ONS BLAD De rede van Handhaving van den gulden minister Colijn l i i RECORD 0 El s ronds L r Het nieuws van heden Standrecht in Oostenrijk Hitler spreekt de arbeiders toe St. Willihrordus 7 DE BAROMETER ONVERZWAKTE GEZAGS- HANDHAVING JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Ontwikkelen „UUR VAN DEN ARBEID” VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS ZATERDAG 11 NOVEMBER! 933 DE HITLER-PUTSCH TE MÜNCHEN HERDACHT ONTVANGLAMPEN VANAF F 2.50 Dr. H. Colijn N.V. Gloeilampenfabriek Radina 3 Tegen kleine scholen In een paar dagen reeds 15 dooden Een half Openbaar Consistorie Minister Oud aan het woord Hitler’s triomftocht Louis Lépine overleden De klassenstrijd moet vernietigd De a.s. Heiligverkla ringen Nieuwe wetsontwerpen aangekondigd Dysenterie-epidemie te Chicago Handhaving van den gaven gulden Inschakeling organen N. V. Ned. Verzek. -Maatschappij Utrecht, Catharijnesingel 48 Kapitaal- en Volksverzekering DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN BLADZIJDEN THE EXTREME RADIO FOTO GED. NIEUWESLOOT R7 - ALKMAAR Als 8t. Nicolaascadeau is een foto altijd het mooiste. Wij maken deze vanaf het goedkoopste tot de meest artistieke. Fotokaarten vanaf 50 cent KUNSTFOTO’S ZEER BILLIJK ,Jk spreek met recht van iemand, die uit u zelf omhoog is gekomen” „Geestelijke eenheid, waarvan velen droomen, is alleen op het kerkhof denkbaar” en afdrukken van bedrijfs- Het Weeriniiinni Pacht- en executierecht NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ngre- ÏD n*n- on- Bten on wel- den- Vo- O O Gezagshand having Grondwetswijziging niet urgent De werkloosheid De economische toestand I van Onze Romeinsche correspondent schrijft ons: zing voor de groote gezinnen te komen. De crisisheffingen t<n behoeve van den land bouw zjjn ook volgens Dr. CoUjn thans aange land op een punt, dat een rustpunt wezen moet. De geestelijke eenheid, waarvan mannen als Mr. Westerman droomen, is volgens den pre- Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw. 242. Tel. 82797 Stand op Zaterdag 9 uur vjn.: 141 Vorige stand; 141 Dr. CoUjn behandelde naar gewoonte eerst een aantal détailpunten. om daarna over te gaan op zijn eigenlijk hoofdbetoog, dat hij ook alweer naar gewoonte keurig in vijf groote mooten sneed. Het middelpunt der feestelijkheden ter herdenking van den Hitler-putsch op 9 November 1923 vormde de overrenting der vaandels aan het vrijkorps. Onze foto toont de vrijkorps-afdeelingen op het Koningsplein te München PARIJS, 10 Nov. (Reuter.) Louis Jean-Bap- tiste Lépine, oud-prefect van politie van het departement van de Seine, Is in den ouderdom van 81 jaar overleden. mier eii wie valt hem hierin niet bij? alleen op het kerkhof denkbaar. Het motto, dat de Regeering zich koos, luidt: laat Ik verteerd worden, mits ik mijzelf maar nuttig maak! Jaar. Vo- Nergens in het buitenland had men het tot dusverre tot die „beheersching” kunnen bren gen. De St. Vitusdans van den dollar was daar van wel een zeer sterk bewijs. Het .kappen van het anker, waarvoor ons muntwezen verankerd ligt, zou funest zijn vooral voor de armen en verdrukten, zou spaargelden, lijfrenten en an dere vaste Inkomsten van lieden, die het toch leeds vaak karig hebben, vernietigen, de moge lijkheid van dekking en consolidatie der vlot tende schuld zou tot het verleden behooren, de invoer zou duurder moeten worden betaald en daartegenover zouden staan hoogst twijfel achtige voordeelen. BERLIJN, 10 Nov. Onder groot enthou siasme is heden bet „uur van den arbeid*’ gevierd, het uur waarop Hitler alle Duit sche arbeiders, die het werV gedurende dien tijd konden laten rusten, sprak over Dultsch- lands „wensch naar vrede, maar naar een vrede met eere". Hitler spreekt 1J4 miiUoen Dnitsche arbeider» toe in verband met de komende verkiezingen. MINISTER TWEEDE REGEERING. COLIJN KAMER DE DER Louis Lépine, oud-prefect van politie te Parijs, overleden. De hoofdprijzen der prijsvraag van het Natio naal Crisis Comité. Brand in de Carolus Magnus-mjjn; 22 commu nisten gearresteerd. oer ntng. I uur Ik eu- ük.. I men ind- mer dan an- met van ik en- L w<j sle de ten l te ven ren en: 3 U een her. ver ten. het pen hét her, Uve' uw- jes- I IIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIHIIIIIWHiWIlHilllilHIllUlllliiiuuMiiMuiu.u,.,, Over de werkloosheid is dr. ColUn het feit, dat over den steun pas een Interpellatie werd gehouden, zal daaraan niet vreemd zijn be trekkelijk kort geweest. Hjj beperkte zich tot de ernstige belofte eens te zullen overwegen, wat nog verder kan worden gedaan voor de jeugdige werkloozen. en verduidelijkte aan oude-Minlster de Geer, wat precies de plannen der Regeering ten aanzien van de groote wer ken zijn. Zü is voornemens, zoodra de begroo- ting door de Kamer is goedgekeurd, een beroep Wijzigingen in de Grondwet, sooals de Katholieken door een Staatscommissie wil len doen bestudeeren, zal het kabinet, zoo noodig, self brengen. Maar het acht dat oogenbllk thans nog niet apngebroken. De bedrijfsorganen zullen bjj de crisisrege lingen zooveel mogelijk worden en blijven Inge schakeld. En de Regeering is ook bereid ai ontkent zij daarvan voor zichzelf de noodza kelijkheid, omdat alle wantrouwen hier onge grond is eene commissie in te stellen, die zal hebben na te gaan, of er reden tot klagen is over de deelneming van belanghebbenden aan de uitvoering van sommige crisismaatre gelen. De begroeting van het Landbouwcrisisfonds, die nog in bewerking is, sluit met een eind cijfer van niet minder dan 161 millloen! Toch wordt wel eens voorbijgezien, dat de inzinking der prijzen dusdanig was, dat ondanks de hef fingen het peil van 1930 bij verschillende pro ducten nog niet is bereikt. STANDRECHT IN OOSTENRIJK AFGEKON- DIGD. Vrijdag werd in tegenwoordigheid van den H. Vader een half Openbaar Consistorie gehouden. Dat is bet eenig terrein, waar voor de Over heid nog iets te doen valt. Want de combinatie van meerdere salarissen gaat zij reeds zooveel mogelijk tegen. En wat de cumulatie van salaris en pensioen betreft, zijn reed» voldoende nor men in de Pensioenwet gelegd en wordt bo vendien door de klagers steeds voorbijgezien, dat verder ingrijpen tegen deze cumulatie aan de publieke kansen geen geld bespaart, doch integendeel geld zou kosten. Naar de concentratie van de kleine scholen •ok bjj het bijzonder onderwijs zal de Regee ring met ernst streven, al stelde dr. Coifjn on- middeüjjk vast, dat de oogst daar onmogeljjk zoo groot zal kunnen zijn als bjj het openbaar onderwijs. BERLIJN, 10 Nov. (W B.) De terugkeer van Hitler naar de Rjjkskanselarjj werd een triomf tocht zooals Berlijn er nog nooit een beleefd beeft. De tocht langs den zeker wel twaalf kilo meters langen weg kon ^chts stapvoets gaan Overal waren opstoppingen. Vrijwel de heeïe arbeidende bevolking was op de been en be groette den „Führer” met voortdurende ovaties Honderdduizenden in blauwe kielen groetten met opgeheven rechter arm. Minister Oud. wiens financieel beleid slechts weinig critlek ondervonden had. heeft in de Tweede Kamer beknoptheid kunnen betrachten. We mogen volstaan met de vermelding, dat hjj aan den heer Fles- kens toegezegd heeft en daarop diens sterke vertrouwen in zijne bereidwilligheid gevraagd dat hjj zoowel ten aanzien van de 20 opcenten op de suiker als in be trekking tot den kin deraftrek bij de in komstenbelasting alles zal doen, om tot een bevredigende oplos- Het kan, wat in dezen troebelen tijd aller wegen voorvalt, nog niet als groote historische gebeurtenissen beschouwen. Het wil de maat schappelijke samenwerking bevorderen en het zal daartoe gebruik maken van de middelen, die reeds ter beschikking staan, de Bedrjjfs- radenwet en art. 194 van de Grondwet. Met een hartstochtelijk woord van wilskracht heeft dr. Coljjn zjjn evenwichtige, volledige, sterke en geheel in stjjl voorgedragen rede be sloten. Het kabinet zal. zoo zeide hjj, zóó hard werken, dat de moedeloosheid geen oogenbllk tjjd zal krijgen, om in te sluipen in zjjn nart. Want, aldus dr. Coljjn. de vermindering van de vaste lasten van het bedrijfsleven zou wor den gecompenseerd door stijging van de uitga ven Amerika bewijst dit en de vergrootlng van de exportmogelijkheden staat blijkens de stat leken van de ultvoervermlndering van verschillende landen in geenerlel verband met het feit, of daar de valuta al dan niet gedepre cieerd is. Nederland en Indië zjjn volgens den minister-president, die tevens minister van Koloniën Is. in dezen tjjd aangewezen op „wederzjjdsche hulp”. Er zjjn reeds be paalde plannen van „Koloniën” en „Eco nomische Zaken’’ aan den gouverneur-ge- neraai voorgelegd. Wat de gezagshandhaving dr. Coljjn's vierde punt betreft, heeft de premier het weren van sociaal-democraten uit belangrijke functies bij defensie nog eens overtuigend ver dedigd. heeft hjj de bekende aanschrijving aan de ambtenaren nader verduidelijkt in dezen zin, dat daarin het woord ..actie” beter door ..agitatie" kan worden vervangen, en heeft hjj ook zjjn standpunt tegenover de Mussertbewe- glng nader gemotiveerd. Te Rome zijn de voorbereidingen begonnen voor de as heiligverklaringen. De eerste, wel ker datum reeds is vastgesteld, zjjn die van Bernadette Soubirous op 8 December en van Jeanne Anthide Thouret op 14 Januari as. Vooral voor de heiligverklaring van ..Berna dette” heeft zich reeds nu een geweldige stroom van pelgrims uit het buitenland aangemeld, voor het grootste deel uit Frankrijk, maar ook uit Engeland. België en TSJecho-Slowaklje. In het voorjaar zullen nog verschillende hei ligverklaringen volgen, waaronder die van Don Bosco. die nu met zekerheid te verwachten achjjnt, het meest de aandacht trekt. Nederland, aldus Dr. COLIJN, bevindt zich thans op een weg, dien het nog steeds ver keerd acht, maar dien het tóch zal moeten af leggen. Voorop zal staan een hardnekkig vech ten voor onzen export en van de mate, waarin dat gevecht vrucht zal opbrengen, zal ook af hangen de mate, waarin de bedrijven hier te lande zullen moeten worden omgevormd. De tjjd van meestbegunstiglng is voorbij en die van reciprociteit is aangebroken. Men zal bij die omvorming als het ware tastend te werk moeten gaan. En de schema’s, waarvan Iemand als de heer Westerman zooveel heil verwacht men zoekt het in die kringen altijd in den „breeden blik” zjjn totaal onvruchtbaar, omdat vrijwel alles afhangt van het buitenland. buizen en bioscopen, professoren, studenten en personeel in de universiteltsaula. de menschen op de stations. kortom overal luistert men naat de rede van den Fuehrer. sche poging, om terug te keeren tot internatio naal gezond verstand, thans ais definitief mis lukt beschouwd moet worden, stelt de Neder- landsche regeering voor de noodzakelijkheid eener geheel nieuwe economische gedragslijn. Het program van de N. 8. B. acht hij niet revolutionnair. Wie een geheel ander staats bestel wil tenslotte wil ook ds. Kersten dit, aldus dr. Colijn is door dat feit alléén nog niet revolutionnair. De weg, waarlangs, de mid delen waarmee men dat doel bereiken wil, zijn tn dezen het criterium. En dan is ook weer niet doorslaand een of andere afkeurenswaardlge uiting van een leider. Want dan zou men de 8. D. A. P. revolutionnair kunnen noemen alleen reeds vanwege het bekende gezegde van ir. Cramer over de muiterij op de Zeven Pro vinciën. -Den Haag, 10 November 1933. Het was jammer men kan het een régle- fout noemen dat het antwoord, door de Re geering te geven op dff tallooze opmerkingen van de Tweede Kamer over haar beleid, dit jaar werd voorafgegaan door een aantal klei nere wetsontwerpen. Daarvan lokten er twee discussie uit, zoodat dr. Coljjn eerst bjj drieën aan zijn rede beginnen kon. op een moment dus, dat al een deel van de aandacht-capaci- telt der Kamer was verbruikt Vijf uur werd het, eer de Minister van Financiën zjjn finan cieel betoog kon doen aansluiten op de rede van den premier. En toen was waarlijk het gehoor wel zéér vermoeid. Wtj zullen op het ongewoon late uur, dat ons is opgelegd, en in den krappen tjjd. ons ter beschikking, trachten een zoo volledig mogelijk beeld te geven van dezen van belangwekkend heden overvulden middag. Om psychologische redenen doet zij dit. Voor al de hetze tegen den directeur der Rundvee- centrale, die ook door Minister Verschuur in diens radiorede werd beschermd tegen laster, is hier aanleiding toe. Niet bereid Is de Regeering tegen verlaging van de hypotheekrente, die vanzelf zal moeten komen. Of) het tarief van de notarissen niet in den weg zal staan aan deze automatische correctie van het rentepeil? op de kapitaalmarkt te doen Jhr de Oeer’s betoog was juist geweest, dat op dat tijdstip de begroeting eigenlijk nog niet Sluit en zj| heeft tot een omvang van 60 mlllioen gulden plan nen voor groote werden klaar, waaronder het begin van den aanleg van den Noord-Oosteiy- ken IJsselmeerpolder. Overgaande tot zön hoofdbetoog besprak dr. Coljjn allereerst een zeer voornaam punt van financieel beleid, de handhaving van de onverkorte waarde van den gulden. Van een „beheersehte” depreciatie kan geen sprake zijn. Ook de economische structuur van ons land zal moeten worden aangepast aan de Internationale veranderingen en overheids invloed zal daarbij niet kunnen worden ge mist. En verder mag nog vermeld *s Ministers slot woord over degenen, die hem zijn vetanderde houding verwijten, maar die eerder dan hijzelf den smaad, dien hij te oogsten heeft, verdie nen, omdat zU ondanks de veranderde omstan digheden koppig volharden bjj vroeger stand punt en middelerwijl een ander de kastanjes tdt het vuur laten halen. Ter verbetering van het pachtrecht is een ontwerp in voorbereiding, terwijl ten aanzien van tjjdelljke afwijkingen van ons exeentiereebt een zeer Ingewikkelde materie, omdat er ook nog belangen van schuldelscberz bjj betrok ken zjjn! overleg tusschen Financiën, Justitie en Economische Zaken gaande is. een overleg, dat zich wensch van prof. Aalberse niet beperkt tot enkel executie van landelijke eigen dommen. Wetsontwerpen in voorbereiding ter verbetering der pachtwet en inzake het executievraag- stuk. Tegen fascisme In zjjn vjjfde deel heeft de leider van het kabinet zich volkomen aangesloten bjj het meesterlijk betoog van Jhr. de Geer over het fascisme. Niemand, zoo sprak hU, zal zich tegen den absolutistischen totalen slaat sterker kun nen verzetten dan welk lid van het kabinet ook. Vanaf den Bourgondischen tjjd heeft het Nederlandsche volk steeds meegesproken over eigen lot en het zal die medezeggenschap nooit prijsgeven. Allereerst dan de détailpunten: Vooropstellend, dat de klachten over hooge salarissen van de hoogere ambtenaren zeer on. gegrond zijn, omdat dezen, vergeleken bjj andere landen, eerder laag worden bezoldigd, en dat evenzeer geweldig opgeblazen is. wat wordt op gemerkt over de cumulatie, kondigde de Mi nister-president een ontwerp aan ter beper king van de cumulatie van pensioen op pensioen. Ten aanzien van den economlschen toestand heeft dr. CoUjn nog eens uiteengezet wat hjj al veel eerder betoogd heeft, maar thans is men algemeen tot die conclusie gekomen dat deze crisis er eene is, die in hoofdzaak voortspruit uit de verandering van de econo mische structuilr der wereld. Dit feit, gevoegd by de omstandigheid, dat de laatste Londen- WEENEN, 10 Nov. In een communiqué wórdt bekend gemaakt, dat de bondskanselier beslo ten heeft, in overeenstemming met den minis ter van justitie, om rekening te houden met een lang gekoesterden wensch der arbeidende be volking naar voldoende bescherming en het standrecht af te kondigen voor de misdaden moord, brandstichting en openbare geweldple ging door kwaadwillige beschadiging van 'Teem den eigendom voor het geheele bondsgebied. Het standrecht wordt met de bekendmaking van kracht. De bewegingsvrijheid wordt niet beperkt. Tegelijkertijd wordt door verordening met wetswjjzlgende kracht de strafprocesorde in zoo verre veranderd, dat de uitvoering van het standrechtelijke proces voor het geheele bonds gebied wordt opgedragen aan het Straflandes- gerlcht I in Weenen. Het standrecht beteekent. dat de in het Oos- tenrjjksche recht afgeschafte doodstraf voor de genoemde misdaden weer wordt ingevoerd. De bekendmaking van het standrecht ge schiedde allereerst door de radio. Bovendien wordt den dagbladen een commu niqué toegezonden, dat zij moeten afdrukken. ROME, 10 Nov. (Reuter.) In tegenwoordig heid van Z. H. den Paus werd heden in het Vaticaan een half openbaar Consistorie gehou den in verband met de heiligverklaring van Bernadette Soubirous en Thouret. Duitsche volksgenooten, mannen en vrouwen, mijn Duitsche arbeiders I Wanneer ik heden tot u en millloenen andere Duitsche arbeiders en arbeidsters het woord richt, dan heb ik meer recht daartoe dan lede» ander. Ik ben uit u zelf omhoog gekomen en stond eens zelf onder u; ik ben gedurende 4)4 jaar oorlog onder u geweest en spreek tot u tot wie ik zelf behoor en voor wie ik ten slotte ook streed. Want ik voer den strijd niet voor een bijzondere klasse, maar voor de millloenen- massa's van ons dappere, vlijtige, arbeidende werkzame volk (stormachtige bijval) Eens heeft het Duitsche volk op een histo risch oogenbllk versaagd: de gevolgen waren vreeselljk. Mocht het op dit historische oogen bllk niet dezelfde fout maken, want voor vele vele jaren zouden de gevolgen weer troosteloos zjjn. Als jong arbeider heb ik me door vlijt en ook door hongerlijden opgewerkt. In mijn diepste wezen bleef ik echter steeds, wat ik was. Na den oorlog ging ik in het politieke leven, daar ik ervan overtuigd was, dat het volk door een slechte leiding een donkere toekomst voor zich rag Ik deed het met het volste recht, omdai ik immers niet behoorde tot hen, die op eenl- gerlel wijze verantwoordelijk voor den oorlog waren. Tk behoorde echter niet tot hen, die zich tegen hun eigen natie keerde. Ik nam mezed als frontsoldaat het recht, om op te komen voor wat ik als Juist had Ingezien. Met zes an dere. heel kleine ^rbelders stichtte ik een be weging op den grondslag mijner overtuiging, dat de meening. als zou men door den strijd der klassen onderling het lot van ook maar een klasse kunnen verbeteren, een dwaling is. De leiders van het Duitsche volk aanvaardden alle schuld aan den oorlog, zoo verklaarde Hit ler verder, hoewel het even weinig schuld had als een van zijn luisteraars. Het ergste was, dat door deze opvatting het Duitsche volk de zwaarste lasten warden opge legd, terwijl het anderzijds alle mogelijkheden werden afgesneden. Hitler schetste de economi sche ontreddering, die daarvan het gevolg was. de geforceerde rationalisatie, de valuta catastrophe en de toenemende werkloosheid. Dit alles had hem indertijd de overtuiging gegeven dat men zoo niet kon voortgaan. Als iemand in de ixisitle van een gewoon ar beider een nieuwe beweging begint, vloeien hem de successen niet toe. Om vol te houden moet hij een ongelooflijke taaiheid en een sterk geloof hebben. „Dat geloof in het Duitsche volk heb tk gehad.” zegt Hitler. Hitler spreekt vervolgens over den laster, die tegen het Nationaal-Soclalisme wordt verspreid, vooral onder de arbeiders. Het is waar, zegt Hitler, dat ik de Marxistische jjartljen heb ver nietigd. maar dat heb ik ook de andere partijen gedaan. De vertegenwoordigers der arbeiders wilde ik niet treffen, doch slechts een klasse, die zichzelf had opgeworpen. Het spreekt vanzelf, dat in een jaar niet kan worden goedgemaakt wat in vijftien Jaar is be dorven. Dat het Natlonaal-Socialisme op den goeden weg is, blijkt uit de daling van de werk loosheid. Hitler komt dan over het eigenlijke interna tionale probleem van ontwapening en gelijkge rechtigdheid te spreken. Het Duitsche volk wenscht den vrede en wenscht slechts met rust gelaten te worden om zijn welvaart te kunnen opbouwen. Niettemin bemoeien anderen zich voortdurend met de interne aangelegenheden van Dultschland, en verklaren daarbij voort durend, dat zij zich door Dultschland bedreigd voelen. Als verklaard wordt, dat Dultschland den vrede wil. dan wordt gezegd, dat dit slechts de stem is van de leiders, doch dat het Duit sche volk een bloeddorstig monster is. Als men in het buiténland bij elke verklaring van de vredesgezindheid van Dultschland zegt: hU meent het niet eerlijk, wat moet men In Dultschland dan tenslotte doen. Men wordt dan vanzelf hard en vastberaden, en men geeft niet langer verzekeringen, maar men eischt zijn recht. Problemen die door overleg opgelost moe ten worden, kunnen slechts besproken worden tusschen gelijkgerechtigden. Tenslotte doet Hitler een beroep op alle arbei ders om op 12 November voor de regeering te stemmen. VERDEDIGT IN HET BELEID Voor instelling van een Rijkskinderfonds acht de Regeering in verband met het gebrek aan middelen den tijd nog niet gekomen Wel zal voor de groote gezinnen een en ander wor den gedaan. Minister Oud zou daarover meer bijzonderhe den geven. En ook Minister Slotemaker had te dien aanzien een taak door te zorgen voor goed- koopere woningen Verwachting: Zwakke tot matigen znid- westelijke tot noordwestelüken wind, be trokken .tot zwaarbewolkt, met kans op s regenbuien, later opklarend, aanvankelijk ieta zachter. Verdere vooruitzichten: Onzeker. ZES EN VIJFTIGSTE JAARGANG No 18526 BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar f2 Voer buiten Alkmaar I 2 85 Mei geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV. Drukkerij De Spaarnestad Haarlem Uitdrukkelijk heeft overigens Dr. COLIJN vastgesteld, oat de Regeering de Mnaaert- bewrging allerminst goedkeurt en haar voortdurend in het oog houdt. Klokslag 1 uur beginnen de sirenen te nullen en treedt het ^oogenbllk in, waarop alle Dult- schers. v.'aar ze zich ook bevinden, een minuut lang plechtig zwijgen. Op de drukke Potsdamer- platz stopt alles. Blootshoofds en met gestrekte armen blijven allen staan. Enkele minuten na eenen betreedt Hitler met stralende oogen de fabriek. Hij bestijgt den generator. Het gejubel wil geen einde nemen De kanselierwijst lachend op zijn horloge en na nog eens zijn arm te hebben opgeheven, laat hij zijn stem klinken In de plots ingevaller. stilte. In de fabriek en overal daarbuiten wordt ge luisterd: het personeel der winkels, die van middag gesloten hebben, de menschen in alle openbare gebouwen, hotels, restaurants, waren- CHICAGO, 10 Nov. (V. D.) Een ongewoon hevige tropische dywnterie-epldetnle heeft in de laatste dagen te Chicago aan 15 personen het leven gekost- De ziekte, welke verspreid zou zijn door bezoekers der Wereldtentoonstelling, is thans in het geheele land verbreid. De hotelier» hebben reeds bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen. Op verzoek van het Instituut voor Volksge zondheid zijn eenlge weldadlgheidsbanketten afgezegd. 4 S g W sol,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1