Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 8. Zondag 24 Februari 1895. 4e Jaargang. Plaatselijk Nieuws. N ieuwstij dingen. FEUILLETON. NIEUWE® L4MÜUKEI MI4KT. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct-, franco p. post 0O ct. UITGEYER: J. II. KEIZER. BUREE L Noordscham oude. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct-, elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Donderdag 21 Febr. trad in een vergade ring van „Patrimonium" te Noordscharwoude op de heer A. P. Staalman, lid van de Tweede Kamer voor 't district Helder met de onder werpen I. De roeping van den Christen-demo- kraat en II. Graanrechten. Spreker begon met een vergelijking van den Sociaal-demokraat en den Christen-demokraat. De eerste beoogt de verheerlijking van den mensch, de laatste de verheerlijking vun God. Het laatste streven is volgens hem het eenig ware, want wie in het wegnemen van maatschap pelijke misstanden het middel ziet tot veredeling van den mensch, zal bedrogen uitkomen. Im mers de ondervinding leert, dat juist onder hen, die in weelde leven, de „groote dieven" en in de hoogste standen de meest ergelijke gevallen van ontucht worden gevonden. Men heeft zijn verwachting gebouwd op volksbeschaving door verbeterd onderwijsmisdaad, werkloosheid, dronkenschap en ontucht waren de vruchten. De Christen-demokraat daarentegen strijdt slechts onder de vlag van „Koning Jezus". Hij weet, dat de overwinning niet voor hem is weggelegd, want Jezus zegt: Ik heb de wereld overwonnen. Na een pleidooi voor 't Christelijk onderwijs zegt Spr.de regeering is ziende blind en hoo- rend doof, de Koningin zich niet bewust, dat zij hare macht ontleend aan de Goddelijke Ma jesteit. De Minister Van Houten die eenmaal het koningschap slechts een „ornement" noemde, is thans geroepen, wetten voor te dragen, om de glorie van de kroon te verhoogen. Met verontwaardiging spreekt de heer S. over de wreedheid van dezen Minister, die, des noods met den sterken arm, de noodlijdende gemeen ten in Friesland zal dwingen, door het heffen van hooge belasting in de kosten der gemeente huishouding te voorzien. Een blik op dezen staatsman geeft den Spr. aanleiding, een zeer afkeurend oordeel te vellen over de vruchten van ons academisch onderwijs. Vervolgens wijst de heer S. op vele misstan den in de Maatschappij. Tegenover het hooge tractement van den professor stelt hij het karig loon van den onderwijzer. De milicien, die in dienst moest gaan, omdat hem het geld ontbrak voor een plaatsvervanger, maakt voor een gering vergrijp misschien kennis met de politiekamer, een ellendiger hok dan do cel van den vader moorden. Kazernen zijn ware pestholen. De arbeid staat onbeschermd tegenover het kapitaal. In plaats van pensioen te ontvangen, neemt de arbeider op zijn ouden dag, met gesloopt lichaam zijn toevlucht in 't armhuis. Een minister ont vangt na weinige dienstjaren f 5000 pensioen. Een officier, die in de kracht van zijn leven soms wordt afgekeurd, ontvangt een pensioen van 3 a 4 duizend gulden, terwijl een akelig ver minkt marine-troos, die in den dienst beide armen had verloren, werd afgescheept met f 300 pensioen. Van kiesrechtuitbreiding verwachtte spr. veel heil voor de Christen-demokratie. Bij de behandeling van het tweede onderwerp betoonde spr. zich voorstander van graanrechten. Hij schetste met levendige kleuren den kwijnen den toestand van landbouw en veeteelt en de toenemende verarming van het platteland, waar door een stroom van arbeiders naar de gróote steden trekt, om daar de werkloosheid te ver meerderen. In graanrechten zag spr. het eenige geneesmiddel. De Heer Groneman mag zijn hoop vestigen op verlaging der pachtsommen, hierin zag de heer S. een vrome wenscli. Het bezwaar, dat de graanrechten hoofdzakelijk in de zakken der groote grondeigenaars zullen terecht komen, woog bij hem niet zwaar, omdat een flinke pacht, die getrouw wordt voldaan, den landheer tot mildheid zal stemmen tegenover den pach ter. Tegenover duur brood stelde hij verminde ring van werkeloosheid, wanneer er een deel van het weiland in bouwland werd veranderd. Deze inkrimping van den veestapel zou mis schien een vergoeding zijn voor het duurdere voederkoren. De wijze, waarop de heer S. uit enkele voor beelden een zeer ongunstig oordeel afleidde over een geheelen stand, gaf den H.H. Dr. ten Bosch, v. d. Sluis en Ds. Melchers aanleiding tot een ernstig protest. De eerste en derde van deze sprekers verdedigden de opleiding aan onze aka- demiën tegen een aanval van den heer S., ter wijl de heer v. d. Sluis hoofdzakelijk het voor 't Openbaar onderwijs opnam. Het vergevorderde uur dwong, de vergadering te sluiten. Anders had menigeeD gaarne nog een hartig woordje gesproken. De stof was nog bij lange na niet uitgeput. Wij lezen in de „Schager Courant" Met genoegen woonden wij Zondagavond 11. in de gezellige zaal van Cérès de uitvoering bij onzer Gymnastiek- en Schermvereeniging Ly curgus, welke uitvoering door een flink opge komen publiek werd bezocht. Zeer verdiend was de hulde, welke aan het einde van de uitvoering, door den heer Burge meester S. Berman, aan Lycurgus werd toege- l bracht, en zeer ad rem maakte de Voorz. van Licurgus, de heer Jb. Koster Az. hiervan ge bruik, om de daadwerkelijke belangstelling voor de gymnastiek van jongeren zoowel als van oude ren te vragen in het belang der individueele gezondheid zoowel als in het algemeen belang der Volksontwikkeling. Tot zoover nemen wij het verslagje van de uitvoering over om aan te toonen, dat deze vereeniging door Schagen's burgerij zeer op prijs wordt gesteld niet alleen, maar dat zij, de bur gerij, doordrongen is van de nuttige werking j dier vereeniging. De openbare lessen van de leerlingen onder leiding van den heer Oosterhout hebben reeds onze belangstelling en sympathie gewonnen om dat wij het toejuichen wanneer in dien geest, nl. het beoefenen van gymnastiek, wordt ge- werkt. Daarom juichen wij ook toe de plannen van de gymnastiek- en schermvereeniging Lycurgus, die door uitvoeringen buiten hare gemeente trach ten de lust der jongelui en de belangstelling der ouderen op te wekken, opdat men doordron gen zal worden van het feit dat lichaamsbewe ging ten hoogste bevordelijk is voor de. ontwik keling en de gezondheid. Het was deze vereeniging nl. ter oore geko men, dat te Oud-Karspel plannen bestonden tot het oprichten eener gymnastiekvereeniging, en 't deedt haar leed, te vernemen dat dit plan niet tot werkelijkheid is gekomen. Daarom besloot zij eens te informeeren of er geen kans zou be staan, dat plan zoo mogelijk nog tot daden te maken, door eene uitvoering te geven in een der daarvoor geschikte lokalen van den heer Slotemaker, met het doel tevens de gunstige re sultaten en heilzame werking der gymnastiek te bepleiten. Wij kunnen reeds met zekerheid mededeel en dat daarvoor reeds stappen zijn gedaan en 't niet wel mogelijk is of Lycurgus zal binnen eenige weken hare eerste uitvoering to Oud-Karspel geven. Van harte hopen wij dat zij, de vereeniging, mag slagen en bij eene eventueele uitvoering, de belangstelling en vele bewijzen van sympathie van de zijde van het publiek mag ontvangen. Langedijk. De prijzen der kool blijven nagenoeg op dezelfde hoogte. Besteedde men voor een maand f 4 a f 5 voor beste roode kool, nu wordt er hoogstens f 6 voor de allerbeste ge geven. Gele geldt van f 5 tot f 7. In uien is nog altijd zeer weinig handel. Groote hoeveelheden groenten zijn nog in de schuren aanwezig. Jl. Zondag was 't bedrijvig op 't Waardje? in den vorm van een wiel, omringd door een dijk; vele personen, schaatsen ondergebonden, bewogen zich van het eene naar het andere eind. Doch 't meest interessant was voorzeker de wedstrijd, een zoogenaamde tonhardrijderij, vanwege de ijsclub te Oud-Karspel gehouden, voor een ieder die er aan deelnemen wilde. Tal van nieuwsgierigen reden te kijken naar de be wegingen, vermakelijk veelal, waarmede men de ton met een stok moest voortrollen, om 't gauwst te komen aan het einde der baan. Zij weerden zich flink de schaatsvlugge knapen, bewogen de beenen en duwden met kracht, zoo dat de ton over sneeuw, ijs en hobbels, huppelde voort, hen een heel eind vooruit. Een tour de force was 't, tusschen sneeuwdijken rijdend, de ton te houden in het midden der baan, en, dik wijls gebeurde 't dat jammer voor den rijder de ton, zigzag rollend, rechts of links af week. Zoo ging 't voort, tot al heel gauw de zwakken het veld moesten ruimen voor meer dere kracht; de kamp werd toen hevig, de aan dacht gespannen, men moedigde aan, men ging er in op. Doch ook hier gold 't spreekwoord, aan alles komt een einde; 't laatste rid volgde, toen was 't beslist; 't werd tijd ook; de natuur was veel zachter geworden, en hier en daar dooi- gaten in 't ijs opgemerkt. Nog valt te vermelden de namen der winnaars, het aantal rijders in dezen wedstrijdde prijzen en premiën, die dooi de ijsclub voor dit ijsfeest(?) waren disponibel gesteld. Van de twaalf personen, elkaar den voorrang betwistend, won G. Rus te Oudkarspel den eer sten prijstoen daarop door dezelfde de eerste premie behaald werd, terwijl Willem Hinke de tweede premie verwierf. De prijs bestond uit een paar mooie friesche schaatsen. Zij werden aanvaard met een dank baren blikeen paar riemen bestemd voor de eerste premie, zij werden niet minder met blijdschap ontvangen. Een ijsstok, de derde prijs, toegewe zen aan Hinke, werd hem overhandigd als eer lij k verdiend, en de ijsclub voldaan over den af loop van den strijd, komt lof toe, voor den pret- tigen middag op 't ijs. Tot pastoor te Wnrineiihuizcii is benoemd de heer A. J. Willemse, thans pastoor te Oud- Vossemeer. Beroepen naar Oudeschild op Texel, A. J. Adriani Nzn. te Wariiieiiliuizeii. 8). (S L O T). Daardoor waren beiden, man en vrouw, ook ge brouilleerd met hunne geheele familie. Emma had stuk voor stuk elk lid van haar en haar mans ge slacht beleedigd. Zij vroeg visite en, als men kwam, was ze plotseling uit. Dan maakte zij later wel excuses en beweerde dat 't haar door het hoofd was gegaan, maar dit gebeurde zoo dikwijls dat niemand zich meer verzoenen liet. Men ontweek Leo's huis zonder toorn of haat, eenvoudig omdat men zich aan zoodanige bejegening niet telkens weer wilde bloot stellen. «En hoe staat 't met Leo's groote .werk?" vroeg ik eens aan een dezer overbrengers van deze slechte tijdingen. De man schaterde 't uit. »De geleerde is geheel en al ondergegaan in den minnaar," antwoordde hij. »In den minnaar! Maar mijn waarde heer, Leo moge het puik der gehuwde mannen zijn wat de volhardende aanbidding zijner vrouw betreft, gek is hij toch niet." De andere gaf zich de moeite niet deze mijne opmerking te wederleggen. Hij vervolgde»Er zijn omstandigheden waaronder de toewijding van een gehuwd man aan het voorwerp zijner eenige liefde in alle opzichten de dolle verliefdheid van de jeugd overtreft." »Ik begrijp u niet. Gij bedoelt toch niet het ge val wanneer een echtgenoot in zijn vrouw de moe der zijner kinderen vereert. Dit is dunkt mij een zeer gewoon geval, maar bij Leo en Emma, die, naar ik hoor, geen kinderen hebben. «Pas op. gij zijt er dicht bij," viel hij mij in de rede. «Leo's ongeluk en waarschijnlijk ook van zijn vrouw is juist dat ze geen kinderen hebben, want Leo zou wijzer zijn indien dit het geval was." Ik haalde de schouders op, ten bewijze dat ik hem nog niet begreep. »Weet gij wat het geval eigenlijk is?" vervolgde mijn berichtgever, 't Zou voor Leo en Emma niet zoo erg geweest zijn wanneer zij de hoop kinderen te krijgen voor eens en voor goed hadden moeten opgeven, of indien zij een talrijk kroost om zich heen mochten zien dartelen, maar de wispelturig heid van haar geest schijnt zich bij Leo's vrouw aan haar physiek te hebben medegedeeld. Gij be grijpt mij?" Ik verzekerde dat ik hem zonder verdere uitleg ging begreep, en hij vervolgde: »Leo zweeft sedert negen tien jaren in gestadige vrees. Emma bezit het toovermiddel om hem tot alles te dwingen wat haar in 't hoofd komt. Ik ben overtuigd dat zij zelve meent, dat een hoogere wet hem beveelt al haar grillen in te willigen, terwijl zij zelve aan het ontstaan en groeien van haar wispelturigheden den zelfden hoogeren oorsprong toeschrijft. Ze zou mee- nen zich te bezondigen, geloof ik, wanneer zij Leo ook maar in 't minste spaarde. En de dokter, die een goede klant heeft aan deze ingebeelde kraam vrouw, stijft haar in die opvatting. Indien Leo zijne vrouw iets weigert, kan hij, volgens den dokter, heel licht haar moordenaar worden." «Pat is een leelijk geval," zei ik. «Arme kerel Ik begrijp nu dat hij zijn groote werk in den steek gelaten heeft. Ieder getrouwd man zou onder die omstandigheden zijn vrouw bederven." »Wel mogelijk; doch ook hierbij zijn, meen ik, grenzen. Voor de meesten onzer liggen die grenzen aan het einde van onze finantieele hulpmiddelen 't Is mijns inziens recht jammer voor uw vriend dat hij schatrijk is. Of vliegt hij met zijn vrouw niet als een dolle de heele wereld door, alleen om dat zij zich nu eenmaal in 't hoofd gezet heeft, nergens rust te willen vinden? Er is geen stad in de wereld waar hij niet geprobeerd heeft of zij er zich eenigszins thuis voelde, 't Was nooit van lan ger duur dan een week of wat, en telkens kwamen ze diep terneergeslagen thuis, om ook van daar weer binnen een ongeloofelijk korten tijd op te bre ken. Waarlijk, Emma's humeur is door de dwaze toegevendheid van Leo niet beter geworden." Deze laatste woorden werden op een toon uitge sproken, die mij deed vermoeden dat de vroegere vrienden en kennissen van Leo ook al boos op hem waren, evenals zijn bloedverwanten. Ik wenschte nog meer te hooren en vroeg: «Maakt Leo niet op de een of andere wijze, al is 't dan niet door studiewerken, gebruik van de onmiskenbaar groote talenten die zijn deel zijn?" «Gij meent of hij niet in besturen en commissies zijn licht over de zaken van algemeen belang laat schijnen?" «Dat is inderdaad mijne bedoeling. Leo kan niet onverschillig zijn voor aangelegenheden waaraan zoovelen zich wijden. Hij is daarvoor au fond een veel te brave en te degelijke kerel." »Gij hebt gelijk, en 't heeft hem als man van studie en groot fortuin dan ook niet ontbroken aan de bewijzen, dat zijne medeburgers veel van hem verwachtten, en zijn bemoeienissen op prijs zouden stellen; maar wat zal ik u zeggen? Óf liever ik heb 't u reeds gezegdLeo is nooit thuis, ten min ste niet langer dan noodig is om zich voor een nieuwe reis gereed te maken. De zaken van stad en land gaan hem wel ter harte, maar hij gevoelt zelf dat 't niet aangaat allerlei dingen op zich te nemen en te halverwege te laten steken. Wij heb ben hem lid van den raad gemaakt, doch na drie maanden moest hij bedanken, want zijn vrouw wou naar de baden, en dus kon hij de verplichtingen, die hij in den beginne, 't moet erkend worden, bij zonder ernstig had opgenomen, niet nakomen. Wij hebben dat de eerste maal niet kwalijk genomen. Doch toen wij hem een jaar later herkozen had den, en hij zelfs wethouder werd, stak mevrouw weer een spaak in 't wiel. Zij kreeg de gril om buiten te gaan wonen, en voort trokken ze weer. Leo moest bedanken. Ik werd wrevelig. »Dus altijd en altijd die vrouw. De dokter mocht zijn hooge wijsheid welomkeeren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1895 | | pagina 1