ONS BLAD Strijd tegen verdachtmaking ill Het nieuws van heden Critieke toestand te Genève Ook Italië uit den Volkenbond Kerk en Staat De verkiezingen in Spanje SARRA UT IN DE STROOM VERSNELLING TORGLER’S RAPIEREN STIJGEN DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Babyweegzchalen te hoor NNEH DOLLFUSS BIJ DEN VRIJWILL1GEN ARBEIDSDIENST ng Avenol naar Rome b i m; x Nadolny bij Kalinin x Scialoja overleden x x van Italië x NATIONALISTISCHE BEWEGING IN ROEMENIË Nieuwe stratosfeertocht Settle T V erzeker ingszwendel Zal zijn scheepje kantelen Een oproep van Lord Baden Powell Kalinin spreekt de Yankees toe Reorganisatie van den V olkenbond Britsch vliegtuig omlaag gestort Roemeensche parle ment ontbonden fx— f 2 85 Mislukte aanslag op Wakatsoeki DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Jaren lang gedelegeen te Gënèvé VEREENIGDE katholieke pers Het Duitsche Concordaat niet al tijd naar wensch toegepast ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubïiek - Telefoonnummer 433 het eerst de Roemeensche vlag, met het. hakenkruis getooid DINSDAG 21 NOVEMBER 1933 ^3- ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 42 ie inzake A. Roodhui] zen Kamerlid miging Benoemingen in het Aartsbisdom. nta, 1 «c.; 1 De Amsterdamsche zesdaagsche. it over O O O ra; X maen; Ut; 1 nken- Settle gedaald «eis. Verdaging tot 15 Januari van wor- d. (United Press) (United Press). e- sr to Is itor Vittorio dom van 77 Het Bureau der Conferentie tegen Woensdag a.s. bijeengeroepen Republikeinen in de meerderheid De nieuwe Duitsche ambassadeur overhandigt zyn geloof s- brieven Stond op Dinsdag nar «sa: 757 Vorige stand: 75» William M. Bullitt is door President Roose velt benoemd tot gezant der VJS. in Moskou sec.; nd 2 TOKIO, 30 Nov. (Eigen bericht). Wakatsoeki is op het station alhier ternauwernood aan de dolk van een moordenaar, ontsnapt. Men ver moedt, dat de dader een tegenstander is van het Londensche vlootverdrag. bracht om Kerk en staat in Duitschiand. Rede van den Beierschen premier. IJ mulder trawler op de Noordzee gezonken. D* opvarenden gered. mere- et als tjjd. vün MOSKOU, 20 Nov. De president van de Exe cutieve der Sovjet Unie, Kalinin, heelt Maan dagmiddag een radioredevoering gehouden voor het Amerikaansche Volk, waarbij hij er met na druk op wees, dat de vreugde over de hervatting der Amerikaansch-Russische betrekkingen door de garw.hr wereld wordt gedeeld. GENÈVE, 20 Nov. Het eenlge diplomatieke gesprek, dat hedenochtend in het kader van de ontwapeningsconferentie werd gevoerd, was dat tusschen Sir John Simon en den Ameri- kaanschen gedelegeerde Wilson, die Simon, naar men zegt, adviseerde geen depressie te oefenen op de Fransche regeerlng, aangezien deze haar gedragslijn in volkomen vrijheid dient vast te stellen. Officieel wordt medegedeeld, dat de onder- handelingen Dinsdag zullen worden voortgezet. AKRON, 20 Nov. (Reuter.) De stratoafeer- ballon van luitenant Settle had te half drie LONDEN, 20 Nov. (V.D.) Groot opalen heeft te Londen gebaard de arrestatie van den com mandant van het .London Salvage Corps”, een offlcleuse door de Engelsche verzekeringsmaat schappijen gefinancierde brandweerorganisatie. De commandant captain Miles wordt er van beschuldigd betrokken te zijn bij de brandstich tingen vanwege het concern Harris ca., welks leden onlangs na jarenlangen zwendel op ver- zekeringsgebied, waarbij het om millloenen ging, zijn veroordeeld tot langdurige gevangenisstraf fen. Captain Miles werd na borgstelling van £5000 voorloopig weer op vrije voeten gesteld. Rapport der Commissie ter bestudeering van het vraagstuk van den Kindertoeslag, ingesteld door het bestuur der R.K. Staatspartij. De kwestie P.E.N.Zaanland. Ministerieels be slissingen. Italië overweegt, of het al dan niet uit den Vol kenbond zal treden i. H. st. tn; X n. er; X xne- door men IX en. X L w r; t- x j. Kr*- Id: (us» nr. aa 16- MADRID, 20 Nov. Na afloop van den minis terraad heeft de minister van Blnnenlandsche Zaken bekend gemaakt, dat tot nu toe de par tijen der rechterzijde reeds 123 zetels hebben verworven. De definitieve uitslag is nog steeds niet bekend. Uit meestal goed geïnformeerde bronnen ver luidt. dat in verband met den uitslag der ver kiezingen, Lerroux er bij de regeerlng op zou hebben aangedrongen onderhandellngen in te leiden met de socialisten en de overige Repu- bllkeinsche groepen voor het vormen van een eenheidsfront, dat bij de herstemmingen de strijd met het rechtsche front zou kunnen aan gaan. De regeerlng zou dit voorstel hebben aange nomen. De minister van bet Verkeerswezen. Palomo. ioud rijn dag ■ed- De „Angriff” neemt hem en de Bulgaren in bescherming en Fordney te Akron opgestegen In welingelichte kringen heeft men even wel den Indruk dat deze onverwachte op dracht aan Avenol naar Rome te gaan, verband houdt met de politiek van Italië tegenover Genève. Men vreest dat de tegen 5 December bijeengeroepen Groote Fascis tische Raad principieele besluiten zal ne men intake een nieuwe oriënteering in de Italiaansche Volkenbondspolitiek. De secretaris-generaal van den Volkenbond, Avenol, heeft Mussolini een telegram gezonden naar aanleiding van het overlijden van Scialoja. LONDEN, 30 Nov. (V.D.) In een gister avond te Bentley gehouden rede deed de beken de Engelsche leider der internationale padvin- dersbeweging, Lord Baden Powell, een beroep op de Engelsche jeugd „het soldatenspel” te spe len en toe te treden tot het Engelsche territo riale leger. De jeugd moest bereid zijn haar huis en vaderland te verdedigen. Indien het noodig zou zijn. NEW-YORK. 21 Nov. (V.D). De stratosfeer- ballon van kapt.-luit. Settle is om 2 uur 10 M.E.T. in den afgeloopen nacht in de nabijheid van Daretown in New-Jersey geland. een hoogte van 17.700 meter bereikt en steeg nog steeds. Men verwacht, dat de ballon mor genochtend zal dalen. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratiw 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de HV. Drukkerij'De Spaarnestad - Haarlem MÜNCHEN, 20 Nov. (V. D.) Minister-presi dent Siebert heeft gisteren in Neuberg aan den Donau een redevoering uitgesproken, waarin hij o. m. naar aanleiding van een oproep der Beiersche bisschoppen zeide, dat de beide chris telijke confessies helpers en medestrijders moe ten zijn bij de wederoprichting van volk er. staat. In politieke kwesties eischt het nationaal socialisme het volk geheel voor zich op. W<j kunnen aldus spr. zonder Inbreuk te ma ken op het feit, dat de jeugd vooral ook in zede- lijken geest moet worden opgevoed, ook een polltleken Invloed op de jeugd aan niemand anders inruimen dan aan den staat. De ver- .dragsbeparing en tusschen kerk en staat worden ook uitgevoerd ih den geest, waaronder zij ge boren zijn. Men zegt dat het concordaat In het bijzonder ook in Beieren niet geheel zoo uit gevoerd is als men moest wenschen. Ik geef toe, dat hier en daar veel niet volmaakt was in de uitvoering, maar in de eerste plaats is de ultvoeringsverordening in de détails nog niet deelt nog mede, in zijn laatste dat hij allen en verlichting Londen, waar hij de het parlement zal bjj- NEW-YORK, 30 Nov. De vliegers Settle en Fordney zijn Maandag om 9 uur 35 pL tjjd te Akron opgestegen voor een stratosfeertocht. De ballon, waarmede de vliegers hun tocht maken, is bij helder weer afgedreven in Zuld- Oosteljjke richting. De vliegers hopen bjj zons ondergang weer te landen. Settle verklaarde, dat hij niet voornemens is te probeeren het record der Russen te verbeteren. Hij wil slechts wetenschappelijke waarnemingen verrichten. Fordney maakt zijn eersten tocht met een ballon. ROME, 20 Nov. (Reuter In bevoegde krin gen wordt bevestigd, dat de Groote Raad den 5den December de verhouding van Italië tot den Volkenbond in studie zal nemen. Men voegt er echter aan toe, dat dit niets uitstaan de heeft met een eventueel voornemen van Italië om zich uit Genève -terug te trekken. Wat de ontwapening betreft, is men in be voegde kringen de meenlng toegedaan, dat de basis voor een overeenkomst slechts kan worden gelegd door diplomatieke besprekingen tus schen de vier Westelijke groote mogendheden. Er is niets op tegen, dat een dergeljjke over eenkomst, eenmaal tot stand gekomen, verder afgehandeld wortit in het kader van den Vol kenbond. ROME. 20 Now. (V.D.) Op 5 December a.s. zal de Fascistische Groote Raad bijeen komen teneinde te beraadslagen avfr de wensche- Ijjkheid, dat Italië verder blijft sa menwerken met den Volkenbond of uit den Volkenbond zal treden. Rapport der commissie- Schouten overheidsloonen. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD he wiel. verg», sterdam. redactie, üle door eeWtach ruk van van dit mmeren. rgh van landacbe ken van :e ftktr n. Maar wed- -gebouw ’ten op. rennen hunner den ah n trek- ■derland ze Zul- teis ge- nterbs- loch in sterdam r. sprak spoedig mdsche ten ge- de ambtenarensalarissen zou voorstellen, doch zich met een herziening van de pensioenregeling en een uitstel van promoties zou tevreden stellen In latere berichten werd echter gesuggereerd, dat zjj wel aan de Taboe-verklaarde ambtena- ren-salarissen zou willen raken. Hoe dit ook zij de beraadslagingen in de financleele Kamercom missie hebben van het financleele ontwerp der regeerlng zoo goed als niets heel gelaten. De voornaamste bepalingen daarvan werden gewij zigd, verworpen of vervangen door andere. Zul len Sarraut en zijn medewerkers zich dit laten welgevallen? Het regeeringsscheepje schommelt gevaarlijk en kan elk oogenblik kantelen, zoodat wellicht binnenkort weer een beroep op de beste stuurlui aan den wallekant gedaan zal moeten worden. Hoe lang zullen er nog politieke vrijwil ligers in Frankrijk gevonden worden, die bereid zijn de dooden vaart door de'stroomversnellingen te wagen? En hoe lang zal het Fransche volk lijdelijk de financleele reddingsploegen laten verdrinken? Als Sarraut het stuurrad vast in de hand houdt, gaat zjjn bootje om. Indien hij gaat schipperen zullen hij en zijn ministers misschien geen nat pak halen, maar dan zullen zij alleen zichzelve en niet het financieel evenwicht be hoevende vaderland hebben gered. Het oud-Tweede overleden. GENÈVE, 30 Nov. (Eigen bericht). Naar United Press uit hooge Volkenbondskringen verneemt.’ bestudeert men op het oogenblik de mogelijkheid den Volkenbond te reorganisee- ren. De secretaris-generaal van den Volken bond. Avenol, zou met prof. Bourquin. lid der Belgische delegatie ter Ontwapeningsconfe rentie, reeds plannen dienaangaande besproken hebben. Men wil trachten den Volkenbond meer universeel te maken, o. a. wenscht men, dat de Vereenlgde Staten en Rusland als leden tot den Volkenbond zuilen toetreden. Ook Duitschiand moet weer naar Genève terugkeeren. Het is mogelijk. dat art. 16 uit het Voikenbondsstatuut zal verdwijnen. MOSKOU. 20 Nov. (V.D.) De nieuwe Duit sche ambassadeur te Moskou, Nadolny, heeft Maandag in de groote zaal van het Kremlin den president van de Executieve der Sovjet unie zijn geloofsbrieven overhandigd. Nadolny zijn de gebruikelijke militaire eerbewijzen ge bracht. Nadolny hield een toespraak, waarin hij wees op de Duitsch-Russische betrekkingen en den wensch der Rljksregeering uitsprak de tradi- tioneele vriendschappelijke betrekkingen met Rusland te handhaven. Zijn taak is de eco nomische, politieke en cultureele betrekkingen tusschen de beide volken nog hechter te maken. Kalinin verklaarde, dat het ook de oprechte wensch der Sovjetregeering is vriendschappe lijke betrekkingen met het Duitsche Volk te onderhouden. Bureau der Ontwapeningsconferentie tegen Woensdag a.s. bijeengeroepen. Avenol onver wachts naar Rome. Het Bureau der ontwapeningsconferentie is bijeengeroepen tegen Woensdag. De secretaris generaal van den Volkenbond, Avenol, zal zich vanavond naar Rome begeven. Het Volkenbondssecretariaat deelt officieel mede, dat deze reis verband houdt met het overlijden van den Italiaanschen senator Scialoja. Tweede dag van de najaarsvergadering Kath- Jonge Werkgevers- De officieuze „Angriff", het orgasm van dr. Goebbels, heeft een lang artikel gewijd aan den huldigen stand van het Rijksdagbrandproces. Het blad toont zich veel meer gereserveerd dan de rest der Duitsche pers. In genoemd artikel, dat den titel draagt van „Schuldig of onschuldig?” verklaart de „An griff" dat al de beklaagden in het proces schul dig zijn tegenover het Duitsche volk, omdat zjj communisten zijn. Aan den anderen kant heb ben de tegenstrijdige verklaringen, welke voor de rechtbank werden afgelegd, de schuld aan den brand in het Rijksdaggebouw van Torgler en de drie Bulgaren niet kunnen vaststellen. Het artikel besluit: „Een Duitsche rechtbank zal geen vonnis wijzen volgens haar gevoelens, al zijn die ook nog zoo te rechtvaardigen, maar alleen oortjeelen volgens afdoend bewezen fei ten." Amerikaansche stratosfeervlucht. De vliegers Settle en Fofdney te Akron opgestegen. zoo duidelijk en volkomen door de verdrags partijen geregeld, dat een volkomen ondubbel zinnige opvatting vast staat. En verder mag men ook niet vergeten, dat wij in de laatste negen maanden de grootste geestelijke revolutie hebben kunnen uitvoeren, die de wereldhistorie geziene beeft. Het is niet te vermijden, dat in dergelijke tijden door ondergeschikte instanties fouten worden begaan. Men moest daarom niet zoo bevreesa zjjn, wanneer hier en daar iels niet naar wensch gegaan is. Men moet zich ook den tijd herinneren, toen men onze beweging met alle middelen heeft trachten te onder drukken. ROME, 20 Nov. (Reuter.) 8 Scialoja is gisteren in den ou< jaar overleden. - Scialoja heeft in het begin van zijn loop baan groote bekendheid verworven als rechts geleerde. Reeds in 1883 werd hjj te Rome tot professor in het Romeinsch recht benoemd. In den Senaat trok hj] als schitterend redenaar eveneens de aandacht. Internationale bekendheid verwierf de over ledene door zijn werkzaamheden als Italiaansch gedelegeerde, eerst bij de vredesonderhandelin gen in Versailles, later bjj den Volkenbond. In bijna alle internationale conferenties en ver gaderingen van den Volkenbond trad Scialoja als vertegenwoordiger van Italië op. Zjjn vredeswerk werd ook in ons land ten zeerste gewaardeerd. In 1931 besloot de ver- eeniging Vöor Volkenbond en Vrede Scialoja de GTotius-medaille te verleenen. In de laatste anderhalf jaar trad Scialoja bijna niet meer op den voorgrond. Een Sovjet-ambassadeur te Washington be noemd. Instemming in Amerika en Japan. hebben gehad met Besteiro. Bestelro heeft antwoord voorbehouden, daar hjj eerst overleg wil plegen met het hoofdbestuur der socialisti sche partij. per vliegtuig openlngszittlng wonen. De Engelsche regeerlng zal te Genève den vertegenwoordigd door Eden. MADRID. 21 Nov. (Reuter) De laatste cijfers van de Zondag gehouden verkiezingen voor de Cortes toonen aan. dat de Radicalen met de Socialistaien nog de meerderheid heb ben over de rechtervleugel. Alle republllletnsche pertljen. van de Radicalen tot de Socialisten, trachten een coalitie tot stand te brengen, ten einde de rechtsche partijen bij de herstemming over 14 dagen te bestrijden, aldus deelde de minister voor het verkeerswezen mede. De Radiocaal-Socialisten, de partij van oud- premier Azana. zjjn bijna uit het parlement weggevaagd, en de partaij van den president der republiek. Zamora, kreeg slechts één zetel. Tot degenen, die geen zetel gekregen hebben, behooren o a. minister president Barrios en de ministers van Oorlog. Onderwijs. Buitenland- sche Zaken, Marine. Blnnenlandsche Zaken en Verkeerswezen. In ieder geval moet men toegeven, dat de Duitsche Rljksregeering zich alle moeite geeft om de verdachtmakingen van de ..Petit Parisien” en de „Saturday Review” te ontzenuwen en tegen te spreken, zooals zij zich eveneens heeft uitgesloofd om tijdens het Rijksdagbrandproces alle lasterlijke aantijgingen, vervat in het ken nelijk lasterlijke „Brulnboek". te weerleggen. Dit dezen Ijver valt te concludeeren. dat zij, zelfs indien het document van de „Petit Parisien” authentiek zou blijken, de daarin gegeven in structie niet openlijk voor haar rekening wenscht te nemen, zoodat men in dat geval zou mogen aannemen, dat zjj toch andere wegen dan de daarin uitgestippelde zou gaan. erwiJl de Duitsche Rljksregeering zich met hand en tand verweert tegen de persaan- vallen in t buitenland, drijft de Fransche regeering-Sarraut, die voor haar buitenlandsche politiek 'n behoorlijke meerderheid in ’t parlement wist te vinden, de hachelijke stroomversnellin gen in de gevaarlijke financiëele bocht binnen, welke haar onmlddellljke voorgangster het po- - Mtleke leven hebben gekost. Aanvankelijk heette het, dat het kabinet-Sarraut geen verlaging van GENEVE, 20 Nov. (V.D). Medegedeeld wordt, dat in de zitting der mogendheden van daag principieel besloten is de hoofdcommissie, welke oorspronkelijk op 4 December zou bijeen komen op langen termijn te verdagen. Dins dagmiddag zal een definitief besluit worden ge nomen. Een kleine comirtissie” bestaande uit Benesj, Masslgll en markies Soragna heeft op dracht gekregen Maandagavond de formule uit te werken, welke het bureau zal worden voor gelegd. De verdaging zou tot na 15 Januari 1934 geschieden. De Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken, Simon, verlaat met den nachttrein Ge nève. Hij begeeft zich naar Parijs en vandaar naar van De republikeinen vormen een eenheidsfront voor de herstemmingen NEW-YORk, 20 Nov. (V. D.) Een aan het radiostation in Akron gericht radiobericht meldt, dat de ballon van Settle snel daalt. Men verwacht, dat de stratosfeerballon in de nabij heid van Washington tegen 1 uur M. E. T. zal landen. Het radiostation in Akron dat kapiteln-luitenant Settle radiobericht heeft medegedeeld, overtolllgen ballast, zijn meetinstrumenten zijn radiotoestel ten behoeve van van den ballon uitwerpt. Ieder contact met den ballon is dus verbroken. Benoemingen in het bisdom Haarlem. Vergadering van „SL Raphaël”. Nieuwe voor- 'zitter gekozen. Belangrijke rede van rector Bots. Ook in Roemenië groeit de nationaal-socialistische beweging zeer sterk, vooral nadat de Koning den liberaal Duca tot chef der regeerlng heeft benoemd. Boven oen boerenvergadering te Radautz in de Boekowina. Op deze vergadering werd voor JERUZALEM, 30 Nov. (Reuter) Een Britsch vliegtuig, ingericht voor het vervoer van troe- zou, in verband daarmede, reeds een onderhoucj pen, is omlaag gestort. Het vliegtuig was -Jp weg van Ramleh naar Amman en vervoerde 18 personen. Het toestel stortte neer nabij Ramallan, 13 kilometer ten Noorden van Je ruzalem. Van de 18 inzittenden werden er 15 in het ziekenhuis opgenomen. Een van hen is zwaar gewond. Na iettegenstaande de officieele en zeer na- drukkelijke demenUs van Berlijn heeft 4- v de J*eUt Parisien" de publicatie van de zgn. .geheime instructie” aan de Duitsche diplomatieke agenten in het buitenland, welke hoogst compromltteerende instructie van Dr. Goebbels’ propaganda-departement afkomstig zou zijn, voortgezet. Het blad houdt bij hoog en bij laag vol, dat dit document authentiek is. en de Fransche bladen, die dit niet willen ge kloven, zijn zelfs met een lantaarntje nauwe lijks te vinden. Vrijwel tegelijk met de publica ties in de „Petit Parisien” verscheen in de En- gelsche .Saturday Review” een met den naam Goebbels onderteekend artikel, waarin Duitsch iand naar gebiedsuitbreiding heette te verlan gen. Onmiddellijk heeft Dr. Goebbels ook tegen dit artikel geprotesteerd en verklaard, dat het niet van zijn hand was. Zoowel bij de Fransche als bij de Engelsche regeerlng heeft de Duit sche rljksregeering door middel van haar ge zanten stappen laten doen om te wijzen op de schadelijke uitwerking, welke zulke ..verdicht sels” moeten hebben op de internationale ver houdingen en de vredespolitiek Volgens Goeb bels zou bet document van de „Petit Parisien” zijn samengesteld uit een aantal malicieus ge kozen en uit hun verband gelichte citaten uit vroegere uitlatingen. Berlijn heeft nu het zgn. document” opgevraagd om het te onderzoeken en te beoordeelen, maar bet is de vraag of de „Petit Parisien” bereid zal zijn het origineel uit handen te geven. De veronderstelling van Goebbels kan juist zijn, gezien het gebruik, dat voortdurend bij de „Hetze” tegen Dultscliland gemaakt wordt van citaten uit bet Hitler’s strijd- en propagar.daboek ...Mein Kampf ci taten, welke door den leider der nationaal-so cialisten in Duitschiand thans niet meer on derschreven kunnen worden en ook Inderdaad niet meer onderschreven worden, omdat hij als rijkskanseller natuurlijk een scherper Inzicht beeft gekregen in wat voor Duitschiand bereik baar en wat onbereikbaar moet warden geacht. Bet is echter ook mogelijk, dat dit „docu ment” wederrechtelijk zich voordoet als een officieel stuk van het Rljksmlnlsterle voor pro paganda, terwijl het in werkelijkheid misschien de vrucht is van een zich aan „Sonderaktion” schuldig makenden nazi-propagandlst in t bui tenland. Het optreden van den onlangs afge- zetten nazi-propagandist Patzig in ons land en dat van den soortgelijken Spanknöbel in Amerika zou men als een bevestiging van de- ae mogelijkheid kunnen aanvoeren. De Oostenrijksche Bondskanselier arbeidskamp Wildungsmauer aan inspecteeren, dat door leden van BOEKAREST, 20 Nov. (V.D.). De koning heeft het besluit tot ontbinding van de beide Kamers geteekend De nieuwe verkiezingen zullen worden gehou den op 20 December voor de Kamer en op 28 December voor den Senaat. Het nieuwe parlement zal op 10 Januari bij eenkomen. Dr. Doll fuss den Donau, om het kanaliseeringswerk te den vrijwilligen arbeidsdienst wordt verricht het F een bezoek aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1