Weekblad voor LANGÊDIJK en Omstreken. N°. 10. Zondag 10 Maart 1895. PIaatsslij k N ieuws. "iet"ag ™n ss rrbeZt?r sadeeligen r-lojed;s fweest opzoek tjszss&s j Nieuwstijdingen. FEUILLETON. EENE RFENIS. NIE UWE filUkU courant. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordschabwoude, Oüdkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per éie maanden 50 ct., franco p. post OO ct. UITGEJEE: J. II. KEIZER. PRIJS DER ADVERTENTIÈN: Van 1 5 regels 30 ct., elke regel meer S ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. BUREEL: Noordscharwoude. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. zijn genomen waarvan uitslaur. met zeer gunstien Door den heer Van der Zande van Hoorn, Ter vergaddng van de vereeniging tot ontwikkeling vai den landbouw in Hollands Noorderkwartier, gehouden op Woensdag den 6 Maart jl., in het hkaal van den heer G. Slo- temaker te OUD-IARSPEL, waren 52 leden en eenige gasten hgenwoordig. De heeren Gronman en Zijp waren verhin derd door hun 2e Kamer-lidmaatschap ter ver gadering te komen Na opening der Vergadering door den voorzit ter, den heer dhr. P. van Foreest, en het be handelen van punt 1. Mededeelingen van ver schillenden aard 2. Ingekomen stukken 3. uitstekend werkt 'voor koolveld Jaarverslag der ureeniging4. Rapport van Op uienveld de financieele comnissie, betreffende de rekenim Het uitloven van belooningen aan onder wijzers in Hollands Noorderkwartier gevestigd, ^„Deure™^t0,Ider. bfTt1^ °P booiland was Hiervoor werd t 300 toegestaan in 4 belooningen f. Het houden van een wedstrijd met nieuwe algemeen goed. Op mosterd, was de uit slag dat het de kosten van bemesting zoo onge veer dekte. Op oudere gronden zullen de uit komsten bevredigender zijn bij weelderige ge wassen was de opbrengst veel minder. Op koolveld was de uitkomst van kunstbemes ting zeèr bevredigend en de kosten ongeveer f50.— per II.A. Spr. hoopt dat men het nog eens zal beproeven op kool, want dat het natte en verbeterde ploegen. Ingeleid door den heer Iv. Breebaard Jz. De kosten werden geraamd op f2500. g. Het bevorderen van het aanhouden en be schikbaarstellen van uitstekende springstièren. Ingeleid door den heer K. Kaaskooper. Hiervoor werd f500 uitgetrokken. h. Het instellen van een vergelijkend onder- cle bemesüng. Sp, is overtuigd dat kunstmest I bij toepassing van lange wei. en verantwoordingover 18945. Verslag van de vergadering derrereeniging „het Nederlandsch Paarden-Stamboek, door den Heer W. Teengs; kwam punt 6 aan Ie ordeMededeelingen. a. Omtrent tubeculine-inspuitingen bij rund vee. De heer J. Billroth van Hoorn deed mededeelingen vanproeven door hem genomen, omtrent inspuiting van tibcrculine. Hoewel de proeven gedeeltelij zijn genomen, door onge steldheid van het hisgezin van den heer Zuur bier, op wiens stal e inspuitingen geschiedden, kon spr. gerustelijk;ubej:culine-inspuitingen bij het vee den landbowers aanraden, daar het vee er in geen geval va lijdt. Door den heer I*. C. ten Bosch van Zuid scharwoude werd bi inspuiting de hoogste voor zichtigheid aangemaad, daar de bacteorologische wetenschap in staat van wording is en men z'n verwachtingen iet te hoog moet spannen. In geen geval zou i mijn stal met vee dispo nibel stellen, zegt sp De Heer Billroth lijft beweren, dat, wanneer men de hoogste voorchtigheid in acht neemt er geen gevaar bestat voor inspuitingen, en in de meeste gevallen, unneer het rund stierf aan inspuiting, dikwijls >igen schuld de oorzaak daarvan was. Door den Heer Mijs van Schagen, wordt ver slag gedaan van de ispuitingen tegen het uit- stoeien en kalverwerm van koeien. De proeven, genonn bij het vee van 6 land bouwers, waren zeer'erschillend van resultaat. Toch raadt de heeMuijs aan met een des kundige in overleg t<treden, om de inspuitin gen op grooter schaanog eens te herhalen. Ook de heer Bifoth is voor voortzetting dezer proeven en voe; aan het verslag van den heer Muijs toe dat der hem een 4-tal proeven Op uienveld was de uitkomst gelijk nul. Hoogstwaarschijnlijk doordat de parasieten bij uien van veel invloed zijn en 't zeer moeielijk is deze te verwijderen. In den IJpolder was de uitslag bij toepassing van kunstmeststoffen zeer negatief. Door den heer Dr. C. ten Bosch wordt super- phosphaat boven slakkenmeel gesteld doordat slakkenmeel te weinig oplost. De heer Yan der Zande antwoordt hierop dat zeer veel van de geaardheid van den grond af hangt en dat door toepassing van Thomasslak- kenmeel soms zeer gunstige resultaten worden verkregen. bij toepassing van lange wei, tegenover andere methoden van kaasbereiding. Tot de volgende vergadering aangehouden. Hierna werd de begrooting voor 1895 aange nomen. Op de gewone rondvraag die nu volgde, komt de heer De Jong van Oudorp terug op de wei gering van de regeering om f 10.000 te verlee- nen voor het bekende doel. Spr. acht 't wen- schelijk dat er een bijzonder ministerie van land bouw in het leven wordt geroepen en stelt de vraag aan de vergadering of-zij ook van die wenschelijkheid is doordrongen. Zoolang er geld voor oorlog wordt opgeofferd dan zou Spr. gaarne zien dat de regeering ook voor den landbouw De heer Breeb^, vindt 't niet edel van de regeering en verwijt haar dat zij te kort schiet nomen P o aan°e „De vergadering van de Vereeniging tot Ont wikkeling van den Landbouw in Hollands Noor- verwijt haar dat zij te kort schiet in hare belangen voor den landbouw nu zij zooals uit de notulen bleek de f 10.000 sub sidie tot veredeling van het rundvee, heeft ge weigerd Ik wilde dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan, zegt spr, derkwartier, vernomen hebbende dat in de ver gadering van het Hoofdbestuur der Ilollandsche i Maatschappij van Landbouw ter sprake is ge- Hi»™v i. i bracht de eventueele wenschelijkheid van het Hieina hadden de bestuursverkiezingen plaats in het leven roepen van een zelfstands Minis- en werd tevens Alkmaar tot de plaats gekozen terie van Landbouw, geeft hiermede hare inge- WZ, vnSdJaaTrg Tng Zal Pwl h.ebb6n- 1 nomenh<^ kennen, en machtigt het Bestïur, TT fS i voorstellen van het bestuur: hiertoe zoo mogelijk mede te werken om dit te a. Het bevorderen van het opleiden van hoef- verkrijgen he™-C: .Ko0y Hz- i °p den heer Billroth, het Bestuur Hiervoor werd f200 subsidie verleend. h Tirrf "rr, te machtigen aanhoud-stieren in te spuiten met b. Het aanleggen van een proefveld, ter op- tuberculine wordt door Dr. C. ten Bosch no- sporing der middelen die hej: gaarkoken van eens gewezen op het gevaarlijke dezer inspui tingen, op grond dat de geaardheid der stof nog erwten kunnen bevorderen. Ingeleid door den heer K. A. Kaan. Hiervoor werd f70 subsidie verleend. c. Het voortzetten der proeven met bloembol lencultuur. Ingeleid door den heer J. Groot Pz. Hiervoor werd f50 subsidie verleend. cl. Het voortzetten der proefnemingen tegen vlasbrand. Aangehouden tot de volgende ver gadering. te zeer onbekend is. Na nog eenige besprekingen van minder be- langerijken aard, wordt de vergadering gesloten. Blijkens achterstaande annonce zal het plan ^er ^Gymnastiek- en Scherm vereeniging „Lycur- gus van Schagen doorgaan en eene uitvoering nnnFA^T11 blJ den heer G- Slotemaker te IIU JJ-KAKSPEL. Het doel dat deze vereeniging met de uitvoe ring te dier plaatse beoogt, hebben wij reeds kortelijks gezegd in een vorig bericht. Wanneer de resultaten in verhouding staan tot den ijver en de bemoeiingen die zij de vereeniging aan den dag legt en zich ge troost om het „vrank, vrij, vroom, vroed" ge stand te doen en mede te deelen aan anderen, wij gelooven dat de vereeniging dan over haar optreden tevreden kan zijn. Zoo ver zijn we echtef nog niet, doch we willen hopen, dat hare hoop niet verijdeld, hare verwachtingen niet teleurgesteld zullen worden. Door onbekende oorzaak geraakte den 6 dezer een op het veld staande hooiklamp van J. Y. to Oudkarspel in brand. Door afspitten met spaden en vorken en het aanhoudend wer- pen met water wist men den brand meester te worden. Een tweetal wagens hooi zijn echter verloren. - Langedijk. De prijzen der groenten zijn de laatste dagen flink rijzende. Ook in uien I komt eenige handel. Als het nog een poosje doorwintert, kan het voor vele Langedijkers nog j eenigsins terecht komen. j Programma voor de T e n t o o n s t el 1 i ng van Stieren, Melk- en Fokvee, vet Rundvee, vette Varkens en Schapen, op het Marktplein te Schagen, op Woensdag 3 April 1895. VOORWAARDEN. Art. 1. De Tentoonstelling zal worden gehou den te Schagen, op het Marktplein, op Woens dag 3 April 1895. Art 2. Ieder kan op deze tentoonstelling vee inzenden, mits daarvan aangifte is gedaan vóór of op Zaterdag 30 Maart 1895, bij den Secre taris der vereeniging, den heer J. P. Wagenaar te Alkmaar of bij J. Winkel te Schagen. Met deze aangifte moet gelijktijdig worden vermeld, het nummer van het programma voor mededinging. Art. 3. Behoudens de vermelde uitzonderin gen in het programma wordt ieder stuk vee of 2) Toen de notaris hetpositieve gedeelte van het vermogen behandeld ha begon hij aan het nega tieve. Het groote fortuiiwas niet altijd in de han den geweest van den oien man. Allerlei menschen hadden het bezeten of over beschikt. Men had het in zaken gestoken,r handel mede gedreven, het uitgeleend, soms u vriendschap of goedhar tigheid, soms in de hoopan groote winsten. Vermoedelijk was diehoop dikwijls tot werke lijkheid geworden, evenv niet altijd. Van Berckel zou zien, hoe er vrij aaienlijke sommen in han den waren gebleven van .huidenaren, die ze waar schijnlijk wel nooit zoude afbetalen. Een gedeelte van dat geld gaf de nota; dan ook reddeloos ver loren. Van een ander ol kwam misschien nog wel iefs terecht; het wavoornamelijk in handen van mevrouw Van Aertn en van haar broeder, den voormaligen associé in haar overleden man, den heer Martens met wi zij in Wiltenburg sa men woonde. De notaris, natuurlijk in het be lang van zijn cliënt sprakied dezen aan, met bei den kennis te maken enan zelf te beoordeelen, in hoeverre er termen waren, de gelden van hen terug te vorderen. Ook gaf hij hem de raad, de za ken, als het kon, spoedig af te doen, daar zij door het uitstel slechts moeielijker en meer ingewikkeld zou worden. Gedurende zijn eenzaam middagmaal had Van Berckel ruimschoots den tijd om over dat alles na te denken, en toen hij zich na het eten weder ging verdiepen in de papieren, die de notaris hem gela ten had, verlieten zijne oogen menigmaal de zwarte letters en cijfers, en zochten de verte. Hij dacht aan de weduwe van Aertsen en aan den heer Mar tens. Zonden die ook met zulk een rustig gevoel aan hem denken Hij had hun lot als het ware in zijne handen wie weet hoe zij de laatste dagen in angst hadden doorgebracht. Immers zij kenden hem v Wlsten niet wat hij over hen besluiten zou. nl« erc. bad steeds het maken van schulden zelf vn Pell jerrnec'en en uit den angst, dien hij er ziin IhniH geVOeld' trachtte hii op te maken hoe Hh stnn/?na,en t la"s te moede moesten zijn. niet uit te .?„8n oS'?0t de kennismaking met hen gesproken dan - Had men elkaar maar°eenmaal en kon men met^'a Wat men elkaar had maken. Onwillekeurig^ïatkïth^Th'T door de slecht verlichte J ch' terwi-l1 hlJ een beeld van hetgeen zbne n" he,t;stadJe ging, den. Van het .°°ge.u weldra z,en zou- dfe"' door dfstormTn'TeTle^ns^0?61' 8I> ZUSte''' loopbaan eindigden zooals zij dien^MdH"^^ hU" nen, te zamen onder een dak van iladden begon" xan den angst waar mede zij aan de toekomst van hun kinderen dach ten, nu hun levenslot in onbekende handen was gekomen. Zou mijnheer Martens vreezen, zich van zijne dochter te moeten scheiden Zou mevrouw Van Aertsen niet misschien in gedachten reeds een eind zien gemaakt aan de studiën van haar zoon? En al voortgaande, vermeidde Van Berckel zich in het denkbeeld, hier, als het kon, als reddende voor zienigheid op te treden en aan al die zorg en dien angst een einde te maken. Toen hij na eenig zoeken bet huis van zijn neef vond, kwam het hem grooter voor dan hij gedacht had. Een opgeschikte meid liet hem in de huiska mer, waar zich niemand bevond, en van zijne aan vankelijke eenzaamheid maakte hij gebruik om zich over te geven aan het gevoel van teleurstelling dat hem overmeesterde. Inderdaad, zoo hij zich had voorgesteld als reddende engel op te treden, hier scheen die rol geheel overbodig te zijn. Alles om hem heen straalde of schitterde, zoodat hij, die van buiten uit de duisternis kwam, beginnen moest zich de oogen te bedekken. Een vergulde kroon, met kristallen prisma's behangen, wierp haar hel der licht in alle hoeken van het niet ruime vertrek. Het bestraalde de gordijnen van een gloeiend don kerrood, die de ramen bedekten en de portiere van dezelfde kleur daar tegenover, en het werd terug gekaatst door de vergulde lijsten van de gekleurde platen en de oleografieën langs den muur. Van j Berckel was te lang bij den boekhandel geweest j om niet over de weinige waarde van dezen bont- gekleurden opschik te kunnen oordeelen. Hij wend de er zich dus van af en zocht naar een rustpunt voor zijn oog. maar hij vond dat noch op het met bloemen bedekte behangsel, noch op den schoor steen, die met snuisterijen als overladen was, noch op het rood fluweel van stoelen of canapé. Ten laatste bleef hij op het theeblad staren, waarop het zilver van trekpot en melkkan ten minste aardig afstak bij het blauw der kopjes, totdat een lichte kreet hem opschrikte en deed omzien. Een jong mesje had de portiere ter zijde ge schoven, en, aarzelend binnen te treden, hield zij de roode stof-nog half met de hand omvat. Zij had een tamelijk hooge, goed geëvenredigde gestalte, groote donkere oogen en zacht krullend haar, en de fijne lijnen van haar gelaat kwamen sprekend uit op den gloeienden achtergrond, waartegen zij zich aandrukte. Van Berckel haastte zich zijne verontschuldigin gen te maken en gaf haar zijn kaartje. Een oogen- bl'k zag zij hem met een onderzoekenden blik aan- toen openden zich haar volle roode lippen met een vriendelijk lachje: »Gij zijt dus mijnheer Van Ber ckel, onze neefvroeg zij, »de nieuwe eigenaar van Berkwoud O, het zal papa plezier doen u te zien. Neem mij niet kwalijk dat ik u een oogen- bhk alleen laat, ik zal hem en tante even gaan roepen. Weg was zij en Van Berckel hoorde hoe haar kleedje den gang door en de trappen opruischte Hij was een weinig van zijn stuk gebracht. Weinige oogenblikken daarna kwam zij terug met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1895 | | pagina 1