ONS BLAD 1 op Over twee broedervolken 1 H De mislukte moordaanslag bondskanselier Dollfuss z! Het nieuws van heden De ontwapenings- conferentie Duitsch protest De verkiezingen Rijksdagbrand- Spanje in proces PROCES TEGEN DERTIL HET OORSPRONKELIJKE NAZI-PLAN DE BAROMETER 2 RJ JOH. LAUWERS PAÏCLOr 3 ALKMAAR Broodmessen en Broodzagen MAANDAG 20 NOVEMBER 1933 VEREEN 1G DE KATHOLIEKE PERS MVSSOLINI -1' Enorme belangstelling EK? s Uitslag-voorspeUingen De laatste dag te Berlijn Dertil EEN BANK ALS KAZERNE Ï3& Hetze tegen Duitschland 4 1 i Alleen vernieuwing door de jeugd Een Fransch-Engelsch meeningsverschil Treinbotsing nabij Borgitz DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN 1914 mat i RIJ vaa as. ria. 1394 ’uil dret: ster- 15406 I» w i J ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No^l NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I als o o op Dollfuss O. 3 Eenige personen licht gewond Veel kiezeressen o ora Q. n to Iedereen die het gerechtsgebouw wil binnengaan, wordt gefouilleerd Te Parys en Londen, reep, tegen publicaties van de „Petit Parisien” en de „Satur day Review” Te Sevilla overvielen een 20-tal personen, vermoedelUk syndicalisten, een stembureau. In een revolvergevecht wérden 6 aanhangers van reehtache partijen, o-w. de reehtache afgevaardigde Alfonso Ferreiro, gedood; de voorzitter van den rechtse hen arbeidersbond werd gewond. der- ravato m-W. ithe* licbt dat Dertil gehandeld heeft met de bedoeling om te dooden. Bloedige onlusten bü de verkiezingen in Spanje- Zes rechterben gedood te Sevilla. De ontwapeningsconferentie. Heden een belang rijke bespreking te Genève. Duitsch protest te Parijs en Londen tegen pers publicaties. Het Rijksdagbrandpr’oces wordt Donderdag a.s. te Leipzig voortgezet. Dertil veroordeeld tot 5 jaar zware kerkerstraf. Hoogste stand op Maandag 9 uur vjn.; 75* Vorige stand.- 757 «pa te P P- te >n el in *»l». rilgb- S3S BERLIJN, 18 November (W.B.) De „Satur day Review" te Londen publiceert vandaag on der den titel „Dultschlands doeleinden. Duitsch land verlangt meer gebied" een artikel, dat on- derteekend is door Dr. Goebbels. Dr. Goebbels heeft hedenmorgen een telegram aan het blad gezonden, waarin hij verklaart, dit artikel nooit geschreven te hebben. in n >n 1 in !D Mcht- dle oden - p. IS ld ce te Md 0.000 ix>- bet Tal- oel- onds idm. L-W. MM UBM- Tal van incidentenzes rechtschen gedood te Sevilla; een pries ter vermoord Te Madrid hadden 's middags omstreeks 12 ifnr ongeveer 50 pCt. der stemgerechtigden ge stemd, onder wie bijzonder veel vrouwen. In sommige districten telde men 70 pCt. kiezeres sen tegen 35 i 40 pCt. kiezers. Gisterenavond half acht verklaarde men in het hoofdkwartier der „Volks-actle". dat het resultaat wat betreft de rechtsche partijen schitterend was te noemen en zelde men te Madrid een voorsprong van 18 A 20 pCt. te hebben behaald op de tegenstan ders. terwijl berichten uit 18 provinciën nog gunstiger voor de rechtsche coalitie zouden zijn. Daarentegen voorzag men op het Volkshuis te Madrid een republlkeinsche en Socialistische overwinning In Bilbao. Asturië. Badajoz. Gra nada en was men van meening dat de uitslag voor de Unksche partijen te Madrid gunstig was te noemen- Volgens een offlcieele mededeeling is het de finitieve resultaat der verkiezingen niet te ver wachten voor as. Dinsdag. De buitengewoon scherpe en uitgebrelde voorzorgsmaatregelen der regeering blijven ook verder van kracht. da |elfl is j Vyf jaar zware kerkerstraf NTEEUKU. 18 Nov. (Reuter) De rechtbank heeft Dertil, den pleger van den aanslag op bondskanselier Dollfuss, veroordeeld wegens poging tot moord tot vijf jaar zware kerker straf; bovendien werd bepaald, dat hü drie dagen per jaar moet vasten en op den derden October, als den dag waarop hij den aanslag pleegde, In het donker moet zitten. Bij de gebruikelijke pntvangst der Fransche pers verklaarde Paul Boncour hedenavond: „Uit de besprekingen van heden bleek aanvan kelijk een meeningsverschil tusschen de Engel- sche en Fransche opvatting over de procedure, die thans gevolgd moet worden". Boncour had nog niet duidelijk Ingezien, welke plannen de Engelsche regeering heeft. Van Engelsche zijde, zoo wordt verder gemeld, schijnt men in directe onderhandellngen tus schen de vier groote mogendheden den eenlgen uitweg te zien. Zondag een bespreking tusschen Henderson en de voornaam- ste mogendheden De verklaringen door Grothe giste- ren af gelegd, komen in een eigenaardig daglicht te staan Ook de volgende getuige, Franz Koch, was vroeger werkzaam bü Roode Hulp en wei van 1929 tot 1933. HU verklaart, dat getuige Grothe functionaris bü de lEoode Hulp is geweest De Bulgaarsche beklaagden heeft hü nooit gezien Getuige Maschke spreekt uitvoeriger over de organisatie van de Roode Hulp. De drie Bul gaarsche comunteten geeft hü voor, niet te kennen Tegenover de steeds weer door Popof geulte bewering, dat Grothe cartotheeklelder is ge weest in de centrale van de Roode Hulp, stelt de proc.-generaal de woordeljjke verklaring van Grothe, waaruit blijkt, dat Grothe cartho- theeklelder In zijn district is geweest en zich slechts om bepaalde redenen enkele malen naar de centrale heeft begeven. Hiermee verklaart de president de behande ling te Berlijn voor beëindigd op eenige getul- genverhoorlngen na. die nog te Leipzig moeten geschieden. De verdere behandeling zal weder plaats hebben te Leipzig en wel Donderdag 23 November, des morgens te half tien. Met deze mededeeling verklaart dr. Buenger de zitting gesloten. Ken lid der OostenrUksche hulp-politie, welke tegelijk met de afkondiging van het standrecht werd ingesteld. Ken schetsend voor den toestand in Oostenrijk is het dat deze hulp-politie een voormalige groote bank als kazerne kreeg toegewezen Benoemingen in het bisdom Haarlem. Kernleideradag der R.K. Staatspartij. „St. ChrlstoffeF sluit zich niet aan bij het R.K. Werkliedenverbond. e Ir. Mussert zal eventueel ontslag nemen hoofdingenieur en leider der N.S.B. blijven. De nieuwe verkeersbrug te Zaltbommel offi cieel geopend. BERLIJN, 18 Nov. (V.D.) Na de middagpauze in de zitting van heden van het RUksdag- brandproces stelt de vertegenwoordiger van di. Back, dr. Pelkmann voor, getuigd Grothe te vervolgen wegens meineed. Dit wordt door dr. Werner afgewezen. antwoordelUk was voor het wel en wee van het volk. Met dezen aanslag heeft hU ook symbolisch het huidige regeeringsstelsel willen treffen; het besluit* om te dooden heeft hü niet genomen; de uitwerking der schoten heeft hU aan het noodlot overgelaten; wel heeft hU er rekening mede gehouden, dat een doodelijke afloop moge- lUk was. Deze verantwoording, zoo luidt de aanklacht verder, is ongeloofwaardig Dertil heeft onmid- dellUk na zijn arrestatie toegegeven, dat hU oü het lossen oer schoten op de borst gericht heeft en tUdens het politie-verhoor heeft hU opge merkt, dat hu er op bedacht was, om bü net volbrengen van zijn daad den Bondskanselier zoo dicht mogelUk te benaderen. Ook dr. Dollfuss bevestigt ate getuige, dat de schoten van nauwelijks een halven meter af stand op hem zUn gelost. Een oud-soldaat als Dertil, die met de han- teering en de werking van handvuurwapens vertrouwd Is. en vanuit zeer korten afstand ->p het hart gerichte schoten lost, kan niet ver langen, dat men geloof hecht aan zijn bewe ring, dat de bedoeling om te dooden niet oU hem voorzat. Bovendien blijkt deze" bedoeling ook duidelijk uit het motief tot de daad. Dertil was van meening. dat het onovertrof fen genie van zijn sfiélvader alleen in staat was Oostenrük een betere toekomst te bezor gen. Eveneens was hü er va*n overtuigd, dat de afgunst var. de heerschende partUleiders d? uitroepen van zün stiefvader tot OostenrUks dictator in den weg stond. Daaruit blükt. dat hjj zijn bedoeling slechts kon verwezenlUken door den huldigen leider in Oostenrijk uit den weg te ruimen. Het door hem tegenover de psychiaters uit voerig met redenen omschreven motief voor zUn daad leidt dientengevolge tot de conclusie. je. Oostenrük incluis og de groote vraag, of :en van den nog altUd factor, in Dullsch- zl centralisme blyvend ^irijk de verschillende het Hollandsche „pro- andlge traditie hangen A zonder eenigen twü- mlnnezangJs^'he MADRID, 20 Nov. Gisteren is het Spaan- sche volk ter stembus gegaan, waaraan voor het eerst door de vrouwen werd deelgeno men. In tal van plaatsen kwam het tot ongeregeldheden tusschen politieke tegen standers, waarbU zelfs enkele dooden zün gevallen. Ontstellend is het bericht, dat in het plaatsje Gallarta In de provincie Bilbao, een priester door extremistische elementen werd gedood en zijn lUk verminkt. Te Madrid kwam kort voor middernacht het kabinet bUeen. TegelUkertUd werden op diverge punten der stad politle-maatregelen getroffen. De aanleiding hiertoe was echter niet bekend. 8TENDAL, 18 Nov- (W. B Hedenochtend ia hi He’tfflWfheld van het dorp Borgitz een uit BerlUn komende D-treln op een trein met ar beiders gereden. De locomotief van den D-trein stortte om. De eerste wagens van den trein met arbei ders werden vernield. Van de passagiers van den D-treln zUn eenl gen licht gewond. Ook de machinist en de stoker van den D- treln zUn licht gewond, z Reeds sinds weken bestaat voor dit proces een zeer groote belangstelling, aldus meldt het OoetenrUksche Korr. bureau. Speciale veilig heidsmaatregelen zUn getroffen en Iedereen, die het gerechtsgebouw wil betreden wordt ge fouilleerd. De voorzitter van het „Landesgericht*. dr. Emll Tursky. fungeert als president. Het O. M. wordt vertegenwoordigd door dr. Ludwig Ka- decka en tot verdediger heeft Dertil den Ween- schen advocaat dr. Walter Riehl gekozen. Na de gebruikelijke beëedlging werd Dertil’s identiteit vastgesteld. HU is 26 Maart 1911 te Weenen geboren, is Roomsch Katholiek, was vroeger beambte en is thans werkloos. Daarna werd de aanklacht voorgelezen, waarin aan Dertil ten laste gelegd wordt poging tot moord en overtreding van de wapenwet. In de aanklacht wordt os. het volgende ge- aegd: Op 3 October 1933, des middags om 5 minuten over twee werden in de voorhal van het Parlementsgebouw door een jongeman vlak van nabU twee schoten gelost op Bondskanse lier dr. Dollfuss. toen deze zich naar den uit gang wilde begeven. Een schot ging den Bondskanselier door den rechter bovenarm, het andere schampte de linkerborst. De dader, de werklooze beambte Rudolf Dertil, werd op de plaats van de mis daad gearresteerd en het wapen, een revolver van oud model. In beslag genomen. Dertil. die tevergeefs geprobeerd WEENEN, 18 Nov. (Reuter). Vanmorgen om 9 uur is het proces begonnen tegen Rudolf Robert Dertil, die op 3 October j.l. in het Parlementsgebouw een mislukten moordaanslag pleegde op Bonds kanselier Dr. Dollfuss. BERLIJN, 18 Nov. De Duitsche ambassadeur te ParUs heeft opdracht gekregen de Fransche regeering nadrukkelUk je wUzen op de laster lijke beweringen, die d|or de .Petit Parisien" worden gepubliceerd en op de schadelUke uit werking, die dergelUke verzinsels moeten hebben op de betrekkingen tusschen de twee staten. De Duitsche ambassadeur heeft de Fransche regeering om haar bemiddeling verzocht, opdat de z.g. documenten, welke de „P^tlt Parisien heeft gepubliceerd, getoond zullen worden. HU heeft er op gewezen dat in het onderhavige geval evenzeer sprake is van een Internationaal belang als bj] de ontdekking van valsche-mun- ters-werkplaatsen. Met het oog op een soortgelük bericht in de Engelsche „Saturday Review" heeft ook de Lon- den^che gezant de noodlge stiTppen bu de Engel sche regeering gedaan. „Oostenrijk wordt geen gelijkge schakelde provincie van het nationaal-socialistische Duitschland” had den Bondskanselier in zUn woning te spreken te krijgen, was des middags in het Parlementsge bouw verschenen en had den portier gevraagd of hU persoonlijk den Bondskanselier een brief mocht overhandigen. De portier zelde hem. dat hü in de voorhal moest wachten. Dertil bleef 2 uren wacht en toonde zich in dien tüd zeer resoluut en beleefd, zonder een zweem van opwinding. Toen, de Bondskanselier in de hal verscheen, trad Dertil met ten brief In de hand op hem toe. Een politiebeambte weerhield hem echter en nam hem den brief af, met de .toezegging dezen te bestemder plaatse te zullen -bezorgen. Dertil begaf zich toen langzaam naar den uitgang en toen de Bondskanselier bU den uitgang was en zich slechts een halven meter van Dertil verwüderd bevond, loste deze de beide schoten. Tot Mei 1933 diende Dertil als ..Gefrelter" bU de infanterie. HU gaf toe de daad met voorbe dachten rade te hebben verricht, en metf de mogelijkheid te hebben rekening gehouden, dat de Bondskanselier door de revolverschoten ge dood werd. HU verklaarde echter niet direct de bedoeling te hebben gehad om te dooden, doch had door de daad de aandacht der publieke meening wil len vestigen op zijn stiefvader, dr. Raimund Guenther, in wien hU zUn ideaal zag en die naar zUn meening alléén In staat zou zUn het OostenrUksche volk een betere toekomst te be zorgen. Reeds verleden jaar was het zUn bedoeling geweest de aandacht op dr. Guenther te vesti gen, daar hU toen reeds ervan overtuigd was, dat deze alléén in staat was den econotnischen nood te doen beëindigen. Toen hU in de straten van Weenen bedelaars en bedel-muzikanten zag en daaruit de conclusie trok, dat het volk zich In ellende bevond, was bij hem de gedachte opgekomen een aanslag op den Bondskanselier te plegen, omdat deze als opperste leider ver- GENèVE, 18 Nov. BlUkens een mededeeling Van het Bureau der Ontwapeningsconferentie heeft Henderson vanmorgen besprekingen ge voerd met sir John Simon en Eden en heeft hU In den loop van den middkg de Franschen Paul Boncour, Massigll en daarna de Italianen Soragna en Ruspoli ontvangen. De president en zUn bezoekers hebben den tegenwoordlgen toe stand uitvoerig bestudeerd. De president heeft het voornemen Zondagmiddag een gemeen- schappelUke bespreking te houden met de ver tegenwoordigers der mogendheden. In welker naam Simon op 14 October zijn verklaringen deed. d.w.z. met de vertegenwoordigers van En geland, FrankrUk. Amerika en Italië. terwUl Benesj als rapporteur aan de bespreking zal deelnemen. Paul Boncour had vanmiddag een onderhoud met den Poolschen vertegenwoordiger te Genève. lUk kind van zUn land Hier zit een van de diepere, misschien niet eens bewuste oorzaken van de ontbinding van het OostenrUksche le gioen in Beieren, waarover ik onlangs schreef. Het is eerst heel kort geleden, dat bU een grootsche plechtigheid in Beieren eenige hon derden OostenrUkers, overigens r.ationaalsocta- Ustisch gezinde OostenrUkers, beleedlgd op stonden, toen de feestredenaar den OostenrUk- schen bondskanselier Dollfuss parastropheerde met den typisch Duitschen scheldnaam „Schwein”. Er werd en wordt over en weer In zake de ver houding DuitschlandOostenrük zooveel ge zondigd, dat t uiterst moellük is. ook voor bin nenstaanders, Juist te oordeelen Er hebben on-x derhandellngen plaats gehad, alle zijn mislukt En voor *t oogenbllk bestaat er geen uitzicht Niettemin, Duitschland en OostenrUk hooren bü elkaar. „De nog zqo harde wil. OostenrUks onaf- hankelükheid tegen eiken aanval te verdedi gen, elke samenzwering tegen zUn zelfbestem- mingsrecht den kop in te drukken, is niet In staat te verheelen, dat deze verdedigingsstrijd een strüd Is met een wee gemoed. Den 'ranc- tlreurs van het Marxisme mag deze broeder-" twist een behoefte, een bevrediging zun, ons. die ook een Duitsch hart In de borst dragen, is.de OostenrUk opgedrongen afweerkamp een diepe smart." zoo schrüft zelfs de „Reichs- post", die met zün scherp en niet zelden een zijdig optreden tegen het natlonaal-soclallsti- sche Duitschland lang niet de gezindheid van het grootste gedeelte van OostenrUks katho lieken weergeeft. Oostenrijk en Duitschland hooren bü elkaar. Men vergete echter niet, dat er nog een andere gelükschakeling bestaat dan de politieke „An schluss”, die er beslist niet komt. Een andere ge- lUkschakellng. Niet alleen de oude Duitsch- natlonalen, de mannen van de „Los-von-Roni- Bewegung” A la Schönerer en Wolff uit den ouden Oostenrükschen verleden tüd die spe len vandaag niet meer een groote rol ook bestgezinde, overtuigde, praktiseerende katho lieken zien in de seculaire natlonaal-soclallsti- sche beweging, revolutionnair en onbloedig als geen andere In de wereldgeschiedenis, zoo „ganz Ungeheures" (overweldigends), dat net on- verantwoordelük zou züq. afzüds te staan en de beïnvloeding dezer in menig opzicht nog on gedoopte richting aan anderen over te laten. Dat zoowel in Italië als in Prulsen-Dultschland deze beweging met verschUnselen verbonden is. die den innerlüken katholiek onsympathiek zün, moge hem niet blind maken voor den waardevollen inhoud, die misschien toekomst- vormend zal blüken te zün en zeker een gezond stuk oud-chrlstelüke traditie bevat. Juist deze kringen hebben al lang genoeg van de christelük-soclale. liberale, semietische geld-- zak- en baantjes-polltiek In een versleten ka tholieken toog gehuld Komt OostenrUks vernieuwing, dan komt ze niet door die seniele richting; houdt deze de leiding, dan valt het rysuwe huis OostenrUk zoo zeker In elkaar als het oude, dan wordt al het achün^schoone zoo zeker verwaterd als b op a volgt. De nieuwe geprononceerde katholieke gene ratie (Sturmscharen enz.) heeft deze taak en zü alleen te dan in staat een brug naar Duitschland te slaan. Niettegenstaande dit alles durf ik beweren: een radicaal central komt er niet! En 't i Hitler, door niet te wezenlüken econoinJR land-zelf met zün zal kunnen slagen. 4* Ik weet, hoe lx „landen" (zegt mi vlncie”) aaa hun en In Duitschlani fel niet anders. Hitlers minnezangers Beweren van hem, dat hü het door Bismarck verzuimde Ingehaald, dat hij het onvoltooide werk van den üzeren kan selier voltooid heeft. Met één slag heeft hü, zoo zeggen ze. uit de veelheid der Duitsche stammen een boven alle verdeeldheid eenig volk gevormd. Een machtwoord van Hitler en er bestaan In Duitschland geen Pruisen, geen Saksers geen Beleren, geen Franken meer. Geweld kan -zich aardig lang staande hou den En al te *t niet makkeluk óp de geweren te zitten, ernaast te zitten te nog zoo kwaad niet. Vrees doet zwügerr. Een heelen tüd Ook als het gaat over gelükschakellngsideologle en over onherroepelüke sluiting van de parlemen ten der „temden”. De Duitsche „landen" bestaan niet meer als zelfstandige, integreerende deelen van bet Duit sche rük. De „Landen”-regeerlngen zün gede gradeerd tot administratieve organisaties, die spoedig niet eens meer over autonome politie zullen beschikken. Van de „historisch geworde- nen Individualiteiten" om hier een veelge bruikte uitdrukking voor de verscheidene ..Lan den” van OostenrUk aan te wenden mag zelfs geen schim meer overblüven. De Oostenrüker Adolf Hitler treedt niet In de voetstappen van den Prulstschen Jonker Bismarck, doch in die van den Oostenrükschen liberaal Anton von Schmerling Zóó ate von Bchmerllng wil Hiler een kunstmatig geïsoleerd centralisme schep pen. Het Duitschland van 1933 moet terug naar het Oostenrük-Hongarüe van 1860! Slaagt Hitler erin een vereenlgenden geestelüken band te winden om ale landen sterker dan die der Individualistische land-tradltie, dan Ja; zoo niet, dan wordt zün gelükschakeling eenvoudig een mechanisch proces, een op-elkaar-plakken als surrogaat voor het Ineenvloeien der ontwik- kellngslünen. Voor OostenrUk te een dergelük unlformee- rend centralisme eenvoudig ondenkbaar. Zie Kelzer Josef II. Metternich's Pollzetetaat. En dat beginnen zelfs begeesterende aanhangers van de natlonaal-soclaltetteche beweging te be seffen. v Ik herhaal, er te hier veel sympathie en be geestering voor het natlonaal-soclaltetteche Duitschland. Gelükschakeling op niet onwezen- lüke lünen te zeker de wensch van zeer, zeer veel OostenrUkers, doch de zelfstandigheid op geven, de eeuwenoude traditie der historische „landen”, de kenmerkende eigenschappen uit ontwikkeling gegroeid, dat zien we niet vrüwll- lig gebeuren. Ate t er op aankomt, te de Oos- tenrüker toch Oostenrüker en blijft hü Inner- De Mussolini-kop van de Italiaansche beeldhouwster Egle Possi geldt als *de beste welke ooit gemaakt is BERLIJN. 18 Nov. Heden houdt de Se naat van het Rüksgerechtsbof voor de laatste maal zitting te Berlün. Nog een 8-tal getuigen te op voorstel van Torgler’s verdediger gedag vaard en tal van acten en documenten zullen onderzocht worden. Op voorstel van Dr. Tei- chert, den verdediger der Bulgaarsche com munisten, zal vandaag een uittreksel uit het strafregister van getuige Kaempfer behandeld worden, terwül ook op verzoek van Dr. Tei- chert nog eenige getuigen worden gehoord. De eerste getuige te de zich in arrest be vindende koopmatr Kempner, wiens naam gis teren door getuige Grothe herhaaldelük te ge noemd. Evenals gisteren getuige Singer bluft hü voorlooplg onbeëedigd. Kempner is in Polen geboren en verbleef tijdens den oorlog in een interneerlngskamp. In 1924 kwam hü naar Berlün, kreeg later een betrekking in het warenhuis Tletz en vestigde zich in 1932 In een sigarenwinkel. Hü geeft toe, In tegenstelling tot een vroeger verhoor, waar- bü hü beweerde politiek neutraal te zün, lid te zün der Communistische Partü- De voorzitter verwijst naar de gisteren door getuige Grothe afgelegde verklaring, volgens welke Kempner aan Grothe mededeelingen zou hebben gedaan over den brand in den Rüksdag. Kempner deelt mede, dat hü 8 April gear resteerd te en sedert dien niet meer op vrüe voeten te geweest, zoodat de verklaring van Grothe niet kan kloppen. Kempner verklaart, dat hü nooit een functie in de K P D. heeft bekleed. Vervolgens wordt Van der Lubbe met Kempner geconfronteerd. Van der Lubbe ver klaart Kempner niet te kennen. Gróthe wordt dan nogmaals verhoord en zegt, dat het dan een week eerder geweest kan zün. dat Kempner met hem heeft gesproken. Hü weet alleen, dat het een Maandag te ge weest, deitedatum weet hü niet precies meer. Het O. M stelt dan yast. dat Grothe zün eerste verklaring aan de politie op 5 April heeft afgelegd en niet, zooals eerst werd beweerd op 19 April. De voorzitter stelt dan vast, dat dus geen tegenspraak bestaat. (Van onzen Weenschen correspondent) et te beslist niet onze overtuiging, dat het natlonaal-socialisme er tn Duitschland zwak voor staat, dat de oneenigheid on der de groote leiders in Duitschland reeds zul ke verhoudingen heeft aangenomen, ddl een katastrophe in afzlenbaren tüd te wachten staat, -zooals men-hier en elders In alle, meest financieel onder Joodschen Invloed staande, pers te lezen krügt. Ook niet, dat het nationaal socialistisch „experiment" mislukt te. Daarmee is natuurlük ook niet gezegd dat het gelukt te. Afwachten Mislukt is het oorspronkelüke natlo- naal-soclallstlsche strategische plan-Ooatenrük. Dat geven mü zelfs invloedrüke OostenrUksche naMMiaal-soclalistische leiders toe en dat te ook allang in München en Berlün gezien Ik zeg: het oorspronkelüke plan. OostenrUk wordt geen gelükgeschakelde provincie van het nationaal-socialistische Duitschland. Er te hier heel wat sympathie en begeeste ring voor het nationaal-socialisme In Duitsch land. Ook vandaag nog, ondanks alle onder drukkingen en dwangmaatregelen. Zjjn mijn in lichtingen juist, dan te de natlonaal-socialtetl- sche beweging in Oostenrük niet alleen niet dood, doch neemt ze aan gehelm-ledental toe tot op den dag van heden. Tot in de Bonds- kanselarü, het heiligdom van bondskanselier Dollfuss, zitten natlonaal-soclaltetteche ambte naren; en niet weinige. Er zün In de zoo ge roemde en zeker hoog staande Weensche poli tie afdeellngen met meer dan 50 pCt. Nat.-so- claltetteche aanhangers. In hun hartkamer wel te verstaan. Ik zou niet durven beweren, hoe hoog het percentage te, dat nationaal -socialis tisch denkt in de Helmwehr en In het Vader- landsche Front. Alleen de Sturmscharen van minister Schuschnigg. een 20.000 man tellende militaire formatie die uitsluitend uit overtuigde Oosten rUkers en praktiseerende katholieken bestaat, xün ^xaai-rcin.’’ BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar J 2. Voor buiten Alkmaar 12.85 Met geïllustreerd Zondagsblad T0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1