ONS BLAD Adolf Hitler wil geen oorlog Nieuwe onthullingen te Parijs I ai heden Het nieuws ver- r Conferentie daagd T' 1 vereenigde katholieke pers van WEL BEREID TOT ONDER HANDELINGEN Gil Robles en de stembusuitslag De tegenregeering in China DUITSCHE PROPAGANDA TEGEN SIMON? DE BAROMETER F JOH. LAUWERS DONDERDAG 23 NOVEMBER 1933 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 44 !en MIJNONGELUK IN ENGELAND 4**^ Interview met de o c Priester te Keulen over- Vliegramp in Rusland De Indische grondwet 'I Het wordt te Londen tegengesproken Een buitenkansje ZUURSTOFAPPARAAT I Een zitting van tien minuten Belgische hetze tegen de Nazi’s Dertil gaat in hooger beroep Henderson blijft te Genève Geen opstand in Catalonië f 2— f 2 85 DIT NUMMER BESTAAT UiT TIEN BLADZIJDEN vallen Wasscherij S. Krom N.V. 20 CENT PER K.G. PAYGLOP 3 ALKMAAR W arm waterzakken - „Matin” J f ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20a, ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55a p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 t 1 pu- met Tsjang-Kai-Sjek in het geweer nt en (United Press) o der Onafhankelijke In zyn studeerkamer (United Press) het leven Rechts wint i- United Press) t Ongeregeldheden t tt tusschen Toen een half an 14 kinde- L Een tegen-onthulling l> A ft Eind Januari zal de hoofdcommis sie der Ontwapeningsconferen tie weer bijeenkomen Protest van den Duitschen gezant te Brussel GENéVE. 22 Nov. Het Bureau der Ontwa peningsconferentie heeft Woensdag beslo ten de hoofdcommissie, welke tegen 4 De cember was bijeengeroepen te verdagen tot einde Januari. Intusschen zullen diplomatieke onderbande- lingen werden gevoerd. r r i i t en 1st en )lt de eti «u ae P- Interpellatie-Cramer In de Tweede Kamer over de politieke gebeurtenissen in Indiè. lit. tar iar an -■eg no en AI rt. en Sn hl te WEENEN. 22 Nov. (Reuter). Rudolf Dertil, die Zaterdag j.L door de rechtbank tot vijf jaar zware kerkerstraf werd veroordeeld omdat bU een aanslag pleegde op bondskanselier Dollfuss, heeft tegen dit vonnis hooger beroep aange tekend. De zaak zal thans door het Opperste Ge rechtshof worden behandeld. GENÈVE. 23 Nov. (Reuter.) Henderson heeft te kennen gegeven bereid te zijn nog 14 dagen te Genève te blijven. Mogeljjk valt hieruit af te lelden, dat de Franschen en Italianen een com promis hebben gevonden tot voortzetting der conferentie. De Katholieke partijleider in Spanje. Gil Robles, voor een Centrum-regeertng. Vliegtuigramp in Rusland; 14 personen om het leven gekomen. De Raad voor de Scheepvaart heeft behandeld de aanvaring op de Schelde tusschen de „Ta- nlmbar" en de „Port Bowen”. Stand op Donderdag 1 uur vna.: 785 Vorig* stand: 755 sen tiet ide Ier MJ. eu est te er te ro B n k a n d Dertil, de man die den aanslag pleegde op Doil- fuss, gaat in hooger beroep. Ontwapeningsconferentie tot eind Januari ver daagd. van *Jk Telefoon 1523 (3 lijnen) Uw waschgoed kraakhelder Platte goed keurig gemangeld ?b- m- pen de Etfn nes tun de ter, Iet ed en, ui- rül be- Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar JAet geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem - NOORD-HOLLANDSCB dagblad MADRID. 22 Nov. 'Reuter) Volgens de schat ting van het katholieke „hoofdkwartier’’ neb ben de rechtsche partijen 184 en de llnksche partijen 160 zetels iw.o. 42 voor de socialisten en 59 voor de radicalen) behaald. De leider der radicalen, Lerroux. Is niet be reid bij de komende herstemming met de socia listen samen te werken. Wanneer zijn partü- genooten dezen elsch handhaven, dreigt hjj met aftreden Us voorzitter. Te Madrid is wel een herstemming noodig. zoodat het bericht over de socialistische over winning dus foutief was. PARIJS. 22 Nov. (Reuter) De ..Matin'* bliceert een Interview met Adolf Hitler, waarin deze zijn verlangen naar vrede en overeenstem ming uit. Francois de Biinon, die het Interview afnam, besluit met als zijn overtuiging te geven, dat Hitler oprecht is in zijn verklaringen. PARIJS. 22 Nov. (Reuter). In het nieuwe Parjjsche middagblad de .Midi" noemt Louis Thomas den Britschen spionnage-dienst verant woordelijk voor de publicatie in de „Petit Pa- Is de publicatie van de „Petit Parisien” afkomstig van den Britschen spionnage- dienst? De Rykskanselier acht overeen stemming met Frankryk mo gelijk by gelyk recht voor beiden MADRID, 22 Nov. Gil Robles, leider der bij de verkiezingen succesvolle rechtsche partijen, nJ. de Agrariërs en de Volksactie. verklaarde tegenover een correspondent van het Parljsche .Journal", dat de verkiezingsuitslag voorname lijk een gevolg was van de godsdienstvervolgin gen en de houding der socialisten. Gil Robles verklaarde niet te streven naar een dictatuur der rechtsche partijen. Integendeel diende een centrum-regeering te worden gevormd die een te piotsellngen overgang van links naar rechts zou vermijden. In een dergelyken overgangs tijd zou dan een rechtsche regeering voorbereid kunnen wonen. KEULEN. 22 Nov. (VJ>.) Hedenavond ver schenen :n de studeerkamer van den katho lieken geestelijke Jansen drie gemaskerde man nen, die zich op den priester wierpen en hem onder bedreiging met een revolver op den grond wierpen. Zü snoerden hem vervolgens den mond met een doek, waarmede zij eerst ge tracht hadden hem te wurgen. Een der daders sloeg daarbij den priester met een scherp voor werp zoo hevig op het hoofd, dat zes gapende wonden ontstonden. Een ander haalde Intus schen de schrijftafelladen overhoop. Plotseling verdwenen de drie daders, alles achter zich latende. Klaarblijkelijk meenden zij dat on raad In rantoch» was en zagen zü zich hier door gedwongen hun zoeken naar geld ~f waardevolle voorwerpen op te geven. Nieuwe onthullingen In de „Peilt Parisien” en een tegen-onthulling in de „Midi’*. HlUer- i interview in de „MaUn". maakt wordt van de onder staatscontróle staande Belgische rado voor het maken van boycot-propaganda tegen Dultschland. De gezant zeide dat hierdoor de Dultsch- Belgische betrekkingen In gevaar zouden kun nen worden gebracht. Met bovenafgebeeld zuurstofapparaat (nieuwe Amerikaansche vinding) kan men zich geruimen tijd tien meter onder den waterspiegel ophouden CHARKOF, 22 November. 'Eigen bericht). Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de K. 7, van den Russischen luchtdienst, is giste ren te Charkof gevallen en geheel vernield- Hierbij zijn veertien personen om het leven gekomen. Het vliegtuig was kort geleden geheel van metaal gebouwd, had zes motoren en kon meer dan 120 passagiers vervoeren. Nader seint Reuter, dat zich onder de slacht offers talrijke ingenieurs van de vliegtuigfabrie ken en eenige functionnarissen van de burger lijke luchtvaart bevinden. Er is een regeerings- commissle benoemd, die de oorzaak van de ramp zal moeten vaststellen. MADRID. 22 Nov. (Eigen bericht) Alle ge ruchten omtrent een opstand In Catalonië woA den gedementeerd. Wel heeft de politie bij zondere maatregelen moeten nemen tegen de anarchisten en communisten, die van den on- rustigen toestand gebruik maken om de orde te verstoren Het hoofdbestuur van de socialistische partij heeft den socialistische organisaties in heel Spanje volmacht gegeven met alle republlkem- sche partijen samen te werken bU de as. ver kiezingen op 3 December. Veertien passagiers om gekomen LONDEN. 22 Nov. (VJJ.) In het Lagerhuis werden de regeeringsplannen tot hervorming van de Indische grondwet heden heftig aan gevallen. De onderstaatssecretaris voor India stelde voor, de gemengde commissie voor In- dië opnieuw te benoemen, daar het werk der commissie nog niet voltooid is. De socialist Wedgewood noemde de reformplannen volko men eenzijdig en niet In overeenstemming met de wenscheu der Indische bevolking. Churchill bracht de bezwaren der conserva tieven tegen de grondwetshervormlng naar vo ren. De regeering aldus Churchill werkt er stap voor stap op aan. dat den Indiërs den dominionstatus wordt gegeven en hun gelijk heid met de andere dominions wordt verze kerd. Dit is een groot gevaar voor het Brltsche Empire. BRUSSEL, 23 Nov. (Reuter). De Dultsche gezant te Brussel heeft bj) de Belgische regee ring geprotesteerd tegen de aanvallen op het nat.-soc- Dultschland door het op groote schaal verspreiden van pamfletten en het opvoeren te Antwerpen van een tegen het nieuwe Duitsch- land gericht tooneelstuk. Met name wees de gezant oq het misbruik, dat door de Belgische socialistische partij ge- derteekenen. Want Ik heb geenszins de bedoe ling mijn buren aan te vallen. Polen ziet dat thans in. Maar omdat Polen Oostelijker ligt dan Frankrijk, kent het ons beter. De indruk te Parys Hitler’s interview met den Franschen jour nalist heeft te Parijs sterk de aandacht getrok ken. Het feit, dat Hitler voor de eerste maal een Fransch persvertegenwoordiger heeft ontvangen, wordt speciaal naar voren gebracht. De „Paris Soir hecht veel gewicht aan de ondubbelzinnigheid, waarmede Hitler zijn stand punt heeft uiteengezet, maar ook dit blad trekt de oprechtheid van Dultschland In twijfel. De .JJberté" is van meenlng. dat de Rjjks- kanselier In de eerste plaats tracht in Frank rijk stemming te maken voor de door hem ver langde onderhandpllngen. Anders had hij zijn standpunt onmiddellijk tegenover den Fran schen ambassadeur te Berlijn kunnen uiteen zetten. .Faris Midi" vergelijkt verschillende punten uit het interview met de r$de. die Calllaux, de voorzitter van de financieele Senaatscommissie, onlangs heeft gehouden. De gedachtengang der beide mannen komt overeen in de constateering. dat een nieuwe oorlog de ondergang der Europeesche beschaving zou beteekenen. Nu de Rljkskanselier de deuren van Genève definitief heeft gesloten, zijn er nog twee oplossingen mo gelijk: Dultschland moet met beroep op art 213 van bet Verdrag van Versailles tot inachtne ming van de verdragen worden genoopt, óf de door Hitler gewenschte directe onderhandelln- gen moeten worden begonnen. PARIJS. 22 Nov. De ..Petit Parisien" publi ceert thans een uitvoerige „buitengewoon ver- trouwelljke” order, die door het Reich aan zijn propaganda-agenten in het buitenland zou zijn gestyurd. o.a. bevattend een argumentatie voor Duitschlands heengaan uit Genève. Omtrent de houding van Frankrijk en Enge land te Genève zegt deze order oa.: Hun ge zichtspunt was gebaseerd op rapporten van ge heime agenten In Dultschland van de Fransche regeering. Hierin is sprake van geweldige ge heime bewapeningen en van een algemeene voorbereiding In Dultschland op een nieuw mi litair conflict. Wjj weten 'ook, dat Dultsche émigrë's aan Fransche agenten documenten hebben verschaft betreffend# de militaire organisatie in Duitse In land en dat ook voormalige Rfjksdagleden aan onze tegenstanders streng vertrouweltjke me- dedeelingen hebben gedaan, door vorige regee- ringen verstrekt aan Rljksdagcommlssles Het is noch mogelijk, noch noodzakelijk, betreffende de aldus aan den tegenstander van Dultschland in handen gespeelde documenten In bijzonder heden te treden. Het spreekt echter vanzelf, dat de Dultsche propaganda in het buitenland ze als leugenachtig van de hand moet w'jjzen Voorts wordt er in de order op gewezen, dat de directe aanleiding voor het besluit tot heen gaan uit Genève de „volkomen onbegrijpelijke" houdjng was van Engeland of liever van Sir John Simon Simon's houding wordt vervolgens tn verband gebracht met zijn Joodsche afkomst. Meer dan ooit moet de Dultsche propaganda zich thans tegen Engeland richten. Mijn vaderland is niet een natie van den tweeden rang, maar een groote natie, wel ke men een onverdraaglijke behandeling heeft opgedrongen. Wanneer Frankrijk zijn veiligheid wil vinden In een verdrag, ben ik bereid alles aan te hooren, alles te be grijpen. alles te ondernemen. Men weet tamelijk precies, waarin de door Duitsch- land geëischte gelijkheid bestaat. Moreel Baat het om precies gelijk recht, de prac- tlsche ten uitvoerlegging kan ëtappegewüae geschieden en men kan onderhandelen over de bijzonderheden. Maar men zegt mij: Zeker, gelijkheid, maar geen gelijkheid zonder tegenprestatie. Welke tegenpresta tie? Men moest eindelijk den inhoua van het -Fransche woord veiligheid kennen. Voorts wees Hitler er met nadruk op, dat hij 1 leen over de politiek van Dultschland beslist en dat wanneer hij zijn woord geeft, hy ge wend is het te houden. Wat is dus noodig?, aldus zeide hjj. Ik heb geen troon geërfd. Ik heb -evenwel een doctrine te hanohaven. Ik ben een mensch. die handelt en die zijn verant woordelijkheid heeft. Ik sta met mijn persoon horg voor het volk, dat Ik leid en dat mij de kracht geeft. Maar laten wij spreken over de Ftansche veiligheid. Wanneer men mü zou heggen, wat jk voor hen kan doen, zou Ik het Baame doen, wanneer het niet gaat om de ®“eer of een bedreiging voor mijn land. Een Engelsch journalist heeft geschreven, dat men voor de kalmeering van Europa een overeen- «temmlng tusschen Dultschland en Frankrijk znoet tot stand brengen en Frankrijk de aan vullende zekerheid van een definitief verbond met Engeland moet geven. Wanneer bet om 800 n ’«bond zou gaan, wil ik bet gaarne on- SJANGHAI, 22 Nov. (V. D.). Generaal Tsjang-Kal-Sjek bereidt een aanval voor op generaal Tsai-Ting-Kal. die de onafhankelijk heid de? Zuid-Chineesche provincie Foukien GENÈVE, 22 Nov. (Eigen bericht) Geen en kele gedelegeerde durft op het oogenblik te vóórspellen of de diplomatieke onderhandelln- gen, die voornamelijk ten doel hebben Dultsch land weer naar Genève terug te brengen, suc ces zullen hebben. Wordt er geen overeenstem ming bereikt, dan is het zoo goed als zeker, dat Henderson als president van de ontwa peningsconferentie zal aftreden. Uit de lange verdaging van de hoofdoommlssie, waartoe hedenmiddag werd besloten, blijkt duidelijk dat het zonder Dultschland niet gaat. In politieke kringen Is men van meenlng. dat Mussolini thans de geheele zaak in ban den kal nemen. de? Zuid-Chineesche provincie Foukien heeft uitgeroepen. Men verwacht, dat in den loop van de komende week de vijandelijkheden geopend zullen worden. Tot minister-president Regeering van Foukien is benoemd Li-Tsjal- Soem, minister van bultenlandsche zaken Is Dr. Tsjen Generaal Tsai-Ting-Kai zelf, opperbevel hebber van het 19e legercorps, is minister van oorlog. Het regeerlngsprogram van de ongelljke verdraging met mogendheden, vrijheid van gofl omvat afschaffing s Westersche lenst, socia lisatie van den bodem en krachtiger verzet te gen Japan. De troepen der nieuwe regeering hebben twee bataljons Chlneesche matrozen te Amoy ontwapend en de telegraaf- en radio stations in Poetsjau bezet. Japan heeft verklaard, dat men geen plannen tot Interventie heeft zoolang de Japansche on derdanen die te Amoy en Foetsjau gevestigd zijn, geen gevaar loepen. restaties plaats, een politieman werd gewond. Te Santander vond de politie een zóó groote hoeveelheid bommen, kogels en ontplofbare stoffen, dat men niet wist hoe ze te trans- porteeren. Voorlooplg Is er daarom een wacht bij geplaatst. Te Palma op Majoroa opende de politie het vuur op stakende schoenmakers, die een be- tooglng hielden en niet uiteen wilden gaan; Verscheidene personen werden gewond, o.w. twee ernstig. In de kolenmijn Deep-Hard te Chesterf eld kwamen bij een instorting veertien mijnwerkers jammerlijk om het leven. De menigte ziet met ontbloot hoofd toe, hoe de slachtoffers worden uitgedragen In de zitting van vandaag is het verdaglngs- beslult voorgelegd in den vorm van een rap port van president Henderson. Henderson wijst in zijn rapport op de recente diplomatieke be sprekingen met de vertegenwoordigers van Frankrijk, Italië. Engeland en de Vereenigde Staten. Er Is voorgesteld dat tegelijkertijd met de werkzaamheden der ontwapeningsconferen tie parallel loopende aanvullende onderhande- lingen tusschen de afzonderlijke staten zullen plaats vinden langs diplomatieken weg. PARIJS. 22 Nov. (Reuter) Havas bericht: een nieuw document, gepubliceerd In de ..Petit Parisien" zegt, dat de Dultsche militaire auto riteiten de militaire waarde van sommige serni- milltaire nat.-soc. organisaties niet onderschat ten, evenmin als de waarde van sommige an dere beschikbare krachten Dultschland kan zich op het oogenblik de luxe permit teeren van zekere verboden wape nen aan te schaffen om te zien hoe de andere mogendheden daarop reageeren. Het is daar om. dat Dultschland onlangs te verstaan gaf. dat de Reichswehr uitgerust zal worden met enkele zuiver defensieve, maar door het Ver drag van Versailles niettemin verboden wape nen. Waar in het buitenland wordt aangetoond, dat Dultschland over verboden wapenen be schikt, moet dit worden uitgelegd als een be wijs van net bovenstaande. De Dultsche propaganda In het buitenland moet er ie openbare meenlng op voorbereiden, dat Dultschland nog eens verklaren zal zich met meer door het Verdrag van Versailles ge bonden te achten. Sommige wapenen, die In een event, conflict van groote beteekenis zouden kunnen wezen, vallen niet rechtstreeks onder de verdragen en de bepalingen daarvan kunnen dus gemakke- Hjk ontweken worden. De Dultsche propagan disten in het buitenland hoeven niet over alle plannen der regeering op dt hoogte te wezen en mogen in elk geval geen andere inlichtingen geven dan die welke hen ter publicatie worden verstrekt. In de toekomst Is het niet ónmoge lijk, dat wjj kleine mogendheden als Polen en Tsjecho-Slowakjje den lust om Dultschland zonder reden aan te vallen, voor goed ontnemen door haar te verstaan te geven, dat er sinds 1919 vele nieuwe wapenen zijn aangeschaft, en dat daarmee genomen proeven hebben aange toond dat Dultschland niet langer onmachtig is om zich te verdedigen tegen een partleelen aanvaL PARIJS, 22 Nov. (Reuter) De onder-minlster van bultenlandsche zaken. De Tassan, heeft in zfjn ministerie een bespreking gehad met den Duitschen gezant Kfister. Men vermoedt, dat bjj dit onderhoud ook de publicaties van de „Petit Parisien" besproken zijn. Van de personen, wier verkiezing verzekerd Is kunnen, behalve het meerendeel der minis ters uit het huidige kabinet genoemd worden graaf Romanones, José Antonio, de zoon van wjjlen Primo de Rivera, de oud-minister onder dc dictatuur Calvo Sotelo en de groot financier Juan March, die onlangs door zjjn ontsnapping uit “de gevangenis groot opzien heeft gebaard. De Spaansche minister van ^minenlandsche zaken verklaarde, dat de vertrap!?' in de pu blicatie der verkiezingsresultaten moet worden toegeschreven aan het feit, dat de stukken van sommige stembureaux niet binnen den wette- lijk voorgeschreven tijd zijn Ingeleverd. Een onderzoek wordt ingesteld om hierin verbete ring te brengen. MADRID, 22 Nov. (Reuter) De vechtpartij van gisteravond alhier vond plaats communisten en leden van den socialistischen arbeidersbond. Toen de politie tuschenbeide kwam, werd zij door de communisten aangeval len. De politie schoot, waardoor zeven commu nisten werden gewond. Er hadden twintig ar- PARIJS. 22 Nov. (V. D.) De hoofdprijzen van de Fransche Staatsloterij schijnen ditmaal we] zeer sterk in de kringen der werkelijk be hoef tlgen te vallen. Het groote lot van de Fransche Staatsloterij, ten bedrage van vjjf millloen. is gevallen op het nummer van een kolenhandelaar te Avig non. Te Parijs won een stationskruier millloen francs. Een landarbeider en een vader ren wonnen teder een millloen francs. Een por- tlersvrouw te Parijs won een half millloen. De belangstelling voor de loterjj is zóó groot, dat er in plaats van de gebruikelijke 5 klassen er waarschijnlijk 8 zullen worden uitgegeven. rislen" van het z.g. offlcieele Dultsche docu ment over de Dultsche propaganda en Duitsch lands bedoelingen voor de toekomst, alsmede voor de publicatie van het zoogenaamde Inter view met minister Goebbels In de Saturday Review. Deze dienst zou er naar streven de verhouding tusschen Frankrijk en Dultschland te verscnCTpan. Te Londen wordt echter verklaard, dat door geen enkele offlcieele Brltsche Instantie mede- deelingen zijn verstrekt als bovenbedoeld. Volgens Thomas heeft de Brltsche dienst door de genoemde publicaties de mogelijkheid willen verhinderen, dat Frankrijk onder den Indruk van de Dultsche volksstemming op 12 November met Hitler zou gaan onderhandelen. Overigens acht hij het document van de „Petit Parisien" een vervalsching. Hitler heeft verklaard, aldus De Brinon, dat zjjn houding steeds dezelfde is gebleven. Hjj wenscht besprekingen en beraadslagingen, om dat hjj daarin de garantie voor aen vrede ziet. Hjj wil, dat deze waarachtige vrede tusschen loyale tegenstanders zal worden gesloten. HU heeft zulks reeds herhaaldelUk verklaard, maar men heeft hem steeds op wantrouwende wUze geantwoord. Hitler legde er den nadruk op geheel Dultschland achter zich te hebben. Ik heb voor mUn volk niet geheim gehouaen, wat ik wlL Het volk heeft mjjn politiek goedge keurd. Hitler gelooft aan de noodzakelUkheld een Duitsch-Fransche overeenstemming, heb de overtuiging, dat wanneer de kwestie van het Saargebied. dat Duitsch land is, een maal geregeld Is. niets Duitschlknd en Frank rijk in tegenstelling met elkander kan bren gen. Elzas Lotharingen is geen geschilpunt doch hoe lang zal men nog moeten herhalen, dat wU noch willen absorbeeren. wat ons niet toebehoort, noch dat wy ons door, iemand wil len laten beminnen, die niet van ons houdt. In Europa bestaat geen enkel geschil, dat een oorlog rechtvaardigt. Alles is te regelen tus schen de volken, wanneer zU het gevoel van eer en verantwoordelijkheid bezitten. Er Is een van vaderlandschen geest bezield Polen en een niet minder aan zyn tradities gehecht Dultschland. Tusschen hen bestaan verschil len en wryvlngspunten. die het gevolg zUn van een slecht verdrag, maar niets, wat waard zou zUn het kostbaarste bloed te vergieten. Want bet zjjn steeds de besten, die op de slagvelden vallen. Daarom is tusschen Dultschland en Polen een verdrag van goede nabuurschap moge lijk. Men beleedigt mU, wanneer men verder ver klaart, dat ik den oorlog wlL Zou ik Iets waan zinnigs willen? Den oorlog? HU zou geen re geling brengen, maar slechts den toestand der wereld verslechteren HU zou het einde van onze rassen beteekenen. die élite zUn en in de volgende tUden zou men zien, boe Azië zich op ons continent zou vastaetten en het bolsjewisme zou trlomfeeren. Hou zou Ik een oorlog wenschen. terwyl toch nog de gevolgen van den laatsten oorlog op ons drukken en zich nog 30 of 40 jaren zullen doen gevoelen. Ik strijd niet voor het heden, maar ik denk aan de toekomst. Ik heb voor mU een lange btnnenlandsche politieke werkzaamheid Ik heb het volk weer het begrip van zUn eer gegeven, ik wil het ook weer zijn levensvreugde schen ken. WU bestrijden de ellende. Reeds hebben wij de werkloosheid teruggedrongen, maar ik wil wat beters prestoeren. Ik zal nog jaren noodig hebben om dat te bereiken. Gelooft U dat Ik mijn werk door een nieuwen oorlog zou willen teniet doen? De correspondent wees In dit verband op de uiterlyke vertooningen In Dultschland: de vreugde van de verbeerlüklng der kracht. De Rykskanselier antwoordde hierop, dat Dultschland In staat moet zijn zich te verde digen. ZUn program is als volgt te preclsee- ren: Geen Dultscher voor een nieuwen oor log, maar voor de verdediging van zUn vader land het geheele volk. Wanneer de jeugd In Dultschland In rU en gelid marcheert, wanneer zU dezelfde kleeding draagt, dan is dat omdat zü de nieuwe ordening en haar garantie be lichaamt. Het gesprek ging vervolgens over de mldde- welke het Duitsch-Fransche probleem In bet reine zou kunnen brengen. Hy wenscht geen dictatuur der rechtsche partyen, doch een Centrumregeering

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1