de ONS BLAD Na de treinramp bij Lagny De Kerstboodschap van het Oostenrijksch Episcopaat China p f IR i, Ultimatum aan Foekien heden Het nieuws van m rr Onrust De thuisreis van de „Pelikaan” TEGEN RASSENHAA T EN NA TIONAALSOCIALISME ALLE SLA CHTOFFERS GE- IDENTIFICEERD TRIOMF DER N.R.A. DE BAROMETER I VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS DE DIRECTIE regeering geëischt Steun voor Dollfuss De een Zonder Volkenbond de Z. Em. Kardinaal Innitzer oorlog! Uit Djask vertrokken o o IE Bommen op Tsjangtsjau Typhoon boven Madras De Postjager Uit Bagdad vertrokken In Basra aangekomen de DE KERSTREDE VAN Z. H. DEN PAUS Missionaris gevangen genomen Door Chineesche bandieten s Z. Paus Pius KI tijdens het uitspreken van Zijn Kerstrede. 9 t Nieuw complot in Spanje? Een treinontsporing, die goed af liep VRIJDAG 29 DECEMBER 1933 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 69 Herriot verwerpt het Vier-Mogend- heden-Pact Crootsche ontvangst Schiphol Socialisten bevreesd voor het lot der republiek Gaat Mongolië het lot deelen van Jehol? Het NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD aal óp Nieuwjaars-' dag NIET verschijnen. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Draagt de spoorwegmij. de schuld? f Z— f 2 85 mache jspro- en de Fran- i ma- d van llrecte af te stand ippen JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Babyweegtchalen te huur wed er in af. Tsjang-Kai-Sjek in het offensief Negen millioen personen hebben weer werk Waarom werd het bericht van het vreeselyk ongeluk zoo laat bekende ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op peg één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 GERUCHTEN RONDOM HENDERSON- - Overgave van het 19de leger en arrestatie der rebellen- k i iUIIIIUf/i F L'SJ .4Ï> I NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD sfenstef met ons bisschoppen Madras door een typhoon geteisterd. te zoo raa opge- uur op er- 5 d. I» r Nieuwe salariskortingen te Rotterdam. De vlucht van de „Pelikaan”. Volgens „Postjager" ontvangen berichten is in Basra aangekomen. rk. bl. de jul- OostenrUksche PARIJS, 28 Dec. Men is er thans In geslaagd alle slachtoffers van de ramp bU Lagny te identlflceeren. In de verschillende Parljsche ziekenhuizen zijn 68 gewonden op genomen, terwijl een aantal anderen te Lag ny worden verpleegd. Er verkeeren in totaal nog elf personen in levensgevaar, waarbij de crisis binnen 48 uur verwacht wordt. BOMBAY, 28 Dec. (Reuter). Boven Madras heeft een typhoon gewoed, waardoor 250 men schen om het leven zijn gekomen. Meer dan 10.000 stuks vee zijn gedood. De materleele schade is zeer aanzienlijk. a-s. een naar Na de treinramp bij Lagny. Ernstige bes.'huldi- gingen tegen de spoorwegmaatschappij. EEN ULTIMATUM VAN TSJANG-KAI-SJEK AAN FOEKIEN. Eenige verbetering In den economischen tos stand. bt) H. 838 m GENUA, 28 Dec. (Reuter). De overste van het missiehuis alhier heeft bericht ontvangen, dat pater Anselml te Uoe Klang, In het district Klan^l door Chineesche bandieten p gevangen genomen. Pater Anselml is 51 jaar oud en werkt sedert 1622 als missionaris in China. Grieksch stoomschip gestrand bij Hoek Holland. ver sa be ien o set I1X «en dan men worden, gehoorzamen laarin a bet ingen aaide ingen behoud gelijke e bom- ninde- 70 Ier i nog- n bet regee- i haar lechts alge- toege- and en ta tica al mag t»ng dsa 1181 >n met ir van e deel- n. Het ebeete a. Te- ■olitle- 1 nle- voor- elscht orstel- wezen De R. K. Vereenlging van Marine-personeel „SL Chri tophorus" moet worden opgebeven. Dr. F. E. Pcnthama benoemd tot eerelM van* den Alg. Ned. Zulvelbond. s. ZOU ensleve m_M, DE EERSTE KAMER HEEFT MET 29 TEGEN 9 STEMMEN DE KORTING OP DE INDI SCHE PENSIOENEN AANGENOMEN. LONDEN. 28 Dec. (Reuter.) De „Times" ver neemt uit Peking, dat de bandietenleider Lioe Kuei Tang, die reeds minstens zes keer van partij is verwisseld, opnieuw in Chahar, binnen- Mongollé. is opgestaan. Hjj heeft de stad Tsjl Sjeng geplunderd. De Japansche troepen, welke hier kort gele den binnenrukten zijn nog niet geheel terugge trokken en In Chineesche kringen vreest men. dat het hier denzelfden weg zal gaan als in Jehol. waar de Japansche Inbezitname op de zelfde wijze is begonnen. Herriot acht het Vler-Mogendheden-Pact ver werpelijk. steunende en wijze stand op VrQdag 9 aar TSL: 748 Vorige stand: 738 „Wanneer men het reglement van den Vol kenbond veranderen wil. dan zij het om dit reglement nog democratischer te maken en niet om er een Vier-Mogendheden-Raad voor in.de plaats te stellen. In zijn huldigen toestand verzoent de Volkenbond reeds het beginsel der gelijkheid van alle naties met den feltelljken toestand van een absolute overheersching der groote mogendheden in den Volkenbondsraad. Bij de K.L.M. is bericht ontvangen, dat de „Pelikaan" om 19.30 (A.T.) te Djask is aangekomen en om 20.30 uur (A.T.) weer is stegen. De Chineesche regeering heeft de algeheele mobilisatie der Chineesche marine bevolen in den strijd tegen de opstandelingen in de pro vincie Foekien. De marlne-strjjdkrachten der regeering hebben de op 27 KM van Foetsjau verwijderd liggende forten veroverd en bezet- Na verbitterde gevechten, welke drie uren hebben geduurd, hebben de Chineesche regee- ringstroepen de opstandelingen uit de stad Taisjoen verdreven. De operbevelhebber der regeeringstroepen, Tsjang Kai Sleek, is naar de in het Zuiden gelegen stad Tsjoetsjau ge vlogen, welke stad hU wil inrichten tot basis der militaire operaties. Naar thans wordt gemeld, is het luchtbombardement op den avond van den Kerstdag uitgevoerd door cadetten der Chi neesche luchtvaartafdeelin,. vlucht van de ..Pelikaan'’ zijn volbracht, wordt met belangstellenden MADRID, 28 Dec. (Reuter) .Het beetje dat er nog rest van de republiek, verkeert in ernstig gevaar." constateert „El Socialista”. Het blad publiceert een brief, waarin gezegd wordt dat er misschien wel eenig misverstand bestaat tus- schen de rechter partijen, echter niet omtrent de vraag of men het regiem omver zal werpen, doch hoogstens omtrent de middelen, welke men daartoe zal aanvaarden. De brief besluit met vast te stellen, dat er practiach van de Spaansche Republiek niets meer over is. Aan den anderen kant verneemt „El Sol”, dat In offlcieele kringen geruchten loopen over een nieuw extremistisch complot van grooten om vang. ■w e staatsautoriteit moet dus als plaatsbe- I 1 kleeder Gods zich gedragen en geëerbie- J—^digd worden. Revolutie verdient dus op de meest besliste wljse veroordeeld te worden even als elke openbare geweldpleging, welke door kanslagen en politieke moorden de dragers van het staatsgezag en de rechtmatige staatsorga nen ter zijde wil schuiven. Een politieke moord blUft onder alle omstandigheden een misdaad, welke op geenerlel wijze gerechtvaardigd en nog minder verheerlijkt mag worden. Tegen dergelljke geweldplegingen mag de wereldlijke 10.30 (G-M.T.) van Bagdad ver- overtuigde katholieken moeten verwerpen. ..In dezen zin en in dezen geest juichen wjj. bisschoppen, van harte en met dankbare er kentelijkheid den uitgesproken christelljken koers, welken onze regeering inslaat en volgt, toe en verleenen wjj haar gaarne onze moreele hulp en steun bij haar christelijk streven BUREAUX. HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar r z.eo Met geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaamested - Haarlem Het is begrijpelijk, dat na de ramp van Lagny de reizigers in Fransche treinen eenigszlns ner veus zijn bij elke onregelmatigheid, die zich onderweg voordoet. Groote ontsteltenis veroor- «aakte dan ook gisteravond een ongeval, dat ge lukkig echter wonderlijk goed afliep. De beide laatste 'wagens van den D-treln ParijsMarseille kwamen in de nabijheid van Lyon te ontsporen en kwamen dwars over de rails te staan. Toen het ongeval gebeurde had de trein een snelheid van ongeveer 90 K.M per uur doch gelukkig had het locomotlef-personeel dadelijk onraad bespeurd en den trein tot stilstand weten te brengen voor de belde onspoorde wagons konden omslaan. Slechts drie inzittenden werden door glassplinters mln of meer ernstig gewond. Reeds negen millioen menschen weer te werk- gesteld in Amerika. BOSTON, 28 Dec. (Eigen bericht) In een te Boston gehouden rede verklaarde Donatd Rlch- berg, lid der N. R. A., dat in de Vereenlgde Sta ten sinds de opstelling van het herstelprogram der N. R. A. 9.000.000 personen weer werk heb ben gevonden, en wel 3.000.000 bij de industrlj, 2.000.000 bij openbare werken en 4.000.000 voor tijdelijke werkzaamheden. „Niemand met verantwoordelijkheidsgevoel'', aldus Rlchberg, „zal bij bet zien van deze cij fers zonder meer de voordeelen van^het her stelprogram kunnen loochenen. Elk onzer basis industrieën werkt thans onder een arbetds- charter, hetgeen zeer voordeellg is "gebleken, terwijl de Inkomsten uit bet landbouwbedrijf vergeleken bjj 1932. naar raming met 55 pet. zijn gestegen. Kortom, wjj aanschouwen een wijdverbreide en goedvetdeelde toeneming der welvaart onder alle lagen der bevolking. (United Press) PARIJS. 28 Dec. (Reuter) „Geleidelijk klaart de situatie op. Wjj, Franschen, zijn absoluut gekant tegen het Italiaansch initiatief van een Vler-Mogendheden-Pact. Wjj achten het 1 best om daar maar rond voor uit te komen, want de huidige verwarring is toch al zoo groot, dat de wereld behoefte heeft aan klare ideeën." Aldus Herriot in een artikel dat ,Xes Annales” heden publiceert en dat verder luidt: „De proeve eener Internationale democratie leverde reeds zoo veel resultaten op en er bestaan reeds zooveel Juridische en contractu- eele overeenkomsten, welke gebaseerd zijn op den Volkenbond, dat men den Bond niet zou kunnen afbreken zonder de wereld in den chaos en spoedig ook in den oorlog te storten." aankomsttijd van de per radio worden bekend er gelegenheid van het Kerstfeest heeft geheel het Oostenrljksche Episcopaat in een zeer duidelijk gesteld herderlijk schrljv¥n zijn standpunt uiteengezet betref fende de brandende vraagstukken, welke in Oostenrijk de gemoederen bezig houden- Of schoon wjj reeds een en ander uit dit uiterst belangrijk schrijven hebben gepubli ceerd. willen wij hier nog enkele letterlijke aanhalingen laten volgen, omdat de Inhoud daarvan niet alleen voor Oostenrijk maar zij delings ook voor Duitschland en heel de be schaafde Christen-wereld van groote. richting gevende beteekenla is. Na herinnerd te hebben aan het groote suc ces van den te Weenen gehouden Katholie kendag. welke niet alleen uit godsdienstig, maar ook uit patriottisch oogpunt volkomen ge slaagd mag heeten, omdat ..Oostenrijks zelf bewustzijn werd versterkt door de herdenking van zUn groot historisch verleden”, en Oos tenrijk helder de taak werd voorgehouden Jn het Rijk Gods op aarde een bolwerk van het katholieke geloof te zijn", prijzen de bisschop pen zoowel den president als den bondskanse lier. die „als vertegenwoordigers van den staat op overtuigende wijze uitdrukking hebben ge geven aan deze gedachte Zij spreken hun groote vreugde uit over den door dr. Dollfuss Betoonden moed van den oprechten belijder, toen hij bij verschillende gelegenheden ver klaarde een wezenlijk ..christelijk-Dultschen staat te zullen stichten en in christellJk-Duit- schen geest staat en staatshuishouden te willen vernieuwen’’ overeenkomstig de in de Encycliek „Quadragesimo Anno" aangegeven richtlijnen. Dit kem-katholleke stellingnemen van de Oostenrljksche regeering schonk den katholie ken met recht groote voldoening, temeer daar „de katholieke beludersmoed der regeering" herhaaldelijk door den H. Vader met openlijken W werd beloond. Enkele kernachtige citaten uit de woorden van den Paus, waarin' Deze onomwonden ZUn hooge goedkeuring en waar- deering heeft uitgesproken voor Dollfuss en diens streven worden dan door de bisschoppen aangehaald o» dit: volkeren hebben de regeering. welke zU verdienen. Het is uw Oostenrijk, maar ook Ons geliefd Oostenrijk, dat zulk een regeering heeft verdiend- WU bidden daarom den goeden God. dat HU deze zoo christelUke en edele mannen moge bü* staan, gelUk HU tot nu toe heeft gedaan. HU moge hen steeds verdedigen ook tegen geheel onverwachte gevaren, opdat zU voor het dier bare christelUke Oostenrijk nog lang en blijvend vruchtbaar kunnen werkzaam zUn Het heeft op de publieke opinie te ParUs bo vendien een zeer eigenaardigen indruk gemaakt, dat het bericht van het ernstig ongeluk pas laat in den nacht bekend werd, terwUl de ramp reeds tegen acht uur des avonds was geschied. De Parljsche politie-prefect Chlappe verklaarde tegenover een verslaggever van de „Oeuvre" dat hU pas tegen half twaalf des avonds van het ongeluk op de hoogte werd gesteld. De maat- schappU had echter niettemin geen asslS»entle gevraagd. Pas twee uur later had Chlappe (ten waren omvang van het ongeluk gehoord en pas toen kon hU onmiddellUk alle noodzakelUke maatregelen nemen. HU acht het vanzelfspre kend. dat hU dezelfde maatregelen reeds eerder zou hebben genomen, indien hU tUdlg van den omvang en de gevolgen van de ramp pp de hoogte zou zUn gesteld De „Postjager" is om 10.50 (HoII. tijd) trokken. zal beschikbaar zUn om nabU te kunnen aan- De „Oeuvre” van hedenmorgen bevat ernstige beschuldigingen aan het adres van de leiding der Chemins de Per de l'Est, de spoorwegmaat schappij die de lUnen tusschen Parijs en Elzas Lotharingen exploiteert en die bet blad verant- woordelük stelt voor de noodlottige ramp bU Lagny. Het blad verwijt de onderneming tal van gebreken in de bedrUfsleiding, waarvoor zij het locomotief-personeel van den sneltrein naar Straatsburg verantwoordelijk wil stellen, terwUl het onderzoek duidelUk heeft aangetoond, dat er grove fouten zUn begaan waarvoor heel wat hoo ger geplaatste personen en functionnarissen dan een stoker en een machinist verantwoordelUk waren. Ondanks den dichten mist heeft de maatschappij Zaterdagavond voor- en na-trelnen laten loopen, terwUl bUv. de Chemins de Per du Nord om dezelfde reden integendeel verschei dene treinen heeft laten uitvallen. Het ver traagde vertrek der treinen van het Gare de l'Est te ParUs was niet veroorzaakt door den mist doch door den slechten toestand der lo comotieven. waarvan verscheidene toevoerbuizen waren bevroren. Uit bezuinigingsoverwegingen had men vele arbeiders uit de tocomotlef-werk- plaatsen ontslagen, waardoor dit' mogeUjk «erd. Berlijnsche brandweer „vischt” auto uit de Spree op. LONDEN. 28 Dec. (Reuter). De ..Morning Post" bericht, dat de voorzitter van de Ont- wapenings-conferentie. Henderson, de geruch ten, dat <htj voor 21 Januari as. zou bedanken als voorzitter, heeft tegengesproken. SJANGHAI, 28 Dec. Chineesche bom bardementsvliegtuigen hebben Donderdag opnieuw een aanval gedaan op de stad Tsjangtsjau in Foekien. Er werden 60 bom men geworpen, waardoor meer dan 40 hul zen zUn vernield. 30 personen zUn gedood. Drie Chineesche vliegtuigen werden door de FOeklentroepen neergehaald. Indien de Zaterdag zal grooten toeloop van Schiphol rekening gehouden. De Ministers van Waterstaat, van Blnnen- landsche Zaken en van Defensie hebben het voornemen te kennen gegeven de plechtige ontvangst van de ..Pelikaan’* te willen bU- wonen, terwUl vennoedelUk ook de Minister- President aanwezig zal zijn. De burgemeester van Amsterdam, evenals vele andere hooge autoriteiten zullen eveneens tegenwoordig sU»- Voldoende ruimte de ontvangst van schouwen- De vermoedelUke ..Pelikaan" zal tUdlg gemaakt. Een autobusonderneming zal vier uur vóór den* vermoedelUken aankomsttUd een vUf- minuten-dienst Instellen van beginpunt Over toom hoek Nassaukade naar Schiphol. overheid met recht de strengste strafmaatrege len nemen, de schuld daarvan komt niet neer op de regeeringen, maar op hen. die zich tegen haar rechtmatig gezag verzetten. Vooral aan de jeugd houdt het Oostenrljksche episcopaat deze beginselen voor, en pleit voor een vast 1 vertrouwen op de regeering. wier heilzaam werk gesteund en bevorderd dient te worden, omdat zU Oostenrijk weer wil maken tot „een bolwerk van den vrede onder de volkeren, een centrum van Westersche beschaving en een fundament voor het christelUke geloof. Tot slot stelt het Oostenrljksche episcopaat tegenover de leer van het natlonaal-socialisme vier grondwaarheden vast in dezer voege: .Kerste grondwaarheid: De menschheid is een onverdeelde familie, gebaseerd op rechtvaar digheid en liefde. „Daarom veroordeelen w(j den nationaal-so- cialistischen rassenwaan, welke tot rassenhaat en tot volkerenconflicten leidt, zelfs leiden 1 moet. Eveneens veroordeelen wU de onchriste- lUke sterillsatiewet. welke met het natuur recht en het katholieke christendom in onver- zoenlUke tegenspraak is. „Tweede grondwaarheid.' Het ware christe lUke natlonaal-socialisme is door God gewild en wordt door de Kerk goedgekeurd, want de lief de voor het eigen volk en de aanhankelUkheid aan het vaderland zijn in de natuur fan de menschen gelegd. „Daarom prediken wU de deugd van het chris- telUk patrfötisme. veroordeelen het verraad Je gens het vaderland en veroordeelen het radi cale rassen-anti-semitisme. „Derde grondwaarheid: Natie en staat zUn velschillend en de staat staat boven de natie. .Daarom veroordeelen wU het extremisti sche nationaliteitenprincipe, verdedigen historische rechten van ons vaderland en chen het aankweeken van de gedachten toe. „Vierde grondwaarheid: Boven alle natio nalisme staat de godsdienst, welke niet natio- i naai, doch Internationaal is. De godsdienst is - in staat iedere natie te veredelen. HU strekt daarom leder volk tot zegen. HU Is de oorsprong i en bevorderaar van de ware cultuifr van ieder i volk. HU is echter niet tot een enkel volk be- i perkt, doch geroepen om aan alle volken de boodschap des hells te brengen en tegelijker- i tUd de aardsche welvaart te helpen bevorderen. „Daarom veroordeelen wU alle ideeën en I strevingen, welke noodzakelUk tot een nationale kerk en ten slotte tot een openlijke breuk met de Katholieke Kerk moeten leiden. „WU weten zeer goed, dat niet alle aanhan gers van het natlonaal-socialisme zUn rell- gleuse dwalingen aanhangen, doch wU zien dieper en blikken verder en vreesen met recht dat de logica der ideeën en feiten, benevens machtsinvloeden van buiten af. tenslotte tot het eindresultaat moeten leiden, hetwelk alle ervolgens zetten d$ geestelUke herders v*n de geloovigen in Oostenrijk de zul- v vere katholieke gezagsidee uiteen. „Geen mensch is van nature meer of hooger dan de medetnensch. niemand kan daarom uit zich zelf alleen aanspraak maken op overmacht over een ander, want dat zou onrechtmatige aanmati ging. onbevoegd ingrUpen in de vrUheid en on afhankelijkheid van» anderen, en vloekwaardige geweldpleging van de sterkeren tegenover de zwakkeren zUn." „Niet ruw geweld kan een mensch rechtmatig macht verleenen over an deren, doch alleen het goddelUk gezag kan een mensch maken tot gebieder en heerscher over anderen.’’ „Daarom reikt ook de bevoegdheid van het menachelUke gezag nooit verder dan de volmacht, die God het heeft gegeven. Een over heid. welke haar machtsbevoegdheid over schrijdt. verliest het recht op gehoorzaamheid, en wanneer zU selfs tegen Gods Wil in iets zou bevelen, dan zou men haar zelfs niet mo- gehoorzamen. Ja, gehoorzamen zou zonde worden, want „God moet meer gehoorzamen dan de men schen”. Ieder volk, hoe klein ook. heeft een lei der noodig, die door de anderen gehoorzaamd wordt en die doel en middelen bepaalt, een ge zag dus, dat alles leidt en regelt met wetten en voorschriften, geboden en verboden. „Ook volkeren hebben te gehoorzamen en te dienen en mogen niet uitsluitend naar eigen goeddun ken handelen God is niet slechts de absolute Meester over het individu, maar HU 1» ook de opperste Heer en Gebieder over de gemeenschap der individuen, dus ook over volkeren en staten. Tegenover God is daarom geen volk eigenmach tig en souverein. Volkssouverelniteit is onchris- telük en in laatste instantie atheïstisch. Ook de zgn. algemeene volkswil vormt geen van God onafhankelijke autoriteit. Alleen in overeenstem ming met Gods Wil kan de volkswil rechten en plichten scheppen.” ooais te verwachten was. heeft dit Herder- y lijk schrijven in Duitschland groot opzien gfbaard en groote ontstemming gewekt terwUl men het van nationaal-sociallstische zijdg als een uiting van partU-politiek verdacht tracht te maken. Dat de Oostenrljksche bisschoppen echter niet den minsten twUfel meer hebben laten bestaan omtrent de zuiver katholieke beginse len en de wijze, waarop deze dienen te worden toegepkst in onzen met valsche leuzenover schreeuwden tUd. bewust, hoe dringend nood zakelUk het is, dat zU hun van God gegeven gezag laten gelden tegenover de niet op God wereldlijke machten. Hun moedige woorden, waarvoor wU hun opreiht dankbaar moeten zUn, zijn voor geheel de wereld en dus ook voor ons van een treffende actuali teit. Slechts wanneer wU de eeuwige waarheden voor oogen houden, zullen \vU sterk staan tegen over de verleiding der valsche profeten uit on zen tijd. SHANGHAI, 28 Dec. Maarschalk Tsjang Kal Sjek heeft de rebellenregeertng Foekien het volgend ultimatum gezonden: OnvoorwaardelUke capitulatie van het geheele 19e.Jeger, arrestatie der regeering van Foekien. vertrek van Tang Tsjing Kal naar het buitenland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1