ONS BLAD Politie-ambtenaren getuigen r m I I 11 II B11 ijjT Het nieuws van heden I I Ul De muiterij op de „Zeven Provinciën” 11 t’ ii I r OVER DE WERKZAAMHEID DER COMMUNISTEN I BOSSCHART C. S. STAAN TERECHT DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAÏCLOP3 ALKMAAR en Tondeuses Bl 11 INBOORUNCEN KRIJGER VERKEERSORDERRICHT Rusland en Frankrijk De doodstraf voor tien communisten o o DIT NUMMER BESTAAT UIT Bevel aan de Duitsche F TIEN BLADZIJDEN studenten Duitsche persbureaus ONTWAPENING 1 Een Volks ver einsproces Bloedbad in Mexico HITLER, ZANGLIEFHEBBER Mrs. Gandhi in arrest Communistische actie in Zuid-Europa Japan wil het commu nisme uitroeien Thfilmann geen geschikt getuige Nieuwe eedsformule in Duitschland Chautemps Zaterdag voor de Kamer Schadeloosstellingen rechtswege l Het incident aan de Beiersche grens o De verkiezingsuitslag in Spanje Huiszoeking bij Dinaso’s in België „Je bent 'n flinke kerel” ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 I» L THE EXTREME RADIO FOTO VEREENIGDE katholieke pers De valuta-politiek van Roosevelt U T- u, .WOENSDAG 29 NOVEMBER 1933 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 48 dek van Duitschland Wijziging na het Radio-reglement. verdedigt in de Tweede L «d. Ze moéten lid zijn van S. A. of S. S. s Volledig gelijkgeschakeld werd aangekon- *e- van Scheermessen Negen'dooden Recht» 149 zetels den NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I Geen stabilisatie zonder inter nationale overeenkomst Tien Duitsche communisten ter dood veroor deeld wegens moord op een S.A-man. Mededeelingen over terreurdaden in verschillende deelen Onderhandelingen over handels- verdrag afgebroken Nieuwe démarche van den Duit se hen gezant te Weenen Tegen prof. dr. Dessauer, dr. Hohn en dr. Knecht Gevaarlyk complot in Portugal ontdekt i Te Gumden in den staat New Jersey liep een nieuwe Amerikaansche kruiser, meten de 10.000 ton, van stapel BERLIJN, 28 Nov. (W. B) De Duitsche ge zant te Weenen heeft van den minister van Bultenlandsche Zaken opdracht ontvangen bü de Oostenrijksche regeering te informeeren. hoe zü het grens-incident verder denkt te behan delen. Daarentegen wordt door deae wet het afleg gen der wereldlijke belofte afgeschaft. TOKIO. 28 Nov. (V. D.) Het dagblad ,Jo- moerl” deelt mede, dat het Japansche Ministe rie van Binnenlandsche Zaken een plan heeft opgesteld om _ln drie Jaar het communisme in Japan volledig uit te roeien. In totaal zijn in Japan meer dan zestigduizend personen gear resteerd. waarvan vijftienduizend bijzonder ge vaarlijke communisten zijn, die naar de mee- ning der regeering niet meer ,.in nation alen zin kunnen worden opgevoed". Het Japansche ministerie van Binnenland sche Zaken zou derhalve besloten hebben deze elementen van de andere volkslagen te schel den en te Intemeeren op een zeer dun bevolkt afgelegen eiland- Opheffing der Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust te wachten. Iflcuz mede aan- Nadat de terechtzitting is geopend, leest de fiscaal de tenlaste legging voor en vervolgens enkele verklaringen, welke tijdens het vooron derzoek zijn afgelegd. Een dezer verklaringen is afkomstig van den gewezen commandant van .De Zeven Provin ciën". kapitein-luitenant ter zee P. Eikenboom en behandelt de maatregelen, die getroffen zyn na het wegvaren van „De Zeven Provinciën Voorts bevindt zich onder deze verklaringen een mededeeling van den getuige Pattlwael. die met beklaagde Bosschart op den avond van de muiterij op den steiger de Oloh-leh heeft ge sproken. Volgens get. Pattlwael heeft Boescnart toen gezegd: -Iaat ons niet over politiek sprz- staat meldt. ken, je zult in de couranten nog wel meer le zen.” Beklaagde Bosschart protesteert tegen deze verklaring. HU zegt: ,Jk heb zulks niet gezegd.' Vergoeding bU uitvoer van monopolie-prodwe- ten aan verbouwers van granen. Minister De Wilde over het radio-vraagstuk in de Tweede Kamer. Minister Verschuur Kamer sjjn beleid. A.s. Vrijdagmiddag sal een bespreking plaats hebben lusschen Minister De Wilde en de be sturen der vier groote omroepvereenigingen. groep begonnen. lagen te re- tec. ro- ewilds t «tuk Jphiet trdee- Us a, tafel van >e re- ‘gd. en tl Truns kt en uietns 'Ppen de rt) i di elend ge il IL Tho- mel- nun- met P <te r en bm- tun- noe- «e- tm- dan of mk- tlng iee- bD bet ver- tale em itter sto- oor ru- BERLIJN, 28 Nov. (V.D.) De rijksleider van den Nationaal-Socialistischen Studentenbond en leider der Duitsche „Studentenschaft”, dr. Oskar Staebel, heeft de volgende beschikking uitge vaardigd: Met directen ingang wordt het dragen van bijzondere uniformen ten strengste verboden aan alle leden van den nationaal-socialisti- schen Duitschen Studentenbond. De plaats der kameraden van dezen bond is in de S.A.. resp. in de S.S. Ik verwacht, dat mijn verordening van 5 Maart 1933, volgens welke alle Studenten- bondkameraden zich moeten aansluiten bij 8A.. resp. S.8., onverbiddelijk wordt ten uitvoer ge legd. Voor wie zich te goed gevoelt voor den dienst der S.A. of SB., is ook in den Studenten bond geen plaats. Vele documenten in beslag genomen GVADELAJARA (Mexico), 28 Nov. (Reuter) Tijdens een betooging van de agrarische partij te Yurecare in den staat Michoacan, kwam het tot een vuurgevecht met de politie, waarbij negen partijleiders werden gedood. Op de verkeerspolitie-school voor inboorlingen te Calcutta krijgen de leerlingen, naar Europeesch voorbeeld, les in verkeerstechniek, om het toenemend autoverkeer meester te kunnen blijven De regeering zal bij deze gelegenheid de fi nancieele voorstellen Indienen en een urgente behandeling elschen. De financieele debatten zullen dan reeds Donderdag da.v. kunnen be ginnen. Zaterdag zou de premier de principes der financieele voorstellen ontwikkelen. De socialisten hebben zich ten gunste der ur gente behandeling uitgesproken tn gezelschap van Dr. Goebbels woonde fiitler te Berlijn een concert van den Ita- ttaanschen tenor Benjamino Gigli bij Stsnd «p W.iwUi 9 w-r vjx: 7CT Vorige stand 7S7 Het hooren van den Inspecteur van politie West als getuige achtte de procureur-generaal eveneens overbodig. Daarna gaat het rijksgerechtshof over tot het getuigenverhoor van diverse politie-beambten. Als eerste dezer getuigen wordt de Kriminal- polizelrat Will uit Hamburg verhoord. Hij be schrijft zijn waarnemingen in het district Ham burg. Zijn mededeelingen komen overeen met die van getuige Heller. Verder doet hij mede deelingen over een communistischen bomaan slag. die op 25 Februari op een natlonaal- aociallstischen optocht werd gepleegd. Dienzelfden dag overvielen communistische terreurgroepen een nationaal-soclallstische lo kaliteit waarbij een Hitlerjongen doodelijk en een andere zwaar werd gewond. De gearresteer den bekenden, dat door de communistische leiders de 26ste Februari was bestempeld als een dag van acties, die een onderdeel zouden vor men van den gewapenden opstand. Ook in andere wjjken waren dan ook derge- Uike ■Acties” uitgevoerd. Op een vraag van Dimitrof verklaart getuige Will met allen nadruk, dat hU, hoewel hij veel optochten had geëscorteerd, nooit heeft kunnen constateeren. dat nationaal-sdcialisten de aan vallers waren. Dan volgt het verhoor van den commissaris der recherche Hohmann uit Koningsbergen, die MADRID, 28 Nov (Reuter) Volgens een sta tistiek over den uitslag van den eersten ver kiezingsdag in Spanje hebben de rechtache par tijen 149 zetels behaald, de middenpartijen 101 en de linksche partijen 57. Thans moet nog de uitslag van de herstem mingen van Zondag as. worden afgewacht. DESSAU, 28 Nov. In het proces tegen de elf communisten uit Hecklingen, die ervan be schuldigd worden op 11 Febr. van het loopende jaar een S.A.-man te hebben doodgeschoten en welk proces reeds zeven dagen duurt, werd heden tegen 10 beklaagden de doodstraf uit gesproken wegens gemeenschappelljken moord De elfde communist werd vrijgesproken. Reeds in Juli jJ. werden wegens dezen zelf den moord drie communisten ter dood veroor deeld. BERLIJN, 28 Nov. (V. D.) De Oostenrijksche bondskanselier, dr. Dollfuss, heeft den Duit schen gezant, dr. Rieth, naar aanleiding van het incident aan de Dultsch-Ooetenrükschc grens op 23 November, waarbij een lid van de Duitsche Rüksweer het slachtoffer is geworden, zijn leedwezen betuigd. De bondskanselier heeft daarbij medegedeeld, dat hij alles In het werk heeft gesteld om een snelle en volkomen op- LEIPZIG. 28 Nov. (V. D.) Bü de behandeling van de politieke situatie ten tijde van den Rüksdagbrand stelde Dimitrof heden voor, als getuigen over de politieke situatie ten tijde van den brand te hooren generaal Van Schlei cher, dr. Hugenberg, vlce-kanselier Von Papen. oud-Rülcskanselier dr. Bruening en den leider van het polltie-dlstrict West. Dlmltrofs verzoek is reeds schrlftelük ingediend en de Senaat zal in den loop van den dag of later een beslissing nemen- Dimitrof wenscht bewezen te zien .jst in derdaad een der regeeringen over documenten beschikte, waaruit bleek dat een onmiddellüke gewapende opstand van de K. P. D. dreigde.” Wegens gemeenschappeljjken moord op een S. A.-man A BERLIJN. 28 Nov. (W.B.) Als aanhangsel der wet tegen de beroepsmisdadigers is een verandering gebracht in de wet over schadeloos stelling van veroordeelden, die in een revisie proces worden vrügesproken en van hen. die onschuldig in voorarrest zün geweest. Er ia een tot nu niet bestaande maximumgrens vast gesteld voor schadeloosstellingen. Deze maxi mumgrens bedraagt M. 75 000 bü toewüzing van een schadeloosstelling door kapitaal en M. 4500 bü toewüzing van een rente. SOERABAJA, 28 November (Aneta) Heden morgen precies 9 uur ving de Zeekrügsraad te Soerabaya aan met de behandeling van de zaak tegen de beklaagden M. Bosschart, korporaal- machinist, G. F Dannau, korporaal-stoker, M Dooyeweerd, korporaal-machinist, B. van Leeu wen, korporaal-machlnist, W. Tichelaar, korpo raal-machlnist. P. A. Peelers, stoker-olieman W. Snel, stoker-olieman en C. A. Vermeulen, stoker-olieman. welke beklaagden de eerste groep der Europeesche hoofd-muiters van „De Zeven Provinciën" vormen. Met uitzondering van den korporaal-machlnist W. Tichelaar en den stoker-olieman O. A. Ver meulen, bevinden alle beklaagden zich in pre ventieve hechtenis. De beklaagden worden verdedigd door toegevoegden raadsman, den officier van admi nistratie 2e klasse Eenhoorn. Wereldlijke belofte afgeschaft^ BERLIJN, 28 Nov. (W. B.) In de wet ter beperking van het afleggen van eeden in straf processen wordt ook bepaald, dat de eedsafleg- ger niet meer de geheele eedsformule nazegt. Bepaald wordt, dat de «echter in het vervolg zal vragen: „U zweert bü Ood, den Almachtige en Alwetende, dat u naar beste weten de zui vere waarheid hebt gezegd en niets hebt ver- LEIPZIG, 28 Nov. Na het verhoor van den Berlünschen Krimlnalpollzeirat Heller in de sitting van heden van het Rüksdagbrandproces, kreeg verdachte Torgler het woord. Torgler deelt mede, dat de politieberichten, welke door getuige Heller te berde zün gebracht, ten deele ernstige fouten bevatten. Volkomen onjuist was de mededeeling over de zitting, waarin verslag zou zün uitgebracht over de ondermijning van de Rüksvveer, de politie, enz. LISSABON. 28 Nov. (Reuter). De regeering heeft een communiqué uitgegeven, waarin wordt medegedeeld dat ZÜ een communistische bewe ging heeft ontdekt, die van plan was in den nacht van Maandag op Dinsdag een revolutie te ontketenen Een groot aantal personen is gearresteerd. De leiders van het complot zÜn bekend en worden door de politie opgespoord. WASHINGTON, 28 Nov. (V. D.) De speaker van het Huls van Afgevaardigden Rainey (De mocraat) heeft de hoop uitgesproken, dat Roo sevelt de huidige politiek van goudaankoop zal voortzetten, om aldus de andere mogendheden te dwingen te streven naar een verstandige in ternationale handelsovereenkomst. Hü voegde hieraan toe. dat de Amerikaansche regeenng den dollar niet zal stabiliseeren zonder inter nationale overeenkomst. Rainey zinspeelde op de waarschunlükheid van een nieuwe economi sche wereldconferentie, welke ten doel zou heb ben de afschaffing der meestbegunstigingsclau- sules, de stabilisatie der valuta en de verboo- ging der prüzen voor grondstoffen. BRUSSEL, 28 Nov. (Reuter). De recherche heeft vandaag in geheel België huiszoekingen verricht in lokalen en huizen der Dlnaso's (Dietsch natlonaal-solldaristen), vooral in Brus sel- De huiszoekingen, die overal gelüktüdig plaats vonden, hadden ten doel na te gaan, of de Dinaso’s niet de wapenwet overtreden en verder of rüksambtenaren. die sympathlseeren met de beweging, of er lid van zün. niet het beroepsgeheim schenden. Talryke documenten zün in beslag genomen. BOMBAY. 28 November. (V. D.) De vrouw van Gandhi is Dinsdag te Anand voor den derden keer In dit jaar gearresteerd. Drie maanden geleden is mrs. Gandhi uit de ge vangenis ontslagen. Gister is de behandeling der tweede muiters van „De Zeven Provinciën’ Voortzetting van het Rükadagbrandproceu. Politiefunctionarissen als getuigen. heldering van deze betreurenswaardlge gebeur tenis te bewerken en zich heeft voorbehouden in de kwestie der verantwoordelükheld zün standpunt te bepalen, zoodra het resultaat van het onderzoek bekend is. Ook de Oostenrüksche gezant te Berlün. Tauschltz, heeft den Rüksminlster van Buiten- landsche Zaken het leedwezen züner regeering betuigd, zooals hü ook reeds Maandag den Oos- tenrükscben consul-generaal te Neurenberg had opgedragen, deel te nemen aan de be grafenisplechtigheid en een krans te leggen od de baar. Naar men zich herinnert is de „Volsverein für das Katholische Deutschland”, welke tien tallen van jaren de bewondering van heel de katholieke wereld genoot en als voorbeeld in schier alle landen navolging vond, bü het op treden van Hitler opgeheven, vooral om het feit dat dit instituut bekend stond als geeste- lüke wapensmidse van het Centrum In den polltieken strüd. PARIJS, 28 Nov. Het kabinet Chautemps heeft In zün eersten kabinetsraad besloten zich reeds Zaterdag aan de Kamer voor te stellen. Het zou den beklaagde bijna gelukt zijn den commandant aan boord te nemen GED. NTEUWESLOOT 87 - ALKMAAR Als St. Nlcolaascadeau *s een foto alt^d het mooiste. Wij maken deze vanaf het goedkoopste tot de meest artistieke. 3 Fotokaarten vanaf 50 cent KUNBTFOTO’S ZEER BILLIJK. Ook dit wordt door Boeschart ontkend. Dan wordt voorgelezen de verklaring i get. Ham. den gezaghebber van het Oouverne- mentsstoomschip .Adebaran”. Volgens kapitein Ham zou kort na bet uit breken van de multerü de mogelükheld hebben bestaan ..De Zeven Provinciën” vanaf de „Alde- baran” te overmeesteren. Op verzoek van den verdediger van beklaagde Bosschart gaat de krügsraad vervolgens over tot het verhooren van enkele zeeofficieren en den korporaal-machlnist Eelman. Aan lult, ter zee 2e klasse L. D. de Kroon wordt door den verdediger de vraag gesteld of beklaagde Bosschart hem heeft gezegd: „Het is mü büna gelukt den commandant aan boord te nemen, doch dit is op het laatste moment weer misTiikt.” en of lult, de Kroon daarop zou hebben geantwoord: ..Dat is mü bekend." Luit, de Kroon verklaart thans, dat hü in derdaad in dezen geest heeft gesproken.” Vervolgens stelt de verdediger aan dezen ge tuige de vraag, of hü na de onderdrukking van de muiterü aan boord van ,.ue Orion” aan be klaagde Bosschart een sigaar heeft aangebo- .Bosschart. je bent een flinke Vervolgens wordt voorgelegd de verklaring van get. Vermeer. Inspecteur van politie te Ko- taradja. waarin deze verklaart te hebben hoord, dat beklaagde Bosschart tegen get. Pat tlwael zei „dat er nog meer stond te gebeu ren.” PARIJS, 28 Nov. (V. D.) De Radlcaal-Socla- Ustlsche .Ere Nouvelle,” die in nauwe relatie met oud-Mlnister-President Herriot, dat de Fransch-Russlsche onderhande lingen over een handelsverdrag, die reeds se dert weken slepende zün, thans definitief zün afgebroken, omdat geen overeenstemming was te bereiken. Voorloopig moet elke hoop op het tot stand komen van een verdrag worden op gegeven. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2, Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hoogef Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Duitsche persbureau gelükgeschakeld. Bede van Baldwin over de ontwapening. Het OostenrijkschDuitsche greni-incidend. Doll fuss drukt zün deelneming uit. Negen dooden bü een politieke demonstratie in Mexico. zwegen?" De getuige antwoordt hierop: „Ik zweer, zoo waar helpe mü Ood.” Geeft een getuige op, dat hü Ud is van een godsdienstgenoodschap, waaraan de wet het recht heeft gegeven, inplaats van den eed be paalde belol tenformules te gebruiken, dan staat deze belofteformule gelük met den eed. o a. mededeelt, dat in Koningsbergen zekere Jordan leider der terreurgroepen was; deze werd in Februari gearresteerd. Men vond in zün bezit nauwkeurige instructies over de ver vaardiging van bommen en vergiften. Begin Februari was een groeiende activiteit der partü te bespeuren. Tegen 4 Maart was een aanslag op den Rükskanselier beraamd, die echter niet kon worden gepleegd, daar de samenzweerders op 3 Maart werden gearresteerd. Na de pauze werd gehoord getuige Mallach, die in de Westmark. Posen en West-Pruisen op de communistische actie controle had uit te oefenen. Deze was er van overtuigd, dat een opstand voorkomen was door de krachtige maatregelen der regeering. Krimlnalsekret&r Stigllch uit Altona, gaf een overzicht van de bloedige gebeurtenissen op Altona’s bloed- Zondag, toen een nat.-soc. optocht werd over vallen. waarbü 18 personen om het leven kwa men en 60 personen werden gewond. Altona was volgens dezen getuige het brandpunt van de communistische terreur. Men wachtte ten slotte, slechts op het teeken voor den burger oorlog. Kriminalkommlssar Schafer uit Frankfort aan Main en Krlminalrat Brosig uit Dusseldorf leg den soortgelüke verklaringen af. In een in be slag genomen communistische brochure werd om- gezegd: .Slechts diegene heeft zün hand aan den strot van den staat, die de spoorweg- mannen op zün hand heeft." De zitting wordt daarop tot Woensdag ver daagd. BERLIJN, 28 Nov. (WB.) In verband met de ontwikkeling van de Duitsche pers, is een fusie tot stand gekomen tusschen het Wolff- bureau, de Telegraphen Union en Conti, onder den naam: Deutsches Nachrlchtenbureau G. M. B. H. De nieuwe maatschappü zal nog voor het einde van dit jaar haar werkzaamheden aan vaarden. Na een eenigszins lange inleiding, welke door den voorzitter herhaaldelük wordt onderbroken, stelt Dimitrof de vraag, of getuige Heller zich in het bezit bevindt van een document, waaruit blükt. dat de Duitsche autoriteiten tusschen 20 en 28 Februari 1933 het uitbreken van een ge wapenden communistischen opstand hebben verwacht en of het juist is dat zü in verband met een dergelüke eventualiteit gewapende manschappen in gereedheid hebben gehouden. Getuige Heller verklaart zulk een document niet te kunnen toonen. daar het de taak der Schupo is, het gevaar van een opstand af te Veren. De Schupo was destüds dag en nacht tn de weer, om aan de communistische terreur daden, demonstraties, enz. het hoofd te bie den. Het is geen geheim, dat wegens het ge vaar van een opstand het land in speciale poli tiedistricten was verdeeld. Dimitrof stelt vervolgens nog een aantal Vragen, die bet rüksgerechtshof echter na korte beraadslaging als niet ter sake dienende van de hand wüst. Aangaande Dünitrof's verzoek, den commu nistischen leider Thalmann als getuige te hoo ren. verklaart de procureur-generaal. dat Thalmann een volkomen ongeschikte getuige is. aangezien tegen hem een strafvervolging wegens hoogverraad aanhangig is gemaakt. Kort na de opheffing werden allerlei voor aanstaande persoonlükheden, die tot dusver bekend stonden als volkomen onschendbare en onbaatzuchtige, zeer hoogstaande mannen, waaronder zelfs de vroegere Rijkskanselier Dr. Marx en de wüd en züd bekende ministers Stegerwald en Brauns (R. K. p.), in staat van beschuldiging gesteld. Zü zouden zich schul dig hebben gemaakt aan onregelmatigheden op financieel gebied bü het beheer van den „Volksvere in.” Een reeks van processen dlgd. Het eerste dier processen zal op 4 December as. te München-Gladbach een aanvang ne men Terecht zullen staan de vroeger leidende Centrumafgevaardlgde en uitgever van de „Rhein Malnische Volkszeitung”, prof. Dr. Dessauer en diens privé secretaris Dr. Knecht, benevens de vroegere directeur-generaal van den „Volksvereln'-, Dr. Hohn, die echter sedert Hitler aan het bewind kwam, zich naar Oos tenrijk heeft begeven. De acte van beschuldi ging zegt, dat prof. Dr. Dessauer, Dr. Hohn heeft overgehaald, om aandeelen van den „Volksvereln” verre onder de waarde aan hem (Dessauer) af te staan. Dr. Knecht wordt er van beschuldigd bü deze manipulatie be hulpzaam te zün geweest. Tegen Dr. Hohn is een bevel tot aanhouding uitgevaardigd. den, zeggende: kerel.” Luit, de Kroon antwoordt, dat hü zich dit niet meer kan herinneren. Nu wordt als get. gehoord de lult, ter zee 2e klasse J. P. A. Dekker. Deze get. bevestigt, op een desbetreffende vraag van den verdediger, dat bekt Bosschart op het tentdek voor hem is gaan staan en de muiters heeft toegeroepen: „Niet schieten, me neer is ongewapend”. Nadat vervolgens nog de off. van den Marine- stoomvaartdienst 2e klasse L. de Wilde en de korporaal-machlnist Eelman zün gehoord en bekl. Bosschart gezegd heeft, dat hü de verkla ringen van dezen getuigen niet kan onderschrij ven, terwül de getuigen er zich op beroepen, dat het feit reeds lang geleden is, wordt gepauzeerd Na de pauze vinden er nog eenlge getuigen verklaringen plaats, waarna de zitting wordt verdaagd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1