Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 36. Zondag 8 September 1895. 4e Jaargang. Plaatselijk Nieuws. N ieuwstij dingen. FEUILLETON. 0NBER VII® 06 lil. NIEUWE 1 LANGEDIJKIR COMAE Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oüdkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Lanöedijk per drie maanden 50 et-, franco p. post 0O ct. UITGEVER: J. II. KEIZER. BUREEL: IVoorclscharwoutle. PRIJS DER ABVERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct-, elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Aan den op 4 Sept. jl. te Noordschar- woude gehouden kegelwedstrijd, ten huize van den heer D. Stam, werd deelgenomen door 28 personen, die gezamelijk 47 loten hadden. De uitslag was le prijs, D. Blom, Noordscharwoude. 2e "W. v. d. Molen, 8e R. H. v. Dort, Oud-Karspel. 4e A. Goudsblom, Noordscharwoude. 5e zijnde de Consolatieprijs, K. Pronk, Oudkarspel. Aan den kolfwedstrijd die ten huize van den Heer K. Bood, Logementhouder te Noonl- Scliarwoude, jl. Woensdag den 4 Sept. heeft plaats gehad, werd deelgenomen door 16 per sonen. De le prijs werd behaald door den Heer W. Kraakman, te Zuid-Scharwoude, met 186 p. de 2e prijs door den Heer S. Evers, te Oud karspel, met 134 p.de 3e prijs door den Heer P. Kraakman, te Zuid-Scharwoude, met 123 p. De Serieprijs met 49 punten door den Heer C. Duives, te Oud-Karspel. Biljartwedstrijd niet doorgegaan. Bij den heer V. te Oudkarspel werd onzen correspondent een partijtje uien getoond, langer dan een jaar geleden geplukt. De vrucht was nog volkomen gaaf en vertoonde niet de minste ontwikkeling. Enkele uien waren iets gekrompen. Nu de nieuwe uien reeds weken klaar zijn, is deze zeldzaamheid wel der vermel ding waardig. Zij bewijst de uitstekende kwali teit der Langedijker uien. (A. C.) Den 2 dezer viel de timmersmansknecht C. d. R., te Oudkarspel, van een in aanbouw zijnd huis op de balken van den vloer, met het noodlottige gevolg, dat hij inwendig zich ernstig heeft bezeerd. Oudkarspel. Onder de ongeveer 1400 bewoners onzer gemeente telt men tegenwoor dig het niet onaanzienlijk getal van 50 weduw naars en 30 weduwen. Laugedijk. Met den handel in inlandsche bloemkool is het zoo goed als afgeloopen. De landbouwer heeft met deze groenten een zeer slecht jaar gemaakt. Met de aflevering der bui- tenlandsche bloemkool (reuzen) is men sinds een paar dagen begonnen. De kwaliteit er van is beneden het middel matige en de prijs laag. Reuzenbloemkool ver- eischt veel water zal ze goed zijn. En veel water heeft deze zomer niet gebracht. Laugedijk. Aan de eerstvolgende bede vaart naar Kevelaar zullen meer dan 30 katho lieken uit deze streek deelnemen. In de gemeente Wariiicnhuizeu komen onder kinderen eenige gevallen van rood vonk sporadisch voorhoewel 1 kind reeds daar aan is overleden, heeft toch de ziekte tot heden geen kwaadaardig karakter. De bloemencommissie alhier zal op den 19 en 20 dezer eene tentoonstelling houden van in het begin van den zomer uitgereikte kweekplanten; die tentoonstelling zal van eenige feestelijkheid, o.a. van eene uitvoering door de kinder-zang- vereeniging, vergezeld gaan. Bij publicatie wor den ingezetenen uitgenoodigd de tentoonstelling door inzending van landbouwproducten en voor werpen van nijverheid en huisvlijt op te luis teren. Den 3 dezer had alhier eene drielinggeboorte plaats; 2 dier kinderen overleden reeds. Gedurende de maand Augustus hadden aan het hulpkantoor alhier op de Rijkspostspaarbank 16 inlagen plaats, samen f 119.30 en 2 terug betalingen, samen f363.54. Aan het telephoonkantoor werden behandeld 42 telegrammen, waarvan verzonden 20. Herbenoemd als wethouders der gemeente St. Pancras de heeren S. Duif en M. Kalis, die beiden aan de beurt van aftreding als raads lid en als zoodanig herkozen zijn. De heer S. Duif is mede herbenoemd als ambtenaar van den burgerlijken stand dier gemeente. De heer Jb. Swaag is door den Raad te Heer-IIugowaard herbenoemd als wethouder en ambtenaar van den burgerlijken stand. Op eeu tooueel na liet duel. Acteur (den met den degen gestokene op den borst voelend): Zou hij dood zijn? O, wat moet ik doen om hem tot het leven terug te bren gen? O, zijn voeten worden reeds stijf, zijn borst zwoegt niet meer, zijn handen zijn gevoel loos, zijn voorhoofd is kil. Het lijk „niest" eensklaps. De acteur meewarig: Arme kerel, alleen zijn neus leeft nog NATIONAAL KEGELCONCOURS. Door de kegelclub „Recht naar 't doel", te Rotterdam is besloten, ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan een groot driedaagsch nationaal kegelconcours te geven, dat zal worden gehouden in het gebouw der Maatschappij „Tivoli" aan den Coolsingel aldaar. Voor dezen wedstrijd, uitsluitend bestaande uit korps en personeele wedstrijden, die zullen worden gehouden op 12, 13 en 14 October e.k. zijn beschikbaar gesteld diverse gouden, verguld zilveren en zilveren medailles. Het vertrek van generaal Vetter naar Indië is bepaald op 20 Sept. e. k. per mailboot Soembing van de Rotterdamsche Lloyd. In den avond van den 4 dezer verbrandde in de gemeente Zijpe, aan de Groote sloot, de groote boerenplaats van den heer P. Wit. Ver moedelijk was hooibroei de oorzaak van het on heil. In vier weken was dit de zevende groote brand, die in het kanton Schagen plaats had. Zes daarvan werden aan hooibroei toegeschreven. Meisjes, die inbraak plegen Te Echteld (Betuwe) is inbraak gepleegd door twee meisjes, 11 en 15 jaar oud. Nadat zij eenige pannen van het dak hadden weggenomen van een huis, waarvan de bewoners afwezig wa ren, zijn zij door de opening gekropen en heb ben toen het een en ander, wat van hun gading was, medegenomen. Falb voorspelt van 7 tot 15 September aanvankelijk droog weer, daarna een weinig re gen. Het wordt warmer. Gemeenteraad van Roermond. In de zititng van Dinsdag heeft de Raad van Roermond met zes tegen vijf stemmen [besloten een adres te richten tot den minister van bin- nenl. zaken, teneinde te vernemen de redenen waarom de Commissaris der Konningin in Lim burg aan HH. MM. een bezoek aan Roermond ontried. Op verzoek van den Burgemeester benoemde de Raad een commissie belast met het opstellen van het adres aan den minister. Daartoe werden gekozen de heeren jhr. Michiels, H. Drehmanns en P. Höppener. Karakteristiek zijn de benamingen, welke middag-trams in den Haag dragen, naar gelang van het uur, waarop zij uitrijden. Zoo tegen twee uur komen er uit verschil lende richtingen eenige volle trams, vooral met dames, naar het centrum der stad. Het is„de boodschappentram. Om een uur of vier gaan die dames weer naar haar woning terug, doch de tram, die ze nu in grooten getale meevoert, heet„de koek jes-tram." Een uur later vertrekken er van uit het cen trum eenige trams met heeren. Zij hebben „ge- soosd" en van daar [de benaming„de bitter- tram." De Koninginnen hebben f 1000 geschonken voor de algemeene armen te Zwolle, f500 voor die te Enschede, f 300 voor Kampen, verder f150 voor de politie te Zwolle en f150 voor het stedelijk muziekkorps en verschillende gif ten voor de politie der beide andere gemeenten. Yoor de ramp te Genemuiden gaven Hare Majesteiten 1100. De weezen van alle gezindten, de oude man nen en vrouwen en de verpleegden uit het lief degesticht werden voor hare rekening onthaatd. Sta teil-Generaal. De tegenwoordige zitting van de Staten-Gene- raal zal worden gesloten op Zaterdag 14 dezer, des namiddags te drie ure. De minister van binnenlandsche zaken wordt gemachtigd, zich op het bovenvermelde tijdstip te begeven naar de vergadering der Staten-Ge- neraal, teneinde in eene vereenigde vergadering der Kamers de zitting in naam der Koningin te sluiten. Do minister van binnenlandsche zaken is be last met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan ieder der voor zitters van de Kamers der Staten-Generaal, aan den Raad van ministers en aan de Algemeene Rekenkamer. Bij Kod. Besluit is tot voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedurende de aanstaande zitting, benoemd Mr. A. van Naamen van Eemnes. De Veldpost constateert, dat de vraag naar een Ministerie van Landbouw reeds meer alge meen wordtals de boeren als één man opko men, moet er ten slotte een Minister komen, die voor hun belangen pal staat. „Sommige schipperaars wenschen de landbouw zaken onder een bestaand Ministerie geranschikt te zien. Als reden geven zij op, dat een negende Ministerie circa f 100.000 per jaar zou kosten. Men ziet hetvoor den landbouw is er geen geld. „Maar bovendien is deze reden niet steekhou dend. Voor een Ministerie van Landbouw zou een veel kleiner bedrag noodig zijn, tenzij men een heirleger ambtenaren zou willen aanstellen, wat volmaakt onnoodig is. „Het departement voor Landbouw kan door een klein aantal zaakkundige mannen worden bestuurd en de invloed, die daarvan ten nutte van den hoofdader van ons maatschappelijk be staan zou uitgaan, ware ongetwijfeld groot." »Als ik u even mag vertellen hoe mijn eigen intree in de wereld was, zult u mij beter begrij pen. U weet dat mijn vader onderwijzer was. Om mij eene ruimere ontwikkeling te bezorgen dan hij zelf had gehad, liet hij mij studeeren. Omdat ik geen voorliefde voor een bepaald vak voelde, maar mijn aard naar den omgang met menschen en het maatschappelijk verkeer trok, kozen wij de studie van de rechten. Buiten mijn toedoen kwam ik aan stonds in een club van jongelui boven mijn stand. Twee waren er van adel; onder anderen de advo- kaat Van Aa, die, naar ik hoor, veel bij u aan huis komt; verder waren er twee zoons in van patri cische families en twee intriganten in den dop, die, zooals ik later inzag, zich bjj hen hadden aange sloten op hoop van daardoor vooruit te komen. Ik zelf behoorde bij hen eer ik recht op de hoogte was van hun geboorte en omdat ze mij destijds allen door de een of andere eigenschap aantrokken. Wat er verder van die vrienden is terecht geko men? De meesten heb ik uit het oog verloren, maar ik ben hun allen dankbaar voor het deel dat ze aan mijn opvoeding gehad hebben." Julie luisterde aandachtig. De zonderlinge bood schap omtrent Gerarda daargelaten het ntéte-a- téte" had iets aardigs en de man tegenover haar eene zeer welluidende stem. Om van haar aandacht te doen blijken zei ze in den blinde, of minstens in den vrage Ja, ik geloof ook dat voor een jongmensch de studie een heerlijke opvoeding is; als een van mijn jongens wil studeeren, zal ik er altijd vóór zijn dat hij het doet!" »Dan hoop ik," hernam hij met ernstigen een voud, sdat uw zoons daar op hun tijd evenveel bij zullen profiteeren als ik. Voor mij is 't in hetaka- demieleven er op of er onder geweest, en als een dubbeltje op zjjn kant, of de omgang met mijn nieuwe kennissen mij veel goed of veel kwaad zou doen. Ik voelde dadelijk hoeveel zij bij mij vóór hadden in verfijning van uiterlijk, in lenigheid van geest, in honderdduizend kleinigheden, waarover ik eerst nog moest nadenken en die voor hen van zelf spraken. Onwillekeurig nam ik aanstonds heel wat van hen over, en dat was mijn beste leerschool. Soms lachten zij mij uit om mijne groenheidmaar daar zij m(j mochten lijden, liep dat nooit zoo hoog dat ik er boos om werd of mij aan hun gezelschap ont trok. Zij hadden er reden toe, wanneer ze mij plaagden over een kleedingstuk of over een uit drukking of over een bekrompen begrip, en ook als ik er eens door gegriefd was, erkende ik den volgenden dag dat zij gelijk hadden, van mij te ont bolsteren, en ik daardoor in beschaving hun meer derheid had ingezien, was de verleiding groot om ook verder met hen mee te gaan. En dat zou mijn ondergang geweest zijn. Niet, dat ze zoo slecht waren: er was er maar één bij die niet deugde. Maar verreweg de meesten hechtten aan de ver fijning, die ze mij bijgebracht hadden, meer waarde dan aan karakter. De twee geboren intriganten keken den jonkers in allen deele naar de oogen en aapten hen in 't groote zoowel als in het kleine na; zij vonden het heel dom en koppig als ik som tijds tegenspartelde en van eigenlijk naapen, in dingen van eenige beteekenis, niet hield. Alleen mijn vriend Carel Wijk begreep dat; zon der zijn steun zou ik misschien bezweken zijn. Hij zag hoeveel inspanning het mij kostte mijn eigen oordeel, mijn eigen geweten, mijn eigen smaak te blijven oefenen, in plaats van ze blindelings gevan gen te geven aan... ja aan wat eigenlijk? Niet aan die van een ander, maar aan hetgeen een sportje hooger op de maatschappelijke ladder vóorgezegd en voorgedaan wordt! Mijn beste vriend, nu in Indië, hechtte ook aan zelfstandigheid, en zoo wor stelden wij samen op echt jongensachtige manier, dikwijls erg onbeholpen, tegen al wat wij conven tioneel noemden en hij, de Hagenaar, hechtte zich in die periode sterker dan ik ooit had kunnen den ken aan mij, die, zooals hij het uitdrukte, in de vrije natuur was opgegroeid. Natuurlijk dachten en deden en zeiden wij toen allerlei dwaasheden en liepen heel veel kans van met ons tweeën tegen de heele maatschappij in opstand te raken. Maar wij dankten het vooral aan den goeden, degelijken geest van Carel's ouderlijk huis, waar ook ik dage lijks verkeerde, dat wij van lieverlede op het stuk van vormen en »conventiën" het kaf van het koorn leerden onderscheiden, en ons zelf leerden zijn zon der ophakkers ot hemelbestormers te worden; en als ik nu, in verband met mijn eigen herinnerin gen, naga hoevele overigens flink begaafde menschen klein en bekrompen en dikwijls onrechtvaardig en oneerlijk worden door hun hartstochtelijke be geerte om één graadje hooger te rijzen; als ik zie hoeveel kracht en goede smaak en ook hoeveel le vensgenot er te loor gaat onder de zucht van meer te schijnen dan men is, dan word ik bang voorde teere naturen, die tegen dien stroom niet op kun nen. Daarom kan ik niet dulden dat mijn meisje er langer aan blootgesteld wordt; te meer omdat ik zie hoe vatbuur zij er voor is. 't Ligt voor de hand dat vrouwen er nog veel vatbaarder voor zijn dan wij. Een jonge man weet, dat per slot van rekening kennis en capaciteiten hoofdzaken voor hem zijn; eene vrouw voelt doorgaans bij instinkt de macht van de toevallig in den smaak zijnde vormen, en overschat die daardoor nog veel lichter. Gerarda zou hier opvattingen 'en gewoonten aan nemen, die onze geheele toekomst bedierven. Zij is niet in staat maat te houden en tegenstand te bie den tegen menschen, die in vele opzichten wezen lijk boven haar staan; en haar gezondheid, die nu goed is, zou er misschien onder gaan lijden, als zij zich daar veel moeite voor ging geven. Dus, me vrouw. dat en geen andere is de reden, waarom hare ouders en ik haar graag thuis wilden halen. Zij ziet zelve in dat wij gelijk hebben. Als u haar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1895 | | pagina 1