ONS BLAD s Rijksdag geopend De nieuwe Onafhankelijkheidsgedrang in het verre Oosten S. KROM N.V. O Parijs en Berlijn Het nieuws van I Ververij en Chem. Wasscherij I nnn WEST-MONGOLIE EN FOEKIEN Wilhelmshaven IDE BAROMETER HlllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN s ZITTING VAN NOG GEEN KWARTIER DE SPAANSCHE OPSTAND GEDEMPT Tl 1 •V^rvArïi pn C’bAm. i B 11 „Köln” terug te Wie trekt aan de touwtjes? Men weet niets zekers Tsjang Sjoe Liang o o DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Geruchten te Parys Berlijn in vlaggentooi Revolutie in Bolivia? J'sjang l£ai Sjek Mysterieus zeemonster in Schotland Treinramp veroorzaakt bij Valencia Anti-Sovjet opstand in Mongolië WOENSDAG 13 DECEMBER 1933 Oorlogsvoorbereiding in Arabië Slotwoord van Goering De zitting werd besloten met het volgend slot- Een nieuwe Volken bond? f 2.50 f 1.75 f 2.50 f 2.50 JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Moderne Barometers Hitler thans niet aanwezig in Januari houdt hy een groote Ryksdagrede De haard van den opstand, Lo grono, door cavalerie en fanterie gezuiverd Wegens een groote overwinning van Paraguay ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c., ingez. med. 40 c. p. regel; idem op pag. één 55a p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 fohfoon Administrate 433, Redactie Ó33 ABONNEMENTSPRIJS, Taak van den Ryksdag Terug keer na een reis van vlag- vertoon. Redevoeringen van Hitler en Blomberg De Parysche pers levert veel com mentaar op het onderhoud tus schen Poncet en Hitler Voor de aankomende Feestdagen Chemisch reinigen Colbert Costuums Japonnen vanaf. Mantels vanaf Regenmantels v.a. Onze zorgvuldige behandeling staat aan de spits, aflevering desverlangd denzelfden dag te NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Kolonisatie naar Nieuw-Gninea. Avew spoor- guerilla gevoerd. Stand op Woensdag nar run.: 754 ^HffillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllltlIlllllllllllllHllllllllirH ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 59 be richten den der in- ul- Onder een driewerf heil, terwijl de afgevaar digden zich van hun zetels*-verheffen, wordt de zitting gesloten, na nog geen kwartier te heb ben geduurd. Het eigenlijke politieke werk zal in Januari beginnen, wanneer Hitler in een groote rede de taak van de nieuwe volksverte genwoordiging zal afbakenen. MADRID. 12 Dec. In den afgeloopen nacht is de regeerlng door het te hulp roepen van sterke cavalerie- en infanterie-afdeellngen er in geslaagd het centrum van den syndicallstlschen opstand, het gebied van Logrono, geheel van opstandelingen te zuiveren. Ook te Saragossa konden in den loop van de laatste twaalf uur de opstandelingen, die zlh achter barricades en op het station wanhopig verdedigden, door het optreden van mitrailleur-afdeelingen uit elkaar worden geslagen. Te Sevilla werd een voorge nomen spoorwegstaking in de kiem gesmoord. Nabij Valencia werd uit hinderlagen op treinen en auto's geschoten. MADRID, 12 Dec. Volgens United Press wordt het aantab-dooden. dat bU de pogingen tot op stand is te betreuren, nlet-officleel op 103 ge schat, het aantal gewonden op 215. Te Puzol alleen bedraagt het aantal dooden 25. In de Cortes, die blijkens een Reuter-bericht heden onder scherpe bewaking van het gebouw vergaderden, werd den mln.-president heftig ge ïnterrumpeerd, toen hij verklaarde, dat alleen elementen, behoorende tot de nationale arbeids- Jederatle en den Iberischen anarchlstenbond, aan den opstand hadden deelgenomen. MADRID, 12 Dec. In een voorstad van Madrid heeft een metselaar, die lid is van de syndi calistische vakvereeniging, een bomaanslag ge pleegd op een geheel bezetten tramwagen. De wagenbestuurder bracht de tram tijdig got stil stand en kon daardoor een catastrophe verhin deren. Politiebeambten achtervolgden den da der. die een huis binnenvluchtte. De man, va der van acht kinderen, werd doodgeschoten. Verder hadden twaalf arrestaties plaats. >et en tal ze onafscheidelijk van den man. die dit nieuwe Rijk heeft bevochten en thans leidt. Ook U zult tegenover Hitler staan met de deugden van den soldaat: gehoorzaamheid, plichtsvervulling, overgave en bereidheid te sterven voor dit volk en zijn leider. Vervolgens spraken Hitler en de chef van de marineleiding. admiraal Raeder. De Rykskanseller begaf zich vervolgens per auto naar het station, vanwaar hU per extra trein naar Berlijn terugkeerde. Wilhelmshaven benoemde den kanselier nog tot eereburger. Werkloosheid In de week van 24 tot en met 25 November weer iets gestegen. JEDDAH, 12 Deo. (Reuter) Naar verwachting zal binnenkort in Arabië een verwoede strijd uitbreken tusschen de troepen van Konlng Ibn Saoud en van den Iman van Yemen over bet betwiste grensgebied van Nejran. De troepen van Ibn Saoud zijn over land en zee Zuidwaarts opgerukt naar de grens en men verwacht, dat zij spoedig zullen trachten het aan den Iman verloren terrein te heroveren. De aanval zal vermoedelijk het eerst gericht zijn op de stad Badr. die thans door de troepen van den Iman bezet wordt. TOKIO 12 Dec. (V.D.). Het ministerie van Oorlog van Japan deelt mede, dat in Mongolië ernstige onlusten zijn uitgebroken tegen de Sov jet-heerschappij en de communisten. Het gebied van de onlusten ligt tusdLhen Oelan Bator (Oerga) en Kaloen. Tal van Sovjet-autori teiten zouden vermoord of gevlucht zijn. Naar voorts wordt medegedeeld, zouden uitgezóchte troepen der GPOe naar de onrustige gebieden zijn gedirigeerd om den opstand te dempen Parijache persstemmen over het onderhoud tas- schen Poncet en Hitler. Kortstondige opening van den Rijksdag; Berlijn in vlaggentooi. De - Spaansche opstand schijnt thans gedempt Treinramp veroorzaakt bij Valencia 19 dooden. Vlasfabriek te Koewacht afgebrand. Natuurramp op het eiland Siaoe (N.-L). Voortgezette vergadering van het R. K. Werk liedenverbond; rede van pater Jacobs M.S.C. Spoorwegongeluk te Simpelveid; groote mato- rieele schade. Ml e- 4e an in- er- len ae «n BERLIJN, 12 Dec. Ter gelegenheid van de opening van den nieuwen Rijksdag, die behou dens enkele „hospitanten" slechts uit nat.-soc. afgevaardigden bestaat, hadden heden te Ber lijn alle openbare gebouwen en vele particulie ren de zwart-wit-roode en de hakenkruls-vlag- gen uitgestoken. Overal waren iuidspreker-in- stailatles opgesteld, zoowel in de groote bedrij ven als in vele winkels, café's, restaurants en openbare pleinen. woord van voorzitter Goering: „Mijne Heeren, mijn kameraden! Ik mag er op wijzen, dat de Rijkskanselier heden niet aanwezig kan zijn en mag ook mijnerzijds alle verdere verklaringen, die ik omtrent den toestand zou kunnen doen, uitstellen tot den dag. dat de Rijkskanselier hier zelf het woord kan nemen. Voor heden wil ik U danken voor het vertrouwen, dat my we derom op deze plaats heeft gekozen en U als nieuw gekozen president begroeten. U zult be grijpen, in het bijzonder mijn partijgenooten. met welk gevoel van trots en geluk het mij ver vult, voorzitter van een nat.-soc. Duitschen Rijksdag te, mogen zijn. Wie. zooals ik, in de af geloopen Jaren heeft meegemaakt hoe het Duit sche parlement was misvormd, die zal begrij pen met welk een innerlijke bevrediging wij ook hier mogen terugblikken op den geweldigen ar beid, dien onze leider hier heeft verricht. Gisteren beeft de leider U in groote trekken de ver plichtingen. het doel en de plichten uiteen ge zet, tot welker vervulling gij hier geroepen zjjt. Vooral heeft hij in zijn rede samengevat, dat de Rijksdagfractie in volledige geslotenheid met de Rijksregeering en het Duitsche volk zal be wijzen. dat het geweldige vertrouwen, dat het Duitsche volk ons gegeven heeft, gerechtvaar digd is. Ons werk, ons dienen, onze daden zul len en mogen slechts het volk gewijd zijn. Laat my dan thans deze eerste zitting sluiten met het verzoek, met my in te stemmen op dit Duit sche volk en zijn kanselier een drievoudig: Sleg Heil!’ Volgens een offlcleele verklaring «tja wy een treinaanslag naby Valencia, negentien personen om het leven gekomen, terwijl Nestig personen »ijn gewond. Het ongeluk ie te wijten aan het feit, dat de anarchisten een stuk rails hebben verwijderd. Volgens berichten uit particuliere bron zouden vijf personen, die verdacht worden de hand In het ongeluk te hebben gehad, zyn gear resteerd. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ De schipbrug te Arnhem uit de vaart genomen. De begroetingen van Sociale Zaken en van Financiën door de Tweede Kamer afgehandeld. Verscheidene ochtendbladen, en wel voorna melijk de .JPetit Parisien” en de „Echo de Pa ris” zyn van meenlng, dat Poncet Hitler heeft medegedeeld, dat de Fransche regeerlng het Duitsche standpunt inzake de ontwapenings- kwestie niet deelt en de door Hitler gestelde eischen by het onderhoud van 24 November niet als basis voor het voeren van onderhan delingen kan erkennen. De ..Petit Parisien” acht het niet uitgesloten dat het onderhoud voor een groot deel betrek king had op de kwestie der afweer-organlsaties en dat de Fransche ambasadeur heeft ver zocht om opheldering, waarvan zyn regeerlng gebruik wenscht te maken by de komende be sprekingen met den Engelschen ambassadeur Lord Tyrrell en den Tsjecho-Slowaakschen mi nister van Buitenlandsche Zaken Benesj. BERLIJN, 12 Dec. (V. D.) Goering heeft een vertegenwoordiger van de Nachlausgabe een onderhoud toegestaan, waarin hy o.a. verklaar de. dat van nu at aan de Duitsche Ryksdag nog slechts zal bijeenkomen wanneer groote be slissingen op bultenlandsch politiek gebied moe ten worden goedgekeurd of wanneer princlpl- eele kwesties op binnenlandsch politiek gebied moeten worden behandeld. De Duitsche kruiser .Köln” heeft gedurende een’lznge reeks van maanden, een.reis met het doel van vlagvertoon in alle wereïddeelen ge maakt. De kruiser vertrok lang voordat Hitler aan het bewind was. De bemanning' vindt na- tuuriyk by haar terugkeer een geheel ander Dultschland terug. De „Führer" heeft den kruiser persoonlijk welkom geheeten in het va derland en daarby beweerd, dat in de afgeloo pen 15 Jaren niemand der toenmalige rëgeerin» gen. noch de bevolking zich om de marine had den bekommerd, wat historisch natuuriyk geenszins is te motlveeren. Hitler verklaarde, dat thans het volk geheel één is met de marine. Twee arrestaties inzake den brand en den dief stal in een villa te Amsterdam. j Mr. Van Doorne in >iin actie tegen de niet ontvankelijk verklaard. LONDEN, 12 Dec. (V.D.) Het geheimzinnige zeemonster in Loch Ness, het meer in Invemess- shlre in Schotland, waarover geheel Engeland thans reeds sedert drie maanden spreekt en waarvan ten minste 51 getuigen bezweren, het te hebben gezien, is Dinsdag in het Lagerhuis besproken. De staatssecretaris voor Schotland. Sir Godfrey Collins, zag geen reden de aanwezigheid van een ontzettend monster in het Loch Ness te vermoeden. Wetenschappelijke onderzoekingen zyn hier dan ook een aangelegenheid van par ticuliere ondernemers en geleerden, die gesteund worden door den yver van de pers en de foto grafen. De staatssecretaris moest meer bewyzen heb ben voor het bestaan van het monster alvorens de Engelsche luchtstrijdkrachten aan het werk te zetten. De afgevaardigde voor Inverness. Sir Murdoch MacDonald, heeft voorgesteld het monster in een groot vischnet te vangen. Anderen stellen voor het meer te laten leegloopen om op die wyze het monster zeker te vangen. lederen dag trekken honderden geleerden, journalisten en fotografen naar het meer om eventueel het monster te kunnen aanschouwen. Het monster, dat moet gelyken op de voorstel lingen welke mén zich maakt van de beruchte zeeslang, zou 20 M. lang zyn. De Schotsche autoriteiten hebben verboden het monster te dooden. Het mee. wordt dag en nacht door politie beambten bewaakt. In de ..Dally Telegraph” schrijft Pertinax over het onderhoud tusschen Poncet en Hitler, dat Poncet den Rykskanseller heeft moeten meedeelen. dat naar de meenlng der Fransche regeerlng de Duitsche eisch van geiykberech- tigdheid inzake bewapening waarschyniyk niet tot overeenstemming zou kunnen lelden. Ove rigens was de Fransche ambassadeur niet ge machtigd, nadere opheldering te verzoeken want de Fransche regeerlng was geneigd tot de meenlng. dat een derge'.yk verzoek beschouwd zou kunnen worden als het accepteeren van den Duitschen eisch tot wederbewapening ais grondslag voor onderhandelingen. edert Mandsjoerye zich van China af scheidde en zich tot een zgn. .nnafhan- keiyke" republiek Mandsjoekwo consti tueerde, valt er ook in andere deelen van het Chlneesche Ryk een onafhankelykheidsdrang te bespeuren. Gezien het feit, dat de stichting van Mandsjoekwo een listige machinatie van Japan is geweest om aan de internationale ver- dragsconsequentles van een werkelijke usurpa- tle-daad te ontkomen, is het heel begrypeiyk, dat Japans tegenstanders de nieuwe .jmafhan- keiykheidsbeweglngen” beschouwen als de vracht van Japansche Intriges. Wat de recente autonoom-verklaring van West-Mczigolië be treft, is dit ook allerminst onwaarschynlyk. Vanaf het oogenbllk, dat Japan zich in Mand sjoerye nestelde, zyn er aanwyzingen te over geweest, welke erop duldden, dat Japan -zijn scheeve oogen begeerig op Mongolië richtte. In teder geval spelen de West-Mongoolsche vorsten geheel in de pan-Aziatische kaart van het im periale Japan, terwijl de oproep, welke zy aan Russisch Mongolië hebben gericht om zich by hen aan te sluiten, veel te denken geeft. Naar aanleiding van de onafhankeiykheidsverklaring der West-Mongoolscne vorsten, wier gebied on- middeliyk grenst aan Mandsjoekwo, heeft Sovjet-Rusland dan ook rechtstreeks te Tokio laten protesteeren. Met dit protest zal het na tuuriyk niets bereiken, want de sluwe Japanners zpllen dit eenvoudig als verkeerd geadresseerd naast zich neerleggen. Wat de West-Mongool sche vorsten doen, moeten dezen zelf weten, zoo zullen zy redeneeren. en de door dezen ge publiceerde oproep aan Russisch Mongolië komt ten volle en uitsluitend voor hun eigen verant- woordeiykheld. Officiéél is hiertegen weinig in te brengen, dat heeft de geschiedenis van het ontstaan van Mandsjoekwo geleerd. Want al beeft de Volkenbondscommissie onder leiding van Lytton ook uitgemaakt en vastgesteld, da: da onafhankelijkheidsbeweging in Mandsjoerye niet uit het volk zelve spontaan is voortgeko men, doch door de Japansche indringers werd geprovoceerd, practisch heeft deze constatee- rlng niet het geringste gevolg gehad. Japan gaat kalm voort over den Mandsjoekwoschen band te spelen, terwyi Sovjet-Rusland. dat den staat Mandsjoekwo niet heeft erkend, zich met even groote halstarrigheid over de hoofden der auto riteiten van Mandsjoekwo heen blyft wenden tot den Japanschen souffleur. Zoo lydt het geen twyfel, dat de nieuwe arrestatie van Russische ambtenaren by den Oost-Chineeschen spoorweg, die geweigerd hebben de instructies van de Mandsjoekwosche autoriteiten op te volgen, wederom Japan zullen worden aangewreven. Te elf uur werd in de Hedwlg-kathedraal voor de talryke katholieke afgevaardigden onder leiding van vice-kanselier von Papen een H Mis opgedragen door Mgr. Steinmann Tydens denEvangellschen kerkdienst tn den Dom, waaraan ook president von Hindenburg met staatssecretaris Meissner deelnam, werden het Onze Vader en de Zegen uitgesproken door ryksblsschop Mueller. Op den weg naar de Kroll-Opera. waar de zitting werd gehouden en waar zich een groote menigte had verzameld, brachten vele ministers een kort bezoek aan het gedenkteeken Unter den Linden ter herdenking van de gevallenen. Reeds een half uur voor het begin van de zit ting zyn vele afgevaardigden in de zaal aan wezig. Boven den zetel van den voorzitter hangt op een reusaèhtigen rooden vierhoek tegen een witten achtergrond het zwarte hakenkruis. De publieke tribune was geheel bezet. In de diplo matenloge zün vete diplomatieke vertegenwoor- WILHELMSHAVEN. 12 Dec. (V DNadat Hitler zich met zyn gevolg aan boord van den na langdurige afwezigheid teruggekeerden krui ser had begeven, hield de RyksmïntstEr voor de weermacht, generaal v. Blomberg, een toe spraak tot de bemanning, waarin hy o.m. zeide. dat sedert de Köln was uitgevaren er thans een ander Dultschland is ontstaan, waarin de weer macht en het volk één zyn. Daarenboven zyn Per kwartaal voor Alkmaar f 1— Voor buiten Alkmaar f 2.85 M«t goillustroerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem digers der groote mogendheden gezeten, os. de Italiaansche staatssecretaris Suvich. De afge vaardigden in de zaal zlf zyn gekleed in de bruine, zwarte en gryze uniform van 8.A., S.S. en Stahlhehn. In het helle licht der schyn- werpers betreedt de Pruisische Minister-Pre sident Goering de zaaL Als voorzitter opent hy terstond de zitting, de vergadering aanspre kend met: .Jdyne Heeren afgevaardigden, S.A.- kameraden!” Goering doet mededeeling van de namen der afgevaardigden, die met kennisgeving afwezig zyn. Tot hen behoort ook dr. Hugenberg. Ver der memoreert hy, dat Rudolf Hees en Ernst Roehm benoemd zyn tot Ryksmlnisters zonder portefeuille. Dr. Frick stelt voor, by acclamatie te benoe men tot voorzitter van den Ryksdag den tegen- woordigen voorzitter Goering, tot waarnemend voorzitter den tegenwoordlgen voorzitter van den Pruisischen Landdag dr. Kerrl, tot derden voorzitter den tegenwoordlgen voorzitter van den Beierschen Landdag, dr. Esser, en Tot der den plaatsvervanger den afgevaardigde dr. Von Stauss. Hiertoe werd besloten met algemeene stemmen door het opstaan der afgevaardigden. Na benoeming van griffiers en rapporteurs wijst Goering erop, dat het Senloren-convent reeds gevormd is. Daartoe behooren o.a. de af gevaardigden dr. Goebbels. Hess, dr. Hugenberg. Kube, dr. Ley, Von Papen, Graaf zu Reventlow en Seldte. Teneinde de zitting zoo kort mogelyk te ma ken verzoekt Goering machtiging om de com missies te vormen in overleg met den fractie voorzitter dr. Frick, evenals de commissies van advies voor de verschillende ministeries. Ook krügt hy de bevoegdheid alle by den Ryksdag binnenkomende stukken te doen toekomen aan de betrokken ministeries. Tenslotte wordt Goering gemachtigd zelf het tydstip te .bepalen, waarop hy den Ryksdag in een volgende zitting zal byeen roepen en zelf de agenda voor deze zitting samen te stellen. economische verhoudingen in het Saargebied kan tusschen Beriyn en Parys onderhandelo worden. Het blad wijst er tenslotte nog op dat al deze besprekingen niet beschouwd kunnen worden als Fransch-Dultsche onderhandelin gen, doch dat men voorlooplg nog onderzoekt, of dergelyke onderhandelingen mogelyk zyn. Volgens mededeelingen van het Ministerie van Blnnenlandsche Zaken moeten al deze inci denten, evenals nog tal van andere, die uit de provincie gemeld worden. be;»üiouwd worden als de laatste pogingen der revolutionnairen, zoodat de revolutie-poging thans definitief als slukt kan worden beschouwd. De Minister van Publieke Werken verklaarde, daAie wegdienst normaal is en de stakery voor een groot deel het werk hervatten. In de Cortes zal de regeerlng rekenschap afleggen over de af kondiging van den alanntoestand. f Japan ook de hand heeft gehad in het onafhankeiykheidsspel te Foekien. dat door den Chineeschen generaal var. het Is al- Je te slaan en hebben een extra betaling van 300.000 dollar per maand gevraagd, alvorens zy bereid zyn Nanking hulp te bieden Onder- tusschen heeft Tsjang Kal Sjek den heid van Mandsjoerye, maarschalk Tsjang Sjoe Liang, die tegen Japan wilde doorvechten, ook toen Nanking al In een wapenstilstand met Japan had toegestemd, uitgenoodlgd het oppercom mando tegen de troepen in Foekien op zich te nemen, en Japan heeft grotmoedig geen be zwaar tegen Tsjang Sjoe Liang’s te rug keer naar China gemaakt, mits deze zich niet zal mengen in de Japansch-Chineesche betrekkin gen. Het kan Japan niet anders dan aange naam zyn. dat de Chineezen elkander om het hardst doodslaan, want hoe meer China zich zelf verzwakt, hoe sterker Japans positie wordt en hoe meer kans het krygt om tegeiykertyd op de bekende oorlogsmanier vrede te stichten. Ook ten aanzien van de kwestie der ver vroegde teruggave van het Saargebied heeft Frankrük slechte een negatief antwoord kun nen geven omdat het Saargebied onder den Volkenbond staat. Slechts over de toekomstige PARUS, 12 Dec. Het onderhoud, dat de Fransche ambassadeur te Beriyn, Francois Pon-' eet gisteren in tegenwoordigheid van den Ryks- minister van Buitenlandsche Zaken baron Von Neurath met Rykskanseller Adolf Hitler had. wordt in de Parysche pers druk besproken en voorzien van vele commentaren, hoewel men slechts met vermoedens kan werken omdat zoo wel de Fransche regeerlng als de Fransche am bassadeur zelf weinig of. niets loslaten. 19e leger Tsai Ting Kai wordt gespeeld minder waarschyniyk, al zal de toestand daar zich misschien ook zoo ontwikkelen, dat Japan gereede aanleiding zal vinden ter be scherming van zyn onderdanen en belangen in dat gebied evenals in Mandsjoerlie en Shanghai te intervenieeren. Naar het heet, zou de autonome rebellen-regeering te Foekien communistische sympathiën koesteren en te vens extremistisch nationalistisch gezlno zyn. In ieder geval schynt de beweging te Foekien zich fel te richten tegen maarschalk Tsjang Kal Sjek, die nog altijd in Nanking de lakens uitdeelt, enXsvien men een te slappe houding tegenover Japan verwyt. Volgens de opstan delingen staat Tsjang Kal Sjek de noogst noodzakelyke moderniseering van China m den weg. Na aanvankelyk haar tanden te hebben laten zien, een blokkade van de haven van Foetsjau te hebben beproefd en een eskader bombardementsvliegtuigen boven Foekien te hebben laten opereeren, heeft de Nanklngre- geerlng onderhandelingen met die van Kanton aangeknoopt om zich van die zyde steun te gen Foekien te verzekeren. De Kantoneezen trachten daaruit een slaat- PARIJS, 12 Dec- (Reuter). De .Jntransl- geant” bevat geruchten, volgens welke de En gelsche regeerlng voornemens is binnenkort een conferentie der landen te beleggen, die bet viermogendhedenpact onderteekend hebben. Tot deze conferentie zouden ook de Ver. Staten worden ultgenoodigd. De taak van deze conferentie zou zyn de grondslagen te leggen van den nieuwen bond, die overeenkomstig de wenschen van de Itallaan- sche regeerlng. en ook van sommige leden van het Engelsche kabinet, in de plaats moet tre den van den Volkenbond. De Jntransigeant" acht een overeenstem ming zeer moeiiyk, nu Frankryk door Paul- Boncour zyn trouw aan den Volkenbond heeft uitgesproken en ook Frankryks bondgenooten zich in denzelfden geest hebben geuit. BUENOS AIRES, 12 Dec. Volgens geruchten, die hier de ronde toen, zou er in Bolivia, als gevolg van een groote overwinning van Para guay. revolutie zyn uitgebroken. Gemeld wordt, dat de Duitsche opperbevelhebber van het Bo- liviaansche leger, generaal Kundt, van zyn Volgens de berichten van de naar het gebied van den opstand gezonden corres pondenten der Madrileensche dagbladen, zyn de gevechten in de laatste drie dagen geheel in den styl van de Afrikaansche In sommige plaatsen waren de communisten er in geslaagd, de bevolking te doen gelooven dat er een vrije communistische gemeenschap tot stand was gekomen. De bewo ners van eenlge dezer dorpen verbrandden hun geld en het geld uit de gemeentekas omdat zy van meenlng waren dat In den nieuwen staat geen geld meer noodlg zou zyn of gebruikt zou worden. Ook waren in enkele dorpen de eigen dommen en beschikbare levensmiddelen reeds op „communistische” wyze verdeeld. r o !1 e 8 Q 1 1 k L n Ie e tJ IO- Ar en n-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1