ONS BLAD Hitler stelt drie eischen Radio-Record Prijsvraag Frankrijk de Volkenbond en r N.V. Radium, Tilburg De Heiligverklaring van Bernadette heden Het nieuws van Concordaat met Spanje? t St. Willibrordus NACHTWAKE OP 7 SINT PIETERSPLEIN ■8 HET SAARGEB1ED TERUG ffl, ZONDER STEMMING 4 TEGEN HERVORMING DE BAROMETER II’ ZATERDAG 9 DECEMBER 1933 I RAILSMQTORTRE1N EN GOTTttARD-RECORD Z. H. Paus Pius ^¥7 Radio-rede van MacDonald ff' I Staatssecretaris Luber London afgezet r r Paul-Boncou r De heiligverklaring ft- - Een toespraak van den H. Vader Frankryks houding tegenover de Duitsche eischen nog niet nauwkeurig bepaald Henderson confereert met Simon Jong-Ierland Unie verboden DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN i Parijs vraagt Engelands meening Men beschouwt den uitslag der verkiezingen als een protest tegen de Kerkvervolging 1 Paul-Boncour antwoordt Italië JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Moderne wit doublé brillen Overleg tusschen Rome en Berlyn Frankrijk niet bereid den Volken bond, welke de basis vormt van zyn politiek, te laten aantasten Omdat hy een landgoed als ge schenk aanvaard had Toespraak van den H. Vader 1500 schitterende prijzen, w.o.: Bureaux-ministre, Boeken kasten, Clubfauteuils, Horloges enz., enz. Vraagt inlichtingen bij Uwen Radio-handelaar. VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 56 Avenol naar Parys en Veertigduizend pelgrims leefden de glorie van het herderinnetje van Lourdes mee N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij Utrecht, Catharij’nesingel48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw.242, Tel. 82797 Kapitaal- en Volksverzekering Ter navolging NXSKNDf (jO^D^-4 Religieuze orden weer toegelaten? De processie NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Een nieuwe Italiaansche railsmotortrein legde het Hr< vertrek van „De Post jager". O C I Q£ WIL Beminde en AA "S bevlekte Maagd Maria aan de 15, (United Press) r r l 1 r. 1 een ge- vreugde eer en an rr Psnl-Boncoar over een eventneele reorganisatie van den Volkenbond, k 5 8 regen voort- CONCORDAAT MET SPANJE* BINNENKORT ZOUDEN DE ONDERHANDELINGEN WOR DEN GEOPEND. zware nog va.1 aoo het In de Tweede Kamer is voortgeset de behande ling van de begroeting van Sociale Zaken. Terstond daarop droeg het Te Deum. door den Paus aangeheven, de vreugdevol'.e bood schap tot in de uiterste hoeken van de Basiliek en met den zang voer een grootsche ontroering d°or de menigte. Onmlddeliyk daarop beierden de klokken over de stad, net was even 10 uur. Onder de Pontificale H. Mis, die daarop volg* Stand op Zaterdag 9 uur vjn,: 765 Vorige stand 763 DUBLIN, 5 Dee. De als lersche Blauw hem den bekende Jong-Ierland-Unle is Vrijdagmid dag door het lersche kabinet onwettig ver klaard. A'.le polltie-autorltelten in Ierland heb ben Instructie ontvangen Iedereen te arrestee - ren, die op vergaderingen het blauwe hemd mei zwarte muts draagt, het teeken der blauwhem den. 760 l Als antwoord op het bezoek van de Britsche ministers aan Rome, zal de onderstaatssecretaris van het Italiaansche ministerie van Builen landsche Zaken. Buvich. zich in het begin var. de volgende week naar Dultschland begeven waar hjj eenige dagen zal blijven ZUn verblljl te Berlijn biedt gelegenheid de kwesties van in ternationale po'ltiek, welke belde landen in het bijzonder u.teresseeren, op vriendschappelijke wijze te bespreken. Een wetsontwerp is ingrdiend ter voorzi: nine in het bestoor der gemeente Beerta (Gr.) Ontneming aan den raad van alle bevoegd heden. ..Wjj beslissen en spreken uit. dat de Zalige Bernards Soubirous heilig is en schrijven Haar in de lijst der Heiligen, bepalende, dat door de gansche kerk Haar gedachtenis telken jare op 10 April met vrome devotie zal gevierd worden. In den haam van den Vader, van den Zoon en den H Geest de en door den Paus Zeil werd opgedragen, heeft de H. Vader na het Evangelie, dat zoo wel in het Latijn als in het Griekscb werd gezongen, een predlcatle ter eere van de nieu we Heilige gehouden. BUREAUX; HOf 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voer buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad I 0 60 booger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem De reis van den Engelschen ambassadeur te Parijs. Lord Tyrrell, naar Londen, kan ver klaard worden door de zorg van de Fransche regeering. om het standpunt van de andere re- geerlngen te leeren kennen. baanvak ChiassoBucks in l van 10 uur, trots sterke stijgingen en moeilijke bochten. De wagen zal ook proeven afleggen in Oostenrijk, Tsjecho-SlowakijePolen en Hongarije. Hierboven de wagen „Littorina" GENÈVE, 8 Dec. In Volkenbondskringen wordt ten stelligste het bericht van de „Secoio Sera” te Milaan tegengesproken volgens het welk de secretaris-generaal van den Volken bond. Avenei, zeil een ontwerp voor een herzie ning van het Pact van den Volkenbond uit werkt. De secrelarls-generaal kan op dit ge bied niet het initiatief nemen. Het recht tot herziening van het Pact oehoort uitsluitend aan de leden-staten van den bond. Avgngl vertrekt intusschen beden uit Genève naar Parijs voor een bezoek aan de Fransen* regeering. Morgen zal hij besprekingen houden met Paul-Boncour en andere vooraanstaand* personen. Vervolgens begeeft hij zich Zondag naar Londen. In het begin van de volgende week zal hy daar besprekingen houden met MacDonald, Sir John Simon en Baldwin. Immers, men bedenke, hoe de H. Maagd, toen zjj op overvloedige wijze de Pauseltfke uit spraak wilde bevestigen, waarmede Onze Voor ganger Paus Pius IX rn. op deaen zelfden dag in dezen zelfden tempel, het dogma der Onbe vlekte Ontvangenis heeft uitgesproken, geen wijze koos, maar een dochter van herders, die aan niets rijk was, dan aan de zoete onschuld van haar ziel, en tot dit meisje sprak ,Jk ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Toen zjj het Katholieke Geloof in de harten der menschen heeft versterkt en hun afge dwaalde zeden tot den rechten weg der christe lijke deugd wilde terug roepen, wendde zjj zien niet tot de machtigen en rijken, maar tot haar van wie men waarlijk zeggen kan: Za'ig zijn de armen van geest, want hunner is het Rijk der Hemelen, zalig zijn de zuiveren van harte, want zy zullen God zien.” En zoo rees, bij de stelle rots van Massa- blelle een drievoudige tempel ten hemel en van Zwitserland, dat 550 KM. lang is, af in den recordtijd De regeering acht thans den tjjcj gekomen om de religieuze kwesties, die tot zoo veel on aangenaamheden aanleiding hebben gegeven, nader te bezien, om daardoor de Spaansche katholieken tevreden te stellen. In officleele kringen wordt namelijk de verschuiving naar rechts bjj de jongste verkiezingen beschouwd als een protest tegen de vervolging der Kerk. De onderhandellngen suilen vooral de intrek king van het beruchte artikel 26 der Spaan sche constitutie, dat gericht is tegen de reli gieuze orden, ten doel hebben. Momenteel is nog niet bekend, wie de Spaansche regeering by de onderhandellngen zal vertegenwoordigen. Officieel wordt in verband hiermede mede gedeeld Ter gelegenheidvan den verjaardag van staatssecretaris Luber werd den staatssecretaris het goed Hirschwang aangeboden. De staats secretaris heeft dit geschenk aanvaard. In de tegenwoordigheid van meer dan veertigduizend pelgrims uit ■He deelen- van Europa, is in de Basiliek vaij Sint Pieter het herde rinnetje van. Lourdes, de Zalige Bernadette Soubirous door Z. H. Paus Pius XI heilig verklaard. Onze Rom. correspondent schil dert hier deze feestelijke plechtig heid. BERNADETTE VAN DEN H. alle zijden der aarde stroomden de Christenen te samen om de Goddelijke hulp af te smeeken. Een grootsch schouwspel, o eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, dat allen, ook de armen, die niet het licht van het Katholieke geloof bezitten, niet kunnen nalaten te be wonderen. Lourdes, ziedaar de sfeer en de glorie van de Onbevlekte Ontvangenis van Marla. Lourdes, ziedaar ook een monument van de wel op bij zondere wijze gezegende heiligheid van Berna dette Soubirous. Hoevelen van de Christelijke waarheid ver verwijderd, zijn daar In den schoot der Moederkerk terug gekeerd of wendden zich af van de zonden tot de vruchten der deugd. Hoevelen hebben daar, door goddelijke aandrift, moedig den weg tot een volmaakter leven geko zen. Hoevele gebrekkigen en zieken tenslotte heb ben daar weer kracht en volmaakte gezondheid gevonden. MÜNCHEN, 8 Dec. (VB.). De Rljksstadhou- der in Beieren, generaal ridder v. Epp, heeft op voorstel van den Beierschen minister-presi dent. Sieber, den staatssecretaris en leider van de afdeeling landbouw van het staatsmlnisterie van economische zaken, Georg Luber, van zijn functie ontheven. LONDEN, 8 Dec (V. D). MacDonald heeft gisteravond een radio-rede gehouden over het ontwapening* vraagstuk. MacDonald verklaarde, dat Engeland er naar streeft andere staten er van te overtuigen dat een overeengekomen bewapeningsgrens. ver gezeld van politieke non-agressle-overeenkom- sten. het beste middel voor vrede en veiligheid is. De regeering heeft Engeland voor een oor log en gevaarlijke verwikkelingen gespaard. De ze politiek zal zij voortzette.,. Het werk van de regeering kan niet bestaan in het uitwerken van een welluidende resolutie. Haar taak is de andere staten te brengen tot het aankwee- ken van den geest des vreoes en tot regeling van moeilijkheden als goede buren. Man kan et* op rekenen, dat alles wat de Engelsche re geering op de Ontwapeningsconferentie doet weliswaar niet altijd overeenkomt met hetgeen zij zoo gaarne wenscht. doch toch het uiterste vormt wat onder de gegeven omstandigheden in het belang van den vrede kan worden ge daan. LONDEN. 8 Dec. De voorzitter der ontwape ningsconferentie. Henderson, heeft heden mei den Britschen minister van Buitenlandache Za ken, sir John Simon, van gedachten gewissela over de hervatting der ontwapenlngsbesprekln- gen in Januari as. Kort na Henderson maakte ook de Engelsche gezant te Parijs, lord Tyrrell, zijn opwachting by het Foreign Office. In verband met de aan den gang zijnde Fransch-Duitsche onderhan- delingen h*cht men te Londen zeer groote be- teekenls aan de conferentie tusschen Tyrrell Simon en Henderson, evenals aan de bespre king die de gezant gisteren met den premier MacDonald heeft gehad. Verder is ook de Britsche regeering, naar men weet, door tusschenkomst van haar gezant te Berlijn, sir Eric Phipps. !n gedachtenwisse ling met Hitler getreden, terwijl zl) Zich vin haar gezant te Rome tot Mussolini heeft ge wend. MADRID, 8 Dec. Eigen be richt). Naar uit betrouwbare bron wordt vernomen zullen binnenIrnrt onderhandellngen worden geopend over een concordaat tusschen Spanje en de H. Stoel. Aangezien de groote hofstede eigendom was van een publiekrechtelljke corporatie, heeft de Beiersche staatsregeering >p grond van haar nationaal-socialistlsche wereldbeschouwing de meening, dat door dit feit de onafhankelijk heid en de vrijheid beslissingen te nemen van een van haar leden en' daarmede haar eigen regeeringswerkzaamheid zou kunnen worden benadeeld. BIJ dezen stand van zaken meent de minister-president zich van zijn medewer ker In het ministerie van economische zaken te moeten ontdoen. V. D. meldt nog, dat de Fransche regeering het rapport van haar ambassadeur te Berlijn ter kennis van de regeertngen te Rome. Brus sel. Warschau. Praag. Boekarest en Belgrado heeft gebracht. Eerst wanneer de antwoorden van Engeland en de laatstgenoemde regeertngen Parijs zul len zijn ontvangen, zal de Fransche regeering een besluit nemen of en op v Ike wijze zjj de besprekingen met Dultschland zal voortzetten Bevestigd schijnt te worden, dat de Fransche minister van Bultenlandsche Zaken. Paul Bon- cour, voornemens is binnenkort een rondreis naar de hoofdsteden van de staten in Zuld- Oost-Europa en Polen te ondernemen en dat hy deze reis misschien zelfs tot Moskou sal uitbreiden. Over de verdere ontwikkeling van de diplo matieke besprekingen verwacht men te Parijs dat de Engelsche regeering thens allereerst te kennen zal geven in hoeverre zij toestemt in een herbewapening van Dultschland en welke waarborgen zjj wil geven, wanneer Frankrijk zich met deze herbewapening sou vereenlgen. Eerbiedwaardige Broeders Zonen. WIJ verheugen ons zeer, wijl het Ons we derom veroorloofd is, in den loop van dit Heilige Jaar nieuwe bloemen van heiligheid te plukken in den hof der Kerk. Zy rijn van hemelsche zoetheid, gegeven aitn de bewondering der gansche Katholieke wereld. Deze stille Maagd van Lourdes immers, die wy eenige jaren geleden met den lauwer tak der hemelsche zaligheld mochten sieren, hebben Wij nu, stralend van nieuwe en wel be wezen wonderteekenen, tot groote Onaes harten, met dien weidschen mogen eeren. Het is ónmogelijk hierin niet het raadsbesluit van den Eeuwigen God te bewonderen, wijl im mers juist in dit Jaar, dat bijzonder gewijd aan het herstel der menschelyke verlossing, het vyftiende lustrum voltooid is, sedert de Maag- deiyke Moeder Gods, van oorsprong onbevlekt, rich by de grot van Massabielle aan dit on schuldige meisje te aanschouwen gaf. Het la God zelf, die den loop der dingen en der tyden regelt. Alle kif, die aan Bernadette Soubirous gebracht wordt, strekt uiteraard tot glorie de Onbevlekte Maagd Zelve, die haar met Moederiyke liefde heeft bemind, dat zy nederige herderinnetje de taak opdroeg haar glorie te verspreiden, en de menschen tot boete te vermanen Evenals dus „God de dwazen voor de wereld uitverkiest om de wyzen te beschamen en de zwakken voor de wereld uitverkiest, om de ster ken te beschamen" (I Cor I. 27) zoo ook zyn Allerheiligste Moeder. De teruggave van het Saargebied Dultschland, zonder dat een volksstemming gehouden wordt, verhooging def Duitsche militaire effectieven en de machtiging om een zeker aantal wapens te bezitten, welke krachtens het verdrag van Versailles verboden zijn. In dit plechtige uur van de Heiligverklaring van de Maagd van Lourdes zijn ook Wy in dec geest in vereering naar de grot van de Onbe vlekte Maagd gegaan, willen ook wy de Hei lige Moeder smeeken met U, dat wy allen ae glorieuze deugd van Bernadette Soubirous ter voorbeeld mogen nemen en van haar navolging niet mogen afwyken. wy moeten navolgen de christelijke nederig heid van haar hart, haar sterk geloof en baai brandende liefde en. zooals sy. de heilige stem altyd trouw beantwoorden Ook is het Onze wensch. dat vurige gebeden tot de Onbevlekte Maagd en haar beminde die nares omhoog sullen worden gesooden, door de ganache katholieke wereld, opdat ailen tn dm loop van iUr Heilig Jaar de vreugde der verlos sing deelachtig mogen worden, die Christus onze Heer door zyn bloed verdiend heeft. Dat allen tenslotte dien vrede vinden, dien ae wereld niet geven kan èn die bestaat in de rust van een Juiste orde en trouwe naleving der christeiyke geboden. Moge God geven op voorspraak van de On en van haar trouwe dienaresse Bernadette Soubirous. dat wy vreugde van Zyn verlossing in ons leven mogen gevoelen door Christus Onzen Heer. By het Offertorium werden den H. Vader de tradltioneele geschenken aangeboden ais waskaarsen, brood, duiven, tortelduiven enz. Kort na 1 uur nam de plechtigheid een einde. Wegens het slechte weer was de koepel niet verlicht. HEILIGVERKLARING VAN SOUBIROUS. TOESPRAAK VADER. De Tweede Kamer heelt de verhooging van den tabaksaccijns s-h^. aangenomen. manente zetels in den Volkenbondsraad besch kken daardoor over de haar toekomende leiding, zonder zich bloot te stellen aan het vet- wyt van hegemonie. Hoe dlkwyis de gedachte aan een hervorming van den Volkenbond ook is opgekomen, steeds heeft deze zich gericht tegen de Instelling van deze permanente zetels. Hy Paul-Boncour, zou zich verzetten tegen iedere poging, we'ke eenige hegemonie in den Volken bond zou beoogen. Wanneer men thans probeert de politiek der bondgenootschappen met die van den Volken bond in tegenspraak te brengen, dan is dat een negatie van het feit, dat alle Fransche pacten en overeenkomsten binnen het kader van Jen Volkenbond zyn tot stand gekomen en onaf scheidelijk zyn verbonden met het mechanisme van de organisatie van Genève. Zelfs by de Fransch-Italiaansche toenade ringspolitiek heeft Frankrijk kunnen instem men met het door Italië voorgestelde pact-van- vier binnen het kader van den Volkenbond Men zou dus a'le pacten en verdragen moeten vernieuwen en wyzigen, indien de Volkenbono zou talen. Frankrijk is niet béreid den Volkenbond welke de basis voor de Franeche politiek vormt te laten aantaaten. PARIJS, 8 Dec. De Fransche mi nister wan Buitenlandsche Zaken, Paul-Boncour, heeft Vrijdag tegen over Fransche persvertegenwoordi gers een verklaring afgelegd, welke te beschouwen is als een antwoord van Frankrijk op het laatste besluit van den Fascistischen Raad. Frankrijk heeft inzake herwinning van het Volkenbondspact geen aanvaardbare voorstel len ontvangen. Eventueel zul’en deze worden bestudeerd. Zekere artikelen van het pact zijn reeds gewijzigd. Indien het by de voorstellen slechts zou gaan om de aanpassing aan eenige artikelen, dan zal Frankrijk deze met nog meet bereidwilligheid onderzoeken. Voorwaarde zy evepwel. dat aan t fondament van den Volken bond niet wordt geraakt Dit berust op de eer biediging van de rechten van allen en op net gemeenscnapfieiyke aandeel aan de organisatie van den vrede. Spr. is van meening, dat de Volkenbond tot nu toe zeer ge'ukklg het principe van de gelijkheid van alle staten heeft verwezen lijkt. Dit principe is voor Frankrijk onaan tastbaar. omdat het In overeenstemming is met zyn nationale traditie en rekening houdt met felteiyke toestanden. De groote mogendheden hebben thans per- PARIJ8. 8 Dec. (Reuter) De Fransche re geering zal haar houding ten opzichte van de Duitsche eischen. welke volgens de meening van Berlyn. directe onderhandellngen noodlg ma ken, pas nauwkeurig bepalen na afloop van de Kamerdebatten over de financieele vraagstuk ken. Overeenkomstig haar *radltioneele gedragz- iyn staat de Fransche regeering erop, aldus meldt Havas, om de bevriende regeertngen op de hoogte te stellen van de Duitsche eischen niet in 'n speciaal document, maar in den vorm zooals zy vermeld staan In het rapport van den Franschen ambassadeur te Berlyn, Francois Poncet, na diens onderhoud met Rljkskanseller Hitler. Hitler heeft immers uiting gegeven aan een wensch, welke alle onderteekenaarg van het verdrag van Versailles interesseert, neerkomend op een eisch. welke de Duitsche pers en de rede voeringen der Duitsche politici nimmer ver borgen hebben gehouden, nJ.: Te half negen begon de lange processie, die den Heiligen Vader voorafging, den St. Pieter binnen te trekken. Het zijn de monniken der verschlllertde kloosterorden als Augustynen, CapucUnen, Franciscanen. Conventueelen, Car- melieten. Dominicanen, Benedict ynen en Clste rciënsers. Dan de clerus van de Romelnsche Basilie ken en kerken met de koren der seminaries en colleges. Tenslotte komt, onder het gezang van het ^Ave Maris Stella" de pause lijke hofstoet met de Zwltsersche Garde, de Kamerheeren, de rechters der kerkelijke rechtbank, de kapelaans met de belde tiara's en het Pauseiyk Kruis. Daar achter de ril van Abten. Bisschoppen en Patriarchen, byna 25 Fransche Bisschoppen, die met de groote bedevaart naar Rome gekomen zyn en ten slotte de Kardinalen. Toen de zegenende gestalte van den Paus op den draagstoel verscheen, in rooden mantel en met zilveren myter, tusschen t plechtig waaien van de struisveeren waaiers, steeg uit de dichte menigte een eindeloos gejubel op. dat den Vader der Christenheid steeds groette en zich lang zaam langs het groote schip der Basiliek voortplantte rjaar mate de stoet voortschreed. Daarna viel de stilte. Nadat Z. H. de Paus op den troon had plaats genomen, trad de Kardinaal-Procurator, Z. Em Kard. Laurenti naar voren, vergezeld door den advocaat van het Consistorie, die in zyn naam de vraag voorlas om de zalige Ber nards Soubirous onder de Heiligen van Onzen Heer Jezus Christus op te nemen, waarop de Paus, by monde van den Secretaris, Mgr. Baccl, allen uitnoodigde, de verlichting van den H - Geest In te roepen en Zelf by den troon neer knielde. terwyl het koor de Litanie van Alle Heiligen zong. Tweemaal herhaalde zich de vraag van den kardinaal procurator. Na de derde maal tenslotte verhief de Hei-' lige Vader zich van den troon en klonken de woorden: Den geheelen nacht is een gevallen; die in de ochtenduren duurde en velen teleurstelde. Nochtans is van bet morgengloren af anafrientnre menigte naar den St. Pieter trokken. -De Fransche pelgrims, ongeveer 12.000 in ge tal, hadden ten deele zelfs gevraagd, om op het plein te mogen overnachten. Dit nachtwaken. In het gericht van de basi liek, waarvan de gevel met de beeltenis van de nieuwe Heilige getooid was. zou zeker een hulde van mlddeleeuwsche innigheid geweest zyn. Maar de „Pyreneesche regen”, zooals de pel grims uit Lourdes het noemden, verhinderde hen niet dit plan uit te voeren. In de basiliek, die zich langzaam vulde met naar schatting 40.000 geloovigen, die de glorie van het herderinnetje van Lourdes wilden mee leven. stond onder de trenzen cathedra in de apsis de troon van den Paus opgesteld, terwyl aan de groote pijlers de beide vaandels hingen, waarop de in het helligverklaringsprocea er kende wonderen waren af ge beeld. Een van deze wonderen betreft den Aarts bisschop Mgr. Lemaitre, die by de heiligver klaring tegenwoordig was. Ook de tribunes, die zich onder den koepel bevinden, vulden zich geleidelijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1