le ONS BLAD Het Commissarissenschandaal Vinden Hitler’s voorstellen een gunstig gehoor? J Het nieuws van heden Het vonnis van Leipzig KERSTTOESPRAAK VAN DEN PAUS DE BAROMETER GERESERVEERDE VER KLARING VAN SIMON OVER HUN BIJZONDERE MENTALITEIT I' nutet il' Indruk op het volk T or gier Over het Concordaat met Duitschland De dood voor v.d. Lubbe? O’Duffy vrij gelaten. I Verbod van katholieke bladen Onveilig Mandsjoerije Paniek onder commissarissen Hand elsbesprekingen afgebroken OOK DAAR KERSTSTEMMING Hl Hl Sir John Simon EN tj- Hitler’a voorstellen EN Frankrijk en Duitsch- land Zal generaal Weygand aftreden DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN De priester-arreatatie# in Duitschland I ft IJT i. i« ndsr VEREEN1GDE KATHOLIEKE PERS VRUDAG 22 DECEMBER 1933 H’ S3 Ij Engelanda houding tegen over den Volkenbond 'AUerlei over olie, geld, processen- verbaal, eereteekena en ge dresseerde honden Nauw contact met Frankryk Vryapraak verwacht voor en drie Bulgaren r.r JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Leesglazen ea Loupe* ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen t - Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 En dat ia nog niet het einde Zij, die rich tegen 1 Januari op on» blad abonneeren, ontvan gen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Duitschland wellicht bereid con tróle op rijn bewapening te aanvaarden W. M. H. PELS ZOON Koorstraat 49-51 - Telef. 207 De onafhankelijkheid van Oostenrijk Vreugdevuren te Letuven -XWMCCRDfK DE DAGEN VOOR KERSTMIS TE DÜSSELDORF ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 65 I *tt*- (Bijzondere correspondentie) en I O o r iMT- uitlatingen o De Fransch— I 'I terfc. L H I ara» DM* •IX M K 1» UW. Franach-Dwlteche breken. Aan de Antwerpsche haven loopen de haven werken met de kranten In hun zak en toonen ze den politie-agenten de titels van de groote vaak met Walen. De „Eieren-import-eentrale" b aangewezen als monopollehoudster voor den Invoer van eieren. door 01 (houd ellke bom- Inde. De voor De Martllac. zullen Generaal O'Daffy op vrije voeten gesteld. Zal generaal Weygand aftreden? De Eerste Kamer heeft verschillende wetsont werpen goedgekeurd, waaronder dat, regelendo den steun aan noodlijdende gemeenten. Wetsontwerp, waarbij Beerta onder curateele komt te staan, door de Tweede Kamer aange nomen, evenals de begroeting van Koloniën. Stand op Vrijdag um- vusu: Til Vorige stand; TH d van Irecte af te stand »ppeu laarin a int ingen •aids lagen De Rotterdamsche gemeenteraad besloot onder bepaalde voorwaarden met bet Rijk een leenlng- overeenkomst aan te gaan. De Tweede Kamer op reeds tot '13 Februari.' o««ë- (O tel tkm- “M eder- D at- sou sieve NODRD-HOLLANDSCH DAGBLAD ker- MO am- ver- i «U- i be- BUI nog- 1 bet egee- haar echts alge- nsche zpro- en de Fran- 2.50 - 1 60 2.15 0 95 1 05 COONAC ADVOCAAT FIJNE LIKEUREN BORDEAUX R. en W. PORT met van deel- Bet (heels. Tv- illtle- nle- voor- elscht rstel- veaen In Vaileaaneehe kringen wordt met groe te spanning ultgesien naar de verklarin gen van Z. H. Pias XI over het Concor daat met Duitschland Een toppunt werd bereikt, toen men moest overgaan totlde arrestatie van niemand min der. maar dan ook van niemand minder dan van den heer Angerhausen, hoofdkommlssarts van de stad Brussel, hoofdstad van het land. In de boeken van Pauwels staat de naam der hoeren Angerhausen niet. Wél dese van Catha- Toen zU de aanhouding van Pauwels verna men. welk een paniek moet er onder de konunis. eaiissen geheerscht hebben! Want dra achter haalde het Parket aan wie Pauwels betaalde Voor bewezen diensten HU betaalde aan t usschenpersonen Aan man hen. vrouwen, ook aan dochters van de polltlo- koouniasarisaen met wie hü vroeger asnbte- Ujke betrekkingen had onderhouden. De kommissarissen van verschillende gemeen ten moeten den weg van Pauwels volgen. Op dit «ogenblik bestaat er egen veertig ps- Htieaoditenaren een dossier van ondersoek over hunne relaties met Pauwels! Sir John Simon ziet den toestand zóó. dat de Dultsche regeerlng binnen het kader van haar algemeene plannen bgreid is de Instelling van een Internationale Inspectie en contróle van bewapening, welke perio diek en automatisch van toepassing sou moeten zUn op alle landen, £e overwegen. koosthetschildhuisvoor den schildwacht het Rerlijnsche TVachtreffiment staat een versierde dennenboom PARIJS, 21 Dec. (Reuter) Dultsche handelsbespreklngen, welke zes weken hebben geduurd, zijn beden afgebroken, om dat de Dultsche legatie, de definitieve Eran- sdie voorstellen niet kon aannemen. De Duitschers zjjn vanavond naar Berlijn teruggekeerd. DUBLIN. 31 Dec. Het lersche Opper ste gerechtshof hoen DMMtsrdag directe invrijheidstelling van den gearresteerden generaal O’Duffy en van diens adjudant Sullivan bevolen. Het bevel Is uitgevaardigd naar aanleiding van de door de Vereenlgde Ierland PartU ingediende aanklacht wegens onwettige vrljheldsberoovtng Sir John aeide voorts, dat hü niet wil af stappen van het systeem van Internationale onderhandellngen ten gunste van zuiver bila terale onderhandellngen. De huidige bilaterale besprekingen zijn naar spr.’s meening slechts een tusschenstadium, dat later op een breeder Internationale basis aal worden toegepast. De regeerlng heeft reden te veronderstellen, dat de mededee’Ingen van den RUkskanseller niet alleen gericht zUn tot de Franache regeerlng, maar ook tot de andere regeertngen Het te daarom noodzakelük. dat Engeland züneraüds TOKIO. 31 Dec. (VX>.) Het Japansche minis terie van matane heeft, de Chineesche nota, waarin geprotesteerd wordt tegen den aanv^ op Kalgan, afgewesen. Men verklaart, dat het militaire optreden tegen Kalgan volkomen ge rechtvaardigd te en niet tel strijd met de Ja- pansch-Chineesche wapenstllstandaovereenkomst WU lezen in de „Köln Zelf dat te Reck linghausen pastoor Lohmann la gearresteerd. HU zou zich beleedigend over het staatsgezag hebben uitgelaten. Uit Beieren wordt ons gemeld, dat alle katho lieke groote bladen aldaar zün Vërboden, om dat zU den brief van het Episcopaat over d$ arrestaties der priesters hebben gepubliceerd. De Katholieke ..Fuldar Zeitung” te. naar de Dultsche pers verneemt, verboden. Waarschijnlijk zal Sir John VrUdag den Franschen minister van Bultenlandsche Zazen ontmoeten. Het Is van «root belang, dat beiden In nauw contact zijn. Het te onmogelUk een verklaring af te leggen, welke details bevat, soolang de besprekingen nog gaande sUn. Spr. moet de bewering van de hand wUzen, dat Engeland het contact met Italië sou hebben verloren. Hoe belangrUker het wordt de macht der Engeteche openbare meening en de Engel- sche politiek te laten Inwerken op dese inge wikkelde kwesties, des te grooter te de wensch dit contact met alle staten te onderhouden. LONDEN. 31 Dec. (V. D). De ..Evening Standard” meldt, dat de chef van den Fran schen generalen staf generaal Weygand. bU het Fransche kabinet zijn ontslagaanvrage heeft Ingediend. Generaal Weygand zou volgens het blad aftreden, wanneer Daladler’a voorstellen betreffende den leeftijd der recruten zouden worden aangenomen. TBJANOT8JOEN. 21 Dec. (VD-) Utt Kirin wordt gemeld, dat Chineesche bandieten gisteren een personentrein tot ontsporing hebben ge- Sir John wil evenwel een ding nog zeggen. Wat de politieke züde der technische ontwape- ningskwestle betreft, heeft Hitler naar blijkt voorstellen gedaan, welke zeer zeker als for meels voorstellen waren bedoeld. De mededee- llng, dat hU een nlet-aanvalspact tusscuen Duitschland en zUn buurstaten heeft gesugge reerd, is juist. Dese voorstellen betrofffen, voor zoover de Engeteche regeerlng heeft vernomen, niet slechts de buurstaten, doch zU zijn inge- diend om door alle buurstaten van Dultsch- land te worden overwogen. Het te noodlg zulks vast te stellen. De Engeteche regeerlng is hier bij zeer voorzichtig te werk gegaan en heeft te verstaan gegeven, dat zU de verplichtingen, welke rusten op de staten leden van den Vol kenbond. niet heeft vergeten en dat derhalve de vormen, waarin dese niet-aanvalspacoen zouden worden gegoten, aouden moeten wor den overwogen binnen het kader der verplich tingen, welke het Volkenbondsatatuut den be trokkenen oplegt. van bijzondere bekeekente geweest voor Frankrük. Bijna op het zelfde oogenbllk, dat Duitschland zich terugtnok uit de onderhande llngen, heeft Hitler geaegd, dat het voor de belde naties van de grootste beteekenis is. wanneer Duitschland en Frankrijk eens voor al de gebruikmaking van geweld zouden uit schakelen. Tusachen beide landen bestaan geen territoriale strijdvragen, wanneer het Baarge bied eenmaal aan Duitschland zal zUn terug gegeven. De Engeteche regeerlng heeft het doel van deze verklaring nauwkeurig bestudeerd. Elf arrestaties vran politie zijde volstaan nog niet. Er sullen er waarschijnlijk nog volgen TenaU dat man links en rechts sal hoeren dat kowuntesarissen van politie ..eervol' ontslag vra gen.... Maar nn dreigt het korruptie-schandaal een andere wending te nemen. De heer Paaweis beeft ook. tameljjh aslld, eereteekens en on der- Kbfldlntrn luien verleenen. In de streek ror.d Boom, waar 'nU geboren te. ten zuiden van Ant werpen, heeft hl) verschillende lieden doen de- koreeren, orndst zU hem. bulten hun bestellin gen, ook een lekkeren maaltUd aanboden. De zaak 1a nu dezewie heeft in de verschillende mlnteterienle departementen hem aan dese on derscheidingen In de Nationale orden en eere teekens geholpen? Wat staat ons hier nog aan sensatie te wachten? Het was evenwel haar plicht haar uiterste best te doen om den toastand op te helderen en te onderzoeken, wat werkelUk achter de voorstellen stak. De Brttache ambassadeur te Berlijn is naar Londen ontboden om met de regeerlng ruggespraak a houden. Het onder zoek is in vollen gang Daarom zou het niet verstandig zUn. wanneer men thans hierover regds verklaringen aou afleggen. 1 bracht. waarbU acht personen werden gedood. De Japansche bewakingstroepen leverden een verbitterd gevecht en slaagden er tenslotte In de Chineesche bende te vernietigen. Van de Japansche troepen werden drie soldaten en een onderofficier gedood In politieke kringen te Charbln verluidt, dat de keizerlUke regeerlng voornemens Is op Ja nuari as., den dag waarop de Mandsjoerljache monarchie zal worden uitgeroepen een verorde ning uit te vaardigen, waarbij verklaard sal worden dat de Chineesche Ooster-Spoorweg in beslag wordt genomen en als nationaal eigendom van den Mandsjoerljachen Staat sal worden be schouwd. De nieuwe Mandsjoerljeche keizer. Poe Y1 aou zUn instemming met dit plan reeds te ken nen hebben gegeven. De Engelsche regeerlng is ook In nauw con tact geweest met hen. die bet beste op de hoogte zUn van de Fransche politiek. Men zal zich kunnen voorstellen, dat de vraag is be sproken, waarom Engeland niet de leiding neemt of zich Inlaat met een politiek In dezen zin. De besprekingen tusachen de verschillende hoofdsteden zijn In vollen gang en worden voortgezet. De winkeliers en zakenlui te Dusseldorf hebben de straten feestelijk verlicht en versierd, om het publiek tot meer kooplust te verleiden. (Men zie het artikel elders - in dit blad-) Het Daiterhe epiacopaai over de katholieke pers. Regeerlng verhindert pwblicatle. Sir John Simon legt In het Lagerhuis een zeer gereserveerde verklaring af over den huldigen toestand In Europa. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR TtWoon Admiruitratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. p«r kwartaal voor Alkmaar f 2 Voor buiten Alkmaar I 2 85 jMaf geïllustreerd Zondagsblad 10 60 hooger Dagblad uitgegeven door de H V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem per fl. vanat per fl. vanaf l>er fl. vanaf per fl. vanaf per fl. vanaf „KWALITEIT WINT ALTIJD" in verbinding zou treden met hen die deze me dedelingen hebben ontvangen. 81r John hoopt na het reces van het Lagerhuis verdere Infor maties te kunnen verstrekken aangaande het resultaat der gedachtenwisseling. BU de bespre kingen zijn twee belangrUke kwesties naar vo ren gekomen: de eene Is de kwestie der veiligheid. De om standigheid, dat de recente uitlatingen nn RUkskanwller Hitler zooveel waarde aan poli tieke overeenkomsten heeft gehecht, welke zou den moeten bljdrtgen tot kalmeering, Is naar zUn meening een aanwijzing, dat deze zijde van de aangelegenheid niet alleen Engeland, doch alle landen betreft. Hiertegen zUn bezwaren aan te voeren. Het ia allesbehalve verheugend, wanneer men klach ten zou Indienen op grond van niet volledige Informaties. Dtt is niet de contróle of toezicht, welke men bU de te Oenevé tngelelde onder handelingen op het oog heeft gehad. Volgens de meening van Simon kan men op dit punt komen tot een definitief resultaat langs den weg eener overeenkomst. Het andere punt is de houding van Engeland tegenover den Volkenbond. Spr. gelooft niet dat Engeland In dit opclcht Iets kan worden verweten. BU iedere gelegenheid ia duldelük verklaard, dat de politiek van Engeland beoogt, den Volkenbond te blUven steunen. De Engel sche regeerlng volgt met aandacht de in het buitenland afgelegde verklaringen, welke den wensch naar een revisie te kennen geven. De regeerlng heeft evenwel geen reden te vermoe den, dat definitieve voorstellen zullen worden In gediend. Sir John verklaarde in ieder geval niets van dergelUke voorstellen te hebben gehoord. Lloyd George vroeg of Italië geen deflnRleve voorstellen heeft ingediend voor de hervorming van den Volkenbond, bulten die, welke in de pers sjjn vermeld. Sir John antwoordde, dat feltelUk geen defi nitief voorstel is ingediend. Omtrent de OoatenrUkache kwestie, welke door afgevaardigde Atlee is ter sprake gebracht, selde Simon nog: de politiek der Engelsche regeerlng beoogt door advieaen alles te doen, wat in baar macht Is om de onschendbaarheid en onafhankelUkheld van OoatenrUk te hand haven. De Engelsche regeerlng wil sich even wel niet in de OoatenrUkache blnnenlandache politiek mengen. LONDEN, 31 Dee. (Reuter). In goed In gelichte, sU het ook niet-officleele kringen, verluidt, dat het vonnis van het RtHuge- reebiahof te Leipzig Inzake de brandsUch- ting in den Rtjkadag, door Goering aan Hitler ie medegedeeld en wel In dezen Doodstraf voor Marines van der Lubbe, Vrijs prank voor Torgler en de drie Bul garen. Tenler aow eehder te ismen snel enkele nadere eoaiasnnletleche leider» beechsd- digd worden van hoogverraad en later opnieuw berecht worden. Dimitrof, Popof en Tanef zullen «o- mlddellUk ever de grens werden genet. Ofschoon enkele extremistische natio naal-soelnUsten van meening «Un, dat Dimitrof de grens niet levend bereiken mag, zullen, naar gezegd wordt. Hitler en Goering bevel geven, dat het vonnis van Leipzig nauwkeurig moet worden nage leefd en dat Dimitrof en zUn landgenooten de grens behouden moeten bereiken. Op bet oogenbllk dat een land als België wel Mér behoefte heeft aan een atmosfeer van rust, van kalmte, van vertrouwen en -betrouwen, op gulk een moeilijk oogenbllk in het bestaan van een natie, te hier een schandaal losgebroken, waarvan men, helaas, nog niet zeggen kan. dat het etnde reeds te overzien is.... Wel te waar woedt het tot-nog toe! In de ambtenarenwereld van lagere orde, maar de Indruk op de doodgewone Belgen —'en zU »Un ettelijke millloenen sterk is er daarom niet minder diepgaand om. Zelden hebben de Belgische dagbladen met geestiger en toepasselijker titels uitgepakt. De ^Standaard'’ schrijft over de Brusselache olie vlek. andere dagbladen deelen met nauw-ver holen spot mede, dat het ondersoek als ^ge smeerd" loopt.... Men weet reeds waarover het gaat. Vatten we eventjes samen: Een garage-houder van Ukkel tras het moede geworden, dat hU zUn kliënten naar sUn kon- kurrent Pauwels sag gaan en daar him olie en benzine bestellen.... Die konkurrent wist, wat duizenden autorij ders in België wisten en verklapte het aan bet gerecht Dit verklapte hij: De hoofdkom missla ris van politie van Schaarbeek ia goed bevriend met den heer Pau wels Wie te Schaarbeek proces-verbaal krijg; wegens overtreding van het verkeer, hoort van den hoofdkommlssarts het volgende: Ik wil dat zóó laten. -Maar dan moet ge mU "n genoegen doen: Koop voortaan uw olie, benzine enz. bU mijn vriend Pauwels.... De „bekeurden” liepen naar Pauwels! Het ia óók gebeurd dat Pauwels ontving. dJ. geld op streek en niets leverde, noch olie, noch ben- De klacht van den konkurrent werd goed ont haald. Het is te zeggen: er werd gevolg aan gegeven Paifwels werd aangehouden. De kom- niamris van Schaarbeek ook.... De boeken van de .Firma Pauwels” werden In beslag genomen. En laat het waar wanen, dat Sbuwels een gewetenloos menach te aa een ge- Viekat handelaar, uefcer ia hU een zorgvuldig boekhouder Alle ZUn uitgaven vindt men ge- ■ouwelUk aangeteekend In aUn boeken terug Met geheel kompleet. natuurlUk! Geen enkelen haam van een politiechef aal men in de afdee- hng overdrachten”, „uitgaven". ..afstand” of aoo aantreffen. Wel andere namen Vraagt de ënderzoekrechter aan Pauwels, die een ge- weaen Kommlssarls van PollUe te. inlichtingen ever een naaen: Wie te dat?.... Dan antwoordt hu steeds: Zoek. Ik behoef u niet te helpen. Het Parket zoekt wie zich achter die namen schuil houdt en.... vindt. Onze Rom. correspondent seint ona dd. 31 December: Den 15en Januari 1934 zal er een half-open- baar Consistorie plaats hebben. De Heiligver klaringen der Zaligen Don Bosco, stichter van de Congregatie der Salesianen. PompiUo Pl- rottl, lid van het Instituut voor ChrtetelUke Scholen, zuster Michaels en zuster 1 stichteres der „Zusters van Liefde", eerst na dien datum gevierd worden. Zaterdagmiddag zal het College van Kardi nalen den H. Vader als gebrulkelUk agn Karstwenschen gaan aanbieden In antwoord op dit huldebetoon aal Z. H. da Paus aan «0e- spraak houden. tS inlormaue-stukken over bet xorruptlé-schan- daal. Ziet get ’t Moeten wU niet altijd zUn.... De Antwerpeche politie blUft bulten verden king en de eene aanhouding, die In hare ge lederen plaat s beeft gehad, heeft met zaken van dienst niets te maken Maar de <>pmerklngen van de dokwerkers U lustreeren Gen geest, waarmede 1 publiek re ageert op het schandaal. De pollt je. niet waar, sU is die eerbiedwaar dige macht, die alle oneerlUkheden, overtre dingen, inbreuken enz. te beteugelen hyeft. Een poUtlemen is geen burger. HU staat daar boven De polttle waakt over de goede orde, over dc maatschappij, en om dit alles met gezag te kun nen. moet zjj onkreukbaar van geweten zUn. Smetteloos in het besef van haar plicht. Lieve hemel! Men zegt, dat het vleesch zwak te! Maar hlei was ’het nog al gewillig zwak! En thans is het zóó, dat zU. die onkreukbaar moesten <Un. een geweten hebben met heel wat kreukjes! Fn waarom hebben sU alzoo gehandeld? ’£en eenvoudige agent van politie heeft niet wat men noemt een schitterend salaris. Men zou. eventueel, desnoods, als verzachtende om- ‘Kandlgheld kunnen begrijpen dat.... Maar die aangehoudenen? ZU hadden allen salarissen van gemiddeld 100.000 frs. per jaar Het resultaat is. dat thana procureurs, offi cieren van justitie, burgemeesters, parlements leden en ministers overstelpt worden met neam- looze brieven, beschuldigingen geult aan het adres van honderden politieambtenaren.... Een grootscheepsch onderzoek, een reorgani satie dringt zich op. En men spreekt ervan alle door de heerën- arrestanten verdonkeremaande process-verbaal ter hand te nemen voor onderzoek I rina van Bielven, lokaalhoudster aan de Kool- kaal te Brussel. Deze dame la de vriendin van den heer Angerhausen, hoofd van het korps, dat te waken heeft o.a ook over de goede zeden te Brussel. In haar, o. blzonder lokaal, kwam de heer Pauwels zijn tol aan den heer Anger- hausen, hoofdkommissaris, betalenDat duu t al van 1927.... De heer Angerhausen was noch tans in de oogen van de Brusselache elite DE man! HU hield Brussel van Vlaamsche en de mocratische smetten vrij? HU had <+n bizondere methode uitgedacht om Vlamingen en demo craten mores te leeren. had honden, u leest goed, hU had in het blzonder honden afgericht, niet om misdadigers op te sporen, maar om manifesteerende Vlamingen en demo craten te.... verspreiden en de nest In de stra ten der hoofdstad te laten weerkeeren. De hon den werden op de manifestanten losgelaten, lie pen .schuddebollend" met de hoofden tusachen de betooging, sloegen met de hoofden links rechts, manifestanten stortten neder en de gummiknuppels van de politiemannen deden de rast.... De heer Angerhausen kon geen Vlamingen In zUn korps dulden. Gebeurde het dat er toch b.v een West-Vlaming Insloop, dan verbood hü <•■»- dlkaal dat deze b.v Ud zou zjjn van een zeer neutralen kring: „De vereenlgde West-Vlamin gen", 'n kring waar de banden met streekgenoo- ten aangehaald bleven Niet alleen waren dus reeds de komt n taxa ris sen van Ukkel. Schaarbeek. Brussel en verschil lende wUkkommissarissen vin Brusse\ gearres teerd. de komnlissaris van Leuven werd even eens aangehouden Sinds 1930 „konkelfoesde" hü met prooesxen-verbaal voor verkeersovertredin gen. Deze kommlssarls deed het r/lgenlljk veel eenvoudiger dan zün kollega's. Op een dag riep hü de Leuvensche autobestuurders, samen In zün bureel en deelde hun ..koelbloedig” mede, dat sU goed zouden doen voortaan h'jn olie maar te bestellen bü Pauwels. Geen enkele der automo bilisten die niet begreep Toen de studenten de arrestatie van den kom- misaarts vernamen, brak zich een spontane vreugde baan ZU ontstaken 'vreugdevuren, trok ken zingend door de stad, wijze van' „olie drüft boven” en luchtten hunne tevredenheid op over- duidelUke wüze.... Het moet zUn, dat de kom- mlasarls nog al vaak zich, „hardhandig1’ besnoeid heeft met hun twistenVla mingen contra WalenLaat ons nog even dit vermelden: enkele uren na de aanhouding van den kommlssarls zou de Leu vensche gemeenteraad vergaderen om het sa laris van den kommissaria te verhoogen! LONDEN, 21 Dec. De Lagerhuisdebatten wer den Donderdag Ingeleid door den socialist Atlee, die büzonderheden wilde weten omtrent den voortgang der diplomatieke onderhande llngen, de houding van Engeland nopens de herbewapening en de hervorming van den Vol kenbond HU vroeg voorts of parallel onder handellngen worden gevoerd tusschen Italië en de Vereenlgde Staten. Naar spr. meening is OostenrUk een der gevaarlüksle punten In Europa. afgevaardigde Bernay verklaarde zich Internationale contróle der bewapening, afgevaardigde Sir Edward Grigg wenschle den minister van Bultenlandsche Zaken succes bü «Un moellUke missie op zün Europeesche Sir John Süpon antwoordde, dat het thans niet het geschikte oogenbllk is om een verkla ring af te leggen over de bultenlandsche poli tiek. Hü kan evenwel de verzekering geven, dat sedert het uittreden van Duitschland uit de Ontwapeningsconferentie door de verschil lende hoofdsteden ernstige pogingen zün onder nomen tn aansluiting op het besluit van het bureau der ontwapeningsconferentie om een mogelUkheid te scheppen voor parallel loopen- de en aanvullende onderhandellngen Een der belangrijkste gebeurtenissen is geweest het feit, dat rükskanselier Hitler eenlge verklaringen heeft afgelegd voor de microfoon en op andere wüae. welke van de grootste beteekenis «Un voor de wereld, wat men overigens ook van tiaar Inboud moge donken- Een verklaring 1* ÜW asb»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1