lerlands streven naar onafhankelijkheid De prohibitie „gelyncht” Het nieuws van' heden Rijksdagbrand- proces DE VALERA’S VRAAG IS JOOL OP DE BROADWAY TE NEW-YORK DE BAROMETER 1 VEREENIGDE katholieke pers DONDERIDAG 7 DECEMBER 1933 UT W IN OF IN ROME Brittannië antwoordt *De Saarkwestie I Het einde in zicht Britsche ambassadeur bij Hitler De Fransche oostgrens Beneaj naar Parijs PIETRO MASCAGNI De nieuwe staat West Mongolië Vulkanisch Ijsland Bestaan der HET GEVAARLIJKE BEROEP Boeken en Index rassenprobleem Aardbeving op Hawai Eerste avond vrij rustig Litwinof naar Berlijn en het De Lindberghs over den Oceaan Do Ver. Staten geen lid van den Volkenbond DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Barometers en Weer hui* jet Inlichtingsdienst voor de pers in de V.S. „natte” „Schelde” bedreigd ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55c p. regel Bij conlract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Na 55 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD De besprekingen tusschen Litwinof en Mussolini te Rosne d. Lubbe ten u Ook al wordt hy gereorganiseerd China protesteert te Tokio Medewerkers opgezegd Roosevelt tot het volk t - Dc prohibitie in Amerika „gelyncht". RcoaeveH waarzehnwt legen drankmisbruik. Roosevelt tegen den terugkeer der „kroegen”. Hy waarschuwt tegen drankmisbruik Inspectiereis langs de vesting werken H and elsver drag met Italië verlengd Dagenlang heeft de cameraman op van NATAL (Brazilië), Dee. De Lindberghs etfn om U uur U (Gr. I.) met kun vliegtuig to Na tal gedaald. Door de officic-ele Intrekking van het drank verbod worden <i noodbelastingen, die In totaal 237 mlllloen dollar moesten opbrengen, bulten werking gesteld., daar zij door het congres waren aangenomen „totdat het alcoholverbod zou zijn herroepen". Geslaagde Oeeaanvlueht van de IJ nd berg ha. Hun vliegtuig te Natal (Brazilië) gedaald. Militaire operaties van Nanking tegen Foekien geopend. De autonome staat Mongolië uitge roepen. Minister ColUn verdedigt het wetsontwerp tot korting der Indische pensioenen. Het drama In Den Haag: een spoort O O Koningsberger Is benoemd tot hoog leraar aan de Utrechteche universiteit. Stand op Donderdag uur vja.; 1SS Vorige stand 755 BERLIJN. 8 Dec. De Britsche ambassadeur Phipps heeft gisteren een onderhoud van een uur gehad met rUkskanseller Hitler, waarbij we derzijds de wenschelijkheid werd geult van het tot stand brengen van volledige overeenstem ming mot Frankrijk in zake de ootwapenlngu- kwestie. - Volgens een hier drijvende eiland WASHINGTON. 8 Dec. (Reuter). De grootste hoeveelheid alcohol is uit Canada ingevoerd. De douane-ontvangers hebben opdracht ont vangen van het ministerie van financiën, dat Amerikanen, die uit *t buitenland komen, alco holische dranken ter waarde van 100 dollar vrij mogen invoeren. Dit geldt evenwel niet voor per sonen. die naar het buitenland gaan, om deze artikelen in te koopen. Getuigenverhoor la Rüksdagbrandproces beëin digd. Woensdag 13 Dec. beginnen de pleidooien. China protesteert te Tokio tegen de uitroeping van den staat West-Mongolië. LEIPZIG, 6 Dee. Woensdagavond la het getuigenverhoor in het RUksdagbrand- proces beëindigd. Eenige kleine aangelegen heden sullen nog voor h<t pleidooi worden afgehandeld. De Senaat heeft de verdere behandeling uUgesteid tot Woensdag 13 December, des ochtends 10 uur. Dien dag aal het O. M. de pleidooien •MaMgab Dinsdag aal geen zitting werden gebonden in verbaad met de opening van den Rijks dag. De autoriteiten hebben een halven dag va- cantie toegestaan, opdat de ambtenaren zullen kunnen deelnemen aan de welkomstfeesten ter eere van het echtpaar Lindbergh. De zaken zijn om dezelfde reden gesloten. Hoe de deskundigen oordeelen over de plotselinge veran dering in v. d. Lubbe’s houding TOKIO, 6 Dec. De toestand te Foutsjau is onveranderd, aldus verklaarde de woordvoer der van het ministerie van Buitenlandsche Za ken. behalve dan de moeilijkheden, welke zich hebben voorgedaan tusschen de nieuwe revolu- tlonnaire regeering van Foekien en de Anglo- American Tobacco Cy, naar aanleiding van de nieuwe door de Foekien-regeering geheven be ng. Alle tabaksvoorraden der maatschappij onderhevig geweest aan een nieuwe belas- vreemdenoverheersching was voor het Dulteche volk een levensprobleem geworden, zoodat zijn raaaenwetgevlng slechts een daad van noodweer ei. niet van haat vormt. De RUksregeering Is er zich volstrekt van bewust, dat vele van het Dultsche volk door ras verschillende volkeren een oude en hooge cultuur vertegenwoordigen. Dese omlaag te halen is verre van de rUksregee- rlng en van het Dultsche volk. In dit verband zou ik er vooral op willen wijzen, dat onderda nen van vreemde staten in Duitschland na als te voren hun werkzaamheden kunnen verrichten en dat voor hun kinderen Dultsche opvoedings instellingen na als te voren open staan. BUREAUX HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administrati* 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f J.— Voor buiten Alkmaarf2 85 Mat gaiHuziraard Zondagsblad f0.60 hoogar Dagblad uitgegeven door da N V. Drukkerij De Spearnetted - Haarlem WASHINGTON (Eigen brrichti. In het Witte Huis wordt medegedeeld, dat de Vereenlgde Staten niet van plan zijn tot den Volkenbond toe te treden, ook al wordt hij gereorganiseerd. (United Press) HONOLOELOE, 6 Dec. (V.D.). Een aard beving, welke ongeveer 10 minuten aanhield, heeft Woensdag het eiland Hawaï getroffen. Men vreest, dat deze aardbeving de voorbode is van een nieuwe eruptie van den vulkaan Mauna Loa. NATAL, 8 Dec. (Eigen bericht). Lindbergh verklaarde na zijn aankomst te Natal, oat hij zeer vermoeid was en sprak den wensch uit, dat men hem met rust zou laten. HU wilde niets uitlaten over zijn verdere plannen. (United Press) Dimltrof maakt hierop een grapje, wat in slaat. Hi) meent namelijk dat toen hi) get Boranowita voor de eerste maal In de zitting zaal van het Gerechtshof te Berlijn vluchtig heeft gezien, eerst te hebben gemeend een Ma- rartonischun terrorist voor zich te hebben, die tien communisten heeft vermoord. Later beeft hjj evenwel gemerkt dat bet niet juist was. WASHINGTON. 6 Dec. (Reuter). Roosevelt heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarin hij den burgers verzocht met oe regeering mede te werken bij de pogingen, om de wet te doen eer biedigen, door hun alcoholische dranken alleen te koopen bij diegenen, die een vergunning heb ben. Roosevelt verlangt, dat in geen enkelen staat de oude „kroegen" zij het dan tn modernen stijl, terugkeeren. Wjj moeten de dranksmokke laars en anderen, die ten koste van de wet en de orde leven, zooveel mogelijk bestrijden- Ik heb vertrouwen in den goeden wil van het- Amerikaansche volk, zoo verklaarde Roosevelt verder; het zal den vloek van alcohol-mlsbruik ontwijken, hetwelk de gezondheid van het volk zoowel physlek als moreel zal schaden en het sociaal peil zou verlagen. volk, dat in den loop der geschiedenis tal van bewljaen beeft geleverd selfs leven en bloed te willen wagen voor sljn vrijheidsideaal? De Va lera is er dan ook van overtuigd, dat de meer derheid des volks hem zal blijven volgen, ook wanneer het eenmaal tot een onherstelbare breuk met Engeland zal komen. Eenlgen tijd geleden zijn er weer drie wetsontwerpen door de lersche regeering gemaakt, welke onmiddellijk door den Engelschen minister voor de dominions Thomas sljn gekarakteriseerd als nieuwe in breuken op verdrag en grondwet. Opnieuw trad het blijkbaar onoverbrugbare verschil van op vatting en visie tusschen Engelschen en Ieren betreffende hetgeen goed recht is, scherp naar voren. Thans heeft de Valera aan de Britsche regeering gevraagd, welke houding Oroot-Brlt- tannië eventueel zou aannemen, wanneer in Ier land het lersche volk de republiek uitroept en zich losscheurt uit het verband van bet Britsche Gemeenebest. De Britsche regeering heeft op deze vraag een ontwijkend antwoord gegeven Zij acht die kwestie niet actueel en hoopt ook. dat zij nimmer actueel zal worden Maar wut vandaag niet actueel is. kan het morgen wor den Men schrijft aan de Valera het plan toe nieuwe verkiezingen in Ierland te laten houden, opdat de volkswil zich vóór een onafhankelijke republiek zal verklaren. Mocht dit geschieden, dan zal Engeland daarin wel geen „casus belli" zoeken, maar ronder den minsten twijfel zullen dan de Ieren alle voorrechten verliezen, welke zij als burgers van het Britsche Gemeenebest genieten. De Valera ziet zich door de houding van Engeland gesteld voor het alternatiefof wei de onafhankelijkheid te winnen en de vriend schap van Engeland te verliezen, of wel In een zekere mate van afhankelijkheid te berusten en de vriendschap van Engeland te behouden. De noodzakelijkheid van dit altewiatlef wil er bij hem niet goed in, want het ware hem het liefst, wanneer hij Ierland zou kunnen maken tot een bijzonder en voordeellg bevriende zelfstandige mogendheid ten opzichte van Engeland. WASHINGTON, 8 Dec. De onder-mlnister Phillips heeft een proclamatie afgekondlgd. waardoor verzekerd wordt, dat het 21e amen dement op de grondwet, waardoor het 18e amen dement is opgeheven, voortaan deel uitmaakt van de constitutie Op Broadway te New-York was de feestvreugde overweldigend. Een grocXe pop. die de prohibitie moest voorstellen, werd in het openbaar ..gelyncht”, wat het sein was voor „met alcohol begoten pret". Nadat de pop gelyncht was, werd het ontzielde drankverbod in een kist gelegd, die door een kameel door de groote straten van New York werd getrokken, gevolgd door een duizendkoppige menigte. Overigens had de eerste natte avond te New- York een vrij rustig verloop. Het aantal aan houdingen overschreed het gemiddelde niet, hoe wel het geheele politiekorps van 19006 man ge mobiliseerd was. De grootste feestelijkheden werden gevierd in de groote hotels en restaurants en. in besloten ROME, 8 Dec. (Reuter). Op het ministerie van corporaties Is een acte onderteekend. krach tens hetwelk bet Italiaanscb-Russisch handels verdrag van 6 Mei jj. voor het jaar 1934 wordt verlengd. Litwinof arriveert morgenochtend te Berlijn, waar hij den aldaar vertoevenden nieuwen Ame- rikaanschen ambassadeur te Moskou. Bullitt, sal ontmoeten. SJANGHAI, 8 Dec. (V. D.) Naar verluidt zal de Chlneesche gezant te Tokio de Japan- sche regeering een nota overhandigen, waarin China op scherpe wijze zal protesteeren tegen de uitroeping van den staat West-Mongolie. BRUSSEL, 8 Dec. Naar het ..Handel-blad” verneemt, heeft het bestuur van de „Schelde”, het dagblad van de Vlaamsche Nationalisten, aan al zijn medewerkers een schrijven gericht, waarbij tegen Nieuwjaar van hun diensten wordt afgezien. Eventueel zou, uiterlijk 11 Dec. van het besluit worden teruggekomen Indien het bestuur het noodige kapitaal voor de voort zetting van het blad kan vinden In deze richting worden In Vlaanderen en ook. naar In Fronterskringen wordt beweerd, In het buitenland, dringende stappen onder nomen. yri amon de Valera, de president van het ult- H voerend bewind in den lerschen Vrijstaat. is een hardnekkig man, die als een jacht hond vasthoudt dat, waarin hij eenmaal sljn tan den heeft gezet. Sinds hij door den aan de stembus uitgesproken wil des volks de regee rlngsmacht In handen heeft, streeft hij doelbe wust en stap voor stap naar de losmaking van Ierland uit het groote Britsche Gemeenebest Zijn ideaal is een onafhankelijke republiek, Ierland, waarin het Zuiden en het Noorden. Ulster, tot een eenheid moeten vereenlgd zijn. Dit Ideaal te dienen, acht hij een gewetensplicht Vandaar dat hij het met zooveel ijver en fana tieke consequentheid najaagt. Vroeger als rebel met revolutlonnalre middelen, thans als officieel staatsman binnen het kader van zijn mandaat, ageert hij voor zijn denkbeeld, dat niet uitslui tend op politieke, maar ook op cultureele en reli gieuze overMegingen berust. De Valera is de exponent van eeuwen van verbittering over de Engelsche overheersching, waaronder de katho llere Ieren hebben gezucht. HU wil den laatsten schijn van afhankelijkheid vernietigen om in volkomen vrijwillige vriendschap met Engeland nieuwe en duurzame betrekkingen aan te knoo- pen, welke gebaseerd zullen moeten zfjn op de erkenning van lerlands gelijkgerechtigdheid als zelfstandige mogendheid tegenover Engeland Het door zijn voorganger Cosgrave onderteeken- de verdrag van Westminster, waarin Engeland aan den aelfbeschlkkingswensch der Ieren be langrijke concessies deed, acht de Valera aller minst bevredigend. HU is een autoritaire demo craat, die voor het lersche volk het recht op- elscht de lersche grondwet naar eigen goed dunken te wUzigen, zelfs tegen de bestaande verdragen in. De afschaffing van den eed van trouw aan de Engelsche Kroon en de weige ring van het betten der landannuïtelten waren de eerste opzienbarende daden, welke de richting aangaven van de Valera's geleidelijke onafhan- kelUkheldspolltiek. Engeland wil van deze poll- Uek niets weten. Het beschouwt dese als ver- dragschennls en als een poging tot het onder graven van het toch reeds in verschillende we- relddeelen geschokte Britsche prestige Ook in Ierland zelf bestaat er oppositie tegen de Vale ra’s tactiek en denkbeelden. De extremistische nationalisten vinden dat de Valera een te traag tempo kiest, terwUl de oude Cosgrave-partU. welke met O’Duffy’s blauwhemden samengaat, van meening is, dat hU te hard van stapel loopt In d« Dall, het lersche parlement, steunt de Valera op een meerderheid van zijn partUgenoo- ten en de hulp der Labours. De beroemde Italiaansche opera-componist en dirigent Pietro Mascagni wordt vandaag zeventig Jaar PARIJS. 8 Doe. (Reuter) De Fransche regee- ring heeft den Minuter van Buitenl. Zaken van Tsjecho-SlowakUe. Beneaj. uitgenoodlgd naar Par (ja te komen. Op 14 December aa. sal hU een onderhoud hebben met Paul-Boncour. WASHINGTON, 8 Dec. Roosevelt beeft een natlonalen raad tngesteld, die inlichtingen zal verstrekken aan de pers. Dit besluit van Roosevelt heeft eenlg opzien gebaard In politieke kringen en de JMDiaden vragen zich af, of dit niet een eerste stap Is om de pers onder sontróle te stellen dar re geering. PARIJS. 8 Dec. (V. D) De commissie van buitenlandsche zaken is Woensdagmiddag onder voorzitterschap van Herriot bijeengekomen en heeft op voorstel van den rad.-soc afgevaar digde Ouernut Herriot opgedragen, den minis ter van buitenlandsche zaken om bijzonderhe den te vragen over de besprekingen van Pon- cet met Hitler, alsmede over de consequenties, die de Fransche regeering uit dese besprekin gen denkt te trekken. Er volgde een debat over de verklaring, die de afgevaardigde Fribourg In een vorige zitting over de Saarkwestie heeft afgelegd. In een resolutie werd het reeds vroeger in genomen standpunt bevestigd en besloten, op nieuw de aandacht der regeering te richten op de noodzakelUkheld. dat in den Volkenbond wordt opgekomen voor de garantie der rechten en der veiligheid van de Saarbevolklng, alsme de voor volle vrijheid bU de komende stem ming. BU de debatten verklaarde Herriot, dat over eenstemming met Frankrijk slechte mogeUjk is In het kader van den Volkenbond. PARIJS. 6 Dec (V. D.) De onderstaats secretaris in het Ministerie van Oorlog. Guy la Chambre, heeft zUn Inspectiereis langs de Fran sche verdedigingswerken aan de oostgrens van FrankrUk beëindigd en is te ParUs terug gekeerd. HU verklaarde een uitmuntenden in druk te hebben gekregen van de mogelUkhe- den. om de troepen ook gedurende den winter te huisvesten. de loer gelegen, om smokkelwaar van de Uollandsche grenzen naar Duitschland te kieken. Het bovenste plaatje laat smok kelaars zien, ijlend over de rails. Op het Plaatje beneden ziet men den smokkelaar op geheime paadjes De Staat Utah zal „droog" blUven tot 1 Ja nuari. De stad Washington bluft „droog" tot het Congres- de afschaffing aanneemt. De staat Maine zal eerst morgen over de afschaffing van de drankwetten stemmen. De staten Noord- en Zuid-Carollna bUjven .droog". Aan een ons toegezonden correspondentie ontleenen wU: Onwillekeurig vergelUkt men den naUonaal-so- cialistlschen index met den index der Roomsh- Katholleke kerk. Het valt dan op. dat 99 pet. der op den natlonaal-sociallstlschen index staan de werken en periodieken eveneens voor de katholieken verboden zUn. BERLIJN, 8 Dec. (V. D.) ontvangen bericht van het ..Westfalen” is Lindbergh op zUn Oeeaanvlueht door de „Westfalen” gepeild. Lindbergh, die vanmorgen om 2 uur OreenwlchtUd van Bat hurst was gestart, stond sedert 13 50 in ver binding met de „Westfalen” en werd door het schip gepeild. Te 15.15 passeerde de vlieger het drijvende eiland op 2 graden 43 min. Z. B en 31 graden 32 mln. W L en deelde per ladlo mede, dat hU een uursnelheld van 182 K.M had. De „Westfalen” heeft het vliegtuig ook verder naar Natal gepeild. REYKJAVIK. 8 Dec. (V. D.) Onder de be woners van het binnenland van Ijsland, is eenige schrik ontstaan door een nieuwe vulka nische uitbarsting in het gletachergebied rond om drn berg Vatna-Jokull. Drie groote rook- en vuurzuilen zUn op een afstand va» ongeveer 46 KM. van Reykjavik zichtbaar. onoplosbare raadsels in de houding van be klaagde aanleiding gaf. HU twUfelt niet aan de toerekeningsvatbaarheid van tjjde van het plegen der daad. Op voorstel van Duratrof wordt vervolgens de Bulgaarsche tolk Tarapanot als getuige ge hoord. Hst gaat hem >jm de bewering van Dt mitrof of het kruisje later door radeeren is weggewerkt op den plattegrond van Berlijn De tolk kan slechts zeggen dat hU begin Maart bU het eerste verhoor van Dimltrof deze kaart van BerlUn door den commissaris voorgelego heeft gekregen, eu dat hu de kruisjes bU de belde gebouwen zonder meer en ook zonder loupe heeft herkend. Oet. Boranowttz overhandigt den president een stukje hout, waarvan hU thuis een stuk heeft geprepareerd HU heeft brandproeven ge nomen en g'jconsta teerd. dat het op dat gedeelte dat niet n«et was was tngesmeerd eerder be gon te branden dan op het andere gedeelte. Dimltrof vraagt dezen getuige of hU Popof en Tanef in het RUkzdaggebouw heeft gezien Get veridaart hierop dat hU IndertUd ge meend beeft zich deze personen precies te tun, nen herinneren. Men moet er evenwel rekening mee houden dat hU IndertUd wat nerveus is geworden. Thaos kan hU niet meer met beslistheid ■eggen, dat het Dimltrof en Tanef zUn geweest, die hU in dtn Rijksdag heeft gezien. e economische oorlog tusschen Ierland en I 1 Engeland, welke het gevolg Is geweest van de weigering tot betaling der land- annultelten, welke betaling door de Valera af hankelijk was gesteld van een uitspraak van een arbitrair college, waarin ook niet-onderdanen van het Britsche Gemeenebest zouden hebben moeten zitting nemen, is het lersche volk op zware offers komen te staan. De Engelsche In voerrechten op lersche producten lokten uit- voersubsldies van de lersche regeering uit en door deze oneconomische handelwUze zUn de lersche financiën aanzienlUk geschaad. Maar wat beteekenen materieele nadeelen voor een LEIPZIG, 8 Dec. In het verder verloop der mlddagzlttlng inzake het Rüksdagbrandproces vraagt de president nog aan den deskundige Dr. Bonhóffer, hoe hU de plotselinge veran dering in de houding van v. d. Lubbe geduren de het proces kan verklaren. Weken'.zng heeft beklaagde apathisch met voorover gr zakt hoofd gezeten en op een goeden morgen lp hU onver wachts m rechte houding verschenen en heeft toen ook zUn woordje gedaan. De deskundige antwoordt, dat, de houding van v. d. Lubbe niet die is vair een geestes zieke. «Men kan ook niet spreken van veln- zerij in den gewonen zin. De bewuste afwU- kende houding en trotsche rea/Jtie, die hU ge durende het vooronderzoek nu en dan ver toonde, heeft spr. gedurende de eerste weken van de openbare behandeling van het proces voortdurend waargenomen. Dr. Zutt, privaat-docent te BerlUn. voegt aan de verklaring van professor Bonhóffer toe dat bU de houding van v d. Lubbe een zeei begrijpelijk verloop te cr.nslateeren is. Alles, wat zich in hem heeft a (gespeeld, is niets an ders dan de reactie van een ongewoon menseb op een geneel ongewone situatie. Niets heeft zich bU het vooronderzoek voorgedaan wat tot Verdediging der tweede groep mailers van „De Zeven Provinciën”. ERLIJN, 5 Dec. (V. D.). RUksminlster van nenlandsche zaken, dr. Frick, heeft, volgens ichten in de BerlUnsche bladen, een verkla- afgelegd Inzake het rassenvraagstuk, waar- hU o.a. zegt: Tengevolge van onjuiste berichten is in lan- van het Verre Oosten in de laatste weken erdaad een zekere onrust ontstaan over de men der rUksregeering in het rassenvraag- t. In het bUzonder is in dit verband in de ansche pers en in de Indische de vrees tot ng gekomen, dat in Duitschland het voome- i bestaat de leden van vreemde rassen te lasseeren en ze tegenover de leden van het ;n ras algemeen achter te stellen, amens de rijksregeering kan ik vaststellen, dergeUjke berichten van lederen grond ont- >t zijn. Als vreemd ras is in Duitschland het kst het Jodendom vertegenwoordigd. Of- oon in getal het aandeel der Joden in tschland slechts 1.5 pet. bedraagt, hadden zU 1 In de laatste jaren, vooral echter sedert I. uit het toestroomen van Joden uit het Ue Oosten een ontzaglijken Invloed op eco- itsch, financieel en politiek gebied verworven, slechts enkele voorbeelden te noemen, zou Ik er bU deze gelegenheid aan willen herinneren, dat het aantal Joodsche advocaten in Pruisen alleen 3515 van tn totaal 11.814, d w z. 29.8 pet. bedroeg. BU de notarissen waren 1945 van de 8226, d.w.z. 3U pet. Joden. Nog sterker was deze invloed op alle Dultsche unlversitelten. waar onder de docenten 30 pet. Joden waren. In de medische faculteiten van de Unlversitelt te BerlUn en te Breslau bedroeg dit percentage zelfs 45 pet. Het stopzetten van deze overmatige clubs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1