Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 26. Zondag 30 Juni 1895. 4e Jaargang. Nïeuwstij dingen FEUILLETON". 111 ZEEMANSHART. NIEUWE m LAMIJKER COIRAIT. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post 0O ct. ÜITGEVlEE: J. II. KEIZER. BUREEL: loordschanvoude. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Yan 15 regels 30 et-, elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. De nieuwe Kieswet. In 1887 heeft voor 't laatst eene wijziging van de grondwet plaats gehad. Met andere wij zigingen en verbeteringen had toen ook eene verandering van art. 80 plaats. Dat artikel 80 bepaalt wie kierers zijn. De aanhef daarvan luidt„De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de man nelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die de door de kieswet te bepalen kenteekenen van ge schiktheid en maatschappelijken 'welstand bezit ten en den door de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaar mag zijn, heb ben bereikt. In afwachting der volgens den aanhef van art. 80 uit te vaardigen nieuwe kieswet werd tot heden het kiesrecht voorloopig geregeld bij de additioneele artikelen. In die additioneele (toegevoegde) artikelen wer- de woorden: kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijlien welstandomschreven. Zij werden beiden gevonden in de omstandigheid dat men een zeker bedrag in de belasting be taalde en gedurende de negen maanden vooraf gaande aan den 15en Februari niet van woning was veranderd. Zooals men ziet was hierin uitsluitend sprake van maatschappelijken welstand, die aanwezig werd geacht bij de betaling van een minimum bedrag in de belasting. Onderwijl was echter het wachten op een nieuwe kieswet. Die moest het kiesrecht grondig regelen en met inachtne ming van hetgeen de grondwet voorschreef, aan wijzen wie kiezers mochten zijn, wie niet. Het ontwerp Tak in het voorjaar van 1894 behandeld, was eene poging in die richting, die echter door de amendementen der oppositie zoo zeer werd verijdeld dat op den 9en Maart van het vorige jaar de ontbinding der kamer volgde. De nieuwe kamer, daarna gekozen, in hare sa menstelling eene anti-Takkiaaansche meerderheid bevattend; had hoofdzakelijk tot taak 'het kies recht te regelen. De Heer Tak van Poortvliet, de oppositie in de meerderheid ziende, trad af en werd vervangen door den Heer S. van Hou ten, op wien, als Minister van Binnenlandsche Zaken, van toen af de verplichting rustte, een ontwerp kieswet in te dienen. Hoe er van alle kanten ook aangedrongen werd op eene spoedige indiening daarvan eerst heden, een jaar na den uitslag der stemming, waarbij deze kamer gekozen werd, heeft het ont werp kieswet het licht gezien. Maandag 24 Juni is het bij de kamer ingekomen. De ruimte ontbreekt ons om hier den inhoud uitvoerig weer te geven. Wij willen slechts wij zen op enkele der voornaamste bijzonderheden De geheele wet bestaat uit 158 artikelen. Art, 1 luidt als volgt: De leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal worden gekozen door de mannelijke ingezetenen des Rijks, tevens Nederlanders, die den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en a. over het laatst verloopen dienstjaar in eene der Rijks directe belastingen zijn aangeslagen, wat de grondbelasting betreft tot een bedrag van ten minste 1.—en het te dier zake in de vermogens-, bedfyfs- en personeele belastingen verschuldigde vóór of op den len Februari hebben voldaan; of b. indien zij niet, overeenkomstig het bepaalde sub a zijn aangeslagen, voldoen aan eene der volgende voorwaarden lo. Dat zij als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen op den len Febr. sedert den len Augustus van het vorige jaar bewonen, krachtens huur, een zelfde huis, of een gedeelte van een zelfde huis, waarvan, met of zonder bybe- hoorenden grond, of lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd, de werkelijke huurprijs, per week berekend, ten minste heeft bedragen de som, voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar het huis gelegen is, vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel (Uit deze tabel blijkt, dat de huur, bedoeld, in voren staand artikel, loopt van f 1 tot ƒ2.50 naar gelang van de gemeente), of, krachtons eigendom, vruchtgebruik of huur, een zelfde vaartuig van ten minste 30 ton; 2o dat zij op den len Februari sedert den lsten Januari van het laatst verloopen jaar by dezelfde per soon, onderneming, openbare of bijzondere instelling, in dienstbetrekking zijn en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten, als voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar zij wonen, is ver meld in de bij deze wet gevoegde tabel; ("Volgens deze tabel variëeren deze salarissen van /"275 tot 550); of dat zij op den len Februari in het genot zijn van een door een openbare instelling verleend pensi oen van gelijk bedrag 3°. dat zy op den len Februari sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minste ƒ100 (nominaal), ingeschreven in de grootboeken der Nationale Schuld, of van ten minste f 50, ingelegd in de Rijkspostspaarbank; 4o. dat zij hebben voldaan aan de eischen van be kwaamheid, door ons krachtens de wet gesteld, voor de benoembaarheid toteenig ambt, voor de vervulling van eenige betrekking of voor de- uitoefening, van eenig bedrijf of beroep. De voornaamste bepalingen, die in de overige arti kelen der wet zijn neergelegd, zijn de volgende: Art. 7 bepaalt, dat kiezers voor den gemeenteraad vallen onder het hierboven gemelde sub a of onder sub b, mits ze in de plaatselijke directe belastingen zijn aangeslagen, ook weder van ƒ1 tot 2.50 naar gelang der gemeente. De tabel der hierbedoelde huurprijzen is bijna gelyk aan die gevoegd bij de nieuwe wet op de personeele belasting. Indien derhalve de wet op de personeele belasting eens niet mocht worden aangenomen, dan blyft deze tabel toch van kracht. Het onder sub b bedoelde wordt geconstateerd door eigen aangifte, die slechts eenmaal noodig is, daar de Rijksadministratie nota neemt van eventueele ver andering, het onder sub 2 bedoelde uit den aard der zaak uitgezonderd. Verder vervalt bij verschil over den aanslag de beslissing door den gemeenteraad en wordt deze ver vangen door die van B. en W. De beslissing van de rechtbank in geval van recla mes vervalt en wordt vervangen door die van den kantonrechter. Candidaatstelling en couloirstelsel zijn overgenomen uit de kieswet van mr. Tak van Poortvliet. De aanslag van vermogens- en bedrijfsbelasting geeft geen aanspraak op het kiesrecht, wanneer deze is het gevolg van met de waarheid strijdige aangifte. De bestaande kiestabel blijft onveranderd, alleen niet wat betreft de splitsing van groote steden. Amsterdam (Nieuwer-Amstel) wordt gesplitst in negen districten; Den Haag (Sclieveningen) in drie; Rotterdam in vyf; Utrecht in twee, terwyl Groningen gesplitst wordt in: Groningen en een nieuw kiesdi strict Nieuw-Hoogezand. )Ten slotte mogen eenige cijfers volgen, aan de memorie van toelichting ontleend. Het aantal aangeslagenen in de vermogensbelasting is 55.000 in ronde cijfers; bedrijfsbelasting 205.000; ■personeel volgens 1889/90 551.000; grondbelasting 1890 van af ƒ1.- 408.000. Over 1893 bedroeg het aantal van hen, die een in schrijving van 100 op de nationale grootboeken had den, 3500 meerderjarige mannen en dat van hen, die o,o de Rijkspostspaarbank een bedrag hadden van 50 b Riep- 27.900 personen. In 1894 waren er 387 kiezers van 23 jaar; het ge tal dergenen, die den 24-jarigen leeftyd hadden bereikt, beliep 754. De heer Jacob Wagenaar is benoemd tot zetter voor 's rijks directe belastingen te ST. PANCRAS en zulks ter vervanging van den heer Abram de Boer, die bedankt had. Geslaagd aan de universiteit te AMSTER DAM voor het eerste natuurkundig examen de heer J. de Jongh, HARINGKARSPEL. Het festival van den Noord-Hollandschen Zangersbond zal dit jaar plaats hebben op Zon dag 28 Juli te HOORN. Een oplichter. De provincie Friesland, zoo wordt uit Leeuwar den aan de „N. R. Ct." geschreven, wordt tegen woordig afgereisd door iemand, die er op uit is, goedgeloovige menschen hun geld afhandig te maken. Vooral weet hij zich bij de leden der Ned. Herv. Kerk in te dringen, onder voor wendsel van gezonden te zijn om aan de kerke raden en kerkbesturen zeker boekje te bezorgen, dat handelt over de vrijmetselarij. Dit boekje, naar het heet, geschreven door zekeren Menge, biedt hij gratis aan, maar verzoekt daarbij een gave „voor de armen," die echter in zijn eigen zak terecht komt. In orthodoxe gemeenten weet hij zich zooda nig in allerlei zalvende woorden uit te drukken dat lichtgeloovige menschen zich gemakkelijk door hem laten beetnemen. Hij noemt zichzelven „den minsten verkondiger van het Evangelie", maar riekt ondertusschen geweldig naar sterken drankhij zegt het aan een ieder over te laten, hoeveel ze „voor de armen" willen afstaan, maar toont zich zeer verontwaardigd, als men hem een dubbeltje biedt; minder dan een kwar tje vindt hij voor „een Christen" een onwaar dige gift. En dat voor een prul van ruim 50 blz., dat op den titel den prijs van 65 cent ver meldt. Wil men het boekje aannemen, maar niets „voor de armen" geven, dan neemt hij het terug onder bewering, dat „als het zout smakeloos is geworden, het nergens meer voor deugt." Ook toont hij een boekje met de namen van den predikant en de kerkeraadsleden ter plaatse, door hem-zelven geschreven en ingevuld, met bedra gen in geld, die zij niet hebben gegeven (de predikanten bezoekt hij zelfs niet). Daar het waarschijnlijk is, dat na Friesland ook de andere provinciën eene beurt krijgen, wachtte zich een ieder voor dezen oplichter! Hoe verheugt een ouderpaar zich, als hun kindje voor het eerst zijn kleine stappertjes gaat gebruiken en weldra door het huis drentelt, nu hier, dan daar. En toch, juist bedreigt het een menigte gevaren, zelfs daar, waar men dit het minst zou verwachten. Een schippersfamilie te Nieuwe Pekela moest dit op de treurigste wijze ervaren, 's Morgens was het bedje van hun 1l/2 jarig kind ledig en bleek de kleine te water ge raakt en verdronken te zijn. 's Nachts moet het kind dus ongemerkt het bed verlaten hebben. Dat is nu wel wat overdreven Door een advocaat-procureur te Haarlem is een verzoek bij de rechtbank ingediend tot fail lietverklaring van een neringdoende voor een bedrag van f9.65. Voor den ambachtsman De Raad der gemeente Helder heeft met na genoeg eenparige stemmen besloten in de be stekken van bouwwerken der gemeente met in gang van 1 Juli a.s. te bepalendat de aan nemers verplicht zijn hun werklieden te verze keren tegen invaliditeit en ongelukken dat het minimum loon zal bedragen van een bekwaam timmerman 20 ct., metselaar 20 ct., schilder 18 ct. en stukadoor 23 ct. per uur. 2> Met een ernstig gezicht schikte Jan zijne halsdas recht voor zijn braniekraag, verzocht Dirk een «oóchie" op zijn «barring" te houden en stapte def tig naar de longroom, om den officier van admini stratie een wisseltje te verzoeken van vijf-en-twintig gulden voor de vvaschvrouw Maria Vastenbol, wo nende op het Knollenpad aan het Nienwediep; daar na zeide hij aan zijn collega Wouter Jansen, die voor geld voor hem waschte, de verdere klandizie op,omdat hij't voortaan «zeivers" maar wou doen, en trots het heete middaguur ging «Jan Gemeen" aan de zijde van «Blinde Dirk" vol ijver aan het ver stellen van gesleten kleedingstukken, vervuld van de beste voornemens voor de toekomst. «Blinde Dirk" had der hem ontrouw geworden geliefde een grooteh dienst bewezen. De zon had reeds geruimen tijd haar hooge stand plaats aan den hemel verlaten en naderde langzaam de toppen der boomen van Sumatra; de doordrin gende acht glazen op de scheepsklok geslagen, had den een ieder der schepelingen doen weten dat de achtermiddagwacht was afgeloopen en de plunjezak- ken warenreeds lang in de diepe plunjekisten van het tusschendeks verdwenen. Op het voorschip was het voorproefje op de schoonschipmakerij van den volgenden dag (zaterdag) al in vollen gang, en tafels, banken en allerlei an dere losse kleinigheden werden lustig met zand en zeewater gewreven en geschuurd. Ook de sloepen, die achteruit buiten boord in de takels hingen, kregen alvast een beurt, en de straaltjes zeepwater, die uit hare propgaten omlaag stroomden, teeken den op de gladde watervlakte van straat Banka grillige kromme witte streepjes, die straks in de tallooze draaikolkjes van het kielwater door de schroef verslonden zouder worden. Blinde Dirk en Jan Gemeen waren druk in de weer om in de officierssloep riemen te schuren. Met ongekende toewijding was de laatste aan het werk getogen en Dirk had er schik in hoe zijn opwekkend woord weerklank had gevonden in het toch goedige hart van den losbol. Al had Marie hem dan ook leelijk behandeld, hij was dan toch ook maar een leelijke, half blinde roode kerel, en als ze dan ook werkelijk meer van Jan hield dan van hem, och, dan was 't toch ook maar beter zoo. Doch haar zoo te zien behandelen zonder haar te hulp te komen, zie, dat kon hij toch niet van zich verkrijgen, daarvoor mocht hij haar nog te graag lijden. En als nu Jan maar. «Waar is de ameraal (zeildoeksche slagputs), Dirk? de riemen zijn geschuurd,'k zal ze maar afspoelen," merkt Jan Gemeen op, en Blinde Dirk, in zijne overpeinzingen gestoord, zoekt overal rond, doch de zeildoeksche emmer is nergens te vinden. «Wacht, 'k zal 'm maar uit de barkas halen," en vlug wipt Jan over de doften (banken) der sloep, op het natte dolboord, om buiten boord van het eene kleine vaartuig in het andere te stappen, toen het gladde hout hem deed uitglijden en met een zwaren smak in het water ploffen. «Man over boord," schreeuwt Dirk uit al zijn machtvlug als een kat is hij over de verschansing tot achter op den bezaansboom geklauterdeen klets in het water en vlak voor het lichaam van Jan Gemeen drijft de wit geschilderde kurken redding boei, waarnaar Jan gretig de handen uitstrekt, en die hij weldra te pakken heeft. De officier van de wacht heeft onmiddelijk de machine gestopt en draaid snel met het schip naar den drenkeling, die de boei reeds om het lichaam heeft gewrongen, en met forsche slagen over het kristal heldere kalme water op het schip komt aanzwemmen. Intusschen worden er met spoed toebereidselen gemaakt om een sloep te water te laten en nauwe lijks heeft Jan uit het water de daartoe benoodigde kommando's gehoord of hij roept den officier van de wacht toe: «Laat de sloep maar hangen, mijn heer, ik kan goed zwemmen, nog een slag of wat en ik ben aan de valreep!" Aan alle kanten is het volk op de verschansingen geklommen en in het tuig geënterd om den drenke ling te zien, die zonder schoenen en slechts mét een enkel kleedingstuk bezwaard, de breede armen lustig door het water drijft. Nog maar weinige meters en hij heeft de neergelaten valreeptrap be reikt, waar «Blinde Dirk" reeds haeft post gevat om hem bij het aan boord komen behulpzaam te zijn. Doch wat is die zeegroene massa daar, die met duizelingwekkende vaart, slechts enkele palmen onder de oppervlakte, het water klieft en op het schip komt aanzwemmen? «Maak voort, Jan, rep je, jongen, een haai, een haai,« gilt het volk hem bemoedigend toe. «Nog een paar goede halen, haast je, kerel.« Met ingehouden adem wordt het angstig schouw spel door tal van belangstellende blikken gevolgd nog slechts een geringe afstand ligt er tusschen de breede kaken van het hongerige dier en de forsche slagen van den drenkeling.«Houd moed, kerel schreeuwt het volk, als zocht het door zijn getier den grooten visch bang te maken.Nog een boven- inenschelijke poging om sneller vooruit te schieten, reeds heeft hij met de eene hand het lage bordes onder aan de trap te pakken en buigt zich Blinde Dirk om hem bij den kraag naar boven te heffen. een rauwe gil doet allen angstig de oogen sluiten... «Dirk".«Marie".krijt de ongelukkige.het plassen van een haaiestaart op den ellen waterspiegel wordt vernomen, een rosachtige bloedige tint kleurt een wijle de plek, waar even te voren de drenke ling nog vol moed het water kliefde en er is geen spoor meer te vinden van den vader van het gezin, die nog des morgens zoo vol goede voornemens een betere toekomst dacht te geinoet te gaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1895 | | pagina 1