ONS BLAD van Ruim 90 procent der kiezers achter den leider Het Duitsche Volk keurt de politiek van Hitler goed Is I I Het nieuws van heden De einduitslagen ■I Goebbels tot de kiezers r I I iiiiniii ii .1 I i I Een dag zonder groote spanning DANKEN HET VOLK HET KAPERSNEST KA THOLIEKE LEIDERS VERVOLGD I I 5Maart en 12 November DE BAROMETER JOH. LAÜWERS Voor de eerste maal sedert jaren een Rijksdagverkiezing zander noemenswaardige incidenten HITLER EN GOEBBELS- r g - I A t i VEKEENIGDE KATHOLIEKE PERS kJ I Grandioos resultaat I o o I Duitschland één vlaggenzee een concen- Rijksdag Referendum Hoe Berlijn stemde INDISCHE POSTVLUCHTEN r Heel Duitschland vlagt vandaag Oplichterij ten laste gelegd Soc., Dem. betooging bij de Duitsche grens DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN KRANSLEGCING OP GRAF VAN MEVROUW GOERING Het saneeringswerk der NJLRJK. MAANDAG 13 NOVEMBER 1933 1 PAYGLOP 3 ALKMAAR Brillen en pince-nez UN If 11 ill J It! I h i 1 I I I l f 1 1 r I ZES amjrrr ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p.jrecjel; idem op pag één 55 c. p. regel Gij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 iVIIIIUl/1 o f 2— KATHOLIEKE LEIDERS VER MEI mmta. in*n**> in vergadering de behendifheida- «jr. Boa Leerde 42.975.009, 79 opschriften I men Rijhskantelier Hitler itemt In mid den-Duitschland een By de stembus Al spoedig waren de straten gevuld met per- ir Von Hindenburg stemt l Nieuwe moeilijkheden C 1 o irs I Relletjes te Weenen; 225 personen gearresteerd. Hitler en Goebbels danken bet Duitsche volk. De R.K. Gemeenteraadsleden bijeen te Utrecht. sauer en pastoor v. d. Velde Stemming in tratiekamp Uitgebrachte stemmen: 43.439.046, waarvan Uitgebrachte z. stmmen: waarvan Neen: Ongeldig 40.588.804 2.100.181 750.061 39.626.647 3.348.362 BERLIJN, 13 Nov. (W.B.) In verband met de overweldigenden uitslag van de verkiezingen, heeft de Regeering verzocht dat heden overal de vlag zal uitgestoken worden om de groote overwinning der Duitsche eenheid te vieren. i j ZASSg H7M/I o maan Uit Zwitserland waren talrijke omnibussen, automobielen er trams naar Loerrach gekomen om daar te stemmen. Te Waldshut kwam hedenmorgen een speciale trein met 1000 Duitschers uit Zwitserland aan. Onder hen bevond zich ook een delegatie van Zwitsersche natlonaal-socialisten In uniform. BERLIJN, 13 Nov. De einduitslagen van de gisteren in Duitschland gehouden verkiezingen luiden, volgens de telling ▼an het Wolff-bureau: De Rljstvogel (thuisreis) vloog Zaterdag van Calcutta naar Jodhpur en de Pelikaan (uit reis) naar Athene naar Cairo. De graaa-lmport in ons laad. Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake de nieuwe indeeling der rechtsgebieden. De Rome-reizigers te Roermond hartelijk ont vangen door Mgr. Lemmens. DE DUITSCHE VERKIEZINGEN. OVERWEL DIGENDE MEERDERHEID VOOR HITLER. DUITSCHE VOLGD. Voortzetting yksdag brand -proces. B(j de wapenstilstandsherdenking In Engeland hebben communisten in eenige steden inciden ten veroorzaakt. X Ma- avondi maar* Unai NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD-- Talrijke Nazi’s wenschen den Führer geluk met de groote overwinning'gisteren behaald A’ Stand op Maandag 9 awr vja.: 751 Vorige stand: 743 WeUeljjk verbod van spelen. HANTS mui I 1 Nationaabsocialisten Ongeldig: jen ai de te •ril an rit ek ril en en en de ?n kstrasw L LHB wans Bier- zingen geconstateerd, zonder dat ergens de orde werd verstoord. In Ludwigshafen had hedenmiddag om 4 uur 95 pCt. der bevolking gestemd. Te München en Augsburg, waar ook demon straties van oorlogsslachtoffers plaats hadden kan gerekend worden met een verkiezingsdeel name van 100 pCt. y „Deze verkiezingsuitslag opent ook nieuwe buitenlandsche Rijkskanselier Adolf Hitler heeft ditmaal rijn stem niet in hei traditioneele stem lokaal in de règeeringswjjk uitgebracht. Hit ler is vanmiddag naar Siemensstadt gereden en heeft daar in het casino aan zjjn stem plicht voldaan. Dezelfde honderdduizenden, die met spanning luisterden naar de enthousiaste verkiezingsredevoeringen van Rijkskanselier Adolf Hitler, trokken gisteren in gesloten rijen naar de stemlokalen, om hun goedkeuring over de politiek van hun vereerden Leider uit te spreken BRUSSEL, 12 Nov. (VB.) Een anti-fascis tische vredesbetooging van de Belgische sociaal democratische party. die te Malmédy verboden was. is te Dison gehouden, een plaatsje dicht bij Malmédy. Na een optocht door de straten luisterde de stoet, waaronder een groot aantal leden van de Jonge Garde in uniform, naar een toespraak van Vandervelde. die uiteenzette, dat de grens der vrijheid aan de Duitsche grens ophield. Reeds kort na de opening van de verkie- zingslokalen was er een groot gedrang, zooals tot dusver om dezen tijd nog niet was voor gekomen. Een aanklacht Is verder ingediend tegen den advocaat dr. Kohlen en den boekhouder Com- merts, die in MünchenGladbach verscheiden firma’s o-w. een mlddenstandsbank, voor meer dan twee millioen mark moeten hebben bena deeld. De overige personen worden ervan ver dacht een groot aantal firma's voor 350 000 M. te hebben opgelicht. Het aantal stemgerechtigden bedroeg 45,127.969. Precies om 9 uur bracht dr Goebbels als eerste in dit bureau zijn stem uit. By zijn ver trek werd hij wederom door de menigte toe gejuicht. De berichten uit de verschillende plaatsen in Duitschland wfjsen up een sterken toe loop naar de stembus. In vele gevallen brachten 75—109 pCL der stemgerechtigden hun stem uit. iiniHiini I I llllllllllll In de Rjjkshoofdstad sjjn de verkiezingen in voorbeeldige orde en discipline verloopen. Ofschoon hier en daar eenige communisti sche pamfletten werden verspreid, hadden in hel geheel geen vechtpartijen plaats. Uit de uit verschillende districten ontvangen berichten blijkt dat 99 pCL der bevolking aan den stemplicht heeft voldaan. BERLIJN. 12 Nov. Toen de uitslag van de verkiezingen vaststond heeft de Rükspropagan- daleider. dr. Goebbels, zijn directe medewerkers uit de rykspropagandaleidlng en bet ryksminis- teiie voor volksvoorlichting en propaganda bij eengeroepen om hun zyn dank te brengen voor het gepresteerde werk. Dr. Goebbels zeide in X bijzonder dank aan de geheele Duitsche pers, die in dezen verkie zingsstrijd veel heeft goedgemaakt waarvoor de nat. soc. haar in voor bije tijden der op positie bittere ver wijten moeten Ook de In vele verkiezingslohalen heer ech te den geheelen dag een be angstigende drukte BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Ttldfoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Par kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar I 2 85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 booger Ddgblad uitgegeven door de NV. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem Naar aan de „Voiksparole" in verband hier mede medegedeeld wordt, is bij de rechtbank te MünchenGladbach een aanklacht inge diend oa tegen den vroegeren directeur-gene- raal van den volksverein dr. Hohn. den vroegeren rijkskanselier Marx, den gewezen Rijksdagafgevaardigde Lammers, de ex-ryks- mlnisters dr. Brauns en Stegerwald, den gewe zen Rijksdagafgevaardigde prof dr. Dessauer en den directeur-generaal van den volksverein pas toor Van der Velde. Hun wordt het voortgezette misdrijf van op lichting ten laste gelegd. In Potsdam bracht als eerste prins Eltel Friedrich zijn stem uit. Hij was reeds om 9.30 uur aan de stembus. Prins August Wilhelm was eveneens uit Breslau naar Potsdam gekomeh. In de middaguren brachten ook de kroon prins en zijn echtgenoote hun stemmen uit. Ook in Potsdam was een groote optocht van oorlogs-slachtoffers, die in vrachtwagens rond reden. Bijzonder indrukwekkend was deze vlaggen zee in Berlijn. - Van alle hulzen, ja bijna uit alle vensters wapperden de zwart-wit-roode vlaggen van het oude „siegrelche" Duitschland en het symbool der nationale revolutie, de hakenkruis-vlag. Over de straten waren talrijke verkiezings- spreuken gespannen en vele auto’s met ver- kiezingsplakkaten reden door de straten. In Aken heerschte bij de stemlokalen groote drukte. Talrijke Duitschers uit Parijs, Luik. Brussel en Antwerpen voldeden hier aan hun stemplicht. Ook uit Nederland waren talrijke Duitschers naar Aken gekomen om daar te stemmen. In de verkiezüigslokalen heerschte vaak een beangstigende drukte. In Keulen, waar de deelname aan de verkie zingen bij vroegere gelegenheden zeer gering was. werd vandaag druk gestemd In lange rijen stonden de kiezers bij de stembureaux geduldig te wachten totdat zij dikwijls pas na 1% gelegenheid kregen hun stem uit te brengen. Ook in andere Duitsche steden als Düsseldorf Frankfort am Main, Karlsruhe, Mannheim en Stuttgart is een sterke deelname aan de verkle- WASHTjNGTON, 11 Nov. (V. D.) In het sa neeringswerk der Ntra hebben zich opnieuw ernstige tnoellykhedgu- voorgedaan. Alle leden van de Adviescommissie voor de levensmidde len, die in Juni van dit jaar op grond van de National Recovery Act werd ingesteld en die bestaat uit vooraanstaande producenten, groet en kleinhandelaars tin het levensmiddelenbe- drijf. zijn afgetreden. Zij motiveeren dezen stap met hun ontevredenheid over de langzame vor deringen en de meenlngsverschillen in de land- bouwbesturen. •onen. die trotach met hun stem-insigne met „ja" liepen In Berlijn waren 2663 stembureaux en bijna overal moesten de stemmers queue maken. De orde werd echter nergens verstoord. Zooals gewoonlijk was er veel belangstelling bij de lokalen, waar de Rijkspresident en de leden der regeering hun stemmen zouden uit brengen. De ministers zouden ditmaal stemmen in het restaurant ,Xum Fürsten Bismarck," in de Jt- gerstrasse. Reeds koet na 8 uur had zich bjj dit stem bureau een groote menigte opgesteld en toen dr. Goebbels bij het lokaal aankwam, werd hij met heilroepen begroet. Aldus de voor zich zelf sprekende f titel van het Feuilleton, waarmee we hedenavond een aanvang maken. ‘t Is een avonturenverhaal van de f goede soort; het speelt kort na den Napoleon tischen tijd en verplaatst ons naar de romantische kusten en S eilanden van de Caraibische Zee. S Rake karaktertgpeeringen en vlotte, f boeiende reisbeschrijvingen zijn door dezen spannenden roman geweven, zonder intusscheri' ooit den draad 2 daarvan te breken. Bijzonder indrukwekkend was een propagan- da-tocht van zware oor logs-invaliden, die met hun rolstoelen door de straten reden. ZÜ droegen plakkaten met het opschrift; .Duitschers, hebt gij al gestemd? Zoo niet, dan zijn onze offers nutteloos-’’ STOCKHOLM, 12 Nov. (V. D.). Op het oude kerkhof Lovoe bij het slot Drottningholm is Zondagmiddag op het graf van de echtge noot^ van Goering door den 81-jarigen profes sor Almquist, den laatsten overlevende van de Voga-expeditie, een krans gelegd in de Zweed- sche en Duitsche kleuren. Hij verklaarde, dat deze kranslegginf een stil protest is tegen de gr&XscliexmiaSa 1 1 1 hebben maken. Duitsche radio zeide de Mi nister dank, even als de landelijke propagandabu- reaux, den spre kers en propagan daleiders der par tij en verder ieder partijgenoot, die in dezen verkiezings strijd in moeütjk klein werk, met overgave en offervaardigheid onvermoeid heeft medege werkt. Ten slotte echter zeide dr. Goebbels vooral bet Duitsche volk zelf dank, dat de re geering Adolf Hitler een ongehoord bewjji van vertrouwen heeft gegeven, een bewijs van ver trouwen. dat een zeer groote verplichting voor de partij beteekent. Wij gevoelen, aldus ver klaarde de minister, het als een groot geluk, dit volk te kunnen dienen en latere geslachten zullen ons moeten benijden om onzen tijd. Het Duitsche volk heeft in deze verkiezing met een ongekende etfcsgezlndheid. die nog voor enkele maanden niemand voor mogelQk zou hebben gehouden, bewezen, dat het achter Adolf Hitler en aijn regeering staat. Wat wij bereikt hebben, danken wjj aan de duidelijke leiding van den volkskanselier Adolf Hitler, aan den consequen- ten arbeid van zijn regeering en de vlijt van alle medewerkers aan den Duitschen opbouw. Onze strijd gaat verder. Wij denken er niet aan op onze lauweren te gaan rusten. Deze verkiezingsuitslag met zyn grandioos resultaat zal het begin zijn niet alleen van een nieuwe blnnenlandsche politieke ontwikkeling, maar zal ook nieuwe bultenlKndsche politieke perspectieven openen. Na de rede van den rykspropagandaleider en ryksminister sprak staatssecretaris Funk een woord van dank tot dr. Goebbels, waarby hy zeide. dat de ontzaglyke propaganda presta ties van deze verkiezing slechts mogelyk ge weest zyn onder de doelbewuste leiding van een minister, die alle krachten aan het werk gezet heeft om door zijn ministerie in voortdurend contact met het volk de groote taak van de nationaal-soclalistische revolutie dag aan dag nader tot dit volk te brengen, te verklaren, en ieder afzonderlijk Du'tscher voor deze doel einden in vuur te zetten. perspectieven” Hllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii N.S.B-A.P. in Tajecho-Slowakije verboden. Prof. P. Groenen benoemd tot Geheim Kamer heer van Z. H. den Paus. In geheel midden-Dultschland heerschte he den een groot enthousiasme. In Dresden. Leip zig en Halle was geen huis aan te wijzen dat niet vlagde. In Leipzig herinnerde een groote sirene, die elk uur een pcar minuten huilde, de bevolking aan haar plicht tot stemmen. Te Passau brachten talryke Duitschers uit Oostenrijk hun stem uit. Een speciale trein uit Weenen bracht nog 800 Duitschers naar het stembureau, waaronder het personeel van het Duitsche gezantschap in Weenen. In Breslau begon het hedenmorgen te sneeu wen. hetgeen den ^eheelen dag aanhield. On danks deze ongunstige omstandigheid was de toeloop naar de stemlokalen grooter dafi ooit. Nimmer heeft Oost-Pruisen zoo duideiyk ge toond een bolwerk van het nationaal-socallsme te zyn als heden. Reeds in de vroege nporgenuren werd zeer druk gestemd. Om 12 uur had reeds 75 der bevolking haar stemplicht voldaan. Reeds is een aanklacht ingediend tegen Hohn, Marx, Lammers, Braun, Stegerwald, Des- Aan boord van het Duitsche vrachtschip .Danzig" hebben de in Estland woonachtige Duitschers aan hun stemplicht voldaan. Op 3 stemmen na hebben deze Duitschers zich by de volksstemming vóór het Hitlerbewind uit gesproken. Op 5 Maart jl. bedroeg het aantal stemgerechtigde kiezers voor den Rijksdag 44.6Si.764, waarvan waren opgekomen 39.655.029 of SS.7 pet. Hiervan verwierven de nationaal-so- cialisten 17277.1S0 stemmen, gelijk aan ca. 43.3 pet. Bij deze stemming zijn, voor zoo ver thans bekend, 95 pet. der kiezers opgekomen, van wie 90 pet. vóór het Hitler-bewind stemden. Een opmerkeiyk verkiezingsresultaat is tot stand gekomen in het concentratiekamp Ust- hofen by Frankfort am Main. Van de 88 stemgerechtigden stemden er met „ja.” In het Schneeferner Hans, het bekende sana torium op de Zugspltze werden uitgebracht voor de Ryksdagverkiezingen 107 stemmen, waarvan 103 voor de N.8D.A.P. en vier ongeldig. Voor de volksstemming: uitgebracht 107 stem men, daarvan 106 ,Ja” en een ongeldig. In het Israëlletlsche ziekenhuis in het dis trict Wedding van Beriyn zyn uitgebracht voor de Ryksdagverkiezingen 120 stemmen; daarvan 70 voor N.S.D.A.P., en 50 ongeldig. By de volksstemming zyn uitgebracht 122 stemmen, daarvan 101 ,Ja”, 12 „neen" en 9 on geldig. Uit de resultaten van andere districten in Ber iyn biykt dat een overweldigende meerderheid met „ja" heeft gestemd, zoowel by de volksstem ming als voor de Ryksdagverkiezingen. In het algemeen is het aantal ongeldige stem men gering. DUSSELDORP, 12 Nov. <W. B.) Naar de „Voiksparole” meldt, heeft de districtsleider staatsraad Florian, Zaterdagavond tijdens de laatste verkiezingsvergadering te MünchenGladbach medegedeeld, dat tegen verantwoordelijke lei ders en functionarissen van den Volksverein voor het katholieke Duitschland een aanklacht is inge diend en ook reeds is overgegaan tot het verrichten van arrestaties of verzoek om aanhouding. Zilveren jubileunuvergadering van den R. K. Bediendenbond. In Hamburg hadden ondanks het slechte weer des middags reeds 60 pCt. der kiezers hun stem uitgebracht, terwijl in het district Luene burg het percentage zelfs 100 bedroeg. Ook in de andere steden van Noord-West Duitschland constateerde men een toeloop naar de stembus als nimmer tevoren. In Bremen stonden ondanks het koude No vemberweer honderden buiten te wachten om gelegenheid te krygen hun stem uit te brengen. De stad Essen had een zeer feestelyk aanzien. Ook hier werd saer druk gevlagd. In het Rynsch Westfaalsche industriegebied werd zeer druk ge stemd en eenige uren voor het sluiten van de stembussen wist men reeds dat dit industrie gebied. het hart van Duitschland. onvoorwaarde- lyk achter Hitler staat. In Trier is eveneens zeer druk gestemd. Hon derden Duitschers uit Luxemburg brachten hier hun stem uit. Hun auto's droegen met: „Alle Duitschers in het buitenland stem men „ja". Begeleid door staatssecretaris dr. Meissner, verscheen president Von Hindenburg by het stembureau. De talryke personen, die zich voor het lokaal bevonden. Juichten den gryzen staatsman luide toe Alvorens bet stembureau te betreden be groette Hindenburg nog een aantal oorlogs invaliden. waarvan sommigen op hun rolstoe len naderby gekomen waren. Een aantal kleine kinderen overhandigde Hindenburg een bouquét bloemen. Dan ging de eerste burger van bet Duitsche rijk een stemlokaal binnen, om als nummer 982 zyn stem uit te brengen. Met een helder „goeden morgen" nam de oude veldmaarschalk van het verkezingsbestuur en de andere aanwezigen afscheid. Tegen kwart voor elf uur verscheen ook de echtgenoote van majoor Von Hindenburg, die zelf als actief officier der Ryksweer niet stem men mag. Even later verscheen sok Freiherr von Neu- rath, eveneens met zyn echtgenoote. Ook vice-kanselier Von Papen stemde in het zelfde lokaal. In de 'tniJdaguren verscheen ook minister president Goering in gezelschap van zyn staats secretaris Koerner. De aanwezigen brachten hem een stormachtige ovatie. BERLIJN, 12 Nov.- (W. B.) De verkiezingsdag van heden verschilde geheel van de vroegere verkie zingen. Niets was meer te bespeuren van uitingen van een oververhitte ver kiezingscampagne. Terwijl bü vroeger verkiezingen het stadsbeeld door de politie werd beheerscht, zag men nu slechts wei nig politiemannen. Overal in Duitschland zag een vlaggenzee, de symbolen vsm het oude en nieuwe Duitschland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1