ONS BLAD Europeanen v r zeekr ijgsraad Om de veiligheid België van I p r] L lil Ml Ih JL F ■in «1 II si bI heden nieuws van Ri jksdagbrand- proces Ei J I I I VEREENIGDE katholieke pers VERKLARINGEN VAN LUIT. VANBOVEN DE BAROMETER MINISTER HUMANS TOT DE KAMER JOH. LAUWERS It 4 IK gil I Bi «der- -EN MINISTER-PRESIDENT ALS WAPENSMID fi 933 Antwoord van rechter Loesche De bemanning gered Kalme vastberadenheid Minister Hymans TEGEN ONTVOERING Verklaring in het Hoog er huis A- F Gevreesd werd voor een rassenkwestie Duitsch-Oostenrijksch incident De oneenigheid tusschen Dollfuss* aanhangers De a.s. heiligverkla- ringen Zn totaal tegen de Hollandsche muiters 55l/2 iaar gevangenis straf geëischt De Bondskanselier tracht te bemiddelen DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN BLADZIJDEN PAYGLOP 3 ALKMAAR Fijne staalwaren DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 „Engeland» luchtvloot te zwak** „Sieg des Glaubens** Een expeditieschip ver» ongelukt Ons St. Nicolaasnummer SjF 11 L De regeering in voortdurend con tact met Frankryk, Enge land en Italië Don Bosco op 1 April a.s. Moest de brand het begin zyn van een gewapend en opstand der communisten? Wasscherij S. KROM N.V. is S wwvtttiin 7 Ludendorff in een con centratiekamp ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 49 mits de Duitsche ..De Engelsche luchtvloot te zwak.** ,1-sto- J2), korporaal- ge- Den o o aan of i I 760 voor vlug- Torgler WEEN EN, vereialtelt bezit. l- Ook zyn vermogen zou in beslag zijn genomen Den volgenden dag besloten de lult, van Bo ven en de officier van gezondheid om zich naar het voorschip te begeven, in de uitvoering van welk voornemen zij evenwel door schildwach ten werden verhinderd. W(j vestigen speciaal de aandacht van onze lezers op het extra St. Ni- colaas-nummer, dat in de oplage van vandaag is opgenomen. Later heeft lult, van Boven een onderhoud gehad met de muiters, in bijzijn van den bffl- cler van gezondheid. Zij trachtten hen te over reden thans het schip aan den commandant terug te geven. EISCHEN TEGEN DE EUROPEESCHE MUI TERS VAN „DE ZEVEN PROVINCIëN”. GE VANGENISSTRAFFEN VAN 1 TOT 14 JAAR- Stand op Donderdag 9 nar VAX.; 7M Vorige stand 761 Nederlandsch elftal voor den Interlandwedstrijd tegen Oostenrijk samengesteld. Uiteenzetting van doel en werking der Crisis Zuivel Centrale. uiteet» Zwol, «t. mid- *geu 0-000. iroe. it m :bter de op. 1931 de tlöken ekeno, n een o zich idma- ndscjj NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Geen onderhandelingen tusschen Litwinof en Kard. Pacelli Twee slachtoffers van gasvergiftiging in Haag. Wetsontwerp betreffende den arbeid in brood bakkerijen door Eerste Kamer aangenomen. ^iiiiniiiiifiiifiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Tijdens een inspectiereis bezocht de Japansche Minister-President ook een oude wa- pensmidse, waar hij zelf het kling van een zwaard smeedde. Onze foto toont Min.- President Saito bij dit ongewone werkje Even voor bet afvaren van het mnitenchip Mt (Heh-Leh seide luitenant van Boven tot de Europeanen, dat «ij zich moesten wapenen en vroeg of hij op hen kon rekenen. Zij antwoord den, dat zU sulks niet durfden, aangezien sij verre in de minderheid waren. Lult, van Boven had toen getracht met enkele collega's de brok te bereiken, waarop het eerste schot vieL De Tweede Kamer heeft de behandeling der begroeting van Economische Zaken voortgeset. Wetsontwerp houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de openbare orde- De officieren zagen zich toen genoodzaakt te rug te trekken. Toen lult, van Boven zag, dat hjj op niemands steun kon rekenen, zocht hij den oudsten van de aan boord aanwezige offi cieren, den luitenant ter zee 1ste klasse W F. J. Pels op, ten einde Instructies te vragen. Luit. Fels bleek echter verdwenen te zijn In de rich ting van den wal. Luit, van Boven cs maakten toen de stuur inrichting onzlaar van „De Zeven Provinciën” en besloten voorshands niet te vuren. Een deputatie, onder leiding van den kor poraal -machinist Bosschart kwam daarna In de Longroom en eischte de overgave van t schip, hetgeen werd 'geweigerd. Hierop werd overeengekomen, dat de offlcle- Spaansch minister afgetreden in verband met den verkiezingsuitslag. Drs. M. v. d. Weijrt te Alkmaar benoemd lot Inspecteur van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs in de Zuidelijke inspectie. Scheepsbrand aan boord van de „Indrapoera” te Rotterdam; aanzienlijke schade. Werkloosheid in «Ie eerste week van November iets toegenomen. breid program opgesteld tot verhooglng van de hunne. De minister gaf aan het Huls de verzekering, dat het optreden der andere regeerlngen een reactie op de Britsche politiek zal hebben. Ofschoon alle mogelijke pogingen 1 n het werk worden gesteld, om door een overeenkomst de pariteit tusschen de landen op het laagst mogelljke niveau vast te stellen, zal de huidige betrekkelijke zwakte van Engeland In de lucht niet blijven bestaan. De korpcraal-machintet M. Bosschart deel de tijdens dat onderhoud mede, dat de inlan ders niet voor rede vatbaar waren. WEENEN. 29 Nov. (Reuter.) Volgens een be richt van de „Neue Frele Presse” heeft een Dultsch-Oostenrijksche commissie vastgestela. dat de tirailleur Schumacher op Duitsch gebied vlak bij de grenzen Is doodgeschoten. BRUSSEL, 39 Nov. De Belgische minister van Buitenlandsche Zaken, Hljmans, heeft tij dens de Kamerdebatten een redevoering gehou den, waarin hij de in Duitschland bestaande, op militaire leest geschoeide organisaties be sprak. Daar België hiertegen alleen niets kan doen staat de regeering In voortdurend contact met de mogendheden, met name Frankrijk, En geland en Italië. Een politiek van geweld, aldus de minister, beteekent den preventleven oorlog. Welke re geering kan het wagen, een dergeUJke verant woordelijkheid op zich te nemen 7 Het ontwapenlngsprobleem moet worden op- geloat door een conventie inzake bewapenlngs- beperklngen, welke permanent moeten worden gecontroleerd. Voor de ontwapeningsconferentie evenwel zal worden hervat, moet langs dtplo- matleken weg de basis worden geschapen voor een overeenkomst. België etecht echter betrok ken te worden bij de besprekingen der groote mogendheden, wanneer aangelegenheden wor den behandeld, welke België direct betreffen. Intusschen heeft België den plicht, self zijn verdediging te zorgen. De Volkenbond blijft ondanks alles het eenl- ge orgaan van internationale samenwerking. Het geeft den kleinen staten het recht en de mogelijkheid sich te laten hooren. De minister besprak verder den toestand met betrekking tot Eupen en Malmedy. Hjj wees er op, dat de grenzen van deze districten vol gens het verdrag van Versailles de grenzen van België zijn. Het pact van Locarno heeft dezen toestand nadrukkelijk erkend en gegarandeerd. In geval van een flagrante schending zijn de or.derteekenaars van dit pact verplicht, direct hulp te bieden. België en Frankrijk moeten el kander hulp verleenen en zij hebben weer aan spraak op de hulp van Engeland en Italië. Door hetzelfde pact zijn de neutraliteltsovereenkom- dtetrictlelder van den Bond Jong Spartacus In net district Beneden-Rjjr. Düsseldorf. Dat hij een belangrijke rol in de partij heeft gespeeld blijkt ook uit het feit, dat wU Wi a zes lidmaatschapstaten van verschillende communistische neven-organisaties hebben ge vonden.” Dlmltrof gelooft, dat het vergif ook voor andere doeleinden heeft kunnen dienen. konden de officieren het aanbreken van den dag afwachten, teneinde een beter Inzicht te krijgen in den toestand en Je bemanning te attendeeren op de consequenties van hun ge drag. MOSKOU, 29 November. (V. D.) Naar aan leiding van geruchten over onderhandelingen tusschen Litwinof en den kardinaal-staatssecre taris Pacelli tijdens Lltwinofs aanstaand bezoek aan Rome, wordt te Moskou van de zijde van het Volkscommissariaat van Buitenlandsche Zaken medegedeeld, dat van dergelijke on derhandelingen niets bekend te. De betrekkingen tusschen Moskou en het Va- tlcaan zijn een groot probleem van polltieken aard en zuiver een kwestie van wereldbeschou wing. De Sovjet-regeerlng te bereid normale betrekkingen met het Vaticaan te openen. Zóoals vanzelf spreekt zullen deze betrekkin gen andere vormen moeten hebben dan de be trekkingen van het Vaticaan met andere lan den. Eenlg recht van contröle op het katholieke religieuse leven In Rusland zou de Sovjet-regee rlng niet kunnen dulden, omdat volgens de heerschende opvatting in de Sovjet Unie vol komen vrijheid voor alle religieuse belijdenis sen bestaat. LONDEN, 29 Nov. (V.D.). Een schoener, welke twee dagen geleden was vertrokken voor een expeditie naar de Zuidzee, te in de kuurt van Brest in een hevlgen storm geraakt en door de bemanning verlaten. De bemanning bestond behalve den Engel- schen kapitein, uit Duitschers. Toen de Nederlandsche sleepboot „Zwarte Zee” den schoener op sleeptouw nam, knapte de kabel af. Het wrak drijft rond. LEIPZIG, 29 Nov. In de sitting van van daag set allereerst getuige Broslg uit Düsseldorf zijn gisteren onderbroken verklaringen voort. Hij citeert een aantal kranten^artikelen, welke de verklaringen van getuige Heller bevestigen. Getuige verklaart verder, dat ook uit het feit, dat de communisten in Düsseldorf een glf- koionne hadden Ingesteld, welke In de keukens Vhn de BA. de st>"zon moest vergiftigen, blijkt dat de communisten een gewelddadlgen op stand we nachten. Het In beslag genomen vergift was voldoende om 18.000 menschen om het leven te brengen. Tegen de deelnemers te een aanklacht wegens poging tot massa-moord ingediend. verder deelt getuige mede, dat te Düsseldorf een vergadering van de K.P.D. te gehouden, waarin besloten werd den secretaris van de SPD neer te schieten 'Wn dan den moord den Natlo- naal-Soclallsten In de schoenen te schuiven. De dader werd, In de vergadering door het lot aangewezen. Op de vraag van den rechter Ooenders, WEENEN, 29 Nov. (V.D.) De vroegere vloe-kanseller Winkler heeft griep met hooge koortsen. De tegen Vrijdag vastgestelde zitting van de RUkspartljleldlng van den landboud te tot nader order uitgesteld, LEIPZIG, 29 Nov. In het verdere verloop van het RUksdagbrandproces richtte Dlmltrof he den aan alle ambtenaren der recherche, die ge hoord zijn een aantal vragen welke echter niet worden toegelaten. Slechts de vraag, welke re den voor de arrestaties na den brand zijn op gegeven. wordt tqegelaten. Getuige Heller verklaart dat het doel van de arrestatie der communistische leiders was. om de massa van haar leiders te berooven, en om maatregelen van geweld te verhinderen. Als Dlmltrof zich niet bevredigd toont, zegt de pre sident, dat men een communisttechen opstand vreesde en de arrestaitles volkomen gerecht vaardigd waren. Onze Roenelnsche correspondent seint dd. 29 November: De heiligverklaring van Don Bosco te bepaald op 1 April, bij de sluiting van het Jubeljaar. Op 12 December a.s. zal Z. H. de Paus in St. Pieter een Hoogmis bijwonen ter eere van do Madonna V. Guadeloupe. Patrones van Mexico. Op 14 Januari vindt de heiligverklaring van Jeanne Thouret plaats. - F ADVERTENTIEPRIJZEN .- Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Ate tegen een verzoek van Dlmltrof, om een nieuwe getuige te dagvaarden, door den procu- reur-generaal wordt geprotesteerd, antwoordt Dlmltrof, dat de procureur-generaal bang Is voor zijn vraag. De .president noemt Dimltrofs optreden een grove onbehoorlijkheid. Zijn verzoek wordt door den senaat van de hand gewezen. 8OERABATA, 29 November. (Aneta). de ooortgezette behandeling van de berechting van de eerste groep der Europeesche muiters van JJe Zeven Provinciën" door den Zeekrugsraad. werd ojn. een belangwekkende schriftelijke verklaring van luitenant ter zee 2e klasse H. L. van Boven voorgelezen. In deze veriflaring wordt ox. het volgende medegedeeld: Ten einde den opsporingsarbeid der politi Ml ontvoeringen te vergemakkelijken, Morden thans in Amerika van kinderen vingerafdrukken genomen 1 SOERABAYA, 29 November. (Aneta). In de heden voortgezette behandeling eischte de fiscaal de volgende straffen: M. BOSSCHART, korporaal-ma- chinist, 14 jaar. G. F. DANNAU, korporaal ker, 1 I jaar. M. DOO machinist, I B. VAN LEEUWEN, korporaal- machinist, 7 jaar. W. TICHELAAR, korporaal-ma- chinist, I jaar. P. A. PEETERS, stoker-olieman, .7 jaar. W. SAAL, stoker-olieman, 4^4 jaar. C. A. VERMEULEN, stoker-olie- man. I jaar. Al deze straffen met aftrek van den tijd doorgebracht in preventieve hechtenis, met uitzondering van de beklaagden Tichelaar en Vermeulen, die niet in voorarrest zjjn geweest. Voorts met ontslag uit den dienst en ontzetting uit de bevoegdheid om verder bij de gewapende macht te dienen, behalve de beklaagden Ti chelaar en Vermeulen, ten asmzien van wie verlaging in rang tot stoker Je klasse Wordt geëiocht. De verdediger verzocht het requi sitoir in beraad te mogen nemen ge durende 8 dagen, waarop de zitting yam den Zeekrijgsraad werd ver- dautgd tot 6 December a.s. ren het achterschip mochten behouden, zl) niet zouden vuren. TELEF. 1323 (3 lijnen) LAAT ÜW WASCH BEHANDELEN aan onze MODERNE HYGIëNISCHE INRICHTING, dat is in het belang van de gezondheid van Uw gezin. Hymans besloot met de opwekking rust en vastberadenheid te blijven betoonen. BERLIJN. 29 Nov. (W. B.)^De „Führer'’ heeft persoonlijk de film, die Sjj gelegenheid van den partijdag te Neurenberg werd ge draaid, den titel gegeven van: Zegepraaü van het geloof. •Jbe Inlanders waren razend en door va ren onzerzijds zon de beweging beslist zijn omjeslagen in een rassenkwestie en de Eu ropeanen zonden dan allen zijn vermoord.** In de verklaring van lult, van Boven wordt vervolgens medegedeeld, dat de Europeanen aan dek geweigerd hebben hem te steunen. Het was hem verder onbekend, hoeveel Europeanen vooruit waren, die eventueel zouden helpen. Doch hem was ten stelligste verzekerd door iedereen, ook door de of>per-offlcieren, dat hij op niemands steun kon rekenen. De muiters waren zwaar bewapend en had den bovendien handgranaten bij de hand. In dien de officieren zoutjpn hebben gevuurd, zou het schip beslist geheel in handen van de mui ters zijn gevallen. Door aan boord te blijven, aldus de verklaring, In staat van verdediging, Het Vaticaan en Moskou De Weensche Tagespresse verneemt uit München, dat generaal Ludendorff naar een concentratiekamp te Dachau te overgebracht. Ook zou volgens hetzelfde blad zün geheele particuliere vermogen in beslag zijn genomen. Zooals men weet was Ludendorffs tijdschrift de „Volkswarte’’ reeds eenlgen tijd verboden. miHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiimiiiiiHinmiiinr Vervolgens komt de Krimlnal-sekretkr Broslg uit Düsseldorf weer voor. HU verklaart, dat op 25 en 26 Februari j.l. een conferentie plaats had van den strijdhond tegen het fascisme, waar aan ca. duizend leiders hebben deelgenomen De leider van den bond. Oskar Müller, moet daarbij het volgende hebben gezegd: _WU zul len den dag, waarop wjj erop los zullen slaan, niet door anderen laten bepalen. Wij zullen hem zelf bepalen. Op den dag, dat wij erop los slaan, zullen er paleizen branden”. Loesche. rechter van Instructie bij het rijks- gerechtshof, doet mededeellngen over zijn er varingen bU de talrijke Instructies, die hij heeft geleid, betreffende voorbereiding van een ge- wapenden communtettechen opstand. Op grond van het omvangrijke materiaal te getuige tot de overtuiging gekomen, dat achter de talrijke af zonderlijke communistische organisaties de eensgezinde wil van het partijbestuur stond, om de revolutie te organteeeren. Tot In de kleinste afdeelingen bestonden er arbeiders- en roode formaties. Dat dit geen onschuldige sport gold, blijkt wel uit de circulaires, waarin die forma ties onontbeerlijke middelen worden genoemd voor de voorbereiding en uitvoering van de re volutie. Nadrukkelijk wordt verklaard, dat de burgeroorlog de bloedigste te en dat men daar bij niemand kon ontzien. De leiders van de tegenstanders moesten bij een gewapenden op stand direct onschadalljk gemaakt worden. Ge tuige steunt niet op schriftelijk materiaal; wel hebben talrijke communisten toegegeven, dat de formaties de geweldige revolutie moesten voor bereiden. Eenlgen tijd geleden had getuige een schrift In beslag laten nemen, dat hoogverraad ten doel had en dat den naam van droeg. De procureur-generaal verklaart, nog veel meer vlugschriften in beslag te hebben geno men. Dlmltrof wenscht een duidelijke verklaring, of de brand In den Rijksdag, volgens de opvat ting van getuige, het begin moest zijn van een gewapenden opstand. Getuige: In mijn voor-onderzoek te daarvan geen sprake geweest. De communistische par tij heeft ook veel te voorzichtig gewerkt, om dergelijke dingen langs dien weg vooraf bekend te maken, want dan zou een dergeljjke actie tot mislukken yeroordeeld geweest zijn. De zitting wordt vervolgens tot Vrijdag ver daagd. BUREAUX: HOF «^ALKMAAR T»Woon Administrefie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 fket geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem het juist te dat tegen het einde van Februari en begin Maart door communisten groote hoe veelheden springstoffen zjjn bijeengebracht in de verschillende Industrieplaatsen in de gede militariseerde zóne, antwoordt getuige Broslg bevestigend' en doet medejeeling van verschil lende gevallen, waarin bij functionarissen zelf vervaardigde handgranaten, wapens enz. vodden werden. Dtmitrof: „Heb Ik juist begrepen, dat bij al het door getuige genoemde materiaal geen naar een gewapenden op- WEENEN. 29 Nov. (Reuter). De Oostenrijk sche bondskanselier dr. Dollfuss, doet krach tige pogingen om de tegenstellingen in de rijen van zijn aanhangers te overbruggen. De spanning tusschen de Argariers en de Helmwehr te verscherpt door de rede, die de leider der Agrariërs, dr. Winkler, Zonda/ heeft gehouden en waarin hjj oa. verklaarde te zijn ultgenoodigd naar Weenen te komen, hetgeen zou wijzen op een reconstructie van de regee ring Dollfuss. Majoor Fey van de Helmwehr heeft thans medegedeeld, dat dr. Winkler niet te ultge noodigd. Geen onderhandelingen tnsochen Litwinof en Z. Em. ^tard. Pacelli. Ludendorff naar een concentratiekamp over gebracht. De officieren wenschten een telegram naar hun commandant te verzenden. Korporaal Bosschan en de overige Europeanen gingen hiermede accoord, doch de Inlandsche muiters weigerden de verzending van het telegram toe te staan. Op 6 Februari heeft luit, van Boven weder om aangedrongen om met de muiters te spre ken. Hy slaagde er In een onderhoud tot stand te brengen, doch het gelukte hem niet, hen tot rede te brengen en hen te bewegen den com mandant direct aan boord te nemen. Eenstem mig werd door de muiters besloten, dat'de com mandant eerst een dag voor aankomst te Soe- rabaya weder aan boord zou worden toegela ten. Op 7 Februari ontdekte lult. Van Boven plot seling, dat de sleutels der geweerrekken. welke aan de muiters waren afgegeven tot het verrich ten van reparaties, nog niet waren terugontvan gen. Deze sleutels waren aan de muiters afgege ven teneinde te laten voelen, dat de officieren onbevreesd waren. Na gepraat over en weer kwamen de sleutels eindelijk terecht. De muiters etechten toen overgave der geweren, hetgeen werd geweigerd. Uit de houding van korporaal Bosschart con cludeerde lult. Van Boven, dat Bosschart even eens bevreesd was voor een rassengevecht. Op 8 Februari werd door de officieren ver langend ullgezien naar de komst van het es kader. In verband met het lange uitblijven werd gevreesd, dat er met het oog op de situa tie in Soerabaya iets haperde. Intusschen versterkten de officieren boord hun positie. Tenslotte komt de verklaring van lult, van Boven aan de gebeurtenissen van den lOen Pe^ bruari, den dag. waarop het treffen met het eskader plaats vond. Des morgens vroeg kwam 1 eskader In zicht, voer achter de „Gouden Leeuw” om en ankerde bijna bulten zicht van „De Zeven Provinciën”, weshalve de officieren het ergste vreesden be treffende den toestand aan boord van het eska der. Kort daarop viel de bom met het be kende gevolg. SOERABAJA, 29 Nov. (Aneta.) Op verzoek van beklaagde B. van Leeuwen, korporaal- machlntet, werd de korporaal-machlntet Smit nog gehoord, die desgevraagd verklaart, dat hjj de beklaagde van Leeuwen op 4 Februari des avonds bij de valreep heeft gezien In gezel schap van korporaal Bosschart. Deze zeide: .Nu vragen ze mij wat Ik doen moet Get. Smit voegde aan deze verklaring nog toe, dat hij op dat tijdstip alleen had gestaan, doch dat eenige schepelingen zich in de nabijheid bevonden, alsmede eenige officieren. Hierna onderteekenden de beklaagden hun voor officleren-commtesartesen afgelegde ver klaringen. LONDEN, 29 Nov. (Reuter) In het Hoo- gertiute verzochten de hertog van Sutherland en Jord Lloyd, om een definitieve verklaring der regeering, dat zij besloten te een defen sieve luchtvloot te vormen, sterk genoeg om het land te verdedigen. De minister voor de luchtvaart, Lord Lon donderry, erkende dat Engeland bij het einde van den oorlog de eerste luchtvaart-mogend- held ter wereld was, terwijl het thans op de vijfde plaats staat. Frankrijk heeft 1650 vlieg tuigen, Sovjet-Rusland 1300 5 1500, de Ver. Staten 1000 k 1100, Italië meer dan 1000, terwijl Engeland daarentegen slechts 750 vliegtuigen heeft. Duidelijk te voor de geheele wereld bewezen dat de Britsche regeering het ernstig gemeend heeft met de ontwapening in de lucht. De president der V. B. heeft een verhooglng van de Amerikaansche luchtvloot goedgekeurd, sten opgeheven, waardoor België volkomen sou- Japan en Sovjet-Rusland hebben een ultge-j enkele verwijzing stand was?" De president merkt op. dat de getuige een dergeltke vraag niet beantwoorden kan. Dat te een beoordeeling van het materiaal, die het gerecht voorbehouden 18. Dlmltrof wenscht dan nadere bijzonderheden omtrent de glfmoordvoorbereidingen te Düssel dorf te vernemen. HU noemt het Idee .Absoluut idioot”. Getuige Broslg: „WU hadden het bericht ge kregen. dat twee personen gearresteerd waren, die over groote hoeveelheden vergif beschik ten. Ik heb toen gelast deze beide menschen In vrijheid te stellen en heb ze laten be spieden. Zjj begonnen met het gif over te brengen. Het te door vUf of zes han den gegaan, tot wij erin slaagden het In be slag te nemen. De eigenaar was de vroegere Communistische betooging voor ambassade te Parjjs. Voortzetting RUksdagbrandproces. Minister Hymans over België’s veiligheidspoli tiek. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1