ONS BLAD Goebbels’ getuigenis het Rijksdagproces J 4 J Nieuwe revolutie op Cuba Het nieuws van heden in HET COMMUNISME WAS DE AANSTICHTER Nadir Khan ver moord A.S. VERKIEZINGEN OVERAL WEERKLINKEN GEWEERSCHOTEN DE BAROMETER KARD. BERTRAM OVER DE JOH. LAU WERS PAYCLOP 3 ALKMAAR Scheerkwasten en Scheerzeep DONDERDAG 9 NOVEMBER 1933 NIGDE KATHOLIEKE PERS VER teerd ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No 32 EERE-BURG ER VAN BERLIJN dding •iam Drie soorten van communisten KING „Leugens” Het Concordaat met Duitschland Verschillet Mutatie in het Oosten- rijksche kabinet? Politiebureau onder machinegeweervuur j ïa b°SS: Torgler, de sluwe man achter de schermen Het graf van Goering’s vrouw geschonden België zegt tarieven bestand op De eischen van het Episcopaat Het Bruine Huis in beslag genomen DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN LEN* WIM WDrtZPj Hel geduld van den H. Vader zou thans uitgeput zijn je garnizoenen zouden k bij de opstandige hebben Aangesloten ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Jelefoonnummer 433 Waarom het kabinet op den dag van den brand voltallig in Berlijn was rrHet staat den stemgerechtigde vrij te handelen in overeen stemming met zyn geweten” zich reet Koning van Afghanistan o N00RD-H0LL ANDSCH DAGBLAD ver- Belgie zegt tarleven-bestand op. Mutatie ia hei Oostenrykache kabinet? Litwinof confereert met Cordell Hull. voerd. Nieuwe revolutie op Cuba. iten Albert Vogel te Den Haag overleden. Ernstige aanrijding te Zuidhorn. Twee dooden. O O Nov. 8 zoon [en en gelogen. iiiihmk iuihuhc bet brand 446M ruger- 4470» van Goebbels wordt mede. =s (United Press) t num- leeft. rte«- IIIUUWC 1 0 aan 44S07 De delegatie, die onder leiding van Opperburgemeester Sahm (derde van links) Rijkspresident Von Hindenburg het eer eburg er schap van Berlijn aanbood r WEENEN. 8 Nov. In politieke kringen Wordt met alle zekerheid verklaard, dat de minister van financiën dr. Buresch, binnen enkele da gen zal aftreden en benoemd zal worden tot gouverneur der Postepaarkas. (We geven bovenstaand bericht onder alle voorbehoud (Red.) Stand op Donderdag Mr vja.: 766 Vorige stand: 761 Nadat Goebbels beëedigd is, verklaarde voorzitter, dr. Buenger, tot dr. Goebbels dat zyn getuigenis van zeer groot belang vooral omdat hij ter plaatse is geweest. Accountant R. H. wegens beleediging van ond- mlnister Donner in hooger beroep deselfde straf Najaar* Centrale Raad Hanze. Hedenmiddag komen de katholieke werkloozen ran hun Rome reis in het vaderland terug. Am- 44714 DU- a 14717. de verschillende heeren in een campagne drie toe vier weken eenlge malen samen ■prekingen te Berlyn moeten voeren. Van anderen kant wordt evenwel weer ge meld. dat de politie zich bij den opstand hgCTt aangesloten, en dat het hoofd der politie, Pe- droeo, gevangen genomen Is- De hier de eerste ae- 4 de soda- om den :rneur, die teven had, opgetre- iteeds Haar- 44080 md ond. blsd. icier in|. van Be nd wordt, u aange- st In bet ’«pens Uit Sta- terklngen is tham m vjjfug Dr. Goebbels als getuige in het R(jksdagbrand- proces. ar 4 O»- evr. v. «ben •club Br. isd. s bb elke taking la voor, dat wenschee e staken dat zich de” heeft die hm engen es om bin Heeren* i farmers iadat de eweigert neer dat indje ter V Torgler heeft dit zelf In politieke verga deringen verklaard. Alleen tracht hy het nu te ontkennen door de verklaring, dat hy niet gezegd heeft „Sla ze neer," doch .ver sla ze." BRUSSEL. 8 Nov. Ook België heeft thans aan het Volkenbondssecretariaat mededeehna gedaan van het besluit tot opzegging van het tarieven bes tand. Voorzitter: U beschouwde den brand In Rijksdag als een teeken voor den communistl- schen opstand? vraagt het O. M. Dr. GoebbelsAbsoluut De Procureur-Generaal: Hebt u bewijzen, dat de communistische partij een opstand noodza- kelijk achtte? Koning vaa Afghanistan, Nadir Khan. moord. Voorloopig Verslag over de begroeting van So cial* Zaken. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2 Voor buiten Alkmaar f 2 85 Met géillustteer^ondagsblad 10 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem De derde klasse zijn de zoogenaamde inteUec- tueelen, die zeer sluw zich achter de fanatici verschuilen om zich aan de hand van bet ge recht te onttrekken. Tot deze groep reken ik Torgler. Ik geloof niet aan zijn oprechtheid. Ik ben overtuigd, dat hij een van de gevaarlijkate communistische leiders is geweest. De aanhangers der ABC beweerden alle politiebureau» te hebben bezet en zij voor spellen den spoedige» val der regeertng San Martin. De politie, welke in relatie staat met de ABC aanhangers en het muitende vlieger- eorps, ziet toe zonder in te grijpen. Het paleis van den president is geheel bezet door soldaten van kolonel Batista. Zij zijn uit gerust met machinegeweren. ABC Heden rijden in auto’s door de straten der stad. Zij vuren voortdurend. De revolutionnairen hebben den voonrtedn opschud- luchtben. nd beaat, deel ng organln. i val vaa acht een "den zich f tegen* n van h« Uden dom itae en ar. aldus bet HAVANA, 8 Nov. Op Cuba is een nieuwe revolutie uitgebroken. Het vliegercorps, dat onder lei' ding staat van luitenant Roberto Mendez is »«n het muiten geslagen en heeft de cavalerie-kazerne San Ambrozio bezet. By deze actie werd het gesteund door de ABC aanhan gers van een linksradicale studen tenorganisatie. De op het dak van het paleis van den president, Grau Martin, geposteerde soldaten be stookten met een machinegeweer het hoofdb-rr-au der politie, waar bij talrijke personen om het leven zijn gekomen. De opstandelingen nemen in aan tal toe. Al mijn opmerkzaamheid in den Rijksdag heeft mij tot deze overtuiging gebracht. Hjj was de man. die steeds achter zijn fractie s'ond. die nooit naar voren kwam Uit vele gesprekken met partjjgenooten weet ik. dat hjj steeds de man was. die herhaalde: .Sla de Fascis ten waar je ze kunt tref fen." HU. was steeds de grdote hetzer. terwijl hl), in de huishoudelijke commissie Towr-f VD. van den Rijksdag dan weer ivKui.tK den fatsoenlyken man en den verzoeningsgezinde speelde. Het Campo Columbia zou door vliegtuigen gebombardeerd zijn, waarbij het afweergeschut in dit garnizoen een der aanvallers naar om laag haalde. De gezant van de Vereenigde Staten. Welles verblijft momenteel in Havana en wordt voort durend op de hoogte gehouden van den stand van zaken. Er bestaat geen gevaar voor het leven van de Amerikaansche burgers, terwijl er tot nog toe nog geen menschenlevens te be treuren zouden zijn. VATICAAN-STAD. 8 Nov. (Eigen bericht» Volgens den vertegenwoordiger der „United Press’’ te Rome, verluidt in Vatlcaansche krin gen. dat het geduld van den H. Vader inzake de uitvoering van het concordaat met Duitscn- land thans, vier maanden na de onderteeke- ning door Von ►apen, is uitgeput. Kardinaal Pacelll is voortdurend op de hoogte gehouden van de moeilijkheden der Dultsche katholie ken. Z. H. de Paus zou tenslotte gedreigd hebben in een encycliek de tekortkomingen der Dult sche regeertng te publiceeren. (United Press) Goebbels herinnert zich, dat hy eens voor een exemplaar van de ..Rote Fahne" is terug geschrikt. toen hy dit parool erin las en zich de gevolgen op de massa van de bevolking voor oogén stelde. In den laatsten tijd hadden wij bijna lederen avond een doode. zonder dat de mooidenaa, ontdekt werd. Hoe laks de politie optrad blijkt wM. dat wjj thans de moordenaars weten te vinden, dat nu de processen plaats vinden, die reeds I of 2 Jaar eerder plaats gehad moesten hebben. sche partij is verschenen, waarin tegen indlvi- dueele terreur wordt geprotesteerd. Dit is echter van geen beteekenls. De partijleiding richt zich tegen terreur, doch laat deze door andere groe pen uitvoeren. Ik ben ervan overtuigd, dat de communisti sche partij in terreur het beste middel ziet tot vernietiging van den politleken tegenstander. BERLIJN. 8 Nov. (W.B.). De ..Germania" publiceert het volgende schrijven van den Aarts bisschop Kardinaal Bertram inzake het plebis ciet van 12 Nov.: In wijde kringen van het katholieke volk is in de laatste twee weken aan de Opperste Her ders der Kerk de vraag gesteld of het Epis copaat het niet nuttig oordeelt, in een verkla ring zjjn wenschen bekend te maken cmtrent de het volk aan te bevelen houding by de ver kiezing van 12 November as Voor zoover het de gewone politieke zjjae dezer volksstemming en vooral de verkiezingen voor den Rijksdag betreft, staat het den stem gerechtigde vrij ^e handelen in overeenstem- BERLIJN. 8 Nov. In verband met t feit dat hedenochtend dr. Goebbels als getuige zal worden gehoord, is de politiebewaking rond het Rljksdaggebouw versterkt Dlmltrof is weer toegelaten, hoewel zijn uit- lluitlngstyd nog niet ten einde was. De zitting begon om half tien en bjj het verschijnen van dr. Goebbels staan allen op en brengen den Duitschen groet Aigemeene beschouwingen In de Tweede Kamer over de begroeting. Redevoeringen van de heeren Schouten (A. R.), mr. Joekes (V. D-) en dr. B>erema fV- B.I. Voorzitter. Was men algemeen van oordeel, das de communisten de daders waren? ming met zijn geweten. Wat den zedelljken plicht betreft der trouwe zorg voor de toekomst van volk en vaderland en vooral de houding ten opzichte van den ..Oproep aan het Dultsche volk” geldt eveneens het beginsel van de gewetensvolle uitoefening der verkiezlngsvrljheld Intusschen zal een leder zich daarbij bewust zjjn van zijn plicht om de autoriteit der regee rtng naar beste weten en geweten te steunen en het te allen tijde ook door het Episcopaat aangemoedigde streven te ondersteunen dat gericht is op Duitschlands rechtsgelijkheid in de familie de» volkeren, op den eisch van arbeid in het vaderland en op het behoud an den vrede. Dit moge de leider zijn bU het nemen een beslissing. Daarbij hebben Wij nooit nagelaten en zullen WIJ ook nooit nalaten te wijzen op dier, hech ten grondslag van den btnnenlandschen vrede, welke gelegen is in de bescherming van den godsdienst, in de vrije ontwikkeling van alle takken van kerkelijk leven, in het n„s: reven van allen der christelijke zedelijkheid en in een voor allen gelijke, welwillende behandeling der trouwe vaderlandsch gezinde onderdanen. Daarop waren en blijven ook in de toekomst de door het Episcopaat gestelde eischen gericht.” de o-a„ is. Bo vendien was minister Goebbels langen tijd lid van den Rijksdag, zoodat hij met de situatie en toestanden goed op de hoogte is. Ten aanzien van het Bruinboek verklaarde dr. Buenger. dat dit reeds voldoende geken schetst is en dat het voor dr. Goebbels niet meer noodig is zich hiertegen te rechtvaardi gen. Op een vraag van den voorzitter verklaart dr. Goebbels dan, dat hjj wil antwoorden op vragen. De voorzitter wijst dan op de bewering, dat ie ministers voor 27 Februari geen verkiezings- redevoeringen hadden vastgesteld, of deze heb ben Ingetrokken. Dr. Goebbels: Vooraf zoo ik willen zeggen, dat ik toen nog geen minister was. doch slechts propaganda-chef van de NSDAP Onmiddellyk na de ontbinding van den Rijks dag had Ik opdracht gekregen den verkiezings strijd te organlseeren. Het spreekt vanzelf, dat van be- WEENEN, 8 Nov. (VJJ.) Het Bruine Huis, dat reeds by het verbod der nat.-soc. par’-y door de politie was gesloten, is thans in beslag genomen. Aan de Technische Hoogeschool te Weenen zyn Woensdag op drie plaatsen, t.w. in de auia. in een zygang bij de aula van het instituut voor electrotechmek en in de gang van de hooge scnoolwacht traangasbommen ontploft waardoor oe werkzaamheden in de gebouwen ónmogelijk werden gemaakt. Te Koeflach in Stiermarken is voor het huis van een gendarmerie-otficler een met dyna miet en yzei gevulde bom ontploft. De de ui van het huis werd vernield, terwyl 24 ruiten zyn gebroken. Te Hietzing, een voorstad van Weenen, is vannacht een in een particuliere woning ge houden geheime nationaal-soclalistische bijeen- komst gesloten. 'Zeven deelnemers aan de ver gadering zyn gearresteerd. Een der rechters: Torgler heeft het voorge steld, alsof hij in den Rijksdag altijd zeer ver zoenend is opgetreden. Dr. Goebbels: Ik heb Torgler Jarenlang op merkzaam gadegeslagen zonder ooit een woord met hem te hebben gewisseld; ik ben tot de overtuiging gekomen, dat men de communis tische partij in drie klassen kan indeelen: Er zijn eerlijke arbeiders, die in het commu nisme gelooven en meenen. dat het hun een beter leven geven kan. Wjj hebben steeds ge tracht deze menschen terug te winnen. De tweede klasse is het janhagel van de straat, dat het communisme gebruikt als de mantel voor de misdaden. Dat zjjn de menschen. die on der de vlag van het communisme aanslagen plegen, plunderen en overvallen doen, omdat zij hopen als politiek beklaagde minder streng be handeld te worden STOCKHOLM, 8 Nov. ..Aftonbladet" meldt, dat in den afgeloopen nacht het graf van wy- len mevrouw Karin Goering op het kerkhof van Lovoe bjj Stockholm is geschonden. De kransen en de bloemen werden van het graf gerukt, evenals een In den vorm van een ha kenkruis gesneden k’imop. Op het graf werq een brief gevonden, welke een protest tegen het nat-socialisme Inhield. De Dultsche zaakgelastigde legatieraad Mey- nen heeft het voorval in het Zweedsche mi nisterie vsn buitenlandsche zaken ter spraxe gebracht. Van bevoegde zijde wordt een gron dig onderzoek ingesteld. Van Dultsche zyde wordt verklaard, dat deze grafschennis waarschijnlijk door communisten is gepleegd. Naar verluidt, heeft Goering besloten, de lijkkist mee het stoffelijk overschot van zyn echtgenoote naar Dultschland te doen over brengen. BOMBAY, 8 Nov. (Reuter). Volgens een uit Kaboel ontvangen telegram is de koning van Afgha nistan, Nadir Khan, hedenmorgen vermoord. Dr. Goebbels: Als Ik mU verplaats in de men taliteit van een communist, dan kom ik on- mlddellljk tot de conclusie: Laten wjj de Na- Uonaal-Sociailstsn in het zadel komen, dan is bet met ons onherroepelijk uit. Er moet de com munistische party veel aan gelegen zyn. eerst nog te trachten alles aan zich te trekken communistische leiders spraken op straat heel openlyk over Het bleek my ook uit dreigbrieven, welke ik kreeg. Als het de communisten goed ging, kreeg Ik zelden dreigbrieven, wanneer wy evenwel een overwinning behaalden kwamen deze weer. In dien tyd nu kreeg ik honderden dreigbrieven In de Illegale pers werd openlyk van opstand aigemeene staking en geweld gesproken. De procureur-generaal: In het Bruinboek wordt beweerd, dat de Nat. Socialisten Iels by- zonders moesten doen, aangezien hun vooruit zichten zeer slecht waren en de ministers zich bedreigd voelden door de Duitsch-nationale ministers en de Stahlhelm. Dr. Goebbels: Deze veronderstelling is be- lacheiyk We hebben nog nooit zoo goed voor een verkiezing gestaan. Ten aanzien van de Stahlhelm zou ik het volgende willen zeggen: De Natlonaal-Sociallsten. de Dultsch-Nationa- len en de Stahlhelm hebben op 30 Januari den Rykskanseller by handslag beloofd eensgezind, zonder partyhaat, samen te werken. Ik heb alle byeenkomsten van deze heeren medegemaakt en weet, dat nooit een poging Is gedaan dezen band te vernielen. De procureur-generaal: Torgler heeft ver klaard. dat hy liet parool „Sla de fascisten-' enz. slechts geesteiyk heeft bedoeld. Dr. Goebbels: Het is van geen belang, wat den Torgler by deze woorden denkt, doch welke gevolgen deze woorden by zyn aanhangers neb ben. Ik heb 'zelf eens meegemaakt, dat een communist op mij schoot, terwyl ik in myn auto zat. Toen ik later als beklaagde was ge arresteerd. verscheen deze zelfde communist als getuige. (Voor vervolg zie men elders in dit blad) Voorzitter: Acht u, Herr Reichsmlnister mogeiyk, dat Oberfohren dit memorandum zelf heeft gemaakt? Dr. Goebbels: Ik acht dit uitgesloten Hy mag politieke fouten hebben gemaakt, doch men kan hem niet verwyten dat hy de nationale veiligheid van het Dultsche volk in gevaar beeft gebracht. Zy hebben evenwel thans ’n dergeiyk theater niet te Beriyn. doch te Londen gehouden, ik betreur, dat een andere regeertng dit heeft toe gelaten en ik kan het my slechte verklaren uit haar onbekendheid met de communistische party. De** party, en dit staat voor my zondei twyfel vast, is de aanstichter van den brand Ik ben overtuigd, dat tndlen het plan geluxt was, de daders als de groote helden van de communistische beweging waren uitgeroepen Nu de aanslag mislukt is. tracht de party zich een alibi ie verschaffen. My kunnen zy daar- zHAVANA. 8 Nov. (Eigen bericht) By den op stand op Cuba zyn 75 personen om het leven gekomen. Byna 200 menschen liepen verwon dingen op. President Grau San Martin heeft voor het geheels eiland den staat van beleg afgekon- digd. mede niet imponeeren. Ik heb te dikwyls kun nen vaststellen, dat deze taktiek steeds weer herhaald wordt, zoodat hieruit kan worden be sloten. dat de communistische party niet mei een groote fantasie begaafd is. Deze beweringen van het Bruinboek en hel zoogenaamde memorandum van Oberfohren zyn Nadere bijzonderheden over de zen moord ontbreken nog. Hedenmiddag is de' zoon van Nadir Khan tot koning van Afgha nistan uitgeroepen. Het Afghaansche gezantschap te Londen heeft hedenavond, bevesti ging ontvangen van het bericht, dat koning Nadir Khan vermoord is. BU de eerste besprekingen met Hitler Is besloten, dat in de eerste dagen van de week allen steeds zooveel mogeiyk in Ber- lyn aanwezig moesten zyn, om de aige meene politieke lyn te bespreken. Een van de eerste dagen, dat allen byeen zouden komen, was de dag van de brand stichting, die dus door alle Kabinetsleden en vooraanstaande partijleden was vryge- houden. Het was louter toeval, dat allen te Berlyn byeen waren op dien dag. Voorzitter: Wanneer hebt U van den gehoord? president en kolonel Batista gesommeerd di rect af te treden Verschillende troependeelen te Havana zyn naar de opstandelingen over- geloopen. De toestand op Cuba is voorloopig nog on zeker. Aangaande de recente omwentellngs- poging worden allerlei berichten ontvangen welke evenwel ten deele met elkander in tegen spraak zyn. De Cubaansche president heeft van het bal- con van zyn paleis af een toespraak gehouden tot het volk en de soldaten, waarby hy ver klaarde. dat de regeering strydt voor de waar digheid en de vryheid van het Cubaansche volk. Hy beweerde, dat de chef der politie van Ha vana zUn loyaliteit heeft verzekerd, en dat reeds ongeveer 1000 opstandelingen zich heb ben overgegeven. De leiders van den opstand daarentegen ver klaren. dat hun aanhangers alle politiebureaux hebben bezet. Er worden ernstige botsingen verwacht. United Press seint ons nog de volgende by- zonderheden Op het dak van het presidentieele paleis, als mede op de balcons. zyn machinegeweren op gesteld. terwyl voor den ingang een gepantser de auto in gereedheid wordt gehouden. De zoeklichten van het garnizoen Cabanas zochten den geheelen nacht de lucht af naar vyandelyke vliegtuigen. Om 4.30 localen tyd was. volgens mededeelin- gen van den correspondent van United Pre'S, het succes van de revolutie nog erg twyfelach- tlg en volgens de politie-autorttelten te Havana zou de geheele beweging reeds zyn doodge- loopen. van de Haarlemse he Dultschland zou by het gelukken van den aan slag zooveel voordeel hebben gehad als de com munisten. Het is een dwaling te beweren, dat de brand den communisten benadeeld zou hebben, het zou een voordeel voor hen zyn geweest als hy tot de gewenschte resultaten had geleid. Voorzitte’. Het Bruinboek gebruikt een by- zondere politieke praktyk, om te verklaren dat de schuldiger aan een andere zyde gezocht moeten worden. Dr. Goebbels: Deze manoeuvre van de com munisten is my bekend. Dit is een oude com munistische truc, die steeds wordt uitgehaaid als zy een s’echt geweten hebben. Ik heb voor beelden iiiervan uit eigen ervaring. De minister wijst dan op den tragischen dood van den nortygenoot Kuetemeyer. die door communisten doodgeslagen en in het kanaal geworpen is Het geval was zeer duideiyk, de man had een vergadering bezocht, waar Hitler sprak en war op den terugweg door een com munistische bende overvallen en neergeslagen en toen hy vluchtte werd hy in het kanaal ge- worpen. De communisten hle’den toen evenwel een soort proces, waarin alleen communistische getuigen optraden en met groote woorden werd het tegendeel verklaard. A's tweede voorbeeld noemt Goebbels het geval Horst Wessel, die 2 8 300 Rood-Front- stryders had weten te overtuigen, in de natio naal-socialistische ryen te komen. HU werd daarop door een communisten-bende in zyr woning overvallen en neergeschoten. Het geval was zoo duideiyk. dat de publieke opinie m Berlyn Opr ons ste’ling begon te nemen. Wat Wweerde nu de communistische party? Het was geen nat.-socialist geweest.'doch een hWper van hen. en zy ontzagen zich Aiet den begrafenisstoet aan te vallen. Hetzelfde was het geval by den overval !n de kolonie Felseneck. Hoewel wU daar de doo den en gewonden hadden, wees een communis tisch „proces” met betaalde getuigen uit, dat wy de aanva'lers waren. Hetzelfde beeft zich nu weer afgespeeld. Voorzitter: Hebt u de veelvuldig vermelde tritiating van den Rykskanseller gehoord, welke betrekking heeft op de voornaamste schuldigen •an den brand? Dr. Goebbels: Jawel, en dit was zeer nat uur- Hik want by den ingang had minister-president Goering ons reeds medegedeeld, dat het een •ommunistischen aanslag was. Toen von Papen zUn vrees en verwondering over deze daad te kennen gaf. zelde de Leider: Dit is een teeken. hoe de situatie Ir werkeiyk- beld is. Hier kan men zien in welk gevaar Dultschland verkeert en het Dultsche volk kan Overtuigd zyn. dat ik het myn plicht acht de geheele Dultsche natie van dit gevaar te red den. over de Dr. Goebbels: Geheel eenstemmig. Voor ons bestond geer, twyfel. of deze aanslag was lang tevoren voorbereid en door meerderen ultge- Een mensch alleen kon practisch den brand niet hebben gesticht en geen party in Dr. Goebbels: Op dien dag had een zitting van het kabinet plaats gehad en ’s avonds was de „Leider” in zyn woning te gast. Dit wordt In het Bruinboek ver dacht genoemd, doch dit is zeer gemakkelUk te verklaren uit het feit, dat Hitler zeen eigen woning in Berlyn had, doch in hotel .Xaiserhof ver bleef. Tydens het avondeten werd Ik aan de telefoon geroepen en de nat.-soc. perslei- dr. Hanfst^ngel. «He in de woning van Goering in het Paleis van den Ryksdag-president woonde, deelde dat de Ryksdag in brand stond. Ik dacht eerst, dat dit een grap was, temeer omdat Ik eenigen tyd geleden dr. rianfstengel •elf telefonisch voor den gek had gehouden. Ik hing de telefoon op. doch even later: werd ik van dezelfde zyde weer opgebeld en my werd gezegd, dat het mUn plicht was den Leider te waarschuwen. Hanfstengel zelde. dat hy de vlammen reeds naar bulten zag slaan Ik stelde toen den Leider hiervan op de hoogte en ook deze wilde het eerst niet gelooven Wij zUn toen in een razend tempo naar den Ryksdag gere den Hier trad ons onmiddeliyk in portaal II Goe- "Hng tegemoet en zelde. dat men met een po’i- tleken aanslag te doen had en dat een van de daders een Nederlandsch communist reeds ge arresteerd was en in verhoor werd genomen. Circulaire v«n Minister De Wilde zeden verw ildertng. Op verdere vragen verklaart dr. Goebbels, dat destyds geen sprake was van principieele vraag stukken in het kabinet. Het meest is gespro ken over tactische kwesties, vooral hoe net best de communistische party te bestryden. Niet de Nationaal-Socialisten hebben het verbod van de communistische party verlangd, doch de Duitsch-Natlonalen wilden dit Voorzitter: Heeft in het kabinet ooit verschil van meenlng geheerscht ten aanzien van de brandstichting? Dr. Goebbels: Nooit. Voorzitter: Wilt u nog spreken over de be schuldiging van bet Bruinboek. dst leden van de NSDAP de brandstichters zouden zijn? Dr. Goebbels: Ik heb met verLazinc vastge steld. dat het Bruinboek meent, dat net plan in myn brein is opgekomen. Dit is ock een bewijs voor het gebrek aan fantasie van de commu nisten. Gelooft dan Iemand, dat we geen andere pro pagandamiddelen tegen de communisten had den dan de brandstichting in den Ryksdag? Wat luitenant Schulz betreft dien heb ik niet gezien sinds de party-crisis in November van het vorig jaar. Dit was de crisis waarin Gregor Strasser de trouw aan de party niet zoodanig hield als men van hem mocht verwachten. Hy moest toen uit de openbaarheid verdwynen en luitenant Schulz werd in zyn plaats benoemd. Op verdere vragen verklaart dr. Goebbels, dat later eens een verklaring van de communist!- r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1