ONS BLAD Het communisme aangeklaagd I ftjgerj "omtmHnwa Het nieuws van heden De defensie van Zwitserland De Duitsch-Oostenrijksche spanning f GRAFREDE VAN HITLER DE NIEUWE PHASE IN ’T RIJKSDAGPROCES DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR en Veldkijkers. 'wZ igend aan. DE HOTELBRAND TE NIZZA 1 Juffrouw tot Door C hineesche bandieten De strijd om de dictatuur Joego-Slavië en Turkije Een verkeerde levend verbrand moeten we voor one zelf zorgen” Rede van Schulthess Schuld op Oostenrijk geworpen Arabieren staken in Palestina Het bewind van Doll fuss De oorlogsschulden Goemboes te Weenen <n De fover. en het trappenhui» van he£ verbrande hotel te Nizza Katholiek geestelijke veroordeeld Italië en vrouwelijke ambtenaren Spaansche anarchisten in actie Charbin-expres over vallen Wegens kritiek op het H itler-bewind Groote opstand nog bytyds voorkomen Getuige Heller geeft een overzicht van den politieken toestand in de periode van eind 1932 tot Maart j.l. Een drievoudig verdrag ond erteekend DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN DINSDAG 28 NOVEMBER 1933 AANTEEKENINGEN VAN AMUNDSEN GEVONDEN yEKEENlGDE KATHOLIEKE PERS KUNSTHANDEL Fa. .van der HORS! APARTE DAME8TASSCHEN BIJOUTERIEëN. POEDERDOOZEN, CIGARETTEN K OKER S Wreede lynchpartij in Californië Plechtige begrafenis van den of over de grens dood geschoten tirailleur Zooals gemeld, heeft een ernstige brand een der grootste en bekendste hotels van Nizza, het ,,Middellandsche zee-paleis” bijna totaal verwoest. Hierboven het verbrande hotel „Kracht door vreugde” „Nu de illusies inzake de int. con ferenties verdwenen zyn, ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 E j ■7 hem veel verwen het t u durft* Joego-Slavtsch-Turluch verdrag onderteekend. Meseum-Scheurleer door Den Haag aangekocht. in Westelijk Pater Lucien Steger overleden. een ant- sterf het ig dier aan tusschen Tooneel- ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 47 BELGRADO, 27 Nov. Het vriendschap»-, nlet- aanvals- en arbitrageverdrag tusschen Joego slavië en Turkije is Maandagochtend onder teekend door de ministers van Buitenlandsche Zaken der beide landen. Voor de onderteeke- ning werd de Turksche minister door den ko- nlng ontvangen. Vervolgens hield rUkskanseller Hitler een toe spraak, waarin hij ojn. zeide: Mgr. Paclficus Bos bediend, doch thans weer eenigszins aan de beterhand. I I LONDEN, 26 Nov. Uit Washington wordt gemeld, dat Italië op 15 December evenals En geland een gedeelte van den vervallenden ter- termjjn der oorlogsschulden zal betalen. Staatsminister van Cauwelaert over de verhou ding tusschen België en Nederland. Duitschland op Wie- Mgr. G. Brandsma zal aj. Donderdag naar Bo rne vertrekken. De K. R. O. zal 24 December gedurende een kwartier de Kerstviering te Bethlehem uitzen den. geopende vaarin de gewaagd :eloos kon buks, die wapen op dig bleek, niet het Moest ze ?mde dier armen i-ergeef er de ig he ilet politieke deel van het Rijksdagbrandproces. De agitatie der K.PJD. Het Int. Missie Studie-Congres te Amsterdam gesloten. Bezwaren van de nijverheid tegen de landbouw crisissteunmaatregelen. Proefvlucht van de ..Postjager” uitstekend ge staagd. Groote anarchistische samenzwering in Spanje ontdekt. n Ta iger NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD g opge- die met terwijl de sla- irongen. ;ten uit nd, had ren. gegeven nd van ichaam. i rneer- ie deur nd. indré'" estaan. t heusch dus alle ik u be- 1 nu den Op de aar weer laid, gaf de rö- nvereind, oor den :wam de eer stiet maakte r André ontaet- st over- e zweep beant- met een wierp delUk tage- it om n in id Ik zien? iets iren- inge- nge- Eenlge dagen geleden werd de rUksweersoldaat Schumacher aan of over de Duitsch-Oostenrijk sche grenzen In het Belersche Alpengebied door Oostenrüksche grenswachten doodgeschoten De Duitschers beweren 300 Meter van de grens af, de Oostenrijkers verzekeren op Oostenrjjksch gebied, waar reeds dikwijls overvallen van Duit sche zijde hadden plaats gehad. ROME, 27 Nov. (V.D.) Tot de maatregelen, welke door den laatsten ministerraad zijn aan genomen, behoort de beperking van het vrou- welijke personeel bij de openbare diensten. Bij de administratie van staat, provincies en ge meenten zullen niet meer dan 5 pet. vrouwen te werk kunnen worden gesteld voor de hoogere functies en 20 pet. in de lagere rangen. ,X>e moordenaars van dezen Duitschen soldaat zijn niet identiek met de millioenen onzer stam broeders aan de andere zijde van de grens In dien deze stambroeders de mogelijkheid zouden hebben hun stem vrijelijk te verheffen, dan zou den zij zich plechtig ontdoen van de moorde naars «n de principes, waaruit deze bloedschuld groeide. Ik ben er van overtuigd, dat de erken ning daarginds ook niet anders zou zijn dan thans reeds hier in het rijk het geval is. Daarom mag voor ons deze dood niet een bron van nieuwe verbittering worden, maar worden tot een getuigenis van het geloof, tot een getuigenis voor deze nieuwe Duitsche gemeenschap.*' Hitler legde vervolgens een krans namens het Duitsche volk en de jeugd. Er werden hierna nog tal van kransen gelegd. ide men- *rte knar- xn André adem. De i te heb- t gebrom i de kooi houdend. i van een indré ge- igtrekken. ■springen, in. voorre- ekt geen 7a t wilde t van de k heb In het c van s zul- ioeten i, i Ier. den., zaak, en ik s..De k be- iediu: wezig HARBIN, 27 Nov. (Reuter) Bij den aanval van de bandieten op den Trans-Slbertechen expres zijn 10 personen ernstig gewond; als door een wonder bleven de overigen gespaard. Een afdeeling Japansche militairen verdreef de bandieten en bevrijdde de reizigers, die als gijzelaars meegevoerd werden. In het gevecht met de bandieten zijn vier Japanners gedood en acht gewond. JERUSALEM, 27 Nov. (Reuter) De voorzitter van het Arabisch Uitvoerend Comité heeft voor Maandag en Woensdag as. een algemeene staking der Arabieren afgekondlgd. Op deze twee dagen zullen nJ. de Arabie ren terechtstaan, die hebben deelgenomen aan de onlusten op 13 en 27 October. terreurgroepen te vormen. Ook waren er lijs ten van leidende natlonaal-sociallsten, die on schadelijk moesten worden gemaakt en werd opdracht gegeven, rechters, predikanten en andere notabelen bij het uitbreken van den opstand als gijzelaars gevangen te nemen. Poll- tle-agenten moesten, als zij zich tegen den op stand verzetten, zonder genade worden dood geschoten. Het verdere verhoor van Heller wordt morgen verdaagd. voor zich emde z*n ’d en z*n kooi ron<t let hoe hij een optro even wicht reld staan t. hield de blik vast MADRID, 27 Nov. (V.D.) Te Huesca is de politie een groote anarchistisch-syndicalistische samenzwering op het spoor gekomen. De samen zweerders, in wier bezit allerlei wapenen als mede gas- en brandbommen werden gevonden, waren voornemens door het opblazen van alle bruggen de verbindingen af te snUden. Ook zouden alle telefoon- en telegraafleldlngen wor den doorgesneden. Teneinde de aandacht van de politie en de militaire troepen af te lelden, zou een groote petroleum-opslagplaats in het centrum der stad in brand worden gestoken. Zoodra het vuur de aandacht had opgeëlscht. zouden de openbare gebouwen en kazernes worden bezocht. Deze maatregelen zouden het sein zijn voor alle syn dicalistische vakbonden in geheel Spanje om er op los te slaan. De opstand zou vandaag uit breken. De vader van een der gelynchten, een geacht zakenman, verklaard, dat zijn" zoon niets te maken heeft met de ontvoerlngsgeechiedenls en dat de jongeman het slachtoffer Is geworden van een verschrikkelijke persoonsverwisseling. Het slachtoffer heeft zijn onschuld staande ge houden, totdat hij door de opgewonden menigte bewusteloos werd geslagen. Hierna werd hij ge lyncht. Het lichaam werd met benzine over goten en verbrand. De bevolking richt scherpe verwijten aan het adres van den gouverneur van Californië, Ralph, die de verschrikkelijke daad min of meer heeft vergoelijkt en de door de plaatselijke politie ge- ëischte versterkingen weigerde. De Duitschers hebben van de begrafenis een pompeuze „staats-act” gemaakt. Wij ontvingen volgende berichten: NEURENBERG, 27 Nov. (VX>.). Tegen vier uur vanmiddag is Hitler met gevolg aangekomen op het centraalstation te Neurenberg. HU werd verwelkomd door den rUksmlnister voor de Weerbaarheid, den chef van de legerleiding, Streicher en Llebel. Hitler begaf zich per auto naar het Westfrledhof, waar het lUk van Schu macher ligt opgebaard. De begrafenis vindt plaats op staatskosten. Schumacher was op 1 April 1933 in het leger gegaan en hU was 19 Jaren oud. Langs den weg naar de begraafplaats stonden de menschen geschaard achter de keten van 8.A., 8.S., Stahlhelm en Hltlerjeugdgroepen. Tegen vier uur arriveerde de generaal der Infanterie V. Hammersteln met zijn staf op de begraafplaats. Aan de groeve werd allereerst het woord ge voerd door den rUksmlnister voor de Weerbaar heid, generaal v. Blomberg, die twee kransen legde: één namens den oudsten soldaat van het leger, veldmaarschalk von Hindenburg, de an dere als opperbevelhebber van de geheele weer macht. „Naast alle treurigheid bezielt ons sol daten toch ook de gedachte dat het grootsch is, wanneer een soldaat voor dit nieuwe rUk heeft moeten sterven, want één ding is zeker: wie zoo’n dood voor on* rUk sterft, die 1* niet ver geefs gestorven.** het dier Jger om te odlg, len worden geschapen, welke den leider en het personeel in de bedrUven de positie zullen ver schaffen, welke de natlonaal-soclaltetteche wereldbeschouwing voorschrUft. Alle Duitsche hand- en hoofdarbelders wor den opgewekt tot het Duitsche arbeidsfront toe te treden, ten einde alle krachten te kunnen verzamelen voor het welslagen van het groote werk. BERLIJN, 27 Nov. (V. D.) In de kleine feest zaal van het gebouw voor den Pruisischen staatsraad is Maandagmiddag de eerste bUeen- komst- gehouden van de „organisatie voor den vrUen tUd van *t Duitsche arbeidsfront „kracht door vreugde”.** De leider van het Duitsche arbeidsfront Dr. Ley verklaarde, dat men In de toekomst waar- schUnlUk gedwongen zal worden uit concur- r»htie-overweglngen het werktempo, de werk methoden. de mechanlseering en de rationali satie van bepaalde industrieën nog verder te verhoogen. doch dat men aan den anderen kant den werktijd zal moeten verkorten Er moet evenwel voor worden gezorgd, dat het volk In zUn vrUen tUd een volkomen ontspan ning van het overvoerde tempo van lederen dag verkrUgt. De organisatie „Kracht door vreugde” zal binnen het kader van het arbeids front instanties in het leven roepen voor cul tuur, sport, reizen en wandelen e.d. en deze organisatie zal werken volgens het principe, dat men het volk het beste van het beste moet bieden; ook de vacanties zullen worden geor ganiseerd. In een proclamatie aan de werkende Duit schers wordt verklaard, dat voor de regeling der arbeidsvoorwaarden binnenkort vormen zul- WEENEN, 27 Nov. (Reuter.) In een gisteren te Amstetten gehouden rede sprak Bondskan selier Dollfuss de geruchten tegen, volgens wel ke Duitsche gedelegeerden met hem onderhan delden over een regeling van de Duitschland en OostenrUk hangende kwesties. De Bondskanselier voegde er echter aan toe. dat de spanning tusschen belde landen wel aan- zienlUk verminderd was. De vroegere vtce-kanselier Winkler hield gis teren te Villach een rede, waarin hU zeide, dat dr. Dollfuss hem had ultgenoodigd naar Weenen te komen. Dit wUst er op, dat binnenkort een reconstructie van het Kabinet zal plaats heb ben, waarbU de Landbouw weer deel zal nemen aan de regeerlng. Momenteel vertoeft in Weenen de Oosten- rUksche gezant te Rome, Rlntelen, die eer langdurig onderhoud had met dr. Dollfuss, waar aan groot belang werd gehecht. Volgens zUn eigen verklaring verbluft Rlntelen te Weenen in verband met vraagstukken betreffende den houthandel. Vandaag wordt slechts een getuige gehoord, nJ. Krimmalpollzeirét Heller van het politie- praesidium te BerlUn. Heller zal in een uitvoe rige verklaring een overzicht geven van den toenmaligen politieken toestand en voorname lijk van Je actie der communistische partU m de periode van einde 1932 tot Maart j.l. De publieke tribune is wederom geheel be let en de pers is weer druk vertegenwoordigd. De getuige zal inlichtingen moeten geven, die kunnen bijdragen tot de vraag, of de K.PD. ten Ujde van den RUksdagbrand een gewapsn- den opstand voornemens was of wilde voorbe reiden. Getuige Heller geeft een zeer uitvoerige be- ■ebouwing over de actie der KP.D. pp pogin gen der K-P.D. in 1919, 1921 en 1923 om op ge welddadige wUze de politieke verhoudingen in Duitschland té wUzigen, eindigden met een ne derlaag van het revolutionnaire proletariaat. Niettemin bleven de communisten er naar stre ven, de bestaanae staatsorde ten val te bren gen en een Sovjet-Dultschland onder de dicta tuur van het proletariaat tot stand te bren gen. De geheele communistische litteratuur van het jaar 1932 tot Maart 1933 te vol met verwUzingen naar den komenden slag en de noodzakelUkheid van het organiseeren der re volutionnaire beweging. Getuige Heller zet uiteen, waarom de poll- tie-autoriteiten te Neurenberg-Fürth op 4 De cember 1932 een verbod hadden uitgevaardigd van den partUdag voor het district Noord- Beieren der KJ-D., dien men te Neurenberg had Willen houden. De K P D. had ongetwUfeld een AtaatsgevaarlUk karakter. Het door het 6e we- Mldcongres der Komintern in 1928 goedge keurde program der Communistische Interna tionale, dat voor alle secties bindend te, heeft voornamelijk ten doel de arbeidersklasse te brengen tot den revolutionnalren strUd om de nacht. De massa moet opgeroepen worden tot den aanval over het geheele front tegen den burgerlUken staat en wel met behulp of in ver binding van den gewapenden opstand. Het program zegt, dat reeds thans zich de overgang naar groote^ gewelddadige botsingen tusschen de klassen voltrekt. Besluiten van het Execu tief Comité der Communistische Internatio nale hebben vastgelegd, dat Duitschland het knooppunt der Internationale revolutie te. Hei partUcongres der K. P. D. te BerlUn van 15 tot 17 October 1932 heeft niet alleen het plan van bet EJCK.l.-plenum goedgekeurd, doch te nog verder gegaan en heeft behalve opvoering der revolutionnaire stemming door massa-actie ook het eenheidsfront van onder op geëischt. Het einddoel moet de algemeene staking met ten slotte den gewapenden opstand zUn. De ont ketening van dezen strjjd moest geschieden met behulp van economische en politieke sta kingen. Daartoe moest de sociaal-democrattecne massa veroverd worden. Ter verduidelUking van wat hU verklaard heeft leest getuige Heller een uitvoerig dictaat voor Uit nummer 86 van de ..Imprekorr" van 18 Oc tober 1932. Ook het derde congres der K. PD. in October 1932 stelde zich op de baste van de door bet E.K.K.I. plenum geformuleer de stelling. In de besluiten van het 12e EKK.I plenum Werd oa er op gewezen, dat met de Duitsche revolutie het lot der proletarische revolutie m west- en midden-Europa beslist zou worden en dat een overwinning der Duitsche revolutie de belangrUkste stap naar de wereldrevolutie uou «Un. De Communistische partU wilde de revolutie, Wndat zU aan de macht wilde komen. Dultsch- hnd was de zwakste schakel in den keten der tnperialtetteche staten. Duitschland stond het lichtst bU de proletarische. Het kwam niet Héchts aan op den ideologtecben, doch op den .weerbaren” klassenstrijd. Getuige Heller citeert tal van uitlatingen van mmmuntetteche leiders uit dien tUd. Op den Üstrictsdag van het K. P. D. district Midden- iUngebled op 4 December 1932 verklaarde o. a. forgler, dat de massa der georganiseerde ar- •elders voorbereid moest worden voor den strUd •oor het ten val brengen van de fascistische LONDEN, 27 Nov. (V.D.) In den afgeloo- pen nacht hebben bandieten den Charbtn- Mandsjoell Expres laten derallleeren, waarbU een groot aantal wagens vernield werd. Zeven wagons sloegen om. In den trein bevonden zich 400 passagiers. Nadere bUzonderheden omtrent de gevolgen van de ontsporingen ontbreken nog. Slechts te bekend, dat zich een hevig vuur gevecht tusschen de bandieten en de bege leidende treinbewaking ontwikkelde. Onder de Europeesche passagiers bevond zich een Duitsch missionaris Dr. Rechter en een Spaansch professor, Dr. Pizarro. Grafrede van Hitler voor den bU hei Oooten- rUksch-Dulteche grensincident doodgeschoten ilndlleur. WEENEN, 27 Nov. (V. D.) De Hongaarsche minister-president Goemboes. de minister van blnnenlandybe zaken Keresztes-Ftecher. de minister van Landbouw dr. Kalay en de Oow- tenrUksche gezant dr. Hennet zUn heden te Weenen aangekomen. Dr. Dollfuss bood Jen Hongaarschen gasten in hotel Imperial een lunch aan. In den middag begaf het gezelschap zich op jacht in het gebied van Muerzstog. Verklaard wordt, dat het Hongaanche bezoek geen Poli tiek karakter draagt. ESSEN, 27 Nov. De in het Roergebied zeer bekende katholieke geestelUke, dr. Karl Klink hammer, die in de eerste dagen van het Hitler- bewind openlUk zUn afkeuring over enkele re- geeringsmaatregelen durfde uitspreken, werd heden tot 6 maanden gevangenis veroordeeld In de motlveering van het vonnis heet het. dat de geestelUke zich in predikaties op 12 Maart en 20 April JJ. uitlatingen had veroorloofd, wel ke geëigend waren, om den openbaren vrede aanzienUjk te verstoren. BAZEL. 27 Nov. (V. D.) Ter gelegenheid <an het honderd-jarig bestaan van oe Zwltsersche officiersvereeniglng te Zürich heeft bondspre sident Schulthess gisteren een redevoering uit gesproken, waarin hU o. a. zeide. dat het ge heele Zwltsersche volk zich er van bewust te, dat het land militair beschermd moet worden en dat slechts deze bereidheid tot verdediging het den vrede kan verzekeren. De vrees, dat in den eerstvolgenden tUd een oorlog zal uit breken te ongegrond. Militair staat Zwitserland voor belangrUke beslissingen. Thans Behoort leder burger tot het civiele leger der landsdefensie, de geheele moreele kracht moet daartoe in het werk wor den gesteld. De aanstaande wet ter bescher ming van den staat geeft het Zwltsersche volk de mogelükheid op te treden tegen onvader- landsch optreden. Het te thans vooral noodzakelUk zorg te dra gen voor de defensie van het land, daar de illusies Inzake Internationale conferenties en congressen verdwenen zUn en men thans weet, dat men alleen op zich zelf kan rekenen, ook In het binnenland, en dat thans twisten en tweedrachten kunnen leiden tot een oorlog van allen tegen allen, hetgeen noodzakelUkerwUae zou leiden tot een ondergang en de ontbinding van Zwitserland. Men moet energiek en zelfs meedoogenloos optreden tegen bewegingen, die niet voorkomen uit vaderlandlievende dachten. BERLIJN, 27 Nov. Heden treedt het RJjks- ëagbrandproces, dat reeds ruim 2 maanden duurt, in een nieuw en belangrijk stadium, doordat met het politieke gedeelte ervan be gonnen wordt. Men vermoedt, dat dit tien a veertien dagen zal duren. Tot nog toe zUn door den procureur-generaal ongeveer 40 getuigen gedagvaard. De ex-kroonprins ringen. 1 rUzweep, stond voor dictatuur, teneinde een arbeiders- en boeren republiek te kunnen oprichten. Voorts hebben bU deze zelfde gelegenheid in een geheime zit ting onbekende buitenlandsche communisten leiders instructies gegeven over ondermUnlngs- werk bU RUksweer en politie. Krachtig onder- mUningswerk bU deze tegenstanders werd be schouwd als een der voornaamste taken van de partU, waarbU alle ten dienste staande mid delen gebruikt moesten worden. Vooral jonge vrouwelUke communisten moesten als propa gandisten gebruikt worden. ZU moesten toe nadering zoeken tot belangrUke personen en dezen tot het prijsgeven van dienstgeheimen zien te bewegen. In een op 7 en 8 Januari J1 te Essen ge houden dtetrictsdag der K P. D. in het Roer gebied had de afgevaardigde Duddln uit Thü- ringen opgewekt, eindelUk de kloof tusschen de besluiten en de revolutionnaire partU te overbruggen. Ook Thaelmann heeft de kwestie behandeld, hoe men kon overgaan tot de ver schillende acties ter vervulling van de taak die hel plenum van het E. K. K. I gesteld had. Getuige Heller citeert nog verschillende andere resoluties en uitspraken van verschillende com munistische bUeenkomsten, waarin verklaard was. dat de periode van revoluties en crisis was aangebroken. Door politieke algemeene stakin gen moest de beslissende eindstrUd worden voorbereid. Heller vertelt dan verder dat de steeds ster kere groef der NSDAP de KPD officieel dwong de groep Heinz Moellmann en het parool .slaat de fascisten neer, waar je ze treft”, los te laten. Desniettemin duurden de daden van terreur voort en elschten slachtoffers. De ge tuige haalt dan de brochure „De weg naar de overwinning” en een aantal resoluties van districtspartU -dagen te BerlUn aan. gebaseerd op politierapporten. Dr. Sack wUst er op, dat wanneer de getuige zün verklaringen baseert op mededeelingen van derden, de vraag gesteld moet worden of het niet noodig te deze derden te hooren. Ik vrees aldus Dr. Sack dat wU thans tot een zeer omvangrUke politieke uiteenzetting komen, die wellicht nog vele weken kan duren. Dimltrof interrumpeert, dat hem dit in het geheel niet onaangenaam is. Dr. Sack; .MUnheer Dimltrof. valt U mU niet in de rede. Of het U goed te. kan mU niet schelen.” De president wjjst er op, dat de grondslag van Heller's verklaringen politioneele documenten zUn. Vervolgens las Krlmlnalrat Heller uit het materiaal der geheime staatspolitie een groot aantal mededeelingen voor, die schel den toe stand belichten, welke in den tUd van den RUksdagbrand bestond. Volgens deze mededee lingen scheelde het in de periode tusschen be gin Januari en midden Maart 1933 geen haar, of de proletarische revolutie zou zUn uitge broken onder leiding van de communisten. Op 1 Februari werden circulaires gezonden aan alle BerlUnsche onderafdeelingen der partU. waarin o.a. staat: „Verbod der partU beteekent groot alarm. Dan moeten onverwUld de bedrU ven worden gealarmeerd, de politieke rnassa- staking en betoogingen moeten worden voor bereid; onmiddellUk bedrUfs-vergaderingen, niet protestveren, maar handelen!” In een circulaire van de districtsleiding Ber lUnBrandenburg dd. 9 Februari staat: „Wan neer het verbod komt, proletarische massa- strUdl Iedereen moet weten, dat wU dan in de phase van den burgeroorlog komen. Het gaat er om. tegen 5 Maart (den verkiezingsdag) den opmarsch naar BerlUn te organiseeren om zoo- noodig het nieuwe parlement uiteen te jagen.” De BerlUnsche hoofdcommissaris heeft van particuliere zUde brieven d.d- 21 Februari ge kregen. die uiterlUk den indruk wekten zaken brieven te zUn. maar die in werkelUkheid ver kapte partU-instructies waren. Hierin staat o.a-: „Burgeroorlog onvermUdelUk, burgeroorlog slechts mogelUk op revolutionnaire basis Alle groote bedrUven bewerken. BU overvallen op arbeiders onmiddellUk groot alarm en massa- acties tegen de Nazi-kazernes. die moeten wor den schoongeveegd.” Van begin Maart dateert een geschrift van den illegalen Rotfrontkampferbund, waarin o-a. staat: „Nu is het genoeg: wu organiseeren den weerbaren anti-fascisttechen massa-strUd; ont wapent hulp-politie en fascisten l” Er kwamen toen, zoo zeide Heller verder. bU het hoofdbureau van politie te BerlUn ver scheiden berichten binnen over voorgenomen <ui nalagen op electriclteitsbedrUven. sterk stroom-leidingen. transformatoren en andere vitale bedrUven. De geheime staatspolitie heeft bU het doorzoeken van het bagage-depót aan het Gölltzer station een koffe. gevonden met illegaal materiaal van den communtettechen berichtendienst. Daaruit bleek, dat de commu nisten volkomen op de hoogte waren van de organisatie der politieke politie en nauwkeurige aanteekenlngen hadden over alle beambten, ja zelfs over de politieke opvattingen van portiers. De communisten zouden dus in geval van een actie gemakkelUk alle machtsmiddelen van den staat hebben kunnen verlammen. Getuige somt dan een reeks berichten op uit Pommeren, Oost-Pruisen. Silezië en andere landsdeelen, waaruit blUkt. dat aanslagen op belangrUke bedrUven en verkeersmiddelen wer den overwogen- Steeds weer worden in <le in structies de plaatselUke leiders aangemaand voor wapens en ontplofbare stoffen te zorgen en NEW YORK. 27 Nov. Te San José (Califor nië) heeft een 5000 man sterke menigte twee mannen op wreedaardige wUze gelyncht, die een student hadden ontvoerd en om het leven gebracht. KOPENHAGEN, 28 Nov. (V.D.) Met be trekking tot een Russisch bericht, volgens het welk aan de Noordkust van Siberië aanteekenln gen zouden zUn gevonden van den vermisten Pool-onderzoeker Amundsen, die naar de mee- ning van Russische deskundigen een jaar na het verdwUnen van Amundsen zouden zUn ge schreven. verklaart de Deensche Poolonderzoe- ker Hoel, dat deze aanteekenlngen waarschUn- lUk reeds dateeren uit 1919, toen Amundon eveneens heeft overwinterd. Plannen voor kanalen-aanleg Noord-Brabant. filafoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS p«r kwartaal voor Alkmaar f 2 Voor buiten Alkmaar f 2.85 jfat geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de ^V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem J6O l d

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1