaris in den presidentleelen vleugel van het station te Washington verwel komen en hem direct naar het Witte Huls be geleiden. Woensdag zullen op het staatsdepartement de De voorzitter vraagt tenslotte de vier vrou- welijke getuigen uit Rusland, of zij ook docu menten bezitten, waaruit Popof's verblijf in To- nuslno blijkt. Dit is niet het gevaL Popof wijst er op, dat het gerecht de offl- eieele documenten hieromtrent ter beschikking staan. BUREAUX; HOF 6, ALKMAAR Tpkfoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per L warty al voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 booger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem LONDEN, 7 Nov. In het Lagerhuis, dat heden voor het eerst weer bijeen kwam na het zomerreces, heeft minister Simon de debatten over de ontwapening geopend met een groote rede, waarin hij o. a. zelde, dat de situatie in derdaad ernstig was, maar dat toch overdreven verklaringen waren afgelegd. Hij legde nadruk op de blijvend oprechte pogingen van Enge land voor de ontwapening en zelde, dat Duitschlands besluit om zich van de conferen tie terug te trekken door niets gerechtvaardigd wordt. Een internationaal accoord inzake de ontwapening, waarbij Duitschland zich aan sloot, zou de beste factor zün om het vertrou wen in Europa te herstellen. Simon verwelkom de de toenadering tusschen Frankrijk en Ita lië en zelde, dat de kwestie, waar alles om draait is, te weten hoe Duitschlands eisch naar rechtsgelijkheid vereenigd kan worden met Frankrijks verlangen naar veiligheid. Simon betoogde, dat Engeland trouw blijft aan den Volkenbond. Het verdrag van Locarno is niet tegen Duitschland gericht, doch is een zuiver aanvullend verdrag op het Volkenbondspact. HU hoopte, dat Duitschland weer tot den Vol kenbond zou terugkeeren. NEW YORK, 7 November. (V. D) Dinsdag heeft te New York de burgemeestersverklezlng plaats gehad. De voornaamste candidaten zijn de huidige democratische burgemeester. O'Brien, de politiek onafhankelijke en door Roosevelt gesteunde McKee en de candldaat van alle onafhankelijke democraten en onafhankelijke republikeinen Delaguardia. een geboren Italiaan. Voorts zijn er vijf Joodsche candidaten. BERLIJN, 7 Nov. (W. B.) President von Hin denburg spreekt Zaterdagavond as. om 7 uur <6 20 Amst. tijd) over alft Duitsche zenders tot het Duitsche volk over de verkiezingen van Zondag. In den loop van den avond zal de rede nog eens, op gramofoonplaten worden uitge zonden. dorpen Beauralng en Banneux aan de beurt Is gekomen met Onkersele en Etikhove. Thans zou een vier-en-twlntlg-jarig Inwoner van Olsene een Maria-verschünlng hebben waargenomen in zijn woonplaats, zulks tamelijk laat in den avond. De geruchten trokken reeds een klein duizendtal nieuwsgierigen naar de „wonder- plaatS". Het schijnt, dat te Onkersele en te Etikhove de reeks der gebeurtenissen Is afge sloten, doordat de gestalte „afscheid" nam van de „zieners" Leonie van Djjck en Omer Oene- man. Toch melden geruchten, dat thans te Onkersele een andere vrouw verschijningen waarneemt en dat ook In de dorpjes Wlelsbeke in Vlaanderen en Melen In de provincie Luik de Heilige Maagd verschenen zou zijn. Het behoeft geen betoog, dat men aan deze geruchten niet al te veel waarde moet hechten I Ten aanzien van de arrestatie van Panter te München verklaarde Sir John Simon in het Lagerhuis, dat de Duitsche minister van bui tenlandse he zaken den Britschen ambassadeur mededeelde, dat geen uitwijzing tegen Panter is bevolen, zoodat hü rustig naar Duitschland kan terugkeeren. Panter is nergens van be schuldigd en heeft geen enkele straf gekregen. Deze verklaring werd met gelach in het Huls wederom in Vlaanderen, dat na de Waalscbe begroet. LONDEN. 7 Nov. (V. D) Uit de cijfers van het Ministerie van Arbeid over October blijkt, dat de werkloosheid blijft afnemen. Sinds Januari is het aantal werkloozen met 600.245 verminderd. Het totaal aantal ingeschreven werkloozen bedroeg in October 2 298.753,. hetgeen tegen over de vorige maand een vermindering is van 37.974. en tegenover het vorige jaar een ver mindering van 448.253. In October van het vorige Jaar is de ver betering in de industrie, welke sindsdien heeft aangehouden, aan den dag getreden. De hui dige vergelijking geschiedt daarom met het aantal werkloozen. toen dit begon af te nemen. ROME, 7 Nov. (Eigen bericht.) Naar de ver tegenwoordiger van „United Press" te Rome verneemt, heeft Ooerlng aan Mussolini de voor waarden medegedeeld, waaronder Duitschland bereid is weer aan het werk van den Volken bond en de ontwapeningsconferentie deel te nemen. Na de conferentie met Goering heeft Mus solini den Fransehen en Engelschen ambassa deur van het resultaat der onderhandelingen op de hoogte gesteld. Onmiddellijk hierna begaf de Engelsche am bassadeur Sir Eric Drummond zich naar den Duce, met wien de premier eveneens de ont wapeningskwestie besprak. De Fransche ambassadeur zal morgen door den Duce worden ontvangen. Mussolini Is van meening. dat er maar één oplossing is om uit de Impasse te geraken, nJ. dat Duitschland weer naar Oenève terugkeert. De minister van Economische Zaken heeft vssigesteld een Crisis-Arbltrage-reglement. Opnieuw bereiken ons geruchten omtrent ver schijningen van Onze Lieve Vrouw, deze maal Vervolgens worden de getuigen gehoord be treffende de arrestatie der drie Bulgaarsche be klaagden. Krimlnal-assistent Holzhaueser verklaart, dat de kellner Helmer van restaurant ..Bayemnof" op 7 Maart had gemeld, dat sedert langen tijd in „Bayemhof” herhaaldelljk vier tot acht bui tenlanders kwamen, die hij verdacht vond. Toen Helmer een foto van v. d. Lubbe werd voorgelegd, verklaarde hü dat v. d. Lubbe ver moedelijk ook tot die buitenlanders behoorde. Getuige droeg Helmer op om, wanneer de bui tenlanders weer verschenen, dit terstond tele fonisch mede te deelqn. Dit gebeurde twee da gen later: er waren toen drie van de buiten landers aanwezig. Getuige Holzhaueser en Kri- minalassistent Gast begaven zich terstond op weg en namen aan het tafeltje naast dat der buitenlanders plaats. Dit scheen hun niet aan genaam te zjjn. want kort daarop wilden ze heengaan. Ik trad op hen toe en eischte, dat Z|j zich zouden legitimeeren. Maandag werd de politie-president van Breslau, Heines, als getuige gehoord in het Rijksdag proces. Heines voor de getuig'entafel Van der Lubbe wordt dan met getuige Hel mer geconfronteerd. De president moet hem krachtig en herhaal- deljjk toespreken om hem er toe te bewegen zijn hoofd een weinig op te heffen. Helmer verklaart in hem beslist den man te herkennen dien hü in het café gezien heeft. De zitting wordt daarop verdaagd tot Woens- dag. Pierre Roux, de leider van het Insti tuut-Pasteur te Parijs, die op 80- jarigen leeftijd is overleden De minister van Financiën, Chamberlain, deelde mede, dat de besprekingen te Washing ton over de oorlogsschulden geëindigd zijn en dat het ongelukkigerwijs niet mogelijk is ge weest overeenstemming te bereiken voor een definitieve regeling. De Britsche regeering er kent evenwel de moeilijkheden, welke de tot stand komlng van een dergelijke overeenkomst thans in den weg staan door de onbestendige economische en financieele situatie. De Britsche regeering heeft verklaard bereid te zijn de onderhandelingen te hervatten, wan neer na overleg met den president de moge lijkheid zou blijken, dat dit met vrucht zou kunnen geschieden. LONDEN, 7 November. Chamberlain heeft in het Lager Huis aangekondlgd. dat Groot Brittannië zich per 7 December ts terugtrekt uit het tariogenbestand. Voorts heen hij bekend gemaakt, dat Enge land op 15 December as. aan de Vereenigde Staten 7 mill. Dollar zal overmaken. Dimltrof en Tanef overhandigden mij belden een reispas. Die van Dimltrof stond op naam van dr. Hediger, die van Tanef op naam van Penew. Popof, die zich niet kon legitimeeren, probeerde eenige malen tevergeefs door de draai deur weg te komen. Per taxi lieten wjj ons hierop met de drie Bulgaren naar het Rljksdaggebouw rijden. Ik merkte dat Dimltrof iets tusschen het kussen vei buig. Toen ik later In de leege taxi zocht, WASHINGTON, 7 Nov. (Eigen bericht Litwinof Is heden te Washington aangekomen. Op het station werd h(j door staatssecretaris Huil en talrijke autoriteiten verwelkomd. De Russische Volkscommissaris begaf zich vervol gens naar het Witte Huis, waar hl) door pre sident Roosevelt werd ontvangen. MOSKOU, 7 Nov. (V. D.) Heden zijn te Mos kou de feestelijkheden begonnen ter herden king van den zestienden verjaardag van de Russische revoluUe. Op het Roode Plein werd een groote parade gehouden door het Roode Leger, waaibl] tal van hooge regeeringsfuncüo- narissen en partijvertegenwoordigers aanwezig waren. De troepen paradeerden langs Stalin en Kalinin, die belden de troepen toespraken met een rede, waarin zu wezen op de taak van het roode leger. Meer dan 200 vliegtuigen kruisten tijdens de parade boven het Roode Plein. In zjjn gisteren gehouden rede verklaarde volkscommissaris Molotof in verband met de situatie in het Verre Oosten nog: Op het oogenblik beschouwen wij het als onze voornaamste taak de aandacht te vestigen op alle avonturen, welke den vrede kunnen ver breken en het roode leger te versterken. Wij hebben ons roode leger versterkt en zullen het blijven versterken. Wij zijn ervan overtuigd, be sloot Molotof, dat zoo noodlg. de aanvaller zal begrijpen, wat het beteekent te doen te hebben met het onverwinnelljke roode leger. vond Ik een oproep van het Executieve comité der communistische Internationale van 3 Maart Wanneer ik mjj niet vergis, heeft Dimltrof later toegegeven dit papier te hebben verstopt. Uit het onderzoek der passen bleek, dat z() afkomstig waren van de communistische pos- vervalschlng-centrale. Vervolgens wordt gepauzeerd. Wat getuige Helmer aanneemt - zoo vervolgt dr. Teichert is ónmogelijk en ik betreur, dat de rechter van instructie zich door dezen getuige, die zich volgens mijn overtuiging volkomen vergist, op een spoor heeft laten brengen, dat voor het Duitsche volk uiterst nood lottig is geweest. De procureur-generaal komt tegen deze uitlating op. Dr. Teiphert: De rechter van in structie is er door deze getuigen verklaring er toe gebracht, de Bul garen te arresteeren en het onder zoek in de bekende richting te sturen. Dit is tot aanleiding geno men, om in het buitenland verwijten aan Duitschland te doen, welke on* rechtvaardig waren, doch een on gunstige uitwerking voor Duitsch land hebben gehad. De procureur-generaal Wanneer iemand in het buitenland niet tevreden is over de wijze, waarop wij onze rechtspleging uit oefenen, dan is dat nog lang geen ramp voor Duitschland (Bijval op de tribune). NO ORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD besprekingen beginnen tusschen Litwinof en Huil. Vrijdag zullen waarschijnlijk de onder handelingen met Roosevelt kunnen aanvangen. Woensdag wordt ter eere van den Russlschen gast In het Witte Huls een banket aangeboden. Litwinof houdt verblijf ten huize van den lei der der Bovjet-Russlsche handelsvertegenwoor dlglng In de V.S. Aan boord van de „Berengaria” heeft Litwi nof een toespraak gehouden tot de aanwezige journalisten, waarbij hU oa. zelde, dat de tus schen Rusland en de Vereenigde Staten be staande moeilijkheden binnen een half uur zou den kunnen worden geregeld. De belde grootste republieken ter wereld, de Vereenigde Staten en Rusland, hebben In de afgeloopen 15 jaren dezelfde vredespolitiek gevoerd. Deze parallellen moeten door de hervatting der diplomatieke betrekkingen met elkander worden verbonden, waardoor de zekerste garantie voor den vrede ter wereld wordt tot stand gebracht. Litwinof beantwoordde alle vragen der pers vertegenwoordigers, behalve die welke betrek king heeft op de Russisch-Amerlkaansche hou ding jegens Japan. Hij verklaarde, zoo lang In Amerika te zullen blijven als noodzakelijk zal blijken. Mevrouw Litwinof blijft te New-York. De getuige blijft echter bij zjjn verklaringen. Bij zijn gesprek met majoor Schroeder, had ook overste Hlerl gezeten. Hjj was zeker van zijn woorden. De verdediger der Bulgaren noemt de ver klaringen van getuige Helmer zeer belangrijk en vraagt: Blijft U er bij, de Bulgaren, ook Diml trof. voor het laatst op den dag van den RlJkB- dagbrand te hebben gezien, ofschoon uit de procesverslagen blijkt, dat Dimitrof dien dag heelemaal niet in Berlijn wasf Getuige: Ja, ik houd dit vol. Dr. Teichert: U heeft uw aangifte eerst 7 Maart gedaan. Ik vraag U thans U staat on der eede Kende U dien dag nog niet de bekendmaking van den Berlijnschen polltle- nresident, waarin 20.000 Mark belooning werd uitgeloofd voor de opsporing der medeplichti gen? Getuige: Ik heb het besluit tot de aangifte gemaakt, zonder dat ik een vermoeden van deze belooning had. Dr. Teichert: Wanneer men de verklaring van getuige Organistka als Juist dan moet v. d. Lubbe in October in Duitschland, in Baden en aan het Bodenmeer geweest zijn. WEENEN. 7 Nov. (V. D.) Hedenmorgen had den onbekenden in dé Weensche Universiteit voor de college-zaal van prof. Spann een gla zen kolf met traangas gelegd, die door de eer ste de beste bezoekers werd stukgetrapt, waar door het onmogelijk was de zaal te betreden. Tegelijkertijd werd een 2 meter lange haken kruisvlag uit een der ramen van de Universi teit ontplooid. Ook voetzoekers ontploften in de buurt van de aula. Ook in de college-zaal voor anatomie van prof. Tandler werd het ver blijf door traangas ónmogelijk gemaakt. De oondidaat van Tammany Hall na een woelige InargemeeateriveéMealng te New York verslagen. BERLIJN, 7 Nov. Na de pauze wordt de kellner Helmer gehoord. Deze verklaarde, dat hü bü het zien van de In de nachteditle ver schenen foto van v. d. Lubbe er terstond van overtuigd was, dat deze man dezelfde was als de persoon, die In gezelschap was van de buitenlanders. Zün collega's zagen ook veel gelükenls. maar wilden toch niet beweren, dat het dezelfde was. Verder verklaarde hü, dat het hem terstond vreemd was voorgekomen, dat in „Bayernhof”, waar slechts nat. socialisten verkeeren, men schen kwamen, die zeer geheimzinnig deden en, ofschoon ze geen Dultsch spraken, zwegen als er een kellner langs kwam. De menschen spraken zeer levendig met elkaar. Er werden ook wel documenten uitge wisseld. die vaak verscheurd werden. Het ver scheurde papier namen ze steeds mee. Bü de confrontatie aldus vervolgt Helmer her kende ik v. d. Lubbe terstond, oa. aan het knippen met zün oogen. Voorzitter: U hebt de foto van v. d. Lubbe op den dag na den brand gezien en eerst op 7 Maart aangifte gedaan bü de politie. Getuige; Mün vrouw zei, dat ik me wellicht vergiste en ik me er niet in moest mengen. De minister van Koloniën, Sir Philip Cun- llffe Lister, refereerende aan de recente troe belen in Palestina, herhaalde de stellige ver zekering dat de plicht der Britsche regeering zoowel jegens de Arabieren als jegens de Joden met scrupuleuse „falmess” zal worden nage komen. Hü voegde hieraan toe: Ik weet dat het Huls het met mü eens zal zün, dat er geen ambte naar te vinden zal zün. die zich door zün ken nis, sympathiek optreden en ondervinden be ter van zün plicht ter plaatse zal kunnen kwü- ten dan de huidige Hooge Commissaris. Na Sir John Simon nam de leider der op positie, Lansbury, het woord. Hü verklaarde, dat de Engelsche Labourparty het Ontwape ningsvoorstel heeft aangenomen. Er moet een contróle van regeeringswege worden Ingesteld op de fabrikatie van wapenen en de statistie ken betreffende de wapenproductie moeten vol gens spr. maandelüks worden gepubliceerd. BERLIJN. 7 Nov. (WB.) Tot de zitting van heden inzake het Rüksdagbrandproces, is Diml trof weer niet toegelaten Dr. Sack is vandaag verhinderd. Als eerste getuige wordt mevrouw Iskrowa uit Moskou gehoord. Zü verklaart, dat Iskrowa haar ware naam is en dat zü in Bulgarüe on- derwüzeres was. In Moskou werkt zü als bibllo- thekaresse. Van half Mei tot eind Augustus 1932 heeft zü In de badplaats Tomislno. op ongeveer een uur afstand van Moskou gewoond. In een andere villa in dezelfde plaats woonde Popof met zün vrouw. Deze zün tusschen 25 en 28 Juli naar het Zuiden vertrokken, vermoedelük naar een gezondheidsoord, zü heeft een ansichtkaart van hen daarvandaan ontvangen. Popof ging wel dlkwüls naar Moskou, naar zün w^rk. wat dit werk was, weet getuige niet. De advocaat dr. Teichert: „Weet u, Tanef naar Duitschland is gereisd.” Getuige: Ik meen in Februari. Hü nam af scheid van ons met de mededeeling, dat hü zich naar Bulgarüe begaf. Als laatste der Rusische getuigen wordt me vrouw dr. med. Bojkowa gehoord. Getuige BoJI-.owa: Popof heeft zich dlkwüls naar Moskou begeven. Gewoonlük kwam hü echter 's avonds te Tomislno terug, om er te slapen. Wanneer zün jonge, zieke vrouw hem vergezelde, gebeurde het echter ook wel eens, dat hü te Moskou bleef overnachten. Met be slistheid kan Ik verklaren, dat Popof eind Juli uit Tomislno naar een sanatorium in Zuid-Rus- land is vertrokken. Na zün terugkeer bracht hü mü in December een bezoek. In September en October was hü ook vaak bü mü en mün man op bezoek. President: Hebt u ook Tanef te Moskou ont moet? Getuige: Ja; Tanef was eind 1932 en begin 1933 herhaaldelük bü ons. Een paar maanden lang heb ik hem te Moskou gerien, bet laatst Verder verklaart getuige, dat hü een ander bezoeker van zün lokaliteit, majoor Schweder, op de vreemde gasten had gewezen. Dtze had gezegd, hü moest iets over hen te weten zien te komen. Voorzitter: Majoor Schweder heeft echter bü het vooronderzoek gezegd, dat hü hier niets van weet. Voorts wijst de voorzitter er op, dat volgens de inlichtingen, gegeven door de Ne- derlandsche autoriteiten, v. d. Lubbe in de door getuige opgegeven periode in Holland moet zün geweest en wel eenmaal In de gevangenis en een ander keer in een ziekenhuis. NkW YORK. 8 Nov. (Reuter) La Guardia is gekozen tot burgemeester van New York. Hü is de leider van de Fusie” van onafhankelü- ken en een volslagen tegenstander van Tam many-Hall. Dit is sedert 20 jaar de eerste maal, dat Tammany-Hall verslagen is. i i ■kA-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1