ONS BLAD N I Om het alibi der Bulgaren I Roet in reeds bedorven eten s iU d 1 er en heden Het nieuws van Woodin legt zijn functie neer Roosevelt en Lit- winof u. FRANKRIJK NOG NIET UITGEPRAAT DIMITROF ALS EIGEN VERDEDIGER ALLE WINKELS IN BAR CELONA GESLOTEN DE BAROMETER N JOH. LAUWERS VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS m fi HET GRAF VAN WIJLEN MEVR. GOERING i voorstanders** er Samen in de lift? Twee schepen in nood In een zworen storm AR =s Mussolini pleit voor een minimum-formule Gouverneur verwacht onlusten Crisis ter ontwapenings conferentie Balbo met zijn nieuwe taak verzoend - Terechtwijzing voor getuige Helmer Nieuwe gouverneur van Memelgebied Opkomend verzet in de Ver. Staten Onderhandelingen over de erken ning van Sovjet-Rusland door de V. S. schynen vast gel oo pen Hy zal een luchtvaart-afdeeling in Lybië oprichten DONDERDAG 16 NOVEMBER 1933 >T tal 05 l«g DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN De bannelingen van Brazilië Tragisch einde van jong millionhair ar Rondschrijven van Henderson over noodzakelijkheid eener bijeen komst der delegatieleiders „Concessie aan inflatie- ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 PAÏCLOr 3 ALKMAAR Leesglazen en Loupes Morgenthau neemt de taak van Woodin en van onderstaats secretaris Achison over Getuigen a décharge uit Sovjet- Rusland en Bulgarye voor Popof en Tanef 7b0 f 4 J lie 633 1M- er ie Dupliek van de Regeerlng in de Tweede Kamer. iT o o 30 de winkelbe- beslist I» KE RT. ZEVENENTWINTIGSTE JAARGANG Nó. 36 Stand op Donderdag nr va: 74» Vorige «tand: 744 ties lien n voor De nieuwe ijsbreker Stettin, Duitschlands grootste ijsbreker heeft met succes zijn proefvaart gemaakt 2' ■roep op de winkeliers toch len en hij dreigt met boeten gemeentelijke te leggen is RIDGELAND (Zuid Carolina), 15 Nov. (Reu ter). William K. van der Bilt is heden bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Hü was 24 Jaar oud. De staking der handelsbedienden te Barcelona. Alle winkels gesloten. WASHINGTON, 15 Nov. Het Witte Huis maakt bekend, dat de staatssecretaris van Financiën. Woodin, voor onbepaalden tijd rijn functie neerlegt. Voorts heeft onder staatssecretaris Dean Achison ontslag aan gevraagd. Met de waarneming der werkzaamheden van het departement van Financiën heeft Roosevelt benoemd Henry Morgenthau, die tot nu toe de leiding heeft gehad van de afdeeling landbouw. Morgenthau is een In tieme vriend en adviseur van Roosevelt. bij de ge- De zitl oaag<^0 Vi zii geval begin der volgende week te Leipzig zal «orden voortgezet. i D ia Onderhandelingen tusachen Roosevelt winof schijnen vastgeloopen. i- De werkloosheid in de laatste week van Oc tober. Leemten in de Bedrijf «raden wet. ter in Genève een werkplaats van de Fransche hegemonie. Daarom voelde het er zich zoo on behaaglijk en daarom trok het zich eruit terug. De zijdelingsche steun, dien het thans van Italië zbntvangt, zal Duitschland in zjjn verzet tegen Genève in zijn huidige constellatie stijven en Frankrijk komt daardoor weer in een moeilijk parket. Het is en blijft bereid onder bepaalde voorwaarden door te praten, maar Duitschland oordeelt, dat er reeds te veel gepraat 18 en dat er nu eindelijk eens iets gedaan moet worden. 4 BUREAUX: HOF 6. ALKMAA< Telefoon Administratie 433, Redactie ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar t2.85 geilluWreerd Zondagsblad f 0.60 hooger ^^JXgblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem WASHINGTON. 15 Nov. (Reuter). In ver scheidene kringen Is men van meenlng dat de „tijdelijke afwezigheid" van minister Woodin zeer geschikt Is voor president Roosevelt, die thans feltelijk de leider is van de schatkist. Men acht het onwaarschijnlijk dat Morgen thau emstigen tegenstand zal bieden aan de financieele plannen van Roosevelt en algemeen beschouwt men zijn benoeming als het begin van een nieuwe campagne voor de inflatie. In het Witte Huis wordt het heengaan van Woodin gemotiveerd met diens keelziekte. Er wordt nog bekend, dat Woodin reeds op 31 Oc tober ontslag heeft aangevraagd, doch dat Roosevelt hem toen heeft verzocht pas later af te treden. Wallstreet beschouwt het aftreden van Achi son als een slag voor de conservatieve banklers- politiek en als een concessie aan de voorstan ders van Inflatie. Er is nog geen opvolger voor Morgenthau ge vonden. NOORD-HOLL A NDSC H DAGBLAD KOWNO. 15 Nov. (VJ>.>. De huidige directeur van het departement voor de veiligheid, dr. Navaskas is benoemd tot gouverneur van het Memelgebied. Hij zal zijn nieuwe functie reeds per 1 December aanvaarden. Dr. Navaskas geldt in Littauen als een der krachtigste figuren. RIO DE JANEIRO, 15 Nov. (Reuter). Volgens de bladen zal president Vargas heden een boodschap aan de Wetgevende Vergadering richten, waarin wordt bekend gemaakt, dat alle politieke bannelingen naar Brazilië mogen te- rugkeeren. Voortzetting van het Rjjludagbrandprocee. Om het alibi der Bulgaren. De Amerikaansche minister van Financiën Woodin legt zjjn functie neer. Morgenthau zijn opvolger. Rondschrijven van Henderson over de crMs in 4P ontwapenlngskwestle. Teelt beperking in den tuinbouw. Verleden week werd het graf van Mevroujfg Karin Goring, in leven echtgenoote van den huidigen Pruisischen minister-president Hermann Goering, geschonden. Zij ligt begraven in Lofö in Zweden. De Nationaal-socialistische Arbeiderspartij van Zweden laat thans het graf nacht en dag bewaken. r lt daarna tot Vrijdag ver- presldent deelt mede, dat de Senaat rfg en zoo noodig ook Zaterdag te Berlijn ig zal houden, doch dat het proces in elk GENEVE. 15 Nov. (V.D.). De president der Ontwapeningsconferentie, Henderson. heeft Woensdagavond aan alle leden der Ontwape ningsconferentie. ook aan de Dultache regee- ring. een officieele mededeeling doen toekomen, wf het volgende wordt verklaard: zitting van 11 November had het presi dium der conferentie bepaalde afzonderlijke taken opgedragen aan de rapporteurs met het verzoek, hun jraPPorteo eenlgen tijd voor heta wederbijeenkomen der hoofdcommissie te over handigen aan den .president. De rapporteurs moesten evenwel constateeren, dat thans een aantal moeilijkheden bestaat, welke zonder voor afgaande oplossing van bepaalde politieke kwes ties niet konden worden geregeld. De rappor teurs moeten dus eerst in contact kunnen treden met de leiders' der verschillende delegaties. De vice-president Polltis en de algemeene rappor teur Benesj hebben zich bereid verklaard op wensch van president Hepderson naar Genève te komen, zoodra voor hen de mogelijkheid be staat de leiders der delegaties te treffen. Er ontspint zich dan weer een vinnig debat over de wijze waarop Dimitrof optreedt. Di mitrof zegt ten slotte, dat hij zichzelf verde digt en hij verzoekt van alle voogdij ver schoond te blijven. H(j heeft in de eerste plaats de stenografische protocollen noodig en acht het een benadeeling van zijn belangen, dat die hem alleen ter beschikking worden gesteld, voor zoover zijn verdediger dat noodig acht. Dr. Teichert antwoordt, dat Dimitrof steeds de stenogrammen van hem-krijgt, als hij ze zelf heeft doorgewerkt. Overigens moet hij ver klaren dat hij de verdediging voert op de wij ze, die hü juist acht. Hij heeft als officieele verdediger ook plichten tegenover Popof n> Tanef, die niet accoord gaan met de agitato rische verdedigingswijze van Dimitrof. De procureur-generaal betoogt, dat volgens de reglementen de verdachte geen repht kan doen gelden op Inzage In de akten; dat kan alleen de verdediger. Dimitrof kan niet ander* behandeld worden dan elke andere verdachte. ROME, 15 Nov. (Reuter) Maarschalk Balbo, die zooals bekend, de vorige week tot gouverneur van Lybië is benoemd, heeft zich per vliegtuig naar Tripolis begeven om zijn nieuw domein te bezichtigen. Het Is een publiek geheim, dat Balbo zijn nieuwen post met tegenzin heeft aanvaard, of schoon hjj voelde, dat het zijn plicht was naar Afrika te gaan, nu Mussolini dit wenschte. Bij zijn terugkomst van zijn inspectie-tocht verklaarde Balbo met zijn nieuwe taak verzoend te zijn, daar er goed werk in Lybië te doen is. Reuter verneemt, dat maarschalk Balbo voor nemens is het garnizoen van Lybië. ook een luchtvaartafdeeling te geven, waartoe een aan tal piloten van zijn jongste transatlantische vlucht hem zullen vergezellen. Op het oogenblik vertoeft Balbo in de bergen voor korte vacantie. BERKUN, 15 Nov. Vandaag worden grooten- deeis communistische afgevaardigden en func tionarissen als getuige gehoord, die uit het con centratiekamp Bonnenburg of uit de gevange nis te Brandenburg voor dit doel naar Berlijn zijn overgebracht. Bovendien warden gehoord een chauffeur Singer en een koopman Kempner, die belangrijke verklaringen zouden hebben te doen. Bij de opening van de zitting deelt Senaats- president dr. Buenger mede, dat het verzoek van dr. Cack, de rede voor te lezen, die Torgler in Februari in den Pruisischen Staatsraad heeft gehouden, is ingewilligd en dat de voorlezing zal geschieden bij de behandeling van het politieke gedeelte van het proces. Ook zou Torgler op 18 November 1929 in een communistische vergadering een rede hebben gehouden waarin hij verklaarde, dat nu, na de verkiezingen, de communisten meer dan ooit moesten letten op het parool: slaat de fascisten, waar je ze treft. Als eerste getuige wordt dan gehoord de uit de hechtenis voorgeleide voormalige communis tische Landdagafgevaardigde Kerff. In tegen stelling tot de verklaring van get. Kunzak over een geheime vergadering van communistische functionarissen te Dusseldorf, waar Van der Lubbe aanwezig zou zjjn geweest. verklaart Kerff, Van der Lubbe gisteren voor het eerst te hebben gezien. Getuige verklaart verder dat zijn partij nooit met een individu als Van der Lubbe in contact kan geweest zijn. Het O.M. vraagt dan of niet een zekere Mar gies, die herhaaldelijk wegens de ernstigste misdaden veroordeek} werd, en een persoon lijken terreur uitoefende, door de communis tische partij als een held werd beschouwd. Getuige verklaart, dat men de houding tegen over Margies niet zoo moet opvatten. Hij zelf heeft in ieder geval nooit aangespoord tot ter reur. Een der rechters verklaart dan, dat getuige zelf de daden van Margies in de „Socialistische Republiek", zijn partü-blad, heeft verheerllijkt. Vervolgens wordt Frau Ryschkowski gehoord, die in tegenstelling met haar vorig getuigenis verklaart, dat Popof niet bij haar heeft ge woond. Toen haar de foto werd getoond kwam deze haar bekend voor, doch nu zfj den man ziet, moet zij toch toegeven hem niet te kennen. Dan wordt de schrijver Rossner uit Praag gehoord, die naar de verdediging aanneemt met Van der Lubbe verwisseld zou kunnen zijn. Rossner is veel kleiner dan Van der Lubbe en heeft zwart krullend haar. Getuige ver klaart, dat hij in 1932 eenige malen met Dimi trof in Bayernhof is geweest. Van der Lubbe heeft hü voor den eersten keer hier in de rechtszaal gezien. Ook Popof heeft hü nooit gezien. Dr. Pari- sius stelt dan aan getuige verschillende vra gen over Dimitrof, oji. hoe lang hü Dimitrof reeds kent. De getuige antwoordt op büna alle vragen: i „ik kan het mü niet herinneren”. s De zitting wordt dan voor de middagpauze 1 onderbroken. i MOSKOU, 15 Nov. In een telegram uit New York aan het officieele Russische Tass-agent- schap wordt de mogelijkheid erkend van een mislukking der onderhandelingen tusschen pre sident Roosevelt en Litwinof omtrent de for- meele erkenning van Sovjet-Rusland door de Vereenlgde Staten. De moeilijkheden zijn, naar gemeld wordt, ontstaan als gevolg van den elsch van presi dent Roosevelt tot bespreking van de kwestie der schulden van Rusland aan de Vereenïgd» Staten en van andere problemen, alvorens tot diplomatieke erkenning over te gaan. Er begint in den lande verzet op te komen tegen de erkenning van Sovjet-Rusland, welk verzet voomamelük onder leiding staat van Fish, afgevaardigde van New-York. Hersey heeft het openen van een campagne tegen de erkenning van Sovjet-Rusland aan- gekondigd. welke campagne zal bestaan in het houden van wekeiüksche radio-redevoeringen met het doel de publieke opinie te bewerken om zoodoende te voorkomen dat de Senaat de er kenning van Sovjet-Rusland ratificeert. Fish zal als eerste voor de radio spreken. Hü zal ge volgd worden door Hayes, commandant van het nationale Amerikaansche legioen. Naar verluidt zün reeds duizenden protesten naar het Witte Huls gezonden, doch tot dusverre heeft de re- geering er nog geen aandacht aan gewüd. BERLIJN. 15 Nov. In het Rüksdagbrand- prooes werd heden na de pauze getuige Hel mer. kellner van café Bayernhof, geconfron teerd met Rossner. Helmer verklaart, dat een verwisseling van Rossner met v. d. Lubbe vol komen uitgesloten is; hü kent Rossner even eens en weet, dat hü in Bayernhof is geweest. Dimitrof wüst getuige er op, dat volgens de Schroeder deze de bui- Bayernhof niet ge- een rede, welke de discussie in den raad de corpora ties sloot, heeft Mussolini van een en ander kond gedaan en zich daar- bü over de internationale politiek uitgelaten op een wijze. welke een helder licht werpt op de motieven, waarom Italië roet in het reeds bedorven Volkenbondseten heeft gegooid door zich te Genève tot een waarnemersrol te bepa len. Volgens Mussolini kan Europa alleen nog gered worden door het vinden van een mini mum-formule voor overeenstemming tusschen de volken. Waarschünlük moet een dergelüke formule een zekere mate van herbewapening voor Duitsch land mogelük maken. Voorts heeft de Duce te kennen gegeven, dat de beginselen van den Vol kenbond, indien zü al goed waren, machteloos zijn gebleken, en dat daarom het viermogend- hedenverdrag meer kans op een oplossing van de huidige moeilijkheden biedt. Men weet, hoe tndertüd het plan van het viermogendheden- verdrag onder pressie van Frankrijk en diens kleine bondgenooten zoodanig gewijzigd werd, dat het in het kader van den Volkenbond paste Men mag aannemen, dat Mussolini toentertüd alleen maar in een dergelijke verminking van zon origineel project toestemde om een openlijk échec te vermijden. Nu echter Duitschland zün lidmaatschap van den Volkenbond heeft opge zegd en niet langer wenscht deel te nemen aar. de ontwapeningsconferentie ziet hü de kans schoon om terug te grijpen naar zün oorspron kelijke idee nJ. het voeren van onderhandelin gen en besprekingen tusschen Engeland, Frank rijk, Duitschland en .Italië, waarvan de resulta ten eventueel en pro forma ter wille van Frank rijk, de Kleine Entente en Polen ter bekrachti ging, verificatie en registratie aan den Volken bond zouden kunnen worden voorgelegd. Ver- gelükt men deze uitlatingen van Mussolini met die, welke Paul-Boncour en Albert Sarraut in de Fransche Kamer hebben gedaan, dan ziet men, dat er niet veel over is gebleven van de zoo hooggeroemde eensgezindheid tusschen Ita lië en Frankrijk betreffende de internationale problemen. Zoowel Sarraut als Paul-Boncour houden krampachtig vast aan den Volkenbond, buiten welken zü geen voor Frankrijk redelüke kans voor een overbrugging der Fransch-Duit- eche tegenstellingen zien. Boncour heeft nog eens nadrukkelük verklaard, dat het vierrno- gendhedenverdrag niet uit het raam van den Volkenbond gelicht mag worden, en Sarraut heeft daaraan toegevoegd, dat Frankrijk nim mer Genève op zal geven. Duitschland ziet ech- LONDEN, 15 Nov. (Reuter). Het Engelsche stoomschip „Saxilby” (3630 ton) en het stoom schip ..St. Quentin” (3528 ton) zün tengevolge van een zwaren storm, in den Atlantischen Oceaan op ongeveer 300 mül van de lersche kust verwüderd, in nood. Beide schepen hgbben drin gende S.OB.-signalen uitgezonden. Het radio gram van de „Saxilby” meldt, dat de uit 27 Personen bestaande bemanning zich in de sloe pen begeeft. Een aantal Britsche stoomschepen, een kruiser en de ..Berengarla”, alsmede twee vliegtuigen rijn te hulp gesneld naar de belde schepen, die rich op ongeveer 60 mü' afstand van elkaar be vinden. De volgende getuige is de gewezen commu nistische afgevaardigde dr. Neubauer, die ge hoord wordt over de getuigenis van den lift bediende Kaufmann, daC\dr. Neubauer iaat op den middag van 23 of 25 Februari 1933 samen met zün zoon en Dimitrof in de lift is geweest. Dr. Neubauer zegt zich piet te kunnen her inneren of hü dien dag in den I^jksdag is ge weest en van de lift gebruik heeft gemaakt. HU weet echtër beslist, dat hü niet met Dimi trof samen is gegaan, want dien heeft hü eerst in den loop van dit proces voor het eerst gezien. Dimitrof vraagt aan Kaufmann, of hü zün getuigenis handhaaft» en of niet de mogelük- heid van een persoonsverwisseling bestaat. Kaufmann: Ik heb aan mün verklaringen niets- toe te voegen; een verwisseling acht ik niet mogelük. Mevrouw dr. Liisitsjewa, die als arts te Le ningrad werkzaam is, doet mededeelingen over Popof's verblüf in de Kr lm, in 1932. Zü zegt, dat Popof, dien zü reeds als 16-jarig gymna siast in Bulgarije heeft gekend, op 3 Augustus 1932 met zün vrouw in het sanatorium Suuk- su in de Krim is aangekomen. Getuige heeft beiden behandeld. Op 13 September 1932 zün Popof en zün vrouw naar Moskou terugge keerd. Op de vraag van den procureur-generaal, hoe getuige deze data zoo precies weet, ant woordt zü, dat zü in het sanatorium navraag heeft gedaan. Zü heeft de inlichtingen, die het sanatorium verstrekte niet meegebracht, doch de officieele registers over het verblüf van het echtpaar Popof kunnen wel ter be schikking worden gesteld. Vervolgens komt voor de gewezen bediende in het Karl-Liebknechthuls Rudolf Bernstein, thans in een concentratie-kamp opgesloten, die in aanmerking zou komen voor verwisse ling met Tanef. Getuige Weberstedt heeft ver klaard, dat op een dag voor den brand een groote man met een kist door den Rüksdag liep, in gezelschap van een opvallend klienen man. Volgens Weberstedt zouden dat v. d. Lubbe en Tanef zün geweest. Bernstein zegt, dat hü büna elke maand een keer in den Rüksdag is geweest. Het laatst was hü er op den dag na de sluiting van het Karl-Liebknecht-huls. ten einde Torgler een afschrift te geven van de politie-verordenlng. .Dat was op 24 Februari. Tanef wordt naast Bernstein geplaatst, opdat de rechtbank kan onderzoeken of de mogelükheid van verwlsse- 'ling bestaat. Bernstein blükt nog kleiner te zjm dan Tanef; eerstgenoemde zegt, dat hü destijds een donkere winterjas droeg, die bü- zonder lang was. Hü zegt verder, alleen in den Rüksdag te zün gekomen en zich ook niet een man met een kist te kunnen herinneren, dien hü misschien toevallig had kunnen ontmoeten. Als getuige wordt vervolgens gehoord de Bul- gaarsche Tsikalikova, die niet beëedlgd wordt. De president maakt er haar op attent, dat zü als verloofde van Tanef kan weigeren verkla ringen af te leggen. Zü verklaart zich echter bereid op vragen te antwoorden. Zü deelt me de, dat Tanef van November 1931 tot Januari 1933 met haar in Phllippopel en van dit tüd- stlp af tot 21 September 1932 te Sofia met haar heeft samengewoond. Hü heeft in dien tüd geen reizen ondernomen maar ontmoette haar dagelüks. Op de vraag van den president, hoe zü dén 21s(en September zoo precies kan opgeven als den dag van Tanefs vertrek weet getuige slechts te antwo^taei^dat zü zich dat positief herinnert. n de binnenlandsche politiek van Italië heeft weer eens een plotselinge machtsverschuiving plaats gehad. Evenals de indertüd met lau weren overladen minister van buitenlandsche zaken Grand! als ambassadeur naar Londen weg werd gepromoveerd, heeft thans de luchtmaar schalk Balbo het luchtruim moeten ruimen. Zwaar gedecoreerd met hooge onderscheidingen en een persoonlijke omhelzing van den Dyce wejd de held van de Chlcago,vlucht de Lybische woestijn ingezonden, niet als zondebok maar als gouverneur. Mussolini houdt van dergelüke ver rassende mutaties, naar hü omdat hü af en toe plaats wil maken voor nieuwe en jonge krachten. Maar portefeuille-wlssellngen draaien in Italië altüd uit op een weer eens voelbaar maken van de oppermacht van den dictatoria- len minister-president. Mussolini beheert thans binnen- en buitenlandsche zaken en de volle dige defensie d«wx de land-, lucht- en water- macht. Men weet niet wat men meer bewonde ren moet, den moed, waarmede Mussolini de meest populaire figuren op het moment van hun groot ste victories uit zün omgeving durft te verwij deren, of de bereidwilligheid, waarmee deze fi guren zich een dergelüke verwüdering laten welgevallen. Dit is niet enkel een kwestie van volmaakte discipline, maar ook van een zelf overwinning zooals men die in andere landen met andere regeeringssystemen zelden aantreft. Naast deze opzienbarende mutaties gaat Mus solini een niet minder belangrijke 'reorganisatie .in ’t binnenlandse!) bestuur doorvoeren. De Ita- liaansche Kamer zal worden opgedoekt en door den raad voor de corporaties worden vervangen welke onder controle van het ministerie voor de corporaties op den duur een wetgevende be voegdheid zal krügen. BARCELONA. 15 Nov. (Reuter). Alle win kels in de geheele stad zün gesloten omdat de winkelbedienden blüven staken. Een laatste poging van de autorteiten om het conflict bü mislukt- Ook het kantoorpersoneel van drüven is in staking gegaan. Naar schatting zün 90.000 personen bü deze staking betrokken De toestand wordt als zeer ernstig beschouwd en de autoriteiten hebben speciale maatregelen genomen om iedere poging tot onlusten terstond den kop in te drukken. De troepen staan in de kazernes gereed om uit te rukken. De gouverneur van Barcelona heeft een ver klaring gepubliceerd, waarin hü de staking voor onwettig verklaart. Hü doet een ber< hun winkels te opgn< als hieraan geen gevolg gegeven wordt. Een soortgelijke staking is eveneens uitge broken te Falafrugell in het centrum van de kurk-industrie. De stakers hebben de fabrieken aangevallen en de winkeliers die hun zaken open hielden, gemolesteerd. Eerst nadat de civiele garde eenige chages op de stakers hadden uitgevoerd, konden dezen verspreid worden- Uit de omliggende plaatsen is versterking ge zonden en de autoriteiten meenen thans den toestand meester te zün. verklaring van majoor tenlanders-tafel in Men heeft. HelmerIk moest beslist aannemen dat Behoeder de tafel heeft gezien, want hen was er speciaal op attent gemaakt. Bchroeder heeft ook gezegd, dat hü die menschen eens wilde zien. De president wüst er op. dat getuige zün vérhoor heeft gezegd, dat Schroeder menschen had gezien. Het zou beter zün weest. indien getuige alleen had verklaard wat hü zeker wist. Dimitrof legt er nog eens den nadruk op. d«t hü van Mei tot Juni 1933 in bet geheel niet uj Duitschland is geweest»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1