„Nieuwe Langedijker Courant", van Zondag Juni 1895. 1N STRIJB. per Iersche afgevaardigden met het voorstel voor den dag, de begrooting met het bedrag van die post (f6000) te verminderen. De Regeering, bevreesd dat haar de steun der Ieren zal ont vallen, vereenigt zich daarmede en laat dat voor stel goedkeuren, aldus afbrekende wat zij den vorigen dag met moeite had opgebouwd Haar invloed wordt daardoor natuurlijk niet vermeerderd en dien heeft ze toch brood noodig wil zij in den strijd door haar tegen het Hooge- huis aan te binden, en door haar beloofd, naar wensch slagen. Frankrijk. „Een zalfje op de wond zou men kunnen zeggen als men leest van de onderscheiding door Rusland's keizer aan den president der Fransche Republiek toegekent. Rusland vertegenwoordigd op de Kielsche fees ten, Rusland beleefd jegens Duitschland, ziedaar reden te over voor het patriottische Fransche hart om ongerust te wezen over de zuiverheid van Rusland's vriendschap. Maar daar komt de wijze hand van den keizer aller Russen en heelt door een ridderorde (te vermeende wond. Waar die ridderorden al niet goed voor zijn?^ Men kan niet zeggen dat de heer Felix Faure tot nog toe zich verdienstelijk heeft gemaakt tegen over Rusland. De bedoeling van deze onder scheiding is dus uitsluitend een politieke. Sommigen zien hierin een bevestiging van een woord onlangs door een der Fransche Ministers bij herhaling gebruikt, het woord alliance (ver bond. Zou er een verbond bestaan tusschen Rus land en Frankrijk vraagt de een. Er bestaat een verbond bevestigt de ander. Allerlei gissingen worden naar de strekking van dat verbond ge opperd. Het spreekt van zelf, dat een mogelijk ver bond tusschen die twee zoolang zal duren als beider belangen gemeenschappelijk zijn. Zoolang duurt ook de kunstmatig gekweekte vriendschap. Gingen die belangen niet samen dan konden ridderorden die vriendschap niet kweeken. Het gemeenschappelijk belang van Frankrijk en Rusland is gelegen in het gevaar dat beiden dreigt van de zijde van Duitschland, Oostenrijk en om het maar er bij te noemen, Italië. Slaagt de Duitsche keizer in zijn duidelijk blijkend streven, om de nationale haat te doen verdwij- (wat voorloopig nog niet te verwachten is) dan worden de verhoudingen geheel anders en vervalt de reden der vriendschap tusschen Frankrijk en Rusland. De latere loop der geschiedenis bewijst dikwijls, haast altijd, dat dergelijke bewijzen comedie waren. Belgie noodig heeft, slechts een gedeelte van I Belgie's inwoners noodig is. Dat deel dat niet noodig is, vormt het leger der werkeloozen. De werke loosheid drukt dan evengoed den loonstandaard tot hij beneden het normale peil is. Bij andere cijfers kreeg men dus dezelfde drukkende ver houdingen terug. Daarom zeggen wij dat de clericale partij in Belgie het volk leelijke par ten speelt. De vooruitgang wordt door die in voerrechten tegen gehouden. En als na verloop van enkele jaren het Belgische volk ontdekt dat het evenver is als nu, dan heeft het dat aan de clericale partij te danken Zweden en Noorwegen. Sedert eenigen tijd heeft Noorwegen in zijne volksver tegenwoordiging eene vooruitstrevende meerder heid, terwijl het Ministerie en vooral de minis ter president Stang, conservatief is. De koning zelf die in zulke zaken de beslissing in handen heeft, schijnt ook conservatief, tenminste ondanks den voortdurend krachtiger aandrang uit de kamer om het ministerie te ontbinden, en on danks den strijd uit die scheeve verhouding voortgevloeid, talmt de koning met het ontslag aan den heer Stang te geven. In de laatste weken heeft de koning gepoogd een ander ministerie te vormen, zonder echter tevens aan de eischen der vooruitstrevende par tijen gehoor te geven. Hij beproefde het eerst met den heer Sverdrup, een gematigd liberaal, toen met den heer Bonnevie, een conservatief. Beide pogingen hebben echter begrijpelijke wijze schipbreuk geleden. Geen van beiden kon erin slagen een geschikt ministerie samen te stellen. Voorloopig schijnt daarom de heer Stang aan het bewind te zullen blijven. standig uitziend man op de kalmste manier ter we reld hooren vertellen, hoe hü den slag van Waterloo won, Italië bevrijdde, Bismarck by den neus nam. Een lijder geloofde vast, dat hij de maan was en kon nooit bewogen worden, uit huis te gaan voor zons ondergang, enz. Sommige verpleegden zijn van tijd tot tijd zeer zwaarmoedig, maar de meesten zijn niet alleen tevreden met hun lot maar zelfs vroolyk en opgeruimd. China. De leening door China te sluiten ter betaling aan Japan van de oorlogslasten, blijkt te bedragen de som van f200.000.000 tegen een rente van 4 pCt., aflosbaar in 36 jaar. De leening kan in 15 jaar niet geconver teerd worden, en wordt gegarandeerd door de ontvangsten der douanekantoren en het crediet van Rusland. Zij zal worden uitgeschreven te Parijs, St. Petersburg en Amsterdam, waarschijn lijk op den 27 Juni a.s. Men beweert dat Rusland slechts van^ China de belofte zou verkregen hebben om in aan sluiting aan de Russische spoorwegen in Oost- Siberië spoorwegen aan te leggen door Mand- sjourije, waardoor de Russische spoorwegen in verbinding komen met de zee en dus aanmer kelijk in waarde stijgen. Italië. Mag het verloop van de zittingen der Italiaansche Kamer in deze week als het voorspel beschouwd worden van hetgeen de toe komst ons zal brengen, dan wachten ons nog heel wat ergerlijke tafereelen. In den beginne ging alles, hoewel met naar aller zin, dan toch in vrede zijn gang. Een van Crispi's aanhangers, de Heer v ula, bekend uit de geschiedenis der bankschandalen werd als President der kamer gekozen. Daar over kon Crispi blijde zijn. Maar nu benoemt de heer Villa een commissie van 20 leden tot on derzoek van de geldigheid der verkiezingen en tot leden dier commissie kiest hij overeenkom stig de partij verhoudingen in de kamer12 leden der regeerings, en 8 leden der oppositie partijen. Dat kan Crispi en zijne partij niet velen. Hevige verontwaardiging. Pogingen om den heer Villa te doen aftreden zijn het gevolg. Die mislukken echter en de zaak blijft zooals zij was. Nu komt het adres van antwoord op de troonrede. Een der radicale afgevaardigden beklaagt zich dat de kwijtschelding daarin be loofd, slechts politiek veroordeelden geldt. Een ander radicaal voert heftig tegen de Regeering uit. Crispi antwoordt even heftig, zegt dat de kwijtschelding der straffen niet voor de partij leiders geldt. Steeds grooter wordend rumoer. De een daagt den ander uit. Er vallen klappen. Een algemeen gevecht ontstaat. De toeschouwers op de tribune, die de strijdlustigen aanmoedi gen, worden verwijderd. De president zet zijn hoed op en schorst de zitting. Na een kwartier bedaart het kabaal. Nog een kwartier hebben de afgevaardigden noodig om tot bedaren te komen. Daarna eerst wordt het adres van antwoord op de troonrede aangenomen. De Italiaansche bladen spreken naar aanlei ding hiervan hun verlangen uit, naar een scher- per reglement van orde. Met dat al wordt een- ter de politieke hartstocht, in deze de schuld van alles niet weggenomen. België. De clericale partij begint in Bel gie aan het volk leelijke parten te spelen. Zij heeft evenals elke andere partij beloofd de be langen van het volk te zullen behartigen, maar doet het, nu zij, dank zij haar groot ledental in de kamer, de regeering in handen kreeg, door hetzelfde middel dat ook de liberale of con servatieve partijen elders hebben beproefd, door bescherming. De vorige week werd reeds gemeld, van welke artikelen toen de invoerrechten bepaald waren. Wij zouden nu kortheidshalve kunnen zeggen, dat alle levensbehoeften zijn belast. erminde- ring in de tarieven wordt slechts toegestaan voor die landen, die ook voor Belgie gunstige bepalingen hebben. De bedoeling is natuurlijk buitenlandsche con currentie te weren. Gesteld echter dat, dat ge lukte, en dat is te verwachten, dan nam men nog niet de werkeloosheid binnenslands weg. Als Belgie uitsluitend voor Belgie werkte dan bleef het toch eene feit, dat om voort te brengen wat Over tie plaatsen, die sommige vogels voor hun nest uitkiezen. Een Elzasser Courant gaf onlangs eenige voor beelden van zeer zonderlinge plaatsen, die door bepaalde vogels bij het bouwen van hun nesten worden uitgekozen. Zoo had een musschenpaar te Eguichem een brievenbus tot hun verblijf en broeiplaats uitge kozen en vond men te Wattweiler een musschen- nest tusschen de wielen van een kanon. Dicht bij Mulhausen had een zwaluw een nest onder een spoorwegrail gebouwd en er zelfs jongen in uitgebroeid. Sommige Weener couranten maken ook mel ding van een dergelijk geval, dat eveneens zeer zonderling is. In dezen zomer namelijk hebben een paar zwaluwen hun nest zelfs in een paai- denbek aangelegd. Er is hier natuurlijk geen sprake van een levend paard, maar van een bronzen, dat in galop wordt voorgesteld. Het is het paard behoorende bij het standbeeld van den aartshertog Karei, dat in het jaar 1860 voor liet keizerlijk paleis is opgericht en den vorst voor stelt, zooals hij er gedurende den slag van As- pern, met een vlag in zijn hand heet uitgezien. Sterker nog dan dit alles is het volgende feit, dat op een der Duitsche spoorwegen plaats vond. Een postwagen was gedurende langen tijd onge bruikt in een remise blijven staan en van dien tusschentijd hadden een paar zwaluwen gebruik gemaaks om een nest te bouwen ergens aan het onderstel tegen den vloer van het rijtuig aan. Toen het wijfje reeds een paar eieren in het nestje gelegd had werd de wagen weer in dienst gesteld, en op een goeden morgen zag de ver- schrikte zwaluw haar nest met eieren en al wegrijden uit de remise en weldra deel uitma ken van den trein, die aan het station gerangeerd doch dat hun rekenkunst ophoudt bij het ge tal drie. Wanneer zij zich met de hoogere getallen leer en rekenkunst gaan bezighouden is voor alsnog onbekend. Een opschudding in de rechtzaal In de zitting der rechtbank te Posen had on langs een brutaal feit plaats. De door de^ Ber- lijnsche rechtbank tot 1 */2 jaar gevangenisstraf veroordeelde koopman Richard Steller, die zijn straf in de centraalgevangenis te WRONKE on dergaat, had zich wegens vernieling van gevan genis-ameublement te verantwoorden. Onder be handeling der zaak sprong Steller over de af sluiting der beklaagdenbank op de tafel der rechters en keerde daar alle inktkokers om, ver volgens greep hij het ijzeren Christusbeeld om er de rechters mede te slaan. Nadat hij de toga van den griffier had ge scheurd, werd hij met de grootste moeite gekne veld. Steller, die zich volgens de verklaring van een geneesheer krankzinnig hield, werd tot drie dagen hechtenis veroordeeld, terwijl hij zich eerstdaags wegens zijn woest optreden opnieuw zal hebben te verantwoorden. Buitenland. Inrichting voor krankzinnigen te Gheel Duitschland is onlangs in rep en roer gebracht, toen aan het licht kwam, hoe in een bepaald gesticht, waar krankzinnigen werden verpleegd, de verpleging geschiedde. Er zyn afschuwelijke dingen aan het licht gekomen. Terzelfder tijd, dat voor de rechtbank te Aken ver schrikkelijke onthullingen gedaan werden, bevatte Cornhill's Magazine de beschrijvingen ook van een inrichting waar krankzinnigen verpleegd worden, de bekende inrichting te Gheel. Beide inrichtingen, die uit de buurt van Aken en die te Gheel, staan lijnrecht tegenover elkaar. In de eerste dwang, in de tweede liefderijkheidis de eerste het stelsel van opsluiting, in de tweede de meest mo gelijke vrijheid. Te Gheel spreekt men met de krank zinnigen en behandelt men hen alsof zij gezond van geest waren. De kolonie, die een omtrek heeft van ongeveer o0 K.M., is in een zestal districten verdeeld, elk onder toezicht van een geneesheer. Krankzinnigen van de zelfde soort worden zooveel mogelijk bij elkaar ge bracht er worden overigens alleen rustige en volko men onschadelijke kranzinnigen opgenomen. Zij wor den verzorgd door de voeders die, wanneer er een nieuwe lijder komt, hem verwelkomen, alsof hij een hunner naaste bloedverwanten was en een feestje voor hem geven. Hy krijgt de eereplaats en wordt lid van het gezin, waarmee hij zijn maaltijden ge bruikt, in den tuin werkt enz. Vooral zorgt men er voor, hem geregeld aan het werk te houden, want wanneer hij hard werkt, wordt hij in de meeste ge vallen rustiger en redelijker. De verpleegde wordt bewaakt, zonder dat hij het weet. Hy mag de herbergen inloopen en een glas bier bestellen, maar wanneer hij een tweede glas vraagt, komt de waard hem met veel strijkages verklaren, dat hij geen druppel meer in huis heeft, goed genoeg voor zulk een aanzienlijken gast. Hij kan aan 't sta tion een spoorkaartje nemen - maar treft 't dan al tijd, dat er geen enkele plaats meer in den trein is. Alle inwoners zyn jn het geheim en doen hun best de ongelukkigen in den waan te laten, dat zij zoo vrij zijn als hun medemenschen. Hoewel er bijna 2000 krankzinnigen te Gheel zijn, gebeurt het zeer zelden dat geweld gepleegd wordt, wat des te merkwaardiger is, daar bijna allen messen op zak hebben en met zeisen en bijlen omgaan. De meeste verpleegden schijnen volkomen normaal. Eerst als men eenige dagen met hen doorbrengt, be merkt men zekere eigenaardigheden. Bijna zonder uitzondering hebben deze lieden meer gevoel van eigenwaarde dan gezonde lieden. Zelfs de zachtste en meest bescheidene beschouwde tegenspraak als een persoonlijke beleediging. Dit is misschien zeer natuur lijk, daar velen de vaste overtuiging bezitten, dat zij zerr aanzienlijke en machtige personages zyn, die niemand in het werkelijk leven zou wagen tegen te spreken. Nooit woonden zooveel vermaarde personen, konin gen, generaals, staatslieden, millionairs bij elkaar als in het kleine stadje Gheel. Men kan een bedaard, ver- De zwaluw was, toen de broeitijd aankwam, wel genoodzaakt om voortdurend met haar am bulant nest heen en weer te reizen, wilde zij althans haar eieren niet in den steek laten, en werkelijk bleef zij haar plichten vervullen, totdat op zekeren rid eenige jeugdige zwaluwen uit de eieren kropen, die onder omstandigheden geheel afwijkende van de gewone het eerste levenslicht aanschouwden. Vermoedelijk heeft de moederzwaluw het wel bij die eene keer gelaten, en in het vervolg een rustiger plaats uitgekozen om haar nest te bouwen. Over de schranderheid der vogels schnjtt een Amerikaansch blad het volgende De schrijver van hot stukje verhaalt dat kraaien kunnen tellen, of althans begin hebben van hoeveelheden van één tot drie. Dit had hij dikwijls ondervonden, onder anderen bij de vol gende gelegenheid. Op zijn buiten had hij veel last van kraaien, die op een veld veel vernielden. Hij had al dik wijls beproefd ze dood te schieten, maar het scheen dat ze even goed wisten wat een geweer was als hij; het was ten minste onmogelijk ze onder schot te krijgen. Daarom liet hij een soort van schuurtje op het veld bouwen, en wierp een of ander lokaas in de nabijheid, in de lu op ze van dat schuurtje uit, dood te kunnen schie ten. Hij vergiste zich echter deerlijk. Wanneer hij in zijn schuur was, zaten al de kraaien te wachten in de boomen, die ver genoeg van de schuur verwijderd waren, en eerst wanneer hij het gebouwtje en het veld verliet, vlogen de kraaien naar beneden om voedsel op het land te zoeken. Slechts één kraai bleef als „uitkijk" in een boom zitten om bij tjjds voor naderend gevaar te waarschuwen. Do eigenaar van het veld dacht ze echter wel te foppen, en nam zijn zoon mede naar de schuur, vermoedende, dat kraaien, wanneer zij één per soon zagen weggaan, de kust wel voor schoon zouden houden en dus onder schot zou den komen. Zoodra de zoon wegging hoorde men den uitkijk een keer of wat „kau, kau, kau roepen, en dit waarschuwingsteeken, dat waar schijnlijk bedoelde: „daar gaat er een, de ander zit er nog in" werkte volkomen naar wensch, en alle kraaien bleven geduldig in de boomen. Den volgenden dag nam de schrijver twee personen met zich mede, die een voor een, een minuut of tien na elkander uit de schuur ver trokken. Bij beide gevallen liet de uikijk zijn waarschuwende stem hooren. „Daar gaat er een. Daar gaat de tweede; maar blijf zitten, want ze waren met hun drieën toen ze kwamen. Toen gingen vier persouen in plaats van drie naar de schuur. Drie gingen op de gewone ma nier afzonderlijk weg, en werden als het ware uitgeleide gedaan door het gekras van den uit kijk, maar toen ze alle uit het gezicht verdwe nen waren, daalden de kraaien omlaag, waar zij door het geweer van den vierden persoon ontvangen werden. De schrijver verhaalt dat liij dit meer malen herhaald heeft, en dat die manier steeds met gunstig gevolg (voor den eigenaar van het buiten namelijk) bekroond werd. Hieruit volgt dus wel, dat de kraaien werkelijk kunnen tellen, Waarom is de mensch van nature geen zwemmer? Ieder viervoetig dier maakt, zoodra hij in het water wordt geworpen, meer of minder geschikte bewegingen, die het voor verdrinken behoedende verstandige dieren weten zich zoo goedte bewegen, dat zij goed zwemmend op het droge komen, de minder verstandige zijn minstens in staat door hun bewegingen boven te blijven alleen de mensch kan dit van nature niet. Wie het zwemmen niet als kunst heelt geleerd, zal, wanneer hij in het water valt, onfeilbaar zinken, en wanneer de mensch in doodsangst en in het verlangen zich te red den, bewegingen gaat maken, zoo kunnen deze hem geenszins tot redding dienen, maar zij bespoedigen juist het verdrinken. De anthropologen trachten deze in 't oog vallende verschijnselen te verklaren, door te beweren, dat ieder dier, dat in het water geraakt, zich door dezelfde bewegingen zoekt te redden, die het ook bij andere gevaren hielpende viervoeters zoeken, zoodra zij een gevaar zien aankomen, hun heil instinctmatig in de vlucht en loopen weg; zoo maken zij ook in het water loopbewegingen, die inder daad geschikt zijn om ze boven water te hou den. De eerste menschen daarentegen woon den op boomtakken, en wanneer hun een ge vaar dreigde, zoo zochten zij dit te ontgaan door op de boomen te klimmenvielen zij nu in het water, zoo wisten zij ook niets beters te doen dan instinctmatig hun gewone klim bewegingen te maken, die echter in 't geheel niet in staat zijn hen boven te houden, maar veeleer het zinken bevorderen. Deze ongeluk kige neiging om zich in het water met klim bewegingen te helpen, is van de eerste men schen op de thans levende overgegaan, en inderdaad 'ziet men een niet-zwemmer in het water steeds klimbewegingen maken na tuurlijk nooit met gunstig gevolg. Hierbij kan nog opgemerkt worden, dat de mensch-apen en de bavianen eveneens met kunnen zwemmen, Brehm vermeldt, dat hij in het water gevallene bavianen dadelijk ver drinken zag. Daarentegen zijn de meerkatten, apen die bepaald in de boomen leven, uitste kende zwemmers en duikers. ALKMAAR22Juni 1895. Aangevoerd 13 Paarden f 110.a f 2006 Koeien f130 170—- 46 Nuchtere kalveren f 6.— a t IA. 01 Schapen f 10. a f18.— 154 Lammeren f8 - af 74 Magere varkens f 9.a f12.301 Bigden f3— a A 6.— 5 Bokken en Geiten f 3 a f 8.— kleine id. f 0.— a 10.- nieuwe Aardappe- en fl.25 a f 1.30 p. mandje Wortelen f 3.—per 100 bos Kippen f 0.20 a f 1.50 Konijnen f .15 a 75 Kipeieren tb .50 a f4.— per lOOstuks Eendeieren 4. per 100 stuks; Boter per kop f 0.42 a f O.oO Peren f per zak; Bloemkool t.af per 1.0 Uien f2.50 per 100 bos Rapen f 6.— per 100 bos. Haar vingers dwalen, onzeker zoekend over de gele toetsen der oude piano. Zóó zacht dat 't slechts een fluistrende zang lijkt, begint ze de ééne melodie na de andere, Chopin's Nocturne, Mendelssohns liederen, een serenade maar telkens wordt haar zachte droomstemming be dorven, nu door een onverschillg meeneuriënde stem, dan door het luid gerammel van thee kopjes of door een schel stemmetje plotseling losbrekend in gesprek over hoedjes, jacquetjes en dergelijke. Och, ze begrijpt 't best, dat haar kunsteloos spel niet boeit, maar waarom spreken ze dan niet wat zachter, zoodat zij tenminste zich zelve verstaan mag, waarom bederven ze haar teer genot? Ze heeft zoo'n behoefte aan die zacht- troostende, raadgevende stem der muziek, juist juist nu; moedeloos staat ze op en sluipt naar haar eigen, stil kamertje. En daar in haar laag stoeltje tegen het wit ledikant geleund, het hoofd rustend tegen de kussens, staart ze naar den wand, naar het portret van den vroeggestorven broer en peinst: „O Fred, wat is hier alles toch veranderd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1895 | | pagina 3