ONS BLAD Van het Rijksdagbrandproces r 1, X Het nieuws van heden Von Papen spreekt te Keulen I J DIMITROFS VERBLIJF IN BERLIJN Crisis in Roemenië DE BAROMETER JOH. LAU WERS VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS n A RIJKSMIN1STER Dr. GOEBBELS ALS GETUIGE Het woord hem weer ontnomen Immigrhtie in Palestina MASSADIEFSTAL IN SPANJE o o Heel dorp geruïneerd Inukai’s moordenaars '—veroordeeld Heeft Litwinof nu reeds succes Indo-China geteisterd Artillerievuur te Havana Von Papen Onrust in Oostenrijk i Aan Iwan Boenin toegewezen 3- De Hitlerputsch herdacht Hg xou door zgn eigen hovelingen met dolken zgn af gemaakt De moord op koning Nadir Khan Opmarsch tegen het Li berale tijdperk Dreigement van Paul- Boncour De vice-kanselier geeft een exposé over de houding der Duitsche katholieken tegenover het Derde Rijk Als Duitschland bewapenings- contróle afwijst Elf Amerikaansche oorlogsschepen nabg Cuba Vragen van het Kamerlid Schalker Roosevelt zou nog deze week de Sovjet-Unie erkennen DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Nobelprijs voor litte ratuur Wervelstorm eischt omstreeks 130 dooden PAYGLOP 3 ALKMAAR Scheer artikelen i te ï- id et te n. al in I- 11 „KAMER”-DAG Hooge Commissaris zal tegen illegale vestiging van Joden optreden ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 \Tot straffen van 1 tot IS jaar Ontbinding van den Duitschen T urnbond De Bulgaar verweert zich tegen verdachtmakingen van een dienstbode zijner vroe gere hospita VRIJDAG 1O NOVEMBER 1933 Tarief-accoord tusschen Nederland en Polen. 1 nx Een moord te Uden? Moord te Heesch (N.-B.). De stichting van een auto-renbaan te Arnhem. Kaspeizer S. I 5 JÈ Hl’-’O u De vroegere koning van Afghanistan, Aman Oellah, die te Rome vertoeft, heeft tegenover een correspondent van een Engelsch blad ver klaard, dat hU bereid is naar Afghanistan terug te keeren. MUENCHEN, 9 Nov. Het feit, dat 10 Jaar ge leden alhier de „Hitlerputsch” plaats vond is gisteren te dezer stede „massaal” herdacht. er n. I Inukai’s moordenaars veroordeeld tot gevange nisstraffen. Het bloembollenvak. Een deputatie alt zes ver- eenigingeg op audiëntie bij minister Verschuur. Typhoon teistert kampongs in onze Oost; twee dooden en zes gewonden. LONDEN. 9 Nov. (V. D.) Boven een gedeelte van Fransch Indo-China heeft een hevige wer velstorm gewoed. Volgens tot nog toe ontvan gen berichten zouden daarbij 130 menschen om het leven zijn gekomen. Massale herdenking van den Hitlerputsch te München. Vlot omgeslagen op een kanaal in de Wieringer- meer; twee arbeiders verdronken. Voortzetting der Algemeene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Oud-minister De Geer en de heer Fleskens aan het woord. Plannen voor de huldiging van Prinses Juliana op haar 25sten verjaardag. Stand op Vrijdag 9 ar vja.: 749 Vorige stand: 7S4 HAVANA, 9 Nov. (Reuter) Het gerucht gaat, dat de gezant van Uruguay, Fernandez y Me dina, door een bom gedood is. De begrafenis der slachtoffers van het tragisch auto-ongeluk te Amersfoort. r-t! O ft ld 10' et fi rn Ie te or^ f- r- e- ta Ce te m i- ft te in ■ja STOCKHOLM. 9 Nov. (Reuter) De Zweed- sche Academie heeft heden besloten, den No belprijs voor litteratuur dit jaar toe te kennen aan den Russischen schrijver Iwan Boenin. Boenin leeft in het buitenland als emigrant. De moord op £oning Nadir Khan. Wervelstorm In Indo-China vergt 139 dooden. Voor de koning van Engeland het parle ment opende, werd de zittingszaal grondig gereinigd. tning Wanneer Duitse hlar.d aanvaarden bmusntisg mi 16. dat econo- in kracht zal rof ook militaire ;n zeide de mi st tijd moet laten ae passexL Memorie van Antwoord op het Voorloop!? Ver sla? der Rijksbe?rooting voor Binnen- en Bui tenlandsche Zaken. PARIJS, 9 Nov. (Reuter) In de Kamercom missie voor Buitenlandsche Zaken heeft mi nister Paul-Boncour, volgens de „Echo de Pa ris” nog verklaard, dat Indien weigert bewapeningscontróle te het Locamo-pact met al zijn cor worden toegepast en dat artikel/ mische sancties instelt, direct worden. Wat de vraag betref] sancties zullen worden nister, dat men hem andere procedures toe WASHINGTON, 9 Nov. (Reuter.) Het sche ma van een AmerikaanschRussische overeen komst omtrent de hervatting der diplomatieke en oeconomlsche betrekkingen tusschen beide landen dat tijdens een conferentie tusschen Litwinof en Huil, welke twee uren duurde, werd uitgewerkt, zal heden in den vooravond aan Roosevelt worden voorgelegd. ag zijn kabinet door^Ben huldigen Zaken MÜNCHEN 9 Nov. (W.B.) In grauwen mist breekt de morgen van den dag aan. waarop ten tienden male de jaarlijksche gedachtenis wordt opgeroepen van de mannen, die vielen bij de „Völkerhalle” te München. Honderden treinen brengen tienduizenden en nog een.’ tien duizenden aan. Naar de straten, waardoor Hitler met zijn mannen van 1923 nog eens óen weg zal nemen] dien hij toenmaals ging, stroomen de massa's. Alle winkels zijn gesloten Door de radio viert heel het Duitsche volk het grootsche doodenfeest mede. Voor de poorten van het Bruine Huls is het een komen en gaan van deputaties. Het geheele gebouw is met bloemen overdekt. Reusachtige hakenkruisvlaggen overal. In het midden boven een ..altaar", waarop een afbeelding der geval lenen staat, zweeft een verlicht hakenkruis. Het „bloedvaandel" van 1923 wordt door de massa vol eerbied begroet. De oud-strijders van Hitler bestijgen de trap pen van het podium. Kanonschoten wcerklin- ken. Een diepe stilte valt onder de fantas- tisch-groote menschenmassa. Dan eerst treedt Hitler op het podium. Ontzaglijk is de jubel. VaandelwUdlng. Tocht naar de historische „Bürgerbraukeller”. Van Christelijk Sociale zijde wordt het be richt verspreid, dat nog in den loop van de volgende week de ontbinding van den Deut- schen Turnbufid zal worden bevolen. Deze bond telt 1000 vereeniglngen met 64.000 actieve en 50.000 ondersteunende leden. Voor het Bruine Huls werd gisteren nu een geweldige betooging gehouden, waar een aantal nieuwe vaandels en standaarden werd uitgereikt. De geheele oude garde der partij was aanwezig. Hitler werd gehuldigd door Göring waarna de rijkskanselier ’n toespraak hield Tegen midemacht had vervolgens op den Königsplatz een plechtigheid plaats, ter herden king van de dooden van 9 November 1923. Hier werd o.a. het woord gevoerd door Goring sn dr. Göbbels. Tienduizenden fakkels verlichtten het plein, waar een enorme menschenmenigte was bijeengestroomd. BOMBAY, 9 Nov. (Reuter.) Volgens berich ten. die over de grens Peshawar bereiken, is koning Nadir Khan In zijn paleis door hove lingen vermoord. De koning zou op het oogenbllk. dat hij den harem verliet, zijn aangevallen. HU werd door drlg, kogels getroffen, maar was niet op slag dood. Zwaar gewond viel hU neer voor den in gang van den harem, vanwaar de moordenaars hem wegsleepten en met dolken, in tegenwoor digheid der schreeuwende vrouwen, verder af maakten. Een officieel relaas over den moord Is echter noch te Bombay, noch te New Delhi ontvangen Men gelooft, dat de koning het slachtoffer Is geworden van intrigues, die de geschiedenis van Afghanistan kenmerken. V. D. meldt over den moord nog het vól gende: De Afghaansche autoriteiten te Kaboel zwij gen over de omstandigheden, waaronder de aan slag heeft plaats gevonden. Het Engelsche gezantschap te Kaboel heeft de Engelsche regeering getelegrafeerd, dat de moordenaar een student is en niet zooals oor spronkelijk werd verondersteld een vriend en hoveling van den koning. Invoer van versche groenten naar Frankrijk econ t in ge n teer d. Woensdag werd Dr. Goebbels, Rijksminister voor Propaganda, als getuige in het Rijks dagbrandproces gehoord. Dr. Goebbels by zijn verhoor. Op den achtergrond staat Dimitrof (voor den politiebeambte). KEULEN, 9 Nov. Op een druk bezochte bijeenkomst van de Arbeidsgemeenschap van katholieke DuMschers, heeft vice-kanselier v. Papen een redevoering* gehouden, waarin hU verklaarde, dat de veelverbreide meening, dat het bUzonder moeilijk is voor den Duitschen katholiek om over het nationaal-socialisme te spreken, een^groote dwaling is. Want juist de katholieken hebben een btzonder duidelijk beeld van de wereld-ordening, welke door God is vastggpteld ten wereld-ordening, welke wij in de natuurlijke ordening van alle dingen her kennen. Het Derde Rijk van Adolf Hitler bouwt zich bewust op op de basis der belde ChrlstelUke geloofsbelijdenissen. Hiermede ontstaat voor de eerste maal sedert eeuwen weer de basis voor een Rjjksconcordaat. ff De opvoeding van de jeugd wordt weer op confessloneele basis gesteld en de Kerk bidt weer openlijk voor het hooge werk van den staat ter vervulling van Haar eigen zending. Het zou een weergalooce historische dwaling zUn te gelooven, dat den katholieken als zoo danig het afscheid van de liberale eeuw zwaar zou vallen. In de sociale kwestie wil het nat. socialisme voor alle volksgenooten een bestaansmogelijk heid scheppen, wat volkomen In overeenstem- is met -de katholieke wereldopvatting het nat.-socialisme de natuurlUke van het volk weer wil herstellen. BOEKAREST, 9 Nov. (V. D.) Het staat vast, dat minister-president Wajda Wojwod Zater dag as. den koning het ontslag vj zal aanbieden De nieuwe regeering zal minister van Buitenlandsche Zaken worden gevormd. Tltulescoe zal zoo noodlg het parle ment ontbinden en nieuwe verkiezingen uit schrijven. Tltulescoe heeft de opdracht even wel nog niet definitief aanvaard. Mocht hU er op het laatste oogenbllk nog van afzien dan zal waarschUnlijk een- regeering, bestaan de uit generaals en hooge ambtenaren worden gevormd, welke het parlement zal ontbinden en nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. De oorzaak voor het aftreden der regeering Wajda Wojwod ligt In het feit, dat de koning onteWeden Ie met de wijze, waarop de regee ring de kwestie van de buitenlandsche schul den heeft behandeld. *B|j bet begin van de gister gehoudën zitting van het proces» Inzake den brand in hel Rjjks- daggebouw deelt dr. Teichert mede, dat de als getuige in aanmerking komende communist Kaempfer In Brandenburg a. d. Ha vel Jtoont en zjjn vrouw in Berlijn. Als getuige wordt dan gehoord majoor Schroe der uit Rostock, die langen tijd geregeld in café „Bayemhof” kwam. Get. verklaart zich te her innenen, dat de kellner Helmer hem wees op verdachte buitenlanders in het café, (o.w. de Bulgaren) die zeer geheimzinnig deden. Get. zeide toen tot den kellner, dat deze dit aan de politie moest mededeeleq. Getuige weet niet meer of overste Hierl hierbij aanwezig was. Als volgende getuige wordt een zekere Anna Schreiber gehoord, die van 1927 tot 1929 Di mitrof in Berlijn zegt te hebben gezien. Getuige was in dien tijd In dienst van een juffrouw Kaspeizer. waar Dimitrof een kamer gehuurd zou hebben. Hij noemde zich Jan Schaafsma of Schaafsmaja en verklaarde nu eens uit Rusland dan weer uit Zwitserland of uit Nederland te komen. Toen de metaalbewerkersstaking mislukt was, toonde hij zich zeer opgewonden. Toen Ik hem zei, dat hij daar toch niets mee te maken had. zei hij, dat ik dat niet begreep. Het vroegere communistische Rijksdaglid Eberlein kwam ook geregeld bij juffrouw Kaspeizer, in den regel des middags. Als haar een foto van Eberlein wordt voor gelegd, herkent zij hem terstond. Zij verklaarde verder, dat zij dacht dat Dimitrof-Schaafsma een schrijver was en zich met naaktcultuur be zig hield, aangezien zich vele platen en boeken hierover in zijn kamer bevonden. Dimitrof vraagt dan of Juffrouw Kaspeizer niet dikwijls ontevreden was, omdat getuige niet goed, had schoongemaakt. Getuige: Nee, heelemaal niet. Toen Dimitrof mij later op straat zag, vroeg hli me: Frau Schreiber, komt U toch weer b|j ons. Ik heb toen geantwoord: Nee, by jullie kom ik nooit weer. Dat hui? bevalt mij niet. (Opgewonden): Waarom, dat weet je wel. brutale kerel! De voorzitter verzoekt getuige zich te mati gen en vraagt waarom zij den dienst heeft op gezegd. Getuige: Omdat Dimitrof mü te na wilde komen. Dimitrof: Ik sta verstomd over deze bruta liteit. Voorzitter (met verheffing van stem): Zwijg, Dimitrof. Hebt u nog een vraag te stellen? Dimitrof: Een vraag aan deze getuige te stel len is beneden mijn waardigheid. Voorzitter: U dient zich van dergeltfke drieste opmerkingen te onthouden. Dimitrof: Ik verklaar het volgende: Ik heb In de woning van mejuffrouw Kaspeizer ge woond in de tweede helft van 1930 tot Novem ber 1931 onder den naam: dr. Schaafsma, auteur. Ik heb in dien tijd Eberlein nooit In de woning gezien. Is hij er dus geweest, dan was het bjj mijn afwezigheid Eberlein leerde ik eerst eind December 1931 te Moskou persoonlijk kennen. Er wordén hier slechts onware getuigenver klaringen gedaan, om de aanklacht kunstmatig te steunen. De voorzitter (zeer opgewonden): Ik wijs dit af. Ik ontneem u het woord. Vervolgens wordt gehoord mej. Roesler. die In den nacht van 27 op 28 November in denzelf- den slaapwagen als Dimitrof van München naar Berlijn reisde. Zij aocht op het station te München naar bekenden en kwam zoo in ge sprek met Dimitrof. Toen de trein zich in be weging had gezet, kwam Dimitrof in haar eoupé om zich met haar te onderhouden. Hjj ■telde zich voor als dr. Hediger en verklaarde Opdracht te hebben gekregen, om een boek te schrijven over vooruitgang en verval der Duit sche cultuuj. Het gesprek duurde 1 k IX uur en we spraken af. elkaar denzelfden avond in een café te ontmoeten. We namen afscheid, waarna Ik Dimitrof niet meer terugzag. HAVANA, 9 Nov. <VJ>.) De Cubaansche regeeringstroepen hebben het oude fort Atares, dat de stad Havana beheerscht en waarheen de opstandelingen bun hoofdkwartier hebben verlegd, met licht artillerievuur bestookt. Bij de eerste schoten werd de stedelijke electrische centrale beschadigd. De aanhangers der organisatie ABC, die een belangrijk aandeel nemen aan den opstand, streven naar een herstel van de Cespedes, die theoretisch nog door de regeering der Ver- eenigde Staten als i>resldent wordt erkend. Het Amerikaansche ministerie van Marine treft voorbereidingen, om de reéds uit de Cu baansche wateren teruggetrokken oorlogssche pen naar Cuba te dlrlgeeren. Ingeval het leven van burgers der VB. zou worden bedreigd. Op het oogenbllk bevinden zich nog 11 Ameri kaansche oorlogsschepen In de buurt van Cuba. moet.het natuurlijk vastbesloten zijn alles af te wenden, wat deze nieuwe volks-oYdenlng kan verzwakken: te grooten invloed van andere rassen, openbare onzedelijkheid In de veelvul dige manieren waarop In den liberalen staat bet volkswezen dreigde te worden vernield. Juist onder de z.g. vrijheid van drukpers is zoo ontzaglijk gezondigd, dat wij het verHes van deze vrijheid niet betreuren. Van positieve crl- tiek kunnen wjj ook in het Derde Rijk niet af zien, aangezien deze voor den opbouw onont beerlijk is. Betreffende den totaliteitselsch van den nat.- soc. staat kan gezegd worden, dat deze op alle gebieden een natuurlijke geleiding wil. Wat de totaliteitselsch niet wenscht. is het hem dikwijls toegeschreven scheppen van een •nieuwe confessie of kerk, aangezien dat de te rugkeer tot de princlpieele dwalingen van het liberalisme zou zijn. Het schijnt ons vaak, alsof bepaalde Instellingen enkel en alleen In staat zouden zijn de taak van de Kerk tot vervulling te brengen. Het is bijv, duidelijk dat de ziel zorg voor alle leeftijden behoort tot het com plex vah taken der Kerk. De vorm van jeugd- sportorganisatles behoort beslist niet essentieel daartoe en vormt slechts een temporeel middel van deze zielverzorgende actie. Het oprichten van de Arbeidsgemeenschap van katholieke Duitschers Is geen organisatie ter bereiking of in stand houding van politieke macht, maar het gaat hier om een instituut, dat door, den leider is ingesteld om den samen hang tusschen Kerk en Staat te interpreteeren De regeling van het belangrijke artikel 31 van het Concordaat, heeft bijzondere moeilijkheden opgeleverd, die in korten tijd door een aan vullende overeenkomst tusschen de Rljksrejee- ring en den H. Stoel geregeld zijn. Vereeni- glngsverboden, die in enkele landen nog vol gens den toestand van Juni tot dusver gehand haafd zijn, zijn in de laatste dagen opgeheven. Juist bij de regeling der vereenlglngsproblemen moeten wij weer leeren onderscheid te maken tusschen temporeeien vorm en eeuwigen tnhoud. Fouten zal de Staat uit eigen beweging over winnen. Daartoe is geen opruiing noodlg van vroegere partjjgrooten in binnen- en buiten land. Het Duitsche katholicisme moet begrij pen, dat wij op 12 November aan de spits van het front behooren, dat tegen het liberale tijd perk opmarcheert. Von Papen besloot met een vurige uitspraak vóór het nieuwe Duitschland onder leiding van den Generaal-Veldmaarschalk Von Hindenburg en zijn Kanselier Adolf Hitler. MADRID, 9 Nov. (Reuter.) De Inwoners van het dorp Villa-Carillo hebben een protest ge zonden aan den minister van Landbouw, daar 9000 pond fruit en olijven, die juist geoogst wa ren. door anarchistische benden werden ge stolen. De dorpsbewoners zullen aflen geruïneerd zjjn als het verlies hun niet wordt vergoed. I j WASHINGTON. 9 Nov. Ook Donderdag heb ben besprekingen plaats gevonden tusschen Litwinof en staatssecretaris Huil. Na een on derhoud, dat twee uren he^ft geduurd, heef^ Huil zjjn voldoening uitgesproken over de vorderingen, welke de onderhandelingen heb ben gemaakt. De Russische delegatie is vol goede hoop en verwacht, dat Amerika nog voor het einde der week de Sovjet Unie zal erkennen. WEENEN, 9 Nov. Te Graz zijn In de geheele stad z.g. hakenkruisvuren ontstoken. Ook in de andere deelen van Salzburg zijn dergelijke branden gesticht. Aan de hoogeschool te Weenen volgen poli tiebeambten in burger de colleges om direct bij incidenten tijdens de lessen te kunnen in grijpen. In het Instituut voor anatomie wer den eenlge politieambtenaren door de studen ten „ontdekt" en uitgejouwd. TOKIO, 9 Nov. (Reuter). De tien marine officieren, die beschuldigd werden van den moord op minister-president Inukal In 1932. zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen, varieerend tusschen 1 en 15 jaar. De rechtbank heeft meer dan een millloen brieven ontvangen tijdens het proces, waarin clementie werd verzocht. Ben duizendtal van deze ^brieven was met menschelijk bloed ge schreven, daar tegen drie beklaagden de dood straf was geelscht. In verband met de groote sympathie welke de beklaagden onder de bevolking hebben, had de politie ultgebrelde maatregelen getroffen om onlusten te voorkomen. Voorzitter: Wat kunt u ons nog vertellen over den morgen in den trein? Getuige: Ik stond ’s morgens zeer vroeg op. Op een groot station, dat we passeerden, waar krantenverkoopere riepen: De Rijksdag In vlam men. Ik gedoofde het niet en kocht geen krant. Intusschen hadden mede-reizigers een krant meegebracht en spraken over den brand. Ook Dimitrof kwam om een kop koffie te gebruiken en zag de krant. HU heeft slechts het hoofd geschud, maar later heeft hij in het café gezegd: hij geloofde niet, dat de communisten het hadden gedaan. Dimitrof: Ik heb gezegd, dat het politieke provocateurs moesten geweest zijn. Deze klas sieke getuigen van de klassieke aanklacht heb ben We ook hier zien optreden. De voorzitter valt Dimitrof opgewonden in de rede en roept hem toe: Als u nog een seconde zoo doorgaat. Dimitrof, krijgt u de gewone straf, maar een langere. Hierop wordt juffr. Baumgart verhoord, die een betrekking heeft in het Ufa-pavlljoen aan de Nollen dorfplatz. -De beklaagden Tanef en Popof heeft de getuige terstond na den brand niet In tiet theater gezien. Hierna treedt de pauze In. Na de pauze wordt de controleur van het Ufa-pavlljoen Elnrich als getuige gehoord. Ge tuige heeft het gevoel, Popof te hebben gezien hjj kan het echter niet zeker zeggen. Vervolgens wórdt Frau Annl Krueger ge hoord. De voorzitter wijst haar er op, dat zien onder de documenten een verlovingskaart be vindt met den tekst: „Hun verloving geven be kend Annl Krueger en dr. Jan Schaafsma— Schmidt.” Getuige: Deze kaarten heb Ik laten drukken, om den menschen den mond te stoppen, die op mijn betrekkingen tot mijnheer Dimitrof af gaven. Dimitrof heeft deze kaarten nooit ge zien en x>k niet geweten, dat ik ze liet druk ken. Voorzitter: Wat werd er dan over u gezegd? Getuige: Ik ben om die betrekkingen ook van mjjn man gescheiden. Als Dimitrof weer tracht uit te vallen, springt de voorzitter op en sluit de zitting. Deze zal Zaterdag worden voortgezet. LONDEN, 9 Nov. (V. D) In antwoord op vragen aangaande maatregelen ter voorkoming lan onwettige immigratie van Joden In Pales tina, zeide de minister van koloniën. Sir Phi lip Gunliffe Lister. dat er twee soorten niet gerechtigde immigranten zijn, n.l. personen die zonder immigratiepermlssle binnen het land komen en personen, die een vergunning nebben tni gedurende twaalf maanden in Palestina te reizen en er blijven. De eerste groep noemde de minister betrekkelUk klein, zij wordt dog verminderd door maatregelen, welke de Pa- iestijnsche regeering aan de grens neemt in sa menwerking met de Fransche autoriteiten In Syrië. De tweede categorie noemde de minister ta melijk groot. De Hooge Commissaris heeft on langs met de goedkeuring van den minister be sloten verschillende preventieve maatregelen te nemen. =S== NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD fléïlluitraerd Zondagsblad 10 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Cubaansche regeeringstroepen beschle’en het fort Atares. Iwan Boenin krijgt den Nobelprijs voor liltera- Het Tweede Kamerlid de heer Schalker heeft aan den voorzitter der Tweede Kamer verzocht de volgende schriftelijke vragen aan den be trokken minister te mogen stellen: 1. Is het den Minister bekend dat in het pro ces van het Duitsche Rijksgerechtshof, waar naast vier andere beklaagden ook de Neder- landsche onderdaan v. d. Lubbe is aangeklaagd, verschillende getuigenverklaringen zjjn afge legd omtrent v. d, Lubbe's verblijf In 1932. om trent zijn verblijf' te Constanz eenlge dagen voor Oct. 1992 en omtrent zjjn verblijf te Ber lijn In den zomer en in October 1932? 2. Is het den Minister bekend dat v. d. Lub be van 21 Juni tot 2 October 1932 In verschil lende Nederlandsche gevangenissen vertoefd beeft? 3. Is het den Minister bekend, dat genoemde M. v. d. Lubbe blijkens zjjn handteekenlng van ontvangst van zijn invalldlteltsrente te vin den Is de gegevens van de R. V. B. In Neder land vertoefde op de volgende data: 4. 11, 19 en 25 October. 1. 15. 22. 29 Novem ber; 6, 13, 20. en 27 December 1932? 4. Heeft de Minister deze gegevens omtrent v. d. Lubbe’s verblijf In de gevangenis, het in ontvangst nemen van zjjn invalldlteltsrente, aan té vullen door de data van zjjn verblijf In het ziekenhuis te Lelden reeds aan het Duit sche Rijksgerechtshof medegedeeld? 5. Indien dit nog niet of nog niet geheel ge schied is wil de Minister hiertoe alsnog over gaan, gezien ook het feit, dat Nederlandsche advocaten tot het genoemde proces geen toe gang hebben gekregen?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1