N [EC WE Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 25. Zondag 23 Juni 1895. 4e Jaargang. Plaatselijk Nieuws. Nieuwstijdingen. FEUILLETON. EEN ZEEMANSHART. LAUGEDIJKER (III It VI. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 et-, franco p. post 60 ct. UITGEVER: J. EL KEIZER. BUREEL: Hoordscliai'woudc. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 regels 30 ct., elke regel meer ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Om het uitzetten van de koolplanten mo gelijk te maken en de landbouwers hier niet te veel op kosten te jagen, hebben de openbare scholen in deze streek om dezen tijd van het jaar hare groote vacantie. Overal ziet men nu de kinderen met de ouders naar de akkers gaan om hen behulpzaam te zijn bij het „koolplan- tenzetten." Schoolverzuim wordt er grootendeels door voorkomen. Het aantal rijtuigen dat vroegere jaren op Dinsdag door de gemeente Oudkarspel reed om de Schagerkermis te bezoeken, werd elk jaar minder en bedroeg dit jaar geen enkel. Nog geen zeven jaar geleden telde men er tusschen de 100 en 120. Sic transit gloria mundi De laatste uien in deze streek wordt nu verkocht voor f 1.per mud, een goede prijs in vergelijking met een paar maanden geleden, toen er niet meer dan f 0.25 per mud werd be steed. Uit de beste hoopen kan de bouwer on geveer 4 mud goede uien zoeken, de overige uien worden in het water geworpen om later als mest op het land te dienen. Mej. M. Stuip, onderwijzeres te Broek op I.aiigedijk, is benoemd tot onderwijzeres aan de le openb. school aan den Kerksingel in Oud- Charlois. Onder de te Heerhugowaarri bestaande vereenigingen worden drie instellingen door de in gezetenen op hoogen prijs gesteld, en die werken hijzonder gunstig. Door het „Onderling Begra fenisfonds" met hare 800 leden is vanaf primo Augustus '94 tot heden toe, slechts van elk oudste lid 40 cents contributie gevraagd, dus niet eens een cent per week terwijl van elk jongste lid niet eens een halve cent per week is betaald. Door de afdeeling „Het witte kruis" zijn van af de oprichting, sedert 2 jaar, ruim 200 arti kelen van de materialen aan zieken ten gebruike verstrekt. Door de vereeniging „Getrouw School bezoek" is het schoolverzuim bijna geheel bestre den. Zoowel in eigen als in algemeen belang rust op ieder ingezetene de zedelijke plicht als lid van voormelde instellingen toe te treden. Het fanfare-corps te Winkel heeft het voor nemen den 4 Augustus een festival in die ge- meente'te houden, waarvoor verscheidene vereeni gingen tot deelname zijn uitgenoodigd. Aan het festifal zal eene verloting verbonden worden van een kunstvoorwerp voor de deelnemende ver eenigingen. Het bezoek aan de kermis te SCHAGEN is de geheele week gering geweest. Kramers en theater-directies klagen dan ook steen en been. Al ler hoop is op den laatsten Zondag, die jaar op jaar drukker wordt. Buiten de gewone oorzaken van slecht kermis bezoek, als weinig verdienste, ongunstig weer, enz., zal de groote streep door de rekening, wat de kermissen betreft, dit jaar wel gegeven worden door de machtige magneet: de Amsterdamsche tentoonstelling. Lan dbou wcredietbank systeem Raiffeisen. Door de afdeelingen Hummelo en Laagkeppel en Oldon-Keppel is met eenige wijzigen een Landbouwcredietbank volgens het systeem Raif feisen opgericht; terstonds reeds traden een 25- tal leden als aandeelhouders toe. Voorloopig blijft de leiding der zaak in han den van de genoemde afdeelingsbesturen „Gel- dersch-Overijselsche maatschappij van Landbouw" terwijl later een afzonderlijk bestuur zal worden benoemd. Vergissen wij ons niet, dan is dit de eerste landbouwcredietbank van dien aard hier te lande. Hare oprichting had in Duitschland, waar men ze nagenoeg in ieder dorp vindt voor den kleinen boer de zegenrijkste gevolgen. Het aantal opgenomen lijders in het krank zinnigengesticht Meer en berg was in 1894 be langrijk grooter dan in 1893. In 1894 werden 238 verpleegden opgenomen, zijnde 127 man nen en 111 vrouwen, tegen 204 verpleegden en wel 92 mannen en 112 vrouwen in het vooraf gaande jaar. Hersteld en verbeterd ontslagen werden 39 mannen en 52 vrouwen te zamen 91 of procents- gewijs uitgedrukt 30.7 pCt. mannen en 46.8 pCt. vrouwen, gemiddeld 38.2 pCt. In 1894 werden verpleegd 1540 patiënten en wel 769 mannen en 771 vrouwen. Geschikt om geregeld te werken werden geacht 360 mannen en 470 vrouwen, geschikt om nu en dan te wer ken 125 mannen en 110 vrouwen. Voor allen arbeid ongeschikt waren 284 mannen en 191 vrouwen. De steek van mijnheer X. Voor alles is oefening noodig, zelfs voor een zeeofficier, die in lang niet als zoodanig dienst heeft gedaan, om weer op goeden voet te ko men met zijn steek. Dit ondervond onlangs een der officieren, die de Koninginnen op de Valk naar Engeland overbrachten. De man was, door langen tijd in een betrekking aan den wal geplaatst te zijn geweest, wel gewoon veel te salueeren en te buigen, maar daarbij 'droeg hij niet zijn steek. Aan boord nu wer den reeds bij het afvaren heel veel buigingen .gemaakt ter begroeting van achterblijvende ■autoriteiten en belangstellenden, waarvan het gevolg was, dat onze officier, toen natuurlijk in groot tenue gekleed, zijn steek overboord Jiet vallen. Verder moest hij zich dus met zijn marinepet behelpen, hoewel in strijd met de voorschriften. Natuurlijk werd over het ge beurde aan boord menige aardigheid ten beste gegeven. Bij de terugkomst uit Engeland zag Hare Majesteit op de Schelde iets zwarts in de verte op het water drijven. Of zij wist of Aiet wist dat dit een boei ton was, wordt niet verhaald, maar wel dat zij uitriep„Kijk, daar ligt de steek van mijnheer X!" Of mijnheer X hartelijk meelachte, meldt ïhet verhaal niet. Kleptomanie In een der café's aan het Rembrandtplein te AMSTERDAM zat Woensdagavond een gezel schap dames en heeren. Een van de dametjes is behept met de meer voorkomende kwaal om steeds als een mooi soort glaasje, een aardig luciferspotje in een of ander café is, dit buit te verklaren. Haar echtgenoot, een te goeder naam en faam bekend koopman, heeft al jaren tevergeefs ge tracht haar dit af te leeren. Zoo geschiedde het, dat de hebzuchtige juf frouw een lttcifersstandaartje in de gaten kreeg, dat binnen ondenkbaar korten tijd erg vingervlug verdwenen was in haar zak. Achter haar zat echter een kennis van haar man, die, de om standigheden kennende, besloot de juffrouw eens een lesje te geven in haar eigen belang. Hij vertelde het geval aan een anderen vriend en deze begaf zich met hoog ernstig gelaat naar de dame in kwestie, vertelde haar dat hij als eigenaar van het café haar misdaad had gezien en eischte, met bedreiging van het anders te zullen aangeven, f25 schadevergoeding. Er schoot de dame niets anders over dan haar echtvriend haar misdaad te bekennen. Een onweersbui volgde natuurlijk, met veel effect opgezet. De 25 pop werden zeer verwoed door mijnheer uitbetaald en het dametje moest hoogst ernstig beloven, het nooit weer te zullen doen. Of ze haar woord houden zal? Dienstboden. Het dienstmeisje van een gezin aan de Voor straat te Dordrecht ontving, wanneer haar mee ster en meesteres uit waren en de kinderen aan haar zorgen waren toevertrouwd, haar vrijer, die soms nog een kennis van zijn meisje mede bracht. Al spoedig, zoo meldt de D. Ct., was dat echter ondekt en toen Dinsdagavond de heer des huizes weer met zijn vrouw uitging, sloot hij de buidendeur af, zoodat alleen door de woning der benedenburen toegang tot het bovenhuis was te krijgen. Omstreeks 9 uur zouden de vrijer en het andere paar weer een visite komen maken, maar zij zagen zich ditmaal teleurgesteld. Na eenig beraad besloot men dat het meisje dan maar in stilte naar buiten zou komen om mede uit te gaan en de kinderen aan hun lot over te laten. Een zijraam werd geopend; een springtouw van de kinderen aan een dakgootje vastgemaakt, de twee vrijers klommen op eikaars schouders om het meisje te helpen uitklimmen, maar op het oogenblik dat zij zich uit het raam zou laten zakken, brak de dakgoot af en viel zij van een hoogte van circa 5 meter op straat, de beide vrijers tevens omverwerpende. Met een bloeden de wond aan den hals, een geducht blauw oog en kermende van pijn in alle ledematen, werd zij door de buren, die de klimpartij hadden ga degeslagen, opgenomen en door hare onhandige helpers naar de woning harer moeder gebracht. Per telephoon werden hare meesters naar huis geroepen, zoodat die hevig ontsteld hun kermis pret staakten en naar hunne kinderen snelden. Neen, men kan als stedeling niet beter doen dan een buitenmeisje voor dienstbode te nemen.Die zijn trouwer en minder vrijerig van aard. Of zouden wij ons vergissen 't Gebeurt immers meermalen dat bij afwezigheid van meester en meesteres heel stilletjes de cavalier wordt bin nen gelaten, die reeds eenige malen, om opge merkt te worden, voorbij het huis is geloopen en op Noord Hollandsche manier een half nachtje btijft toeven om eindelijk als 't begint te dagen, te vertrekken. Zoo zijn er. Middeleeuwsche dwang. In het stadje W. brak onlangs des avonds te gen 11 uur een hevige brand uit. De brandweer met bezoldigd personeel was spoedig ter plaatse van het gevaar. Op het terrein van den brand wandelde een vreemdeling, die in W. zijn fami lie bezocht. De commissaris van politie stapt op dezen onbekenden toe, deze gaat eerbiedig voor hem uit den weg. De commissaris wendt zich tot den vreemdeling en gelast hem onder een Niettegenstaande het hartje van den regentijd gleed de «Lingac, onder een helderen onbewolkten hemel, kalm en statig door straat Banka; aan stuur boordzijde lag een vochtig waas over de lief be groeide Banka-heuvelen, die de laatste dagen naar hartelust van den malschen regen genoten hadden aan bakboord het lage land van Sumatra, 't welk met welige moerasbosschen, in talrijk scherp ge- teekende hoeken, afstak bij het geel-groene vaarwater langs de modderbanken. Gelukkig had zij den stroom mede; immers, met moeite kon het oude vaartuig nog vijf mijlen maken, maar nu zij den stroom in haar voordeel had, behield de »Lir.ga« er volop zeven. Met opgeruimde gezichten stonden kommandant en officier van de wacht op de warme brug naast den schoorsteen, naar het snelle wisselen der Su- matrahoeken te kijken; zij bekommerden zich wei nig om de heete zonnestralen, die, venijnig door de verweerde openingen der brugtent gedrongen, de witte bollen hunner helmhoeden trachtten te door borennog minder gaven zij acht op de warme luchtlagen, die in tallooze trillende krommingen naast den schoorsteen naar boven dwarrelden. Geen zuchtje, geen aasje wind om eene kleine verkoeling aan te brengen; niets dan warmte van alle kanten van boven door de zon, van ter zijde door den schoorsteen, van onderen uit de kombuis.'t was om te stikken. Doch de »Linga« stoomt met buitengewone vaart over het spiegelgladde vaarwater, en dat ongewoon verschijnsel is voldoende om een vroolijken trek te roepen op de verbrande gezichten der officieren op de brug. Zelfs de roerganger, die vlak achter den schoorsteen de warmte uit de eerste hand heeft, veegt zich met welgevallen het zweet van het ge zicht, nu hij de oude Vast zoo heerlijk snel langs de boschrijke heuvelen ziet vliegen. 't Is Vrijdagmorgen halt elf; de equipage heeft plunje-inspectie gehad; de officieren hebben er wat meè voortgemaakt, omdat het op het halfdek zoo verbazend warm was en het volk zit nu rustig vooruit, naast hunne plunjezakken te »lappen en naaien.d Lappen en naaien, welke heerlijke woorden voor ieder opvarende van een oorlogschip 1 Als het te warm is pm iets anders uit te voeren brengt het lappen en naaien de gewenschte kalmte en rust; als het te hard regent om te kunnen exerceeren, zijn er altijd nog genoeg droge plekjes in het schip te vinden, waar de matroos zich met zijn plunjezak kan opschieten; als de kommandant niet weet waar mede hij zijn volk zal bezighoudeu, wanneer hij eene geschikte afwisseling zoekt op de vervelende sleur van het excercitie tableau; als hij, goed ge mutst het volk een gezellig uurtje wil bezorgen, dan is het lappen en naaien zulk eene heerlijke uit komst, om in al die gevallen te voorzien. Het volk zit dan te lappen en naaien; in de grootste wanorde liggen op dek de plunjezakken geheel of gedeeltelijk uitgepakt dooreen, en daar naast, in de gemakkelijkste houdingen, de eigenaars dier garderobes. Om quasi een hemd te verstellen, hebben eenigen de etiquette ontdoken en zitten zij in hun borstrok in een beschaduwd hoekje te ge nieten van het ontbreken van hun kleedingstuk, ja in het tusschendeks zijn er enkelen die het toe zicht weten te verschalken en in het naakte boven lijf, achter een berg van hemden en broeken ver scholen, een afkoelend plekje zoeken voor de ver stikkende hitte. Onder het toezicht hunner zeevaders zijn enkele scheepsjongens druk in de weer om hunne versle ten broeken van achteren of op de knieën van groote veelhoekige lappen te voorzien, en de zeevaders zelve, voor zoo ver zij den tijd niet zoek brengen met slapen of luieren, maken van veelkleurige stuk jes brat (wol) bonte en smakelooze matten of kleedjes voor denkbeeldige theeserviezen of petro leumlampen bij moeder thuis, die echter zelden de oorspronkelijke bestemmingsplaats zullen bereiken, doch voor grof geld in andere handen zullen overgaan, om voor menigeen een weinig soliede be legging van het traktement te vormen. Naast den achttien duimer (getrokken voorlaadkanon van 18 cM. middellijn) op ledige zeepkistjes gezeten, heb ben twee oudere matrozen plaats genomen, die aan boord betiteld worden met de weinig vleiende bij namen van «Blinde Dirk« en «Jan Gemeen.« Eigen lijk heeten zij Dirk Kooper en Piet Vastenbol, doch zij zouden voorzeker niet meer aan hunne geslachts namen denken, ware het niet dat de secretaris (offi cier van administratie) die elke veertien dagen hun namen plechtig afriep, bij de uitbetaling van het traktement. Trouwens «Blinde Dirk« heeft op zijn bijnaam niets tegen, want hij weet heel goed, dat hij met het eene oog al heel weinig meer ziet; ook is het hem zeer goed bekend, dat hij roode haren en een rooden baard heeft, kortom dat hij een afschuwe lijk leelijk uiterlijk bezit en hij is al zeer tevreden, dat zij hem niet de »Rooje« noemen, want een »Rooje« vinden de menschen altijd valsch en dat is hij in het geheel niet dan nog maar liever «Blinde Dirk«. Wat «Jan Gemeen« aangaat, ook die heeft zijn bijnaam ten volle verdiend; hij behoort tot de ru briek losbollen, drinkt, pierewaait en moet gerang schikt worden onder de gelukkig niet al te groote categorie van matrozen, die aan wal des avonds het hoogste woord voeren, tot zij op een gegeven oogen blik onder een tafel of boom eene onzachte rust plaats vinden, om den volgenden morgen, met een katterig gezicht en weinig praats, erg kitteloorig aan het werk te gaan. Overigens heeft «Jan Ge- meen« een zeer knap voorkomen, en al is hij niet zoo bijzonder net in zijne uitdrukkingen, toch heeft hij met zijne mooie praatjes veel succes gehad bij de dames van zijne kennis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1895 | | pagina 1