ONS BLAD PALTHE ALMELO D Vóór of tegen verdragsrevisie Het nieuws van heden PALTHE IN ALKMAAR MIENT IO De Priesterarrestatie Beieren TELEF. 1S61 Jll TITOELESCOE DREIGT De brand in den Rijksdag in DE BAROMETER Geopend onze zaak fl u CHEM. REINIGEN VERVEN Vtrdtrt mobilisatie in Bolivia V Anti-Christelijk Titoelescoe o o De rust keert weer in Spanje van De salariskorting OPENING VAN DEN RIJKSDAG Dr. Schmitt te Londen De eischen van Hitler L BESCHULDIGING IS Geheim Consistorie op ONHOUDBAAR 21 December Schepen vermist DE HERTOG VAN TREMOILLE Een rectificatie De oorlog in den Chaco Roehm met verlof „Natte** invoer in Amerika 7 spoorwegarbeiders gedood De Oostenrijksche clerus uit de politiek Overwinningsvreugde by de Paragueezen De „Osservatore Romano" over de sterilisatiewet De contingenteering van de alcoholica DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN De jonge hertog kwam bij den brand op het slot der familie Mc Comtek bij Londen om het leven. Men ziet hem hier als deelnemer aan de ionaste Jeanne d’Arc-teesten JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Zakmessen roestvrij Hevige storm in het Kanaal Het herstelplan Chautemps „Zeer vele katholieken zien met een soort van jaloezie naar de weerstandskracht der protestanten” ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op peg één 55c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Frankrijk op zoek naar medestanders DONDERDAG 14 DECEMBER 1933 M ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 60 VEREENIGDE KAT HOLIEKE PERS BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR M j Teloloon Administratie 433, Redactie 633 ■II it r- M. is TOOT dlt felt benoemd tot 14 Groote fabrieksbrand te Wormerveer. Zaterdag Elfstedentoebt? een Brand In een tonwfabriek te Naaldwijk. van ZOU (Vervolg elders In dit blad). Stand op Donderdag nnr v7M CoaponbelasUng door de Tweede Kamer aan genomen. Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over steun aan noodlijdende gemeenten en ver mindering der ultkeeringen. Na een korte opmerking van den procureur- generaal verklaart de president van den Senaat, dr Buenger het getuigenverhoor gesloten. Alvorens de procureur-generaal. dr. Werner, het woord krijgt voor zijn requisitoir wordt een korte pauze gehouden. et et te ABONNEMENTSPRIJS. Par kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f 2 85 Mat geiHuitreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem LONDEN, 13 Dec. Wegens den buitengewoon hevigen storm is het vrachtverkeer tusschen de Engelsche en Fransche kust gestaakt. Tal van schepen geraakten in nood. De reddingbooten van de Engelsche kanaalhavens waren onafge broken in touw. Twee vlsschersschepen worden vermist. Een bark is door de golven verplet terd. De bemanning kon evenwel worden gered. Twee vliegers worden vermist. Een driemaster, met een bemanning van 10 tot 13 koppen, is waarschijnlijk vergaan. Onze Romeinse he correspondent seint ons: Het Oeheim Consistorie voor de heiligverkla ringen van Pompillo Pirottl, Don Bosco, Louisa de Marlllac en zuster Mlchaela van het Aller heiligste Sacrament, is bepaald op 31 December in den Gran Chaco niet eindigt. Die maatregelen zouden in de eerste plaats betrekking hebben op een blokkade. Een vertrouwde van den president van Uru guay zeide echter er op te rekenen, dat de strijd binnen tien dagen definitief zal zijn geëindigd enz., dat tot 31 Maart a.s. mag worden in gevoerd, bedraagt voor: Italië 1.100 000 gallon <1 gallon is pijn. 4% L.) Frankrijk 784.000 gallon Engeland 607.000 gallon Duitschland 399.000 gallon Spanje 395.000 gallon Japan 187.000 gallon Nederland 110.000 gallon Portugal 60 000 gallon China 35 000 gallon Griekenland 25.000 gallon BERLIJN, 13 Dec. (VD) De chef van den 8. A-stafRoehm, heeft zich voor drie weken met verlof begeven tot herstel zijner gezondheid. LONS LE SAULNIER (Jura), 13 Dec. (Reu ter) Een sneltrein heeft tusschen Pontarller en Mouchard zeven werklieden gedood en acht ge wond. De mannen, waren bezig den spoorweg te herstellen. l.’S „tM „2 59 De meening der Tweede Kamer over het voor del-Aaibarse tx tot wijziging van het Regle ment van Orde. Vakbondsvergadering van bet K. K. Werklie denverbond. Zware Usg*»g “9 de Waai. Prof. mr. H. B. Graven, oud - hoogleeraar ie Lei den, overleden. LA PAZ. 13 Dec. (V.D De recrutenllchtingen van 1917 tot 1920 zijn onder de wapenen ge roepen. De Bollviaansche Minister van Oorlog heeft medegedeeld, dat kolonel Penaranda met zjjn staf en 3000 man troepen door de vjjande- Hjke Unies zijn geslagen en zich weer hebben aangesloten by de hoofdmacht der Bollviaansche troepen. Penaranda generaal. r- Ln 1. it te F* BUENOS AIRES, 13 Dec. (Reuter.) Te Asun cion raamt men, dat de Paragueesche troepen bij hun overwinning in den Gran Chaco 500 mitrailleurs hebben buit gemaakt. In den loop van het gevecht zouden duizend BoUvianen zijn gesneuveld, terwijl de Paragueesche verliezen 140 dooden en gewonden zouden bedragen. De secretaris-generaal van den Volkenbond, Avenol, beeft heden geluncht met Henderson en een aantal leiders van de Labour-party. Ver volgens werd hij door MacDonald ontvangen; beide staatsUeden bespraken een aantal on derwerpen, welke betrekking hebben op den Volkenbond. Zaterdag keert Avenol naar Genève terug. LONDEN- 13 Dec. (Reuter) Ben hevige storm woedt heden aan de kusten van Engeland en met name boven het Kanaal. Er is gevaar voor de scheepvaart en overal zijn reddingsboeien uitgezonden. President van Hindenburg verlaat den Dom, na de bijwoning der godsdienstplechtigheid ter gelegenheid van de opening van den Rijksdag Ter gelegenheid van de vestiging van dezen winkel zullen voor Alkmaar tjjd^lijk voor het Chem. reinigen van kleedlng onderstaande tarieven gelden: HEERENCO8TUUMS 2.54 EENV. WOLLEN of ZIJDEN JAPON va. MANTEL REGENMANTEL (exclusief waterdicht) Aflevering binnen enkele dagen Volgens de „New York Times" worden dras tische maatregelen tegen Bolivia en Paraguay overwogen door de negentien andere republie ken van het Westelijk halfrond, als de oorlog Italië hebben nieuwe stortbuien groote schade aangericht, ten gevolge van overstroomingen, aardverschuivingen en huisinstortingen. ROME. 13 Dec. (V D-> In een artikel over de Dultsche sterilisatiewet schrijft de „Osaervatore Romano”, dat de kerk deze wet moet brand merken, die in haar eenvoudige en brutale nauwkeurigheid het meest Indrukwekkende do cument vormt van een anti-Christeiyken. on- menscheljjken en barbaarschen geest. De Eerste Kamer heeft het voorstel tot ophef fing der gezondheidscommissies aangenomen. LONDEN. 13 Dec. (Reuter) De Konlng heeft heden Sir John Simon een audiëntie verleend op Buckingham Palace. In den ministerraad is heden de houding van Engeland ten aanzien van de in de afgeloopen 10 dagen gehouden besprekingen met Frankrijk, Duitschland en Italië besproken. Eenige dagen geleden werden In Beieren katholieke geestelijken gearresteerd, onder wie de directeur der Beiersche Katholieke Actie, pastoor Dr. Muhler, onder de aanklacht, dat zij marxistische literatuur in huis hadden, bene vens lidmaatschapsboekjes der „Rote Hilfe”. Wij hebben er toen direct op gewezen, dat waar schijnlijk elke geestelijke in Duitschland wel zulk soort literatuur In zijn bibliotheek zou hebben ter bestudeering en eventueele bestrij ding derzelfve. Het lidmaatschap der .Rote Hilfe” verwierpen wij als volslagen belachelijk. Tot onze blijde verbazing vonden wij thans in eenige Dultsche katholieke bladen een ver dediging der gearresteerde geestelijken oa. in de „MUnchener Kathollsche Korrespondenz” Wij hadden in den laatsten tijd er ernstig aan ge twijfeld. of het huidige geslacht van katholieke leiders en geloovlgen nog wel eenige blijken kon toonen van dat onvergetelijke soort van moed, dat heel de wereld tijdens den Bis- marckschen ..Kulturkampf” met bewondering vervulde. Gelukkig zijn in de laatste dagen feiten van verzet tegen schending van het Con cordaat te registreeren Het Dultsche episcopaat heeft bijvoorbeeld Zondag IX een brief laten voorlezen van den kansel, waarin krachtig op gekomen werd voor het noodzakelijk voortbe staan der katholieke pers, wier bestaan werke lijk wordt bedreigd Deze brief werd aan de pastoors per koerier bezorgd. De katholieke bladen mogen hem niet opnemen op straffe Gereformeerde kerk en Twijzel afgebrand. MADRID, 13 Dec. (Reuter) Drieduizend werk lieden van de marine-werven te Ferrol, die in staking waren gegaan, hebber; het werk hervat. Te Sevilla is de toestand weder normaal en is de staking opgeheven. De minister van Blnnenlandsche Zaken ver klaarde. datf in geheel Spanje volkomen rust heeracht. Te Barcelona wisten 58 gevangenen door een riool te ontsnappen uit de gevangenis. Da politie kon een dertigtal» weer arresleeren en achtervolgt de anderen in het riool, herhaal- delUk schoten lossend. van verbod. Opzettelijk bepalen wy ons tot dit eene voorbeeld. Wat zou er niet over de af slachting der katholieke Jeugdbeweging zyn te zeggen? Nog op één ding willen wü wyzen. De Zwitsersche „Baseler Natlonalzeltung" consta teert. dat de werkelyk katholieke geloovlgen in Duitschland met een soort van Jaloezie den grooten moreelen weerstand in het protestante kamp gadeslaan, een weerstand, die by de ka tholieken bijna niet te ontdekken is. Om nu terug te komen op de verdediging der gearresteerde priesters in Beieren- De „MUnchener Kathollsche Korrespondenz” schrijft: le By de kapelaans Solacher en Thaler wer den marxistische literatuur en lidmaatschaps boekjes der „Rote Hilfe” absoluut niet gevon den. dus in het geheel niet „in grooten om vang". 2e. Pastoor Qr. Muhler houdt zich sinds jaren bezig met sociale studiën en heeft dus literatuur op dit gebied noodig. HU doet deze studiën ter bestrydlng van het communisme en der godloozen. Het Ryks-postministerie stuurde hem voor dit doel zelf allerlei materiaal. Pas toor Muhler verworf zich op dit gebied in Duitschland dusdanige verdienste, dat hU op de communistische ..zwarte lyst” werd gezet. 3e. Wat betreft een lidmaatschapsboekje van de „Rote Hilfe" is vast gesteld, dat dit exem plaar afkomstig is van een communist, die zyn dwalingen had ingezien en ten bewyze zyner bekeerlng het boekje aan den pastoor had gebracht. Deze pastoor bekeerde vele com munisten en geniet daarom de bizondere be scherming van art. 5 van het Concordaat. 4e. Pastoor Muhler was reeds eenige maan den afgetreden als directeur der katholieke actie, om aan deze actie zelfs den schyn van politiek te ontnemen. Dit was den autoriteiten medegedeeld. 5e. Ten bewyze, dat pastoor Muhler een goed vaderlander was. wordt medegedeeld, dat hU heel den oorlog aan het front was. dat hU bevorderd werd tot officier, dat hU drager is van verschillende dapperheids- en gewonden insignes en dat nog in dit voorjaar de organi satie van Prinz Luitpold-Kanonlere hem hul digde wegens zUn „steeds betoonde vaderlands liefde”. Intusschen zyn de gearresteerde Driestere nog In het gevang. woonhaia te I-ONDEN. 13 Dec. (Reuter) De Dultsche Minister van Economische Zaken, dr. Schmitt, is te Londen gearriveerd Zaterdag as. zal hy aan een bruiloft van een familielid deelnemen. Aan de pers verklaarde hy. natuuriyk eenige beleefdheidsbezoeken te zullen afleggen en ox naar de ministeries van Buitenlandsche Zaken en Handel te zullen gaan. Men seint ons uit Rome: De Osservatore Romano" publiceert een ver klaring uit Weenen, dat de tydeiyke terugtrek king der geeatelykheld uit de* party-pollUek geen wantrouwen tegenover Dollfuss beteekent. Het Oostenryksche Episcopaat ziet integendeel Juist in de huidige katholieke regeerlng den ruimsten waarborg voor de godsdienstige belan gen. WASHINGTON. 13 Dec. (Reuter) Gedu rende de vier volgende maanden zullen ruim SS «nlllloen gallons alcoholica in de Vereenlgd» Staten mogen worden geïmporteerd. De totale hoeveelheid aan alcohol, wyn. bier De belangstelling is hedenmorgen weer zeer groot. Het eerst is nogmaals het woord aan den als deskundige gehoorden grafoloog. dr. Schatz, over de overeenkomst tusschen bet handschrift van de by Popof gevonden kwitanties van ..Peter" met dat van den getuige Werner Hirach die den bynaam Peter had Dr. Schatz verklaart, dat het zeer merkwaar dig is. dat het handschrift op de kwitanties en dat van Werner Hirsch zoo buitengewoon veel op elkaar lyken. omdat by nauwkeurig onder zoek kon worden vastgesteld, dat er ongetwy- feld geen identiteit tusschen beide handschrif ten bestaat Dimitrof interrumpeert: „God zU dank". Dr. Wemer: „OorsproJkeiyk - was men op grond van de schriftproeven van Wemer Hirsch toch van meening. dat er wel Identiteit bestond. Gewooniyk is het toch juist zoo. dat men zyn handschrift verdraait om lete te verbergen." Dr. Schatz: „Uit overwegingen, die men niet nader kan nagaan, heeft Wemer Hirsch onge- twyfeld gepoogd een misleidenden indruk te wekken door verdraaid te sehryven en de letters overbodig te versieren.” Dr. Werner: .tWaarschyniyk wilde dan Wer ner Hirsch een ander ontlasten. Is dat ook uw Indruk?” Dr- Schatz: „Ja.” Tenslotte wordt dan nog als laatste getuige de brigadier der gendarmerie Zuecker uit Wie senau in het district Guben, die het onderzoek heeft geleid by de communistische sprlngstof- affalre te Ziltendorf, gehoord. Getuige geeft een beschrUvlng van den toenmallgen gang van zaken en ontkent beslist elke bedreiging of mishandeling van de verdachten Het RUksdagbrandproeea weer begennea. De procureur-generaal dr. Werner houdt MJn requisitoir. Ik contingenteering van den Invoer van alco holica in Amerika. nlë en Joego-Slavlë hebben deels hun ontstaan, deels hun gebiedsuitbreiding volledig le dan ken aan de door Frankrijk heilig verklaarde vredesverdragen en zullen zich met hand en tand verzetten tegen elke eventueele Inbreuk op de daarin vastgelegde territoriale regelin gen. Wie daar nog aan twyfelen mocht, is door den Roemeenschen minister van bulten- landsche zaken Titoelescoe uit den droom ge holpen. Onomwonden heeft deze groote tegen speler van Italië dezer dagen verklaard, dat elke verdragsherziening, welke aan de gren zen zou raken, beschouwd dient te woroen als een „casus belli”, en dat de vrede in Europa alleen gewaarborgd kan worden door handha ving en naleving van de verdragen. Wanneer straks BenesJ, de minister van bul- tenlandsche zaken van TXjecho-Slowakye in Parys op bezoek komt, zullen wy wel soort gelijke geluiden te hooren krijgen Stelt men pu tegenover deze opvattingen, die van Italië. Duitschland en Hongarije, welke den vrede in Europa alleen gewaarborgd achten, wanneer zoo spoedig mogeiyk de huns Inziens niet lan ger duldbare fouten van de vredesverdragen en het Volkenbondsconvenant worden gecorri geerd. dan vraagt men zich terecht af, hoe het ooit mogeiyk zal worden deae diametrale tegen stelling te overbruggen. Veel aal er van afhan gen. welke houding Engeland tegenover de hangende vraagstukken zal aannemen, maar Engeland hult zich voorlooplg nog in een zwU- gende of onduideiyk sprekende geheimzinnig heid. In de voornaamste hoofdsteden van het Euro- peesche vasteland worden op het oogenbllk tusschen diplomaten en staatslieden Informa tieve besprekingen gevoerd. Hitler heeft te Ber- lyn weer met den Franschen gezant Francois Poncet geconfereerd en den Itallaanschen on derstaatssecretaris van buitenlandsche zaken Suvlch ontvangen. Te Parijs Is de Engelsche ambassadeur Lord Tyrrell weer aangekomen, terwyi de komst van BenesJ er tegemoet wordt gezien. De vraag vóór of tegen revisie der verdragen dryft de vroegere vrienden weer bjjeen en de oude tegenstanders uit elkaar, voor deze vraag wyken alle andere kwesties naar het tweede plan. e Europeesche mogendheden beginnen 1 zich steeds scherper In twee groote kam- •4-^ pen te verdeelen. In het eene kamp, waar Frankrijk de leiding heeft, trekken de antl-re- vislonisten d wz. zy, die het meeste voordeel getrokken hebben uit de vredesverdragen en daarom van geen Ingrypende verdragsherziening willen weten, zich terug en In het andere vinden elkaar de revisionisten d.w.z. zy, die zich door de vredesverdragen op eenigerlei wijze on rechtvaardig behandeld achten, en derhalve een grondige herziening bepleiten. De revi sionisten worden aangevoerd door Italië, dat als overwinnende en zeer zelfbewuste natie, zich achromeiyk te kort gedaan voelt, omdat het by het verdeelen van den vredeskoek niet alles kreeg, waar het recht op meende te hebben. De Latynsche zusters voor den spiegel van de Mid- dellandsche Zee, die elkander elndeiyk beter schenen te zullen gaan verdragen, zitten elkan der weer leelyk in het haar, nu het verdrag van Versailles en de Volkenbond In hun huldigen vorm op het spel staan. Het plan van Mussolini Om den Volkenbond te reorganlseeren en los te maken van het verdrag van Versailles. Is ken- neiyk bedoeld als een poging om de suprematie van Frankryk en zyn bondgenooten te Genève te niet te doen. Frankrijk beseft dat heel goed en nu de regeerlng Chautemps althans voorloo- pig na het nemen van de flnancieele hindernis w*l vaster In het parlementaire zadel zit, treedt Paul-Boncour weer naar voren om den band met de Fransche hulptroepen ter verdediging van de vrijwel legendarisch geworden onschendbaarheid der internationale verdragen en van den Volken bond nauwer aan te halen. Den laatsten tyd Was deze band bedenkeiyk los geworden. Polen dat vroeger zoo braaf aan den Franschen leiband liep, heeft meer vorderingen in de kunst om op eigen beenen te slaan gemaakt dan de Fransche gouvernante lief was. Na conform de Fransche wenschen met Sovjet-Rusland een non-agressle- pact te hebben aangegaan, heeft het op eigen gelegenheid toenadering tot de grootd'Fransche antipode, het Httlerlaansche Duitschland, ge- gocht en gevonden. De verhouding tusschen Warschau en Beriyn en Danzig wordt met den dag beter, zoodat het niet orunogelUk schynt, dat de précaire quaestle van den Poolschen cor ridor en alles wat daarmee verband houdt op den duur langs minneiyken weg geschikt kunnen worden. LEIPZIG, 13 Dec. Heden begint voor bet Rüksgerechtshof te Leip zig het laatste gedeelte van het dramatische Rükadagbrandproces, waarop de oogen der geheele wereld gericht zijn. Na een kort getuigenverhoor zal de procureur-generaal, dr. Wemer, zijn requisitoir houden en wel eerst bet politieke gedeelte, waarna zjjn assistent, dr. Parisius, het woord zal krijgen over Van der Lubbe, en ver volgens dr. Werner de aanklacht tegen de Bulgaren zal toelichten, om tenslotte de straffen tegen de be klaagden te eischen. Indien dit van daag nog het geval zal zijn, zal het ongetwijfeld laat in den namiddag worden, doch men houdt ook reke ning met de mogelijkheid, dat de procureur-generaal pas morgen aan zjjn eisch zal toekomen. It zelfstandig optreden van Polen moet aan verschillende oorzaken geweten wor den. Van nature moet Polen met zUu Pilaoedskl-régime zich meer aangetrokken ge voelen tot het dictatoriale Duitschland dan tot bet „democratische” Frankryk, waar het parle mentarisme aardig op weg was zich onsterfeiyk te blameeren. Bovendien Is het vertrouwen van Polen in Frankryk sinds de aanvaarding van hel, zy het ook sterk gewyzlgde, vlermogendheden- pact eenigszlns geschokt, al heeft Frankryk zich uitgesloofd om al de daardoor gewekte be zorgdheid zyner vrienden In Oost- en Mid- den-Europa weg te praten. Liever dan op een twyfelachtigen partner te bouwen heeft Po len contact gezocht met een tegenstander, van wien het tenminste precies wist, wat het er niet en wel aan had en wat het er niet en wel aan zou kunnen hebben. Binnenkort hoopt Paul-Boncour persooniyk naar Warschau te reizen om Polen ervan te overtuigen, dat het alleen maar onder de schutse van Cliante- cler's vleugelen veilig kan zyn. De Kleine En tente, die zich mede onder Invloed van een zeker wantrouwen in de macht en de volhar dendheid van den Franschen bondgenoot hecht aaneen heeft gesloten, zoo hecht, dat Musso lini reeds herhaaldeiyk over een nieuwe groo te mogendheid heeft gesproken, baart Prank- rUk minder zorg. Tsjecho-Slowakye, Roeme- PARIJ8, 13 Dec. (Reuter) De flnancieele commissie van den Franschen Senaat heeft in grypende wUzlglngen aangebracht In artikel 6 van het saneeringsontwerp. dat betrekking heeft op de korting der ambtenaarssalarissen en dat door de Kamer was aangenomen. De commissie heeft de vrystelllng voor de lage salarissen ge schrapt en heeft besloten, dat de korting op de salarissen boven de honderdduizend francs zal worden berekend naar een percentage dat hooger Is dan negen procent. Volgens berichten uit Oost- en Noord-Ewopa, alsmede uit Italië. Is de kou sedert gisteren I sterk coegenomen. Te Triest is het verkeer ge- I lieel stilgelegd door den sneeuwval. In Zuid- ai

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1