i 166. 1 f I -Wiinte Cognac vanaf fl defl. ISÉteiij, Grafkransen Grafkransen. 1. H. KEIZER, 9 9 Advertentiën van 1—5 regels 30 cent, elke regel daarboven Scent. Voordeelig aanbod! Roode Bessemvijn D. STAM Kz., Belangrijk bericht. KN GROOTE APSUG >V ASC H M A CHINE ondine: Gebr. Van Nieuwkuyk een knappe Dienstbode ot Huistioudslei'. van alle MTIZIEK-INSTR. IIIII k A N SIN GII Co., Zwolle. Vleeschhouwerij. Paar de n vleesch., bij J. PELS, Voormeer. den Heer P. OTTO, te Broek op Langedijk. Het phötographisch atelier <1 i J. BOSSERT Hzn., Verkoop en Reparatie onder garantie. Wed. Johs. Denijs, 3 O SCHAGEN. 8 HE HOELANDSCIIE LELIE (Johanna van Woude.) Laat, hoek Boterstraat, -aa ALKMAAR. MAGAZIJN van 45 ""<3 -ö W <v Drukwerk. cc w Q S5 Voorradig Materieel Keurig net werk. geen beter adres. F crq O NOORDSCHARWOUDE. Ja, arme, kleine Nelly, maar je werdt ook zoo verwend door dien eenigen broer, den jon gen luitenant, die eigenlijk voor vader speelde in het gezin, waar de ouders vroeg gestorven waren. Toen die krachtige steun hun plotseling ontnomen was, hadden de zusters, om de opvoe ding der twee kleine broers te kunnen voltooien, pensionnaires in huis moeten nemen, vriende lijke, goedhartige meisjes over het algemeen, maar niet allen met zooveel beschaafd fijn ge voel als de samenleving in een ouderwetsch def tig gezin wel eischte. De overgevoelige Nelly vooral leed hieronder, en kon zich in het nieuwe leven maar niet schikken in oogenblikken zoo als nu en met de oogen naar het fier openhar tig gelaat tegenover haar denkt ze: Neen hé, broertje, hoe 'n gul, gastvrij huis het onze ook was, goede logementhouders zullen wij nooit kun nen worden." Die lieve, fijngevoelige Fred, wat verwende hij haar toch! Vroeger die uren in de sche mering, als ze haar overgevoelig hartje uitstortte in haar geliefde muziek! Als er dan kinder voetjes wat hard trippelden over den grond, of een ander geluid haar stille droommuziek kwam storen, 't was zijn verbiedend „sst", dat de stilte herstelde; en klein broertje werd fluisterend op de canapé gelokt, of de meid, die met geraas het porselein kwam bergen, moest op haar tee- nen heen sluipen om vooreerst niet terug te komen. Fred, die al haar kleine wenschen begreep, toen ze nog een kind was, die altijd zorgde voor bloeiende planten en zingende vogels in haar kamer in haar meisjesjaren, die elke schaduw op haar gelaat scheen te raden, later altijd! Ach, had ze hem maar hier, om haar één oogen- blik raad te geven nu. Daar ligt een brief te wachten op een ant woord, dat zij geven moet, van avond nog. En de zusters vinden dat zij „ja" moet zeggen op de vraag, die hij bevat, dat haar leven dan zoo zorgeloos, zoo veel gelukkiger zal zijn; maar het kost haar zooveel strijd. Ze peinst, en peinst. Plotseling springt ze op. Maar zijn al die kleine ondervindingen haar dan geen les ge noeg? Dan. dan zouden immers dagelijks de teere schubjes van haar gevoelsleven gekwetst worden, telkens zooals nu. Die plompe liefde, haar zoo gulhartig aangeboden, ze zou immers een last worden, een looden last en dien zij niet zou dragen alleenen de zorgelooze toekomst, die men haar voorspiegelt, een donkere wolken vracht voor hen beiden. Neen. neen Het kost haar veel moeite, het zware antwoord, dat dien éénen, die het ontvangen moet, niet kwetsen mag. Nu zullen straks de zusters weer verwonderd zijn, en zeggen, dat ze niets van haar begrijpen. „Maar jij begrijpt 't wel, hé Fred?" vraagt ze, opziende naar 't lief gelaat aan den wand. Dan plotseling als ze zich afvraagt, of de dooden alle schuilhoeken zouden kennen van ons hart, verft één gedachte haar gelaat donker donker rood. Zou hij het kennen, dat ge heime plekje, waar één zich een plaats veroverd heeft langzaam maar vast zoo vast, dat ze die niet meer wegschenken kan! En met de handen voor de oogen herhaalt ze: „O Frcd, Fred, zou je alles weten." (Tel.) Else van Brabant. PREDIKBEURTEN. NED. HERV. GEM. OUD-KARSPEL. Zondag 23 Juni voormiddags 9.30 uur, geen dienst. NED. HERY. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 23 Juni voormiddags 9.30 uur, Ds. Habbema. GER. GEMEENTE. Zondag 23 Juni voorm. 9 uur, Bediening van het H. Avondmaal, nam. 2.30 uur. Dankzegging. Ds. Boeijenga. NED. HERV. GEM. ZUIDSCHARWOUDE. Zondag 23 Juni v. m. 9.30 uur, Ds. Melchers. NED. HERV. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 23 Juni vm. 9 uur, nam. 2 uur. Ds. Gemser. GEREF. GEMEENTE A. Zondag 23 Juni v.m. 9.30 u. nam. 2.30 u. Ds. Ph. W. Eskes te Spijk. GEREF. KERK B. Zondag 23 Juni vm. 9 u. nm. 2 u. preeklezen. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 23 Juni voorm. 9.45 uur geen dienst. Marktberichten. Groentenmarkt van Broek op Langedijk. Aardappelen f 1.— a 1.25. Wortelen fl.30 a 2.per 100 bos. Bosuien 1.25 p. 100 bos. S C H A G E N, 20 Juni 7 Paarden f 50 150., 45 Geldekoeief 100 ,af 240, lOKalf- koeien f 120 a 210, Vaarzen f 0 a f 0 20 Nuchtere Kalverenf6 a 19,— 52 Schapen 18. a f22,— 515 Lammeren f 6,a f 12,30 magere Varkens f 9 af 11, 40 Biggen f 3.a f5 Boter per kg. f 0,75 f0,95 Kipeieren 2.,75 a f3.50 f —per 100. ALKMAAR, 21 Juni Aangevoerd 572 stapels Kaas, wegende 197314 Kg. Kleine f27.— Commissie f 24.50 Middelbare f 25.50 36 HL. Granen, als 2 Tarwe f a f Rogge f af Gerst f af,, ld. Chev. f a f 30 Haver f2,— a f2,75 Paardenboonen f af, 2 Bruine f 13, a f Citroen f—a f Duiven f a f—Witte f 16,a f 17,— 0 Kanariezaad f 0,— Rood Mosterdzaad fa f— Geel id. f a, f Koolzaad f a f Lijnzaad f af, 0 Kar- wijzaad fa f1 Blauw Maanzaad fa f1 Groene Erwten f a f—2 Grauwe id. f 19,a f—Vale id. f af, Witte f af,. Ad ver tentien. a ƒ0.55 de flesch; bij hoeveelheid minder. f 0.3SV2 de flesch. Flessclien NIET inbegrepen. Met aanbeveling, NOORDSCHARWOUDE. VAN DE vroeger ƒ3.thans ƒ2.60. I\ DE WIT NOORDSCHARWOUDE. Algemeene Groninger Leyeasverzokerirtg-Maatschappij gevestigd te GRONINGEN. LEVENSVERZEKERING vanaf f50.— tot f5000,met levenslange of tijdelijke betaling van premiën. Dadelijk ingaande of uitgestelde lijfrenten, enz. enz. Lage tarieven. Nadere inlichtingen bij den Agent P. 0 T T 0, Broek op Langedijk. DE FIRMA heeft de eer het geachte publiek van Alkmaar en Omstreken er aan te herinneren, dat in haar Magazijn Houttil B 16, steeds eene i- ij k e voorraad SCHOEISEL in de grootste verschei denheid ter keuze ligt. Elke smaak vindt er zijn gading en elke behoefte haar bevrediging. Voortdurend blijft de Firma het beginsel trouw, dat ze sedert vele jaren met succes heeft toege past, om uitsluitend uitmuntende waar te leveren tegen uiterst billij he prijzen. onder Controle van den Rijksveearts den Heer WESTER. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het leveren van prima kwaliteit paarden- vleesch. Onder beleefde aanbeveling, Alkmaar, Groot Nieuwland. 4e huis van de Laat4 O. Bi aiiaslZ. nabij de Kapelkerk. GEVRAAGD om spoedig: in dienst te treden Franco brieven lett. A. B. aan lr*. OTTO, te BROEK OP LANGEDIJK. M a a ij 11 Stemmen. Repareeren, VerhurenRuilen Alkmaar, Hekelstr. 14. ALK9IAAR8CHD IDagfelijlts verkrijgbaar VERSCH GESLACHT „HOLLAND,'' Gevestigd te DORDRECHT, opgericht anno 1859. Kapitaal f 500.000.Beserven f 109.000,— De Directie seeïi kennis, dal benoemd lieeft tot Agent voor HROKH DP LAAOK- DlJIi en Dinstreken Dordrecht 15 Juni 1895. De Directeuren K. J. J. LOTSY. P. J. DE KANTER. A van G. van der Aa, jk l sedert een en twintisr iaren od het r alles zeer fijn afgewerkt en tevens bil lijk in prijs, daarbij een prachtig Ca binet Ir*ortret cadeau. Portretten, vroeger op het Verdronkenoord gemaakt, kunnen L a fl at 30 worden nabesteld. A Verdronke gestraa Mient B 26, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. KIE ÉT A E A «E. Inkoop hoogste waarde. zijn in ruime keuze Q en prijzen, steeds ver- krijgbaar bij HOOGZIJDE, w Bij den ondergeteekende verschijnt I iederen Woensdag: Weekblad voor Jonge Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. C. van Wermeskerken-Juni us 1 ,,De Hollaiidsche Lelie" is het eenige AVeek- blad in Nederlnnd voor Dames uit de hoog- I ste en beschaafdste kringenlet hierop voor I uwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4.50 fr. p. p. f5- Proefiiuiniiiers gratis. Amsterdam. L. J. VEEN. HEEREN-, JONGEHEEREN- en KINDERKLEEDING. Speciale inrichting voor Goederen naar maat. H. S. CLOECK, MARCHAND-TAILLUER. O) w <D S3 O O Levering VAN alle soorten VAN A dvertentiën IN ALLE Binnen- en Buitenl. bladen. CC CC CD O CC voor Gemeente- EN Polder-Administr. Voor de leve ring van alles wat tot den Boekhandel be hoort cd s! CD p S3 CD <£2: P? CD S3 »"S P S3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1895 | | pagina 4