ONSBLAD van partij en staat Radio-Record Prijsvraag N.V. Radium, Tilburg Ij i I #i Het nieuws van heden O HESS EN ROEHM THANS RIJKSMINISTERS F NEDERLAND EN BELGIE DE RIJKSDAGBRAND 1 DE BAROMETER t- JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Kompassen en Microscopen O: 4 VEREENIGDE katholieke pers ZATERDAG 2 DECEMBER 1933 Ernst Roehm t Een Vuur ge v< De huwelijksleeningen i De Stalin-dictatuur S. A. Geruchten in de Fransche pers Ververy KERSTMIS OP KOMST Litwinof heden te Rome Bevolking vlucht in paniek weg 2 Het Eigen rechtspleging voor partij en S.A. Brandstichter ter dood veroordeeld Nederlandschewapenen naar Duitschland? Geen tolunie met, Frankrijk Als de prohibitie is afgeschaft Haven in Turkije ge teisterd „Wy moeten er ons voor hoede dat we een accoord met Neder- Nieuwe munten van de Vaticaansche Stad Verontschuldiging van Oostenrijk Uitbarsting van den vulkaan Izalco Hy wcfrdt door Mussolini ontvangen De geheime Staatspolitie Tusschen nog niet onderworpen stemmen; elf dood en Verklaring van ons gezant schap te Parijs In de Hamburgsche haven brak dezer dagen brand uit op het s.s. „Wandra”. groot deel van het schip werd verwoest. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN BLADZIJDEN I 4Ë t aan i mede lar we gaan. Klare spre- Een pauselijke „medaille van verdienste” Amerika’s alcoholinvoer voor- - loopig gecontingenteerd land verhinderen,” aldus van Cauwelaert Communistische gedetineerden als getuigen gehoord. Was er een opstand voorbereid? 1500 schitterende prijzen, w.o.: Bureaux-ministre, Boeken kasten, Clubfauteuils, Horloges enz., enz. Vraagt inlichtingen bij Uwen Radio-handelaar. De nationaal-socialistische party voortaan een publiek-rechte- lyke organisatie Kunst- en Fotohandel Fa. o. d. Horst Langestrtait 21 Een echt in Marokko Twintig dooden en ISO vermisten by een geweldigen storm °P eenige Berlijnsche pleinen worden reeds de eerste Kerstboomen ten verkoop aangeboden. Reeds 100.000 leeningen verstrekt van gemiddeld 670 Mark\ Studenten en Rudolf Hess en - en Chemische Wasscherjj S. KROM N.V. Langestraat hoek Scboutenstr., telef. 794 kiektoestel Hg ft een schitterend - St. Nicolaas-Geschenk - Foto-albams Foto-spiegels Foto-étuis Uw pakjes warden St. Nicolaas-aoond op den door U gewenschten tijd bezorgd Vi™ Noor»> nevelig weer, lichte het vriespunt. N. V. Ned. Verzek.-Maatschappij St. Willibrordus Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam- Adm. deRuijterw.242, Tel. 82797 Kapitaal- en Volksverzekering imininiiiinnHHmdiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiii'» Dimitrof weer in actie NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Ellsa- Toenemende 4* West-Indië O O een Van CauwelacT» IBER aan van 50 000 Kamenef l 11 I - S eer iiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I in van oor de ntvan- leljer— Ie Jon- PARIJS, 1 Dec. (VX>). Op ongeveer 50 K.M ten Westen van Akka in Zuid-Marokko is het tot een vuurgevecht gekomen tusschen twee nog niet onderworpen stammen. Een der beide strij dende partijen heeft daarbij II dooden en 13 ge wonden op bet slagveld achtergelaten. ver af te, dat öp de Duitsche Hoogescholen geen plaats meer te voor lieden, die te voornaam zjjn om zich aan te sluiten bij de gemeenschap der SA. De Rjjkslelder zal er naar streven dat de hooge instanties der Studentenschaft nog slechts zullen worden bezet met SA-leiders. Door deze straffe organisatie in den zin van den organi sator van het Bruine Leger, garandeeren wU den leider de voortdurende slagvaardigheid en bereidheid der jonge generatie, welke het Duit sche lot draagt. ROME. 1 Dec. (V. D.) Litwinof zal Zaterdag avond tegen 6 uur te Rome aankomen en door Mussolini worden ontvangen. Maandag zal de Russische Volkscommissaris door den koning vagi Italië in audiëntie wotpen ontvangen. HIJ zal tot Dinsdagavond te Rome blijven. De bladen wijden groote artikelen aan het aa. bezoek van, den Russtechen staatsman. MEXICO CITY, 1 Dec. (V D.). Een krach tige uitbarsting van den vulkaan Izalco in San Salvador, heeft een paniek veroorzaakt tot ver lil de omgeving van den vulkaan. Een breede lavastroom heeft reeds zes boerenhofsteden in de omgeving van de stad Izalci weggevaagd en rolt langzaam in de richting van de stad. De geheele omtrek te door een dichten ascb- regen bedekt. De door een paniek aangegre pen bevolking vlucht met have en goed- uit de streek weg. Stand op Zaterdag 9 uur rm.; 764 Vorige stand 7M m Va- :hle, 3 vlsschersschepen zUn g< De storm woedt onvi nwoor- Er zijn i laat- ie vol- moole t komt ansche m He rin, in beste i min ui Mij •en en He wij mt in zieke ie zle- volop at hU maar stelde Is hij toch dona- uiden dat de onze oe, als schen b nu Qn- i ge- •f 7 uur Rozen- d van biech- t t 1 wor- mtlus- Na- iltslui- i wor- naate; en en mid- xilljke ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 51 BUREAUX; HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS; Per kwartaal voor Alkmaar I 2. Voer builen Alkmaar f 2 85 |Ael geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V Drukkerij De Spaarneslad Haarlem hreven wordt k kan rengen n en gevaar lat de heeft tholiek zielen et één c geen BERLIJN, 1 December fVX)) De officieele Pruisische persdienst deelt mede, dat het Pruisische Staatsminteterie een wet inzake de geheime staatspolitie heeft ontworpen, waarbij wordt bepaald; De geheime staatspolitie vormt een zelfstan- lige tak van binnenlandsch bestuur. Haar chef is de minister-president. Met de waarneming Ier zaken is belast de inspecteur der geheime staatspolitie. In geval van verhindering van len minister-president wordt hij als chef der staatspolitie vertegenwoordigd door den staats secretaris van het staatsminteterie. De inspec teur der geheime politie te tegelijkertijd leider van het bureau der geheime politie. Tot de taak der geheime politie behoort de waarneming der zaken van de politieke politie, op het gebied van algemeen en binnenlandsch bestuur. De polltleoverheid in de landen, districten en plaatsen moeten In kwesties de geheime staats politie betreffende, de Instructies opvolgen van het bureau der geheime staatspolitie. MOSKOU. 1 Dec. (V. D.) Het Centraal Co mité der communistische partij heeft besloten, de gerulmen tijd geleden wegens hun oppositio neel standpunt geroyeerde communisten Sinof- jew en Boecharln toe te laten tot het partij congres. Slnofjew en Boecharln hebben cl verklaard, voortaan bereid te zijn, de officieele partijpolitiek te steunen en hun betrekkingen met de oppositie te verbreken. De uitslultingsmaatregelen tegen en Syrcow blijven van kracht. BERLIJN. 1 Dee. (VD) De Rljksleider van de Deutsche Studentenschaft en van den Na tionaal Soclaltettechen Studentenbond heeft op hieuw een^iroclamatle uitgevaardigd met be trekking tot bet dienst doen van studenten bjj de SA. HU verklaart thans dat de tijd niet meer nichten, zooals de in de hierbovenstaande vra gen vermelde, zonder goede gronden worden in omloop gebracht, welke maatregelen denkt hjj dan te nemen of te bevorderen, om zulke ge ruchten zoo spoedig mogelijk door openbare weerlegging onschadelijk te maken en verdere verbreiding van onjuiste voorstellingen zcoveel mogelijk te voorkomen? o BERLIJN. 1 Dec. (VJJ.). Een 23-jaflgv boe renknecht te wegens brandstichting in een met oogstvoorraden gevulde schuur en in een schuur en een stal, ter dood verówdeeld op grond van ie wet tegen de politieke gewelddadigheid. De daad zou bedreven zjjn op aanstichting van twee communistische functionarissen, die belden tot tien jaar gevangenisstraf werden ver oordeeld BERLIJN, 1 Dec. (V.D.) De Rjjkspresident heeft op voorstel van den Rijkskanselier den plaatsvervan- genden leider der NSDAP, Rudolf Hess, zoomede den chef van den staf der SA, Ernst Roehm, benoemd tot leden van de Rijksregeering als Rjjksministers zonder portefeuille. Nader wordt gemelde Het RUkskablnet heeft Vrjjdag een wetsont werp goedgekeurd tot verzekering van de een heid van partjj en staat. Bij deze wet wordt de NSDAP een puüiiek-rechtelUke organisatie', ter waarborging van een aeer nauwe samenwerking van partjj en SA met de openbare autoriteiten, worden de plaatsvervanger van den „leider" én de chef van den staf der SA. leden van de Rijksregeering. Voor de leden der NSDAP en BA. en de aan haar ondergeschikte organisaties wordt een partij- en SA-rechtspleging inge voerd. welke behalve de gewone disciplinaire straffen ook gevangenisstraf en hechtenis kan opleggen, wanneer plichtverzuim jegens de or ganisatie en vergrijpen tegen de orde en de tucht voorkomen. De openbare autoriteiten, dus politie en justitie, moeten de met de uitoefe ning der parjj- en SA-rechtsplegtng belaste in stanties der partjj en der SA hulp verleenen. Hierbij wordt geconstateerd, dat de leden der partjj en der 8A. zoomede de aan haar onder hikte organisaties, verhoogde plichten heb- jegens leider, volk en staat. 1STANBOEL, 1 Dec. (Reuter) De haven stad Samsoen aan de Zwarte Zee te door een geweldigen storm geteisterd. Volgens tot nu toe ontvangen berichten zjjn min stens twintig personen verdronken, terwijl 150 menschen nog worden vermist. De aan de haven liggende huizen zjjn grootendeels vernield of overstroomd. De dakloozen zjjn de moskeeën binnengevlucht. Meer dan 30 gestrand, vetoiinderd voort. L I WASHINGTON, 1 Dec. (V.D.) Er zjjn quota vastgesteld voor den Invoer van alcohol. Ieder vreemd land zal slechts naar Amerika hoeveelheden alcohol mogen verzenden, welke overeenkomen met den gemiddelden Invoer ge durende vier maanden In de jaren van 1910 tot 1914. Deze voorlooplge regeling blijft van kracht totdat het Congres een definitieve regeling zal hebben getroffen. BERLIJN. 1 Dec (W.B.) Sinds het in kracht treden van de wet op het verstrekken van huwelijksleeningen, d.wz. sinds 1 Augustus JJ„ zijn in Duitschland haar heden dóór een hooggeplaatst ambtenaar tijdens een perscon ferentie werd medegedeeld 103 435 dergeljjke leeningen verstrekt. In de maand November al leen bedroeg het aantal huwelijksleeningen ruim 33 000. Aajr de bedoelde 103 435 paren werd in totaal ^en bedrag van M. 70.101345 uitge keerd. dwz. gemiddeld 670 mark. Dezer dagen zal een wet worden afgekondigd. volgens welke voortaan nog slechts die echt paren huwelijksleeningen kunnen verkrijgen, die na het in kracht treden der wet in den echt ztJn verbopden. Verder zullen in de toekomst slechts gemiddeld 20000 huwelijksleeningen maand worden toegestaan. Onze Rom. corr meldt ons: Bjj een audiëntie van het personeel van den Italiaanschen stoomer ..Rex die anlangs het snelheidsrecord sloeg in de vaart op Noord- Amerika en drager is van den zoog, „blauwen wimpel'', heeft de Paus aan den commandant Tarabotto de gouden medaille van het Heilig Jaar geschonken als- „medalHe van moed en verdienste" voor hem en de equipage. De Heer I. C. BAKKER te als filiaalhouder niet meer in onzen dienst, en treedt als zoodanig weder op de Heer P. KROON VAN DIENST in ons filiaal Verdere vooruitzichten vorst. Zon op 7.50 - onder 3.49 - Licht op 4.19 V. M. 131 v.m. a PARIJS, 1 Dec. (Reuter) De Nederlandsche legatie verklaart In een mededeellng betref fende de kwestie der z.g. wapenzendlngen uit Nederland naar«£>uitschland. welke kwestie ondanks de vroeger gedane démenti's nog steeds zekere Fransche bladen bezighoudt het vol gende: Elke uitvoer van vuurwapenen of on derdeden daarvan te onderworpen aan een spe ciale goedkeuring van den staat. De op het ver voer van deze wapenen uitgevoerde contrdle te zeer streng en sluit practlsch elke mogelijkheid van ongeoorloofden uitvoer uit. Wat betreft de voorraden oud materiaal, die zich in Nederland bevinden, wordt in de mede- deellng onderscheid gemaakt tusschen die te Krimpen en die te Martenshoek. welke overi gens belde onder Staatscontrole staan. iting: Zwakke tot matigen istelljke tot Oostelfjken wind, >t half of licht bewolkt, droog vorst tot temperatuur om Onze Rom. corr. meldt ons: Bjj wet van 25 Nov. 1933 heeft de Paus be paald. dat de munten, die in 1933 zullen wor den aangeiriunt. in plaats van het pauselljke regeeringsjaar de aanduiding „Jub" van het jubeljaar zullen dragen, benevens de jaarcijfers HE88 EN ROEHM BENOEMD TOT RIJKS- MINISTER ZONDER PORTEFEUILLE. EEN HEID VAN PARTIJ EN STAAT. Van Cauwelaert over de Belgtech-Nederland- ache betrekkingen. De Turksche haven Samsoen door een zwaren storm geteisterd. Vele slachtoffers. Elf dooden b(j een vuurgevecht tusschen op standige stammen in Marokko. De werking van de Merapi. De zestigste verjaardag van den Minister van Staat jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck. Verdacht sterfgeval te Ginneken. Ernstige beswaren van prof. Aalbene en ander* Tweede Kamerleden tegen de voorgestelde kor ting op Indische pensioenen. Bespreking tusschen Minister de Wilde en de vier omroepvereenigingen over het aendervraag- stuk. Het ledental der Communistische Partjj Hol land loopt snel terug. Belangrijke wjjsiging in de voorgestelde verhoo- ging van den tabaksaccijns. Over reorganisatie der faculteiten staat nog niets vast. Het Kamerlid Albarda vraagt aan den Mi nister van Justitie het volgende: 1. Is het den Minister bekend, dat onlangs in een congres van de Radlcaal-socialistlsche Part!) In Frankrijk te beweerd, dat kort geleden uit Frankrijk een 500-tal tanks en een zekere hoeveelheid licht geschut naar Nederland zou den zjjn uitgevoerd en dat die tanlcs en die kanonnen bestemd waren voor Duitschland? Heeft de Minister onderzocht of wil de Minis ter onderzoeken, wat er van die bewering waar te en wil de Minister den uitslag van dat on derzoek mededeel» n? 2. Heeft de Minister kennis genomen van de artikelen ven den heer Charles Reber in het Parjjsche blad ,La République" onder den titel .Xe trolsièmb R^ich réarme” waarin o.a. wordt beweerd, dat een zestal hier te lande gevestigde en door den schrijver met name aangewezen ondernemingen, in verbinding staand met de Handetemaatschapplj „Slderius". wapens, mu nitie of werktuigen tot het vervaerdigen daar van voor Duitschland maken; dat die fabrieken iduder het technisch toezicht staan van een bureau van de ..N.V. Ingenleurskantoor voor Scheepsbouw", welke vennootschap In Duitsche handen zou zjjn: dat een van de fabrieken, tot het hierboven bedoelde zestal beboerende, n.l. de Machinefabriek I M de Munck Xelzer. on langs te Martenshoek, een aantal machines heeft doen inschepen om te worden vervoerd naar de fabriek van P. Smit Jr te Rotterdam, welke gpederen echter, volgens mededeellngen van andere bladen, naar Duitschland zouden zijn vervoerd: dat herhaaldelijk wapens, in de bedoelde Nederlandsche fabrieken vervaardigd of uit de daar aanwezige voorraden afkomstig, per schip naar Duitschland zjjn vervoerd, welk oorlogsmateriaal dan onder den naam van machine-onderdeelen de grens sou overgaan: dat ook langs de Schelde vervoer van wapens en munitie At België door Nederland naar Duitschland zou plaats hebben? Wil de Minister mededeelen of aan deze ge ruchten eenige waarde moet worden toegekend en zoo ja. wat daarvan waar la? 3. Indien de Minister van oordeel te, dat ge- BERLIJN, 1 Dec (V. D.) Vrijdag heeft de secrelarte-generaal van de Oostenrtfksche bondskanselarl) een bezoek gebracht aan den Dultschen gezant te Weenen. ten einde de for- meele verontschuldiging over te brengen In verband met het incident aan de Duitscb-Ooe- tenrljksche grens. De vertegenwoordiger der Oostenrljksche re- geering heeft daarbij bovendien de verklaring afgelegd, dat de bl) het voorval betrokken or ganen onverwijld ter verantwoording zullen worden geroepen. Gouverneur Van Slobbe Is naar teruggekeerd. BRUSSEL, 1 Dec. Bij de debatten over de bultenlandsche politiek in de Kamer, die giste ren werden voortgezet, eischte de socialist Louis Piérard, dat België openlijk de overtreding door Duitschland van de ontwapeningsbepallngen zou bekend maker» en den boycot zou toepassen Van Cauwelaert wees dezen elsch Scherp af en zelde daarbij ojn. dat België niets van zijn aan zien zop hebben verloren.wanneer het indertijd versctjjtiefide uitvoeringen van zekere bepalingen varThet verdrag van Versailles, zooals de bezet ting van het Rijnland, alleen aan de groote mo gendheden zou nebben overgelaten. België moet een politiek van vrtjvwllige neutraliteit voeren. Van Cauwelaert bracht ook de betrekkingen met Nederland ter sprake. HU wenschte. aldus lezen we in de „Telegraaf”, dat de regeering de openbare meening beter zal inlichten over de Nederlandsche betrekkingen. „Wij moeten er ons voor hoeden." zoo zelde hjj verder, „dat we een accoord met Neder land verhinderen niemand in het Neder landsche parlement denkt er aan te be twisten, dat de Bel gische neutraliteit in derdaad is opgebeven." Van Cauwelaert be treurde het, dat zekere Nederlandsche bladen in België correspon- dienten hebben, die niet onpartijdig over België schrijven en die soms gedurende den oorlog bij het activis me betrokken zijn. In antwoord op een opmerking van den afgevaardigde Joris zelde de rapporteur, dat de Nederlandsche minister van Bultenlandsche Zaken een toenadering tus schen beide landen gunstig gezind is en dat men de kansen voor een accoord met Nederland niet moet verzwakken. Herziening der Belglsch-Ne- derlandsche betrekkingen acht Van Cauwelaert ten slotte onontbeerlijk voor de veiligheid der beide landen en voor den vrede in Europa. Sprekende over de handelspolitiek verklaarde de minister van Bultenlandsche Zaken, Hymans, dat zijn principe in dezen was de overmatig toe- genotnen tarief muren langzamerhand te verla gen, allereerst door beperkte overeenkomsten van een klein aantal staten. Deze overeenkom sten zouden dan voor andere staten toegankelijk zijn. De verwerkelijking van deze gedachte maakt echter de opheffing van de clausule der meest- begunstiging noodzakelijk. De door velen ge- eischte tol-unle met Frankrijk is een plah, dat slechts storende discussies opwekt. Een derge- Hjke tol-unle te in strijd met de handelspolitiex van Frankrijk en daarom reeds practlsch onuit voerbaar. Betreffende de contingenten zullen binnenkort met Frankrijk onderhandellngen worden gevoerd. 1933—34. Overigens zullen de munten gelijk zijn de bestaande serie. Ingevolge deze wet heeft de goevemeur der Vaticaansche Stad de aanmunt verordenc1 munten van 10 Lire, 50.000 van 5 Lire, 50 000 van 2 Lire, 80.000 van 1 Lire. 80.000 van 0.50 Lire. 80 000 van 0.20 Lire. 90.000 van 0.10 Lire en 100.000 van 0.05 Lire. De gezamenlljKe waarde van de aanmunt van 1933 bedraagt dus 1 mihoen lire. Bovendien kunnen gouden munten van 100 Lire worden aangemun*. tot een bedrag van hoogstens 10 mlllioen Lire. we’ LEIPZIG, 1 Dec. In de zitting van heden van het Rljksdagbrandproces werd medegedeeld, dat aangezien het als juist wordt aangenomen, dat verdachte Dimitrof niet identiek te met den man. die veroordeeld te wegens den bomaanslag op de kathedraal in Sofia, getuigen, die daar over inlichtingen moesten geven, niet gedag vaard zullen worden. Uit de op verzoek van Torgler voorgelezen Politle-rapporten van verschillende plaatsen blijkt, dat speciale voorbereidingen voor een gewapenden opstand begin 1933 en vóór dien niet zijn waargenomen. Daarentegen laat de procureur-generaal rapporten voorlezen .z uit Stuttgart, Hannover en Dortmund, ySlgens welke de communisten wél een opstand hebben voorbereid, welke eind Februari of begin l^aart zou uitbreken. Dimitrof roept den procureur-generaal toe dat hU de hoofdzaken niet uit den weg moet gaan. De president dreigt hierop Dimitrof uit de zaal te laten verwijderen. Vervolgens worden getuigen gehoord, die mee- rendeels bjj de voorbereidingen van de communis tische partjj tot 'n gewapenden opstand betrok ken zjjn geweest. Een groot aantal dezer getuigen bevindt zich in voorlooplge hechtenis. De eerste getuige te de gedetineerde werkman Kaldenbach, die in het district Annaberg poli tiek instructeur en leider was; hij wordt voor- loopig niet beëedigd. Kaldenbach deelt mede, dat hjj midden Febr van de partjj opdracht heeft gekregen, om het ''contact met de socialistische arbeiders te her vatten. ter voorbereiding van een algemeene staking, die moest leiden tot een gewapenden opstand, zoodra de omstandigheden daarvoot ge schikt waren. Op instructie van hoogerhand heeft getuige de afdeellngen aangewezen, die zich van wapens meesten voorzien, daar een beslissende strijd te verwachten was in de eer ste dagen van Maart. Toen heb ik echter, aldus getuige, de rede van den rijkskanselier gehoord en vernomen, dat deze eigenlijk wilde, waarnaar ook wjj streefden. Ik kwam tot de opvatting, dat de overwinning van het nationaal-socialte- me reeds beslist was en daarom besloot ik niet meer te werken voor een strijd tegen die be weging. Op vraged van Torgler antwoordt getuige ten slotte, dat de partij over den Rjjksdagbrand hééft verklaard, en dat was ook de meen'ng der leden, dat zij met den brand absoluut niets te maken had. De volgende' getuige eveneens gedetineerd, bevestigt de'mededeellngen wan Kaldenbach. Getuige Loeser. destijds leider van het roode weercorps in Annaberg. verklaarde dat in Febr in communistische kringen sprake was van een opmarsch der 8 A. naar Berlijn, welke verhln- -derd moest worden. Op 27 Februari heeft ge tuige een directe opdracht gekregen tot het stelen van springstoffen-. De leider Lanzen ber ger zou gezegd hebben, dat de communistische partij van de gelegenheid gebruik moest maken. daar het misschien de laatste zou zijn, om aan fle macht te komen. Elster. een werkman uit Schlottau bjj Anna- berg, verklaart ongeveer hetzelfde. De openbare gebouwen en de verblijfplaatsen der 8.A. moest tr.eti In de lucht laten springen. Er werden ook Instructies gegeven hoe men bommen moest vervaardigen, die in de’ auto’s der S A. zouden worden geworpen. De president deelt mede, dat de procureur- generaal heeft afgezien van het verhoor van een aantal getuigen 4 charge. Dimitrof stelt daarop een geheele serie vra gen. doch de procureur-generaal verzoekt deze niet te doen beantwoorden. Na een kort duel tusschen Dimitrof en den procureur-generaal werd het proces tot Zater- ffag verdaagd. 1 1 'l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1