Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 9. Zondag1 3 Maart 1895. 4e Jaargang. Plaatselijk Nieuws. Nieuwstijdingen. FEUILLETON. EENE ERFENIS. e NIEUWE AWGEDUKEft COURANT. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post 60 ct. UITGEVER: J. II. KEIZER. BUREEL: jVoordscharwoude. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels 30 ct-, elke regel meer ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Voor een tamelijk goed opgekomen en dankbaar publiek gaf het mannenkoor Orpheus" te Oud-Karspel, directeur de heer W. Dors man, jl. Woensdag een uitvoering in het lokaal van den heer G. Slotemaker. Wij willen voor dit keer de stukken niet één voor één critiseeren. Aan het gezelschap ontbreekt geen goede lei ding; van haar de vereeniging mag ook niet gezegd worden, dat zij niet toont liefheb berij te bezitten voor den zang, ook niet, dat zij niet tracht haar best te doen, maar „Orpheus" ontbreekt eenige frissche krachten, die de le tenor zeer ten goede zou komen. Mij dunkt, 't kan geen kwaad, wanneer men in 't vervolg rekening hield met de toonhoogte der stukken, opdat van de le tenor niet te veel wordt gevergd. Nederland en de Zee" van Andriessen is voor die partij veel te hoog en 't mocht m. i. geen gelukkige keuze zijn het stuk voor dien avond op haar repertoire te plaatsen. Behoudens enkele kleine vlekjes waar v:"dt men die niet? werd het vocale gedeelte van het programma, ook te oordeelen naar de goedkeurende gesprekken na afloop van iedere afdeeling, vrij goed vertolkt. De stukken voor piano en viool en het Quin tet werden met het oog op den oefeningstijd tot het hanteeren der viool, zeer goed vertolkt en wij verwachten, blijven de heeren 't zoo ernstig meenen met hun studie, dat men binnen zeer korten tjjd verrast zal staan van hunne vorde ringen. „De blauwe kiel", een dramatische voordracht, voorgedragen door den heer Van der Sluis, ver wierf veel bijval, maar „Hannes de Strooper," komisch voordracht, op het einde van den avond eveneens voorgedragen door genoemden heer, verwierf een donderend applaus, en ik geloof dat iedereen met mij zal instemmen, wanneer ik beweer, dat de heer Van der Sluis voor het re- citeeren van ernstige stukjes wel op zijn plaats is maar voor komische als onverbeterlijk kan worden beschouwd. Hollands Noorderkwartier. In de voorjaarsvergadering, welke zal gehou den worden op Woensdag 6 Maart 1895, des voormiddags elf ure, ten huize van den heer G. Slotemaker, te Oudkarspel, zullen behandeld worden de volgende punten van beschrijving Mededeelingen van verschillenden aard inge komen stukkenjaarverslag der vereeniging (art 3 der statuten)rapport van de financieele commissie, betreffende de rekening en verant woording over 1894verslag van de vereeni ging „het Nederlandsch Paarden-Stamboek," uit te brengen door den heer W. Teengsmede deelingen omtrenta. tuberculine-inspuitingen bij rundvee; b. de inspuitingen tegen het uit- stoeien en kalfverwerpen van koeienc. den uitslag der proefveldend. het aankoopen en verkrijgbaar stellen van veredelde zaaigranen en zadenbenoeminga. van een afgevaardigde naar het Landhuishoudkundig Congresb. van een afgevaardigde naar de vergadering der ver eeniging „het Nederlandsch Paarden-Stamboek"; c. van drie leden van het bestuur, wegens pe riodieke aftreding van de heeren S. Zuurbier, P. Buis Jz. en K. Breebaart Jz.d. van een onder-voorzitter; bepaling van de plaats waar de algemeene vergadering in November 1895 zal gehouden worden, voordracht van bestuurAlk maar voorstellen van het bestuura. tot het bevorderen van het opleiden van hoefsmeden, in te leiden door den heer C. Kooy Hz.b. het aanleggen van een proefveld, ter opsporing der middelen die het gaarkoken van erwten kunnen bevorderen, in te leiden door den heer K. A. Kaan; c. het voortzetten der proeven met bloem bollencultuur, in te leiden door den heer J. Groot Pz.d. het voortzetten der proefnemin gen tegen vlasbrand, in te leiden door den heer K. Breebaart Jz.e. het uitloven van beloonin gen aan onderwijzers in Hollands Noorderkwar tier gevestigd, die in 1896 de akte voor land bouwkunde zullen verwerven, in te leiden door den heer C. Kooy Hz.f. het houden van een wedstrijd met nieuwe en verbeterde ploegen, in te leiden door den heer K. Breebaart Jz.g. het bevorderen van het aanhouden en beschik baarstellen van uitstekende springstieren, in te leiden door den heer K. Kaaskooperh. het in stellen van een vergelijkend onderzoek naar het meerdere of mindere melkgebruik bij toepassing van lange wei, tegenover andere methoden van kaasbereiding, in te leiden door den heer D. Brandervaststelling der begrooting dienstjaar 1895. Naar ons uit goede bron wordt medege deeld, is voor le soort gele kool, gekocht van C. Heman te Koedijk, 12 gulden betaald. Dit is naar de tijdsomstandigheden voorzeker een zeer goede prijs. Koedijk. Bij de verkiezing van een lid voor het polderbestuur van het district Koedijk op den 26 dezer werd gekozen de heer W. Wester met 25 van de 30 uitgebrachte stem men. De overige 5 stemmen waren ten name van den heer W. Boldewijn. Zondag, den 24 dezer 's avonds gaf het Fanfarecorps „Aurora" te Koedijk eene goed geslaagde uitvoering voor een talrijk opgekomen publiek. Dat onder de liefhebbers en bemin naars van muziek ook vele danslustigen waren, bewees het bal, waaraan door velen ij verig werd deelgenomen. Bij de herziening der kiezerslijsten in de gemeente St. Paneras (in 1894 kwamen op die voor den gemeenteraad 66 en op die voor prov. staten en 2e kamer 67 personen voor) werden van elk dier lijsten 2 personen geschrapt. Als nieuwe kiezers werden op die voor den ge- meeteraad 5 en op de beide andere 7 personen bijgeschreven, zoodat voor 1895 het aantal kie zers respectievelijk 69, 72 en 72 personen zal bedragen. In de vergadering van 23 Januari des jaars besloot de Raad dezer gemeente om in het Noordeinde (Kerkbuurt) straatverlichting aan te brengen. De lantaarns zijn besteld en geleverd, maar door onvoorziene omstandigheden zal het waarschijnlijk wel September worden, eer de lantaarns haar licht zullen verspreiden. De behoeftigen in deze gemeente zijn in den bijna afgeloopen winter tot driemaal toe met eene extra-uitdeeling verblijd. Eerst met eetwa ren (tarwemeel), daarna met brandstoffen en eindelijk nog eens met eetwaren (spek). Ook is er met sneeuwopruimen en ijshakken (het ma ken van een vaargeul van hier naar Broek op Langedijk) voor de werkloozen op enkele dagen nog wel iete extra's te verdienen geweest. Niet temin werd er verlangend naar zachter weder uitgezien om weer met do werkzaamheden op veld en akker te kunnen aanvangen. De koude zal voortduren tot in het mid den van Maart, welke maand buitengewoon droog zal zijn en gekenmerkt zal worden door een scherpen Noord-Oosten wind. Yan 2 tot 9 April zal er regen vallen en eveneens van 25 April tot 2 Mei. De maand Juni zal vele en heftige stormen hebben. Het geheele voorjaar zal zich kenmerken door een voor den landbouw noodlottige droogte. Dat alles heeft een geheimzinnig man, die zich een „gediploneerd meteorologist" noemt, doch zijn naam verzwijgt, medegedeeld aan de „Figaro"en de „Figaro" deelt het natuurlijk ook weer mede, doch voegt aan het bericht toe „Qui vivra verra!" "Wat van veel wijsheid getuigt, doch van weinig geloof in den gediplomeerde! Om gasvlammen verschillende kleuren te geven, neemt men houtskoolpijpjes, welke op de gewone branders bevestigd worden. Om een hoog gele kleur te verkrijgen, legt men de kool lan gen tijd in een sterke oplossing van chloorna trium, voor een roode vlam legt men die in een oplossing van chloorstrontiumom het gas licht blauw-groen te kleuren moet de kool in chloorkoper-oplossing gelegen worden. Lithion- zout geeft ook een roode kalizout een violette, kalkzout een lakroode, barryzout een appelgroene vlam. Waarom schoolverzuim? Het hoofd der school zegt tot een meisje, dat herhaalnelijk de school verzuimt, en ook den vorigen dag er niet geweest is: „vraag aan moeder, of zij straks even aan de school komen wil, mijnheer moet moeder spreken." In plaats van moeder verschijnt des middags naar „Het Nieuw Schoolblad" mededeelt, het volgende briefje Mijnheer Ik begrijp wel waarom dat ik moet com- pereren, maar iemand ken maar in eens niet uit zijn huishouden en vooral met de klok van twaalf uur met het eete koken. Ik weet zelf wel dat mijn dochtertje veel 't huis blijft en dat een herder op zijn scha pen moet passen, maar de gelegenheid ken al eens te voren komen de rede dat zij gisteren ochtend 't huis is geweest is omdat zij te laten is gekomen en toen dorst zij niet aan te schellen. U zal zeggen dan had jij haar eerder klaar moeten maken maar daar komt wat kijken in een huishouden met zes kinderen wij zullen maar niet meer schrij ven want de mindere is toch de onderge- bukte. Ik noem mij haar moeder Yrouw v. Z. Amur in liet kerkezakje. Een predikant van een onzer Betuwsche ge meenten, had bedankt voor een beroep naar el ders. Algemeene vreugde in het dorp, want be halve een geliefdprediker is hij een steun der armen. Hun wil hij in de eerste plaats dezen i De schel, die eiken morgen in een van de groot ste drukkerijen van Amsterdam oud en jong tot den arbeid riep, had zich reeds doen hooren, en met eenige haast drongen de werklieden de lage deur binnen, die toegang verleende tot de werk plaats. Het was een breed maai' laag vertrek, en de vloer, de menige bankjes, en de lage tafels waar op de letterkasten stonden, maakten den indruk alsof het gebouw, voordat het dak er op gezet werd, eenigen tijd was blootgesteld geweest aan een re genbui van inkt, gevolgd door een grijzen stofha gel. Zelfs scheen het, dat drukkers en zetters in de mildheid van dit zonderlinge natuurverschijnsel gedeeld hadden, want toen zij hunne warkpakjes in plaats van, of over hunne andere kleederen had den aangetrokken, waren zij allen met dezelfde tint o vertogen. Het werk ging heden niet vlug van de hand. De zetters hieven in een groepje staan praten, en de jongen, die met het vouwen der afgedrukte vellen belast was, had slechts zijn werktafeltje aan het einde van het vertrek bezocht, om het even spoe dig te verlaten. Ook de drukkers hadden de geraasma kende persen nog niet in beweging gebracht, en de boekhouder, die van uit zijn kantoortje, dat in de drukkerij uitkwam, met het toezicht op de werklieden belast was, verliet zijn lessenaar en trad de drukkerij binnen evenwel niet om tot den ar beid aan te manen, het scheen integendeel meer nieuwsgierigheid te zijn die hem aandreef; als in gedachten krakbe hij de korstig geworden inkt van zijn pennehouder af, terwijl hij zijn best deed, geen woord van hetgeen er gesproken werd, te verliezen. Allen waren zij nu vereenigd om een letterkast, waarvan de eigenaar tot nu toe nog niet was op- »Hij zal niet komen,® bromde de stem van een oud man door de anderen heen. »Ot hij gelijk heeft!® zeide een tweede, »daar zou niet veel van terecht komen, geloof ik de man zal half gek zijn van plezier.® »'t Is een geluksvogel,sprak de oude weêr. »Je zoudt zeggen, wat heeft hij gedaan om zoo'n for tuintje te verdienen? Ik sta hier nu al vijftig jaren aan deze zelfde kast, en toch is het nog nooit ie mand in de gedachten gekomen, mij tot zijn erf genaam te maken.® Behalve uwe buurman, vader Brantz 1® lachte een jonge man, wiens heldere oogen, blozende kleur, en fattig donker kneveltje, vroolijk afstaken bij zijn stof- en inkt-omgeving, sbehalve uwe oude, rijke buurman die u zijn grooten, gelen kakatoe ver maakte, waar hij zooveel zwak op had, omdat hij hem twintig jaren lang eiken dag goeden morgen had geroepen.® Allen lachten, behalve vader Brantz zelf. Deze streek zich met de oude beenige hand over het kale hoofd, en bedacht hoe die kakatoe, telkens als hij hem goeden morgen toewenschte, een van de talrijke teleustellingen vertegenwoordigde, die hem in zijn leven hadden getroffen. De loopjongen, die tot nu toe met open mond geluisterd had, trad nader. »Was het een oom van Van Berckel vroeg hij, not »Een oudoom,® vulde Brantz aan, »ik heb hem nog wel gekend. »Ik wilde dat hij mjj gekend had,® riep het vroolijke gezicht. »Gij begrijpt wat er het gevolg van geweest zou zijn. Natuurlijk zou de man mij geadopteerd hebben. Zulk een zoon 1 Verbeeld u eens! Hij was zeker al twintig jaar geleden gestorven van blijdschap.® »Van Berckel wilde zeker wel, dat hij dat ge daan had,® zei een ander, »maar natuurlijk zonder u te adopteeren.« »Van Berckel is gek,® betuigde de vroolijke met kracht. »Is dat een manier van leven voor iemand wien een groote erfenis wacht Hij heeft geleefd als een kluizenaar op een zolderkamertje. Neen, dat had ik anders overlegd Ik wed dat hij nu be rouw heeft, maar nu is het te laat, zijne beste le vensjaren zijn voorbij. Ik denk dat hij al aardig naar de veertig loopt.« »Gjj zoudt gedaan hebben zooals zijn vader deed,® bromde Brantz. nDie heeft als een heer geleefd en het beetje wat hij had er doorgebracht. Hij dacht de erfenis van oom Ergbert zal alles wel weer goed maken. Maar ja wel, oom Egbert stierf een goede dertig jaar na hem, dat was dus een leelijke mis rekening. Zijn weduwe, die hij zonder een cent, met een jongen van een jaar of zes naliet, had ge noeg van het rekenen op een erfenis, meen ik, en ze heeft haar jongen opgevoed en zelve ook geleefd alsof zij geen cent te wachten hadden. En zoo is onze Egbert van Berckel geworden wat hij is.« »Maar nu zal hij het wel een beetje veranderen, meende de loopjongen. »Nu", zeide Brantz, die er alles 'van scheen te weten, »nu heeft hij een groot buiten met bosschen en wei- en bouwland, en hij kan in geen dag af- loopen wat hij bezit, en hij heeft kasten vol geld bovendien He? wat zegje, Willemsen »Ik zeg,« zuchtte Wilemsen, een klein man, met een groot hoofd en een ingevallen borst, »ik zeg dat het niet rechtvaardig toegaat in de wereld. Van Berckel is een eenloopend man, die kind noch kraai op de wereld heeft, terwijl ik en hij zuchtte nog dieper, en dacht aan zijn zwakke vrouw en zijn bleeke kinderen, en aan het benauwde steegje waarin zij woonden. »Ja", riep het zwarte snorretje, »de gekken krij gen de kaartdaarmee moeten wij ons maar troos ten." Zijne verdere troostgronden sprak hij echter niet uit, want de deur werd geopend en een man van middelbaren leeftijd trad binnen. Hij was niet groot maar leek toch kleiner dan hij was, door zijne ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1895 | | pagina 1