NIEUWE Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 42. Zondag* 20 October 1895. 4e Jaargang. Plaatselijk Nieuws. N ieuwstij dingen. FE UILLETON". Hoogmoed er. Adeltrots. LAMEDIJ OU Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct-, franco p. post 0O ct. UITGEVER: J. H. KEIZER. BUREEL: iY oordftcliarvt'oude PRIJS DERAIDYERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Door den lieer A. Stramrood, proponent te OUD-KARSPEL, is bedankt voor het beroep naar Hensbroek en Oterleek. Jl. Donderdag had de gewone jaarlijksche Kolf- en Biljartwedstrijd plaats bij den heer A. Kist te ZUIDSCHARWOUDE. Aan het kolven namen 14 personen deel. De uitslag was: le prijs T. van Kleef van Zuidscharwoude met 130 punten. 2e prijs Jb. Slotemaker van Oud-Karspel met 122 punten. 3e prijs W. Kraak man Pz. van Zuidscharwoude met 116 punten. Serieprijs P. Kraakman van Zuidscharwoude met 45 punten. Aan den wedstrijd op het biljart, werd even eens door 14 personen deelgenomen. De prijs en le premie vielen ten deel aan P. Kraakman, terwijl de 2e premie werd gewon nen door W. Kraakman Jbz. beiden van Zuid scharwoude. In de gemeente SCHAGEN is 't den laatsten tijd niet vrij geweest van besmettelijke ziekten. Naast een enkel geval van typhus, werden ver scheidene gevallen van roodvonk geconstateerd. Ook heerscht sinds eenigen tijd onder kinderen eene besmettelijke keelziekte, eenige overeen komst vertoonende met diphteritus. Gelukkig heeft elk bijzonder geval tot heden een snel en gunstig verloop gehad. Over het geheel hoort men in verschillende deelen van ons Noorder kwartier over lichte ziektegevallen in groote talrijkheid klagen. Is de herfst te onverwacht de menschen komen overvallen PIET HEIN. Donderdag was het 25 jaar geleden, dat te Oud- Delftshaven het standbeeld van Piet Hein ont huld werd. De pogingen, aangewend om dezen dag fees telijk te vieren, leden schipbreuk. Toch hadden enkelen de vlag uitgestoken en eeniggroen aan gebracht, terwijl de kinderen het lied van Piet Hein zongen. Het beeld was met een lauwerkrans en een oranjelint getooid. Aan den voet van het beeld was het volgend vers neergelegd: AAN PIET HEIN! Reeds vijf-en-twintig jaar staart met metalen oog Piet Hein op 't nageslacht, op zijne dankbre (zonen, Zijn moed, zijn heldendeugd, zijn roem, des (vijands schrik Blijft meer nog dan zijn beeld in Neerlands volks stam wonen Viel Delfshavens naam de rij der steden uit, De faam van dezen held zij nooit dat lot be- (schoren. Neen, als de laatste dag de jarentallen sluit, Zal nog zijn gloriezon in vollen luister gloren, Het hart voor Piet Hein kloppe immer en warmer, Zijn naam blijft gebeiteld in 't eeuwige marmer. Den 17en van Wijnmaand. 1870—1895. Drie géboren Delftshavenaars. Te AMSTERDAM doet zich het zonder linge feit voor, dat een bakker, die in staat van faillissement verkeert, een bakkerij op een andere plaats opent en als reclame op ieder brood nog een brood cadeau geeft! Met machtiging van H. M. de Koningin- Regentes, de hooge Beschermvrouw vandeVer- eeniging „Trouw aan Koning en Vaderland," wordt dezer dagen in geheel Nederland eene col lecte gehouden voor het fonds dat die Vereeni- ging wil vormen ter ondersteuning van behoef- tigen, gerechtigd tot het dragen van het Meta len Kruis of de Citadelmedaille. Wij bevelen die collecte met warmte bij onze lezers aan. De mannen, wien het geldt, heb ben in 1830 en 1831, op de roepstem des Ko- nings, hun leven beschikbaar gesteld voor het vaderland. Bij alle gelegenheden, die zich daar toe leenden, werden zij als brave helden toegejuicht maar inmiddels liet men de armen onder hun gebrek lijden. Van verschillende zijden werd daarop onlangs de aandacht gevestigd. Intusschen hadden eenige wakkere mannen reeds voor eenige jaren begrepen, dat dit niet langer mocht voort duren en zij sloegen de handen aan het werk, om dien armen een dragelijk lot te bereiden in het laatst hunner dagen. Hun roepstem vond weerklank bij H. M. de Koningin-Regentes, bij de regeering, bij de Staten-Generaal, bij de natie vele bijdragen werden ontvangen, maar nog al- te weinig om meer te doen dan den armsten onder de armen eene kleine ondersteuning te geven. Daarom komt het Bestuur der Vereeniging tot allen in den lande, wier hart klopt voor Va derland en van medelijden bewogen is met de arme braven, wier dagen geteld zijn, waarvan er dagelijks grafwaarts gedragen worden en de meesten ten grave neigenhet vraagt hun draagt allen uwe gave bij, groote of kleine, doet het met milde hand, want er is veel noo- dig voor de honderden, die armoede, die voor een groot deel broodsgebrek lijden. Zij, die door omstandigheden niet in de col lecte hebben bjjgedragen en toch een gave wil len schenken kunnen die doen toekomen aan den penningmeester, den heer Mr. W. Th. GRO TE VAN SCHELLACH, te Utrecht, die ze allen met dankbaarheid zal aanvaarden. Een lastig geval. Menig trouwlustig paartje ziet bij de volvoering zijner plannen een spaak in het wiel gestoken, doordat ter bepaalder tijd de „pampieren" niet in orde blijken te zijn. Een geval als zich dezer dagen ter secretarie te Midwolda voordeed, zal echter wel tot de hooge uitzonderingen behooren. Een trouwlustig weduwnaar vervoegde zich daar, zonder door de noodige bewijzen te kunnen staven, wie zijne moeder was. De man stond blijkbaar te boek, als zonder de tusschenkomst van een moeder ter wereld te zijn gekomen, een gevolg natuurlijk van een verzuim, of, zooals bleek, eigenlijk van een dubbel verzuim, 's Mans vader had indertijd verzuimd de geboorte van zijn zoon bekend te maken, ter plaatse, waar zulks het geval behoorde te zijn. Een veroordeeling was daarvan het gevolgen het kind werd toen ingeschreven, als zoon van den veroordeelden vader, zonder vermelding van de moeder. Zoo schijnt er dus geen moeder bestaan te hebben en kan het huwelijk niet eerder vol trokken worden vóór aan eenige formaliteiten is voldaan. 5 October en de Walvisschen. Op 5 October jl. strandde, naar men weet, bij het dorp Kallantsoog een vinvisch (kleine soort walvisch). Dit dier had een lengte van 22 h 23 Meter. Dank zij den goeden zorgen van „Artis" zal het geraamte van dit dier bewaard blijven. De datum, 5 October, zoo vinden wij opgemerkt, schijnt voor de walvisschen noodlottig te zijn. Zoo strandde den 5en October 1682 een dezer dieren in de Bruintjes Kreek bij St. Philipsland (Zeeland) en op den 5en October 1631 was pre cies dezelfde plek als nu bij Kallantsoog het tooneelivan zulk een stranding. In een kroniek dier dagen wordt dit als volgt beschreven: „1631. Den 5 October, alhier op de strant van Kaliantsooge een Walvis gestranten aange- spoelt (die Macrocephale genaamte wierde) om trent het buizegat, hij was lang 68 voeten, liij spoog veel vet op strant. Die hem kogte wiste de hersenen daar uit te halen, die al te malen als Honigraden aan malkander lagen, die hij rafineerde met een lage van kalk gemaakt, en doe hadde hij de schoonste Sperma Ceci, die men in de apotheek ken vinden, en kreeg daar zeer veel geit van Aan de meest behoeftige stakende diamant bewerkers te AMSTERDAM worden dagelijks brooden aan huis bezorgd. Een vertrek van het Bondsgebouw aan den Binnen-Amstel is tot scheerwinkel ingericht. Verschillende barbiers hebben zich aangeboden, om elk op zijn beurt gedurende enkele uren 's weeks de diamantbewerkers, die zulks noodig hebben, gratis te scheren. Van dit aanbod wordt door velen een dankbaar gebruik gemaakt. Heer tot een bedelaar, die een bordje op zijn borst heeft hangen, vermeldende dat hij doofstom is)Zoo, ben je doof, jammer ik had je willen vragen, of je dien politieagent niet ziet aankomen. Bedelaar (verschrikt): Waar? HeerZie je wel, je kunt best hooren Bedelaar: Neen, hooren doe ik niet, maar u vroeg immers of ik hem zien kon Rechter Uw naam is dus juffrouw Ellen Mulder Juffrouw Ja, tenminste voorloopig Op de najaars veemarkt van den 14 dezer te PURMEREND werden aangevoerd 4116 run deren. De handel was stug, de prijzen laag. Te 8 uur in den avond van den 13 dezer sloeg de vlam uit de boerenwoning van mej. wed. Brons, aan den Vinkenweg te BURGER- BRUG. De drie gebouwen, waaruit de plaats bestond, brandden geheel af, evenals een groote voorraad winterartikelen, graan en zaad. Van den inboedel werd slechts weinig gered. Alles was verzekerd. Te CALLANTSOOG, in de onmiddellijke nabijheid van de plaats, waar de walvisch op het strand werd geworpen, dreef den 13 dezer een lijk naar de kust, dat in vrij ver gevorder den staat van ontbinding verkeerde. Vermoede lijk is het afkomstig van een der opvarenden van het onlangs verongelukte schip „De Elbe." Naar men meedeelde werd ook den 12 dezer een lijk op het strand alhier gevonden. Den 15 dezer had te AMSTERDAM de uitloting plaats van de premie-obligatiën der Wereld-tentoonstelling. Uitgeloot werden de vol gende nummers met de daarbij genoemde pre- miën 40335 f 100.000 149840 f25000173681 f 10000; 159114 f 10000 en 161852 f5000. Alle loten worden bovendien met f5 afgelost. Vrij naar het Duitsch. 4). «Vrees niets, juffrouw Mathilda, viel hij haar met een afschuwelijken lach in de rede, zoodat haar het bloed in de aderen stolde, sik kom in uw eigen belang tot u en hoop uwe dankbaarheid te verdie nen.» »Wat wilt ge van mij, mijnheer Jacques?» vroeg Mathilde, die haar tegenwoordigheid van geest terugkreeg, terwijl zij zich trotsch ophief. sik wilde u vragen, of gij sedert gisteren niet iets van uw eigendom mist?» Mathilde verbleektede angstige gebaren van het doofstomme kind vielen haar opnieuw als een centenaarslast op het hart. Zij zag verward in het rond, als had zij een voor gevoel van een nieuw onheil, dat over haar los barsten zoude, en sprak op haperende toensik begrijp u niet, verklaar u duidelijker.» «Welnu gij houdt er immers een dagboek op na, juffrouw Tomsdorf?« Der arme Mathilde was het bij de vraag, als ze legde zich een ijskoude hand op haar hart. sWel zeker waartoe deze vraag?» bracht zij,steeds meer verward, met moeite uit. «Het boek is u ontstolen,ging de onbeschaamde met bewonderswaardige vermetelheid voort. Een oogenblik keek Mathilde hem aan, ging toen haastig naar hare commode en trok de lade open. Het boek was wegzij wist zeer goed, dat zij het den voorgaanden avond, toen de gravin om haar gebeld had, op deze plaats had neergelegd. «Het is weg,» zuchte zij angstig. sik ken de diefegge, juffrouw Mathilde,» sprak Jacques. »Gij kent de kleine slang aan uw eigen boezem gekoesterd, om mij eens dichterlijk uit te drukken. Het doofstomme Netje heeft u op deze wijze beloond sNetje? Onmogelijk!» riep Mathilde bijna bui ten zich zelve; «belaster het arme kind niet, dat, dit weet ik zeker, den waren dief gezien heeft. Gij zelf." sZonder twijfel was ik zelf het, die het kleine monster op de daad betrapte,viel Jacques schou derophalend in«het boek bevindt zich thans in mijne handen, terwijl ik de diefegge tot haar verdienden straf achter slot en grendel gebracht heb. Ik ben niet wraakzuchtig, juffrouw Mathilde, hetgeen ik u aanstonds zal bewijzen, daar ik onder eene voorwaarde bereid ben, het doofstomme schep sel los te laten en u het boek terug te geven.» «En als ik uw voorwaarde niet aanneem vroeg Mathilde, met moeite haar bedaardheid hersvin- nende. »Dan zal ik uw dagboeje, dat zonder twijfel, voor zoover ik bij het vluchtig doorbladeren be merkte, zeer belangrijk is, aan de gravin ter hand stellen, en de dootstommme als diefegge ergens in een werkhuis laten plaatsen. Mathilde wierp een blik van onbeschrijfelijke ver achting op den ellendeling, en zeide na eene korte pauze: «Uw voorwaarde wil ik niet weten, daar ik reeds vooraf overtuigd ben, ze niet te kunnen vervullen. Maar toch behoeft gij nog niet van uw overwinning zeker te zijn. God heeft middelen en wegen genoeg, om het booze te verhinderen en den onschuldige te redden hij zal ook over dit on gelukkig kind waken, terwijl ik evenzeer overtuigd ben, dat onze meesteres een beter begrip van eer bezit, om over het eigendom van anderen naar belie ven te beschikken.« Vol verachting keerde z(j hem den rug toe en trad naar het raam. Jacques streek met de hand door zijn zorgvuldig gekapte haren, en verhief toen dreigend zijn gebalden vuist. Eenklaps rolde een rijtuig voor den breeden stoep, de postillon blies een vroolijk liedje. »De gravin is aangekomen,wendde zich Mathilde met trotsehe waardigheid tot den kamenier«gij hebt voor de eerste ontvangst te zorgen, monsieur Jacques!» «Dit oogenblik zal ik nooit vergeten, trotsehe jufferbromde deze, haar een blik vol doodelij- ken haat toewerpende, waarna hij als een peil uit den boog heensnelde, terwijl Mathilde hem lang zaam volgde. HOOFDSTUK VI. Vlug en vroolijk, als een elfenkind, zweefde een slanke, jonge dame in den rozentijd harer levens lente, de breede, met zachte tapijten.bedekte trap" pen op. Toen zij de gezelschapsjuffrouw bemerkte' stak zij haar met een bekoorlijk lachje beide han den toe en zeide «Hoezeer heb ik mij er op ver heugd, u weder te zien, mijn lieve, beste Toms- dorf! Niet waar, gij ontslaat mij er van u deftig juffrouw te noemen? Gij moest eens weten, hoeveel ik als kind reeds van u hield «O, zeker, genadige gravin,» antwoordde Mathilde ontroerd en verheugd. «Het woord »genadige« is zoo plechtig",mogelijk tusschen ons beiden in den ban gedaan,viel gravin Hildegard von Wildenfels haar ernstig in de rede. terwijl zij als een hinde naast Mathilde de trap pen opvloog; «hoegaat het mijn waardige tante?» «Zij houdt haar siësta.» «Dan (zullen we haar liever niet storen. Wilt ge mij naar mijn tijdelijk verblijf brengen, lieve Toms- dorf?» Op dit oogenblik scheen madame Laurette, die men [niet eerder bemerkt had, gewacht te hebben. Terwijl zij zich snel naar voren drong, sprak zij op onderdanigen toon «Die taak is mij opgelegd, ge nadige gravin! Hare grafelijke genade heeft het mij bevolen. Met een met moeite ondrukte opwelling van mis noegdheid, trok de gravin even deschouders op en ging, het hoofd trotsch omhoog heffende, naar hare kamers. «Zend mij mijne kamenier, madame Laurette beval de gravin, terwijl zij zich op een stoel liet neervallen, «en bericht mij dadelijk, wanneer me-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1895 | | pagina 1