ONS BLAD Twee doodstraffen geëiscÊt De muiterij m Indië I I I i Het nieuws van heden i TEGEN VAN DER LUBBE EN TORGLER DE BAROMETER VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS EEN DINER VOOR STAATSSECRETARIS SVVICH Schepen in den storm ►t Een steenkool voor Hitler Symbolitch geschenk Hoofddader 16 Jaar Legerauto’s in Amerika De Blauwhemdenbond Dr. Schmidt te Londen ontbonden Italië en Naar stabilisatie van b den dollar? Ernstige ongelukken HET HUWELIJK VAN DEN DAG Acht kinderen in Florido gedood Het schaakbord der politiek 4* p^wui!i rnnm //z//<vz7/^p Beklaagden blijven kalm Amerika ontvangt maar vijf procent Fransche regeering op nieuw in gevaar? Negen doodvonnissen in Amerika Door de voorstellen der financieele Senaatscommissie De eerste vonnissen tegen Euro peanen zijn heden gewezen Van de heden vervallende oorlogs- schulden. Alleen Finland betaalt het volle pond DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN BLADZIJDEN Nieuwe politieke partij in Amerika? i l VERVERIJ EN CHEM. WASSCHERIJ S. KROM N.V. IJSCOSTUUMS reinigen en verven in één dag gereed Duitschland JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Scheerkwasten en Vertrek van Savich ait Berlyn VRIJDAG 15 DECEMBER 1933 ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 O’Duffy sticht thans een jeugd beweging De rol der Bulgaren „Torgler heeft met den brand de communisten willen aanspo ren, er op los te slaan” ft n Naar stabilisatie van den dollar? O V» 4 ■t t 1 n voormalige t Scheerzeep t tusscl leven Stand op Vrijdag nr van.; 75* Vorige stand: 75* r i l i l I heid gehad met ▼riendeUjkste wijze te beraadslagen o\er actueele, politieke en economische vraagstuk! WASHINGTON, 14 I> wacht de oprichting vaj party in ae Vereenigde Utlek van Roosevelt zal keinsche senator heeft verl de uitvoering van het pro moet voortzetten, of econoi vel gaan. O’Duffy sticht een jeugdbeweging onder goed keuring der lersche regeering. Schepen in den storm. Finsch schip met 12 man vergaan. X2 k n WASHINGTON, 14 Dec. (Reuter). In verband met de mechanisatie van het leger der VS. zal het departement van defensie 7700 auto’s koo- pen tegen ’n globalen prijs van 2 millloen dollar LONDEN, 14 Dec. (V. D.) Sir Eric Phipps, de Britsche ambassadeur te Berlijn, is op verzoek van zijn regeering naar Londen overgekomen voor overleg en beraadslaging over de kwestie der Ontwapening. Vanmiddag had hij een lang durige bespreking met Sir John Simon. Het politieke schaakbord. Benesj’ besoek aaa Parijs. Mgr. C. A. van Son, deken en pastoor tn Nijmegen, gaat rusten. Brand te Botterdam- Vonnissen tegen de tweede groep muiter* van ..De Zeven Provinciën." De eisch in het Bijksdagbrandproces. De ver dediger dr. Teichert aan bet woord. Amerika ontvahgt slechts 5 pCt. van de heden vervallende oorlogsschulden. De Dultaehe minister Schmitt besoekt te Lon den MacDonald en Simon. 9 De Fransche regeering zal morgen door haar ambassadeur te Washington aan de regeering der Vereenigde Staten een nota doen toeko men. waarin zij herinnert aan üet Kamerbe- slult van 14 December 1932 en zal verklaren, dat de Fransche regeering niet in staat is den vervallenden termijn te betalen. De huidige termijn bedraagt 19.154.000 dollar, terwijl de nog niet betaalde termijnen van 15 December 1932 en 15 Juni 1933 tezamen 66 millloen dollar bedragen. Te Bad Doberan werd dezer dagen het huwelijk voltrokken tuSschen Prinses von Schoenaich—Carolath en den Noorschen bankdirecteur Chr. B. Heimbeck (Reuter) Men ver een nieuwe politieke Staten, welke de po- teunen. Een republi- dat het lano van Roosevelt naar den dui- ing ran ar- ent der tae als nd Hi rer •ijf of :he op len tag nk net an lar rUa ce. an op in- ol- \wen Té Durban (Zuid-Afrika) zijn bij een botsing ;n twee vliegtuigen drie personen om bet gekomen. m- m- lar is- het or- m- lid erd m- tad nt, en trd De voormalige Tsjechoslowaaksche minister-president Svehla is overleden lang ik, dat hem eererechten worden ontzegd. Nauwkeurig ondersoek naar de oorzaak van de motorstoornis van den „Postjager.” Gedachtenwisseling In de Tweede Kamer over het Lager Onderwijs. BERLIJN, 14 Dec- (W B Een deputatie van 'slachtoffers van den arbeid uit het Roergebied schonk heden aan Hitler een kerstgeschenk in den vorm van een Roersteenkool. De ..Führer” en volkskanselier nam ten diepste bewogen dit geschenk aan en onderhield zich met den aan voerder der deputatie, een man, die 51 jaren mijnwerker was. De ..Führer” en volkskanselier Adolf Hitler beloofde, dat de slachtoffers van den arbeid op één lijn zouden worden gesteld met de slachtoffers van den oorlog. Sir John Simon, die Kerstmis op Capri wil vieren. Is van plan eerst een paar dagen te Pa rijs te blijven en bij die gelegenheid ook Paul- Boncour te bezoeken. Van de door bemiddeling van de Federal Reserve Bank te New York in onderhandellng is getreden met de Bank van Engeland en de Bank van Frankrijk, over een stabiliseering van den Dollar op de basis van den Amerikaanschen goudprijs van de laatste dagen van 34.01 dollar per ounce. Thomas, die zelf uitgesproken voorstander van inflatie is. verklaarde echter, dat dit Plan pp hevig verzet van het Congres zou stuiten, aan gezien het Congres een depreciatie van den dol lar met minstens 50 wenscht. BERLIJN, 14 Dec. (W.B.) De ItaUaansche staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken, Suvlch. heeft heden Berlijn verlaten Tijdens zijn ononthoud te Berlijn heeft Suvlch gelegen- de Rijksregeering óp aller- de PARUS, 14 Dec. (V. D.) De Tsjecho-Slo- waaksche Minister van Buitenlandsche Zaken Benesj Is hedenmiddag te Parijs aangekomen, waar hjj op uitnoodlglng der Fransche regeering eenige dagen zal blijven tot het voeren van be sprekingen. Aan de „Intransigeant” verklaarde hij, dat het doel van de reis o.a. was de wederzijdsche informatie over de groote plannen, die momen teel op den voorgrond der belangstelling staan. Hij zou de Fransche regeering zijn standpunt en dat der Kleine Entente uiteenzetten en de meenlng van den Franschen Minister van Bui tenlandsche Zaken vernemen. Dr. Benesj had Donderdagmiddag een onder houd met Paul-Boncour, dat anderhalf uur duurde. Later is Benesj door Chautemps ont vangen, terwijl Paul Boncour vanavond ter eere van den Tsjechischen minister een banket heeft aangeboden. Een der belangrijkste kwesties, die der ont wapening, zal pas aan de orde kunnen komen. PARUS, 14 Dec. (V. D.) De financieele Se naatscommissie heeft, zooals gemeld, bjj de be handeling der reeds door de Kamer goedge keurde financieele regeeringsvoorstellen op eenige belangrijke punten ingrijpende wijzigin gen aangebracht, zoodat het lot van deze voor stellen en daarmede dat van de regeering, op nieuw twijfelachtig is geworden. Weliswaar komen de voorstellen Maandag as. pas in den Senaat zelf in behandeling en hoopt men dat nog overeenstemming kan borden be reikt, doch in parlementaire kringen verheelt men zich niet, dat het verzet der financieele Senaatscommissie in bepaalde gevallen zeer hardnekkig kan zijn. De toestand wordt bovendien ingewikkelder doordat de ambtenarenorganisaties reeds tot den tegenaanval zijn overgegaan. Zoodra bekend werd, dat de Senaatscommissie de den ambte naren door de Kamer opgelegde offers als te gering beschouwde, en het bedrag der bezuini gingen op de ambtenarensalarissen verhoogde, hebben de ambtenaren-organlsatles haar leden gemobiliseerd. De Senaatscommissie zet inmid dels vanmiddag haar besprekingen voort. WASHINGTON. 14 Dec. (VD.) De Ameri- kaansche regeering zal van de oorlogsschulden. waarop Vrijdag in het geheel 153 millloen dol lars zouden moeten worden betaald, slechts on geveer 5 pCt. ontvangen. Frankrijk. België. Polen en Esttland weigeren eenige betaling te verrichten. Oostenrijk en Hongarije verklaren zich niet in staat iets te betalen. Engeland betaalt 7 <4 millloen van de 117671.000 dollar, welke vervallen. TSjecho Slowakije 150.000 van de 1.865 000 dollar. Italië 1 millloen van de 2.139.000 dollar. Letland 81 200 van de 1814)00 en Littauen 10.000 van de 105 000 dollar. Slechts Finland betaalt de volle NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD NEW YORK, 14 Dec. (V. D)Naar uit Mont gomery in Alabama wordt gemeld, heeft het Hooggerechtshof van dien staat negen dood vonnissen tegen acht mannen en een vrouw bekrachtigd. Alle veroordeelden zullen worden terechtgesteld op 9 Februari 1934. Dan zal de grootste massa-executie door den electrischen stoel plaats vinden, die in de Vereenigde Sta ten ooit is voorgekomen. In de buurt van Palatka (Florida) heeft een goederentrein een autobus gegrepen, waarin schoolkinderen waren gezeten. Acht kinderen werden op slag gedood. Verscheidene ernstig en van lichtgewonde kinderen werden naar het ■kenhuls overgebraoht. Gevreesd wordt voor leven van enkele der jonge slachtoffers. LONDEN, 14 Dec. (VD.) Het schip, dat gis teren ter hoogte van Aldeburgh tijdens den hevigen storm is gezonken, is gebleken te zijn de .J’ulmore”. metende 469 ton en afkomstig uit Londen. De bemanning, bëstaande uit negen koppen is verdronken. DUINKERKEN, 14 Dec. (Reuter) Het licht schip „Dyck”, dat door den storm is losgeslagen, is nu 4 mijl ten Westen van de Grevelingen gezien. Vier man klemmen zich vast aan de lantaarn' van het schip. Het lot van de dne overige opvarenden is niet bekend. LONDEN. 14 Dec. (V D.) De Rijksminlster van Economische Zaken. Dr. Schmidt, maakt van zijn aanwezigheid te Londen gebruik om kennis te maken met eenige leden van het Engelsche kabinet en in persoonlijk contact met hen te treden. Vandaag heeft hij MacDonald en Sir John Simon bezoeken gebracht. Vrijdagmiddag zal hy Runciman ontmoeten. Vrijdagavond zal de Duitsche ambassadeur een eenvoudigen maal tijd aanbieden ter ambassade, waarvoor Baldwin, Runciman. Elliott, MacColville. zoomede eenige economen. bankiers en industrieelen zijn uit genood igd- Ook de bewering van Popof, dat hij pas in November 1932 voor het eerst naar Duitschland is gekomen, wordt door den procureur als on geloofwaardig van de hand gewezen- Uit ver schillende getuigenverklaringen is onbetwist baar gebleken, dat Popof reeds in den zomer van 1932 in Duitschland was, maar dat hij dit probeert te verbergen. Wel is waar hebben ver- Na een korte pauze wordt de- zitting her opend en neemt dr. Teichert. de verdediger der Bulgaarsche beklaagden, het woord- Dr. Beuf- fert zal zijn pleidooi ten gunste van v. d. Lubbe Vrijdag houden. Dr. Teichert begon zijn pleidooi met een be spreking van het z.g. proces te Londen, dat hij een schakel noemde in de keten van „de hetze van zekere belanghebbende kringen van het communisme of van het emigrantendom of van andere anti-Duitsche klieken." Dr- Teichert behandelde vervolgens de om standigheden. welke hadden geleid tot de ar restatie der 3 Bulgaren- Dat v. d. Lubbe hel pers moest hebben gehad, stond vast. Het was dus begrijpelijk, dat men naar mededaders zocht. Dat de Bulgaarsche beklaagden onder verdenking kwamen was hun eigen schuld, daar zij in den beginne fantastische en klaarblijkelijk onjuiste mededeelingen deden over hun werk en verblijf in Duitschland. Ik moet verklaren, dat uit dien hoofde de aanklacht terecht ge schiedde. Het vooronderzoek behoeft immers slechts de verdenking te bewijzen. Voor zoover Dimitrof betreft, is het alibi be wezen. daar hij zich op den dag van den brand te München bevond. Vast staat dat v. d. Lubbe van 12 Juni tot midden November 1932 de Bul garen niet heeft ontmoet. Het geheugen van majoor Weberstedt en dr. Drescher is niet Juist gebleken. De Bulgaarsche beklaagden kunnen nimmer in het Rijksdaggebouw zjjn geweest. Verder wijst hij er op. dat de Communistische Party, wanneer deze lieden werkelyk betrokken zouden zyn geweest by de brandstichting, wel valsche passen zou hebben verstrekt^ om op tyd naar het buitenland te vluchten. Dr. Teichert verweet tenslotte getuige Grothe zyn verklaringen een voudig te hebben verzonnen. Om acht uur wordt dan de zitting gesloten. Wat Torgler betreft, was de procureur-gene- raal tot de conclusie gekomen, dat Torgler me deplichtig is aan den Ryksdagbrand en dat hy de daad verricht heeft met bet doel, de leden der communistische party aan te sporen om er op los te slaan- V. d. Lubbe bleef, terwyi de Oberreichsanwalt de doodstraf tegen hem éischte. volkomen onbewogen zitten, in de houding, welke men van hem gewoon is. Ook Torgler maakte niet de minste beweging, terwyi de Bulgaarsche be klaagden eveneens volkomen rustig bleven. zoodra Lord Tyrrell het standpunt der Britsche regeering aan den Quai d’Orsay zal hebben be kend gemaakt. Het bezoek van Lord Tyrrell heeft men evenwel moeten uitstellen in verband met een lichte ongesteldheid van den ambas sadeur. Bovendien heeft de regeering te Lon den nog geen definitief besluit genomen DUBLIN, 14 Dec. (Reuter). O’Duffy deelde mede, dat zyn Blauwhemden-organlsatie ont bonden en een nieuwe jeugdorganisatie ge vormd is. waarvoor hy goedkeuring heeft aan gevraagd. Deze organisatie is ongewapend en heeft ten doel de bevordering der lersche een heid. den strijd tegen het communisme en de controle op den Invloed van vreemdelingen op nationale aangelegenheden. schillende getuigen uit Rusland gezegd, dat Popof zich in den zomer van 1932 in Rusland bevond, maar deze verklaringen moeten ern stig betwyfeld worden, omdat zy verschillende tegenstrijdigheden bevatten, vooral wat aan gaat de door Popof gevoerde namen. Voor het deel, dat Popof aan den brand in den Ryksdag heeft gehad, zyn naar dr. Wer ner verder zegt twee momenten van byzon- dere beteekenis: de verklaring van getuige Grothe, volgens wien Popof de man is. die de tasch met het brandmateriaal aan den Ryks dag heeft afgegeven, en ten andere het feit, dat Popof op den dag van den brand in den Ryksdag zou zyn gezien en wel in gezelschap van Torgler. De verklaring van getuige Grothe is echter tot op zekere hoogte door andere ge tuigen aan het wankelen gebracht, hetgeen ook geldt Voor de verklaringen van den kellner Helmer. Dr. Werner wijst verder op getuigen verklaringen, volgens welke Tanef dikwyls in den Ryksdag is gezien. Alle omstandigheden zijn er op berekend, een belangryke verdenking ook tegen de Bulgaarsche beklaagden te motiveeren. zoodanig, dat zy dingen hebben gedaan welke verband houden met de voorbereiding van een revolutie in Duitschland. Dat zy echter juist met den Ryksdagbrand in verband staan, is niet met zekerheid te be- wyzen. ofschoon er wel een sterke verdenking in deze richting blyft bestaan Nadat dr. Werner vervolgens de reeds bovengenoemde eischen heeft gesteld, vervolgt hy aldus: ..Edelachtbare Heeren Ik ben aan het einde van myn verklaring. Tezamen met myn collega >230.000 dollar welke het moet betalen. Parisius hebben wy geprobeerde het voor en tegen rechtvaardig tegen elkander af te wegen. Thans rust op U de zware taak, de uitspraak te doen. Moge God U kracht en Inzicht daartoe geven. By de buitengewone opwinding, welke de dkad heeft teweeg gebracht, en by de opge wondenheid, waarmede voor en tegen de schul digen werd geoordeeld, zal het hoe het von nis ook moge uitvallen niet aan critiek. wel licht zelfs hatelyke critiek mankeeren. Doch dit zal U er niet van weerhouden, het vonnis te vind.en zooals de wet, waarop U den eed hebt afgelegd, het U gebiedt en zooals het U Uwe overtuiging en Uw geweten gebieden, om dat wy allen daarmede het geliefde vaderland den grootsten dienst bewyzen en het algemeen welzyn dienen, wanneer wy de gerechtigheid dienen, de gerechtigheid, welke de beste stut is van onzen staat.’’ NEW YORK, 14 Dec. De Democratische Senator voor Oklahoma Thomas verklaarde op grond van betrouwbare informaties te kunnen mededeelen, dat de Amerikaansche regeering In de tweede plaats vraag ik, dat verdachte Torgler schuldig wordt verklaard aan het voortgezette misdrijf van hoogverraad, gecom bineerd met ernstige brandstichting, en oat hy met toepassing van genoemde verordening en wet ter dood wordt veroordeeld. Tevens ver levenslang de burgeriyke SOERABAYA, 14 Dec. De Zee- krijgsraad legde heden de volgende straffen op aan de eerste groep mui ters van de.„De Zeven Provinciën”: M. Bosschart, korporaal-machi- nist, 16 jaar (14); G. F. Dannau, korporaal-stoker, 12 jaar (11); M. Dooyeweerd, korporasd-ma- chinist 10 jaar (10); R. van Leeuwen, korporaal-tna- chinist, 8 jaar (7); W. Tichelaar, korporaal-machi- nist 1 jaar (1); P. A. Peeters, stoker-olieman, 8 jear (7); W. Snel, stoker-olieman 4 jaar (4M C. A. Vermeulen, stoker-olieman IK jaar (1). Al deze straffen worden vermin derd met den tijd, doorgebracht in preventieve hechtenis, met uitzon dering van de beklaagden Tichelaar en Vermeulen, die niet in voorarrest zijn geweest. Voorts ontslag uit den militairen dienst en ontzegging van de be voegdheid om bij den gewapenden macht dienst te nemen, ook ten aan zien van de beklaagden Tichelaar en Vermeulen. HELSINGFORS. 14 Dec. (V.D.) Bij de Alands- ellanden is in den nacht op Donderdag het Finsche schip „Plus” In een ’storm aan den grond geraakt en binnen enkele seconden ge zonken. Slechts vier leden der bemanning kon den zich redden, terwyi de overige 12 zyn verdronken. De eischen van den procureur-gene raai dr. Werner werden als volgt geformuleerd: Ik vraag ten eerste, verdachte v. d. Lubbe schuldig te verklaren aan het voortgezette mis drijf van hoogverraad op grond van art. 81 sub 2 en art 82 van het Wetboek van Straf recht. gecombineerd met drie mlsdryven op het gebied van zware brandstichting volgens art. 166 sub 3 en 307 sub 2 van het Wetboek van Strafrecht, en een poging tot eenvoudige brand stichting. Ik vraag derhalve hem onder toepassing van art. 5 sub 1 van de verordening van den Ryks- president tot bescherming van volk en staat d.d. 28 Februari 1933. gecombineerd met de wet Lz. het uitepreken en uitvoeren van de doodstraf d.d. 29 Maart 1933, ter dood te ver- oordeelen- Tevens vraag ik. den verdachte de burgeriyke eererechten levenslang te ontzeggen. LEIPZIG, 14 Dec. Zooals wjj nog in een deel onzer vorige oplage berichtten, eischte de procureur- generaal in het Rjjksdkngbrand- proces, dr. Werner, heden tegen d. Lubbe en Torgler de dood straf en levenslang verlies der burgerlijke eererechten. Voor de Bulgaren Dimitrof, Popof en Tanef vroeg hjj vrijspraak wegens gebrek asm bewjjs. Verder verlang Ik, dat den verdachte Van der Lubbe en Torgler de kasten van het geding worden opgelegd, voorzoover die niet zjjn ont staan door de vervolging van Dimitrof. Popof en Tanef. Ten slotte verlang ik, dat de verdachteft Di mitrof. Tanef en Popof wegens gebrek aan voldoende bewys worden vrygesproken van de beschuldiging van voortgezet hoogverraad, ge combineerd met brandstichting. De kosten, die door hun vervolging zyn ontstaan, stel ik voor, door den staat te laten dragen. Na de pauze krijgt de procureur-generaal Dr. Werner het woord om de tenlastelegging aan de drie Bulgaren te behandelen. De president, Dr- Bünger, wendt zich echter eerst tot Dimitrof met de woorden: .Jk heb herhaaldeiyk bemerkt, dat U gelachen hebt- Ik zeg U dat ik dat als een oneerbiedigheid te gen het gerechtshof en als een provocatie be schouw.” Dimitrof probeert iets te antwoorden, doch krijgt daartoe het woord niet. Hy maakt dan de opmerking: „Ik vind nu eenmaal verschil lende dingen belacheiyk.” Dr. Werner merkt korzelig op. dat de mee nlng van den heer Dimitrof hem volkomen on verschillig kan zyn en begint dan met hét laat ste gedeelte van zyn requisitoir. Dr. Wemer schildert eerst den levensloop der drie Bulgaren en wyst er met name op, dat zy alle drie een betrekke!yk belangryke rol heb ben gespeeld in de communistische party van Bulgarije. Hy noemt de mededeeling van Di mitrof, dat hy zich als Bulgaarsch emigrant in Duitschland «Heen bezig heeft gehouden met Bulgaarsche kwesties, weinig waarschynlyk. Een bepaald bewijs echter, dat Dimitrof in Duitschland andere dingen heeft verricht is in het algemeen niet mogeiyk geweest. In elk geval staat echter vast, dat Dimitrof in relatie heeft gestaan met een leider der Duitsche com munisten. Dimitrof en Popof hebben by het vooronderzoek alles gedaan ten einde de auto riteiten te misleiden. De Oberreichsanwalt legde er byzonderen na druk op, dat geen van de drie Bulgaren een plausibele reden heeft kunnen opgeven waarom zy juist in Duitschland domicilie hebben ge kozen. Alle drie bevonden zich in Duitschland Juist in een tyd. waarin de Duitsche communis ten een gewapenden opstand voorbereiden Hun bewering dat zy zich niet geïnteresseerd hebben voor Duitsche politieke gebeurtenissen is vol komen ongeloofwaardig. De Duitsche minister van Buitenlandsche Zaken, Von Neurath, bood den 1 taliaanschen Staatssecretaris een diner aan, ter gelegenheid van diens bezoek aan Berlijn, links naar rechts: Goering, Suvich, Von Neurath, mevrouw Von Neurath en ItaUaansche gezant te Berlijn Cerutti KOBLENZ. 14 Dec. (WB.) Hedenmiddag beeft het dryfys zich in den Ryn by de Loreley vastgezet. Het Nederlandsch vrachtschip „De Nederlanden” zit in het ys beklemd. De vluebthaven van Koblenz is overvol. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar I "2.— yfoor buiten Alkmaar f2.85 M«» geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaar nest ad- Haarlem p

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1