ONS BLAD Roemenië s Er kwam een vogel gevlogen! Radio-Record Prijsvraag De „Post jager Loonsverlaging ten Vaticane Premier vermoord I I N.V. Radium, Tilburg 1 II Het nieuws van heden Wraak der Ijzeren Garde Spanje 31 en HET NEST Argentinië opstand j DE BAROMETER Minister-President Doeca op het station van Sinaja door een student doodgeschoten TERUG IN vereenigde katholieke pers is in I - J NATIONAAL PARK IN BERLIJN Wasscherij-Ververij S. KROM N.v. De aanslag 99 Politie beheerscht den Zesduizend K.M. in 20 aren toestand I t- De Dollar-stabilisatie Hedenavond te Batavia? 3 Wetten zijn goedkooper dan scholen De Wet op de religieuze congre- - gaties kan voorloopig niet worden doorgevoerd Van groote beteekenis voor onze luchtvaart Het Berlijnsche Lunapark in vogelvluchtdat na grondige herziening tot Nationaal park zal worden ingericht DIT NUMMER BESTAAT UIT TWINTIG BLADZIJDEN Op de postkantoren begint de stroom van Bieuwjaarswenschen reeds binnen te komen personen m Buenos Aire* «elf zün alle pogingen mte- ZATERDAG 30 DECEMBER 1933 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 70 Het NOORD-HOLLANDSCHL DAGBLAD zal op Nieuwjaar»- dag NIET verschijnen^ DE DIRECTIE JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Donkere-kamer-Lampen fz- f 2.85 Groote beroering in Boeklest Doeca, de vermoorde ministerpresident van Roemenië Het Ween 1500 schitterende prijzen, w.o.: Bureaux-ministre. Boeken kasten. Clubfauteuils. Horloges enz., enz. Vraagt inlichtingen bijUwen Radjo-handelaar. Aanhangers van Irrigoyen deden in Argentinië een bloedige greep naar de macht De bevestiging van het vier dagen record op den terugreis was een dubbel zware opgave voor de wakkere be manning Door vier kogels in het hoofd ge troffen was premier Doeca op slag dood Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Z03 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Crisis Zetmeel Beschikking vsstgesteML van O O een 0.*' ERS. 3 van een aan- 3ER. onse i HET MODERNSTE BEDRIJF ven. rd.). en rd> iiiimiiiiiiimmimiimimiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiwiiininmm n L van mo- te. zooate gemeld, Vrijdag- L en It vuur jyALKMAAR BUENOS AIRES. 29 Dec. (Reuter). Te Santa Fe trachtten benden aanhangers van ex-president Irrigoyen de onder-prefectuur van marine te bestormen, doch deze aanval werd afgeslagen, evenals aanvallen op de brandweer-kazernes en polltlebureaux. Een groot aantal personen zijn by deze gevechten gewond. Volgens de laatste berichten te de orde hier hersteld. V Contingenteering verlengd. n re tl. Op uitdrukkelijk verlangen van koning Carol werd het Ujk van den Minister-President naar het koninklijk paleis van Slnaja overgebracht. De Minister van Eeredlenst. Angelescoe. werd als oudste lid van het kabinet telegrafisch naar Slnaja ontboden. Men neemt aan dat hü belast zal worden met de vorming van een nieuw ministerie. Minister-President Doeca van Roemenië dood geschoten. Naar stabilisatie van den dollar! Poging tot opstand in Argentinië onderdrukt. Aftreden van Mgr. d’Herbigny ais tooi sitter van .Pro Russia”! tjken reikt door 1 die rten, tees- >der- n in ud). len- Het Kamerlid dr. CosUneacoe, die hem vergeselde, werd gewond. De dader van den aanslag werd «ogen blikkelijk gearresteerd. Zün verhoor heeft tot ep dit eogenbHk nog niets opgeieverd. daar t!. weigert da hem gestelde vragen te beantweerden De wet tot voorziening in het bestuur der ge meente Bcerta reeds afgekondigd. Verdragen met Duitschland bekrachtigd. verschillende* artikelen l Je- En iden. (jken «e- ge- ■^IHIIHIMHIl^llHnilllllNlllllllllinjMllllilUIIIIIIIIIIIIIWIIIIWnUMHMmHtmMmHmH!^ wan- Jven, da- sder- die jker- ierg- n; J. faar- Pz.. held zijn weg zocht en vond van stad tot stad, van land tot land, onder de felle tropenzon, in de zoele nachten, door de wolkensluiers van het Westen. De radio bracht de daverende nulde, die het wakkere viermanschap bü zijn aan komst in Indlë te beurt viel, getrouw over, de radio liet ook het Moederland meeleven met het uitgeleide, dat men de dappere mannen bij het aanvaarden van de terugreis deed. Zoo sprong de vonk van de geestdrift over en weer, het Rijk in Europa, het Rijk in Azië voelden zich niet langer gescheiden door werelden en we reldzeeën. Er kwam een vogel gevlogen, de vrleskoude lucht van Holland nog in de stalen slagpennen. Er kwam een vogel gevlogen, de diepe geur van den verzadigden tropengrond nog in de metalen longen. En die vogel vloog heen en weer in nauwelijks acht dagen! BUENOS AIRES. 29 Dec. In Rosario hebben de radicalen een poging gedaan, om revolutie te maken. Bij de onderdrukking van de onlusten zijn twintig personen ge dood en velen gewond. Later trachtte een menigte het kantoor van de haven administratie binnen te dringen, doch de bereden politie kon dit beletten en arres teerde zestig personen. Zelden te er den jongsten tijd met een lucht- vaartprestatie zoo innig mee geleefd ate in deze dagen met de vlucht van de wondere Fokker- machine. Men kan gerust zeggen, dat alles wat in Nederland van vliegen notie had. zich inte resseerde voor de verrichtingen van de zoo plotseling beroemde .Pelikaan De bekende lijn over de globe, krte-kras over drie continenten, die het groote publiek al niet meer zei dan het kaartje voor in het spoorboekje, werd weer met nieuwsgierige belangstelling gevolgd. Met be wondering en ontzag mat men in de verbeelding die eindeloosheid van duizenden en duizenden kilometers door het wereldluchtrulm: bet vlieg tuig een klein stipje, dat met folUooee aeksr- MADRID, 29 Dec. (Reuter). De Raad van Ministers machtigde heden den minister van Onderwijs den Cortes voor te stellen art. 31 der wet op de religieuze congregaties voorloopig nog niet toe te passen. Dit artikel zegt, als bekend, dat het onderwijs moet overgedragen worden van de religieuze con gregaties aan leeken-onderwijzers en -onder wijzeressen en wel met Ingang van 1 October 1933 voor het lager onderwijs en met Ingang van 1 Januari 1934 voor het hooger onder wijs. Lerroux. de voorzitter van den Minis terraad, verklaarde dat voorloopig nog niet valt vast te stellen wanneer artikel 31 in werking treden kan. WASHINGTON. 39 Dec. (Reuter). Uit be voegde bron wordt medegedeeld, dat de netalre doeleinden der regeering zjjn: In de eerste plaats voortdurend meer aan biedingen van de zijde der regeering om goud aan te koopen. In de tweede plaats verkrijging van toe stemming van het Congres om beslag te leggen op een hoeveelheid goud by de Federal Reserve Banken, die overeenkomt met de winst, die het gevolg te van de devaluatie der valuta. In de derde plaats het Initiatief nemen voor stabilisatie op Internationaal monetair gebied. Volgens goed geïnformeerde kringen te een stabilisatie op goudbaste voorzien op ongeveer 4134 dollars per ounce goud. het geen overeenkomt met een devaluatie van M POL I Het Studlecomlté Snelpost Nederland-Indlë deelt ons mede: De „Postjager" avond te 6 30 uur G.M.T. uit Allahabad ver trokken. Wanneer de tocht in hetzelfde tempo wordt voortgezet ate sedert bet vertrek uit Athene het geval te geweest, te het mogelijk, dat de „Postjager" hedenavond te Batavia aankrent. Rekenende voor de vlucht van Amsterdam naar Athene met een etmaal, zou de tocht van Amsterdam naar Batavia volbracht zjjn binnen vier etmalen met vrij lange rustpoosen in ver- schillend© plBStsen op de route. Bü een stormloop op het commissariaat van El Ortondo door een groep radicalen, werd een der aanvallers gedood. De mani festanten overmeesterde Bellavista. Alberdl. Carcarana, Sangeronimo en Sanadaromez. maar politie en troepen wisten deze plaat sen later weer te heroveren. Verwachting: Zwakke tot matigen Oostelijke tot Noord- oostelljken wind, nevelig tot zwaarbewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. Verdere vooruitzichten: langzaam toe nemende vorst. Zon op 8.12 - onder 3.53 - Licht op 433 31 December V. M. De dader van den aanslag is de student Nicolai Constantinescoe. Hü wierp ook nog een handgranaat welke ontplofte en den burgemeester van Boekarest. Costinescoe, verwondde. De moordenaar schijnt niet alleen geweest te zijn, maar helpers gehad te hebben. Volgens een mededeellng der Kanselarü van den Minister-President, was hü Ud van de door de regeering ontbonden Ijzeren Garde. Stand op Zaterdag 1 uur nat: 751 Vorige stand 148. Hadden de wakkere vliegers Smirnoff en Boer met deae recordvlucht het bewijs ge leverd. wat er uit de Indlë-machine*, al dan niet van het nieuwste type, gehaald kon werden, de opgave waa nu zooveel te zwaarder, om op de terugreis deae prestatie te bevestigen en daarmee aan te toonen, dat het geen toevallige gelukkige omstandig heden waren, die dit wonderbaariyke resul taat hadden mogeljjk gemaakt Dut hun ook dit gelukt te, zal van de allergrootste be- teekente kunnen zijn veer de ontwikkeling onzer luchtvaart in nabije en verre toekomst. ■et jaar 1933 te voor sas land ep waardige wijze besloten door de prestatie van het Indlë-vliegtuig de „Pelikaan” en sfjn wak kere bemanning, welke het record van de heenvlucht AmsterdamBatavia heeft be vestigd door oko de terugreis in een ver bluffend tempo binnen den zelfden tijd af te leggen. Dinsdagmiddag of volgens.. Jav*-t(jd reeds Woensdagmorgen startte de wondervogel van het vliegveld Tjiutan, uitgeleide gedaan door een geestdriftige menigte, en In den vroegen schemer van den winterschen namiddag verscheen hij heden boven de nevelige vlakten van het Holland- sche land. Onze Rom. correspondent seint ons d-d. 29 Dec.: De heer C. Boeman van OudkarspeL Llberl- aansch Gezant bü den H. Stoel, werd neden door Z. H. Paus Pius XI in büzondere audiëntie ontvangen. Hfden werd een decreet gepubliceerd van den Gouverneur der Stad van het Vatlcaan. Krach tens hetwelk met ingang van 1 Januari alle salarissen van meer dan duizend Lire maan delijks met tien procent, en van meer dan twee-duizend Lire met vüftien procent verlaagd worden. Naar verluidt heeft Mgr. dUerblgny wegens ziekte ontheffing gevraagd van het voorzitter schap der Pauselüke Commissie ..pro Russia". Ate zün opvolger wordt Mgr. Cesarinl genoemd. Uit Rosario wordt gemeld, dat in verband met de reeds gemelde on lusten hier ter plaatse, meer dan 80 pfrtonen zijn gearresteerd. Een groep aanhangers van Irrigoyen trachtte hier nog een politiebureau te bestormen, door eerst vanuit een vrachtauto met bommen te werpen, vervolgens door bet te bestor men, doch de besetting vai\ het bureau wist door krachtig geweer- den aanval af te slaan. 20 werden hierbij gedood. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Mat geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel; idem op pag- één 55c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 paniek. De aanvallers vluchtten langs de rails. Agenten zetten hen na. Voortdurend schoten de aanvallers en verwondden nog een agent. Pas toen ze hun laatste patronen hadden ver schoten, kon een agent de aanvallers arrestee- ren. Een groote menigte had aan de vervolging deelgenomen en wilde de misdadigers lynchen. De minister-president was ineengestort. De dokter kon nog alleen den dood constateeren. De hoofdaanvaller te 36 jaar oud. Oorzaak van het attentaat zou zün, dat de studenten op Doeca vertoornd waren, wyi hü vrümetselaar zou zün geweest. Zooate reeds gemeld, te de aanslagpleger lid van de ontbonden „Ijzeren Gordel". Doeca was reeds herhaaldelük minister en een groot bevorderaar der Kleine Entente. Hü was een gematigd man en trad op voor de rechten der minderheden in Roemenië, die een aantal hebben van circa vier mlllloen. Dit was niet naar den zin der chauvinistische studenten. Na den dood van Bratlanou werd hü de leider der liberale partü. De moord op den minister-president beeft In de stad Boekarest een groote opwinding ten gevolge gehad. Nog in den loop van den nacht verwacht men dat de regeering maatregelen nemen zal. Geruchten over de afkondiging van den staat van beleg worden tot heden door de feiten geloochenstraft. De te Boekarest verblüvende gezanten heb ben hun deelneming betuigd. De leiders der oppositie hebben gecondoleerd, zoowel bü de liberale partü als bü de weduwe van minister president Doeca. Th tegenstelling met de heenreis, toen via Singapore werd gevlogen, vond de terugreis over Medan plaat* en pas te Rangoon kwam de „Pelikaan” weer op de oude route. Al dadelük ontwikkeld* de „Pelikaan’, die 460 KG. post meevoerde, weer het verrassende tempo, dat ook de heenvlucht had gekenmerkt. De eerste etappe naar Medan verliep vlot, evenals de tweede tot Rangoon, waar de wielen Woensdag 10.30 (G.T.) den grond raakten, om te 1120 (G.T.) weer Iqs te komen. Toen begon echter de tegenslag. Op het traject RangoonAkyab kreeg het vliegtuig met zwaar weer te kampen en over den afstand van 500 K.M. werd drie uur langer gedaan dan verwacht was. Maar de dappere Pelikanen lieten zich niet ontmoe digen. Op het volgend traject ging er een extra schepje op. Donderdagochtend 2.46 (A.T.) landde het toestel te Allahabad en om 3.20 (A.T.) xat men al weer In de lucht. Alles verliep naar wensch: Jodhpur werd gepasseerd. Donderdag middag om 5.10 (P.T.) landde men te Karachi, vanwaar te 6.10 (P.T.) werd verder gevlogen. Smirnoffs telegrafisch rapport aan zün directie te Amsterdam luidde toen: .Motoren nagezien, alles goed In orde,” maar uit DJask kwam weer het sombere nieuws: „Zware tegenwind” Dat de krachtige Noord-Westelüke winden, die in dezen tüd van het Jaar over Irak en de Perzische golf waaien, den vliegers parten speelden, bleek al spoedig uit het feit, dat zü, in plaats van uit DJask ineens naar Bagdad te vliegen. Vrijdag ochtend 5.30 ,(A.T.) te Basra landden, waar zü telegrafisch mededeelden, dat de tegenwind nog onverminderd aanhield. Toch moest het verloren terrein herwonnen worden en de onvermoeibare bemanning stelde zich voor de taak om nog Vrüdag laat In den avond, vla Cairo, Athene te bereiken. Toen dit gelukte stond een tüdlge landing op Schiphol vast. Toen de aankomst van de „Pelikaan" binnen den verwachten tüd op Schiphol zekerheid was geworden, maakte men zich In de Amsterdam- sche luchthaven op tot een grootsche ontvangst. Vóór het hoofdgebouw was een podium opge richt. bestemd voor huldiging der wakkere luchtvaarder* onmlddellük na hun aankomst. Reeds uren en uren tevoren heerschte ër op en om het vliegveld een groote drukte. Luidsprekers werden opgesteld, om het gesproken woord naar alle zijden verstaanbaar te maken, ook schün- werpers stonden gereed voor "t geval de duister nis den vliegers vóór mocht wezen Het voor het publiek gereserveerde gedeelte stroomde gelet- delük vol..De autobussen van Poelgeest reden uren achtereen In vüf minutendienst af en aan en nog t^l van andere vervoermiddelen leverden hun aandeel om een duizendkoppige menigte naar het vliegveld te brengen. Omvangrijke politiemaatregelen waren getroffen om de orde te handhaven. BOEKAREST, 29 Dec. (Reuter) De minister president Doeca stond in begeleiding van den minister van Financiën van den chef van het Protocool, van den afgevaardigde Costinescoe en twee rechercheurs op het station. Drie misdadigers wachtten den premier op. Een sloop naderbü en sehoot hem driemaal In het achterhoofd. Een der aanvallers wierp een donderbus onder het publiek, waardoor de gedachte werd gewekt, dat er een handgranaat was geworpen. Er ontstond een geweldige Omtrent deze kwestie berichtte ons Spaansche corr«‘«par>'’*nt het volgende: Zooate men weet zullen met ingang van 1 Januari zs. kloosterlingen in de lagere scholen geen les meer mogen geven. Op dien datum moet het onderwijs geheel In handen van 1**- ken-onderwüzers en -onderwüzeressen zün. Het ziet er evenwel niet naar uit, dat het zoo zün zaL Ate de nieuwe regeering de uitvoering der betreffende 'wetsbepalingen niet opschort wat dus thans geschied is. Red. zal het nog prac- tlsch onmogelük zün aan de eischen der wet te voldoen. De regeering der republiek heeft name- lük vergeten intüds voor voldoende scholen en onderwüzers te zorgen. Zoo heeft de gemeenteraad van Murcl* zich genoodzaakt gezien tot het besluit te komen, dat het de gemeente niet mogelük te aan de be treffende wetsbepalingen op tüd te voldoen. Op dit oogenbllk genieten 532 Jongens. 836 meis- Jes en 433 kleinere kinderen onderwijs tn de scholen, die door religieuzen worden gehouden. Om deze leerlingen alle op behoorlüke wüze onderdak te brengen zouden 34 nieuwe scholen gebouwd moeten worden. Daar het volkomen on mogelijk Is in de bestaande scholen of op an dere wüze plaats voor zooveel nieuwe leerlingen te vinden en dezen ook niet zonder onderwüs kunnen jjlüven. zal Murcia zich niet aan de be palingen van de wet op de Congregaties kun nen houden. lukt, aangezien de politie alle leiders kon arrestee ren voor zü hun plannen konden uit voeren, Op verscheidene plaatsen van het land zün de telefoon-lünen doorgesneden. Nog te het geen veertien dagen geleden, dat op dien vroegen Maandagmorgen de motor van de veelbelovende „Zilvermeeuw”, die voor een snelle vlucht op het platform van. Schiphol startklaar stond, haperde en geheel onverwacht* de „Pelikaan” uit het veilige nest werd losge laten. om de taak van de zooveel snellere machine over te nemen, zoo goed en kwaad ate het ging. Toen volgden er dagen van verrassing spanning. Het Hollandsche hart klopte sneller, toen uur na uur de berichten bevestigden, wat niemand had durven hopen, dat de „Pelikaan”, ondanks haar veel geringere snelheid er In slaagde het etmaal-gemiddelde van de „Zilver meeuw" te evenaren en met bewonderenswaar- dlg doorzettingsvermogen te handhaven tot het einde toe. Honderd uren lagen er tusschen het vertrek uit Amsterdam en de aankomst In de tropen, honderd uren, waarvan de stoere be manning er ongeveer 75 In de lucht heeft door gebracht. Zü woekerde met vllegcapacltelt, dag en werkverdeellng en het resultaat te geweest een top-prestatle, de reteduur van het lucht traject NederlandIndlë. tot dusver toch nog altüd ongeveer zeven dagen, was teruggebracht tot nauwelüks vier etmalen! BOEKAREST, 29 Dec. (Reuter). Minister-President Doeca is hedenavond om 10 uur 20 op het station van Sinaja het slachtoffer geworden slag. Toen hjj na een langdurige audiëntie bg Koning Carol in den trein naar Boekarest wilde stappen, werd hü door een student met vier revolverschoten in het hoofd vermoord. CHtM.WASSCHERU De ..Postjager*’ is Vrijdagmorgen om half 8 Greenwichtjjd van Karachi ver trokken en zonder in Jodhpur te zün geland. Vrijdagmiddag om half een Greenwichtjjd, te Allahabad aangeko men. Het toestel vertrok weer om 6.30 G. T. Ook op dit traject heeft de „Post jager", met een snelheid van ongeveer 300 K.M. per uur gevlogen. Thans bljjft nog af te leggen een af stand van ongeveer 4700 K.M. tot Batavia, dus voor de „Postjager" onder normale omstandigheden ongeveer 16 uur vliegen. Zooals bekend, werd Don derdag om 2 uur des morgens Green- wichtjjd van Athene vertrokken. De afstand Athene-Allahabad van 6000 K.M. werd in 20 vlieguren afge legd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1