ONS BLAD Katholicisme in Oostenrijk D Het nieuws van heden de Franz Ferdinand Oostenrijk van Lerroux voor Cortes POLITIEK IS WERK DER LEEKEN Duitschland en het Vaticaan DE BAROMETER WOENSDAG 20 DECEMBER 1933 D1MITROF EISCHT De 1OOO Mark-veror- dening Havana in opschudding - Z^Em. Kard. Innitzer Nog steeds moeilijkheden Voor Moeder en Kind TORGLER SPREEKT Schacht’s maatregelen Engelsche ontstemming Raad voor den buitenl. handel Staatshoofd van Tibet overleden 7Oe GEDENKDAG VAN ZIJN GEBOORTE HET LEIPZIGER PROCES Wetsontwerp ingediend Het drama in Surrey VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS ian Overal trouw aan de bisschoppen Het feest der Italiaansche moeders te Rome Hervorming van het Hoogerhuis Sterke persoonlijkheid en staatsman De Lindberghs weer thuis Gil Robles zegt zijn steun toe DIT NUMMER BESTAAT U!T TIEN BLADZIJDEN ER WORDT DRUKKER GETROUWD in sa 53» 731 «M ;nde den lijk J*8 advocaat van Torgler, dr- A. Sack, houdt zijn pleidooi. JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Brillen-étui’t, luxe en eenvoudige Het politie-schandaal in België IU Er vielen negen dooden; ook de dochter van een junta-lid slachtoffer Dinsdag voor de eerste maal te Berlyn bijeengekomen Enquête-commissie weer te Londen bijeen Frankrijks tekort aan dienstplichtigen Verzoek van Oostenryksche hotelhouders „De schoten van Serajewo troffen niet alleen zijn hart, maar het hart van Europa, van heel de wereld” ADVERTENTIEPRIJZEN Per4ossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel,- idem op pag. één 55c.p. regel ■Bij^Contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 „Voor de zielzorg openen zich thans nieuwe perspectieven voor de toekomst” V ryheid van godsdienst gewaar borgd, maar leekenstandpunt blijft gehandhaafd iUllllUl/i o ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 63 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Mr 1933 '688 Nederlandsche kolonie De nieuwe Duitache invoerrechten. Romeinse he correspondent seint oor- el be- salaris vermindering nier- 16076 165a» ld <9 K.G.; De voorzitter der voormalige Rijksdagfractie legt zijn slotverklaring af in het Rijksdag- proces. De „Financial News” wenscht tegenmaat regelen van de zijde der Engelsche regeering. De Bulgaarsche beklaagde Dimitrof in het Rijksdagproces eischt schadevergoeding en vrijspraak, omdat zijn onschuld vaststaat. heer directe inzake Nog steeds moeilijkheden bU de uitvoering van het Duitache concordaat. wed- rden heer NEW YORK, 19 Dec. Op het vliegveld van New York is Dinsdagavond om 7 uur 50 AT. het echtpaar Lindbergh gearriveerd. De familie heeft slndshaar vertrek meer dan 47.000 K.M. afgelegd. De moeder van Lindbergh was met haar klein zoontje John bij de daling tegenwoordig. dat het land door aldus te dan BERLIJN. 19 Dec. (VJJ-). Van begin Augustus tot einde October werden in 51 groote steden in het geheel 20.000 of 32.6 pet. meer huwelijken gesloten dan in de overeenkomstige rnaanri»»n verleden jaar (80.500 tegenover 60.800). Raad voor den buitenl. handel Dinsdag voor de eerste maal te Berlijn bijeengekomen. Mgr. Eras door de Rome gehuldigd. Enquête-commissie te Londen bijeen. De Dalai Lama, Tibet’s staatshoofd, te Lhasa overleden. Havana in opschudding; negen dooden vijftien gewonden. Engelsche ontstemming over Schacht’s maat regelen. ider Voorstel in den Haagschen Raad tot ontslag aan de huwende ambtenares. O OiO gem- r dit omset jn sal 1 zijn, leende staan van vincie voor- 5. Dtt vincie moest varen, adee- ies in edrtj- mon- Oal- de gW- van wee- -ien- 377 Jud- 301 das- erste Ons asar 5, die ten zaad rorige roen- :lame 1934 FARNHAM (Surrey), 19 Dec. (Reuter). De jury beeft uitgemaakt, dat dr. Bakker, die een pensionhoudster, haar dochter en zichzelf ge dood heeft, In een vlaag van waanzin beeft PARIJS. 19 Dec. (Reuter) De Kamer nam heden met 449 tegen 147 stemmen een wet aan- welke den minister van oorlog machtigt dienstplichtigen I 16813 17109 17334 i 17593 17861 18074 18276 l 18604 I 18983 19163 19315 19488 19811 19995 20237 20500 30573 20765 177 301 535 681 970 262 ligt 256 1363 LONDEN, 19 Dec. (Reuter) De „Times” ver neemt uit Havana, dat gisteren een demon stratie van aanhangers van de voorloopige re geering aanleiding was tot ongeregeldheoen, waarin 9 personen werden gedood en 15 gewond. Het gepeupel stak de gebouwen van het blad „El Pais” in brand. Later trok een aantal ge- wapenden naar het buitenverblijf van Perflnon Franca, een van de vijf leden van de revolution- nalre junta, en schoten op hem. Hijzelf werd niet getroffen, wel zijn dochter, die heden ochtend aan de bekomen kwetsuren is over leden. Hedenochtend is alles weer rustig in Havana. De persoonlijke vertegenwoordiger van Roosevelt, Jefferson Catfery, is hedenochtend per vlieg tuig aangekomen. i beter cUfen roegen reep. fl en Hij schonk weinig aandacht aan de wettige eischen van de schuldenaren, hetgeen moeilijk met goede ttouw In overeenstemming is te brengen; vooral zijn preferentieele behandeling van de Nederlandsche en Zwjtsersche schulden heeft misnoegen opgewekt. LHA88A. 19 Dec. (Reuter). Eerst thans Is bekend geworden, dat eergisteren, de Dalai Lama, het staatshoofd van Tibet, in den leef tijd van 60 jaar is overleden. De Dalai Lama wordt, volgens de Boeddhis tische opvatting beschouwd als de zich steeds weer incarneerende Boeddha. De thans ont slapene werd in het Jaar 1893 door de geeste lijkheid gekozen. INNSBRUCK, 19 Dec (Reuter.) In een ver gadering van hotel- en restaurant-eigenaars werd besloten bij de regeering te verzoeken stappen te ondernemen in Duitschland, opdat de verplichte betaling van 1.000 mark voor Duitschers, die naar Oostenrijk willen reizen, nog vóór Kerstmis wordt opgeheven. De voor waarde, waaronder dit mogelijk is, zijn den hoteliers en restauranthouders onverschillig. Naar aanleiding hiervan schrijft de .Jteichs- post”. dat dit besluit in alle vaderlandsche kringen sterken wrevel heeft veroorzaakt. LONDEN, 19 Dec. Lord Salisbury heeft vanavond in het Hoogerhuis een ontwerp in- gedlend voor de hervorming van het Hooger- huis. Lord Salisbury verklaarde, dat de leden van belde Hulsen een klein comité hebben gevormd om de voorstellen in te dienen, welke beoogen Groot-Brittannlé 738 1736 991 2006 294 2323 440 MJ3 610 2625 784 2856 087 30U 389 3416 >53 385» 172 3909 ROME. 19 Dec. (Reuter) Ter gelegenheid van den Dag voor Moeder en Kind, werden er heden twee en negentig vrouwen aan Mussolini voorgesteld, die allen moeder zjjn van ten minste elf levende kinderen. Elk dezer vrou wen vertegenwoordigende een der twee en negentig provincies van Italië. Gemiddeld had den de afgevaardigde moeders veertien kinde ren. De vertegenwoordigster der provincie Napels heeft zelfs negentien kinderen in leven. De moeders waren te Rome de gasten van het Nationale Werk voor Moederschap en Kinder- zorg, een der fundamenteele instellingen der fascistische regeering. Een groote manifestatie^ voor de lotta demografica den door Musso lini ingestelden .strijd voor het geboortecijfer" zal nog voor Kerstmis plaats hebben BRUSSEL, 19 Dec. De arrestatie van den Brusselschen hoofdcommlssaris van politie An- gerhausen blijft de gemoederen te Brussel nog steeds bezig houden. Men begint thans ook bur gemeester Max in het debat te betrekken, die overigens zelf het onderzoek in handen heeft genomen. Naar aanleiding van het feit, dat de heer Angerhausen ook grondsjpeculaties ten na- deele van de gemeente schijnt te hebben ver richt en tevens een steenbakkerij exploiteerde, merkt de Brusselsche .Standaard" op. niet te kunnen begrijpen, dat burgemeester Max hier aan niet onmiddellijk een einde heeft gemaakt. Iedereen weet, aldus het blad, dat de heer Max den aangehouden hoofdcommissarU steeds de beschermende hand boven het hoefo heeft ge houden. Het heeft menigeen verbaasd Anger- hausen zoo snel naar boven te zien ploeteren en niet in de laatste plaats zijn oud-collega’s uit de wereld der spoorwegen, waartoe Anger- hausen een tijdlang heeft behoordals kaartjesverkooper in de stations Brussel-Noord en Brussel-Leopoldswijk We vernamen zelfs, dat hem daar verzocht werd liever zijn ontslag te nemen om erger te voorkomen en zoo kwam hij In de.... Brusselsche politie terecht Zijn snelle bevordering heeft Angerhausen te danken aan den vorigen hoofdcomrnlssaris te Brussel, Crespin. die tijdens den oorlog identi teitskaarten had verstrekt aan Duitschers die daarmee spionneerden in het gebied der geal lieerden. Verscheidene dezer Duitschers zijn aangehouden en terechtgesteld. Angerhausen trad bij het na den oorlog tegen Crespin ingestelde onderzoek op als getuige i décharge en verklaarde, dat Crespin de zaak der geallieerden had gediend door hun de beste spionnen der vijanden in handen te spelen Onze ons: Sinds gisteren Dr. Butman besprekingen de daat. De ..Osservatore Romano” publiceert ver schillende berichten over de verontrustende omstandigheden, die zich ten dezen aan zien in Duitschland voordoen. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR T«l«foon Adminiitretie 433, Redactie ,633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaer f 2.85 /Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem weer met uitvoering van het Duitsche concor- plotaelingen ommekeer. Het ontwerp is op deze voorstellen gebaseerd. HU vestigde de aandacht op het buitenland, waar In sommige landen □e oude ordening was vervangen door dicta turen. In Engeland -moest men zich voor der- gelUke pogingen vrijwaren. Het is de plicht van het Hoogerhuis zoodanige wUzigingen aan te brengen in zUn constitutie, hierdoor beveiligd zou zijn en doen, zouden de leden niet verder gaan strikt noodzakelUk is. De bedoeling van het ontwerp is het Huis volledige macht te geven om te voorkomen, dat het land grondige wU zigingen zou ondergaan. De maatregelen be oogen het aantal zetels van het Huls te ver minderen. De indiening is goedgekeurd met 84 tegen 35 stemmen. den leeftUd met vier maanden te verhoogen. Door dezen maatregel hoopt men te voorzien in het gebrek aan dienstplichtigen, dat in 1936 bijzonder groot zal zUn. vanwege liet sterk gedaalde geboortecijfer in de logs jaren. PARIJS. 19 Dec. (Reuter) De Senaat heeft met 201 tegen 58 stemmen haar vertrou wen In de regeering uitgesproken, bU de be spreking van art. 6 van het financieel wets ontwerp inzake de salarisvermindering der ambtenaren. LONDEN, 19 Dec. (Reuter) Ten aan zien van de verklaring van de RVksbank van gisteren schrUft de „Times”, dat de behande ling van de schuldenkwestie door dr. Schacht een niet bUzonder gunstlgen Indruk heeft ge maakt. Hierop werd het onderzoek gestaakt De ..Standaard” merkt tenslotte op. dat bur gemeester Max als „VlamlnfAnvreter” in Un gerhausen een uitstekend element gevonden had. BERLUN, 19 Dec. Dinsdag is de eerste bU- eenkomst gehouden van den Raad voor den Buitenlandschen Handel. De RUksmlnister van Economische Zaken. Dr. Schmitt, hield een rede, waarin hU er op wees dat de RUksregeering den buitenland schen handel beschouwt als een belangrijk bestanddeel van de Duitsche volkshuishouding De belangrijkste oorzaak van den slechten toestand In den buitenlandschen handel moet worden gezocht In de handelspolitiek, die de meeste landen op aarde in de afge'oopen jaren hebben gevoerd. De wensch de uitwerking van de economische wereldcrisis buiten het eigen land te ncuden. heeft vele regeeringen aan leiding gegeven de maatregelen tot verminde ring van den invoer in steeds korter wordende tussctffhpoozen op elkander te laten volgen Gebrek aan kapitaal en de veelal tegen de Duitsche fabrikaten gerichte maatregelen var het buitenland hebben voor den Dultschen bui tenlandschen handel nog een bijzonderen te rugslag op de afzetmogelijkheden gebracht. Er kan niet dikwijls genoeg op worden ge wezen, dat Duitschland zijn schulden slechts kan betalen door den uitvoer van waren en dat ook de omvang van den buitenlandschen Im port naar Duitschland. op vérgaande wijze af hankelijk is van de bereidheid van het buiten land onze producten te betrekken. De Rijks bank was gedwongen de transferquota van 1 Januari 1934 af te ver’agen tot 30 pet. Deze maatregel wijst opnieuw op het verband tus- schen schuldbetaling en -uitvoer. Binnenkort zal een bijzondere commissie van den raad de kwestie der deviezen behande len. het besluit der Bisschoppen voor zjjn partij meebrengt, toch de beteekenis er van voor de Kerk volkomen begrijpt en waardeert. Geen enkele politieke partij ondervindt nu in Oostenrijk van kerkelijke zijde eenige bevoor rechting. waarmee de weg weer geëffend Is voor een eendrachtig geloofsleven. Tegelijker tijd zal echter de vorming van degelijke onder legde en trouwe leekenlelders voor de toekomst van het katholicisme in Oostenrijk van ontzag gelijke beteekenis zjjn. hadden tenslotte zijn ijzeren wil, zijn inner lijke discipline en zelfbeheerschlng over zijn zware kwaal gezegevierd. En zooals hu eens legen zijn lichamelijke zwakte moest vechten, zoo moest hij ook heel zijn leven worstelen om zijn gezinsgeluk en zijn positie ten hove. In schier eindeloozen kamp moest hij het doorzet ten, dat hU eindelijk de vrouw kon huwen, die hij liefhad. Die mésalliance met de vroe gere hofdame, gravin Chotek, heeft men hem nooit vergeven, tot na zijn dood, tot in het graf niet Zijn echtelijk leven was vol zonnig geluk Het gaf hem de kracht en het weer standsvermogen. die noodzakelijk waren bij al de zorgen, die hU. als toekomstig heerscher, had om het voortbestaan en gedijen der oude mo narchie. Geen dag bleef hem ook gespaard de strijd om zijn eigen persoonlijke positie in den staat en om zijn politieke overtuiging. De troonopvolger had al spoedig het natio nale probleem erkend als de levenskwestie der dubbele Donau-monarchle. Het grondwettelUk probleem beheerschie hem geheel en al. De sociale kwestie trad bij hem vrij geheel op den achtergrond. HU beschouwde het als zUn levenstaak, de vele uit elkander strevende vol keren van het Keizerrijk vast aaneen te sme den en lederen wil tot revolutie te onderdruk ken. Daarom was hU een doodsvijand van libe ralisme. vrUzlnnlgh'eid en soclaal-democratle. HU zag het grootste gevaar voor het voortbe staan der monarchie In het streven van de Hongaren, meer speciaal van den Magyariachen adel naar den voorrang. Met de grootste ver bittering vocht hU tegen het Magyarische stre ven. de éénheid van het leger op te heffen. Van hem stamt het woord, dat de dynastie Iede re eeuw opnieuw gedwongen was. het land aan de Kroon van St. Stephanas (HongarUe) te veroveren. Maar dit is toch niet juist, nem te beschuldigen van haat tegen de Magyaren en daartegenover van overdreven liefde voor de Slaven. Naar zUn bloed was hU Dultsch. Oos- tenrUksch-Duitsch. Daarnaar richtte hU zich Reeds bUkans twintig jaren rust Franz Fer dinand In het graf. Maar om dat graf la er geen nut gekomen en ook is da nut In Europa LONDEN. 19 Dec. (Reuter). De Londen- sche Enquête -commissie Inzake den RUksdag- brand Is vanmorgen wederom bijeengekomen onder voorzitterschap van dr. Brantlng. Aan wezig zUn Bergery (FankrUk), Vermeylen (België) en mevr. Bakker-Nort (Nederland). Bergery deed voorlezing van het rapport der sub-commlssie, dat aan Leipzig is gezonden. Uit het getuigenverhoor is komen vast te staan, dat Van der Lubbe den brand onmoge- lUk alleen kan hebben gesticht en dat even eens uitgesloten is, dat de beschuldigde com munisten aan de brandstichting hebben meege holpen. Veeleer, bestaan ernstige aanwUzlngen, dat leden van de nationaal-soclalistlsche partij op de een of andere manier aan den brand me deplichtig zUn. Verder zeide Bergery. dat er te Leipzig niets gebeurd Is, dat hun standpunt betreffende de onschuld van Torgler kon wUzlgen. De president deelde tenslotte mede, dat mor genmiddag de commissie haar officleele conclu sie zal bekend maken. eze week op 18 December zou Aartsher- tog-Troonopvolger Franz Ferdinand van OostenrUk-HongarUe zeventig jaar zUn geworden, ware in 1914 de vreeselUke moord van Serajewo niet gepleegd, waren de schoten der moordenaars op hem en zUn edele echtgenooie niet zoo ontzettend raak geweest. Deze scho ten troffen niet alleen de harten dezer men schen maar het hart van heel Europa, van heel de wereld zelfs. Deze schoten waren de signa len. zonder waarschuwing, voor den wereldoor log. De tragische dood van Franz Ferdinand en de gevolgen, die deze heeft gehad voor de oude Donau-monarchle en heel de werelo. zou den reeds aanleiding genoeg zijn, om zijne per soonlijkheid te doen herleven, maar die per soonlijkheid zelve is alleen reeds méér dan de moel’e waard, dit te doen. Sedert Joseph II Is er geen grooter verschil van meenlng over een Habsburger geweest dan over Franz Ferdinand, die door den een bemind werd tn vereerd, door den ander verfoeid en gehaat. Geen verschil van meenlng bestaat er echter over zijn staats- manscapaciteit, zijn heerschersnatuur en men- verblijft de te Rome voor het Vaticaan. >14 4273 192 44M M7 4663 >65 4904 64 5056 77 5246 58 5371 «9 5608 99 5835 16 5953 57 6178 66 6439 02 6794 71 6897 17 7154 58 7393 40 7547 68 7787 58 7997 66 8222 90 8394 35 8493 83 8785 7» 8990 >7 9134 >9 9311 13 9486 12 9863 !5 10149 >6 10391 14 10663 8 10859 10 11068 6 11330 3 11584 0 11836 3 12(b9 6 12357 2 12590 5 12763 5 13151 2 13349 8 13616 3 13909 1 14304 6 14496 2 14691 9 14861 15118 5 15345 3 15424 1 1571» 1 15891 MADRID, 19 Dec. (VJJ.). Minister-president Lerroux heeft Dinsdag in de Spaansche Kamer de regeeringsverklarlng afgelegd. Het hoofd doel van zijn regeering Is het herstel van den sqplalen vrede en de achting voor de wet. Er moet een einde komen aan de voortdurende opstanden. Het openbare credlet moet verbe terd worden door de aanvattlng van openbare werken, door de uitbreiding van het spoor wegnet, den bouw van hydraulische installaties terwijl voorts een hervorming van den land bouw moet worden ter hand genomen. Ten aanzien van de gewapende macht zeide de premier, dat in leger en vloot een andere geest Ingang moet vinden, evenzoo moeten de ver schillende klassen van het volk nader tot el kander worden gebracht. In de godsdienst kwestie moet gewetensvrijheid worden gewaar borgd. Overigens zal de regeering het leeken standpunt handhaven, zoomede de tot nu toe op sociaal gebied getroffen maatregelen. De republiek zal worden geconsolideerd doordat alle Spanjaarden nader tot de republiek zullen worden gebracht. Onder zekere voorwaarden moet gestreefd worden naar amnestie. De Ka mer zal dit evenwel moeten voorstellen. De leider der volksactle, OH Robles, ver klaarde dat zijn partij de regeering zal steu nen, omdat de tijd nog niet Is geboren voor een uitgesproken regeering der partijen van de rechterzijde. De politiek van vervolging moet worden uitgeschakeld. Arbeidsvrljheld, een amnestiewet, zoomede een wet ter bescherming van werkloozen zullen worden Ingediend. Voorts sprak Gil Robles over een hervorming van den landbouw, zoodat kleine boerenbedrij ven zuUen kunnen worden opgericht. Ten slotte eischte hij de zoo spoedig moge lijke totstandkoming van een concordaat. De regeering heeft besloten, ondanks den alarmtoestand, de perscensuur In geheel Spanje op te heffen. et besluit van de Oostenrljksche bis schoppen waarbij alle geestelijken, die In de politiek werkzaam waren, hun mandaat tegen 15 December moeten neerleg gen, beteekent een omwenteling in net staat kundig leven In Oostenrijk. Zoowel bet gebie dend karakter van dit besluit als de korte termijn, die aan deze geestelijken werd ge steld, springen daarbij in het oog. Het beeft geen zin te gaan overwegen, of dit besluit ook genomen zou zijn, als Mgr. Selpel nog leefde Het moet zijn verklaring vinden in den huldi gen politieken toestand. De beslissing der Bisschoppen was noodzake- Ujk voor de zielzorg. Zoo moet zl) begrepen en gewaardeerd worden. De veranderingen, welke in Oostenrijk plaats grepen, laten met meei toe dat een politicus van een bepaalde partij de priestertoga draagt; niet omdat deze hem in eer of aanzien afbreuk zou doen, maar omodat de politicus gedwongen zou kunnen worden beslissingen te nemen, die niet In het belang zfjn van de zielzorg. Men herinnert zien nu, hoezeer bondskanselier Dr. Selpel na dec brand van het paleis van justitie bij bet tref fen van maatregelen door zijn geestelijke waar digheid gehinderd werd. De Marxistische revo lutie had toen een Ijzeren vuist tegenover zich moeten vinden. Heel Oostenrijk riep er om De kanselier, die op de bekeering der dwalen- den bleef hopen, miskende de stem des volks, totdat het dra weer driester wordende Marxisme hem als den „meedoogenloozen pre laat* bespotte en het kwaad zoodanig toenam dat duizenden opgehltste arbeiders uit de kaho* Bete kerk traden. Binds den laatsten Katholiekendag doet het Oostenrljksche Episcopaat onder leiding van Kardinaal Dr. Innitzer alles wat mogelijk Is. om de wonden te heelen. waarmee net Oosten rljksche katholicisme sinds de revolutie gesla gen werd. BU dit werk mag het door niemand gestoord worden, ook niet door den staat. BU deze verheven taak moet het geen regeering of partU behoeven te ontzien. De tegenwoordige regeering moge de kerk goed gezind zUn en de christelijk-sociale party moge zich groote diensten verworven hebben voor de katholieke zaak, het doel, dat de Bisschoppen zich stelden, is zoo hoog, dat zU over dit alles heen moeten kien, ofschoon hun houding de betrokken per sonen pünIUk treffen moet. OngetwUfeld zal de strUd der geesten op Cultureel en politiek gebied in de toekomst moeiiyker worden, maar voor de zielzorg openen zich nieuwe perspectieven. BUzonder beteeke nis krUgen nu de cultureele organisaties der katholieken, welke klaarblUkelUk met geen enkele politieke partU voeling houden en er dus niet verdacht van kunnen werden voor politieke doeleinden te worden misbruikt. Daar mee vallen ook scheidsmuren, die een groot deel van het volk ontoegankeHJk maakten voor de katholieke actie. En daardoor wordt de hou ding der Bisschoppen een zegenrjjk keerpunt in de geschiedenis van het OostenrUksche katholicisme. Nu reeds wordt aan de Bisschoppen door tal- rijke persorganen dank gebracht, ook door bladen van de christelUke sociale partU. De nieuwe leider der christelUke sociale partU, minister Czermak, is zoo'n rellgeus-voelend man, dat hU ondanks de moellUkheden, welke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1