ONS BLAD F J Schandaal der Commissarissen w X fel I W- 1 Het nieuws van heden Fn Prof. Dessauer vrij gesproken m eischen DE BAROMETER S. KROM N.V. BELGISCHE OLIEVLEK BREIDT ZICH UIT Hitler’s Een „noodraad’9 i Amerika ”in ”"1 rol ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 64 •ge. VAN AL TO TOT OORLOGSTUIG EER icht o o o VERVERIJ EN CHEM. WASSCHERIJ Een De Sterilisatie-wet Spionnage in Frankrijk De dood van den Dalai Lama Hl J TEGEN HET LAWAAI Werkloosheid in Italië Iets over motoren en Spanje 2’ Nog geen rust in den Gran Chaco Arrestatiebevel tegen den verdediger De verlaging van het transfer De Fransche pers ertegen De Lindberghs terug te New-York Mgr. Bares bisschop van Berlijn De verkiezingen in Roemenië overwinning voor Lerroux De heeren hadden niet alleen groote salarissen, maar meest al ook nog een of dubbel pensioen De juristen-commissie te Londen Volgens de „Petit Parisien” zijn 18 arrestaties verricht. De politie terughoudend Paraguanen veroveren wederom vier forten Zwitserland wenscht het volle quotum. Berlijn wil onderhandelen Een alles omvattend college. Johnson’s positie verzwakt TELEF. 1523 (3 lijnen) Goederen tot en net Vrijdag in ons bezit vóór de feestdagen klaar DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN R k. u E. JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Zeus-Punlrtal-glazen MS Chautemp’s financieele plannen De officieren van justitie niet hun zin krijgen f z— yoo, - f 2 85 I VEREENIGDE katholieke pers M! U ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingéz. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 De ijzeren bezem ge- hanteerd 1 Gedetailleerde uiteenzetting van Francois Poncet aan de Fran sche regeering ‘2 Ad B i i M [lift 1 j tot Biaachop van Ber- Senaat Prof. Dessauer en Dr. Knecht vrijgesproken. Kamer door Prof. dr. J. H. Kern te Leiden overleden. Benoemingen van ambtenaren bij het O. M. an lot igen: (United Press) 'o 1 o e Breda van bet MADRID. 20 Dec. (Reuter) Volgens de Jong ste statistieken zijn er In Spanje 619.701 werk- loozen, waarvan 395.000 landarbeiders. Gedurende Juli en September is het aantal werklooaen met 75.000 toegenomen. ZIT- imer nder ilad. ■rluldt lieten de tourneeren di Lden zd heeft ook PARIJS, 20 Dec. (Reuter) De bladen wij den groote belangstelling aan de nota, welke de Fransche ambassadeur te Berlijn. Francois Poncet. gisteren aan zijn regeering deed toe komen, en waarin hij de volgende gedetailleerde uiteenzetting geeft van de Duitsche eischen: •de aan De muiterij in Indlë; dagvaarding van drie of ficieren als getuigen-deskundigen. Groote fabrieksbrand te Enschedé. Onderwijebegrooting door de Tweede aangenomen. Gedetailleerde uiteenzetting van Hitler’s eischea door Francois Poncet. lat zich eekems ng van iescblkt de lee- etc. nd. in lad. Te New-York worden onderzoekingen tn- testeld, om het straatrumoer in den onder- grondschen trein minder te doen doordringen Het drama te Noth; dader in hooger beroep tot twaalf ja ren gevangenisstraf veroordeeld. Spionnage in Frankrijk. Mededeelingen van de „Petit Parisien”. Belangstelling voor en misstanden bij de leve ring van vleeach in blik. niuui illde Lgen jen. en zijl. r235 Mgr. Bares benoemd Ujn. ilpt dn. an. de tail 191 Handel, Iden se. reen naaf I ea lan- i deed én ge- L geb. die m recht- vüftien wegens en 35- vrouw of Br. led. 1 mine ae- ind na, nd. ad. President m Nood- ■n Frank euwe in- «len der 1 econo- elkaar in rderen. n dezen een ver- :ider der n Nood- id genei gdheden, den na- n beslis- PARIJS, 20 Dec. De Fransche senaat heeft Woensdagavond zijn beraadslagingen beëindigd en heeft met 206 tegen 57 stemmen het flnan- cieele program goedgekeurd, dat door de Ka mer reeds is afgehandeld. In de verschillende artikelen bracht de senaat slechts kleine wij zigingen aan, zoodat men in parlementaire kringen geen moeilijkheden verwacht bij de definitieve afhandeling in tweede lezing in Ka mer en Senaat. □doende ie om imsdorp iiHnn: nnnic MUNCHEN-GLADBACH, 20 Dec. In het pro ces tegen prof. Dessauer en Dr. Knecht werd Woensdagavond uitspraak gedaan: de beklaag den werden vrijgesproken. De kosten van het proces komen voor rekening van den staat. De door China gesteunde Lama van Pansjan zou naar verluidt een poging willen wagen om als opvolger van den Dalai Lama in Tibet de macht in handen te krijgen, wat echter bijna zeker tot burgeroorlog zal lelden. Tibet staat echter onder contröle van Groot- Brittannlë en is voor het Britsche Rijk van zeer groote beteekenls als bufferstaat tusscheu de Sovjet-Unie en Indlë. Ingeval van gods dienstoorlog in Tibet zal de Britsche regeering zich waarschijnlijk niet van inmenging kunnen onthouden. PARIJS. 20 Dec. (Reuter) De .Petit Pa risien” opentaart een breedopgezette spionnage- affaire. die na wekenlange nasporingen te Pa rijs aan het licht is gebracht en reeds tot aan houding van achttien personen heeft geleio. meerendeels buitenlanders doch ook eenige Franschen. Onder de gearresteerden bevinden zich verscheidene vrouweljjke personen, oa. ae dochter van een politie-ccommissari Parijs vele huiszoel Het politie-schandaal in België. De „olievlek” breidt zich uit. - Chautemps' financieel program door goedgekeurd. ROME. 20 Dec. (Reuter) Gedurende de at- geloopen maand is de werkloosheid aanzien lijk toegenomen. Op 30 November bedroeg het aantal werk- loozen 1.066 215 tegen 962.868 in October, een stijging dus van meer dan 10 procent. De uitvoerhandel van Italië is in November verminderd van 584 millioen lire tot 576 mil- lioen lire. De werkloosheid In Italië is het grootst in Lombardijs, waar de textielindustrie groote schade ondervindt van de depreciatie van den dollar en de Japansche concurrentie. MONTEVIDEO, 20 Dec. De na twee Jaar door een wapenstilstand onderbroken oorlog tusschen Bolivia en Paraguay in het Gran Chaco-gebied heeft in totaal 30.000 dooden, 20.000 gevange nen een een groot aantal aan tropen-ziekten gestorvenen gekost. Aan belde kanten hebben ongeveer 150.000 man aan den oorlog deelge nomen. Roosevelt stelt een „nationalen noodraad” in. Johnson’s positie verzwakt. rltelten gedwongf niets hielp. On va voortgezet. Naar 1 rltelten zich zelfs renbanen en ham Het feit der plaatsten, bewijst, dat PARIJS. 20 Dec. Onder voorzitterschap van Herriot is heden de Kamercommissie van bui tenlandsche zaken bijeengekomen. Allereerst bracht de secretaris-generaal van den Volken bond. Avenol. rapport uit over zijn besprekingen te Londen en te Rome. Daarna deelde Herriot den korten Inhoud mede van zijn besprekingen met den minister van Buitenlandsche Zaken over den stand der Fransch-Duitsche discussies. Dl rad.-soc. afge vaardigde Viennot wees er op. dat het aanvaar den der Duitsche eischen zou leiden tot een algemeene herbewapening en tot den toestand van den gewapenden vrede. Frankrijk staat voor een moeilijk dilemma en heeft te kiezen tusschen bewapening en Volkenbondspolitiek Frankrijk heeft echter den plicht het initiatief voor de Volkenbondspolitiek te nemen. Wanneer het niet zou gelukken op de basis van aanne melijke voorstellen een oplossing te vinden, dan moet het gebruik maken van de rechten, die uit de verdragen voor de Fransche regeering voortspruiten Het mag in geen geval de oogen gesloten houden voor de Duitsche bewapening. De commissie besloot. Herriot op te dragen, zich nogmaals in verbinding te stellen met den minister van Buitenlandsche Zaken, opdat deze nog vóór het reces In de Kamer een verklaring aflegge over de bedoelingen der regeering ten aanzien van de Duitsche eischen tot gelijkge rechtigdheid. gepenslonneerden Franschen ■ikjspSedert 48 uur worden te elSigen verricht. Verdere ar restaties worden verwacht Het blad maakt geen nadere bijzonderheden bekend ten einde het politieonderzoek niet te bemoeilijken. De politie toont zich erg terughoudend aan gaande de door de „Petit Parisien” onthulde spionnage-affaire, wat doet veronderstellen, dat zij vindt, dat deze publicatie te vroeg is ge schied. De eerste arrestatie zou reeds den 12en December hebben plaats gehad. De arrestanten zouden voornamelijk Polen en Tsjechen zijn. De nationaliteit van eenige gevangenen staat nog niet vast. In verband met deze berichten meldt Havas slechts de arrestatie van twee personen, n J. den 25-Jarigen Pooischen student Salman en diens echtgenoote. WASHINGTON, 20 Dec. (Reuter). President Roosevelt heeft gisteren een Nationalen Nood raad in het leven geroepen waarvan Frank Walker als leider zal optreden. Dit nieuwe in stituut heeft tot taak de werkzaamheden der verschillende met het herstel van den econo- mischen toestand belaste colleges met elkaar in overeenstemming te brengen en te bevorderen. In officieele Jcringen beschouwt men dezen nieuwen stap van pres. Roosevelt als een ver zwakking van generaal Johnson, den leider der Nira, welk instituut ook in den nieuwen Nood raad wordt opgenomen. Tot dusver had gene raal Johnson feitelijk dictatoriale bevoegdheden, terwijl hij thans slechts lid wordt van den na tionalen Noodraad en niet meer alleen beslis singen kan nemen. De afzonderlijke overeenkomst inzake de tranzfer-regeling tusschen Dultschland en Zwit serland. waarbij Zwitserland een transfer van 100 pCt. is toegekend, loopt op 31 December as. af Het Zwltsersche gezantschap te Berlijn heeft de bevoegde Duitsche Instanties laten geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem WASHINGTON, 20 Dec. (Reuter). Voor de eerste maal sedert Maart JJ. is het aantal ar beiders in de bedrijven met 287.000 of 3% pet. afgenomen. Het bedrag der uitbetaalde loonen is in diezelfde periode met 7.3 millioen of 6.2 pet. gedaald. Naar schatting van den Minister van Handel, Miss Perkins, is het aantal tewerkgestelden se dert Maart met 2J4 millioen gestegen. LONDEN, 30 Dec. Volgens de „Daily Tele graph" is men in Engeland van meening, dat Hitler’s voorstellen echter te ernstig en van te veel belang zijn, dan dat de een of andere bij den vrede van Europa belanghebbende mogend heid ze zonder meer zou mogen afwijzen. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I MONTEVIDEO. 20 Dec. (Eigen bericht). De goede stemming, die naar aanleiding van de staking der vijandelijkheden In den Gran Chaco, onder de gedelegeerden der Pan-Ame- rikaansche conferentie heerschte is vandaag ge heel bedorven door het bericht, dat de Paragua nen wederom vier forten der Bolivlanen hebben veroverd. De gedelegeerden hebben een telegram naar La Paz gezonden, waarin gevraagd wordt ten spoedigste mede te deelen of de forten ver overd zijn vóór of na de onderteekenlng van het voorloopige wapenstilstandsverdrag. die aqn het licht zijn gekomen er op wijzen, dat de nationaal-soclalisten den brand heb-' ben gesticht of dezen hebben doen stichten, dat in feder geval de Vier beschuldigde munisten niet £ll*en onschuldig zijn, zelfs niet direct of Indirect met de brand ting iets ^te maken hebben; dat de toepassing van de wet van 28 Maart met WAlgwerkende kracht een afschuwelijke bedreiging is van de principes der rechtvaardigheid onder de be schaafde landen, dat de schuldigverklaring van Torg'er algemeen protest zal ontmoeten en dat de commissie het als haar plicht be schouwt te verklaren, dat de terdoodveroordee- ling van Torgler een Justltieele moord zóu zijn. weten, dat de vertegenwoordigers van Zwitser land uitsluitend op basis van de huidige over eenkomst bereid zijn opnieuw besprekingen te openen. Volgens de „Neue Züricher Zeitung” heeft de Duitsche Rijksbank zich bereid verklaard der- gelijke onderhandellngen aan te knoopen. hoewel dr. Schacht te Bazel ook voor Zwitser land een reductie van het transfer heeft aan- gekondigd. De Rijksbank is van meening. dat Zwitserland bij handhaving van een transfer- overeenkomst van 100 pCt In verband met de vermindering van het algemeen quotum van 50 tot 30 pCt een overeenkomstige verhoo^ing van den buitengewonen export uit Dultschland zou moeten toestaan. Voor de ntal ar. 3K Ptt. loonen n of 63 MADRID. Spaansche Cortes heeft hedenavond met 265 tegen 53 stemmen haar vertrouwen in de ro- geerlng-Lerroux uitgesproken. (United Press) Het contingent van den bacon-invoer Engeland opnieuw verlaagd. LONDEN. 30 Dec. (Reuter) De enquête commissie Inzake den Rijksdagbrand heeft heden haar elnd-conclusie bekend gemaakt. De commissie acht het ónmogelijk, dat Van der Lubbe het RUksdaggebouw alleen in brano heeft gestoken en verklaart, dat alle feiten. BERLIJN. 20 Dec. Met het as. Nieuwjaar zullen In Dultschland ongeveer 1700 „erfgezond- helds"-rechtbanken in werking treden, waar van alleen In Pruisen 1000, en 27 „erfgezond- heids"-opperrechtbanken. Naar raming zullen binnenkort rond 200.000 mannen en even zoo vele vrouwen aan een sterilisatie worden onder worpen. De helft dezer menschen lijdt aan aangeboren zwakzinnigheid. De kosten voor deze 400.000 operaties bedragen 14 millioen mark, die grootendeels opgebracht moeten worden door de ziekenkassen en de Fuersorge- bonden. ^1*teche Waden geven de volgende sala- ris-cijfers aan: De heer Angerhausen verdiende als hoofdcommissaris te Brussel een dikke 120.000 frank per jaar. Zijn collega Van der Meulen, de eveneens gearresteerde hoofdcommissarlr van Schaarbeek, die tevens als of’lciër van justitie bij het vredegerecht fungeerde, had een inko men van ruim 100.000 frank en de hoofdcom- mlssarls van Ukkel, de heer Haesebrouck, had een salaris van 80.000 frank per jaar Bovendien hadden de m ste heeren nog pen sioen. soms dubbel uit allerlei vroegere betrek kingen baantjes bU het leger of het Lijk. Hier is eigenlijk c^n nieuw schandaal te constateeren méér dan ergerlijke cumulatie. Vervólgens blijkt nog uit verschillende ar tikelen in de Belgische bladen, dat de Justitie op z’n minst ingelicht was over al deze fraaie praktijken. ZIJ waarschuwde, liet eenige auto- pensloen aanvragen. Maar oorbaar werd de corruptie politië-auto- 'de paarden- reXs in decoraties. ^ook van hoógge- men thans in België den ijzeren, bezem wil hanteeren. Een leger van 300.000 man met korten diensttijd; het recht om zonder beperking alle defensieve wapenen te bezitten, welke te Genève als zoodanig zijn vastgesteld. Aanvaarden van controle op de zemi-mi- litaire organisaties In Dultschland, op roor- waarde, dat deze controle zich ook uitstrckl tot de seml-militaire organisaties in andere landen. Dultschland is bereid met zijn nabuur- staten non-agressiepacten te sluiten voor den tijd van 10 jaar. Het eischt teruggave van het Saargebied, doch laat de Saarmjjnen tot 1935 in het be zit van Frankrijk. Het proces tegen prof dr. Dessauer is, zoo- a's wjj reeds herhaaldelijk meldden, dusdanig ultgeloopen op een blijk van aperte onschuld van den oeklaagde, dat de rechtbank midden m het proces hem op vrije voeten stelde. Wijl intusschen een deel der bevolking van M.- Gladbach, dat door de ineenstorting van de „Volksvereln” gevaar heeft geleden, door» de felle aanklachten der twee officieren van Justi tie zeer was opgezweept tegen Dessauer. wer den deze direct na zijn vrijlating in ..Schutz- haft” genomen. In hun openbare aanklachtsrede kwamen bel de officieren tot de conclusie, .dat Dessauer ..bij gebrek aan bewijs” moest worden vrijge sproken. Maar de eerste <Dr. Buesse) sloot met de woorden. „Het volk zal Dessauer niet vrij spreken." En de tweede (de uit Berlijn gezon den Dr. Bork) eindigde: „Door het Duitsche volk wordt Dessauer niet vrijgesproken.” Dus: Dessauer worde overgeleverd aan het volk ft naar eenconcentratiekamp! De bladen vertrouwen dat de nota dop zorgen van de Wilhelmstrasse eveneerts Londen en Rome zal overgebracht worden. Deze Duitsche eischen, die Juist bekend ge worden zijn, vóór de reis «an Sir John Simon naar Parijs, brengen de zoozeer gewenschte klaarheid in de huidige diplomatieke actie, doch de bladen verklaren eensgezind, dat de eischen van Dultschland onaanvaardbaar zijn. Onze Romeinsche correspondent seint ons d.d. 2C December: Z. H.‘ de Paus heeft Mgr. Nicolaus Bares, thans bieechop van Hildesheim, benoemd tot bisschop van Berlijn. De H. Vader zal in het Heilig Conslsto- die, dat morgen gehouden wordt, de benoe ming officieel afkondigen. Hoogste stand op Donderdag 9 uur van.: 778 Vorige stand: 769 NEW-YORK. 20 Dec. (VD.) Het echtpaar Lindbergh is onder reusachtige belangstelling gistere vond van zijn wereldvlucht te New-York teruggekeerd en op de Hudson naoü College Point voor Long Island geland. In totaal hebben de vliegers In de vijf maanden, dat zij van huis waren. 48.000 K M. afgelegd. De Lindberghs gebruikten een Lockheed- watervliegtulg. uitgenst met slechts één motor, en wel een Wright Cyclone-motor. De motor heeft zich zoowel in het sub-arctls klimaat van Labrador en Groenland als in het sub-tropisch klimaat van Afrika en Brazilië uitmuntend ge houden. Eigenaardig is het, dat men juist den laatsten Ujd in Nederland zooveel pech heeft gehad met de motoren van genoemde fabriek. Zoowel de versagende motor van de ..Postjager” als de defecte motor van de „Zilvermeeuw” zijn Wright Cyclone-motoren. Zeer veel andere vliegtuigen van de K. L. M. zijn uitgerust met een ander type motor van dezelfde fabriek, de Wright Whirlwind-motoren. Na de uitspraak in de zaak van de Katho lieke „Volksvereln” riep de politiepresident van Gladbach de persvertegenwoordigers bij zich, om hun mede te deelen. dat hij bevolen beeft, dat de advocaat Dr. Thormann. die in het proces als verdediger optrad in hechtenis moet worden genomen en wel wegens land- verraderlijk optreden In vereenlglng met prof. Foerster. Een bevel tot Inhechtenisneming is uitgevaardigd tegen Dr. Thormann, aangezien gevreesd wordt, dat hij zal vluchten. In dit verband zullen waarschijnlijk nog verdere maatregelen worden genomen. Het betreft zeer Intellectueele kringen. De politiepresident verwees naar uittreksels uit documenten, welke in de laatste dagen in het bureau van Dr. Thormann zijn gevonden. Uit het onderzoek zal ook moeten blijken of prof. Dessauer in dit verband in relatie heeft gestaan met Dr. Thormann. BOEKAREST. 20 Dec. (VD). Te Boekarest zijn de verkiezingen voor het parlement rustig verloopen, evenals over het algemeen in de provincie. Alleen te Jassy werden drie ambte naren door revolverschoten licht gewond. In de avonduren werden nog eenige schiet partijen In de provincie gemeld. Een doode is gevallen, terwijl verscheidene personen zijn gewond. Nader seint Reuter, dat de regeering de over winning heeft behaald. De Nationaal-liberale partij van Duca heeft ongeveer 55 procent der stemmen gekregen. Meer dan 50-000 ton „oud roest,” afkomstig van afgedankte auto’s, worden jaarlijks van Amerika naar Japan verscheept, waar het materiaal bijna uitsluitend in de smelt ovens der oorlogsindustrie terechtkomt. -j-s r zitten nu reeds een heel stel hoofd- en H gewone commissarissen van verschillende Belgische steden achter slot en grendel. Er is een corruptie-schandaal opgebloeid, funes ter dan men zich haast kan denken. De trots der Belgeq op hun politie heeft een geweldigen knak gekregen. Zij hebben al een verzamelnaam voor het geval gevondën en noemen het: „Het schandaal der commissarissen” Het is interessant neg even de voorgeschiede nis van dit schandaal pa te gaan. Wij ontlee- nen daarover een en ander aan het „Handels- blad". De oud-commissaris van politie Pauwels inte resseert zich onmiddellijk na zijn per^ionneerlng in de firma van zijn beide zoons, een olie- en benzine-handel, en maakt van zijn vriendschap pelijke betrekkingen met de chefs van de Brus- selsche politie gebruik om zijn firma een mono polistische positie te verschaffen Hij wordt de eenige leverancier van motorolie en benzine voor alle politle-auto’s en de uitgebreide motor- brigade van de Brusselsche agglomeratie, die, naar men weet, ten naaste bij één millioen in woners telt. Dank zij de aanbevelingen van zijn vroegere collega’s, krijgt Pauwels ook bij ver schillende andere gemeentediensten een schreef je voor. Zijn omzet stijgt met den dag en hij toont er zich erkentelijk voor Ieder, die hem aan een bestelling helpt, krijgt 10 pet. provisie. Maar Pauwels was nog niet tevreden. HU Sli de ook den kring van zijn particuliere afnemers oitbreiden en begreep, dat daartoe een goede „service” allereerste vereischte was. En hij or ganiseerde een service, waar geen zijner con currenten tegen op kon. Zoo ver strekten zich ijjn waarlijk vaderlijke zorgen voor zijn clien tèle uit. dat hij zijn klanten vrijwaarde voor de onaangename gevolgen van aanrijdingen, te snel rijden of andere overtredingen van de ver- keerzvoorschriften In automobllistische kringen fkiS weldra het verheugend nieuws van mond tot mond: wie bij Pauweis tankt, is „onschend- »»sr” Komt hij om eenlgerlei reden in conflict net de politie Pauwels zorgt er voor, dat al ias in der minne geschikt wordt. En zoo was het inderdaad. Wend er tegen een automobilist proces-verbaal opgemaakt, dan behoefde hij slechts naar Pauwels te gaan en er een vaatje olie te koopen of zich te verplich ten in bet vervolg zjjn benzine van de firma Pauwels te betrekken. Als tegenprestatie belde Pauwels even zün vriend den hoofdcommissaris of een van de andere commissarissen op en ziet: het proces-verbaal werd vernietigd. Het spreek', vanzelf, dat de brave commissarissen dit niet uit louter vriendschap behoefden te doen. ^Leven en laten leven’" was de leuze van Pai»- wels en voor een verdonkeremaand proces-ver baal betaalde hjj een bepaald bedrag. Conwnis- sarius Lieutenant van de derde afdeeling aan de Nieuwe Graanmarkt, te Brussel, die er een eigen auto op nahoudt, kreeg het geheele Jaar door gratis benzine en olie, maar moest daar voor alle processen-verbaal laten verdwijnen, die tegen klanten van Pauwels waren opgemaakt Het schijnt zelfs, dat de heeren commissarissen de fa. Pauwels voortdurend op de hoogte heb ben gehouden van de ingekomen processen- verbaal, ten einde haar in staat te stellen, zich onverwijld in verbinding te stellen met die automobilisten, die nog geen klant van de fa. waren en hun te wijzen op de groote voordee- len, die Pairwels zijn klanten, en vooral zijn door een vervolging bedreigde klanten, kon bieden Ja, een der Brusselsche bladen oppert selfs de veronderstelling, dat de verscherning van de verkeersvoorschriften. die den laatsten tijd op initiatief van den heer Angerhausen tot stand is gekomen, door den heer Pauwels geënta meerd zou zijn. Hoe scherper Immers de voor schriften. hoe grooter het aantal overtredingen en hoe meer processen-verbaal. des te grooter de kans, nieuwe klanten te winnen Tot zoover het „Handclsblad". Verdienden de heeren zoo reinig, dat ze in de „bekoring” kwamen, allerlri donkere finan cieele manipulaties uit te halen? Absoluut niet. PARIJS. 30 Dec. (Reuter). Omtrent de groote spionnage-affaire. die hier ontdekt is, kan nog worden gemeld, dat de volgende per sonen gearresteerd zijn. De koopman Benjamin Berkowitz uit Jassy (Roemenië) en zijn vrouw belde genaturaliseerde Canadeezen. De handels- vertegenwoordlger Robert Switz en zijn echtge noote beiden uit Amerika afkomstig. Verder de Servische journalist Narandisch, mevTouw Stahl en Louis Martin, welke laatste als translateur aan het ministerie van Marine werkzaam was. Bovendien is de onderwijzeres Madeleine Hermet uit Boulogne sur Mer gearresteerd. De arresta tie van het Poolsche echtpaar Salmon Is reeds gemeld. Bij alle arrestanten zouden talrijke documen ten, niet alleen van militairen, doch ook van conimunistischen aard benevens aanzienlijke sommen geld, in beslag genomen zijn. Als leiders van de spionnage-affaire worden Berkowitz en Switz genoemd, die naar gemell, ook een rol hebben gespeeld bij de eenige jaren geleden in Finland ontdekt! spionnage-affaire.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1