ONS BLAD Het verwoeste spinneweb H H Woodin, de vroolijke minister 5 Het nieuws van heden WACHTEN OP ELKANDERS WACHTEN Sir Simon naar Genève SCHLAGER-COMPONIST OP KANTOORKRUK DE BAROMETER In een afgrond gestort Duitsche geheime instructies JOH. LAUWERS Aj RW' rv:.v'.rTii!TrTr' 7.r i VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS VREUGDE OVER OPHEFFING VAN ALCOHOLVERBOD Een van KARL LITZMANN Onthulling te Parijs Grenzen van Palestina streng bewaakt Starhemberg’s positie 2 Speelt Roosevelt te veel de dictator? Zweedsche politie doet een goede vangst DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN BLADZIJDEN nieuw denkbeeld Walter Lippmann PAYGLOP 3 ALKMAAR Postzegel-loupet Nadir Khan „heilig ver klaard” ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 ft 3? NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 39 a Grenaen van Paleetliia sirene bewaakt. 24 dooden b(j een autobusramp in Spanje Sir John Simon beden naar Genève Het bisdom Haarlem in de laatste v|Jf jaar begint et Nieuw tekort op de Rotterdamsche begroeting n Kinderdoodslag te Haarlem. te Autodieven te Amersfoort gesnapt. O O it Boncour naar Genève amateur*-„band” Roosevelt de zorg H. Woodin. Een (Nadruk verboden) 4 u ie omen vrU willig aan- 1 zijn eer, noch zijn ansche spin, die haar ikkeld gesponnen had. Vier-en-twintig Spanjaarden omgekomen Hjj heeft een aantal vroolijke liederen ge maakt en zelf op toon gezet. Hij is zelfs de geestelijke vader van enkele „schlagers". Even als Generaal Dawes die aan het plan-Dawes z(jn naam gat en onder president Coolidge voor vice-president fungeerde, is hij een harts tochtelijke vioolspeler. gerokte muze dan aan de munten die hem be roemd maakten. De vermoorde honing it al* marte laar gevallen Na de opheffing van het alcohol-verbod in den staat New York verzamelde zich een reusachtige menigte op de Times-Square te New York, om aan haar vreugde uitdrukking te geven GENEVE. 16 Nov. (Reuter). Paul-Boncour zal morgenavond tegelijk met Simon en Eden naar Genève vertrekken. Ook de Russische gedele geerde Dovgalevskl heeft zich bereid verklaard, aan nieuwe besprekingen deel te nemen. Minister Deckers verdedigt in de Tweede Ka mer z(jn beleid. Ernstig auto-ongetuk te Tietjerksteradeeitwee dooden, drie gewonden. De distributie van rundvleeech in blik 4 December u tn a- >r I- d n n t. instructie politieke Onthulling te Partje over geheime Duitsche In structies. Berlijn dementeert Stand op VrtJdag 9 uur va».: 753 Vorige stand 749. n. ie m !e re re et ld In Jt L e !t ir De RUkamlddelen brachten in October 4.29 mil- lioen minder op dan verleden Jaar H d. ïr CORDOVA. 16 Nov. (Reuter) Een auto bus, waarmee talrijke deelnemers aan een socialistische vergadering huiswaarts wilden keeren, stortte nabij Huescar in een afgrond. Vier-en-twintig inzittenden werden gedood, vele anderen liepen ernstige verwondingen op. it s- 1- BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem De nieuw benoemde leider van de Duitsche paardensport Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake de wijziging der L- O-wet. Groote fabrieksbrand te Bergen-op-Zoom. Oplichter voor de Haarlemsche rechtbank. De Tweede Kamer heeft de opheffing der Ge zondheidscommissie» aanvaard De achilderyendief Blaich vermot- delyk lid van een intern, miadadiger abend e partijen plaats gehad, of zijn gewelddaden ge pleegd Intusschen heeft de nieuwe konlng eerbe tuigingen en aanhankelijkheidsverklaringen van vooraanstaande persoonlijkheden uit alle deeleu des lands ontvangen. Beroemd is deze op de eerste plaats als ver zamelaar van munten. Of President Roosevelt hem daarom belastte met de zorg voor de ge meenschappelijke kas van het Amenkaansche volk, de schatkist? Het zou in elk geval niet on-Amerlkaansch wezen. Intusschen heeft woodin zijn hart meer verpand aan de licht bieden, staat, de werkelijke dat hij deel uitmaakte van de republikelnsche partij en dus een tegenstander was van Pre sident Roosevelt en de democratische partij welke deze vertegenwoordigt, sprak hie. echter ook een woordje mee. Degenen die niet aan de geruchten omtrent Woodln’s aftreden geloof den, gaven weliswaar toe dat de Minister van de Schatkist, ook al verbleef hij te Washington, zelden aan kabinetszlttlngen deelnam, maar wezen er tevens op hoe dikwijls Woodin Presi dent Roosevelt te zijne huize bezocht. LONDEN. 16 Nov. (Reuter). De minister van Buitenlandsche Zaken, Sir John Simon, en on derstaatssecretaris Eden zullen zich morgen raar Genève begeven om Henderson en naar men hoopt, andere gedelegeerden te raadplegen, teneinde te komen tot een hervatting der Ont wapeningsconferentie. Waarin Woodin echter van al zijn voorgan gers en al zijn collega’sradicaal verschilt, is zijn grenzenlooze haat tegen de kantoorkruk. Van den reeds genoemden ouden heer Mellon heeft men reeds gezegd dat hij niet meer kon ophouden wanneer hij eenmaal begonnen was te werken. Over zijn opvolger Woodin kan men zich niet zachter uitdrukken dan toe te geven dat hij bij de belangrijkste ge beurtenissen welke onder zijn ressort vielen, door afwezigheid schitterde. Poging om de ontwapeninga- conferentie er weer boven op te helpen vooral meer rechtvaardige moeten worden ver vangen. Welke? Daarover is men het niet eens. Frankrijk blijft zweren bij den Volkenbond, maar wil desnoods op rechtstreeksche onder- handellngen met Duitschland Ingaan, mits deze weer te Genève uitmonden. Italië voelt het meest voor het In werking treden van het Viermogendhedenverdrag, maar ‘acht den tijd nog niet rijp voor een initiatief in die richting. Engeland doet dringende beroepen op Duitsch land om zijn eisch tot gelijkgerechtigdheid in concreten vorm kenbaar te maken, maar Ber lijn zwijgt, nadat het op twaalf November heel het Duitsche volk zoo overdonderend „Ja” heeft laten zeggen. Noch Engeland, noch Duitschland, noch Frankrijk, noch Italië schij nen lust te gevoelen het eerste schaap te wor den, dat over de hooge en wankele brug komt. Zjj wachten op elkanders wachten. Deze toe stand kan natuurlijk niet te lang voortduren, want hij prikkelt de politieke zenuwen en ver oorzaakt een ongezonde opwinding. De kleine Anne Mary Sibylla, het oudste dochtertje van Lady May Abel-Smith en achternichtje van den Engelschen koning, Het zich op een wandeling even kieken. NEW DELHI, 16 Nov. (Reuter). Op indruk wekkende wijze is Afghanistans vermoorde zo ning. Nadir Khan, te Kaboel ter aarde besteld. De rouwplechtigheden werden door niet min der dan 50.000 personen bijgewoond. Op net kerkhof waren ook de vertegenwoordigers aer buitenlandsche mogendheden aanwezig, die kransen op het graf neerlegden. Voor het graf is een eerewacht opgesteld. Door een aantal vooraanstaande geestelijken is gisteren een manifest gepubliceerd, waarbij de vermoord» konlng als martelaar heilig is verklaard. In verband hiermee is boven het graf een karmfjnroojle vlag ontplooid ter aan duiding van her-ifiartelaarschap. Naar gebleken is. is de moordenaar slechts zeventien jaar oud. In het geheele land is het volkomen rustig gebleven. Nergens hebben na den moord schlet- et lijkt ons daaroms geenszins overbo dig nadrukkelijk te constateeren, dat er van onmiddellijk oorlogsgevaar in Europa geen sprake is. Duitschland kan niet alleen geen oorlog voeren, maar wil het ook niet. De mannen, die er aan het bewind zijn, hebben te wreed aan den lijve gevoeld, wat een moderne oorlog beteekent. om er ook maar over te denken.’ De Fransche buitenlandsche poli tiek. welke in de Kamer met een groote meer derheid van stemmen is bekrachtigd, heeft het onbekookte denkbeeld van een preventieven oorlog tegen het gelijkgerechtigde eg eenlger- mate herbewapende Duitschland ver van zich afgeworpen. Alle groote mogendheden wen schen slechts vrede en hun leidende staats lieden hebben dit bij herhaling en met den meesten nadruk verklaard. Maar het stelsel matige en haastige inhalen van den achter stand In de vlootsterkte, voorlooplg nog binnen de bjj de vlootovereenkomsten bepaalde grenzen, waarmee zoowel de Vereenigde Staten als En geland bezig zijn? De motieven daarvoor moet men niet in Europa, maar in het Verre Oosten zoeken. Maar het verval van den Volkenbond, die door Mussolini dezer dagen voor zoo goed als dood is verklaard, en het Jammerlijk dérail lement van de v -ontwapeningsconferentie? Deze bewi>en «lieert, dat de tot nog toe ge volgde methoden om den vrede in Europa te handhaven en te bevestigen, niet de Juiste zijn gebleken en door andere meer effectieve en Duitache agenten zouden een Franach-Engelache breuk moeten veroorzaken web van het verdrag van Versailles, waarin de overwinnaars van den grooter. wereldoorlog de overwonnenen gevangen hielden, is deerlijk gehavend. Duitschland heeft als een vlieg gesparteld en zich steeds verder eruit losgewerkt. Aanvankelijk verwee-de het zich oorzlchtig. Eerst knapte de draad der mi litaire bezetting der geallieerden in Rijn- en Roergebied, vervolgen» die der verslikkende fi- nantieele verplichtingen. Sinds Hitler de vol strekte oppermacht in Duitschland in handen heeft gekregen, is het verminkte vliegje eer. dikke bromvlieg geworden. He*, spartelen is m rukken overgegaan en de draden, welke Duitsch land te Geneve vasthielden, warden verbroken Duitschland wil zich 'iet langer laten uitzulgen door de Fransche spin. Het wil vrij zijn en alleen zich laten binden door vdll vaarde banden, welke nocj leven beknellen. Voor de gr webbe zoo sterk en ingi is dit hoogst onaangenaam, en het spreekt wel vanzelf, dat zij niets liever zou wenschen dan de weerbarstige bromvlieg c «nieuw te knevelen. Maar daarop beslaat geen kans meer. De lei dende Fransche politici zien dat zeer goed in De vraag is nu. hoe de verwoeste draden zóó te herstellen, dat Duitschland voldoende bewegings vrijheid kr; gt zonder -evaarlUk te worden. Want al gedraagt het zich voorlooplg nog slechts als een bromvlieg, de vrees bestaat, dat het eenmaal de kwaadaardigheid van een geslagen horzel zal aannemen. Mei. kan niet zegden, dat die vrees gevoed wordt door den toon, waarop de brom vlieg bromt. Het aantal betuigingen van vrede lievendheid, door de Duitsche machthebbers sinds hun overwinning In het binnenland ge daan. wordt langzamerhand grooter en overtui gender dan dat van de strijdlustig- en wraak gierigheden, welke zij vóór hun overwinning 'n woord en gescr~ift hebben gelanceerd. Niette min bestaat die vrees en neemt zelfs hoogst- ••vaarlyke afmetingen aan. Sr wordt tegenwoordig op hoogst onverant woordelijke wijze over oorlog gesproken, alsof men de weergalooze ellende en de onmensche- Hjke slachting van de jaren 1914 tot 1918 al weer vergeten is. Het onverantwoordelijk praten over oorlog kweekt een stemming, waardoor het oorlogsgevaar in hooge mate wordt bevorderd. Men raakt weer vertrouwd met de onzalige oorlogsldee en begint het ge weld van wapenen met al de helllooze gevol gen daarvan steeds meer te beschouwen ais het •enige middel om tot een „zuivering” van de benauwende atmosfeer te geraken. over Duitsche oogmerken, vertegenwoordigingen buitenland zou zijn gezonden door paganda-lnstantie te Berlijn. Deze z.g. instruc ties dragen zoo duidelijk het stempel van fan tasie. dat een dementi, dat hiermede in allen vorm en in iedere richting wordt gegeven, voor een eenigszins critlschen lezer ternauwernood noodzakelUk schijnt. Het blad is blijkbaar ook zelf zoo weinig zeker van zijn sensatloneele mededeellng. dat het zijn lezers voorbereidt op een te verwachten dementi. Het is overigens te betreuren, dat Juist met het oog op de ontwik keling van Zondag j.l. *n veel verspreid Fransch blad zich overgeeft aan een dergelijke bronver- glftlgtng. BERLIJN. 16 Nov. (V.D.) Officieel wordt medegedeeld: De ..Petit Parislen” publiceert zoogenaamde tenlandsche naar alle niet op medewerking van Engeland en Amerika zal kunnen rekenen. Men mag zich echter af vragen. welke bindende waarde aan een derge- HJke overeenkomst zou moeten worden roege- kend. want een oorlog pleegt nu eenmaal Juist te ontstaan door en gepaard te gaan mei een schending van tot „vodjes papier” geworden verdragen. Bovendien schijnt Lippmann niet veel waarde te hechten aan het algemeen on- derteekehde Kelloggpact, dat den oorlog in den ban heeft gedaan. Sinds Japan echter heeft be wezen, dat men ook oorlog voeren kan, zonder dezen te verklaren, Is de practlsche waarde van het Kelloggpact ernstig gedeprecieerd. Een of ficieele contractueele bevestiging van Amerlka*s en Engeland» neutraliteit in geval van een Europeesch conflict zou echter misschien een preventieve uitwerking kunnen hebben, en daarom is het de moeite van overdenken waard. De Kabinetszlttlngen welke te Washington onder voorzitterschap van President Roosevelt regelmatig plaats vinden, hebben den laatsten tijd heel wat aan belangrijkheid Ingeboet. Er wordt gefluisterd dat de President zich weinig gelegen laat liggen a&n de raadgevingen zijner medewerkers, met uitzondering dan van den Minister van Binnenlandsche Zaken, Ickes, den Minister van Landbouw, Wallace, de vrouwe- Hjke Minister van Arbeid, miss Wallace en den Minister van Posterijen, den democratlschen partijleider Farley. Ten deele is dit een uitvloeisel van de grond- wettelijke rechten welke een President der Ver eenigde Staten geniet. Deze is niet alleen de hoogste vertegenwoordiger van den staat, maar neemt ook een geheel uitzonderlijke positie in welke eenigszins vergeleken kan worden met de waardigheid van Rijkskanselier in het oude Duitschland. De leden van zijn kabinet zijn strikt ge nomen geen Ministers in de beteekenis welke wij aan dit woord toekennen, doch voeren te recht den titel van secretarissen. Zij zijn slechts de uitvoerders van den wil van den President en alleen aan hem verantwoording verschul digd. HU kan ze naar goeddunken benoemen of ontslaan, zonder dat het Parlement daarin iets te zeggen heeft. Volgens een VD-bericht is tot de onver wachte reis van Simon naar Genève besloten na een langdurig telefonisch onderhoud, dat Simon Donderdagi «uitend met Henderson voerde. Deze verzocht den minister dringend, naar Genève te komen. H|j beloofde ook de vertegenwoordigers van FrankrUk. Amerika en Italië, Paul Boncour. Wilson en Alotsi te be wegen, deel te nemen aan een gemeenschap pelijke bespreking. Men verwacht* dat het presidium der Ont wapeningsconferentie tegen begin der volgende week zal worden bijeengeroepen. JERUZALEM. 16 Nov. (V.D.) Engelsche en Arabische troepen bewaken de PalestUnsche grenzen, teneinde Immigratie van Joden, die geen vergunning hebben om Palestina binnen te komen, te verhinderen. In den laatsten tUd was het aantal Joden, dat zonder vergunning het land binnenkwam. zeer groot. Verscheidene Joodsche gezinnen, die met auto’s trachtten over de grens te komen, zijn gearresteerd en in voor- looplge bewaring gesteld. In Joodsche kringen heerscht groote veront waardiging over het feit, dat de scherpe maat regelen der regeering voornamelijk gericht zijn tegen Joodsche immigranten, doch niet tegen Be dottenen en Arabieren uit Syrië en Trans Jorda nië, Terwyl de belangrykate bealuiten genomen werden, apeelde Woodin viool in een er bezwering van het vermeende oorlogs gevaar en ter beperking van de afmetin- gA en de gevolgen van een Europeesch conflict. Indien dit zou uitbreken,, heeft de Amerikaansche publicist Walter Lippmann een denkbeeld aan de hand gedaan, dat waard is ernstig overwogen te worden. HU geeft in overweging, dat Amerika als grondslag van zUn buitenlandsche politiek een poging onderneemt om met Groot-Brittannië tot een overeenkomst te geraken, waarbij beide landen zich verplichten zich onzUdig te zullen houden in geval van een nieuwen oorlog. Indien Groot-Brittarinlë zich eventueel bU de oorlog voerende partUen zou aansluiten, aldus betoogt hU. zou daaruit nodzakelUkerwUze een wereld oorlog moeten voortkomen, waaraan ook de Vereenigde Staten zouden moeten meedoen. In dien Amerika en Engeland echter hun neutrali teit bewaren, zou er een goede kans bestaan een eventueel conflict te locallseeren. Voor deze redeneerlng valt veel te zeggen. Immers, Frank rUk zal zich wel tweemaal bedenken alvorens een onvoorzichtlgen stap te doen, wanneer het STOCKHOLM. 16 Nov. Met de arrestatie van den Duitschen schilderUendief Blaich heeft de Zweedsche politie een bUzonder goede vangst gedaan. Men vermoedt, dat hU behoort tot een internationale mlsdadigersbende. die zich voor- namelUk op schtlderUendlefstallen heeft gespe cialiseerd en o.a. te Keulen, Warschau. Sofia en andere steden sensatloneele inbraken van dit soort heeft gepleegd. Het op een waarde van vierhonderdduizend "Kronen geschatte schilderij van Rembrandt .Jeremla beklaagt den val van Jeruzalem” Is gisteren, zooals we reeds meldden, in een bosch teruggevonden. Na gerutmen tUd te hebben ontkend, deelde Blaich tenslotte zelf de plaats mede, waar hij het schilderU had verborgen. De door de Duitsche autoriteiten verstrekte in lichting over Blaich zUn nog niet te Stockholm aangekomen Het is mogelUk dat hU een val- sche pas heeft en in werkelUkheld anders heet De uitgeloofde belooning van eenlge duizen den Kronen zal worden gegeven aan een loop jongen die op het spoor kwam van de schuil plaats van Blaich en dit de politie'mededeelde. PARIJS. 16 Nov. (Reuter). De ..Petit Pari- sien" publiceert een vertrouwelUk Duitsch do cument, betreffende „instructies voor de pro paganda in Noord- *n Zuld-Amerlka.” Hierin worden de middelen voorgeschreven, welke de officieele of geheime agenten moeten gebrui ken. tegen FrankrUk. dat als „onverzoenlUke vUand van Duitschland.” wordt betiteld, ter wijl „Engeland de machtigste bondgenoot van FtankrUk. het gevaarlUkate voor ons la, dus alle pogingen van het „Reich” wat betreft de buitenlandsche politiek, moeten gericht zUn om de goede betrekkingen tusschen de twee‘landen te verrtoren Ov*r de Duitsche opvattingen betreffende de wereldpolitiek, zegt net document: „Niels moet verzuimd worden, door middel van onderhandelingen, teneinde een revisie van het vredesdlctaat te krUgen. maar even min mag iets worden verzuimd. Ingeval Duitschland een andere methode zou moeten volgen. In de allereerste plaats moet Duitsch land thans de teruggave van het Saargebied eischen, terwUl de onvervreemdbare Duitsche rechten op den Elzas op dit oogenbllk niet zoo sterk kenbaar moeten worden gemaakt als het verlangen en de geestestoestand van het Duitsche volk zou willen. Jegens Polen is het .Reich” op het oogen bllk verzoenender. want het hoopt op andere wUze voor zUn eischen voldoening te krUgen. Echter geeft het ze niet op. evenmin als de eisch tot teruggave van ten minste een ge- deele der koloniën. Het einddoel is de terugwinning van alle ge bieden, waar een Duitsche meerderheid be te ruggave van alle koloniën en de rechtsgelUkheld van Duitschland ten aanzien van de bewapening, met uitslui ting van elke internationale contröle. Het is duldelUk, dat de vervulling van al deze eischen heel moeilik langs den weg van onderhandelingen zal gelukken, maar het is bok zeker, dat Dul’schland nog niet gereed is om op andere wUze zUn wil op te leggen. WU begrUpen, dat in een dergelUk conflict, van zeer groot belang Is hoe de wereldopinie over dit alles denkt, derhalve is de Duitsche regee ring besloten om zelfs aanzlenlUke geldelijke offers te brengen teneinde de publieke opinie te winnen." Het blad kondigt aan. dat het spoedig een en ander over de methoden zal publlceeren. BELGRADO. 16 Nov. (VD.) De „Politica" meldt uit Weenen. dat de positie van Vorst Starhemberg in Heimwehrkringen als aanzien- hjk verzwakt wordt beschouwd. Reeds bu de jongste regeeringswUzlglng bleek ontstemming tusschen Starhemberg en eenlge andere voor aanstaande Heimwehrlelders te bestaan. terwUl ook de betrekkingen tusschen Starhemberg en Bondskanselier Dollfuss veel te wenschen over laten. Starhemberg zop os. van Dollfuss heb ben verlangd, dat de leden van de Hclmwehr. ongeveer 30.000 man. bewapend zouden worden met geweren uit de wapenfabriek te Hlrtenberg, wat Dollfuss echter geweigerd heeft. De „Politica" stelt nu de vraag, welke wapens zich nog te Hirtenberg bevihden. aangezien vol gens een officieele mededeellng alle geweren uit Hirtenberg indertUd naar Italië zouden zUn te ruggezonden. BelangrUker dan de meeste zUner Ministers zUn voor Roosevelt de leiders der N. I. R. A„ Generaal Johnson, profëksor Warren, de voornaamste raadsman in financleele kwes ties en het goudvraagstuk, en nog een dozUn mannen die achter de schermen werken en waarvan het publiek maar zelden iets te hoo- ren krUgt- Meer dan wie zUner voorgangers ook is Roo sevelt doordrongen van het bewustzUn: de re geering. dat ben ik. Impulsief als hU is. kan het gebeuren, dat hU een plan, hetwelk hem door een toevalligen bezoeker aan de hand wordt gedaan en hetwelk hem wel bruikbaar voorkomt, zonder eenig overleg met de officieele instanties in de daad omzet, bewust sis hü er zich van is, dat hU aan niemand rekenschap heeft te geven. Het is waarschUnlUk deze eigenschap, welke oe kern vormt van de geschillen tusschen Roo sevelt en Wooding, die er den laatste toe heb ben aangezet om zUn ontslag in te dienen. i kleine, altUd even vroolUke en overal 1 zeer geziene William H. Woodin. aan 4—^ wlen President voor de schatkist had toevertrouwd. heeft voor deze functie bedankt en is afge treden. Woodirj. die zes-en-zestig jaren oud is, geldt terecht als een der meest merkwaardige figuren in het Amerikaansche leven. Van huis uit is hU een fabrikant, die met succes gewerkt heeft en zeer vermo gend is. ZUn grootste liefde gaat uit naar de kunst. zUner bekendste voorgangers, de oud? heer Mellon, was ook een liefhebber van de kunst en zUn verzameling kunstvoorwerpen had ten alen tUde een goeden naam. Maar toch kan men hem in alle opzichten als ven tegenpool van Woodin beschouwen. In de eerste dagen na zUn ambtsaanvaarding, terwijl ov '.il in heel het .and oe ianvi .1 elkaar dreigden te storten, zat hl, gemiddeld achttien uren per dag aan zün schrijftafel. DaarbU is het echter gebleven. ZUn eersten aan val van werklust, heeft hU uitgevierd en deze Uver is nooit meer teruggekeera. Toen de schatkist het hoogst belangrUke be sluit tot conversie der Liberi v-ieening nam. zat hU doodrustig In Philadelphia en speelde ziels vergenoegd de tweede viool in een amateurs- strUkJe. Toen Roosevelt zUn plan tot aankoop van goud maakte, was Woodin in geen velden of wegen zichtbaar; later bleek dat hu n llew- York zat. TUdens de beraadslagingen over de vaststelling van den goudprUs was zUn verblUf- plaats eveneens onbekend. En zoo zouden er nog vele feiten te noemen zUn. De journalisten meenden aanvankelUk dat rU de schatkist eenigszins verwaarloozen konden wanneer Woodin afwezig was. omdat er dan toch niets bUzonders gebeurde. ZU moesten even wel spoedig terugkomen van deze dwalingen huns weegs. ZUn directe medewerkers verzeke ren dat Woodin wel degelUk op de hoogte bluf*. van hetgeen er in zUn Ministerie emgaU. dat hU ook op reis er voortdurend in telefonische verbinding mee is en dat hU op die manier bU elke beslissing van eenig belang zUn stem doet gelden. Hier en daar echter beschouwde men reeds sedert eenlgen tUd Woodln’s opvallend talrUke reizen als een bewUs van de ernstige meenings- verschillen welke er tusschen nem en Presi dent Roosevelt heetten te bestaan. M<n hield dan ook wel degelUk rekening met de mogê- lUkheid van een breuk en zUn aftreden gebeurde niet heelemaal onverwacht. Het feit dat Woo- dln eigenlUk een vreemde eend was in de bijt, een bul- welke in het een pro- r-n r—n X3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1