ONS BLAD Spanje hl Katholieke pers noodzakelijk lil I Socialistenterreur in Hl I ti I ia D financieele bronnen, waarover de partijen be schikten. Het anti-Marxistisch fonds beschikte over veruit de ruimste middelen, al is drag van 4 milliard pesetas, dat ik las Roterdamsch blad, onmogelijk en phantastlsch te noemen. De antl-Marxisüsche coalitie heeft deze middelen volmaakt correct aangewend, en niet, zooals tegenstanders en vooral de socialis ten beweerden, tot omkooperl) of opkooperjj van stemmen. De technische middelen, welke de rechtschen echter, dank zij het rjjke fonds, voor het voeren hunner propaganda In den strijd konden brengen, maakten de socialisten zoo opgewonden, dat zij van de regeering niet veel minder verlangden, 4an de confiscatie van de rechtsche propaganda-gelden. Van confis catie hadden die heeren namelijk gedurende een tijdperk van twee jaren bestuur groote han digheid gekregen. Wat al geconfisceerd bezit is er niet omgezet in officieele auto's voor de hee ren ministers en hooge ambtenaren! De regee- ring-Barrios had hiernaar niet zulke gewillige oogen als wijlen de regeering-Azana. en dies be perkte zij zich ertoe, twee' formidabele propa gandamiddelen, de radio en X vliegtuig, algemeen te verbieden, wel wetend, dat alléén de recht sche coalitie zich de weelde dezer dure propa ganda kon veroorlooven en veroorloofde. Het Is de eenlge leelljke streek, welke de rechtschen het radicaal-verkiezingsministerie te verwijten hebben. lil V II I I I De brand het Rijksdaggebouw heden Mussolini als be middelaar BESCHOUWINGEN ROND DE VERKIEZINGEN Straatpropaganda in IS V. D. LUBBE ALLEEN DE DADER? OOK IN HET DERDE RIJK Stephan George t T DE BAROMETER nieuws van I JOH. LAUWERS PATCLOP 3 ALKMAAR Breukbanden, enkele en VEREENIGDE katholieke pers DINSDAG 5 DECEMBER 1933 Dollfuss laat zich opereeren Als Apostolisch delegaat in China Drankverbod in de V.S. vandaag opgeheven „Gedwongen verklaringen" dubbele i Mgr. Constantini vraagt ontslag Brazilië** agrarische schulden Terugkrabbelende ge tuigen Koning Victor Emanuel ontvangt Litwinof De eerste „wyntrein” hartelyk begroet De groot e Duitsche dichter overleden Ik DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN I Een nazi-gouwleider aan *t woord MVan confiscaties hebben de rood en tydens hun twee-jarig bewind groote handig heid gekregen” „NAT’-CEDOOPT „Er bestaat geen katholieke of protestante pers, alleen een Duitsche pers” ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p.aregel; idem op pag. één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Lichtschip „Westhinder” losgeslagen Ruslands verhouding tot Duitsch- land het hoofdpunt der bespre kingen tusschen Litwinof en den Duce I I 'W De Rijksdagbrand zou te verklaren zyn uit het gebruik van een poetsmiddel NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 53 toe. Vandaag wordt het drankverbod in de V. 8- i Regeling voor steunverleeninr aan telen van sje nt. Ir. H. Volker in Portugal verdronken. Hl: (Van een bijzon deren medewerker) Marken De Gouwzee is dichtgevroren. Madrid, 30 Noveznbber 1933 O O O *n en at ie de p 5 i e t t s Sinds onheugelijke tijden wordt op den feestdag van St. Andreas door de alumnen van het beroemde Eton-college het „muurspel" gespeeld. Het spel komt hierop neer, dat men een bal moet zien te krijgen in het doel van den tegenstander, hetwelk in een muur is aangebracht zei ur. as ?n m 1U en n X ït D 3 l L I I Mgr. Constantini vraagt ontslag als Apoato- ch Delegaat in China. LegHing betreffende de betaling van Duitache ips in werking getreden. r het toezicht op het M. O. en V. H. O. het R(jk in 7 inspecties verdeeld. Jjks tjes om een ret, len lat o. >r I- te nieuwste Amerikaansche onderzeeër voor het eerst sinds de opheffing der drooglegging weer tJMp gedoopt werdl Stand op Dinsdag 9 wnr yjaa; 769 Vorige stand 765 zou tljn het ans ng er. en iet e jt het be- in een Het Vicariaat Generaal van het Aartsbisdom Keulen publiceerde op 27 November LI. volgende opzienbarende mededeellng: Je m h- ïg. tje L e e k kt et d. rer rd. verkiezingen heeft vergezeld doen c~“”. ~~Z ik me af. of ik wel Inderdaad. «.iels ik meende^ aan Sol. het hart 1 te noemen. n de Hollandsche bladen de berichten lezend over de anarchistische strijdlustigheid, waar mede Spanje zijn verkiezingspropaganda en gaan, vraag Vervolgens krfjgt dr. Seuffert, de verdediger van de Bulgaren, het woord. Hjj verklaart, dat het toch wel mogelijk is, dat Van der Lubbe alleen den brand heeft gesticht, aangezien voor het schoonmaken van het gebouw een benzine- mengsel wordt gebruikt. De mogelijkheid be staat, dat door dit reinigingsmiddel op de stoe len een laag is gevormd, welke gas loslaat, zoo- at zoo de uitbreiding van den brand te verklaren zou zjjn. e straatpropaganda is door de verschil lende partijen gevoerd met een groot ver schil in intensiteit, afhankelijk van de Vervolgens worden nog twee getuigen uit de omgeving wan Frankfurt gehoord, doch ook dezen weten zich niets meer te herinneren van het geen zjj bij de instructie hebben gezegd. li „Ten overstaan van weer nieuwe pogin gen in den laatsten tijd, in het openbaar het bestaansrecht te bestrijden van cou ranten, die zich in alle deelen van haar in houd richten naar den richtsnoer van de Katholieke geloofs- en zedenleer, zien WU ons gedwongen den Katholieken van het Aartsbisdom nog eens de volgende zinnen voor te houden uit het pinkstermanifest der Bisschoppen.” Deze zinnen luiden: „Wil. de nieuwe staat een christelijke zijn en wil de^atholleke Kerk haar vrijheid genieten, dan is het noodzakelijk, dat zij beschikt over een Katholieke pers. Wij verstaan daaronder een pers, die naast de nieuwsberichten den Ka tholieken geest in haar lezers invoert en de gebeurtenissen van het wereldgebeuren en het menschenleven meet aan den maatstaf van het christendom en in den spiegel der eeuwigheid beschouwt. De kerk kan in geer, geval afstand doen van dit meest moderne middel der ziel zorg en moet voor baar een dusdanige maat ANTWERPEN, 4 Dec. (Reuter.) Het licht schip „West Hinder” is als gevolg van den storm van zijn ankers losgeslagen. Het drijft hulpeloos rond. NEW YORK. 4 Dec. Dinsdagmiddag tusschen twee en drie uur zal hel drankverbod in de Vereenigde Staten worden opgeheven. Reeds Maandag heeft de eerste „wijntreln"„ plechtig en hartelijk begroet, te New York zijn intocht gehouden. In 24 goederenwagens wer den 700.000 L. wijn uit California aangevoerd ter waarde van 600.000. Tot nu toe heeft^ de overheid van New York 2000 vergunningen verleend. Aan de Canadee- sche grens wachten tal van goederen expres- treinen, die volgeladen zijn met alcohol, op het signaal van vertrek om naar de Vereenigde Sta ten te rollen. Overal langs de grens van Ca nada tot Florida zijn rum-smokkelaarz aan het werk om hun artikel nog tegen den ouden prijs van de hand te doen. De groote Oceaan- schepen, ojn. de Bremen en de Majestic heb ben groote ladingen wijn, whisky en likeur aan boord. VATICAANSTAD. 4 Dec. (V. D) Mgr. Constantini. Apostolisch delegaat in China heeft Z. H. den Paus ontslag uit zijn functie ver zocht om gezondheidsredenen. Hl) zal worden opgevolgd door Mgr. Zanln. WekNEN, 4 Dec. (VB.) Bondskanselier dr. Dollfuss zal zich waarschijnlijk nog deze week aan een keeloperatie onderwerpen, die hij reeds geruimen tijd moest ondergaan. Geduren de zijn ziekteverlof zal vlce-kanaeller Fey de leiding der regeerlngszaken op zich nemen. In verband met de ernstige' ziekte van zijn vrouw had Dollfuss de operatie reeds eenlge maan den uitgesteld. De groote Duitsche dichter Stefan George is in den ouderdom van 65 jaren plotseling over leden. Dr. Seuffert -»pert een mogelijkheid, dat Lubbe toch alleen de dader is van den Als de tegenstelling tusschen Rusland en Dultschland is opgeheven, zal de weg open zjjn, om een verdere poging te doen om Dultsch- land en Frankrijk dichter bij elkaar te bren gen. waarbij Rusland en Italië, die in goede verstandhouding met Frankrijk leven, ala be middelaars kunnen optreden. Overigens heeft de straatpropaganda zich be perkt tot het aanbrengen van min of meer pak kende plakkaten, transparanten en lichtrecla mes. Hoog in de lucht, boven het imposante gebouw der Fenise Espanalo aan de Calle de Alcala. Madrids hoofdstraat, prijkte een ge weldig bord, ’s avonds en den geheelen nacht netwerk van vriendschapsverdragen. Rusland met zijn nabuurstaten heeft sloten zal worden uitgebreid door vriendschapsverdrag met Dultschland. de stoep af zien z~ Z het groote verkeer deze papiertjes r; op gevaar af overgereden te worden door zorgeioozen taxichauffeur. Toegegeven moet worden, dat het stadsbeeld van Amsterdam tijdens de dagen van verkie zingspropaganda Interessanter en veelkleuriger is. Daar wordt het propaganda-voeren nog heel wat beter verstaan, maar er is dan ook een traditie, terwijl Spanje thans voor de eerste maal zijn werkelijk algemeene verkiezingen heeft gehad. Een ding is mij opgevallen, wat de Spaansche straatpropaganda vóór heeft op de propaganda, zooals die in onze groote steden wordt gevoerd. Ik weet niet of de Spaansene regeering of het stadsbestuur een kalkverbod heeft uitgevaardigd, maar feit is. dat in Ma drid nergens is gekalkt en winkeliers en ge- meenterelnlging dat verdriet is gespaard ge bleven. Brand uit Hanun deelt mede, dat de geheele frontstiljdersbond In Februari gereorganiseerd is. Hij doet verder mededeelingen over een ge sprek, waarin gezegd is, dat het plan bestond in Düsseldorf de gasfabriek in de lucht te la ten vliegen, kabels te vernielen enz., om daar door verwarring te stichten en den opstand voor te bereiden. De zitting wordt vervolgens tot Dinsdag ver daagd. dat In een brief kortgeleden tegen het „Ahnherrschaft” van de nationaal-soclalistlsche beweging geen bezwaar heeft gemaakt. De Pruisische minister voor Wetenschap, Kunst en Volkscultuur heeft dan ook aan George’s zuster Anna een rouwtelegram gezonden, waarin wordt gezegd: „In Stephan George is niét alleen een der grootste dichters van ons volk heen gegaan, mgar ook een der geestelijke wegberei ders en herauten van het nieuwe Dultschland”. LitwinoFs besprekingen te Rome; de Duce rnscht als bemiddelaar tusschen Dultschland I Rusland op te treden. Waarschijnlijk zal Bondskanselier Doüfuss dese week een keel-operatie ondergaan. LEIPZIG, 4 Dec. Na de pauze werd vanmid dag in het Rjjksdagproces nog gehoord de ge tuige Kassebaum, beambte bij de recherche in Dortmund, die het onderzoek der politie heeft geleid in zake het proces-Roasner te Hamm, in velband waarmede reeds 34 verdachten terecht hebben gestaan. Van hen zijn als getuigen ge dagvaard Zerweis en Brand, die resp. tot vijf en twee jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld. Kassebaum deelt mede, te hebben vastgesteld, dat de groepen van den bond der roode front strijders gevormd zijn op bevel van de partij, die ook geld gaf voor den aankoop van wa pens. Groot-alarm was gemaakt voor den nacht der verkiezingen, die „de nacht der lange mes sen” werd genoemd. Men heeft slechts gewacht op het bevel om er op los te slaan. h van vrijheid verlangen, dat een zegenrijke werkzaamheid mogelijk is. Anders verwatert de Katholieke pers in den vloed der religieus on bepaalde dagbladpers. Juist de Katholieke pers heeft overal en altijd bewezen, dat zij steats- behoudend is. wijl zij haar lezers juist die be ginselen voorhoudt, welke de inschakeling in het staatsgezag en de gewillige onderwerping onder het rechtmatige staatsgezag verlangen." In de laatste weken ontvingen wij herhaalde lijk berichten uit Dultschland over moeilijkhe den, die aan de Katholieke pers in den weg worden gelegd. Het protest van het Vicariaat Generaal was thans noodig geworden, omdat de nationaal-soclalistlsche gouwleider van Düs seldorf den uitslag der verkiezingen van 12 No vember 11 tracht uit te buiten om de Katho lieke pers volslagen te vernietigen. Deze stelt het werk der Katholieke pers in een manifest voor als „verstoren van de op 12 November verkregen volkseenheid onder leiding van Adolf Hitler.” Wie thans, zoo heet het, deze een heid nog verstoort, is een volksverrader. En dan zegt de gouwleider woordelijk: „Wie thans nog roept: Katholieken, leest Katholieke kran ten en Protestanten, leest protestante kranten, wie dus tegenstellingen in het volk schept, is een volksbederver en een verrader van de moei zaam verkregen Duitsche eenheid. Ik zal zon der aanzien des persoons Iedere poging tot ver- deeling en het doen oplaaien der oude twee dracht bestrijden. Er bestaat geen katholieke of protestante pers, er bestaat alleen een Duit sche pers. Iedereen is verplicht de propagan disten aan te geven, die op gewetenlooee wijze opkomen voor een katholieke en protestante pers.” Deze gouwleider wenscht dus de katholieke en protestante pers in "n handomdraai at te schaffen. Het is niet meer dan begrijpelijk, dat de Kerkelijke Overheid In het openbaar op besliste wijze tegen deze pogingen protesteert. Zerweis bevestigt, dat in Februari alarm was gemaakt, doch dat het definitieve bevel niet is ontvangen, zoodat de leden van den front- strljdersbond meenden, dat zij afzonderlijk moesten optreden. De RUksdagbrand was niet de „fanaal” voor den gewapenden opstand. De verhouding van Rusland tot Dultsch land vormde het hoofdpunt der besprekin gen en de mogelijkheid bestaat, dat het die ge- een LEIPZIG. 4 Dec. (W.B.) Het proces inzake de brandstichting in den Rijksdag viert heden een jubileum, het is vandaag n.l. de vijftigste zittingsdag. Nog slechts weinige getuigen moeten worden gehoord, waarmee ook het politieke deel van het proces zal zijn beëindigd. Vermoedeljjk zal Woensdag de laatste getuige worden gehoord. Dan zal e enlangere onderbreking worden ge houden. on^ de pleidooien voor te bereiden. Als eerste getuige wordt heden de Invalide Hickel uit een klein plaatsje bij Frankfort a/d Oder gehoord, die heeft medegedeeld, dat bU hem geheime communistische vergaderingen zijn ge houden. Vandaag beweert getuige echter, dat niets bijzonders bij hem is besproken, hü weet niets van een plan voor een communistische om wenteling. De voorzitter leest daarop het poliüe-protocol voor, waarin wordt verklaard, dat getuige bij de Instructie heeft toegegeven, dat een electrische centrale zou worden opgeblazen. Dit heeft hij later bevestigd, docht daarna heeft hij gezegd, dat slechts gesproken is van een stilleggen. ROME, 4 Dec. (Reuter). Uit het communiqué, dat na afloop van de conferentie van gisteren tusschen den Russlschen volkscommissaris van Buitenlandsche Zaken, Litwinof, en Mussolini is gepubliceerd, blijkt dat de eerste gevolgen van deze ontmoeting zullen zijn 1. Nauwe samenwerking op diplomatiek ge bied tusschen Italië en Sovjet-Rusland. 3. Dat pogingen in het werk zullen worden gesteld om de betrekkingen tusschen Sovjet- Dultschland te verbeteren. Dr. Sack verzoekt den Senaat den inspecteur van den Rijksdag, Scranowltz over dit punt te hooren. In een korte pauze wordt door den Senaat besloten, het verzoek In te willigen. Tevens zul len over genoemd onderwerp de deskundige Schatz en de leidster der schoonmaaksters wor sen gehoord. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR TgWoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS! Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem den 19den November heb doorgebracht bij. ot op de historische Puerta dqi S van Madrid, met recht het hart daar onophoudelijk een stroom van menschen uit alle deelen der stad komend dat plein wordt opgeperst tn een andere stroom van menschen van uit het plein wordt weggestuwd, om zien door alle deelen der stad te gaan bewegen. De Puerta del Sol herinneren zich de lezers ongetwijfeld nog uit de berichten in de dagen van de Aprll-revolutie in 1931. Daar was net. dat »»n het groote balkon aan den leelijken voorgevel van het knimsterle van blnnenland- sche zaken het revKutionnair comité onder lei ding van den tegenwoordigen president der re publiek, Alcala Zamora, voor een geestdriftige menigte, voornamelijk geesfflriftig gepeupel, de tweede Spaansche republiek afkondigde en zich voorstelde als het voorloopig republikeinsch oe- wlnd. In het begin van November naar Madrid ge komen. aocht ik dan ook kwartier te bemach tigen vlak aan de Puerta del Sol, waarin ik ▼oor een behoorlijk bedrag slaagde. In kan niet zeggen, waar voor mijn geld te hebben beko men. Van tooneelen. zooals zich in de revolutie dagen van 1931 afspeelden. Is geen sprake ge weest. En de bovenbedoe'de berichten, hoewel juiste feiten weergevend, en zeker teekenend ▼oor de levendigheid waarmede dit volk alles en dus ook de verkiezingen meemaakt, blijven slechts enkele feiten zonder den algemeenen ♦Bestand w taakenen. Deze algemeene toestand, waarin Madrid. ♦Tenals de cvergroote rest van bét land, zich tijdens de dagen der verkiezingspropaganda en op den dag der verkiezingen en daarna bevond en zien nog bevindt, want in Madrid en 13 provinciën hebben herverkiezingen plaats komt tamelijk wel overeen met den toestand, waarin Amsterdam zich b(j dergeljjke gelegen heden bevindt. Stefan George, die in de laatste jaren zeer afgezonderd leefde, maar een kring van hooge geestelijke élite heeft gevormd, was een geniaal kunstenaar, die lyrische poëzie van groote schoonheid heeft geschreven. Van zijn talrijke bundels noemen wjj als de voornaamste Der Stem des Bundes. Das Neue Reich, Der Teppich des Lebens, Das Jahr der Seele. George trok het eerst de aandacht in den kring der Parljsche symbolisten, op de literaire middagen bij Mallarmé. Hl) wilde echter met zyn werk niet alleen een zoo zuiver mogelijke woord kunst scheppen, hij was ook bezield met een diep idealisme en beoogde de geestelijke weder- opstandlg van een herboren Dultschland. Hij onderhield o.a. betrekkingen met Alben Verwey. wiens Jdee van het dichterschap" hem aantrok, een contact, dat echter bjj het uitbreken van den oorlog werd verstoord. Van eenige Nederlandsche dichters, o.a. van Kloos en Verwey, maakte hij vertalingen. Bekend is. uit den laatsten tijd, dat George geweigerd heeft zich in de Pruisische Academie voor Schoone Kunsten te laten benoemen, toen Liebermann daar in verband met de Nazi-revo lutie uit moest. Overigens had hij voor het werk der meeste Duitsche kunstenaars van de „vrije gedachte” In 't geheel geen respect. Het schijnt. RIO DE JANEIRO, 4 Dec. (Reuter). Een der bepalingen van het decreet tot economisch herstel, dat Zaterdag door president Vargas werd onderteekend. bevat de verlaging met 50 pct. van «die agrarische schulden, die vóór 30 Juni 1933 zijn aangegaan. De crediteuren zullen schadeloos worden ge steld door staatsobligaties met een nominale waarde van 1 conto, welke 6 pCt. Interest zul len dragen en aflosbaar zjjn in 39 jaar. Het maximum-bedrag der uitgifte is gesteld op 500.000 conto’s. met schijnwerpers verlicht: „Voted a las Dere- chas” (Stemt rechts). En dan de strooibiljetten! >Ja een twintig mi nuten wandelen kon je thuis komen met han den en zakken vol eerlijk verkregen papier van teme’ljk behoorlijke kwaliteit. Vermakelijk was het den ernst waar te nemen, waarmede een leder van den Inhoud van ieder papiertje kennis nam. Ernst is eigenlijk fout gezegd, want het was slechts een staaltje van de typisch Spaansche nieuwsgierigheid, die door alles en niets zoo snel is geprikkeld, en nog meer oij de mannen dan bij de vrouwen, zooals ook oe mannen verbazend praatgraag zijn, veel praat grager dan bij ons de vrouwen reputatie ple gen te hebben. Ik heb deftige heeren zich van -1 wagen om van den weg voor het groote verkeer deze papiertjes op te rapen. - ---een LEIPZIG, 4 Dec. (Reuter). Tijdens het ver hoor van de communistische getuigen in het proces inzake de brandstichting in den Rijks dag zeide een hunner: „Wij hebben de vorige verklaring gedwongen afgelegd. Wij moesten de verklaringen, welke de politie ons voorlas bevestigen.” Dimitrof vroeg toen, dat degenen, die hier voor verantwoordelijk waren, als getuige zou den worden gehoord. President Buenger was hierover «eer veront waardigd. doch de officier van Justitie onder steunde dit verzoek teneinde de buitenlandsche pers tevreden te stellen. De Senaat willigde vervolgens het verzoek van Dimitrof in. T Y T »t de onrust onder de bevolking aangaat, yy de politie van Madrid heeft het nie-, drukker of kwader gehad dan die van Amsterdam "t bij dergelijke gelegenheden pleegt te hebben, eerder geloof ik het tegendeel. Waar ik de politie zag optreden, geschiedde dat meestal op de Puerta del Sol, waar groepjes van kennelijk ongure onruststokers voortdurend ontbonden werden, om samenscholingen, welke de kernen van lastige uitbarstingen van volks woede plegen te zijn, te voorkomen. Kennelijke heeren werden met rust gelaten en konden zooveel samenscholen als zU wilden. Een merkwaardig volk, die Spanjaarden. Wat ik altijd voor een typisch noordelijke eigenschap heb gehouden: flegma, blijken de Spanjaarden in niet minder groote mate te bezitten. Men kan zich geen kalmer tooneel Indenken dan een charge van de politie on de Puerta del Sol. waarbij het flegma aan den kant van het pu bliek is, dat het sabe'trekken een symptoom van nervositeit der politie vindt of wel weet, dat de heele charge maar een kleine comedie is. In ieder geval het publiek doet voor zoo iets niets meer dan een eindje opwandelen, en de chargeerende agent bevindt zich tegenover een schoenpoetser, die onverstoorbaar schoenen poetst ot een vrouw met zuigeling, die hem eer. lot voor da tiekklng der loterij van morgen aan biedt. De ware samenscholingen hebben 's avonds plaats in <1e cafés, de ontelbare café's. waar de mannelijke bevolking der stad na het avond maal tusschen tien en een zijn koffie of likeur komt gebruiken. De fatsoenlijke Spaansche vrouw vertoont zich na het avondmaal niet meer op straat M in de café's. zoodat deze laatste 's avonds allen de atmosfeer hebben van een mannen-club. In de café’s nu is het tijdens de verkiezingsdagen opgewonden toegegaan, maar niet heel veel meer opgewonden dan andere avonden. Want de avonden van het jaar. waarop er geen poli tiek ter tafel kan komen, komen twee niet min der opwindende onderwerpen ter tafel: stie rengevechten en men sta toe een frivole waarheid op te schrijven, die onmiskenbaar us voor de Kennis van het karakter der gewone Spaansche conversatie vrouwen. Nu hier toch over de mannen en vrouwen ge sproken wordt, kan even gewezen worden op de beteekenis van het feit, dat bij de Jongste verkiezingen voor het eerst ook de vrouwen hebben gestemd. De lezer weet, dat de recht sche coalitie een overwinning van nooit ge- droomden omvang heeft te boeken gehad. Van de 352 gisteren gekozen verklaarde candidaten behooren er 171 tot het anti-Marxistisch front De lezer weet ook reeds, dat deze overwinning op de eerste plaats moet worden toegeschreven aan de deelname der vrouwen. Dat is vo'komen juist, de uitslag dezer verkiezingen is een vrou- weijjke uitslag. Daaruit moet men concludeeren dat de overtuiging van het mannelijke bevol kingsdeel zich niet in zoo groote mate heeft gewijzigd. Dit wordt volkomen gedekt door de vaak verkondigde bewering, dat het Spaansche katholicisme vooral levendig is in de vrouw, en minder in den man. Deze bewering is m. L een waarheid. Over het Spaansche katholicisme zou nog al wat te schrijven rijn, en lang niet alles verblijdende. Ik hoop daarover later nog een en ander mede te deelen. Rusland en Mussolini heeft zijn goede diensten aange boden om binnen eenlge maanden met den rljkskansellér Hitler besprekingen te openen, om Dultschland en Rusland nader tot elkaar te brengen. Rusland wenscht in goede verstand houding met Dultschland te leven en Dultsch land met zijn groote belangen in de Sovjet republiek zal hoogstwaarschijnlijk eenzelfde standpunt Innemen. Koning Victor Emanuel heeft heden den Russischen volkscommissaris van Buitenland sche Zaken, Litwinof, in audiëntie ontvangen. De Itallaansche regeering beeft op deze wijze den nadruk willen leggen op het groote be lang, dat zU aan Lltwinof’s bezoek hecht. Aan gezien de volkscommissaris geen staatshoofd is. was de koning volstrekt niet verplicht hem te ontvangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1