ONS BLAD 0 1 1 Litwinof’s bezoek beëindigd 4 3 I t Het nieuws van heden Kalme dag het Rijksdagproces m 3 GETUIGEN VERHOORD CHAUTEMPS GESLAAGD AFSCHEIDSREDE TEGEN MILITAIRISME DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Fototoestellen vanaf 3.50 VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS DE KRUISER Paul-Boncour weer minister van Corruptie in Amerika De laatste ronde WINTER TE PARIJS gevallen Het bandietisme in Het incident aan de China Beiersche grens HET Onlusten in Roemenië De Ijzeren Garde in actie Noodweer in Italië Chautemps KERSTVREDE IN OOSTENRIJK Amerika en Rusland 300 schepen bedreigd L1VINGSTONE-STANDBEELD Thans naar Mussolini Litwinof „Een nieuwe oorlog” Nazi-mandaten ver vallen verklaard s Zelfs Dimitrof windt zich niet op De schrijver Hirsch schynt niet identiek te zyn met een zekeren Peter Weinig verschil met het vorig kabinet MAANDAG 27 NOVEMBER 1933 Dierenbescherming in Duitschland Francois Poncet bij Hitler Begin der Duitsch-Fransche onder handelingen? Verkiezingsstrijd in Spanje weer begonnen DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN ,^en nieuwe oorlog wordt vry openlyk voorbereid. Ont wapeningsconferen tie dood” «- y\--r UJ L! Senator en 86 medeplichtigen o.a. wegens afpersing veroordeeld „KÖLN” IN ITALIË Geen politieke byeenkomsten van 1 December tot 15 Januari ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 kVOUUUIIUi/i Geen overeenkomsten ten nadeele van Japan Nieuwe wet treedt 1 Februari a.s. in werking De eerste sneeuw BLIJFT ONRUSTIG OP CUBA Het onderzoek in vollen gang NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD grjjMt te Berlijn door Hitler ont- Buitenlandsche Zaken kruiser „Köln” O O na m. zijn tot verschillende Ontstellende cijfers p»*. Vyf officieren doodgeschoten p- H. Geloot verkondigd- daar Boven ijsmassa’s MMk vaa r ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 46 Vts MS MTI Uk- wit Op den terugtocht van zijn reis naar Azië bracht de Duitsche een bezoek aan de Italiaansche haven Tarent imbecfl '(tiaar- een oa ken M Hirsch vtrklaart In de Duitsche party nooit bet pseudoniem „Peter” te hebben gevoerd. Wel voerde hy dezen naam in 1924 en 1925 In Oos tenrijk, waar hy aan het partywerk deelnam. Na In Duitschland te zyn teruggekeerd, werd hy wel door zyn naaste vrienden „Peter" ge noemd. doch tegenover de overheid droeg ny steeds zyn werkeiyken naam. Franaehe vangen. Redevoeringen van ministers Marchand en Oud op de vergadering van den Vrijs. Dem. Bond. Pastoor B. J. Brouwer van Loenersloot met zijn auto in de Vecht gereden en verdronken. Partijraadsvergadering der R.K. De houden 1 W- lie hag; tt af ti doer (C.), 44TN oor un- 04» de en DONDEN, 25 Nov. (V. D.) Volgens den dlplo- matieken medewerker van de „Dolly Telegraph' Voortgesette Staatsparty. Te Amsterdam is Zaterdag het Internationaal Missie Studie Congres geopend. Stand op Maandag uur vja.: 7M Vorige stand; 753 is gisteren In verband 7J» t op g, reoPen4 ▼sa u. rn. Md 5.000 Lft- he€ TsL it-su vaa IMT door ng). 1 «B iln» ndar >lad. tfrsegd, «n wil. Imhuctg KW 7 te sluiten. Een volledig verbod van proefne mingen'bleek echter niet mogeiyk. omdat men daarmede het volk en het algemeen belang een slechten dienst zou hebben bewezen, terwyi het voor de wetenschap een stap terug zou beteekend hebben. In Oostenrijk is van 1 December tot 15 Janaart een politieke Kerstvrede gedecreteerd. Litwinof vertrekt heden weer naar Europa. Ta felrede tegen het militarisme. Voortzetting sitting Rijksdagproces te Leipzig. Duitsche wet op de dierenbescherming afge- kondigd. i BA nas». Aaa- •ursaa HAVANA, 25 Nov. Onbekend gebleven per sonen. die met machinegeweren waren ge wapend, hebben 5 officieren, dood geschoten, die op transport waren gesteld naar Santiago, waar zy zich voor den rechter hadden te ver antwoorden. De soldaten van het escorte waren op de vlucht geslagen. Het Amerikaansche oorlogsschip „Yomino” heeft eentge mariniers aan land gezet. Onder de bevolking heerscht eenige onrust. Uit Santiago wordt nog gemeld. dat plunderingen hebben plaats gehad. PRAAG. 25 November. (V. D) De op grond van de nieuwe partywet gevormde mandaats- senaat van het hoogste administratieve gerecht te Praag heeft heden de afgevaardigden en senatoren der N. S. D. A. P. in Tsjecho-Slo- waklje in den zin van genoemde wet van hun tnandOen in het Parlement vervallen verklaard. ■cgiag "da urn trim ROME. 25 Nov. (V. D.) De regenval en de stormen in geheel Italië duren voort. In Lo reto is een huis van twee verdiepingen geheel weggezonken in den grond, die door den aan houdenden regen week was geworden. Aan de Zuid-West-kust heeft de storm hier en daar schade aangericht in de havens. In Anzio wer den de losgeraakte visschersschepen met groo te moeite weer binnen gehaald Drie booten en zeven visschers worden echter nog vermist. Een ernstig ongeluk gebeurde in de Straat van Messina op het veerschip ..Scllla". dat' vier personenwagens van den sneltrein Paler mo-Rome aan boord had. Een dezer wagens raakte door de hooge zee los en sloeg om, waar- by twee personen zwaar en vyf lichtgewond werden. De gewonden zyn in het ziekenhuis van Messina opgenomen. onim, Bree- 4801» De Amerikaansche ambassadeur te Moskou Bullitt, vertrekt de volgende week naar Rusland om zyn functie op zich te nemen. De Russisch- Amei worden voortgezet te van zyn kant te Moskou onderhandelingen aan- knoopen. WEENEN, 25 Nov. (Reuter.) De Oostenrijk- sche ministerraad heeft bepaald, dat in den tyd van 1 December tot 15 Januari 1934 alle vergaderingen en optochten zyn verboden. Gedurende dezen politieken Kerstmisvrede mogen alleen familiefeestjes in besloten kring en byeenkomsten voor llefdadlgheidsdoeleinden worden gehouden. Verder werd toestemming verleend voor de uitgifte van speciale postzegels, waarvan de baten ten goede komen aan de z-g. wintersteun- verleeningsactle. De Sngelsche beeldhouwer W. Reid Dick legde de laatste hand aan een standbeeld van den Afrika-onder- soeker David Livingstone NEW YORK. 25 Nov. Litwinof zal heden met de „Conte di Savoia" vertrekken. Alvorens naar Rusland te gaan, zal hy in Italië een be zoek brengen aan Mussolini. Litwinof verklaarde aan een afscheids-dlner te zyner eer, dat hy tegen hét militairisme is. De Ontwapenlngs-conferentle te Genève was een cadaver, dat door geen enkele poging meer tot leven kan worden gewekt. Indien de ver klaring van overiyden niet is gegeven, is dit alleen te wyten aan het 'feit, dat de doctoren vreezen het oor te luisteren te leggen op het hart dat niet meer klopt. Litwinof ziet in den vooruitgang, welken den Sovjets hebben bereikt, een lichtstraal op den duisteren ondergrond van het militairisme, dat in Europa toeneemt. Het afscheidsbanket voor Litwinof was een belangrijke gebeurtenis, waaraan 2500 vooraan staande personen deelnamen, os. Parker Gil bert, Owen Young. Morgenthau en de voor naamste vertegenwoordigers van de Amen- kaansche bankwereld en de pers Liwlnofs rede werd per radio uitgezonden. Litwinof dat een BOEKAREST. 25 Nov. (V. D De Ijzeren Garde heeft weder ernstige Incidenten veroor zaakt, thans op het station Pascani. Een con troleur van den personentrein, die daar des middags aankomt, had in een wagon een twaalftal Ijzeren Gardisten zonder kaartje aangetroffen. Daar zy weigerden te betalen, werd de wagon te Pascani op een dood spoor gebracht. De baanwachters werden met revol vers bedreigd, zoodat in een extratretn een af- deeling gendarmerie uit Jassy werd gerequl- reerd. Voor deze 300 gendarmes waren aan gekomen. hadden de gardisten, meest studen ten. zich verschanst in de wachtkamer, waar zy den geheelen inventaris vernielden en vele revolverschoten losten. Om bloedvergieten te voorkomen werd de zaal met traangasbommen uitgerookt, waarna de vluchtende studenten konden worden gearresteerd. Ook te Falticenl en te Lespee) is het tot in cidenten gekomen, waarover de plaatselijk» autoriteiten uitvoerig rapport aan de regee- ring hebben uitgebracht met het verzoek, spoe dig maatregelen te nemen. ■n kalm PARIJS. 27 Nov. (Havas) Chautemps heeft een nieuw ministerie gevormd. Het nieuwe kabinet is als volgt samengesteld: President en Binnenlandsche Zaken: Chau temps. JustitieRaynaldy. Buitenlandsche Zaken: Paul-Boncour. FinanciënBonnet, BegroetingMarchandeau. OorlogDaladier. Marine: Sarraut. Luchtvaart: Cot. Nationale Opvoeding: Demonzie. Openbare werken: Paganon. Handel: Eynac. Landbouw: Queullle. ArbeidLamoureux. KoloniënDalimler. Pensioenen: Ducos. P T. T-: Nistler. Hygiëne: Israël. KoopvaardyFrot. LEIPZIG. 25 Nov. In het proces inzake de brandstichting in bet Ryksdaggebouw werd he denochtend de schryver Hirsch, die momentee in een concentratiekamp gedetineerd is, ge hoord. Getuige was van 1928 tot 1930 redacteur van de ..Rote Fahne” en nadien medewerker van het Centraal Comité van de Communisti sche Party. In December 1932 is hy uit den partydlenst getreden. Propof verklaart Hirsch eerst tydens de hech tenis in Maart te hebben gezien. Hirsch beves tigt dit. der party aldus vastges ■te taak was de véro’ voor de doeleinden van het communisme. Dimitrof: Moest er een gewapendë opstand Veroorzaakt worden als de nationalisten aan de macht kwamen? Hirsch: Van zulk een streven was volgens de gezindheid der partyieidlng eind 1932 en begin 1933 geen sprake. Volgens de geheele theorie en practyk van het communisme was voor zulk een opstand een revolutionnaire si tuatie noodig, waarin de party al de meerder heid der arbeiders achter zich heeft en de overige massa's voor het grootste deel ge neutraliseerd kunnen worden. By de jaarwis seling 1932—1933 was er juist het tegendeel van zulk een situatie. In antwoord op een opmerking van den Ober- relchsanwalt verklaart getuige Hirsch verder: Natuur'.yk was de communistische party er zien van bewust dat haar einddoel, de vorming der radenrepubliek, alleen door middel van een revolutie kon worden verwezeniykt. Als echter een functionnairls der party in 19321933 as en een andere straffen veroordeeld. NEW YORK. 25 Nov. (Reuter), zeide In zyn tafelrede verder nog. nieuwe oorlog vry openlyk wordt voorbereid. Niet alleen is de bewapenlngs-wedloop ver nieuwd, doch in verschillende gevallen is mlll- tairistische propaganda gevoerd en wordt het opgroeiend geslacht opgevoed in verheerlijking van den oorlog. De militaire training in som mige Europeesche landen is gebaseerd op de middeieeuwsche theorieën van de suprematie van sommige volken over andere en hun recht tot heerschen. Zang, muziek, dichtkunst en wetenschap alles is ondergeschikt aan de mili taire opvoeding van de jeugd. In andere landen worden zelfs de oorlogs-voorbereldlngen ver fraaid met wetenschappeiyke theorieën. Indien te Genève wordt voorgesteld de bewa pening te verminderen of te controleeren, dan hoort men tenminste een groote oorlogszuchtige mogendheid weigeren met het °OS op „speciale condities** - MOEKDEN. 25 Nov. (Reuter). Ondanks talryke strafexpedities der Japansche Mandsjoerysche troepen woekert het bandietis me in Mandsjoerye nog onverminderd voort. Van Januari tot Juli overvielen de bandieten alleen in de provincie Fengtien 4874 personen. 719 werden gedood, 663 gewond en 3441 ont voerd. Bovendien werden nog 2162 paarden gestolen. De militairen lieten zich echter ook niet on betuigd. zy doodden 2963 bandieten, verwonden er 749 en namen er 685 gevangen. Een Chineesch dorp in Mandsjoerye wordt door de bandieten steeds ontzien. n.l. Hsiao- Pachiatsu. waar alle bewoners katholiek zyn. Het katholicisme bloeit in dit dorp reeds langer dan 'n eeuw. 123 Jaar geleden heeft een Fransche missionaris voor het eerst daar het men. Ten aanzien van de Duitsche verklaring, dat de getroffene zich op Duitsch gebied be vond. valt op te merken, dat deze verklaring be rust op een onvoldoende kennis van het grensverloop Officieel wordt medegedeeld, dat Bondskan selier Dollfuss, op de vraag van den Dultschen gezant, wat de Oostenryksche regeering van plan was te doen, heeft geantwoord, dat het onderzoek in vollen gang is. Een definitief ant woord kan eerst worden gegeven, zoodra het resultaat van het onderzoek aangaande dit in ieder geval betreurenswaardlge incident be kend is. Dit resultaat zal met alle byiagen ter beschikking van den Duitschen gezant worden gesteld. TOKIO. 25 Nov. (V. D) Hirota. de Japan sche Minister van buitenlandsche zaken heeft een langdurig onderhoud gehad met den Ame- rikaanschen ambassadeur, die in opdracht van staatssecretaris Huil verklaarde, dat alle ge ruchten, volgens welke tusschen Rusland en de Vereenlgde Staten overeenkomsten ten na deele van Japan zouden zyn gesloten, onjuist zyn. De Amerikaansche buitenlandsche politiek met betrekking tot het Verre Oosten is niet veranderd. Amerika zal ook In de toekomst zyn neutraliteit streng bewaren. De ambassadeur dankte in opdracht der Amerikaansche regee ring voor het zenden van een Japansche diplo matieke missie, die ten doel heeft, de hand having der vriendschappeiyke betrekkingen tusschen Japan en de Vereenlgde Staten te be vorderen. Is van Mussolini het Initiatief uitgegaan, dat Litwinof ormiddeliyk na zyn terugkeer uit Amerika een bezoek aan Rome zou brengen. Mussolini wil met Litwinof zoowel politieke als economische kwesties bespreken, volgens den medewerker o. a. de Duitsch-Russische betrek kingen en de situatie op den Balkan. BERLIJN. 25 Nov. In het Reichsgesetzblatt van heden verschynt de op 24 November on- derteekende wet op de dierenbescherming, waarvan de voornaamste bepalingen op 1 Febr. 1934 in werking zullen treden. Het kwellen of op ruwe wyze mishandelen van een dier wordt volgens deze wet als mls- dryf beschouwd en zwaar gestraft. Byzonder uitvoerig is geregeld het nenjen van proeven met levende dieren. Zy zyn in beginsel verboden om onbevoegden a priori uit Men komt thans te spreken over de kwitan ties, welke op Popof bevonden zyn en welke met „Peter" onderteekend zijn. Popof beweert, dat deze kwitanties niet door Hirsch doch door een ander in zyn byzyn zyn onderteekend. Hirsch kan niet met zekerheid zeggen, of hy de kwitanties onderteèkend heeft; de onder- teekenlng hjkt wel op de zijne. Wanneer hy ze wel onderteekend heeft, dan kan hy zich aldus verklaren, dat hy by het ontvangen der kwi tanties niet meer met het party-apparaat in verbinding wilde treden. De voorzitter verlangt dan dat Popof zegt wie dan wel deze „Peter” is. Popof (opgewonden)zyn familienaam ken ik niet, ik weet ook niet waar hy woont. Hy is 28 k 30 jaar oud, hy is groot en blond. BUREAUX. HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2 85 /Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V- Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Uit Leningrad wordt gemeld, dat op de bin nenwateren tusschen Leningrad en het Ladoga- meer 300 schepen door ysmassa’s worden be dreigd. Aangezien de vier ter assistentie gezon den kleine ijsbrekers niet In staat zyn de schepen alle te redden, heeft de regeering eenige genie-afdeelingen van het Roode Leger naar de bedreigde punten gezonden om de ijs massa met behulp van dynamiet te doen springen. ■rikaansche besprekingen Washington. Bullitt zal PARIJS, 25 Nov. (V. D.) Zaterdag Is te Pa rijs en in de omgeving de barometer plotse ling sterk gedaald. In de avonduren viel de eerste sneeuw, die echter niet bleef liggen. De temperatuur is^ slechts eenige graden bo ven nuL LEIPZIG, 25 Nov. In het verder verloop van het Ryksdagproces zegt Popof. dat ge tuige Hirsch niets gemeen heeft, met den Pe- t»r, van wien hy de kwitanties heeft gekregen. Hirsch: Naar mijn vaste overtuiging is het volkomen uitgesloten, dat de betalingen, waar voor ik geteekend heb, van Popof afkomstig zouden zyn. Getuige moet dan op de rechterstafel den tekst der kwitantie in Duitsche en Latynsche letters schryven, opdat de rechtbank zyn schrilt kan vergelyken. Dr. Teichert wijst er dan op. dat getuige de A en F. gehtel anders schryft dan op de kwitanties. Als er nog twyfel bestaat stelt hy voor een schriftkundige te hooren, om te be wijzen dat de kwitanties niet door getuige zyn geschreven. Ook Tanef verklaart, dat de Peter, die hem by zyn aankomst te Berlyn op verzoek van Popof naar de woning van Soenke heeft ge bracht, een geheel ander persoon was dan de thans gehoorde getuige Hirsch. Zy gelyken niets op elkaar. Dimitrof vraagt getuige welke politieke lyn de communistische party-leiding in 1932 en begin 1933 heeft gehad. Hirsch: Dc politieke lün was door besluiten jesteld, dat de voornaam- .jvenng der meerderheid PHILADELPHIA. 25 Nov. (Reuter). De se nator van den staat Pennsylvanië, McClure, en zes en tachtig medeplichtigen zyn door het federale gerechtshof schuldig verklaard aan deelneming aan een bandieten-organisatle. Deze bende exploiteerde een groote 'clandestiene brouwery en pleegde chantage op dranksmok kelaars en clandestiene café's, In ruil waarvoor zy zorgde dat de politie geen Invallen deed. McClure werd veroordeeld tot 18 mnd. ge vangenisstraf en 10.000 dollar boete, zyn parti culiere secretaris kreeg 15 maanden gevangenis geldboete van 5000 dollar. Ook de 85 medeplichtigen WeeNEN. 25 Nov. officieel wordt mede gedeeld: Het onderzoek naar aanleiding van het grensincident aan de Oostenryksch-Belersche grens by Erpfendorf. heeft voorlooplg tot het volgende resultaat geleid: Een uit drie man bestaande hulppatrouille der gendarmerie, die grensdlenst had op den Eggenalp. nam een afdeellng rljksweermannen of S. A.-mannen waar, die onder het roepen van ..Heil Hitler” bij grenssteden zes. Oosten- ryksch gebied betrad. Daar juist op dit gebied herhaaldelyk vum overvallen en aanvallen op grenswachten hebben plaats gehad, loste de Oostenryksche patrouille, in de gerechtvaar digde overtuiging, dat het weer een dergeiyken overval betrof, eenige schoten. Een dezer scho ten trof^qjn ryksweerman aan het hoofd. Vol gens het resultaat van het onderzoek In loco staat vast, dat de getroffene zich op Oosten rijks gebied bevonden heeft, daar op Oosten- ryksch gebied een bloedvlek is gevonden. Tot een nauwkeurig onderzoek is een gerechtelyke commissie ter plaatse. Er zyn ook foto's geno- PARIJS, 25 Nov. De Fransche ambassa deur Francois Poncet te Berlijn heeft gisteren een onderhoud gehad met Rykskanselier Hit ler. Het onderhoud wordt algemeen beschouwd als de inleiding van de Duitsch-Fransche on derbande lingen. De „Paris-Solr" legt er den nadruk op, dat de bedoeling van het onderhoud was. het ka rakter van de toekomstige besprekingen aan te geven. Het onderhoud had een zeer gunstig verloop en kan goede resultaten hebben, zoo dra het Fransche kabinet gevormd zal zyn. De ..Intransigeant" zegt uit welingelichte bron vernomen te hebben, dat de stap van Poncet niet te beschouwen Is als de eerste acte van de Duitsch-Fransche onderhandelingen. maar slechts als een voorstel. arbeiders een poging had willen laten om de macht te veroveren, zou hy zonder meer van zyn post zyn ontheven. Dan wordt de schryver Bruno Peterson ais getuige gehoord. Hy behoort sedert 1919 ux de communistische party en zegt ook thans nog haar doeleinden aan te hangen. In de da gen voor den brand is hy vaak by Torgler <n den Ryksdag geweest. Op den avond van den brand was hy met Torgler en Koenen ook by Aschinger. doch hy is vroeger weggegaan en heeft eerst den volgenden dag uit de kranten van den brand gehoord. Wat de kwitanties van Hirsch aangaat zegt hy aan dezen getuige geenerlei betalingen te hebben gedaan. Als de president Hirsch op deze verklaring wijst, zegt Hirsch. wellicht slechts gemeend te hebben, dat Peterson voor het geld zorgde doch dat in werkelykheid de steno-typiste Stark de zaak behartigde. De president maakt Hirsch attent op zyn vroegere verklaring, waarin hy duide'yk heelt gezegd, dat hy het geld van Peterson kreeg en hy constateert, dat de steno-typiste Stark voortvluchtig is. Peterson: De zaak is misschien als volgt te verklaren. Hirsch wist, dat ik In het Karl Liebknecht-buls moest zyn en dat juffroujv Stark met my In relatie stond. Als hy nu geld van haar kreeg, kan hy wel in de meenlng ver keerd hebben, dat het van my afkomstig was terwyi juffrouw Stark het in werkelykheid direct van het centraal comité had ontvangen De president acht de verklaringen van beide getuigen onwaarschyniyk. Dr. Teichert vraagt of d^ by Popof gevonden ..Bruno-kwitanties' zyn uitgeschreven door getuige Peterson, waar op laatstgenoemde antwoordt, dat deze kwi tanties niet van hem afkomstig zyn en dat hy ook nooit aan een der verdachten kwitan ties met ztr naam heeft gegeven. Het laatste getuigenverhoor geldt den met selaar Scnmidt. In wiens woning in den nacht van 26 op 27 Februari leden van den rooden frontstrydersbond vertoefd zouden hebben in z.g. „Alarmbereitschaft" Getuige verklaart on der eede. dat dit niet het geval Is geweest. Hy kent Grothe, van wien deze bewering afkom stig is. in het geheel niet en noemt al diens mededeellngen fantasieën De zitting wordt daarop tot Maandag verdaagd. MADRID. 25 Nov. (Eigen bericht) campagne voor de op 3 December te verkiezingen voor de Cortes, die de ultelndeiyke beslissing over de toekomstige politiek der Spaansche republiek zal brengen, met groote hevigheid begonnen. met de geruchten, dat er Putschplannen zouden bestaan, wordt zoowel door de rechtache pertyen als de socialisten verzekerd, dat deze volks- men ongemotiveerd zyn. De verklaring van den leider der Acclon Popular. Gil Robles, dat zyn party bereid 1» by de toekomstige kabinetsformmtie den rech tervleugel der burgeriyke republikeinen te steu nen, heeft zeer veel bijgedragen voor de op heldering van den toestand. Men gelooft nu, dat men zeker een regeering zal kunnen samen stellen. die op een meerderheid berust. Wat de vooruitzichten der afzonderlyke partyen be treft. verwacht men, dat het rechtache blok, het grootste aantal zetels in de Cortes ml ver werven, terwyi de radicalen de tweede en de socialisten de derde plaats sullen Innemen. (United Press)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1