ONS BLAD Spanje H H MacDonald blijft optimistisch T s II I p De verkiezingen in 1 Het nieuws van heden Consternatie in het Hoogerhuis De opstand in Foekien I il 4 S I5 1 I HET GING ER SPAANSCH TOE De ontwapenings- kwestie De aanslag op Dr. Steidle IS EEN WEG DE BAROMETER 2 JOH. LAUWERS PAVCLOP 3 ALKMAAR Donkere-kamer-Lampen WAAR EEN WIL IS, nUMn. WOENSDAG 22 NOVEMBER 1933 NIG DE KATHOLIEKE PERS n TOT DW ANGARBEID VEROORDEELD ng Links in doodsangst vergeter^ o o Spanning te Aleppo i De Situatie in Oostenrijk Starhemberg versus Winkler Lansbury ontevreden DE SPAANSCHE STEMBUS MacDonald Voor de kat oen plant er» Initiatief van Hend erton De toestand te Genève 53 Socialisten winnen te Madrid r \i a a 1 d I u Algemeene commissie verdaagd tot IS Januari. Een conferen tie met Duitschland? Einstein’s bezittingen geconfisqueerd Conferentie te San Remo? Een Labourlid verwyt den koning openlyk, in zyn troonrede de twerkloozen te hebben Na het bekend worden van het Fransch-Syrisch verdrag De volkshuishouding in Amerika Moeilijkheden tegen de code voor de bouwvakken DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN BLADZIJDEN de en t fz— f2 85 Stand op Woensdag 9 uur v-sfe 754 .Vorige stand 75s d a 1- «V de verkiezingen in Spanje is het luid ruchtig toegegaan. De hierboven afgebeelde plakaten geven een beeld van de intensiteit der verkiezingscampagne I en le an en en de en en iet og a- ■d- ar te- «e te ia ën de on de Berlynsche koopman von Al vensleben heeft reedt een bekentenis af gelegd Autobezitters leest uittreksel A ut o i Onderlinge jaarverslag in dit nummer Terreur van de „draak” s» ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroeper? zie de rubriek - Telefoonnummer 433 VER k Japan voorziet een grooten chaos ingeval de onafhankelijkheids beweging zou slagen Het hoofd der Cubaansche politie onder de regeering-Machado, Clemente Carreras’, werd door het staatsgerechtshof veroordeeld tot twaalf en een half jaar dwangarbeid. Hierboven de beklaagde voor zijn rechters THE EXTREME RADIO FOTO 3 Fotokaarten vanaf 50 cent In een uitvoerige rede schetst de Engelsche premier den huidi- gen toestand in Europa I MHj tsn» N00RD-H0LL ANDSCH DAGBLAD ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 43 San Regeling voor den soikerbietenstean 1933. Sterke aardbeving opgeteekend. de Amsterdamaehe «P it- f o r t T S e 8 L 8 Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat Eugène Sjen. LI Sjisjen en Hoeang Sjinslang zich bü de separatistische beweging zullen aan sluiten. Het mkilsterie van Oorlog te Tokio voorziet groote verwarring in China ingeval de onafhan kelijkheidsbeweging mocht slagen. De minister van Oorlog Arak! heeft verklaard, dat hoewel wel geruchten In omloop zijn over een separatistische beweging, niets definitiefs bekend is. De Kamers van Koophandel te Sjanghai en Verscheidene Kamers van Koophandel, o m. te Peking. Tientsin en Sjanghai worden per manent door de politie bewaakt. De ontwapeningsconferentie. Er is sprake van een conferentie met Duitschland. Verdachte van den moord te Nijmegen tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ir. Soekarno bedankt als lid der Partai Indo nesia. De aanslag op dr. Steidle voor de Weensche rechtbank. Berlünsch koopman als beklaagde. de lig de c 1 r De Tweede Kamer heeft aangenomen het wets ontwerp tot steun verieening aan noodlijdende gemeenten. Opwindende jachten Zesdaagse he. te er. 760 id, ri ed Indien het vertrouwen in de wereld niet to sterkere mate toeneemt, dan is de ontwapening ónmogelijk. De jongste toestand in Genève kan ongeveer als volgt geschilderd worden: Sir John Simon heeft aan een aantal be sprekingen met Arthur Henderson en met de leidende gedelegeerden van de andere te Ge nève vertegenwoordigde mogendheden deelge nomen en deze besprekingen, die een volkomen vriendschappelijk karakter droegen, hebben getoond van nut geweest te zijn. Thans is de minister uit Genève teruggekeerd, en hij heeft gerapporteerd, dat men te Genève besloten Is de gemeenschappelijke vraagstukken op te lossen. Geenszins zit de bedoeling voor het werk der ontwapeningsconferentie te laten mislukken. Doch wel is men van meenlng. dat naast het werk te Genève aanvullende stappen langs dlplomatleken weg ondernomen moeten wor den. om de werkzaamheden der ontwapenings conferentie krachtdadig te ondersteunen. BERLIJN. 21 Nov. (V. D.) Volgens een offl- cieele mededeellng zijn alle bezittingen van prof Einstein cn zijn echtgenoote geconflsceerd. socialisten samen heette te zullen gaan, thans met het oog pp de komende herstemmingen het voorstel beeft gedaan tot het vormen van een linksch eenheidsfront tegen rechts. Ook de Spaansche perscommenJsieu op de gedeeltelijke uitslagen laten aan duidelijkheid in dit opzicht niets te wenschen over. Alle bladen zonder on derscheid geven toe. dat de verkiezingen voor de rechterzijde een succes zijn geworden. Maar ter wijl de rechtacbe bladen „La Nacion” en .Jnfor- maciones” een beroep doen op het geheele volk tot vreedzame samenwerking en verzoening, lul den de llnksche de alarmklok. De syndicalisti sche pers roept haar terreurbenden op tot revo lutie. De burgerUJk-republikelnscbe „Voz” noemt zelfs een burgeroorlog onvermijdelijk, ingeval de herstemmingen geen „correctie” zouden bren gen op de ingezette machtsverschuiving. Het is dus te voorzien, dat het bij de herstemmingen in ongeveer de helft van alle provincies, welke herstemmingen den 3en December zullen worden gehouden, wederom heet toe zal gaan, en dat ook na die herstemmingen. Indien deze de aan vankelijke successen van rechts zouden vergroo- ten. de rust niet onmiddellyk in het land zal terugkeeren. tenzij een krachtig bewind het te veel naar links gewrikte roer van staat in ijze ren knuisten neemt om het In den julsten stand te brengen en te houden. In Engelsche kringen worden de geruchten over de te verwachten bljeenroeptng van een conferentie der mogendheden te Rome, Remo of Londen met kracht ontkend. Van Fransche zijde wordt er op gewezen, dat de Fransche regeering aan een dergelijke con ferentie slechts sou kunnen deelnemen, wan neer de te bespreken onderwerpen in de di plomatieke onderhandelingen nauwkeurig zijn vastgelegd. Echter wordt van Fransche zijde verklaard, dat bij de diplomatieke besprekin gen niet alleen de ontwapenlngskwestles, doch ook de andere kwesties, waarbij Frankrijk on middellijk geïnteresseerd is. o. a. de Saarkwes- tie en de Zuld-Oost-Europeesche problemen, opgehelderd moeten worden. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR TtWoon AdministreH* 433, Radacba 633 ABONNEMENTSPRIJS! Par kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de KV. Drukkerij De Spaarnested - Haarlem Hankau hebben den laatsten tijd dreigbrieven ontvangen van een Chineesche geheime orga nisatie. In deze brieven werden zij gesommeerd oen Japanschen Invoer in China te staken, aangezien anders terroristische maatregelen zouden worden genomen tegen deze Kamers. De brieven zijn onderteekend met „draak”, den naam der organisatie. De debatten in het Engelsche Lagerhuis be gonnen. MacDonald houdt een groote rede over den poiilieken toestand in Europa. WASHINGTON, 21 Nov. (Reuter) De Farm Administration Board heeft de onverwijlde, ult- keering van 48 millioen dollar aan katoen- planters aangekondigd. Dit bedrag is gelijk aan een voorschot van 4 dollarcents per pond, aan ongeveer 600.000 verbouwers, die een optie ontvangen op 2.400.000 balen katoen, in het bezit der regee ring, indien zij in 1934 de beplante oppervlakte beperken met 15 pCt. In al deze kwesties zullen zij een nauw con tact blijven onderhouden met de Vereenigde Staten. Waar een wil is, is een weg en de Brltsche regeering heeft stellig den wil. de ontwapeningsconferentie te helpen naar het succes. Aan het slot van zijn betoog deelde de eerste minister mede, dat de onderhandelingen tus schen Engeland en Sovjet-Rusland een gunstig verloop hadden. Uit Peking wordt gemeld, dat Maandagavond twee onbekend gebleven Chineesche motorrijders in de Chineesche wijk van Tientsin twee bom men hebben geworpen in een Chineesche zaak, waar Japansche artikelen worden verkocht. Een persoon werd gedood en verscheidene ge wond. et is bij de Cortes-verkiezingen in Span je Spaansch toegegaan. Dat kon ook moei lijk anders, want niet alleen is de regee- ring-Barrioa, welke de kortstondige van Lerroux opvolgde om de Cortes-verkiezingen uit te schrijven, zeer zwak, maar ook hebben de roode baantjesjagers, die niet van nun zetels In de ^Cortes constltuyentes”, van waaruit zij de la kens zoo geriefelijk onder zich zelf en bun parü- genooten konden verdeelen. wilden schelden, het Spaansche volk tergend lang op deze onver mijdelijke verkiezingen laten wachten. De toch reeds van nature opgewonden Spanjaarden zijn bovendien nog door een uiterst felle verkie- Rngscampagne opgezweept en de hartstochte- HJke verdeeldheid tusschen hen, die van het socialistisch wanbeheer onder Azana zwaar heb ben geprofiteerd en hen, die daaronder zwaar hebben gezucht, deed de rest. En zoo is het kunnen gebeuren, dat een vijftigtal stembussen werden vernield, dat vooral door ongure llnksche elementen de rechtsche kiezers werden geïnti mideerd en lastig gevallen, dat er hevige relle tjes ontstonden, waarbij verschillenden slacht offers niet alleen bet politieke, maar ook bet lijfelijke leven werd uitgeblazen, kortom dat ge heel het land den Indruk heeft gemaakt van een overkokenden heksenketel. De tot nu toe bekende uitslagen bieden nog niet voldoende houvast voor definitieve conclusies. Er moeten nog een groot aantal herstemmingen plaats hebben en daarbij zjjn, gezien het uiterst ingewikkelde Spaansche meerderheidskiesstelsel verrassingen niet uitgesloten. Zeker echter is. dat de recht sche partijen, vooral de agrariërs en de „Aclon popular”, welke beide onder leiding staan van den Jongen katholieken advocaat Gil Robles aanzienlijke successen hebben geboekt, en dat vooral de socialisten, die aansprakelijk gesteld moeten worden voor de anticlericale bepalingen in de nieuwe grondwet groote verliezen hebben geleden. Of de successen van rechts en de ver liezen van Unks zulke afmetingen zullen gaan aannemen, dat links In de minderheid en rechts ki de meerderheid komt, dient te worden afge wacht. De blunder van ..Het Volk”, hetwelk in een latere editie aan de hand van nieuwe cijfers zijn voorbarige conclusie van een zich hand haven der socialisten moest corrlgeeren, maant tot voorzichtigheid. Volgens de laatste gegevens moet de omzwaai van links naar rechts in het autonome Catalonië echter al een voldongen feit zijn geworden. jSSMSSSISSSSSSSSSSSSSSMaSSSSSSSSSSSSISSSSSSSSSSSSSSSSSaSISSSIIISItSSSSISS •••tlSSSSMSSSS LONDEN. 21 Nov. (Reuter) Een Inci dent zonder weerga heeft zich vanmorgen voorgedaan to het Hoogerhuis. Toen de Zo ning zijn troonrede had uitgesproken en van den troon wilde stappen, riep het La bour-lid McGovern uit: ,JEn de afschaffing van de Meanstest en de vermindering van den werkloosheidssteun? Gij moest u scha men en denken aan de menschen, die bul ten van honger sterven.” Von Alvensleben werd aangezet door ontevre den Oostenrjjksche Nat. Socialisten, die geïrri teerd waren door het energiek optreden van dr. Steidle. De aanslag werd gepleegd vanuit een auto, welke bestuurd werd door Von Alvensleben. ter wijl de schoten werden gelost door een onbe kend Oostenrijksch Nat. Socialist, die bekend stond als een goed schutter en gewapend was met een 9 mM. Mauser-pistool. De schoten waren alle gericht op buik- en borsthoogte, waaruit de bedoeling tot dooden duidelijk blijkt. Von Alvensleben had zelf ook een pistool schietklaar, doch heeft dit niet gebruikt. Door het den dader mogelijk te maken om te ont vluchten heeft hu direct aan de daad mede gewerkt. Von Alvensleben heeft dit alles bekend. Hij verklaart evenwel dat de bedoeling tot dooden bij hem niet voorzat en dat hij geen groot ver trouwen stelde in de schietvaardigheid van den schutter. Bij het verhoor verklaarde de beklaagde, dat de aanslag ten doel had. Dr. Steidle bevreesd te maken en hem er toe te brengen zijn post van „Landesrat” neer te leggen. WEENEN, 21 Nov. (Reuter). Voor de Ween sche rechtbank wordt heden de zaak behandeld van den Berlijnschen koopman, Werner von Alvensleben die wordt beschuldigd van poging tot sluipmoord in verband met den aanslag op dr. Richard Steidle, hoofd van de politie in Tirol en bondscommissarls voor de propaganda. Steidle werd ernstig aan den rechterarm ge wond. 1! et lijdt geen twijfel, dat de successen van rechts voor een goed deel te danken zijn aan de katholieke Spaansche vrouwen, die zich ondanks alle terroristische vreesaanja- gingen prachtig hebben gehouden. De moeders hebben gevochten voor de ziel van haar kinde ren, aan wie men het katholieke onderwijs der religieuzen heeft ontnomen, zij hebben ook ge vochten voor de rechten en de vrijheid van godsdienst en geloof, welke door de antl-cleri- eale machthebbers met voeten waren getreden In de laffe beschimping van „Het Volk”, dat naar aanleiding van de houding der Spaansche vrouwen bij de verkiezingen haar qualifioeerde als het „domste deel der natie”, dat het sterkst onder den invloed van de katholieke geestelijk heid staat, wordt door den hatelyken tegenstan der de invloed der vrouwen erkend. Zij mogen Zich den smaad der socialisten tot een eer reke nen. Hoe doodsbenauwd de llnkerpartijen in Spanje zijn, dat de definitieve uitslagen nog ongunstiger voor haar zullen uitvallen dan de reeds bekende, blijkt uit bet feit, dat de radicale vrijmetselaar Lerroux, die de socialisten uit bet kabinet werkte en onder geen beding met de LONDEN, 21 Nov. (Reuter). Tijdens de de batten in het Lagerhuis heeft de leider - der oppositie. Lansbury, critlek geoefend op de regeerlngsjxilitiek Inzake de ontwapenings- kwestie. omdat deze politiek, naar hij zelde, nooit tot den vrede zal leiden. HU merkte verder op. dat de troonrede niets bevat, wat voor de massa der bevolking en de werkloozen een boodschap van hoop en ver trouwen kan beteekenen. MacDonald hield een groote rede, waarin hü on- bet volgende zeide: Ongetwijfeld beleven wjj moeilijke tüden. De huidige toestand to Europa is een trapsgewijze voortzetting van den na-oorlogstUd en de vredesverdragen. De premier betoogde, dat de Engelsche regee ring vast besloten is met de andere mogend heden te bUjven samenwerken. Indien het Brltsche ontwerp voor een ont- wapeningsconventie zou zijn aangenomen, zoo vervolgde hü, dan zou dit krachtig hebben bU- gedragen tot de volledige ontwapening der we reld. De structuur van Genève is geschokt door Dultschlands uittreden uit den Volken bond en het feit, dat het de ontwapenings conferentie verlaten heeft. ALEPPp, 21 Nov. (Reuter). De nationa listische gisting, die ontstaan is na het bekend worden der onderteekening van het Franach- Sy rise he verdrag, heeft vandaag ernstige vor men aangenomen. Door de straten trekken ge wapende patrouilles en, hoewel het nog rustig is, is de atmosfeer gespannen. De bazars en de meeste winkels zün gesloten. De heerschende opwinding is zelfs nog toegenomen door het bericht van aankomst van drie vooraanstaan de nationalistische leiders uit Damascus. Het Syrische parlement moest hedenmorgen de debatten over het verdrag voortzetten, doch door de heftige obstructie, die van den aan vang af door de nationalisten werd gevoerd, waren alle discussies ónmogelijk. Onder hevig tumult werd de zitting derhalve opgeheven en tot Zaterdag verdaagd. Het verdrag tusschen Frankrijk en Syrië Is vandaa*-4e Damascus onderteekend. WU PUBUCEEREN BIZONDERHEDEN OVER DE SCRIP-REGELING MET DUITSCHLAND. ALLEEN NEDERLANDERS IN NEDERLAND WOONACHTIG, EN REEDS 1 JÜU 1933 IN HET REZIT DER FONDSEN, ZULLEN 1M PROCENT ONTVANGEN. De opstand In Foekien. Japan aal er Meh niet mee bemoeien. WEENEN, 21 Nov. (VD.) Het reeds be staande conflict tusschen Starhemberg en oud- kanselier Winkler, d.wx tusschen de Hetm- wehren en de Agrariërs, is in een verscherpt stadium getreden, doordat tij Bens een offlcieele betooging van de Heimwehren Starhemberg in aanwezigheid van den Italiaanscben consul verklaarde, dat hü gemachtigd was te beves tigen, dat geen politieke verbintenis bestaat tusachen Dollfuss en Winkler als leider van de democratische beweging „Het corporatieve Front.’’ GENèVE, 21 Nov. (Reuter). De Fransche, Engelsche en Amerikaansche hoofdgedelegeer den hebben vanochtend onder voorzitterschap van Henderson wederom een uitvoerige bespre king gehouden ten einde den tekst vast te stel len van de formule ter verdaging van de ont- wapenlngs-conferentie. Volgens een telegram uit Genève aan de Pa- rüsche „Agence Economlque et Financière” hebben de besprekingen tot een zekere ont spanning geleid. De conferentie zou volgens een nieuwe methode worden voortgezet. Hen derson moet namelijk voornemens zün de ver tegenwoordigers van Frankrijk. Duitschland, Engeland, de Vereenigde Staten, Rusland. Italië, Polen, de Kleine Entente, België, begin December te San Remo büeen te roepen. Door het feit, dat Henderson hiertoe het ini tiatief zou nemen, zou het contact met de ont- wapeningsconferentie gehandhaafd blüven. De kanselarijen zullen zich dezer dagen met dit plan bezig houden. De Amerikaansche regee ring heeft reeds laten weten, dat zü bereid Is aan de conferentie deel te nemen, wanneer ook Rusland en Japan ach laten vertegenwoor- Wen. Sir John Simon, zoo verklaarde MacDonald vervolgens in antwoord op zekere polemieken in de dagbladen, vertegenwoordigt in Genève het geheele Brltsche kabinet. De Brltsche re geering hoopt, dat Duitschland aan de ge dachtenwisseling over de hangende politieke vraagstukken zal deelnemen, en dat Frankrijk en Italië hun pogingen zullen voortzetten, welke wü tezamen zoo eensgezind hebben on dernomen, en ook zullen blijven ondernemen, om de conferentie tot goede resultaten te leiden. Dit optreden van McGovern is ongetwüfeld veroorzaakt aldus Reuter door het schouw spel van pracht en praal, hetwelk zooals naar gewoonte- by de plechtige opening van, bet par lement wordt te zien gegeveh en dat in scherpe tegenstelling staat tot het sobere aanzien, dat beide hulzen van het parlement op gewone zit tingsdagen hebben. Deswege ondervraagd, antwoordde McGovern eenvoudig: „Ik kon het niet verdragen: ik kon me niet Inhouden.” Hü zei verder geen enkel woord, óm spüt uit te drukken over zün op treden. GED. NIEUWESLOOT - ALKMAAR Als 8t. Nlcolaascadeau eeq foto altijd het mooiste. Wij maken deze vanaf het goedkoopste tot de meest artistieke. KUNSTFOTO’8 ZEER BILLIJK (De Means-test is de wet, op grond waarvan een onderzoek wordt ingesteld naar de middelen van eiken ondersteunde. Red.) De interruptie van MacGovern bü de voor lezing van de Troonrede in bet Hoogerhuis, la volgens mededeelingen in de bladen reeds Maandagavond voorbereid door de fractie der I. L. P. De koning en de koningin, die zich Juist van hun zetels verhieven, negeerden het incident. Zü verlieten het Hoogerhuis rustig en op de gebruikelijke manier, terwijl er eenlge opwin ding heerschte bü de leden van Hooger- en Lagerhuis. Eenige jeugdige leden wilden Mac Govern met geweld tot zwügeh brengen, doch zü werden door oudere leden weerhouden. Toen het koninklüke paar het parlements gebouw had verlaten, werd scherp geprotesteerd tegen het optreden van MacGovern. MADRID. 21 Nov. (Reuter) Te Madrid hebben de socialisten 11 zetels behaald en de rechtacbe partüen 6. De socialistische Cortes- voorzitter Besteiro behaalde hier de meeste stemmen. nX 150.567 van de 374.432. Het be richt aangaande een herstemming Is onjuist ge bleken. WASHINGTON, 21 Nov. (VB.) Gisteren heeft de Nlraleide.', generaal Hugh Johnson persoonlük besprekingen gevoerd met de be langhebbenden in de bouwvakken, inzake de toepassing van een code voor dezen bedrijfstak. De vertegenwoordigers van de American Fede ration of Labor verzetten zich bü monde van hun voorzitter, William Green, krachtig tegen <je voorgestelde plannen, aangezien deze moge- lükheden Inhielden voor misbruik door de werk gevers. Bovendien wenschte men verschillende overeenkomsten oor de geschoolde en onge schoolde arbeiders. De kans bestaaat dat Henry Ford dezer dagen een bezoek zal biengen aan president Roose velt, die hem naar men hoopt tot onder teekening van de code voor de automobiel industrie zal weten te bewegen. Dit zou de sta biliteit van Roosevelt’s campagne zeer ten goede komen. TOKIO, 21 Nov. Het ministerie van Blnnen- landsche Zaken heeft, naar aanleiding der on afhankelijkheidsbeweging van de provincie Foekien, aan den Japanschen gezant en de consulaire ambtenaren in China telegrafisch medegedeeld, dat Japan zün traditloneele po litiek van non-interventle in de interne Chl- uevsche aangelegenheden zal handhaven, met dien verstande evenwel dat het vastbesloten de Japansche belangen zal behartigen. GENÈVE. 21 Nov. Besloten is. dat de alge meene commissie der ontwapeningsconferentie zal bijeenkomen op 15 Januari 1934 in plaats van op 4 December Boncour blüft waar- schynlyk tot Woensdag te Genève; Simon <s reeds naar Londen vertrokken. De verdere besprekingen over de ontwape ning zullen langs dlplomatleken weg tusschen de verschillende mogendheden plaats hebben. Va* Ta—itrha en Italiaansche züde ta de wensch uitgesproken, dat ook Berlün aan die besprekingen deel zou deelnemen. Deze bespre kingen moeten, aldus wordt gezegd, de basis voorbereiden voor een eventueele conferentie, welke in December zou worden gehouden. Het is nog te vroeg om over tüdstip en plaats van deze conferentie vermoedens te uiten, doch net schünt wel vast te staan, dat zü buiten Genève zal worden gehouden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1