Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. Zondag1 27 Maart 1898. 7 e Jaargang. Plaatselijk Nieuws. Nieuwstijdingen. N". 13. NIEUWE LMfiliï (01K1ÜT. Deze c irant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oüdkarspel, Zuidscharwoüde en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post ÖO ct. UITGEVER: J. H. KEIZER. BUREEL: IVoordschar wonde. PRIJS DER ADYERTENTIÊN: Van 1—5 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Grootc letters of vignetten worden naar plaatsruiintc berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Bfiij dit iiuiiiiï&ei' behoort eeia bijvoegsel. Jl. Donderdagavond gaf het fanfarecorps „Excelsior te Noordscharwoude eene uit voering in het lokaal van den heer K. Bood, aldaar. Aan een vrij goed opgekomen publiek werd blijkbaar een aangenamen avond verschaft. Rekening houdende met het kort bestaan van dit corps moet 't ons van 't hart dat het reeds zeer goede vorderingen heeft gemaakt. Ook wij spreken 't gaarne uit dat enkele nrs., en in hoofdzaak no. 6 boven onze verwachting wer den vertolkt. De directeur, de heer Pluister, verdient voor de wijze, waarop hij de leiding voert, onze volle waardeering. Het blijspel, de 100.000 uit de Loterjj, of zoo als het meer gaat, was een aardige afwisseling, die zeer werd gewaardeerd. Aan de heeren, die het blijspel opvoerden mag een woord van wel verdienden lof niet worden onthouden, voor de vrijmoedigheid, losheid en welbegrepen actie, waarmede werd gespeeld. In verband met ons vorig bericht kunnen wij nog mededeelen, dat de premie op het van gen van waterratten is gesteld op 15 cent voor elke rat, welke kosten zullen worden gedra gen door de gemeente en het Polderdistrict N oordschar woude. Door den raad zijn drie personen aangewezen, aan wien vergunning is gegeven met het geweer die schadelijke dieren te verdelgen, terwijl het gebruik van een rattenknip natuurlijk aan een ieder is geoorloofd. Toen het verzoek tot het stellen van een pre mie door de Landbouw- en Handelsvereeniging te Broek op Langedjk bij den raad inkwam, was daartoe reeds besloten. Ontzaglijk groot wordt gaandeweg het aan tal van deze lastige dieren, en de schade, die zij den landman aandoen, is niet gering. Zuid-Scharwoude. De twee reusachtige abeelen bij 't logement „de Roode Leeuw," welke met de enorme linden aldaar, en met de hooge ijpen van W. Kok een lommerrijk plekje vorm den, en te zamen in 't zomergetj zoo'n fraai ge zicht opleverden in „de kom" van ons dorp, die twee abeelen zijn voor 't geweld der natuur krachten bezweken. De eene reeds meer dan een jaar geleden, de tweede in den jongsten storm van 24 op 25 Maart. Om 6 uur in den morgen van j.l. Vrijdag werd door een krachtigen wind stoot de verbazende kroon van den dikken, knoestigen stam geslagenmet krakend en dreu nend geweld viel het gevaarte op de woning van de wed. S. aan de overzijde der straat. Dat deze tamelijk gehavend werd zal wel onnoodig zijn te zeggen. Toch had de verwoesting vrij wat groo- ter kunnen zijn. In den val werden eenige dak pannen meegesleurd, en de betimmering van dén voorgevel werd nog al beschadigd. De ijzeren hekken aan weerszijden van den weg, hebben het nog 't zwaarst moeten verantwoorden. Ze zijn ge heel misvormd en verbogen dat, aan de zijde van A. Kist, waarop het zware benedeneinde van de kroon neerkwam, is voor een deel den grond in geduwd, en de bovenste punten van verscheidene staken zijn als twijgengebogen. Ook de telefoon geleiding is natuurlijk vernielden, hoewel men onmiddeljk met mannenmacht aan de opruiming begon, was het rijtuigverkeer om half negen nog gestremd, zoodat tram en vrachtrijders eene poos oponthoud hadden. In den boomgaard van K. v. Kleef heeft de stormwind een grooten vruchtboom ontworteld. Hooge landprijzen. In sommige bouwstreken van Noordholland worden hooge landrjzen besteed. Op eene te Broek op Langedijk den 15 j.l. door de notaris L. Top gehouden veiling, zjjn eenige perceeltjes bouwland aldaar, ter gezamenlijke grootte van 1.33.55 H. A. verkocht voor de belangrijke som van f5352.50. Onze correspondent te Sint Pankras, schrijft: De secretaris der afd. St. Pankras van't Ned. Onderwijzers-Genootschap, welke afdeeling een adres van adhesie richtte aan de Directie der Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij in zake het verzoek der kiesvereeniging „Harencarspel" om lokaaltreinen tusschen Alkmaar en Helder, ont ving van den Raad van Administratie bericht, datjin verband met de opening van den spoorweg Alkmaar—Hoorn op 1 October a. s. eene ge- heele herziening der dienstregeling op de lijn AlkmaarHelder zal plaats hebben, waarbij dan met de uitgedrukte wenschen zooveel mogelijk rekening kan worden gehouden. Een gelijk antwoord zal wel aan andere adres- seerende vereenigingen zijn verzonden. Zag het er onlangs voor enkele gezinnen, die m'et 1 Mei hunne woning moeten verlaten, wat donker uit met het vooruitzicht, dat zij alsdan zonder dak zouden zjn, daar alle woningen be zet waren, gelukkig is er weer licht gekomen. Door het bouwen van nieuwe huizen wordt nu ruimschoots in de behoefte voorzien. Niet minder dan twaalf woningen toch zijn eerstdaags reeds in aanbouw. Yolgens de voorloopig vastgestelde kiezers lijst zijn in deze gemeente dit jaar 126 kiezers voor de Tweede Kamer, 125 voor de Provinci ale Staten en 119 voor den Gemeenteraad. Wegens het niet betalen van de Pers. belas ting verliezen 3, wegens genoten onderstand 5 personen hun kiesrecht. Van de 126 kiezers zijn er 117 censuskiezers, 8 loonkiezers en 1 examenkiezer. De Statuten van de onlangs alhier opge richte „Vereeniging tot stichting en instandhou ding van een vrije school met den Bijbel" zijn goedgekeurd en in de „Staatscourant" opgeno men. De grond voor de te stichten school is reeds aangekocht. Loon? In de N. R. Ct. werd dezer dagen gevraagd een beschaafde juffrouw, niet beneden 20 jaar, voor kantoorwerkzaamheden van 96 uur. Voor loopig salaris f 10 per maand. Een waardig pendaDt van de advertentie in de Avondpost, waarbij een Haagsch geneesheer een dame vroeg, om hem minstens drie uren per dag te assisteeren tegen honderd gulden per jaar. Wij bevelen deze cijfers in de aandacht van onze lezeressen aan, opdat zij die bij het bezoe ken der Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in het oog houden. Wellicht wordt dan een mid del gevonden om individuen als de stellers de zer advertentie eens behoorlijk op hun nummer te zetten. (Soc. Weekbl.) San-J osé-Schildluis. Prof. dr. J. Ritzema Bos, to Amsterdam, heeft, naar het Hdbld. bericht, van de Regee ring de opdracht ontvangen om zich in de Ver- eenigde Staten van Noord-Amerika op de hoogte te stellen van de verbreiding van de San-José- schildluis en van de gevaren, welke onze Ne- derlandsche ooftteelt zouden kunnen dreigen, ten gevolge van de vermeerdering aldaar en de uit breiding van dit insect, ten einde onze Regee ring van advies te kunnen dienen betreffende De heer Ritzema Bos is voornemens nog einde dezer maand te vertrekken. Hij verwacht een paar maanden met het onderzoek te zullen be zig zijn. Te Winkel is j.l. Dinsdag in eene ver gadering, gehouden bij den Heer C. Kieft, al daar, eene afdeeling gesticht van de groentever- eeniging genaamd de „Niedorper Koggen." Het huishoudelijk reglement werd, behoudens enkele kleine wijzigingen, goedgekeurd en daar na vastgesteld. Het lidmaatschap der afdeeling is gesteld op 25 ct. Tot de afdeeling traden, staande de vergadering, 23 leden toe, welk ge tal zich ongetwijfeld nog wel zal uitbreiden. Tot bestuursleden werden gekozen de H.H. J. Koomen Hz., voorzitter; J. Porte, Secretaris- Penningmeester; C. Meurs, K. Vries en A. Geel. Tot afgevaardigde, tot het voordragen der be langen der afdeeling bij het Hoofdbestuur werd benoemd de Heer K. Vries. Bij koninklijk besluit van 8 Maart jl. zijn de jaarwedden der Burgemeesters en Secretarissen van de volgende gemeenten ,uit onzen omtrek vastgesteld als vogt: Burgem. Secretaris. Anna Paulowna 650 gld. 650 gld. Alkmaar 2500 Barsingerhorn 500 700 Broek op Langendjjk 400 400 CastTicum 500 400 Egmbnd aan Zee 600 500 Egmondbinnen 500 500 Heemskerk 500 400 Heerhugowaard 600 600 Heilqo 500 500 Hensbroek 400 400 Koedijk 400 400 Limriien 400 350 Nieuwe Niedorp 500 450[a]„ Noordscharwoude 450 400 Obdam 400 400 Oterleek 350 300 Oude Niedorp 400 350 Oudcarspel 450 400 Oudorp 300 300 St. Pancras 350 350 Petten 175 175 Schagen 900 Schermerhorn 400 400 Texel 1250 1100 Ursem 500 500 Warmenhuizen 500 750 Wieringen 650[a]„ 700 Winkel 600 600 Wieringerwaard 450 400 Zuidscharwoude 450 450 Zgpe 1100 1100 [a] en vrije woning geschat op f100. Een oude getrouwe. Door den heer A. J. de Boer te Dordrecht die eergisteren honderd jaar werd, is een telegram van eerbied aan HH. MM. de Koninginnen ge zonden. Hij ontving daarop het telegrafiisch ant woord Hare Majesteiten zeggen U dank voor Uw te legram en bieden U Hare beste wenschen aan. De Secretaris der Koningin Regentes De Ranitz. Eeu galaut, wat is dat? Een boerendochter te Wijk-bij-Heusden, die sedert korten tijd in Den Haag woonde en aldaar verliefd was geraakt, schreef aan hare ouders dat zij hen eens kwam bezoeken en tegelijk haar „galant" zou meebrengen. De goede oudjes, die dit woord nog nooit hadden gehoord, zaten niet weinig in de war, wat voor werp dat wel zou zijn. Moeder de vrouw ried haar man aan, om voor alle securiteit als hij zijn dochter van de boot ging afhalen, maar een kruiwagen mee te nemen om zoodoende dien galant naar huis te transporteeren. Toen de boot aankwam en de eerste verwel koming tusschen Vader en dochter had plaats gehad, zeide deze laatste, terwijl zij haar galant voorstelde„Kijk vader, dat is nu mijn vrijer." Men wilde zich naar huis begeven, doch de vader riep, toen de touwen van de boot werden losgegooid en deze haar reis zou vervolgen, tot den kapitein „Stop, stopde galant van mjjn dochter is nog aan boord en daarvoor heb ik een kruiwagen meegebracht!" "Wat keek die Hagenaar vreemd op Goudsche pijpeu! In het eerst van de 17de eeuw rookte men nog uit korte pijpjes met kleine koppen en dikke stelen. De koppen waren in 1640 reeds grooter en de stelen dunner geworden, maar de pijpen bleven nog kort. Van Diemenbroek zoude, om het midden der 17de eeuw, een vertoog geschre ven hebben om te bewijzen, dat pijpen met lange stelen minder nadeelig voor de gezondheid zou den zijn, dan die met korte als zullende de rook in de eerste beter bekoelen en de oliedeelen meer wegtrekken in de poreuze pijpaarde. Zeker is het, dat de eerste fabriek van lange pijpen te Gouda is opgericht tusschen 1655 en 1660, zoo niet door, ten minste op aanmoedi ging van mr. Govert Cincq, burgemeester dier gemeente en zwager van Van Diemenbroek. Nog lang daarna werd, ter gedachtenis aan dezen heer, het getalmerk 5 (cincq) op het hieltje der lange Goudsche pijpen geplaatst. Sedert dien tijd zijn de lange pijpen in algemeen gebruik geraakt en omstreeks 1663 heeft men te Am sterdam het eerst een order gesteld op de pij penmarkt. Tusschen 1720 en 1851 vonden te Gouda on geveer 16000 menschen hun bestaan bij het pj- penmaken. In 1751 waren er nog 374 pjpen- makersbazen, leden van het gild en in elke fa briek werden wekeljks van 28 tot 36000 pj- pen vervaardigd. Noordpoolreizen. Een humoristisch blad gaf onlangs de volgende voorspellingen omtrent Noordpool-expe- ditiën 1898 Ilaans Haansen doet een ontdekkingstocht naar de Noordpool. 1899 Torm Tormpsen onderneemt een tocht om Haansen terug te vinden. 1900 Jhim Jhornsen onderneemt een tocht om Tormpsen terug te vinden. 1901 Jjaik Jjaksen onderneemt een tocht om Jhornsen terug te vinden. 1902 Jjaksen keert terug met het stoffel jk over schot van Jhornsen. Er wordt een marme ren gedenkteeken voor Jhornsen opgericht. 1903 Jhornsen keert terug met het stoffel jk overschot van Tormpsen. Er wordt een baksteenen monument opgericht voor Tormpsen. 1904 Tormpsen keert terug met de overbljfse- len van Haansen. Er wordt een houten gedenkteeken opgericht voor Haansen. 1905 Haansen keert terug, uitgeput van ver moeienis. De Noordpool nog ongerept 1906 Een Amerikaan ontdekt de Noordpool. Verkoop tegen opbod van de gedenktee- kens. Zola-bewonderaars. Het muziekgezelschap Apollo te Edam heeft thans uitvoering gegeven aan zjn voornemen, en verzond eene kist met Edammer-kazen aan Emile Zola. Eene oorkonde is er bjgevoegd, op „artis tieke" wjze vervaardigd door den directeur der teekenschool, en geborgen in een omslag met linten, in de kleuren der Nederlandsche en Fransche vlaggen! Bescherming van Zangvogels. Tot bescherming van onze zangvogels wordt door „De Ned. Jager" gewezen op den omvang van den handel in vogeleieren, welke door schooljongens gedreven wordt, en op de schade aan jonge vogels aangericht door katten. Met aandrang wordt de raad gegeven „Ouders, straft uwe kinderen, wanneer ze eieren uithalenstraft ze streng 1 Verbiedt ze om eieren te koopen of te ruilen, ja zelfs ze in het bezit te hebben. Weet, dat elk eitje, dat uw jongen uithaalt, een diefstal is, aan de Natuur gepleegd. „Onderwijzers, belet dien eierenhandel op uwe scholen, straft den overtreder. „Eigenaar van tuinen en parken, duldt geen kat op uw grondgebied. Het aantal kiezers te Amsterdam bo- draagt 39455 of 2300 meer dan het vorige jaar. Deze vermeerdering is hoofdzakel jk een gevolg van de toepassing der nieuwe wet op de perso- neele belasting, waardoor tal van lieden, die voor een zeer klein bedrag in die belasting zjn aan geslagen, belastingkiezers werden. Door een muziekonderwjzer te Rotter dam, den heer Christiaan Erck, is een mar; i gecomponeerd, dien hj Labori-marsch genoemd en opgedragen heeft aan mr. Labori te Parijs den advocaat van Emile Zola.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 1